Päästökauppa on hyvä mekanismi

Kun Ange­la Mer­kel sul­ki seit­se­män ydin­voi­ma­laa kol­mek­si kuu­kau­dek­si, se nos­ti tämän vuo­den pääs­tö­oi­keuk­sien hin­taa vain 1,5 eurol­la ton­nil­ta. Jos mark­ki­nat toi­mi­vat ratio­naa­li­ses­ti, tie­dos­sa on siis suu­ri mää­rä hyvin edul­li­sia toi­mia vähen­tää pääs­tö­jä. Con­ti­nue rea­ding “Pääs­tö­kaup­pa on hyvä mekanismi”

Kaupunkisuunnittelulautakunta 31.3.2011

Edel­li­nen kokous oli peruu­tet­tu asioi­den vähäi­syy­den takia. Nyt on vain yksi iso asia, mut­ta se onkin sitä isompi.

Töö­lön­lah­den ete­lä­osan ase­ma­kaa­van muutosluonnos

Nyt on kyse peri­aa­te­pää­tök­ses­tä eikä itse kaa­vas­ta, mut­ta juu­ri tämä käsit­te­ly onkin ratkaiseva

Kun se kon­sert­ti­ta­lo ker­ran raken­net­tiin, sitä var­ten jou­dut­tiin teke­mään sel­lai­sia pato- ja mui­ta töi­tä, että muu­rin toi­sel­le puo­lel­le syn­tyy hel­pos­ti maa­na­lais­ta tilaa. Kes­kus­ta­kir­jas­tol­le se ei kel­van­nut, nyt maan alle kaa­vail­laan tilaa Aal­to-yli­opis­tol­le tai jol­le­kin muul­le. Tuol­la pai­kal­la tila menee kyl­lä kau­pak­si ja puo­li-ilmai­sek­si auen­nut mah­dol­li­suus raken­taa maan alle var­maan­kin kan­nat­taa ottaa käyt­töön. Tätä se kun­tien väli­nen kil­pai­lu teet­tää. Jos pää­kau­pun­ki­seu­dul­la oltai­siin yhtä kun­taa, Aal­to­y­li­opis­ton tilo­ja ei ehkä kaa­vail­tai­si Töö­lön­lah­del­le. Maa­na­lais­ta raken­nusoi­keut­ta on tulos­sa noin 3,5 heh­taa­ria. Con­ti­nue rea­ding “Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­ta 31.3.2011”

Yrittäjän työttömyysturva

Tämä on osa edus­kun­ta­vaa­lioh­jel­maa­ni, jota kehi­te­tään inte­rak­tii­vi­ses­ti koti­si­vuil­la­ni.

====

Yrit­tä­jän on erit­täin vai­kea pääs­tä työt­tö­myys­tur­van pii­riin – edes yrit­tä­jän puo­li­so ei työt­tö­mäk­si tul­les­saan ole usein­kaan oikeu­tet­tu työt­tö­myys­kor­vauk­seen, kos­ka epäil­lään hänen avus­ta­van yri­tyk­ses­sä. Sään­nök­siä on lie­ven­net­ty, mut­ta kun­nos­sa ne eivät ole vie­lä­kään. Työt­tö­myys­kor­vauk­sen saa­mi­sek­si yri­tys pitää lak­kaut­taa ja työ­vä­li­neet myy­dä, mikä on tie­tys­ti täy­sin epä­tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta. Con­ti­nue rea­ding “Yrit­tä­jän työttömyysturva”

Hyviä vihreitä ehdokkaita Varsinais-Suomessa

Var­si­nais-Suo­mes­ta vih­reil­lä on kak­si kan­san­edus­ta­jaa, Vil­le Nii­nis­tö ja Jani­na Anders­son. Jani­na jää 16 vuo­den kan­san­edus­ta­juu­den jäl­keen vapaa­eh­toi­ses­ti pois ja siir­tyy yksi­tyis­sek­to­rin pal­ve­luk­seen. Hän ei jää kan­san­edus­ta­jae­läk­keel­le, vaik­ka leh­dis­tö niin sit­keäs­ti väitti.

Aivan kuin en minä­kään jäänyt.

Vil­le Nii­nis­tö on edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­ja. Hän on ryh­män talous­asian­tun­ti­ja ja monel­la tapaan vih­reil­le vält­tä­mä­tön. Kysy­mys onkin nyt enem­män sii­tä, kuka on se toi­nen. Kisa on tasai­nen, joten toi­seen paik­kaan on mah­dol­li­suus hyvin monel­la ehdokkaalla.

Esit­te­len kol­me mie­les­tä­ni var­tee­no­tet­ta­vaa ehdo­kas­ta, mut­ta tämä ei ole kan­nan­ot­to mui­ta ehdok­kai­ta vas­taan. Con­ti­nue rea­ding “Hyviä vih­rei­tä ehdok­kai­ta Varsinais-Suomessa”

Soininvaara ja Männistö: Asuntojen koko kuntoon vapaalla kaavoituksella, parkkipaikat maan alle

Teim­me jokin aika sit­ten Las­se Män­nis­tön (kok) kans­sa ohei­sen kir­joi­tuk­sen kau­pun­gin kaa­voi­tuson­gel­mis­ta. Tämä on sikä­li mer­kit­tä­vää, että olem­me pää­ty­neet yhtei­seen teks­tiin bar­ri­ka­din eri puo­lil­ta kau­pun­ki­suun­nit­te­lun ikui­sis­ta rii­da­nai­heis­ta. Vaa­li­ka­ran­tee­nin vuok­si emme saa­neet tätä Hel­sin­gin Sano­miin. Teks­ti on nyt jul­kais­tu Suo­men Kuva­leh­den net­ti­si­vuil­la. Kopioin sen myös tänne.

—–

Sekä kaa­voi­tus että raken­ta­mi­sen laa­tu on paran­tu­nut Hel­sin­gis­sä pal­jon. Kau­pun­gin uudet asui­na­lu­eet ovat myös miel­lyt­tä­väm­piä kuin aiem­mat. Raken­ta­mi­nen on kui­ten­kin yhä kal­lis­ta. Con­ti­nue rea­ding “Soi­nin­vaa­ra ja Män­nis­tö: Asun­to­jen koko kun­toon vapaal­la kaa­voi­tuk­sel­la, park­ki­pai­kat maan alle”

Vihreä pääministeri

Baden-Würt­tem­ber­giin tulee vih­reä pää­mi­nis­te­ri. Vih­reät ja dema­rit sai­vat osa­val­tio­vaa­leis­sa kak­sis­taan enem­mis­tön ja lopet­ti­vat oikeis­ton iki­muis­toi­sen val­lan osa­val­tios­sa. Kos­ka vih­reät oli­vat kan­na­tuk­sel­taan (24,2 %) niu­kas­ti dema­rei­ta suu­rem­pi, osa­val­tion pää­mi­nis­te­rik­si nousee vih­rei­den Winfried Kretsch­mann. Con­ti­nue rea­ding “Vih­reä pääministeri”

Parasiitti

Heik­ki Ait­to­kos­ki kat­soi Hel­sin­gin Sano­mis­sa minun ole­van täy­sin vail­la his­to­rian tajua, kun luon­neh­din perus­suo­ma­lai­sia para­sii­teik­si. Anka­ra moi­te oli­si todel­la ollut pai­kal­laan, jos oli­sin näin teh­nyt. Ait­to­kos­ki on luke­nut vää­rin. Olen luon­neh­ti­nut puo­luet­ta nimel­tä Perus­suo­ma­lai­set rp. para­sii­tik­si, mut­ta en ole sano­nut mitään sen kan­nat­ta­jis­ta tai edes jäsenistä.

Ait­to­kos­ki ei ole ainoa vää­rin luke­nut. Myös moni perus­suo­ma­lai­nen on kuvi­tel­lut, että pidän hei­tä para­siit­tei­na: ”kyl­lä perus­suo­ma­lais­ten äänes­tä­jät ovat veron­sa mak­sa­neet.” Sekaan­nus on syn­ty­nyt sii­tä, että puo­lu­een nimi on moni­kol­li­nen. Sekaan­nuk­sia sii­tä­kin syn­tyi­si, jos Kokoo­muk­sen nimi oli­si ”Kokoo­mus­lai­set”. Con­ti­nue rea­ding “Para­siit­ti”

Uusi toimintamalli Kruunuvuoren sillan rahoittamiseksi

Hel­sin­gin poliit­ti­set ryh­mät pää­si­vät lau­an­tai­na yksi­mie­li­syy­teen bud­jet­ti­raa­mis­ta. Raa­mi sitoo hal­lin­to­kun­tia nii­den val­mis­tel­les­sa omia bud­jet­tie­si­tyk­si­ään. Kau­pun­gin­joh­ta­jan esi­tyk­seen ver­rat­tu­na rahaa jaet­tiin 27 mil­joo­naa euroa eri­lai­siin hyviin tar­koi­tuk­siin. Kau­hul­la ajat­te­len nii­tä aiko­ja, kun Hel­sin­gin bud­jet­tia ale­taan sopeut­taa sii­hen, ettei ener­gia­lai­tos enää tuo­ta­kaan niin pal­jon kuin aiemmin.

Neu­vot­te­luis­sa sovit­tiin myös lukui­sia pon­sia. Itse haluai­sin vähän ava­ta tätä, kos­ka esi­tys tuli vih­reil­tä: Con­ti­nue rea­ding “Uusi toi­min­ta­mal­li Kruu­nu­vuo­ren sil­lan rahoittamiseksi”

Maapohjan kiinteistöveroa kannattaa nostaa vaiheittain

Tämä on osa edus­kun­ta­vaa­lioh­jel­maa­ni, jota kehi­te­tään inte­rak­tii­vi­ses­ti koti­si­vuil­la­ni.

====

Kau­pun­ki­maa on pin­ta-alaa koh­den pal­jon arvok­kaam­paa kuin muu­ten saman­lai­nen maa kau­pun­kien ulko­puo­lel­la. Kenel­le tuo arvon­nousu kuuluu?

Maa­poh­jan arvon­nousu ei kuu­lu kenel­le­kään, joten se kuu­luu kai­kil­le eli yhteis­kun­nal­le. Tai se kuu­luu kau­pun­gil­le, kos­ka kau­pun­gin raken­tu­mi­nen juu­ri sii­hen paik­kaan on teh­nyt maas­ta arvok­kaan. Con­ti­nue rea­ding “Maa­poh­jan kiin­teis­tö­ve­roa kan­nat­taa nos­taa vaiheittain”