Vihreä pääministeri

Baden-Würt­tem­ber­giin tulee vih­reä pää­mi­nis­te­ri. Vih­reät ja dema­rit sai­vat osa­val­tio­vaa­leis­sa kak­sis­taan enem­mis­tön ja lopet­ti­vat oikeis­ton iki­muis­toi­sen val­lan osa­val­tios­sa. Kos­ka vih­reät oli­vat kan­na­tuk­sel­taan (24,2 %) niu­kas­ti dema­rei­ta suu­rem­pi, osa­val­tion pää­mi­nis­te­rik­si nousee vih­rei­den Winfried Kretschmann. 

Leh­det ovat uuti­soi­neet vih­rei­den murs­ka­voi­ton joh­tu­neen Japa­nin ydin­on­net­to­muu­des­ta. Vähän huo­nos­ti on tapah­tu­mia näkö­jään seu­rat­tu, sil­lä Sak­sas­sa vih­reät ohit­ti­vat dema­rit val­ta­kun­nal­li­ses­sa kan­na­tuk­ses­sa pal­jon ennen Japa­nin tapahtumia.

Täs­tä on hyvä jatkaa.

17 vastausta artikkeliin “Vihreä pääministeri”

 1. OS vii­tan­nee vii­me syk­sy­nä tapah­tu­nee­seen ohi­tuk­seen. En tie­dä val­ta­kun­nal­li­sis­ta kan­na­tuk­sis­ta, mut­ta kysei­ses­sä Baden-Würt­tem­ber­gis­sä dema­rit oli­vat näem­mä pää­seet takai­sin vih­rei­den ohi hel­mi­kuus­sa (gal­lu­pien mukaan). Mut­ta ilmei­sen hie­no lop­pu­ki­ri vaa­li­kam­pan­jas­sa puri, ja paa­lu­paik­ka otet­tiin takai­sin jos­sain 12.–13.3. paik­keil­la. Hyvä vihreät!

  http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/baden-wuerttemberg.htm

 2. Täs­tä tuli mie­leen, että Loka Lai­ti­nen usein kir­joit­taa kolum­nis­sa, kuin­ka vih­reä lii­ke on DDR:n aika­naan kehit­tä­mä pro­pa­gan­da-ase tms. Osai­sit­ko Osmo Soi­nin­vaa­ra valais­ta, onko tosi­aan liik­keen taus­ta tällainen?

  1. Assi ei ole
   Väi­te­tään­hän sel­lais­ta­kin, että Suo­men vih­reät oli­si­vat tais­to­lais­ten työn jat­ka­jia, kun vih­rei­tä perus­ta­mas­sa oli suu­ri mää­rä libe­raa­le­ja ja kun se syn­tyi yli­opi­soil­la niis­tä, jot­ka oli­vat jää­neet yli­op­pi­las­kun­tien toi­min­nas­ta pois juu­ri tais­to­lais­ten takia.

 3. Sak­sas­sa tapah­tuu his­to­rial­li­nen muu­tos, jon­ka seu­rauk­sia voi vain arvail­la. Sak­sa on muu­ten­kin ollut vih­reil­le tär­keä maa, esi­merk­ki­nä niin hyväs­sä kuin vähän arve­lut­ta­vam­mis­sa­kin tempauksissa.
  Tuli mie­leen, että vih­rei­den his­to­ri­aa noin laa­jem­mas­sa mie­les­sä on tuo­tu jul­ki kovin vähän ja ilmei­sen vähän sitä on tutkittukaan?
  Minus­ta on näyt­tä­nyt, että vih­reän sateen­var­jon alle on kokoon­tu­nut kovin hete­ro­gee­ni­nen jouk­ko niin Suo­mes­sa kuin muu­al­la­kin. Hul­lun vuo­den 1968 perin­töä vaa­lii osa, on rau­ha­nak­ti­vis­te­ja ja luon­non­suo­je­li­joi­ta. Punais­ta väriä­kin monen taus­tal­la häi­väh­tää, mut­ta mikä mah­taa pitää poruk­kaa kui­ten­kin jol­lain taval­la koos­sa, onko se vain idea­lis­mi ilman sel­vää sisältöä?

 4. Luo­mu­vil­je­ji­lä, mikä tahan­sa isom­pi jouk­ko on kir­ja­va, ja var­sin­kin sel­lai­nen jouk­ko joka on suu­rin puo­lue jos­sain. Kepu­lai­sil­la on yhes­sä tupail­las­sa­kin kes­ki­mää­rin nel­jä sii­peä läs­nä. 🙂 Kysy­mys on sii­tä että löy­tyy­kö riit­tä­väs­ti yhtei­siä tavoit­tei­ta ja tul­laan­ko muu­ten­kin toi­meen kes­ke­nään. Jos Suo­mes­sa pitäi­si olla jokai­sen poliit­ti­sen liik­keen sel­lai­sia että he ihan oikeas­ti ovat yhte­näi­sä niin meil­lä pitäi­si olla var­maan jotain kol­mi­sen­kym­men­tä puo­luet­ta edus­kun­nas­sa. Mie­len­kiin­toi­nen aja­tus­leik­ki on että oli­si­ko tuo hyvä asia.

 5. Lisää aja­tus­leik­kiä: Kun perus­te­taan uusi puo­lue ja nau­la­taan kiin­ni joi­tain sen tavoit­tei­ta tai edus­ta­mia ideoi­ta, niin pitäi­si­kö samal­la nau­la­ta kiin­ni ehdot, joi­den täyt­tyes­sä puo­lue lak­kaa olemasta?

  Usein sano­taan SDP:stä että se on saa­vut­ta­nut kai­ken mitä aikoi­naan läh­ti tavoit­te­le­maan (Fors­san julis­tus vai mikä oli­kaan), ja toi­saal­ta että nyky­ään sil­tä puut­tuu sel­keä suun­ta ja sen jäse­net edus­ta­vat kes­ke­nään hyvin­kin epäyh­teen­so­pi­via näkö­kan­to­ja. Oli­si var­maan­kin parem­pi, jos SDP oli­si hajon­nut kah­dek­si tai useam­mak­si osak­si, tai jäse­net liit­ty­neet sovel­tu­vin osin sel­keäm­min omia näke­myk­si­ään vas­taa­viin puolueisiin.

  Pitäis­kö Vih­rei­den laka­ta ole­mas­ta puo­lu­ee­na sii­nä vai­hees­sa kun ilmas­ton­muu­tos ei ole akuut­ti uhka, talou­den peli­sään­nöis­sä on ympä­ris­tö­hait­to­jen mini­moin­ti sisään­ra­ken­net­tu­na, tasa-arvo­ky­sy­myk­sis­sä on saa­vu­tet­tu jot­kut kri­tee­rit jne?

  Toi­saal­ta tätä vas­taan puhu­vat pit­kä­ai­kai­sem­mat näkö­kan­tae­rot, joi­ta voi­daan vetää puo­luei­den välil­le. Esim. Kokoo­muk­ses­sa pai­no­te­taan yksi­lön omaa vas­tuu­ta elä­män­ti­lan­tees­taan ilmi­sel­viin jär­jet­tö­myyk­siin asti ja samal­la vähek­sy­tään yksi­lön vas­tuu­ta toi­min­tan­sa vai­ku­tuk­sis­ta mui­hin. Vas­taa­vas­ti vih­reis­sä koros­te­taan olo­suh­tei­den ohjaa­vaa vai­ku­tus­ta ja halu­taan lei­poa vas­tuu ulkois­vai­ku­tuk­sis­ta peli­sään­töi­hin mukaan.

  1. vph, Kokoo­mus perus­tet­tiin teke­mään Suo­mes­ta kunin­gas­kun­taa. Tavoi­tet­ta ei ole saa­vu­tet­tu, mut­ta se on jää­nyt puo­lu­een jul­ki­ses­sa esiin­ty­mi­ses­sä kovas­ti taka-alal­le. Pitäi­si­kö siis kokoo­mus­kin lakkauttaa?
   Puo­luei­den sano­ma ei tyh­je­ne nii­den ensim­mäi­siin ja alun­pe­rin tär­keim­piin vaatimuksiin.

 6. tpyy­luo­ma kir­joit­ti: “Suo­mes­sa pitäi­si olla jokai­sen poliit­ti­sen liik­keen sel­lai­sia että he ihan oikeas­ti ovat yhte­näi­sä niin meil­lä pitäi­si olla var­maan jotain kol­mi­sen­kym­men­tä puo­luet­ta eduskunnassa.”

  Tai sit­ten toteu­tet­tai­siin poliit­ti­nen suh­teel­li­suus myös puo­luei­den sisäl­lä, puo­lu­een eri sii­pien välil­lä siis.

 7. Hesa­ri kir­joit­taa 29.3.2011 jutus­saan Sak­san kes­ki­luok­ka sai vih­reät kas­vot:

  Nyt kaik­ki puo­lu­eet ovat otta­neet omak­seen vih­rei­den tavoit­te­le­man ympäristöparatiisin […]

  Sekä jutus­sa Ener­gian hin­ta nousi Sak­san vaa­lien jäl­keen:

  Sak­san vaa­li­tu­los vai­kut­ti myös ener­gian ja raa­ka-ainei­den mark­ki­no­hin. Säh­kön, hii­len ja hii­li­diok­si­din pääs­tö­oi­keuk­seien hin­nat kal­lis­tui­vat maa­nan­tai­na. Vih­rei­den vaa­li­voit­to tul­kit­tiin kan­sa­nää­nes­tyk­se­nä ydin­voi­maa vas­taa, mikä nos­taa mui­den ener­gia­muo­to­jen hin­to­ja. […] Sak­sa on jo nyt Euroo­pan suu­rin kas­vi­huo­ne­kaa­su­jen tuot­ta­ja, mut­ta nyt sen pääs­töt yhä kas­va­vat, Lewis arvioi. Ydin­voi­ma jou­du­taan kor­vaa­maan fos­sii­li­sil­la polt­toai­neil­la tuo­te­tul­la energialla.

  Pääs­tö­oi­keuk­sien hin­nat nousi­vat maa­nan­tai­na lähes kah­del­la pro­sen­til­la tonnilta.

  Luo­vu­taan kai­kin moko­min ydin­voi­mas­ta, mut­ta vih­rei­den val­taan nousu on tuhoi­saa. Tuhoisaa.

 8. Vih­rei­den kan­nal­ta Lai­ti­sen sala­liit­to­teo­riat DDR-yhteyk­sis­tä ovat oikeas­taan hyö­dyl­li­siä, sil­lä ne voi­daan ampua alas hel­pos­ti. Samal­la kes­kus­te­lu voi­daan joh­taa sivuraiteille. 

  Sak­san vih­reäl­lä liik­keel­lä on vah­va ääri­va­sem­mis­to­lai­nen taus­ta, mut­ta sen esi­ku­vat oli­vat DDR:n ja NL:n sijaan pikem­min­kin mao­lai­ses­sa tai trots­ki­lai­ses­sa ajat­te­lus­sa. Aihe­pii­riä on tut­kit­tu mel­ko pal­jon. Kiis­te­lyä on Sak­sas­sa käy­ty eten­kin sii­tä, oli­ko tun­ne­tuil­la vih­reil­lä polii­ti­koil­la kovin­kin lähei­siä yhteyk­siä RAF:n terroristeihin.

 9. Men­nei­den muis­te­luun ei minus­ta­kaan kan­na­ta tuh­la­ta lii­kaa aikaa — Suo­mes­sa­han mm. Hei­di Hau­ta­la on vaa­ti­nut “totuus­ko­mis­sio­ta” tut­ki­maan 1970-luvun polii­tik­ko­jen syntejä. 

  Itse uuti­ses­ta: vuo­den 1968 radi­ka­lis­min perin­töä edus­ta­vien vih­rei­den menes­tys vau­raas­sa ja perin­tei­ses­ti por­va­ril­li­ses­sa Baden-Würt­tem­ber­gis­sä on mie­len­kiin­toi­nen ilmiö.

 10. tpyy­luo­ma kir­joit­ti: “Laa­tu, lis­ta­vaa­le­ja­ko tarkoitat?”

  Ajat­te­lin lis­ta­vaa­liin poh­jau­tu­vaa jär­jes­tel­mää (kos­ka nykyi­nen jär­jes­tel­mäm­me on lis­ta­vaa­li), mut­ta kyl­lä jokin STV:kin kävi­si. Tai oikeas­taan lis­tan sijaan meil­lä oli­si puu, jon­ka haa­roil­le pai­kat jaet­tai­siin. Yhden puo­lu­een saa­mat pai­kat voi­tai­siin jakaa puo­lu­een sisäl­lä annet­tu­jen ään­ten suh­tees­sa vaik­ka­pa vaa­li­pii­rin itä­osan ehdok­kai­den ryh­mit­ty­mäl­le tai puo­lu­een NATO-myön­tei­sil­le tai NATO-kiel­tei­sil­le ehdokkaille.

 11. Onnit­te­lut, mut­ta eihän se sinän­sä ole ihme, että oppo­si­tio demo­kra­tias­sa voit­taa vaa­lit, ja vasem­mis­to-oppo­si­tio pank­ki­krii­sin jäl­ki­mai­nin­geis­sa. Suo­men dema­rien saa­mat­to­muus pitää näh­dä poik­keuk­se­na, ei sään­tö­nä. (Sii­tä kai ei ole eri­mie­li­syyt­tä, ettei­kö Sak­san vih­reät oli­si vasem­mis­to­puo­lue?) Pääpuolue/apupuolue ‑ase­tel­man kään­ty­mi­nen pai­kal­li­ses­ti vih­rei­den eduk­si ymmär­ret­tä­väs­ti hei­tä ilahduttaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.