Parasiitti

Heik­ki Ait­tokos­ki kat­soi Helsin­gin Sanomis­sa min­un ole­van täysin vail­la his­to­ri­an tajua, kun luon­nehdin perus­suo­ma­laisia parasi­iteik­si. Ankara moite olisi todel­la ollut paikallaan, jos olisin näin tehnyt. Ait­tokos­ki on lukenut väärin. Olen luon­neht­in­ut puoluet­ta nimeltä Perus­suo­ma­laiset rp. parasi­itik­si, mut­ta en ole sanonut mitään sen kan­nat­ta­jista tai edes jäsenistä.

Ait­tokos­ki ei ole ain­oa väärin lukenut. Myös moni perus­suo­ma­lainen on kuvitel­lut, että pidän heitä parasi­it­teina: ”kyl­lä perus­suo­ma­lais­ten äänestäjät ovat veron­sa mak­sa­neet.” Sekaan­nus on syn­tynyt siitä, että puolueen nimi on monikolli­nen. Sekaan­nuk­sia siitäkin syn­ty­isi, jos Kokoomuk­sen nimi olisi ”Kokoomus­laiset”.

Ker­rat­takoon, että pidän puoluet­ta parasi­it­ti­na, kos­ka se hyö­tyy taitavasti epälu­ot­ta­muk­ses­ta päätök­sen­tek­i­jöi­den ja kansan välil­lä, mut­ta ei esitä mitään real­is­tista niiden epäko­h­tien pois­tamisek­si, joista tyy­tymät­tömyys kumpuaa. Sinän­sä tämän epälu­ot­ta­muk­sen aktivoin­ti voi ennen pitkää johtaa johonkin myönteiseenkin.

Sovi­taan, että kyse oli väärinkäsi­tyk­ses­tä. Jos Ait­tokos­ki kuitenkin vaatii koko sanaa pois Suomen kielestä, olen erim­ieltä. Mik­si köy­hdyt­tää kieltä pois­ta­mal­la siitä kokon­ainen käsite vain, kos­ka Hitler on käyt­tänyt sitä.

Olen aiem­mis­sa kir­joituk­sis­sani käyt­tänyt parasi­it­ti-sanaa ennekin veroparati­isi­val­tioista ja ker­mankuori­jakun­nista, mut­ta kukaan ei ole ennen vetänyt nat­siko­rt­tia esille. Olisi erit­täin loukkaavaa käyt­tää ilmaisua parasi­it­ti ihmi­sistä, mut­ta organ­isaa­tioista sitä voi mielestäni käyt­tää. Se on ilmaisuna tehokas.

Parasi­it­ti voidaan toki kor­va­ta muil­la ilmaisuil­la, mut­ta ne eivät ole yhtä tehokkai­ta. Siipeil­i­jä ja vapaa­matkus­ta­ja ovat sinne päin, mut­ta eivät tarkoi­ta samaa. En voisi mitenkään luon­nehtia Perus­suo­ma­laiset rp:tä vapaamatkustajaksi.

Parasi­it­tikun­ta on kuvaavampi kuin ker­mankuori­jakun­ta, kos­ka jälkim­mäi­nen viit­taa vain kun­nan halu­un valikoi­da itselleen edulliset asukkaat, mut­ta sivu­ut­taa sen, että täl­lainen kun­ta yleen­sä elää ilmaisek­si keskuskaupun­gin palvelu­jen varas­sa. Veroparasi­it­ti­val­tio on minus­ta paljon kuvaavampi kuin veroparati­isi­val­tio, kos­ka se luon­nehtii sitä että täl­lainen val­tio elää muiden kus­tan­nuk­sel­la eikä vain tar­joa suo­jaa vero­ja pakoileville. Alun­perin käytin sitä tosin sanaleikkinä.

Parasi­itin suomenkieliset kään­nök­set ovat ”loiseläjä” ja ”loinen”, jot­ka eivät mielestäni ole käyt­tökelpoisia siinä merk­i­tyk­sessä, jos­sa minä parasi­it­tia käytän. On aika vaikea kut­sua Cey­mansaaria ”loiseläjäk­si”, kos­ka ”eläjä” viit­taa ihmiseen. Vah­vasti eliöön viit­taa myös ”loinen”.

En aio siis luop­ua parasi­it­ti-ter­mistä, mut­ta lupaan olla huolel­lisem­pi, ettei kukaan voi saa­da käsi­tys­tä, että kut­sun joitakin ihmisiä parasiiteiksi.

 

100 vastausta artikkeliin “Parasiitti”

 1. voisitko.tuoda vähän konkre­ti­aa tuo­hon parasi­it­tikun­taan. Ker­ro vaikka­pa esimerk­ki kun­nas­ta joka saa ilmaisek­si palvelui­ta keskuskunnal­ta ja mielel­lään voisit myös ker­toa mitä ne palve­lut ovat.

  1. Voimakkaasti sub­ven­toitu­ja
   Työ­paikko­jen vaa­ti­ma infra­struk­tu­uri ja työ­paikat noin yleen­sä, teat­ter­it, uima­hal­lit, lukiot, kon­ser­tit ja niin edelleen.

 2. Osmon ja muidenkin tääl­lä kir­joit­ta­jien ongel­ma on, he yrit­tävät läh­estyä per­su­jen men­estys­tä älyl­lis­es­tä suun­nas­ta. Ilman­su­un­ta on väärä. Per­su­jen men­estys on tun­nea­sia, siinä ei äly ratkaise. Toni Halme, yhden sortin sekopää, keräsi käsit­tämät­tömän määrän ääniä. Ain­oa viesti häneltä oli, jumala antaa anteek­si, minä en.

  Olen sata var­ma, että per­su­jen äänestäjät tajua­vat, että Soi­ni ei köy­hyt­tä poista eikä EU:sta päästä eroon. Oleel­lista on, että her­rat saa­vat ison muis­tu­tuk­sen. Näin se menee.

 3. Minus­ta on ikävää, teho­ton­ta ja kaikin tavoin turhaa, että osa ihmi­sistä keskit­tyy poli­it­ti­sis­sa keskusteluis­sa (ja elämässä yleen­sä) loukkaan­tu­miseen ja loukkaamiseen.

  Nämä loukkaan­tu­jat vetävät tähän suo­hon mukanaan nekin, jot­ka yrit­tävät keskit­tyä asi­apo­h­jaiseen kom­mu­nikaa­tioon, kos­ka kaiken­laista voi halutes­saan tulki­ta loukkaamis­tarkoituk­ses­sa san­otuk­si. Esimerkik­si Eli­na (jota mon­es­sa mielessä arvostan keskusteli­jana) tart­tuu usein kärkkäästi Osmon aivan arvoneu­traaleik­si tarkoitet­tui­hin luon­nehd­in­toi­hin, kos­ka Eli­nalle ne ovat ylim­ielisiä, halvek­su­via ja mil­loin mil­läkin taval­la loukkaavia, kans­saih­mis­ten ihmis­ar­voa määrit­täviä lausun­to­ja. Samoin käy, jos joku (mm. minä) taval­la tai toisel­la arvostelee Suomea ja suo­ma­laisu­ut­ta. Eli­nalle täl­lainen on ylim­ielistä haukku­mista, vaik­ka tarkoituk­se­na olisi ihan vain neu­traal­isti tuo­da jokin havait­tu epäko­h­ta esi­in. Loukkaan­tu­jien maail­mas­sa suo­ra­puheista, rehellistä ja neu­traalia rak­en­ta­van kri­ti­ikin esit­tämistä ei näytä voivan esi­in­tyä — ei ainakaan sil­loin kun loukkaan­tu­ja itse on aiheesta eri mieltä.

  Kun ihmi­nen elämässä tai poli­ti­ikas­sa loukkaan­tuu, luon­tevin reak­tio on pyrk­iä vuorostaan loukkaa­maan vastapuol­ta (onnek­si esimerkkinä käyt­tämäni Eli­na osaa tässä suh­teessa hillitä itseään monia mui­ta parem­min). Tähän näyt­täisi per­su­jenkin kansan­su­o­sio perus­tu­van. On aivan sama, saa­vatko per­sut mitään todel­lista raken­net­tua tai yhteiskun­taa vietyä eteen­päin. Tärkein­tä on, että hei­dän avul­laan loukkaan­tu­ja pääsee näpäyt­tämään ylim­ielisek­si kiu­san­tek­i­jäk­si olet­ta­maansa eli­it­tiä, jol­lainen on jos­sain pienessä mitas­sa var­maan oikeastikin ole­mas­sa, mut­ta jon­ka uskon kyl­lä pääosin ole­van kuviteltu.

  Loukkaan­tu­mi­nen vaikut­taa myös siten, että vaik­ka loukkaan­tu­jalle olisi suo­tu hyvinkin run­saasti ana­lyyt­tista erot­telukykyä, hän ei loukkaan­tu­misen val­las­sa ollessaan kykene enää tätä kykyään käyt­tämään. Täl­laiset per­su­jen kan­nat­ta­jat ovat ehkä sitä huolestut­tavin­ta kat­e­go­ri­aa. Itsen­sä fik­suk­si toden­nut ihmi­nen kuvit­telee usein ajat­tel­e­vansa fik­su­ja ajatuk­sia poikkeuk­set­ta, eikä havaitse, kuin­ka oma ana­lyyt­ti­nen rehellisyys ja suh­teel­lisu­u­den­ta­ju suut­tumuk­sen myötä katoaa.

  Demokra­ti­as­sa pitää kyl­lä loukkaan­tu­jil­la olla saman­lainen mah­dol­lisu­us mielip­i­teen­sä ilmaisemiseen kuin muil­lakin. Mut­ta erään tyyp­il­lisen loukkaan­tu­jan elämää sivus­ta seu­ran­neena minus­ta vaikut­taa selvältä, että asen­teel­laan hän sahaa ensisi­jais­es­ti omaa jalka­ansa. Sik­si olisi niin huiman kiva, jos ihmiset malt­taisi­vat miet­tiä hie­man tarkem­min ennen kuin ryn­täävät tuomit­se­maan ja vas­tus­ta­maan kaikenmoista.

  (Vielä dis­claimer: pidän tässä tek­stis­sä “loukkaan­tu­jik­si” nimeämiäni ihmisiä yhtä hyv­inä kuin muitakin. Point­ti­ni on yksinker­taisu­udessaan, että loukkaan­tu­mi­nen aiheut­taa keskustelus­sa ja päätök­sen­teossa suun­na­ton­ta tehot­to­muut­ta. Loukkaan­tu­ja-ter­min käytöstä ei siis saa vetää her­net­tä nenään!)

 4. aha. Eli ei mitään oikea­ta ilmaista palvelua kun­nas­ta. Lukionkin mak­saa valtio.

 5. Voiko muuten Turkua luon­nehtia parasi­it­tikun­naksi? Sieltähän käy tuhan­sia ihmisiä Salos­sa töis­sä ja uimas­sa käyvät Raisiossa.

  Voiko Helsinkiä sanoa parasi­it­tikun­naksi kun käyt­tävät kaiken kesää mökkipaikkakun­nan palvelui­ta eivätkä mak­sa mitään? Ker­rankin kävin mökkipaikkakun­nal­lani uimas­sa ja kir­jas­tossa har­vase päivä. Taidan olla parasi­it­te­ja sitten.

 6. Nyt pohdi­taan sit­ten parasi­it­ti-sanaa. Vaali­naluskeskustelun taso on jopa alhaisem­pi kuin osasin edes kuvitel­la voivan ole­van mahdollista. 

  Kyl­lä maa­han­muu­ton rajoit­ta­mi­nen ja pakol­lisen ruotsin pois­t­a­mi­nen on ihan konkreet­tisia jut­tu­ja joi­ta moni kaipaa mut­ta vain PS ajaa yksiselit­teis­es­ti. Ja heti perään huo­mau­tus: en aio äänestää per­su­ja ja koko per­suilmiö lähin­nä tympii, vähän samaan tapaan kuin tämä hem­metin takatalvi.

 7. En ihmettele yhtään, että joku her­mos­tui alku­peräis­es­tä kommentistasi:

  “Perus­suo­ma­laiset puolueena on kokon­aan eri asia. Minä pidän sitä poli­ti­ikan parasi­it­ti­na, joka kylmäveris­es­ti laskel­moiden käyt­tää hyväk­seen val­lit­se­vaa tyy­tymät­tömyyt­tä tar­joa­mat­ta tilalle mitään toteuttamiskelpoista.”

  Olet muut­tanut uusim­paan postauk­seesi laskel­moidun kylmäverisyy­den erään­laiseen taitavuuteen. 

  Ja yri­tit kor­ja­ta tilan­net­ta tällä:

  “Olen luon­neht­in­ut puoluet­ta nimeltä Perus­suo­ma­laiset rp. parasi­itik­si, mut­ta en ole sanonut mitään sen kan­nat­ta­jista tai edes jäsenistä.”

  Perus­suo­ma­laiset puolueena koos­t­uu sen kan­nat­ta­jista ja jäsenistä. Kan­nan­ot­to ko. puolueen toim­intatavoista on kan­nan­ot­to sen tuk­i­joiden arvo­maail­maa ja val­in­to­ja kohtaan. Voidaan kaiketi olet­taa, että kylmäveris­es­ti ja laskel­moivasti toimi­va henkilö kan­nat­taa vas­taa­van kaltaisia arvoja?

  Kaiken kukku­rak­si parasi­it­ti asso­sioituu ainakin meikäläisel­lä automaat­tis­es­ti loiseen, joka elää muiden kus­tan­nuk­sel­la jne. Sop­pa on valmis.

  Osmo, pitäy­dy kylmäveris­es­ti ja laskel­moidusti asial­in­jal­la, kos­ka se sin­ul­ta luon­nis­tuu. Jätä tulkin­nan­varais­ten metaforien käyt­tö jollekin toiselle.

 8. “Ker­rat­takoon, että pidän puoluet­ta parasi­it­ti­na, kos­ka se hyötöö taitavasti epälu­ot­ta­muk­ses­ta päätök­sen­tek­i­jöi­den ja kansan välil­lä, mut­ta ei esitä mitään real­is­tista niiden epäko­h­tien pois­tamisek­si, joista tyy­tymät­tömyys kumpuaa.”

  Ei puolue esitä mitään, vain siinä toimi­vat ihmiset esit­tävät jotain eli Perus­suo­ma­laiset tarkoit­taa niitä ihmisiä, jot­ka toimi­vat puolueessa tai kan­nat­ta­vat sitä.
  Puoluet­ta tai mitään organ­isaa­tio­ta ei ole ilman ihmsiä

 9. On ehkä hie­man varo­ma­ton­ta käyt­tää parasi­it­ti- ja loinen-ter­me­jä per­su­ja vas­taan, sil­lä hehän nimeno­maan ovat veron­mak­sajia, jot­ka vaa­ti­vat kuria ja järjestys­tä verovaro­jen käyttöön. 

  Mitä sit­ten san­ot­taisi­in, jos per­sut hal­li­tuk­seen päästyään vaati­si­vat lopet­ta­maan verovaro­jen tuh­lauk­sen parasi­it­tien ja hei­dän hyysääjien­sä elättämiseksi. 

  Joko­han sit­ten sana julis­tet­taisi­in kielletyksi?

 10. val­tio mak­saa luki­o­lais­es­ta sen sum­man mil­lä palvelu pitäisi pystyä jär­jestämään. Jos se jos­sain kun­nas­sa mak­saa enem­män niin eiköhän se ole kun­nan oma val­in­ta. Olikos tuo luki­o­laisen val­tion­mak­su jotain vajaas­sa kymp­pi­ton­nis­sa nyky­isin, muis­te­len että 8 000 suur­in­pi­irtein. Jollei tuol­laisel­la sum­mal­la saa jär­jestet­tyä lukio­ta niin sit­ten oma toim­inta on huonoa.

  1. Jonkin­laisen lukiok­oulu­tuk­sen saa aikaan sil­läkin rahal­la, jon­ka val­ti­ol­ta saa. Helsingis­sä on paljon erikois­lukioi­ta, esimerkik­si Sibelius­lukio, joiden ope­tus on huo­mat­tavasti kalli­im­paa kuin val­tion mak­sama avus­tus. Ulkokun­ta­laisil­la on suur­ta hinkua niihin. Ja Helsin­ki maksaa.

 11. Lundqvist:

  Oleel­lista on, että her­rat saa­vat ison muistutuksen.

  Tuo olisi jotenkin tehokkaam­paa kun her­rat vielä tietäisi että mis­tä. Osa muis­tut­ta­jista halu­aa lisää rahaa pien­i­t­u­loisille, tai ainakin jos ne vil­jelee maa­ta, osa taas tuet ylipään­sä pois ja varsinkin pako­laisil­ta. Kyseessä on köy­hän kansan ääni, jota ei saa sanoa köy­häk­si kos­ka se kuu­lostaa jotenkin syr­jäy­tyneeltä. Ener­gianku­lu­tus­ta ei saa verot­taa, eikä sitä saa myöskään normio­h­ja­ta. Asioista pitää puhua suo­raan ja ymmär­rät­tävästi, mut­ta kuitenkin sel­l­aisin sanoin ettei kellekään vaan tule paha mieli, pait­si jos ne mus­lime­ja niin kyse on sananvapaudesta…

 12. Ja Sibelius­lukio sit­ten oikeut­taa kut­sumaan esim Espoo­ta parasiitiksi?

  Ei oikein vakuuta.

  1. juge
   Ei oikeu­ta. Pääkaupunkiseudun kaupun­git ovat sopi­neet, että ympäryskun­nat kor­vaa­vat lukios­sa käyn­nin Helsingille. Keskuskaupun­ki — ker­mankuori­jakun­ta ‑asetelmia on muuallakin.

 13. ja parasi­it­ti-lap­si tulee Osmon kus­tan­ta­maan viulunsoitto-lukioon…

 14. Yksi näkyvä parasi­it­tikun­nan keino hyö­tyä keskuskun­nas­ta on olla kaavoit­ta­mat­ta vuokra-asun­to­ja ja siten työn­tää kaik­ki kun­nan tukea tarvit­se­vat asu­jat keskuskun­taan. Toinen ilmiö — ei niinkään parasi­it­tikun­nan akti­ivisil­la toimil­la aiheut­ta­ma — on että van­huk­set jot­ka tarvit­se­vat paljon palvelu­ja muut­ta­vat keskuskun­taan kun hoitoa oikeasti tarvitaan.

 15. Mik­si äänestän Perussuomalaisia?

  1.Suomen poli­it­ti­nen eli­it­ti käyt­tää veron­mak­sajien varo­ja omien ide­ol­o­gis­ten fan­ta­sioiden­sa toteut­tamiseen. Mielestäni kehi­tys­a­pu on törkeää tuh­laus­ta, mikäli samal­la vajaa miljoona suo­ma­laista elää syvässä köy­hyy­dessä! Kehi­tys­a­pu­un syy­de­tään 1 000 000 000 euroa vuodessa! Mielestäni oman maan ongel­mat tulisi hoitaa ensin ja vas­ta sit­ten mäl­lätään ulko­maille! (Sdp:n rai­vokkaasti vas­tus­ta­ma taku­ueläke mak­saa 119 miljoon­aa vuodessa, val­taeli­it­ti Sdp mukaan lukien halu­aisi korot­taa kehi­tys­a­pua 0.70 pros­ent­ti­in bkt:stä, nykyään 0,55 %)

  2.humanitäärinen maa­han­muu­ton kus­tan­nuk­set paisu­vat vuosi vuodelta ja kukaan ei tiedä kuin­ka paljon tähän kuluu…Ja suo­ma­lainen köy­hä kär­sii… Poli­it­tiselle eli­it­ille suo­ma­lainen köy­hä on väärän­väri­nen, joten tuo­daan tänne lisää köyhiä…

  3.valtaeliitti vähät­telee ongelmia. Tosi­a­sioi­ta ei myön­netä vaik­ka tilas­tot ja muiden Euroopan maid­en esimerk­it ker­toisi­vat muu­ta. Val­taeli­itin monikult­tuurisu­ususkon­to olet­taa kaikkien maail­man ihmis­ten ole­van yhtä älykkäitä ja erään uskon­non ole­van kristi­nuskoa tai seku­lar­is­mia parem­pi. Poikkeuk­sel­lis­es­ti val­taeli­it­ti kuitenkin uskoo, että perus­suo­ma­laiset ovat heikko­lah­jaisia, ennakkolu­u­loisia ja parasi­it­te­ja. Maa­han­muut­ta­jataus­tais­ten rikol­lisu­us ei monikult­tur­isu­ususkon­non mukaan eroa suo­ma­lai­sista, kuitenkin ajatel­laan, että per­su­is­sa keskiver­toa enem­män kriminaaleja…

  4.Valtaeliitti ajaa tasaveroa kulu­tusvero­jen muo­dos­sa. Köy­hä mak­saa ja työn­teko ei kannata. 

  Mun mielestä monikult­tuurisu­us hyvä asia mikäli tänne tulee lähtöko­hdil­taan sopeu­tu­miskyky­isiä ihmisiä…

 16. Nyt alkaa ihme­tyt­tämään entistä enem­män. Ain­oa kek­simäsi Sibeius­lukio ei olekaan esimerk­ki parasi­it­tikun­tien käyt­tämästä palvelusta?

  Ja joku puhui vuokralai­sista, jot­ka tule­vat rasit­ta­maan keskuskun­nan talout­ta. Kyl­lä kai keskimäärin voi väit­tää että keskuskun­nis­sa on parem­min tien­aa­vat kuin kehyskun­nis­sa. Tuo on mieliku­va­markki­noin­tia joka ei vaan pidä paikkaansa väit­tää että puoli­maaseu­tu houkut­telisi varakkaat omakoti­taloon. Sinne muut­taa ne joil­la ei ole varaa asua keskuskunnassa.

  1. juge,
   Tämä parasi­it­tikun­takäsite ei koske vain Helsin­gin seu­tua vaan toi­mi tehokkaam­min esimerkik­si Turun, Tam­pereen ja Oulun seuduilla.
   Espool­la on jopa oma teatteri.
   Tietääk­seni Sipoos­sa ei ole yhtään kun­nal­lista vuokra-asun­toa eikä kun­ta mak­sa lukioista mitään.

 17. Min­ua huvit­taa per­su­jen loukkaan­tu­mi­nen. Eivätkö per­sut muka toito­ta kovasti, että pitäisi puhua suoraan? 

  Esimerkik­si Hal­la-Aho on toivonut että jos joku raiskataan, niin mieluiten vihrei­den kan­nat­ta­ja ja että monikult­tuurisu­u­den kan­nat­ta­mi­nen on kollek­ti­ivista mielisairautta.

  Joten jos Osmo haukkuisi kokoomus­ta parasi­it­tipuolueek­si suut­tuisin itsekin, kos­ka kokoomus­laiset eivät ole käyt­täneet nor­maal­ista poli­it­tis­es­ta retori­ikas­ta eroavia ilmauk­sia vihreistä, mut­ta per­suil­la ei kyl­lä tässä asi­as­sa ole tasan ja tarkkaan minkään­laista varaa vetää herneitä nenuunsa!

  Joku roti se pitää olla perus­suo­ma­laisil­lakin! Ihan yhtä nau­ret­tavaa kuin oppo­si­tion mukaloukkaan­tu­mi­nen Kiviniemen epäisänmaallisuuspuheista.

 18. No ote­taan vaikka­pa Turku sit­ten lähempään tarkasteluun.

  Esim. Raisios­sa on iso lukio, joka on Suomen parhai­ta, hieno kir­jas­to, seu­tukun­nan paras uima­hal­li, van­hus­ten­talo­ja, vuokra-asum­ista, voimakas­ta elinkei­noelämän rak­en­tamista eli työ­paikko­jen luomista, Suomen suurin pien­ve­ne­sa­ta­ma, kaiken­laista seudullista toim­intaa jota käyt­tävät myös turku­laiset. Raisios­sa on jopa tämä teat­teri joka sin­ulle näyt­tää ole­van niin tärkeä.

  Onko Raisio parasiittikunta?

  1. Sor­ry, olen pahoil­lani väärästä tiedos­ta. Kuu­lop­uheet pitäisi aina tark­istaa. Ilmeis­es­ti alku­peräi­nen tieto on koskenut asun­to­jen rakentamista.
   Vähän tuo 330 asun­toa sinän­sä on kun­nan kokoon suh­teutet­tuna. Helsingis­sä niitä on yli 50 000.

 19. Mie­lenki­in­tois­es­ti minus­ta val­tio on parasi­it­ti joka ei tuo­ta mitään ja Suomes­sa Osmonkin edus­ta­ma Vihreät parasi­it­tipuolue, joka halu­aisi val­tion otta­van isän­niltään vieläkin enemmän. 

  Poli­itikot ja val­tion työn­tek­i­jät taas elävät täysin sym­bioosis­sa tuon parasi­itin kanssa, joten var­masti asi­aa on vaikeaa nähdä samal­la tavalla.

 20. Ker­rat­takoon, että pidän puoluet­ta parasi­it­ti­na, kos­ka se hyö­tyy taitavasti epälu­ot­ta­muk­ses­ta päätök­sen­tek­i­jöi­den ja kansan välillä

  Puolueen ehdokkaat hyö­tyvät. Puolue nimeltä Perus­suo­ma­laiset rp koos­t­uu ihmi­sistä. Nämä ihmiset hyö­dyn­tävät tyy­tymät­tömyyt­tä päästäk­seen eduskun­taan, saadak­seen sta­tus­ta jne. Mik­si et kut­su heitä parasiiteiksi?

  Olisi absur­dia sanoa: “Kokoomus on itsekäs ja kylmä puolue! Kokoomuk­sen poli­itikot ja kan­nat­ta­jat eivät kuitenkaan ole itsekkäitä ja kylmiä. Puhun puolueesta nimeltä Kansalli­nen Kokoomus rp. Ihmisiä en koskaan nimit­telisi itsekkäik­si ja kylmiksi.”

  Olisi erit­täin loukkaavaa käyt­tää ilmaisua parasi­it­ti ihmi­sistä, mut­ta organ­isaa­tioista sitä voi mielestäni käyttää.

  Tämä erot­telu ei toi­mi. Leima vuo­taa väk­isinkin organ­isaa­tios­ta sen jäseni­in. Kyl­lä se nyt vain loukkaa niitä sato­ja ihmisiä, jot­ka tekevät kovaa työtä perus­suo­ma­lais­ten vaalivoiton eteen, kiertävät kam­pan­joimas­sa, puhu­vat kansalaisille, usko­vat aidosti asi­aansa jne. 

  Jos joku sanoisi maa­han­muut­toa yhteiskun­tamme lev­iäväk­si syöväk­si (parasi­it­ti­in ver­rat­ta­va ilmaisu), niin tulk­it­sisin sen nimeno­maan maa­han­muut­ta­ji­in eli ihmisi­in kohdis­tu­vak­si kovak­si kie­lenkäytök­si, vaik­ka hän kuin­ka yrit­täisi täh­den­tää puhu­vansa maa­han­muut­to-nimis­es­tä ilmiöstä.

  Demokra­ti­as­sa kaikil­la on oikeus esit­tää eri­laisia mielip­iteitä eri näkökul­mista ja pyrk­iä vaikut­ta­maan asioi­hin. Kaikkien ei tarvitse olla oike­as­sa. On demokra­t­ian hen­gen vas­taista kut­sua jotain yksit­täistä, suuren kansan­joukon kan­nat­ta­maa puoluet­ta parasiitiksi.

 21. Olen jo kymme­nen vuot­ta nou­dat­tanut peri­aatet­ta, etten muo­dos­ta kan­taani poli­itikon sanomi­sista sanomale­htien perus­teel­la, jos ker­ran voi tark­istaa sen sanoman poli­itikon omas­ta blo­gista. Hal­la-aho pari vuot­ta sit­ten ja tämä Oden parasi­it­titek­sti todi­si­vat tas ker­ran, että peri­aat­teesta kan­nat­taa pitää kiinni.

 22. Osmo:

  Sekaan­nuk­sia siitäkin syn­ty­isi, jos Kokoomuk­sen nimi olisi ”Kokoomus­laiset”.

  Nyt olis osoit­tanu parem­paa tilan­neta­jua ottaa esimerkiks Vihreet…

 23. Hyvät sivistyneistön edus­ta­jat. Eiköhän tämä Hit­lerin Sak­saan ja kun­nal­lispoli­ti­ikaan men­nyt parasi­it­tikeskustelu alka­isi jo riit­tää. Poli­ti­ikan mes­tari Timo Soi­ni kan­nat­ta­ji­neen nau­reskelee täl­laiselle keskustelulle ja kan­na­tus vain kas­vaa. Siir­tykää keskustelus­sa todel­lisi­in vaali­teemoi­hin, joi­ta perus­suo­ma­laisetkin ovat nos­ta­neet agen­dalle vaik­ka kuin­ka paljon. Jos vielä joku parasi­it­tikun­ta pitäisi maini­ta, niin se on Kauniainen.

 24. Min­unkin lapseni käy H:kissä lukio­ta olenko siis loinen? Vai onko kun­ta jos­sa asun, Ima­tra loiskun­ta ? Pikkasen olen pet­tynyt, tähän keskustelun tasoon mihin suun­taan täl­lä blogilla on men­ty. Aluk­si tykkään­nyin tuo­hon Osmon loogiseen tapaan ajatel­la asi­at mut­ta nyt sieltä on alka­nut pais­taa jonkin­lainen näsävi­isaus ja ilkeily kil­pakump­panei­ta kohtaan sekä helsin­gin ulkop­uolel­la asu­via kohtaan.

 25. Saara,

  Näke­myk­seni Osmon maail­manku­vas­ta ja ihmiskäsi­tyk­ses­tä on muo­dos­tunut niin tämän blo­gin kuin medi­ae­si­in­tymis­ten kaut­ta, mut­ta myös henkilöko­htaista reittiä. 

  Osmon ajat­telu on mielestäni hyvin teknokraat­tista, elit­is­tistä ja polar­isoitunut­ta. En voi parhaal­la tah­dol­lanikaan pitää esim. ilmaisu­ja päähän potk­i­tut ja järkyt­tävän mata­la koulu­tus­ta­so arvoneu­traaleina kan­nan­ot­toina perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jien rakenteesta. 

  En kuitenkaan kiistä, ettenkö olisi joskus sor­tunut ylilyön­tei­hin ja tulkin­nut liiankin kärkkäästi asioi­ta oman par­a­dig­mani val­os­sa tai varjossa. 

  Sen sijaan kiistän, että loukkaan­tu­mis­es­ta olisi kyse tai sit­ten ymmär­rämme tämän käsit­teen aivan eri tavoin. Voin vas­tus­taa rasis­tis­takin maail­manku­vaa ilman että itse olisin tämän ajat­telumallin konkreet­ti­nen uhri. Loukkaan­tu­miseen tarvit­sen hyvin henkilöko­htaisen syyn. Lähin­nä kuvaisin tun­neti­laani närkästyk­sek­si tai lieväk­si ärtymykseksi.

 26. Heh Osmu,

  Art­turi. Puolueen nimi on Vihreä liitto.

  Olet­pa nyt logi­ikkao­hjus… Kokoomuk­senkin nimi on Kansalli­nen Kokoomus.

 27. Olen luon­neht­in­ut puoluet­ta nimeltä Perus­suo­ma­laiset rp. parasi­itik­si, mut­ta en ole sanonut mitään sen kan­nat­ta­jista tai edes jäsenistä.

  Eikös tämä nyt ole juuri sel­l­ainen lausuma, minkälais­es­ta sinäkin olet joskus ihan oikeutetusti suut­tunut. Tuo väärin­tulk­in­ta on väärin­tulk­in­ta vain, jos asi­aa ajat­telee puh­taan lingvis­tis­es­ti eikä lainkaan suh­teu­ta sitä ympäröivään todel­lisu­u­teen. Et ole itse useinkaan täm­möiseen tulk­in­taan tyy­tynyt muiden sanomi­sista. Näin ollen on aika kaksi­nais­moral­is­tista yrit­tää puo­lus­tel­la tuo­ta. Asian olisi voin­ut esit­tää toisinkin.

  Jos Noki­aa (yhtiö tai kun­ta, aivan sama) sanoo parasi­itik­si, se ei vält­tämät­tä tarkoi­ta että nokialaiset oli­si­vat parasi­it­te­ja, kos­ka Nokial­la on nokialai­sista eroavia tarkoituk­sia jne.
  Nokia != nokialaiset.

  Jos sen sijaan sanoo puoluet­ta tai kansalaisjär­jestöä parasi­itik­si, sanoo sen jäseniä parasi­itik­si, sil­lä jär­jestöt ovat vain ja ain­os­taan jäse­nien­sä tarkoi­tus­pe­rien jatkeita.
  Perus­suo­ma­laiset r.p. = puolueen jäsenet.

 28. Sylt­ty, se loukkaan­tu­ja­han oli tässä Hesarin Heik­ki Ait­tokos­ki, joka tuskin on per­su. Voi olla, että jotkut per­sutkin ovat loukkaan­tuneet, en tiedä. Esimerkik­si Hom­ma-foru­mil­la, joka on per­su­jen kan­soit­ta­ma, Soin­in­vaaran kom­ment­ti aiheut­ti lähin­nä nau­reskelua ja sitä pidet­ti­in vihrei­den pani­ikkireak­tiona: http://hommaforum.org/index.php/topic,46146.0.html

  Soin­in­vaara on hil­jat­tain moit­tin­ut per­su­jen Hal­la-ahoa törkeästä kie­lenkäytöstä, joten kai Soin­in­vaar­al­ta itseltäänkin voi odot­taa tun­net­tu­jen nat­simetaforien käytön vält­tämistä. Tuo Osmon selit­te­ly, että “vaik­ka sanoin PS-puoluet­ta parasi­itik­si, en tietenkään tarkoit­tanut ketään yksit­täistä perus­suo­ma­laista” on saivartelua, jos­ta tulee mieleen Hal­la-ahon seli­tyk­set monille ver­baal­isille rimanalituksilleen.

 29. Kaik­ki nykyiset eduskun­ta­puolueet kan­nat­ta­ji­neen esit­tävät loukkaan­tu­mista sil­loin, kun katso­vat sen itselleen edullisek­si. En näe mitään syytä näille “kuka aloit­ti” ja “no itse ne…” ‑tyylisille hiekkalaatikkoseli­tyk­sille. Niis­sä on hie­man tyhjän moral­isoin­nin maku.

  Lie­nee tarpeel­lista vain hyväksyä, että media- ja keskustelukult­tuurimme laadus­ta johtuen sitä “ben­e­fit of doub­tia” ei ole syytä kenenkään odot­taa saa­vansa. Surullista sinän­sä, täyt­tä pelleilyähän tämä tietysti on. Yhtä hark­it­se­ma­ton­ta sanaval­in­taa vatvotaan päivätolkulla.

 30. Yhteiskun­ta koos­t­uu ihmi­sistä, mut­ta yhteiskun­taa voi sanoa huonos­ti organ­isoiduk­si, vaik­ka käytän­nössä kaik­ki sen jäsenet pitäi­sivät tavaransa hyvässä järjestyk­sessä. Yhteiskun­taa voi nimit­tää tehot­tomak­si, vaik­ka kaik­ki sen jäsenet ahkeroisi­vat hur­jan paljon. Ja niin edelleen.

  PS voi puolueena olla parasi­it­ti, vaik­ka kaik­ki sen kan­nat­ta­jat louhi­si­vat oma­l­ta ton­til­taan rauta­malmia, sulat­taisi­vat sen teräk­sek­si ja rak­en­taisi­vat lai­vat omas­sa telakas­saan käsin. (Otin tämän esimerkin, kos­ka raskas teol­lisu­us on ollut PS:n retori­ikas­sa ain­oa­ta oikea­ta työtä, ja kaiken­laiset insinöörit, par­turikam­paa­jat ja muut palvelu­am­matit lähin­nä homo­jen ja muiden vihrei­den hommia.)

 31. Saaran sanomaa:

  Samoin käy [Eli­na loukkaan­tuu], jos joku (mm. minä) taval­la tai toisel­la arvostelee Suomea ja suo­ma­laisu­ut­ta. Eli­nalle täl­lainen on ylim­ielistä haukku­mista, vaik­ka tarkoituk­se­na olisi ihan vain neu­traal­isti tuo­da jokin havait­tu epäko­h­ta esi­in. Loukkaan­tu­jien maail­mas­sa suo­ra­puheista, rehellistä ja neu­traalia rak­en­ta­van kri­ti­ikin esit­tämistä ei näytä voivan esiintyä. 

  Kiistän edelleen loukkaan­tu­vani, vaik­ka mitäpä pahaa siinäkään sinän­sä olisi. Kuu­lun niihin ihmisi­in, joiden mielestä tun­teis­sa ei koskaan ole mitään hävet­tävää — vain teois­sa on. 

  Mut­ta tästä siteer­aa­mas­tani pätkästä tuli mieleen: 

  Sanoit jos­sain ketjus­sa sivu­juon­teena, että suo­ma­laiset ovat eri­tyisen kateel­lista kansaa. Toiv­ot­tavasti itse mui­s­tat tämän, kos­ka etsimi­nen on työlästä. Olen kuitenkin var­ma tästä. 

  Tämän­hän kovin hel­li­tyn myytin kuulee ja näkee tavan takaa. Olen joskus yrit­tänyt tiva­ta tähän jotain evi­denssiä — saa­mat­ta. Ehkä sinä osaat vastata?

  Miten kateus oper­a­tioinal­isoidaan? Miten asi­aa on tutkit­tu, jot­ta on voitu tode­ta, että suo­ma­laiset ovat kateel­lisem­pia kuin vaikka­pa venäläiset tai kolumbialaiset?

  Kateus on perus­tunne siinä mis­sä ilo, suru, pelko ja viha. Onko näi­den jakau­ma eri kansakun­tien kesken eri­lainen? Siitä min­ul­la ei ainakaan ole mitään tietoa. 

  Tälle suo­ma­laisu­u­den hal­ven­tamisen diskurssille on tyyp­il­listä argu­men­toimat­tomat heitot, joi­ta ei mitenkään voi toden­taa. Ja ennenkaikkea niil­lä osoite­taan vah­vasti omaa ylem­myyt­tä. Muu­ta funk­tio­ta en oikein keksi. 

  Mitä neu­traalia, puhu­mat­takaan rak­en­tavas­ta on kuvail­la suo­ma­laisia kaikil­la mah­dol­lisil­la negati­ivisil­la määreil­lä ilman mitään asial­lisia perustei­ta? En ymmärrä…

  Jonkin myytin tääl­lä olenkin mur­tanut. Linkitin esimerkik­si johonkin ketju­un kan­sain­välisen ver­tailun miesten väki­val­taisu­ud­es­ta parisuh­teessa. Ylläri pyl­läri — Suo­mi ei edes län­sieu­roop­palaisit­tain ollut läh­eskään kärkipäässä puhu­mat­takaan itäisem­mästä Euroopasta. 

  Olen totu­u­den rakas­ta­ja ja sik­si kaiken kyseenalais­ta­ja, mikä ei tarkoi­ta, etteikö min­ul­lakin olisi tukku “oikei­ta” käsi­tyk­siä, jot­ka ovat vain pääni tuo­tok­sia. Otan kuitenkin aina haas­teen vas­taan, jos jotain väitän. 

  Ota sinäkin ja tai­dat ottaakin.

 32. Pakko sanoa, että eräs hienoim­mista näy­istä mitä olen näh­nyt, oli talviöi­nen erit­täin sakea lumipyry, aamuyö. Tietä ei erot­tanut, aja­maan pystyi vain kävelyvauhtia.

  Tässä elämää suurem­mas­sa pyryssä takaani tuli iso kuor­ma-auto val­tavaa pitkäsi­ip­istä lumi­au­raa työn­täen, lujaa, koko tien lev­ey­deltä. Kohdal­lani vähän koukkasi, tuskin edes hiljen­si. Hieno näky.

  Jotenkin epäilen, että ratis­sa ei istunut hin­tah­ta­va, tiedosta­va pro­fem­i­nisti vegaani.

 33. Alku­peräi­nen sanaval­in­ta oli kieltämät­tä todel­la onneton, mut­ta akti­ivi­nen väärinymmärtämi­nen ei ainakaan paran­na asi­aa. Tun­tuu että poli­it­ti­nen keskustelu nykyään on suurelta osaltaan pelkästään sitä että ote­taan joku kil­pail­i­jan lausah­dus, tulk­i­taan miten halu­taan ja sit­ten närkästytään, ”halu­aako X todel­lakin että Y, tämähän on kuin Neuvostoliitossa”.

  Minä ymmärsin (toisel­la lukemisel­la) Osmon pointin niin, että perus­suo­ma­laisia puolueena määrit­tää häikäilemätön muiden puoluei­den ongelmil­la rat­sas­t­a­mi­nen ilman omaa sub­stanssia. Siitä ei seu­raa, että perus­suo­ma­lais­ten äänestäjät oli­si­vat parasi­it­te­ja sanan mis­sään merk­i­tyk­sessä, eikä että edes puolueen sisäpi­iri ja akti­iv­it oli­si­vat parasi­it­te­ja siinä merk­i­tyk­sessä kuin tässäkin läh­es kaik­ki tun­tu­vat sanan ymmärtävän. (Ja sik­si sanaval­in­ta oli todel­la huono.)

  Parasi­it­tikun­ta-analo­gia tekee parasi­it­tipuolueen käsit­teen ymmär­ret­täväm­mäk­si, mut­ta joku muu ilmaisu olisi ehkä viestinyt samaa asi­aa selkeäm­min ja vähem­män provosoivasti, ja joku loukkaan­tuu parasi­it­tikun­ta-käsit­teestäkin kun ei ymmär­rä että siinäkin kri­ti­soidaan lähin­nä kun­tapäät­täjiä, ei taval­lisia kun­ta­laisia. (Luul­tavasti suurin osa äänestäjistä ei tajua hölkäsen pöläys­tä siitä miten hei­dän kun­tansa toimii tässä suh­teessa ja vika on viime kädessä huonos­ti sääde­tyis­sä laeis­sa eikä yksit­täi­sis­sä päättäjissä.)

  Jos olisin Osmon PR-pääl­likkö, ehdot­taisin tuoret­ta blogi­postaus­ta, jos­sa perus­suo­ma­laiset äänestäjät saisi­vat ansait­tua kiitos­ta niistä asioista jois­sa he sitä ansait­se­vat. Esimerkik­si pienyrit­täjiä perus­suo­ma­lais­ten äänestäjäkun­nas­sa on paljon, heitä tuskin voi pitää parasi­it­teina ellei satu ole­maan todel­la änkyrävasemmistolainen.

  1. Siitä ei seu­raa, että perus­suo­ma­lais­ten äänestäjät oli­si­vat parasi­it­te­ja sanan mis­sään merkityksessä, 

   Pikem­minkin on kyse saaliista.

 34. Eli­na,

  Ensin­näkin: <3

  Loukkaan­tua voi mielestäni myös muiden puoles­ta; närkästys olisi ihan yhtä hyvä sana kylläkin.

  Tälle suo­ma­laisu­u­den hal­ven­tamisen diskurssille on tyyp­il­listä argu­men­toimat­tomat heitot, joi­ta ei mitenkään voi toden­taa. Ja ennenkaikkea niil­lä osoite­taan vah­vasti omaa ylem­myyt­tä. Muu­ta funk­tio­ta en oikein keksi.

  Kun minä arvoste­len jotaku­ta tai jotakin, en todel­la tee sitä itseäni ylen­tääk­seni. Min­un maail­mas­sani itsen­sä ylen­tämisel­lä ei oikein tee mitään, kos­ka en ylipään­sä pyöri sel­l­ais­ten ihmis­ten kanssa joille ihmis­ten aset­ta­mi­nen parem­muusjärjestyk­seen olisi mil­lään tavoin keskeistä. Kun toisi­naan sat­un­nais­es­ti ajaudun sel­l­aiseen sosi­aaliseen kon­tek­sti­in, jos­sa arvo­järjestyk­siä selvästi mit­tail­laan ja niihin kiin­nitetään huomio­ta, tun­nen ole­vani aivan väärässä ympäristössä enkä osaa enkä liioin halua sopeu­tua siihen. Sik­si tun­tuu aina eri­tyisen tym­peältä, jos sanomiseni tulk­i­taan täl­laisek­si sosi­aalisen pelin pelaamisek­si. Samoin Osmon kohdal­la, jos ja kun muitakin tulk­in­tavai­h­toe­hto­ja olisi. Kokenuk­seni mukaan tehokkain keskuste­lu­tyyli on sel­l­ainen, jos­sa keskustelukump­pani nähdään niin myön­teisessä val­os­sa kuin mihin hänen sanansa anta­vat mahdollisuuden.

  Otan siis kiel­teisik­si kokemi­ani asioi­ta esille ihan prag­maat­ti­sista syistä: mah­dol­lis­taak­seni tilanteen kehit­tymisen parem­paan suun­taan. Ensim­mäi­nen askel muu­tok­ses­sa on nykyti­lan tun­nist­a­mi­nen ja tun­nus­t­a­mi­nen. Tästä lienemme yhtä mieltä.

  Tuo toden­tamista koske­va main­in­tasi sai min­ut ymmärtämään parem­min ajat­telu­asi. Ilmeis­es­ti pidät asial­lise­na vain sel­l­ai­sista ongelmista puhu­mista, joi­ta on mah­dol­lista objek­ti­ivis­es­ti mitata/tutkia. Taval­laan kyl­lä ymmär­rän täl­laisen rajauk­sen, mut­ta oma läh­estymistapani on hyvin eri­lainen. Olen alal­la, jol­la toim­imi­nen edel­lyt­tää juuri niiden ilmiöi­den havait­semista ja tarkastelua, joi­ta tieteel­liset menetelmät eivät tavoita. Sik­si puheek­si otta­mani aiheetkin ovat tyyp­il­lis­es­ti tässä kategoriassa.

  Olen tosi­aankin kokenut suo­ma­laiset monia mui­ta kateel­lisem­mik­si, ja tiedän että en ole koke­muksi­neni yksin. Jostain­han se ker­too, että monil­la on vas­taa­va koke­mus, eikä ole hedelmäl­listä lähtöko­htais­es­ti olet­taa että kyseessä on silk­ka kok­i­joiden harhaku­vitel­ma. “Kateel­lisu­us” on kuitenkin vain nimi sille asen­tei­den ja reak­tioiden koko­maisu­udelle, joi­ta havait­sen Suomes­sa ja en yhtä paljon havaitse ulko­mail­la (poikkeuk­se­na Kree­ta, jos­sa yhden käyn­nin perus­teel­la vaikut­ti ole­van samaan tapaan kateelli­nen ja kyräilevä fiilis). Koke­mus­tani var­masti värit­tää oma per­soon­al­lisuuteni, ja sama meno voi toisen­laisen per­soo­nan näkökul­mas­ta olla ihan kan­natet­tavaa ja toisen­laisen nim­i­tyk­sen ansait­se­vaa. Mut­ta min­un (ja kanssani samoin koke­vien) koke­mus on uskoak­seni yhtä tosi/epätosi ja yhtä arvokas/arvoton kuin muidenkin.

 35. Catili­na:

  Tässä elämää suurem­mas­sa pyryssä takaani tuli iso kuor­ma-auto val­tavaa pitkäsi­ip­istä lumi­au­raa työn­täen, lujaa, koko tien lev­ey­deltä. Kohdal­lani vähän koukkasi, tuskin edes hiljen­si. Hieno näky.

  Jotenkin epäilen, että ratis­sa ei istunut hin­tah­ta­va, tiedosta­va pro­fem­i­nisti vegaani.

  Vau, kuu­lostaa sel­l­aiselta, mis­tä minäkin olisin tykän­nyt (toiv­ot­tavasti en näin sanom­al­la pilan­nut nautintoasi)!

  Tykkään kyl­lä myös monien hin­tah­tavien veg­aanien aikaansaannoksista.

 36. Kateus oper­a­tional­isoidaan vaik­ka Halu­atko miljonäärik­si ‑ohjel­man yleisökäyt­täy­tymisen kaut­ta. Venäläiset ovat todel­la kateelli­nen kansa. Ikävä kyl­lä suo­ma­laisen ver­sion data ei ole saatavil­la. Kateus ei siis ole, Eli­na, perus­tunne samal­la taval­la kuin vaik­ka ilo tai suru (jos nyt perus­tun­tei­ta edes on ole­mas­sa siinä mielessä, että niiden esi­in­tymi­nen olisi vakio).

  Kansal­lista kateut­ta ehkä selit­tää parhait­en oikeis­ton diskurssin pen­e­traa­tio. Mitä use­ampi kansalainen uskoo, että oikeu­den­mukaisu­u­den vaa­timi­nen on kateel­lisu­ut­ta, sitä use­ampi uskoo kan­sain­väliseen oikei­s­tore­tori­ikkaan joko tyh­myyt­tään tai viisaut­taan. Sen jäl­keen myyt­ti muut­tuu totu­udek­si. Tämä oli tietysti kärjistys.

  Suomes­sa, muuten, yrit­täjiä arvoste­taan kyse­ly­tutkimusten mukaan poikkeuk­sel­lisen paljon. Operatinalisointia?

  Mitä tulee per­heväki­val­taisu­u­den kan­sain­väliseen oper­a­tional­isoin­ti­in, se onnis­tu­isi kyse­ly­tutkimuk­sil­la kohtu­ullisen hyvin. Sel­l­aisia tutkimuk­sia vain ei ole tehty. Asi­aa sivuavien kyse­ly­jen perus­teel­la voi kuitenkin päätel­lä, että suo­ma­lais­ten (miesten) poikkeuk­selli­nen väki­val­taisu­us — jos­ta esimerkik­si ehdokas Thomas Wahlgren äsken mesosi — on poikkeuk­sel­lisen val­ta­va myytti. 

  Suo­ma­lainen mies on oikeasti lal­luk­ka ja nyhverö suh­teessa naisi­in, vaik­ka heti en kek­si miten tämän väit­teen operationalisoisin.

  Per­Su­jen parasi­it­tilu­on­teen pitkälti hyväksyn Soin­in­vaaran esit­tämäl­lä taval­la. Ei kaikkea tarvitse tai edes voi oper­a­tional­isoi­da. Etenkään politiikassa.

 37. Eli­na:

  En voi parhaal­la tah­dol­lanikaan pitää esim. ilmaisu­ja päähän potk­i­tut ja järkyt­tävän mata­la koulu­tus­ta­so arvoneu­traaleina kan­nan­ot­toina perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jien rakenteesta.

  Samaan hen­keen on arvostel­tu sitäkin (en muista olitko arvosteli­jana sinä), kun minä puhuin “köy­histä” *gasp!*. Olen itse köy­hä, eikä min­ul­la ole mitenkään huono itse­tun­to, joten kyseessä ei ollut mikään muu kuin arvoneu­traali ja keskustelun kannal­ta tarpeelli­nen fak­tan ilmaisem­i­nen. Eikö totut­ta (tässä tapauk­ses­sa ihan mitat­tavaa sel­l­aista) saisi sanoa ääneen, jos se voi yhdenkin yksilön mielestä olla häpeälli­nen? Eikö hyssyt­te­lyl­lä nimeno­maan uusin­neta tätä häpeäkoke­mus­ta? Minä halu­an voi­da ihan kiertelemät­tä ker­toa kenelle tahansa ja mis­sä tahansa tilanteessa, että olen köy­hä. Jos en voisi tehdä niin, imp­likaa­tio olisi että min­ul­la on jonkin­laista aihet­ta hävetä.

  Jos perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jat, kuten näyt­tää, ovat keskimäärin päähän­potkit­tu­ja ja väärin kohdel­tu­ja, kyl­lä se täy­tyy voi­da sanoa ääneen. Ei haukku­mis­tarkoituk­ses­sa, vaan tarkoituk­ses­sa ymmärtää mikä tilanne on täl­lä het­kel­lä, ja mihin suun­taan sen halut­taisi­in muut­tuvan (= vähem­män koke­muk­sia päähän­potk­i­tuk­si tulemisesta).

  Mata­las­ta koulu­tus­ta­sos­ta olisi kyl­lä voin­ut puhua ilman tuo­ta yllä lainaa­maasi tarken­net­ta. Se olisi ollut selvem­min arvoneu­traalia. Mut­ta vaik­ka Osmo pitäisikin tietyn tason alit­tavaa koulu­tus­ta “järkyt­tävänä”, tästä ei seu­raa että hän pitäisi mata­lasti koulutet­tu­ja ihmisiä jotenkin ala-arvoisi­na. Järky­tyshän voi kum­mu­ta vaik­ka itsesyytök­sistä (“Mik­si en ole poli­itikkona tehnyt enem­män sen eteen, että ihmiset saisi­vat parem­man koulu­tuk­sen?”) tai mis­tä vain. Vain kyynis­es­ti tulk­it­se­mal­la voi automaat­tis­es­ti olet­taa tuon lausuman ole­van ylimielinen.

 38. Eiköhän se ole Osmo niin, että äänestäjän “kulut­ta­jan­suo­ja” on kovin kehno aivan kaut­ta lin­jan. Äänestämäl­lä vaikka­pa sin­ua saatan edesaut­taa eduskun­taan henkilöä, jota en suurin sur­minkaan eduskun­taan haluaisi. 

  Ja kun eduskun­tatyö alkaa, käyt­televät puoluei­den ääni­val­taa puoluekoneis­toon etabloituneet kiip­i­jät. Tämän piirin ulkop­uoliselle — tiedoista, taidoista ja ymmär­ryk­ses­tä riip­pumat­ta — jää tehtäväk­si vain jupista takariv­istä ja painaa nap­pia ryh­män mukana. 

  Väit­täisin, että äänestyspäätös tehdään läh­es aina mieliku­vapo­h­jal­ta. Sil­lä (ja vain sil­lä) perus­teel­la moni äänestää myös sinua.

 39. Kiitos Eli­nalle ja Saar­alle jon­ka (sinän­sä derailaa­va) keskustelu on kiin­nos­tavaa seurattavaa.

  Tiedemies jo sen selit­tikin, mut­ta yritän vielä tyh­mänä selit­tää, kuin­ka organ­isaa­tio voi olla omi­naisu­ut­ta x toteut­ta­va vaik­ka sen kan­nat­ta­jat eivät olisi. Organ­isaa­tio toimii omas­sa toim­intaym­päristössään siihen kuu­luvil­la sään­nöil­lä, jot­ka ovat poikkea­vat ihmis­ten toim­intaym­päristöistä ja niiden sään­nöistä. Sään­nöt voivat muo­dos­tua (kenenkään yksilöi­den eri­tyis­es­ti siihen pyrkimät­tä) sel­l­aisik­si, että organ­isaa­tion asi­aa ajavien yksilöi­den kan­nat­taa toimia taval­la, joka saa kokon­aisuute­na organ­isaa­tion toimin­nan toteut­ta­maan omi­naisu­ut­ta x, vaik­ka yksilöt (organ­isaa­tios­sa toim­i­jat tai sen kan­nat­ta­jat) eivät itse sitä toteut­taisi. Osmon usein mainit­se­ma osaop­ti­moin­ti on samankaltainen ilmiö: kaik­ki pyrkivät tahoil­laan tehokku­u­teen, mut­ta kos­ka jär­jestelmä (eli organ­isoin­ti ja sään­nöt) on tietyn­lainen, kokon­aisu­us on teho­ton. Lop­putu­lok­se­na jär­jestelmä on teho­ton, mut­ta yksilöt eivät.

 40. Juge kyseli 28.3.2011 kel­lo 8:30, että onko Raisio parasiittikunta. 

  Goo­glasin Rai­sion työ­paikkao­mavaraisu­u­den ja huo­masin, että se on 2000-luvul­la nous­sut n. 80%:sta läh­es 90%:iin, eli ainakin täl­lä mit­tar­il­la se on nyt vähem­män parasi­it­tikun­ta kuin kymme­nen vuot­ta sit­ten. Toisaal­ta taitaa olla niin, että nuo uudet työ­paikat ovat syn­tyneet Turun rajalle ohikulku­tien var­teen sijoitet­tui­hin kaup­pakeskuk­si­in (Pris­ma, Bauhaus, Ikea jne.) ja kun on hyvinkin luul­tavaa, että nuo kau­pat saa­vat hyvin suuren osan liike­vai­h­dostaan n. 300 metrin päässä olev­as­ta Turus­ta, niin sanois­in että kyl­lä, Raisio on parasiittikunta. 

  Jos Turun kaavoitus onkin kohtu­ut­toman hidas­ta, niin Rai­sion kaavoitus on kyl­lä kohtu­ut­toman nopeaa: Kun Pris­mal­la oli vaikeuk­sia löytää tont­tia Turus­ta, Raisio löysi sen yhdessä viikos­sa. Näin­hän kun­tapäät­täjien pitää kil­pailu­ti­lanteessa toimia, mut­ta onko se ostoshel­vetti Hau­ni­sis­sa todel­la mietit­ty kokon­aisu­us vai onko se vain Rai­sion ex-kun­nan­jo­hta­jan (Rauno Saari) pikavoit­to tilanteessa, jos­sa Turus­sa ehkä yritet­ti­in miet­tiä rauhas­sa kokonaisuutta?

  Touko Met­ti­nen

 41. Mikä hyvän­sä puolue, joka esit­tää tun­teisi­in vetoavia toivei­ta konkreet­tis­ten toim­inta­mallien sijaan, on jol­lakin tapaa parasi­it­ti­nen suh­teessa niihin, jot­ka esit­tävät toimia ja käyvät avoin­ta debaat­tia näi­den toimien konkreet­tis­es­ta luon­teesta. Käytän­nössä kaikissa puoleis­sa on parasi­it­tisia piirteitä.

  Luku sinän­sä on se, että peliteknis­es­ti Soinin kohortin tarvit­see vain väl­tel­lä pal­lon menet­tämistä ja teknisiä virheitä tur­vatk­seen sen tulok­sen, jota he tavoit­tel­e­vat. Onko se väärin, mene ja tiedä. Rasit­tavaa­han se toki on, etenkin, jos itse tah­to pal­lon ja päästä peliä tekemään.

  Väärin saat­taa olla Timo Soinin vapaa­matkust­sus medi­as­sa. Mais­ter­isjätkän ima­go kan­taa riit­tävän korkeaan hat­taraan, jot­ta ei tarvitse välit­tää pikku­seikoista, kuten fak­tas­ta, että hän on juur­ti sel­l­ainen poli­it­ti­nen broi­leri ja pop­ulisti, kuin ne, joi­ta hän esit­tää kri­ti­soivansa. Vai onko hän ollut sel­l­ai­sis­sa töis­sä, joi­ta hänen kohderyh­män­sä kiis­tat­ta kut­su­isi “oikeik­si”?

 42. Saara:

  “Olen tosi­aankin kokenut suo­ma­laiset monia mui­ta kateel­lisem­mik­si, ja tiedän että en ole koke­muksi­neni yksin. Jostain­han se ker­too, että monil­la on vas­taa­va koke­mus, eikä ole hedelmäl­listä lähtöko­htais­es­ti olet­taa että kyseessä on silk­ka kok­i­joiden harhakuvitelma”

  Mut ihan hyvin voi olla, et kok­i­joi­ta yhdis­tää jokin sel­l­ainen merk­i­tyk­selli­nen tek­i­jä, joka erot­taa kok­i­jat ver­tail­uryh­mästä. Täs tapauk­ses­sa se vois olla triv­i­aal­isti vaik­ka “suo­ma­laisu­us”. Ts. sun ystäväpi­iris koos­t­uu luul­tavasti pääasi­as­sa suo­ma­lai­sista samoin ku sun ystävies ystäväpi­ir­it. Nyt jos olis niin, et kateus tulee oleel­lis­es­ti esille lähin­nä kohta­laisen lähei­sis­sä ihmissuhteissa(kaveri, suku­lainen, työkaveri yms.) niin olis luon­nol­lista, et suo­ma­lais­ten kateuskoke­muk­set liit­tyis pääosin mui­hin suo­ma­laisi­in. Kyse ei olis siis “harhaku­vitel­mas­ta” vaan siitä, et empi­iris­es­ti kateuskoke­muk­sia ei ehkä oo muista ku suo­ma­lai­sista. Fiil­ispo­h­jal­ta voi siis olla aika turha tehdä täl­las­ta ver­tailua, ellei oo tosi kos­mopoli­it­ti­nen tyyp­pi, joka on asunu pidem­piä aiko­ja monis­sa eri mais­sa ja solminu läheisiä ihmis­suhtei­ta mon­en maalaisiin.

  “Mut­ta min­un (ja kanssani samoin koke­vien) koke­mus on uskoak­seni yhtä tosi/epätosi ja yhtä arvokas/arvoton kuin muidenkin”

  Jos se on yhtä arvokas/arvoton ku muidenkin, ts. sen arvoa ei voi­da mita­ta, ei oo kohtu­u­ton­ta epäil­lä, et sul­la olis joku taka-aja­tus sen esille tuomises­sa. Jos siis san­ot, et sun mielestä suo­ma­laiset on kateel­lisem­pia ku muut samal­la myön­täen et sul ei oo väit­teelle mitään tukee ja mikä tahansa muu näke­mys on yhtä hyvä, sun väit­teen point­ti­na näyt­täis ole­van lähin­nä suo­ma­lais­ten saat­ta­mi­nen negati­iviseen valoon?

 43. Lueske­lin Vihrei­den vaalio­hjel­maa tuos­sa äsken ja tuli heti mieleen tämä kirjoitus.

  Vihreät mm. puhdis­ta­vat Itämeren ja suot ja järvet, sit­ten he edus­ta­vat euroop­palaista avoimuut­ta eikä vain Suomea, lisäk­si he halu­a­vat kansalais­palkan kaikille jot­ta voisi har­ras­taa mitä huvit­taa jne jne.

  Jäi vähän vaikutel­ma että Vihreil­lä sitä vas­ta unelmahöt­töä on, ei mitään konkre­ti­aa ja ne mis­sä on ei ker­ro­ta kuka sen maksaa.

  Keneltä ajat­telitte saa­da rahat esim kaikkien järvien ja meren putsaamiseen?

 44. Rogue,

  En ehkä ihan tajun­nut, mut­ta yritän jotenkin kommentoida.

  Ensin­näkin ystäväpi­iristäni, myös läheisim­mistä ystävistäni, huo­mat­ta­va osu­us on mui­ta kuin suo­ma­laisia, ja ei-suo­ma­lais­ten koke­mus suo­ma­lais­ten “kateel­lisu­ud­es­ta” (jol­la sanal­la siis kuvataan joukkoa eri­laisia ilmiöitä ja asen­tei­ta) on saman tyyp­pinen kuin omani. Olen myös itse asunut ja työsken­nel­lyt Suomen ulkopuolella.

  Sil­lä, kohdis­tuuko suo­ma­lais­ten koet­tu kateel­lisu­us vain suo­ma­laisi­in, ja onko muis­sakin mais­sa vas­taavaa omi­in kansalaisi­in kohdistuen, ei kuitenkaan lop­pu­jen lopuk­si ole väliä. Tarkoituk­se­nani ei ole, että Suo­mi jotenkin kil­pail­isi muiden kanssa, ja että paran­nus­ta näi­hin asen­teisi­in haet­taisi­in lähin­nä sik­si, että voisimme olla “mui­ta parem­pia”. Toivoisin mei­dän kateel­lisu­utemme vähen­tyvän ihan muiden tilanteesta riip­pumat­ta, kos­ka meil­lä kaikil­la olisi sen jäl­keen parem­pi olla. Tästä oloti­las­ta voi saa­da mais­ti­aisen kokeile­mal­la elämistä ja toim­imista yhteisössä, jos­sa mainit­tua kateel­lisu­ut­ta ei ilmene — riip­pumat­ta siitä, ilme­neekö sitä siinäkin yhteisössä johonkin toiseen ryh­mään kohdistuen.

  Koke­muk­seni arvokkuudella/arvottomuudella tarkoitin, että henkilö, jol­la tätä koke­mus­ta ei ole, ei voi väit­tää min­un koke­mus­tani tyhjäk­si vain sik­si, ettei hän itse ole sat­tunut koke­maan samoin. Kuten minäkään en voi väit­tää, että tämä henkilö vas­toin ilmoi­tus­taan on kokenut vas­taavaa kuin minä. Kun suomes­sa kuitenkin elää käsit­tääk­seni ihan huo­mat­ta­va määrä ihmisiä, joil­la täl­lainen koke­mus on, niin kuten sanoin: jostain se ker­too. Asian ohit­ta­mi­nen vain sil­lä perus­teel­la, että kyse ei ole hel­posti mitat­tavas­ta piir­teestä viit­taa joko älyl­l­liseen laisku­u­teen tai sit­ten sel­l­aiseen usko­muk­seen, että tiede on juuri mei­dän eli­naikanamme saavut­tanut kaiken olen­naisen tiedon elämästä (jol­loin voidaan ajatel­la, että kaik­ki sen ulkop­uolelle jäävä on turhaa, eikä edel­lytä minkään­laista käsittelyä).

 45. “onko se ostoshel­vetti Hau­ni­sis­sa todel­la mietit­ty kokon­aisu­us vai onko se vain Rai­sion ex-kun­nan­jo­hta­jan (Rauno Saari) pikavoit­to tilanteessa, jos­sa Turus­sa ehkä yritet­ti­in miet­tiä rauhas­sa kokonaisuutta?”

  Turun ehdot­ta­ma vai­h­toe­hto, Kaapelite­hdas oli käve­ly­matkan päässä keskus­tas­ta, mut­ta auto­jen kanal­ta huono eli hel­posti ruuhkau­tu­va. Osu­uskaup­pa ja muut osakkaat taas oli­vat kiin­nos­tunei­ta suurista asi­akasvolyymeistä koko talousalueelta. Ei ole vaikea arva­ta, kumpi “kokon­aisu­us” ratkaisi, kun tarkoi­tus oli tehdä bisnestä eikä edis­tää Turun keskus­tan asukkaiden palvelui­ta ja viihtyvyyttä.

  Kateel­lisu­ud­es­ta vielä: Suomi­han on siitä outo maa, että tääl­lä ei tarvitse pelätä kateel­lis­ten naar­mut­ta­vat Mer­sun tai van­dal­isoivan hienos­toalueen talot toisin kuin monis­sa muis­sa mais­sa. Kateu­teen perus­tu­va ker­skaku­lu­tuskin on hyvin vaa­ti­ma­ton­ta ver­rat­tuna sivistys­mai­hin. Keep­ing up with the Rahikainens on aika tun­tem­aton ilmiö. Aja­tus aina vain hienom­man grillin ostamis­es­ta, joka on todel­lisu­ut­ta moni­aal­la muual­la, Suomes­sa lähin­nä naurattaa.

  Voisin jatkaa “oper­a­tional­isoini­tia” mut­ta antaa olla. Itse olen aika var­ma, että Suomes­sa kateel­lisu­ut­ta on kan­sain­välis­es­ti pikem­min vähem­män kuin enem­män. Ehkä jotain eriko­is­muo­to­ja luku­un ottamatta. 

  Suuri osa “kateel­lisu­us­puheesta” siis johtuu käsit­tääk­seni oikeis­to­lais­es­ta poli­it­tis­es­ta näke­myk­ses­tä ja retori­ikas­ta. Se ilmiö ainakin tun­netaan hyvin kansainvälisesti.

  Joskus tulee mieleen, että kateel­lisu­ut­ta saisi Suomes­sa olla enem­mänkin, jos se nimit­täin tuot­taa myön­teistä dynami­ikkaa poli­ti­ikkaan ja talouteen.

 46. Touko.

  Taitaa olla niin että Raisio tai mikään muu kuin keskuskun­ta ei voi olla parasi­it­ti mielestäsi. Raisio teki Myl­lyn alueelle seu­tukun­nalle noin 2000 työ­paikkaa, joka hyödyt­tää koko aluet­ta. Mut­ta jos sekin on parasi­it­tilöin­tiä niin mikäs siinä sitten.

  Jotenkin tyn­tyy että tääl­lä kuvitel­laan kaupun­gin pyörit­tävän bisnestä ja net­toa­van siitä jotain. 

  Myl­lyn alueel­la on suurin osa työn­tek­i­jöistä Turus­ta. Myl­ly on siinä mis­sä on kos­ka se on seu­tukun­nal­la paras paik­ka ko toim­intaan. se hyödyt­tää kaikkia.

  Ja jos joku kuvit­telee että Myl­ly on kaupungille joku rahasam­po niin miett­tikääs uusik­si. Työ­paikat on se joka nois­sa aluet­ta hyödyttää.

  Mut­ta ilmeis­es­ti on niin, ettei muut kuion keskuskaupun­git voi tehdä mitään muu­ta kuin ker­mankuor­in­taa. Joko rak­en­ta­vat sika­mais­es­ti työ­paikko­ja tai sit­ten rak­en­ta­vat asun­to­ja. Ja kaikkein sika­mais­in­ta on jos ei tee mitään kuten Sipoossa.

 47. Saara,

  Jos sä väität mutul­la suo­ma­lais­ten ole­van mui­ta kateel­lisem­pia, niin ei siitä oikeen voi jäädä muu­ta fiilistä, kuin että jostain syys­tä halu­ut nähdä tai halu­ut saa­da muut näkemään suo­ma­laiset huonos­sa val­os­sa. Sä ehkä ymmär­rät tän parem­min jos ajat­telet tilan­net­ta, jos­sa joku heit­tää negati­ivisen kom­mentin vaik­ka afrikkalai­sista. Sel­l­asille heitoille­han yleen­sä olete­taan automaat­tis­es­ti rasisti­nen moti­ivi, vaik­ka heitolle sat­tuis jopa ole­maan tueks näyttöäkin. 

  Kun sä nyt heität vail­la näyt­töä väit­teen, jon­ka mukaan suo­ma­laiset on kateel­lisem­pia ku määrit­telemät­tömät “ulko­maalaiset”, niin sanois­in et Eli­nal­la on ihan kohtu­ulli­nen syy epäil­lä sun kuu­lu­van niihin tyyppei­hin, joil­la on patologi­nen tarve mol­la­ta suo­ma­laisia. En väitä et vält­tämät­tä olisit sel­l­a­nen, mut ton väit­teen jäl­keen epäilys ei oo perusteeton.

  “Kun suomes­sa kuitenkin elää käsit­tääk­seni ihan huo­mat­ta­va määrä ihmisiä, joil­la täl­lainen koke­mus on, niin kuten sanoin: jostain se kertoo.”

  Jostain se ker­too joo. Mut se jokin voi yhtä hyvin olla niiden kok­i­joiden taipumus halu­ta ajatel­la jonkin negati­ivisen piir­teen ole­van tyyp­illi­nen suo­ma­laisille ku että se olis paikkansapitävä havain­to todel­lis­es­ta ilmiöstä. Tätä tukis se, että noi­ta negati­ivisia koke­muk­sia suo­ma­laisu­ud­es­ta esi­in­tyy etenkin viher­vasem­mis­ton piiris­sä, mut­ta ei vas­taavas­sa määrin vaik­ka por­var­il­li­sis­sa oikeistopi­ireis­sä, perus­suo­ma­lai­sis­sa tai Suomen Sisun porukois­sa. Se, että näi­den ryh­mien koke­muk­set suo­ma­laisu­ud­es­ta eroo niin sel­keesti toi­sis­taan viit­tais siihen, että kyse olis ainakin paljolti kok­i­joiden omista omi­naisuuk­sista eikä niinkään todel­lis­es­ta ilmiöstä.

  Toki siis vois olla niin, et suo­ma­laiset on mui­ta kateel­lisem­pia. Mut jonkun tietyn ryh­män omat koke­muk­set ei riitä oikeen minkään­laiseks tueks sille väitteelle.

 48. “PS voi puolueena olla parasi­it­ti, vaik­ka kaik­ki sen kan­nat­ta­jat louhi­si­vat oma­l­ta ton­til­taan rauta­malmia, sulat­taisi­vat sen teräk­sek­si ja rak­en­taisi­vat lai­vat omas­sa telakas­saan käsin”

  Tässä ollaan niin syväl­lä relavitismin meta­su­os­sa ettei ylös päästä omista hiuk­sista kisko­ma­l­lakaan. Ei löy­dy yhtään puoluet­ta, asi­aa, ryh­mää, “rotua” tai ketään eri mieltä ole­vaa jota ei vois tol­la leimakirveel­lä heit­tää. Todel­li­nen swis­sknife for all purposes…

 49. Kateel­lisu­us liit­tyy oman heikkouden, pienu­u­den ja huonom­muu­den havait­semiseen, mikä on tuskalli­nen ja väl­tel­ty tapahtuma. 

  Yhteiskun­nas­sa toiset saa­vat enem­män rahaa ja var­al­lisu­ut­ta. Tämä väistämät­tä herät­tää kateut­ta. Kateus voidaan kat­soa oikeutetuk­si kateudek­si ja oikeutetuk­si tun­teek­si, jos tulo­erot ovat vail­la todel­lista perustetta.

  Mut­ta kuka määrit­telee sen, mil­loin ero palkois­sa ja var­al­lisu­udessa on oikeutet­tua ja mil­loin ei. Toisaal­ta kateus usein kohdis­tuu vain hie­man parem­pio­saiseen, eikä kaikkein suurituloisimpiin.

  Suo­mi on oma­l­la taval­laan kateu­den ja kateel­lis­ten maa. Suo­ma­laisia on useis­sa kir­joituk­sis­sa luon­nehdit­tu kansak­si, jolle rikkau­den ja men­estyk­sen julki­nen esit­tämi­nen, esimerkik­si luk­susautot, luk­sus­vaat­teet, ym. on ollut kiel­let­ym­pää, kuin etelä-euroop­palaisille kan­soille, jot­ka ovat vuo­sisato­jen ajan tot­tuneet suuri­in tulo­eroi­hin. Tääl­lä ei voi olla “eri­lainen”.

  Suo­ma­laises­sa kult­tuuris­sa on indi­vid­u­aalis­es­ti pär­jät­tävä, per­he ja ystävä piiri-siteet ovat heikom­pia, ihmiset ovat “omil­laan” hyvin nuores­ta eivätkä kaik­ki pär­jää. Kokon­aisu­udessa suo­ma­lais­ten kateus on vähän toista laat­ua kuin muual­la ja hyvin vah­vasti osa suo­ma­laista kulttuuria.

 50. Kog­ni­ti­ivi­nen biak­ses­ta tiede­tään esimerkik­si Yhdys­val­lois­sa tehdy­istä tutkimuk­sista, että koeti­lanteessa arvio­tavak­si annetun mielipi­dekir­joituk­sen arvioon vaikut­taa hyvin ratkai­sev­asti se maini­taanko mielip­i­teen ilmaisi­jak­si demokraat­ti vai repub­likaani, vaik­ka mielipi­de itsessään ei tästä tietenkään mitenkään muu­tu. Koeti­lanteen todel­lis­es­ta tarkoituk­ses­ta tietämät­tömät vapaae­htoiset alka­vat etsiä vah­vasti puoluekan­tansa mukaises­ti aset­tuvalle vas­teelle järkipe­rustei­ta, eivätkä he tiedos­ta, mikä tätä ns. järkeilyä todel­lisu­udessa vah­vasti ohjaa. Tämä on yleis­maail­mallis­es­ti tun­net­tu ilmiö. Sen tun­nistamiseen pyrkimi­nen oma­l­la kohdal­la on objek­ti­ivi­su­u­teen pyrkimisen ehdo­ton perusedellytys.

  Tämän tulisi käy­dä nyt keskustelus­sa olevas­saan yhtey­dessä selväk­si, kun ylävi­ite perus­suo­ma­laiset kor­vataan jol­lakin toisel­la ylävi­it­teel­lä. Kokeile itse.

  Esimerkik­si: Islam on globaalin sivil­isaa­tion parasi­it­ti, joka häikäilemät­tömästi käyt­tää hyväk­seen väki­val­lan pelkoa ja uhri­u­tu­mista. Tämän lausuman arvostelem­i­nen olisi perustel­tua vain, jos olisin puhunut mus­limeista. Islam voi olla parasi­it­ti, vaik­ka kaik­ki mus­lim­it louhi­si­vat takapi­hal­laan rauta­malmia. Tuo­h­tu­isin kyl­lä, jos kristi­nuskoa kut­sut­taisi­in parasi­itik­si, mut­ta Islam ansait­see sen. Mietitään esimerkik­si, mitä Abu Hamza tai Mah­mud Ahmadine­jad ovat lausuneet. Mus­lim­ien on siten aivan turha vetää her­net­tä nenään. On sääli, jos mus­lim­it täl­lais­es­ta loukkaan­tu­vat ja vetävät mukanaan muutkin, jot­ka halu­a­vat vain asi­apo­h­jaista kom­mu­nikaa­tio­ta. Tun­nen täl­laisen loukkaan­tu­jan lähipiiristäni.

  Ei tun­nis­te­ta ratio­naal­ista itses­tään selvyyt­tä, kos­ka lähtöko­htainen suh­tau­tu­mi­nen (bias) Perus­suo­ma­laisi­in on tun­neta­sol­la vas­taa­va kuin tea­party­lais­ten arvolib­er­aalei­hin demokraatteihin.

  Tarkoi­tus nimeno­maan on kut­sua perus­suo­ma­laisia poli­it­tisi­na ihmis­inä parasi­iteik­si. Ajat­telema­ton hak­sah­dus olisi ollut tämän mah­dolli­nen vai­h­toe­hto. Tämä puo­lus­telu vahvis­taa ihmisi­in viit­tamisen parasi­it­teina. Tämäkin on selvää vähänkään pohdittaessa.
  Eli­nan toises­sa ketjus­sa anta­ma byrokra­ti­aver­taus ei toi­mi. Jokin pitkä byrokra­t­ian ketju esimerkik­si ter­vey­den­hoi­dos­sa ei vas­taaval­la taval­la raken­nu osien­sa tarkoi­tushakuis­es­ta toimin­nas­ta, vaan esimerkik­si huonos­ta infor­maa­tion kulus­ta, päällekkäisyyk­sistä jne.

  Tämä käy heti ilmi alku­peräis­es­tä virk­keestä, jos­sa toinen lause viit­taa ensim­mäiseen ja määrit­tää ihmis­toim­i­jan. Eli ”Minä pidän sitä poli­ti­ikan parasi­it­ti­na, joka kylmäveris­es­ti laskel­moiden käyt­tää hyväk­seen val­lit­se­vaa tyy­tymät­tömyyt­tä tar­joa­mat­ta tilalle mitään toteuttamiskelpoista.
  Yhteiskun­nan rak­en­teelli­nen, ei-toiv­ot­tu lois­mainen vaiku­tus on hyvin eri asia kuin ”kylmäveris­es­ti laskel­moitu parasiittius”.

  Tämän ihmis­toim­i­jan suo­ran viit­teel­lisen parasi­it­tiu­den pois selit­tämi­nen on tyhjä lingvisti­nen ele. Mitä on/ovat perus­suo­ma­laiset? Tiedemies, käsit­teet eivät ole todel­lisu­ut­ta vaan viit­taa­vat todel­lisu­u­teen. Koeta esimerkik­si piirtää paper­ille kuin­ka Perus­suo­ma­laiset puolueena voivat olla laskel­moidusti parasi­it­tisia, ilman että perus­suo­ma­laiset ihmis­inä ovat laskel­moidusti parasiittisia.

  Tämän val­os­sa, tor­jues­saan ter­mistä luop­umisen perus­suo­ma­lais­ten kuvaamises­sa, Osmo halu­aa edelleen vähin­täänkin imp­likoi­da ihmisi­in parasi­it­teina, sil­lä yläkäsit­teen ja sen alais­ten ihmis­ten välille teh­dyn eron perus­teet ovat olemat­to­mia (kuten yllä perustel­tu). Samaa tasoa Hal­la-ahon jaarit­telu­jen kanssa, mik­si kame­likus­ki tai ihmis­saas­ta eivät ole her­jaavia ter­me­jä ja hänet on vain ymmär­ret­ty väärin.

  Kyvyt­tömyys myön­tää selkeimpiäkään virheitään ei ole poli­ti­ikas­sa lop­ul­ta kovin toiv­ot­ta­va piirre. Johtuu se sit­ten kun­ni­as­ta, aivan kuin kyseessä olisi kasvo­jen menet­tämi­nen tai jostakin muus­ta syys­tä, kuten kri­ti­ikin kohteen koe­tus­ta vas­ten­mielisyy­destä, jon­ka suun­taan ei halu­ta tehdä vähäisiäkään myönnytyksiä.

  Jos tämäkään ei vielä vaku­u­ta niin ote­taan toinen esimerk­ki. Fem­i­nis­tit ovat fem­i­nis­minä tasa-arvopoli­ti­ikan parasi­it­te­ja, jot­ka kylmäverisen laskel­moidusti pyrkivät aja­maan vain nais­ten etu­ja, eivätkä väl­itä miesten hyv­in­voin­nista lainkaan. Fem­i­nis­mi voi olla parasi­it­tista, vaik­ka kaik­ki fem­i­nis­tit louhi­si­vat takapi­hal­laan rauta­malmia. Tämä ei mitenkään loukkaa fem­i­nis­te­jä. Sitä pait­si he ansait­se­vat tul­la näin kut­su­tuk­si, kos­ka muis­tam­me­han Valerie Solanaksen. Turha vetää her­net­tä nenään. Ei hyväksyt­tävää fem­i­nistien tästä myöskään loukkaan­tua, loukkaan­tu­jat vain estävät asi­apo­h­jaista kommunikaatiota.

  Tai kol­mas, riit­tävän epäko­r­rek­ti, jot­ta var­masti menee per­ille: Homoak­tivis­mi on yhteiskun­nal­lisen sek­suaa­likeskustelun per­ver­soi­ja, joka kylmäverisen laskel­moidusti pyrkii vääristämään hyväksy­tyn rajo­ja. Tämän kri­ti­soimi­nen olisi perustel­tua, jos olisin puhunut homosek­suaaleista. Puhuin kuitenkin homoak­tivis­mista. Homoak­tivis­mi voi olla per­ver­soi­ja, vaik­ka kaik­ki homot louhi­si­vat takapi­hal­laan rauta­malmia. Ei ole hyväksyt­tävää loukkaan­tua, se vain pilaisia asi­apo­h­jaista kommunikaatiota.

  Ruve­taan kaik­ki vil­jelemään täl­laisia. Siitäkös poli­it­ti­nen ja yhteiskun­nalli­nen keskustelukult­tuuri saa ter­vet­tä rakennusainetta.

  Perus­suo­ma­lais­ten kohdal­la tätä täysin selvää asi­aa ei nähdä, kos­ka perus­suo­ma­lais­ten epäin­himil­listämis­es­tä on tul­lut hyväksyt­tyä, kan­natet­tua ja laa­jalti tuet­tua. Edel­lisen puolen vuo­den aikana tämä on vain kiihtynyt ja lisään­tynyt. Kir­jaimel­lis­es­ti sadois­sa laa­jale­vikkeis­ten lehtien pääkir­joituk­sis­sa ja kolum­neis­sa perus­suo­ma­laisia on kuvat­tu mil­loin koulut­ta­mat­tomik­si, mil­loin jun­teik­si, mil­loin sisään­päin kään­tyneik­si, mil­loin vihaa­jik­si, mil­loin peräkam­mar­in­po­jik­si jot­ka pelkäävät että heiltä viedään naiset, suvait­se­mat­tomik­si, rasis­teik­si, sulkeu­tuneik­si, pelokkaik­si, vihan­li­et­so­jik­si, taan­tu­muk­sel­lisik­si, uhak­si Suomen naisille ja lis­taa voisi jatkaa hyvin pitkään.
  Tämä yhteen puolueeseen suun­nat­tu ekses­si­ivi­nen negati­ivi­nen kam­pan­join­ti on ainakin oman poli­ti­ikan seu­raamiseni aikana ollut jotain täysin poikkeuk­sel­lista ja vail­la edeltäjää. Perus­suo­ma­laisia puo­lus­tel­e­vat kir­joituk­set ovat olleet hyvin harvassa.

  Vihreät ovat olleet tässä etulin­jas­sa. Usein Sin­nemäen puheis­sa vihrei­den tärkeim­mältä oma­l­ta poli­it­tiselta sanom­al­ta on vaikut­tanut, että vihreät eivät ole perus­suo­ma­laisia. Nimeno­maan siten, että on pain­otet­tu omien hyvien arvo­jen kaut­ta vastapuolen huono­ja arvo­ja taval­la jol­la on tietois­es­ti peit­et­ty myös asi­akeskustelu arvokeskustelun alle, vaik­ka nämä tulisi pitää erillään.

  Osmon aiem­mat kuvailut järkyt­tävän koulut­ta­mat­tomista ja huono-osai­sista perus­suo­ma­lai­sista ovat osa samaa alaspäin puhu­misen ilmiötä, joka ei pysty peit­tämään halvek­sun­taansa. Tois­t­en alen­tamista muka­mas-ymmärtämisen kaavus­sa ja täysin läpinäkyvää. Toinen ei ole tasaveroinen kump­pani poli­it­tises­sa vaan jotain alem­paa, jolle ei tule puhua silmien korkeudelta.

  Medi­an ekses­si­ivi­nen negati­ivi­nen kam­pan­join­ti on sisältänyt tois­tet­tu­jen hal­ven­tavien karak­ter­isoin­tien lisäk­si myös val­tavasti pyrkimys­tä tietoisen vääris­televään ja epäre­helliseen uuti­soin­ti­in Perus­suo­ma­lai­sista. Tämä ei ole mikään salali­it­to­teo­ria, sil­lä esimerkke­jä on kym­menit­täin, tiheäm­mäl­lä kam­mal­la toden­näköis­es­ti sadoittain. 

  Ote­taan eili­nen räikeä esimerk­ki yhteis­ra­hoite­tul­ta ja ”puolueet­toma­l­ta” YLEltä.
  YLEn haas­tat­teli­ja kysyi Soinil­ta, miten tämä suh­tau­tu­isi, jos tar­jot­taisi­in mah­dol­lisu­ut­ta päästä hal­li­tuk­seen niin, että Perus­suo­ma­laisil­la olisi eriva­paus äänestää EU:n uut­ta tukipaket­tia vas­taan. Soi­ni vas­tasi, että sil­loin asi­aa harkit­taisi­in. Miten tämä uuti­soiti­in? Soi­ni vaatii eriva­pauk­sia! Soi­ni pyör­si aiem­man kan­tansa! jne. vaik­ka oli kysyt­ty, että miten Perus­suo­ma­laiset toimi­si­vat vastapuolen mah­dol­lisu­ut­ta tar­jotes­sa ja Soi­ni oli puhunut harkin­nas­ta, eikä vas­tan­nut kyl­lä. YLE jopa risti tämän uuti­sis­saan Soinin lin­jak­si. Jatkoa tuli Urpi­laiselta, joka haukkui Soinin hal­li­tuskipeäk­si, kaik­ista peri­aat­teista luop­u­vak­si seteliselkärankaisek­si. Katainen tulk­it­si Soinin perään­tyneen ehdot­tomas­ta EU-tukien vas­tus­tamis­es­taan (vaik­ka Soi­ni samas­sa haas­tat­telus­sa kiel­si tämän täysin selvästi). Lisäk­si kaik­ki kolme suur­ta monine taus­taääni­neen tote­si­vat, ettei ”Soinin vaa­timuk­seen” voi­da suos­tua, vas­tu­ulli­nen poli­ti­ik­ka edel­lyt­tää yhteistä lin­jaa jne.
  Tämä oli YLEn pääuuti­sai­he koko päivän. Uutisen lähetyk­sessä jätet­ti­in tois­ta­mat­ta aito haas­tat­telupätkä ja kor­vat­ti­in se omasanaisel­la tulkin­nal­la (jos­sa Soinin suuhun laitet­ti­in sanat ”Kri­isir­a­has­to­ja voi vas­tus­taa hal­li­tuk­ses­sakin”), oli­si­vathan kat­so­jat muu­toin heti näh­neet räikeän vääris­te­lyn lävitse.
  YLE jopa kir­joit­ti uutisen ”Soinin kom­men­tit ärsyt­tivät net­tikom­men­toi­jia”, johon oli valikoitu usei­den sivu­jen viesti­t­ul­vas­ta 100% vain Soinia par­jaavia kom­ment­te­ja, vaik­ka kom­menteista suurin osa oli tietenkin puo­lus­tanut Soinia ja haukkunut YLEä. Täl­lä ilmeis­es­ti halut­ti­in viimeis­tel­lä vaikutel­ma siitä, että kansakin oli järkyt­tynyt Soinin väite­tys­tä peri­aat­teet­to­muud­es­ta. Kaik­ki vain yhdestä ”harkit­taisi­in” sanasta.

  Toise­na esimerkkinä voisi maini­ta abortin, jos­ta Soinil­ta kysytään jokaikisessä välis­sä, vaik­ka hän on yhtä mon­ta ker­taa lin­jan­nut, että PS ei tule abort­tia puolueena vas­tus­ta­maan ja kyseessä on hänen oma eet­ti­nen kan­tansa. Vas­taus tiede­tään, mut­ta kysymys tois­te­taan silti lop­ut­tomi­in johtuen sen arvos­ta negati­ivises­sa kampanjoinnissa.
  Jonkin­laisen huip­pun­sa tämä sai Iltale­hden päivän suurim­mas­sa lööpis­sä Soi­ni sai Rai­voko­htauk­sen. Suut­tui koul­u­laiselle. Ei hän mitään suut­tunut, kieltäy­tyi vain enää vas­taa­mas­ta kysymyk­seen. Perus­teenaan, ettei muil­takaan kysytä koko ajan vastaavaa.
  Peruste on pätevä. Tätä voisi ver­ra­ta siihen, että Sin­nemäeltä kysyt­täisi­in koko ajan hänen myön­tämästään kannabik­sen käytöstä. Ker­ta toisen­sa jäl­keen, vaik­ka Sin­nemä­ki ei ole sen enem­pää lail­lis­ta­mas­sa kannabik­sen myyn­tiä kuin Soi­ni kieltämässä abort­tia. Tätä yksit­täistä esimerkkiä voisi ehkä pitää vain nor­maali­na lööp­pi­jour­nal­is­mi­na, ellei se laa­jem­min olisi niin yksipuolis­es­ti yhteen puolueeseen kohdentuvaa.

  Kansalais­ten reagoin­ti tähän medi­an toim­intaan on ollut hyvin posi­ti­ivi­nen val­on­pilka­h­dus. Suo­ma­laiset eivät ole lainkaan niin hel­posti johdet­tavia ja moraalit­to­mia kuin perus­suo­ma­laisia kouluk­iusaa­vat heistä, taval­lisia ihmisiä halvek­suen ja peli­nap­pu­loinaan käsitellen, ajattelevat.
  Suo­ma­laiset tun­te­vat empa­ti­aa epäreilusti ja suurel­la joukol­la lyö­tyä ja potkit­tua kohtaan, näkevät val­hei­den lävitse ja menevät kiusaa­jia reilump­ina ja empaat­tisemp­ina kiusat­un puolelle. Kiusaa­ja ei tätä asetel­maa ymmär­rä, vaan ajat­telee, että hän omaa vihaansa levit­tämäl­lä voi hel­posti tar­tut­taa sitä muihin.

  Perus­suo­ma­laisetkin ovat toki heit­täneet lokaa mut­ta mit­ta­suh­teet kalpenevat.

  Suo­ma­lais­ten Perus­suo­ma­laisille osoit­ta­mas­ta kas­vavas­ta empa­ti­as­ta huoli­mat­ta, yksi negati­ivisen kam­pan­join­nin huolestut­ta­va piirre on ollut, kuin­ka laa­jalti viha on tart­tunut myös per­su­ja vas­tus­tavi­in ”taval­lisi­in” ihmisi­in, minkä on voin­ut huomioi­da eri­lai­sis­sa sosi­aal­i­sis­sa mediois­sa, kuten face­bookissa. Huolestut­tavaa on nimeno­maan, miten laa­jalti vihareak­tio nähdään vain oikeutettuna.
  Tästä ilmiöstä oli eräältä eläkeläiseltä naiselta erit­täin sym­pa­at­ti­nen kir­joi­tus Uudessa Suomes­sa. Sairaseläk­keelle jää­tyään hän oli ruven­nut käyt­tämään aikaansa netin sosi­aal­i­sis­sa mediois­sa ja liit­tynyt kaiken­laisi­in mah­dol­lisi­in rasis­min vas­taisi­in ryh­mi­in. Aikaa myöten hän oli ruven­nut miet­timään, että eikö vastapuolel­lakin ole yhtä lail­la ihmi­nen ja eivätkö hekin ansaitse tul­la kuul­luik­si. Näi­den, pelkästään inhimil­lis­ten kat­san­takan­to­jen ilmaisem­i­nen johti siihen, että hän rupe­si itse saa­maan vihaista palautet­ta ”rasistien puo­lus­telus­ta” jne.
  Lop­putu­los oli se, että nyt hän antaa äänen­sä protesti­na perus­suo­ma­laisille, kos­ka ei voi hyväksyä hei­hin kohdis­te­tun haukku­misen määrää. Kuin­ka paljon tätä ilmiötä on Perus­suo­ma­lais­ten kasvus­sa 10%:sta 18%:iin, minkä koko ajan heitä on medi­as­sa päivästä toiseen haukut­tu, pyrkimyk­senä hei­dän suo­sion­sa taittaminen!

  Tämän joh­dosta­han esimerkik­si hom­mafoo­ru­mil­la jokaiseen per­su­ja haukku­vaan kir­joituk­seen vain tyy­tyväis­inä nau­re­taan ”sataa per­su­jen laari­in”, eikä suinkaan loukkaan­nu­ta. Tässä voi hyvinkin olla vah­va totu­u­den siemen. Jos näin, niin hieno osoi­tus taval­lis­ten suo­ma­lais­ten reilu­u­den ja empa­t­ian tunnosta.

  Sub­stanssin puut­teesta perus­suo­ma­laisia on myös turha syyt­tää ja sekin on enem­män osa negati­ivista kam­pan­join­tia kuin todel­lista kri­ti­ikkiä. Jos äänestäjien muisti yltää vaa­likausien ylitse, niin he muis­ta­vat Sari Sairaan­hoita­jat ja lonkalta heit­täen luvatut sadat­tuhan­net uudet työ­paikat. Esimerkik­si perus­te­ol­lisu­u­den tukem­i­nen on konkreet­ti­nen sub­stanssikysymys. Perus­suo­ma­lais­ten kan­ta on tämän kysymyk­sen suh­teen paljon selkeämpi kuin hei­dän vas­tus­ta­jien­sa. Vastapuoli nimeno­maan ei äänien menet­tämisen pelos­sa halua sanoa, mitä vaalien jäl­keen ovat tekemässä. Samal­la perus­teel­la hyvin toden­näköis­es­ti siir­ret­ti­in EU-tasol­la päätöstä tuki­ra­has­tos­ta. Pohjim­mil­taan peruste on tietoinen äänestäjien sumut­ta­mi­nen. Toiveena, ettei tämän todel­lisu­us väl­i­ty äänestäjille asti.
  Ylipään­sä kysymyk­ses­tä ollaan kyvyt­tömiä EU:ssa puhu­maan sub­stanssi­ta­sol­la, kos­ka pelätään markki­nasig­naale­ja. Merke­lin sano­jen vaiku­tus viime vuodelta on muistissa.
  Myöskään Perus­suo­ma­laisille tärkeästä maa­han­muut­tokysymyk­ses­tä ei juuri asi­akeskustelua ole näkynyt, vaik­ka negati­ivises­sa kam­pan­join­nis­sa se on kyl­lä nos­tet­tu toistuen esille (sulkeu­tunut, pelko, vihan­li­et­son­ta jne.) Tietoisen tahal­lista käsit­tei­den sotkemista ja kysymyk­sen mit­talu­okan mitätöin­tiä esimerkik­si kylläkin.
  Useista muis­takin sub­stanssi­ta­son kysymyk­sistä löy­tyy vas­taa­va asetel­ma, jos­sa nimeno­maan Perus­suo­ma­laiset eivät ole saa­neet vah­van asi­apo­h­jaisille näke­myk­silleen muil­ta asi­apo­h­jaista vastetta.

  Asi­akysymyk­sis­sä parasi­it­tisu­ut­ta lähim­mäk­si on ehdot­tomasti päästy yri­tyk­sessä hyö­tyä poli­it­tis­es­ti Fukushi­man onnet­to­muu­den syn­nyt­tämiä pelko­ja liet­so­ma­l­la. Tästä eivät kuitenkaan ole vas­tu­us­sa Perussuomalaiset.

  Vielä pitää maini­ta ns. asiantun­ti­joiden rooli medi­as­sa Perus­suo­ma­lais­ten haukku­misen välikäs­inä, kaik­ki eri­laiset dosen­tit, pro­fes­sorit ja väitöskir­jatutk­i­jat, hei­dän ilmeisen tosis­saan esite­tyt käsit­tämät­tömät käsi­tyk­sen­sä. Ne ovat olleet puh­taasti par­jaavaa mielipi­dekir­joit­telua auk­tori­teetin kaavus­sa. Ne ovat olleet tilat­tu­ja ja valikoitu­ja. Ne ovat myös pal­jas­ta­neet kuin­ka huonos­ti perus­suo­ma­laiset ymmär­retään ilmiönä. Esimerkik­si ver­tauk­set ulko­maalaisi­in maa­han­muut­tokri­it­tisi­in puolueisi­in eivät toi­mi, kos­ka perus­suo­ma­laiset ovat hyvin paljon muutakin.

  Perus­suo­ma­laiset ovat oman­laisen­sa puolue, jon­ka todel­lista kan­na­tus­po­h­jaa ja merk­i­tys­tä alamme vas­ta tun­temaan. Puolueen nousun kon­tek­stis­sa Suomel­la on keskeinen merk­i­tys oman­laise­naan maana. Maanti­eteel­lis­es­ti, alue­poli­it­tis­es­ti, kansan­lu­on­teeltaan ja poli­it­tiselta kulttuuriltaan. 

  Perus­suo­ma­lais­ten syn­nyt­tämän räikeän henkilöi­dyn ja asi­a­sisäl­löt­tömän reak­tion seu­raami­nen on pet­tymyk­siltään ollut jonkin­lainen poli­it­tisen nihilis­min sik­iö­vai­he. Sen huo­maami­nen, kuin­ka hel­posti 1/5 omaa kansaa voidaan alen­taa jonkin­laisek­si poli­it­tisek­si alalu­okak­si, joi­ta ei tule kuun­nel­la tasaveroisi­na, joiden huo­lille voidaan lähin­nä nau­reskel­la, joiden pelko­ja pilkata. Samaan aikaan syyt­täen näitä toisia vihas­ta ja suvait­se­mat­to­muud­es­ta, suos­tu­mat­ta heitä aidosti kuun­tele­maan, suos­tu­mat­ta heitä tasaveroisi­na silmien tasol­ta katsomaan.

 51. Saara,

  Älyl­liseen laisku­u­teen mielestäni viit­taa pikem­minkin se, että hyväksyy totuuksi­na omat sub­jek­ti­iviset koke­muk­sen­sa ja jopa yleistää ne kokon­aisia etnisiä ryh­miä koske­viksi. Kauhis­tele­masi rasis­min juuret ovat tässä ilmiössä. 

  Hyväksy­isitkö tämän hypo­teet­tisen väit­tämän: soma­lit ovat laisko­ja ja röyhkeitä. Perus­tan tämän soma­likoke­muk­si­i­ni ja olen kuul­lut muil­takin vas­taavia kokemuksia. 

  Olisiko sinus­ta myös oikein, että toitot­taisin tätä havain­toani julk­isil­la sivustoilla?

  (tässä välis­sä on huo­mautet­ta­va apu­lais­val­takun­nan­syyt­täjä Kalskeelle, että kyseessä on kek­sit­ty esimerk­ki eli turha kiihot­tua käräjävalmiuteen)

  Minus­ta olet oikeutet­tu sanomaan, että sin­ul­la on enem­män koke­muk­sia kateu­den kohteek­si jou­tu­mis­es­ta suo­ma­lais­ten kuin muun­maalais­ten tahol­ta ja olet kuul­lut muidenkin näin rapor­toivan. Sen sijaan on liikaa sanoa, että suo­ma­laiset ovat eri­tyisen kateelli­nen kansa. 

  Kuten Rogue toteaa havain­toosi voi olla mon­ta syytä. Yksi on tämä eri­laisu­u­den ilmen­e­m­i­nen kansal­lisuuk­sien kesken. Kateus kos­kee lähin­nä saman viiteryh­män sisäl­lä toimivia — raaim­mat muodot ovat yleen­sä sis­arusten tai työ­toverei­den välillä. 

  Toinen syy voi johtua siitä, että olet toden­näköis­es­ti elänyt lap­su­ute­si ja nuoru­ute­si Suomes­sa ja oppin­ut luke­maan tämän kult­tuurin ilmeitä, eleitä ja kie­len sävyjä huo­mat­tavasti tarkem­min kuin muiden. Näet herkem­min kateu­den merkke­jä itselle­si tutus­sa kon­tek­stis­sa. Osaat yksinker­tais­es­ti “lukea” suo­ma­laista paremmin. 

  Tästä ei nyt pelas­ta, vaik­ka olisit kuin­ka asunut ulko­mail­la. Nämä asi­at piir­tyvät ali­ta­jun­taan jo paljon aiem­min, varhais­lap­su­ud­es­ta alkaen. 

  Et ole kovin koher­ent­ti eri kom­menteis­sasi. Varus­mies­palvelus-ketjus­sa käytät sanaa defenssi kuvaa­maan sitä, että ihmi­nen muokkaa omia koke­muk­si­aan hyvin paljon mieleisek­seen. Sin­ulle jostain syys­tä mieluista on nähdä suo­ma­lai­sis­sa ikäviä puo­lia ja muis­sa mukavia puo­lia. Tämä on tul­lut mon­es­sa puheen­vuorossasi esiin. 

  Tämä defenssi on psykolo­gian ter­mein splitting.

  Btw.Kaikenlaista on tähän ikään men­nessä tul­lut kuul­tua, mut­ta on kyl­lä ensim­mäi­nen ker­ta, kun älyl­lis­es­tä laisku­ud­es­ta syytetään.

 52. Juani­to,

  Jokainen voi aina vali­ta paletista itselleen mieluisim­man seli­tyk­sen. Sin­ulle luk­suk­sen puut­tumi­nen tai vähin­täänkin piilot­telu ker­too kateudesta. 

  Yhtä hyvin voin väit­tää, että se ker­too vaa­ti­mat­to­muud­es­ta. Pröys­täi­lyä pide­tään tääl­lä kiusal­lise­na, jopa hävet­tävänä. Tässä voisi olla poh­jana pohjo­is­maille tyyp­illi­nen vah­va käsi­tys ihmis­ten välis­es­tä tasa-arvos­ta. Ei halu­ta ulkois­es­ti erot­tua kovin paljon keskiver­rosta. Ei tähän kateut­ta tarvitse sekoit­taa, ellei halua. 

  Miten muuten selität sen, että mis­si­maail­mas­sa kan­sain­väli­sis­sä kisois­sa eteläeu­roop­palaiset osal­lis­tu­jat — puhu­mat­takaan lati­nalaisamerikkalai­sista tytöistä — repivät usein silmän vält­täessä kil­pa­sisko­jen­sa esi­in­tymis­vaat­teet, varas­ta­vat meik­it, tärvelevät hiusten­hoito­tuot­teet jne. Pohjo­is­maisil­la tytöil­lä ei vas­taavaa käyt­täy­tymistä esi­in­ny lainkaan. 

  Tämä henkilöko­htais­es­ti pari vuosikym­men­tä missiemona toim­i­neelta kuul­tua. Mut­ta kai tämäkin on jon­ain muu­na nähtävä kuin kateutena. Onhan kyseessä ihanat aina toisi­aan kan­nus­ta­vat ulkomaalaiset.

 53. Eli­na:

  Älyl­liseen laisku­u­teen mielestäni viit­taa pikem­minkin se, että hyväksyy totuuksi­na omat sub­jek­ti­iviset koke­muk­sen­sa ja jopa yleistää ne kokon­aisia etnisiä ryh­miä koske­viksi. Kauhis­tele­masi rasis­min juuret ovat tässä ilmiössä.

  En ole sanonut hyväksyväni nämä tieteel­lis­inä totuuksi­na, vaan että on aihet­ta miet­tiä mis­tä täl­laiset koke­muk­set ker­to­vat, ja että on älyl­lis­es­ti laiskaa tuomi­ta ne muit­ta mutkit­ta yksi­no­maan kok­i­joiden harhakuvitelmaksi.

  Hyväksy­isitkö tämän hypo­teet­tisen väit­tämän: soma­lit ovat laisko­ja ja röyhkeitä. Perus­tan tämän soma­likoke­muk­si­i­ni ja olen kuul­lut muil­takin vas­taavia kokemuksia.

  Jos noin sanoo joku, joka on elänyt soma­lialaises­sa kult­tuuris­sa pidem­pään, hyväksy­isin sen hänen koke­muk­se­naan (en tieteel­lisenä fak­tana). Jos näin sanoo joku selvästi ulko­maalaisvi­hamieli­nen suo­ma­lainen (en viit­taa täl­lä sin­u­un), joka ei ole käynyt Soma­lias­sa saati välit­tänyt tutus­tua soma­lialaisi­in tarkem­min, suh­tau­tu­isin kri­it­tisem­min, kos­ka arvelisin sanomisen moti­iv­ina ole­van soma­lialais­ten toimit­ta­mi­nen takaisin Soma­li­aan — ei pyrkimys paran­taa soma­lialaista kulttuuria.

  Olisiko sinus­ta myös oikein, että toitot­taisin tätä havain­toani julk­isil­la sivustoilla?

  Jos olisimme Soma­lias­sa, kyl­lä. Kun olemme Suomes­sa, mis­sä soma­lialaisil­la on jo valmi­ik­si han­kala ase­ma, ja kun suurin osa luk­i­joista on mui­ta kuin soma­lialaisia, näk­isin tämän tyyli­valin­noista riip­puen enem­män tai vähem­män ongel­mana, kos­ka tek­sti vaikut­taisi ole­van suun­nat­tu suo­ma­laisille eikä somalialaisille.

  Minus­ta olet oikeutet­tu sanomaan, että sin­ul­la on enem­män koke­muk­sia kateu­den kohteek­si jou­tu­mis­es­ta suo­ma­lais­ten kuin muun­maalais­ten tahol­ta ja olet kuul­lut muidenkin näin rapor­toivan. Sen sijaan on liikaa sanoa, että suo­ma­laiset ovat eri­tyisen kateelli­nen kansa.

  Olet oike­as­sa, ja näin pyrinkin yleen­sä tekemään. Mut­ta kun tek­s­ti­ni on pitkää, polveil­e­vaa ja ilmeis­es­ti mon­en mielestä vaikeaselkoista, joskus jonkin asian kohdal­la (etenkin jos se on vain sivu­juonne pääasi­aan näh­den) tulee oiot­tua mutkia. Kaikkia ei näköjään tosi­aan voi miellyttää!

  Sin­ulle jostain syys­tä mieluista on nähdä suo­ma­lai­sis­sa ikäviä puo­lia ja muis­sa mukavia puo­lia. Tämä on tul­lut mon­es­sa puheen­vuorossasi esiin.

  Mis­tä tiedät, että se on min­ulle mieluista? Teen sään­nöl­lis­es­ti paljon muu­takin epämieluisalta tun­tu­vaa. Ilmeitäni ja eleitäni et voi netin väl­i­tyk­sel­lä tarkastel­la. Voitaisi­in myös sanoa, että kos­ka sin­ulle on epämieluista kuulla/lukea suo­ma­laisu­ut­ta koske­vaa arvostelua (jon­ka olet siis taipu­vainen tulk­it­se­maan haukku­misek­si), tulk­it­set min­un moti­ivi­ni vihreellisesti.

  Mik­si et (ainakin kunnes toisin todis­te­taan) hyväksy­isi yksinker­tais­in­ta seli­tys­tä toimin­nal­leni: koen puut­tei­ta suo­ma­laises­sa kult­tuuris­sa (kuka­pa ei kok­isi; eihän mikään kult­tuuri voi olla täy­delli­nen?), ja otan niitä esi­in, kos­ka rakas­tan Suomea ja toivon sen kehit­tyvän hyvään suun­taan. Soma­li­aa en arvostele samal­la taval­la, kos­ka min­ua ego­is­ti­sista syistä (en asu siel­lä enkä halu­akaan asua) kiin­nos­taa paljon vähem­män, miten se kehit­tyy. Mut­ta jos asu­isin siel­lä, todel­lakin arvostelisin minkä kerkiäisin/pystyisin.

  Kaiken­laista on tähän ikään men­nessä tul­lut kuul­tua, mut­ta on kyl­lä ensim­mäi­nen ker­ta, kun älyl­lis­es­tä laisku­ud­es­ta syytetään.

  Tuo ei ollut kohdis­tet­tu juuri sin­u­un, vaan puhuin siinä vai­heessa asi­as­ta yleisel­lä tasol­la. Sin­ut näk­isin tyyp­pinä, joka korostaa tieteel­listä mitat­tavu­ut­ta sen kus­tan­nuk­sel­la, mitä ei voi mita­ta. Sik­si puhumme tois­temme ohi (sinä “totu­ud­es­ta”, minä sub­jek­ti­ivi­sista havain­noista, jot­ka ovat arvokkai­ta vaik­ka eivät olekaan “totu­us”).

 54. Kateu­den määrit­te­ly aiheut­taa ongelmia sitä koskevas­sa keskustelus­sa. Juani­ton kuvaile­ma kateus on sel­l­aista, jota itsekin olen havain­nut. TomiA:n mainit­se­mal­la Halu­atko miljonäärik­si ‑mit­tar­il­la en puolestaan usko suo­ma­lais­ten ole­van mitenkään eri­tyisen kateel­lisia. Se, että auto­ja ei naar­mute­ta, ei puolestaan vält­tämät­tä ker­ro kateu­den pois­saolosta, vaan naar­mu­tus­in­toa voi hillitä mm. auk­tori­teet­tiuskoisu­utemme tai se, että häpeämme kateel­lisu­ut­tamme ja siis ymmär­rämme suit­sia sen joitakin muotoja.

  Ei näitä var­maan pystytä vielä kun­nol­la mit­taa­maan. Mis­tä ei seu­raa, etteivät maini­tut ilmiöt olisi ole­mas­saole­via ja relevantteja.

 55. Juha:

  Vihreät mm. puhdis­ta­vat Itämeren ja suot ja järvet, sit­ten he edus­ta­vat euroop­palaista avoimuut­ta eikä vain Suomea, lisäk­si he halu­a­vat kansalais­palkan kaikille jot­ta voisi har­ras­taa mitä huvit­taa jne jne.

  Jäi vähän vaikutel­ma että Vihreil­lä sitä vas­ta unelmahöt­töä on, ei mitään konkre­ti­aa ja ne mis­sä on ei ker­ro­ta kuka sen maksaa.

  Keneltä ajat­telitte saa­da rahat esim kaikkien järvien ja meren putsaamiseen?

  Vihrei­den ohjel­mas­sa ja veropoli­itikas­sa on omat ongel­mansa, en nyt esimerkik­si ole vaku­ut­tunut että “kasvis- ja luo­mu­ru­uan” alem­pi ALV-kan­ta on järkevä tai edes toteutet­tavis­sa, ja isom­min se että sel­l­aisen kokon­ais­paketin saami­nen läpi jos­sa vero­tuk­sen raken­net­ta muute­taan ja sitä samal­la kiris­tetään on vaikeaa. Yleen­sä vero­tuk­sen raken­nemuu­tok­set Suomes­sa on tehty veronalen­nusten yhtey­dessä, kos­ka näin voidaan tehdä pare­to-opti­maal­isia ratkaisu­ja. Mut­ta perus­teel­lisu­u­den puute ei kyl­lä ole se ongel­ma, kts. esim. http://www.vihreat.fi/files/liitto/Veropoliittinen2010.pdf

 56. “Sin­ulle luk­suk­sen puut­tumi­nen tai vähin­täänkin piilot­telu ker­too kateudesta.”

  En sanon­nut niin. Jos päätät ymmärtää sen sil­lä taval­la, olkoon. Se että joutuu “piilot­tele­maan” ker­too jo paljon

  Tääl­lä kuten muual­la kyl­lä halu­taan ulkois­es­ti erot­tua kovin paljon keskiver­rosta mut­ta ei vaan uskalleta kateu­den pelosta. Rikkaat suo­ma­liset näyt­tävt sitä avoimesti ulko­mail­la mut­ta ei suomessa.

  Suomes­sa mon­et ihmiset vetävät hyvin herkästi kateusko­rtin esi­in. Olen kohtanut kateut­ta opiskelu­a­jal­ta läh­tien, työssä ja eri piireis­sä. Se on hyvin konkreet­ti­nen kateus, hyvin suo­ma­lainen, mut­ta kateus.

  En usko että mis­sey­dessä olisi suuria ero­ja etelässä ja suomes­sa, samoil­la kor­tilla pelataan, ehkä se että etelässä mis­si tuskin pääse kansanedustajaksi.

  Sori että se sin­ua häir­it­see, mut­ta halusin ain­oas­taan antaa omaa mielipi­det­täni oman koke­muk­seni poh­jal­ta, ja se on: suo­ma­laset ovat kateel­lisem­pia, samoin kuin ovat rehellisem­piä määrätyl­lä taval­la ja poli­ti­ikas­sa myöskin vaik­ka usein kuulee toisin ver­rat­tuna etelään huo­mat­tavasti rehellisempiä.

  Suo­mi on kyl­lä muuten varsin mallikas maa mut­ta joskus ottaa päähän tämä kansakun­nan perisyn­ti eli kateus.

 57. ‘val­tio on parasi­it­ti joka ei tuo­ta mitään’ (Jarkko)
  Val­tio­ta ei tosi­aan tarvi­ta mihinkään, jos eletään kivikautises­sa met­sästäjä-keräil­i­jä ‑yhteisössä tai hoide­taan kaik­ki poli­ti­ik­ka (jär­jestäy­tynyt val­lan ja väki­val­lan käyt­tö) heimopo­h­jal­ta (vrt. Afgan­istanin ja Soma­lian sisäpoli­ti­ik­ka). Minä en pär­jäisi kovin kauaa met­säläisenä, ja poli­isi on minus­ta verikos­toa kivem­pi tapa hoitaa oma tur­val­lisu­us. YMMV.

 58. ‘Tälle suo­ma­laisu­u­den hal­ven­tamisen diskurssille on tyyp­il­listä argu­men­toimat­tomat heitot, joi­ta ei mitenkään voi toden­taa.’ (Eli­na)
  Tämä voi olla jonkin­lainen pohjo­is­mainen kult­tuuri­nen erikoispi­irre. Ruot­salaisil­la on sama oman kult­tuurin vähät­te­ly ja jopa sen ole­mas­saolon kiistämi­nen. Samal­la oman kult­tuurin hyvinkin erikoisia omi­naisuuk­sia pide­tään itses­tään­selv­inä ja uni­ver­saaleina. Ks. Karl-Olov Arn­st­ber­gin tuotan­to. Eri­tyisen hauskaa on Arn­st­ber­gin ana­lyysi suo­ma­laisen romanikult­tuurin ja perus­ruot­salaisen kult­tuurin kohtaamis­es­ta, jos­sa sivistyneen ruot­salaisen on oman kult­tuurin­sa arvos­tusten poh­jal­ta pakko tulki­ta kaik­ki ongel­mat aiheutu­viksi ruot­salais­ten rasismista.

 59. ‘Jostain­han se ker­too, että monil­la on vas­taa­va koke­mus, eikä ole hedelmäl­listä lähtöko­htais­es­ti olet­taa että kyseessä on silk­ka kok­i­joiden harhaku­vitel­ma.’ (Saara)
  Kaik­ki stereo­tyyp­it perus­tu­vat koke­muk­si­in, ja ker­to­vat jostakin.

 60. totanoin, ker­tokaas nyt mitä pahaa on kateudessa? Eiköhän ihmiskun­ta olisi edelleen puus­sa jos ei olisi kateut­ta. Maail­ma pyörii kateu­den varas­sa. Jos kukaan ei kade­htisi mitä toisel­la on niin mik­si se tavoit­telisi itse mitään?

  Kateushan on juuri se voima joka saa ihmiset pin­nist­telemään ja halu­a­maan ole­maan parem­pia kui­in muut.

  Jos kaik­ki ajat­telisi vain että ok mulle riit­tää tämä ihan hyvin niin puus­sa pop­sit­tais ban­sku­ja edelleen.

 61. lurk­ki:

  “Kaik­ki stereo­tyyp­it perus­tu­vat koke­muk­si­in, ja ker­to­vat jostakin”

  Niin siinä tapauk­ses­sa, että koke­muk­sia on riit­täväl­lä otok­sel­la ver­tail­tavista ryh­mistä eikä ole eri­ty­istä halua/motiivia nähdä esim. negati­ivisia omi­naisuuk­sia tietyssä ryhmässä. 

  Jos nyt ajatel­laan vaik ns. viher­vasem­mis­to­lais­ten omaamia negati­ivisia stereo­ty­p­i­oi­ta suo­ma­lai­sista ja suo­ma­lais­es­ta kult­tuurista, niin ne saat­taa suun­nilleen yhtä hyvin ker­toa jotain viher­vasem­mis­to­lai­sista itses­tään ku suo­ma­lai­sista. Tän osot­taa se, että muut suo­ma­laiset ku viher­va­surit ei useinkaan jaa näitä samo­ja stereo­tyyp­pisiä käsi­tyk­siä. Vas­taavasti jonkun rasistin stereo­typ­ia “arjalai­sista” yliv­er­taise­na rotu­na saat­taa ker­toa enem­män rasis­tista itses­tään kuin ympäröivästä todel­lisu­ud­es­ta. Stereo­typ­i­al­la on sel­l­aise­naan enem­män uskot­tavu­ut­ta, jos sen jakaa laa­jem­pi poruk­ka kuin joku tiet­ty saman ide­olo­gian omaa­va ryhmä.

 62. @juge
  On kateut­ta ja kateut­ta. Mansaare­laises­sa anek­doo­tis­sa tur­isti kat­se­lee sata­malai­turil­la mata­las­sa saavis­sa ole­via rapu­ja ja kysyy kalas­ta­jal­ta, eikö tämä pelkää niiden karkaa­van laidan yli. Kalas­ta­ja vas­taa, että ne ovat manx­i­laisia rapu­ja: jos joku niistä näyt­tää ole­van pääsemässä pois saav­ista, toiset kyl­lä kisko­vat sen porukalla takaisin. Tämä on yleinen stereo­tyyp­pi monistakin kult­tuureista, mut­ta mis­tä se kertoo…

 63. Eli­na Juanitolle:

  Jokainen voi aina vali­ta paletista itselleen mieluisim­man seli­tyk­sen. Sin­ulle luk­suk­sen puut­tumi­nen tai vähin­täänkin piilot­telu ker­too kateudesta.

  Yhtä hyvin voin väit­tää, että se ker­too vaa­ti­mat­to­muud­es­ta. Pröys­täi­lyä pide­tään tääl­lä kiusal­lise­na, jopa hävet­tävänä. Tässä voisi olla poh­jana pohjo­is­maille tyyp­illi­nen vah­va käsi­tys ihmis­ten välis­es­tä tasa-arvos­ta. Ei halu­ta ulkois­es­ti erot­tua kovin paljon keskiver­rosta. Ei tähän kateut­ta tarvitse sekoit­taa, ellei halua.

  Jos ja kun ulkoisia men­estyk­sen tun­nus­merkke­jä pide­tään ihmis­ar­von mit­ta­ri­na, tasa-arvopy­rkimyk­set tosi­aan johta­vat siihen, että näi­den tun­nus­merkkien esi­in­tymiseen suh­taudu­taan pahek­su­vasti. Samoin kuin sen pahek­sumiseen, että puhutaan köy­histä köy­hinä, kiertelemät­tä (kos­ka täl­löin­hän se imp­likoi, että he ovat köy­hyyten­sä lisäk­si arvot­tomampia kuin muut).

  Mut­ta tämä täl­lainen ihmis­ten mit­tailu ja arvost­a­mi­nen ulkois­t­en seikko­jen perus­teel­la juuri edus­taa tai aiheut­taa sitä tarkoit­ta­maani “kateut­ta” (ehkä asia pitäisi nimetä jotenkin parem­min, kun näem­mä kateu­den voi ymmärtää niin monil­la tavoil­la). Olisi hyvä ymmärtää, että muitakin vai­h­toe­hto­ja on.

  Min­ul­la on ihan suo­ma­laisi­akin kavere­i­ta ja tut­tu­ja, joi­ta ei voisi vähempää kiin­nos­taa muiden var­al­lisu­us, men­estys, näi­den puute, tai se minkä ver­ran niitä tai niiden puutet­ta tuo­daan esi­in mm. pukeu­tu­misel­la tai kulu­tus­valin­noil­la. Ihmisen per­soon­al­lisu­us ratkaisee. Pidän täl­lais­es­ta kult­tuurista, kos­ka se sal­lii ihmis­ten keskit­tyä olen­naiseen tarpeet­toman kinastelun, keskinäisen nokit­telun ja loukkistelun sijas­ta. Se on kuitenkin koke­muk­seni mukaan Suomes­sa vähem­mistössä (ja uskon, että monis­sa muis­sakin mais­sa, mut­ta tarkoituk­seni ei olekaan tehdä maid­en välistä parem­muusver­tailua, vaan osoit­taa mikä meil­lä voisi olla parem­min kuin nyt on).

  Vaa­ti­mat­to­muus voi mielestäni olla vain itseen suun­tau­tu­vaa. Vaa­ti­ma­ton henkilö ei vaa­di muitakin ole­maan yhtä vaa­ti­mat­to­mia, eikä siis suh­taudu pahek­su­vasti niihin, jot­ka tästä odotuk­ses­ta poikkea­vat. Mik­si sinä, Eli­na, nimit­täisit sitä asen­net­ta, joka odot­taa kaikkien muidenkin ihmis­ten ole­van yhtä vaa­ti­mat­to­mia kuin itse? Olisiko sosial­is­mi parem­pi nim­i­tys, vai onko sil­läkin niin kiel­teinen kaiku että pidät sanan käyt­tämistä haukkumisena?

 64. lurk­ki:

  Kaik­ki stereo­tyyp­it perus­tu­vat koke­muk­si­in, ja ker­to­vat jostakin.

  Nimeno­maan. Min­ua har­mit­taa sel­l­ainen ihmis­ten koke­muk­sia vähät­televä kult­tuuri, jos­sa ihmistä ei kuun­nel­la eikä ote­ta todes­ta vaan tyr­mätään suo­ral­ta kädeltä. Oli­pa sit­ten kyseessä maa­han­muut­tokri­it­ti­nen perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­ja tai maas­samme rasis­mia kokenut maa­han­muut­ta­ja, vain pari esimerkkiä ottaak­seni. Toisilleen vas­takkaisia koke­muk­sia ja kan­to­ja ei kai sit­ten vain osa­ta käsitel­lä samanaikaises­ti, vaan pyrkimys on päät­tää, kumpi kan­ta edus­taa “totu­ut­ta” ja tyr­mätä sit­ten kaik­ki “totu­u­den vas­taiset” äänet. Tympeää.

 65. Juge:

  totanoin, ker­tokaas nyt mitä pahaa on kateudessa? Eiköhän ihmiskun­ta olisi edelleen puus­sa jos ei olisi kateut­ta. Maail­ma pyörii kateu­den varas­sa. Jos kukaan ei kade­htisi mitä toisel­la on niin mik­si se tavoit­telisi itse mitään?

  Kateushan on juuri se voima joka saa ihmiset pin­nist­telemään ja halu­a­maan ole­maan parem­pia kui­in muut.

  Jos kaik­ki ajat­telisi vain että ok mulle riit­tää tämä ihan hyvin niin puus­sa pop­sit­tais ban­sku­ja edelleen.

  Kateus ei ole ain­oa eteen­päin vievä voima. Luo­va aikaansaavu­us ei syn­ny halu­a­mal­la jotakin, jota joku muu jo tekee/omistaa, vaan voimas­ta olla oma itsen­sä ja halu­ta jotakin aivan muuta.

  Onhan siinäkin point­tia, että kateu­den voimal­la tapah­tuu monia asioi­ta, enkä olekaan pyrkimässä kokon­aan pois­ta­maan kateut­ta (enpä usko sen ole­van edes mah­dol­lista). Kateel­lisu­udessa on kuitenkin myös hal­vaan­nut­ta­va puoli: kun ihmis­ten men­estys­tä ja pär­jäämistä tietyssä yhteisössä oikein pahek­su­taan, siel­lä elävät ihmiset eivät var­masti pyri yhtä akti­ivis­es­ti eteen­päin kuin sel­l­aises­sa yhteisössä jos­sa men­estymi­nen on hyväksyttyä.

  Voisi kai sanoa, että yksi­tyisenä tun­teena kateus vie eteen­päin, mut­ta yhteisöl­lisenä halvek­sun­tana ilmetessään se jar­rut­taa kehitystä.

 66. az:

  …Ei hyväksyt­tävää feministien/homoaktivistien/jne. tästä myöskään loukkaantua…

  Sanoin, että loukkaan­tu­mi­nen aiheut­taa tehot­to­muut­ta. En, ettei se olisi hyväksyttävää.

 67. Saara:

  “Nimeno­maan. Min­ua har­mit­taa sel­l­ainen ihmis­ten koke­muk­sia vähät­televä kult­tuuri, jos­sa ihmistä ei kuun­nel­la eikä ote­ta todes­ta vaan tyr­mätään suo­ral­ta kädeltä”

  Mut ei se oo mitään vähät­te­lyä, jos antaa teo­reet­tisia syitä sille, miks ne sub­jek­ti­iviset koke­muk­set saat­taa hyvinkin olla ris­tiri­idas­sa todel­lisu­u­den kanssa. 

  Sä esi­tit, että sun koke­mus, jon­ka mukaan suo­ma­laiset olis kateel­lisem­pia ku ulko­maalaiset jotenkin lisäis tän väit­teen totu­usar­voa. Mä esitän, että sun ja sun ystäväpi­iriskoke­muk­set on bia­soitunei­ta ja niin pieni pis­ara mer­esseä, ettei ne riitä näytöks. En vähät­tele koke­mus­ta, vähät­te­len sen koke­muk­sen kon­tribuu­tio­ta väit­teen totuusarvolle.

 68. Jep Juge — pikku kom­men­tit vielä siitä parasi­it­tikun­ta-aiheesta. Taidan tosi­aan ajatel­la niin, että nää ympäristökun­nat on aika lail­la parasi­it­te­ja, jot­ka elävät sen keskuskun­nan siivellä.

  Aste-ero­ja toki on, mut­ta san­o­taan nyt, että kun työ­paikkao­mavaraisu­us voi jäädä hyvinkin pienek­si ja kaavoitus on tom­mos­ta haulikol­la ammut­tu­ja ostoshel­vette­jä ja pel­lot on täyn­nä omakoti­talo­ja, joista käy­dään kahdel­la autol­la tukki­mas­sa keskuskaupun­gin (ehjät) sil­lat, niin
  en nyt pitäisi tätä parasi­it­ti-sanaa ihan ylimitoitetuna.

  Tiedätkö muuten, mikä on Turun Vehon osoite?

  Touko Met­ti­nen
  Työssäkäyn­tialue on kun­nan oikea koko

 69. En usko että mis­sey­dessä olisi suuria ero­ja etelässä ja suomes­sa, samoil­la kor­tilla pelataan, ehkä se että etelässä mis­si tuskin pääse kansanedustajaksi.

  Ital­ias­sa pääsee kyl­lä min­is­terik­si asti kaiken­laisia mis­se­jä.

 70. Osmo, toki, en muu­ta väit­tänytkään, mut­ta kun Juani­to oli sitä mieltä, että mis­sit voivat men­estyä poli­ti­ikas­sa vain Suomessa.

 71. Voisi kai sanoa, että yksi­tyisenä tun­teena kateus vie eteen­päin, mut­ta yhteisöl­lisenä halvek­sun­tana ilmetessään se jar­rut­taa kehitystä. 

  En oikein usko, että yksi­tyisenä tun­teenakaan se on mikään kaikkein rak­en­tavin tunne. Yleen­sä pisim­mälle pääsee, kun keskit­tyy vain omaan suorituk­seen eikä kyt­tää muita.

 72. Rogue:

  Mut ei se oo mitään vähät­te­lyä, jos antaa teo­reet­tisia syitä sille, miks ne sub­jek­ti­iviset koke­muk­set saat­taa hyvinkin olla ris­tiri­idas­sa todel­lisu­u­den kanssa.

  Kuten Osmon parasi­it­ti-kom­ment­ti ei ollut haukku­mista, mut­ta sel­l­aiselta se kuitenkin monista tuntui.

  Toki sil­loin, kun joku kuvit­telee oman koke­muk­sen­sa ole­van samal­la yleis­tet­tävis­sä ole­va fak­ta, on paikallaan käsitel­lä syitä, mik­si näin ei vält­tämät­tä ole (en nyt sano mitään siitä, että sinä näköjään kuvit­telet tämän ole­van paikallaan min­un suh­teeni). Sil­loinkin kuitenkin kan­nat­taa hyväksyä sub­jek­ti­ivi­nen koke­mus, kos­ka tämä tehostaa keskustelua huo­mat­tavasti (jos sitä ei hyväksy, ja vastapuoli on vähänkin herkkä loukkaan­tu­maan, ajaudu­taan nokit­telu­un ja yhteisym­mär­ryk­sen syn­tymisen mah­dol­lisu­us sulkeutuu).

  Sä esi­tit, että sun koke­mus, jon­ka mukaan suo­ma­laiset olis kateel­lisem­pia ku ulko­maalaiset jotenkin lisäis tän väit­teen totuusarvoa.

  Mis­sä esitin näin? (En ainakaan tietois­es­ti ole väit­tänyt näin, enkä usko että löy­dät täl­laista väit­tämää tek­steistäni — itse en ryhdy nyt selailemaan.)

  Kuten san­ot­tu, sub­jek­ti­ivisen koke­muk­sen voi ja se kan­nat­taa hyväksyä sub­jek­ti­ivis­es­ti tote­na, mikä on eri asia kuin sen hyväksymi­nen fak­tana. Koke­mus (siis kok­i­jalle tul­lut tunne) on kuitenkin useim­miten todel­li­nen (aivokemi­alli­nen, toden­net­tavis­sa ole­va tila). Jos koke­mus on ikävä, voidaan var­maan olla yhtä mieltä siitä, että on ikävää että moinen koke­mus on syn­tynyt. Se, mis­tä sen syn­tymi­nen johtuu, on sit­ten asia erikseen.

  Jos (kun) ympäristön kateel­lisu­ut­ta ja pahek­sun­taa kokenei­ta — tai muul­la taval­la sen esi­in­tymistä todis­tanei­ta — ihmisiä on lukumääräl­lis­es­ti paljon, voidaan ihan fak­tata­sol­lakin sanoa yhteiskun­tamme sys­teemis­es­ti ole­van sel­l­ainen, jos­sa osa ihmi­sistä kokee esi­in­tyvän kateut­ta (käytet­tävää ter­miä voi edelleen tarken­taa, itse en heti kek­si parem­paakaan). Tämä voi johtua siitä, että yhteiskun­nas­samme jois­takin ihmi­sistä tulee sel­l­aisia, jot­ka saa­vat täl­laisia koke­muk­sia perus­teet­tomasti. Tai voi olla, että jois­takin ihmi­sistä tulee sel­l­aisia, jot­ka aiheut­ta­vat täl­laisia koke­muk­sia kans­saih­misilleen tah­tomat­taan. Tai sekä että. Itse uskon, että vain har­vas­sa sosi­aalises­sa ris­tiri­itati­lanteessa vikaa on yksi­no­maan vain toises­sa osapuolessa.

  En muuten myöskään ole sanonut: “Suo­ma­laiset ovat kateel­lisem­pia kuin ulko­maalaiset”, vaan että suo­ma­laiset ovat (tai vaikut­ta­vat minus­ta ole­van) kateel­lisia. Siis kateel­lisem­pia kuin voisi­vat olla. Point­ti ei siis ole mikään kansal­lisuuk­sien väli­nen kil­pailu (min­ua ei todel­la kiin­nos­ta parem­muuskil­pailu yksilöi­den välil­lä, eikä liioin kansal­lisuuk­sien välil­lä), vaan olen käyt­tänyt koke­muk­siani ulko­mail­ta esimerkkeinä siitä toisen­lais­es­ta koke­muk­ses­ta, jon­ka tiedän ole­van a) mah­dolli­nen ja b) hedelmäl­lisem­pi. Tämän koke­muk­sen arvoa ei vähen­nä se, että joku toinen saat­taa kokea nämä aivan samat esimerkkiym­päristöt kateellisiksi.

  Jos tämä ulko­mai­hin ver­tailu vihas­tut­taa tai häm­men­tää, voin yhtä hyvin ver­tail­la niihin tun­temi­i­ni suo­ma­laisi­in, jot­ka eivät ole mainit­se­mal­lani taval­la kateel­lisia. Enpä kyl­lä tiedä, tun­tuuko sel­l­ainen ver­tailu sit­ten yhtään lem­peäm­mältä ihmis­es­tä, joka ali­ta­juis­es­ti (tai tietois­es­ti) havait­see ylläpitävän­sä mainit­se­mani kaltaista arvo­järjestyskil­pailua ja sen myötä tätä puheena ole­vaa “kateel­lista” asen­net­ta. Täl­lainen tyyp­pi var­maankin ottaa kri­ti­ikin ihmis­ar­voaan alen­ta­vana, mis­tä seu­raa närkästymi­nen, minkä jäl­keen sen ymmärtämi­nen, mitä todel­la olen sanonut, han­kaloituu. Mut­ta no.

  Mä esitän, että sun ja sun ystäväpi­iriskoke­muk­set on bia­soitunei­ta ja niin pieni pis­ara mer­esseä, ettei ne riitä näytöks. En vähät­tele koke­mus­ta, vähät­te­len sen koke­muk­sen kon­tribuu­tio­ta väit­teen totuusarvolle.

  Luulisi use­am­mas­takin aiem­mas­ta viestistäni käyvän ilmi, että en väitä koke­mus­tani yleisek­si totu­udek­si. Siitä, että väit­tämän totu­usar­vo ei ole 1, ei kuitenkaan seu­raa että sen totu­usar­vo olisi 0.

  Mut­ta siis väitätkö sinä, että jos poikkeuk­sel­lisen men­estyneiltä tai muul­la taval­la yleis­es­ti tavoiteltavaan suun­taan poikkeav­il­ta suo­ma­laisil­ta kysyt­täisi­in, i) koke­vatko he maas­samme itseen­sä kohdis­tu­vaa kateel­lisu­ut­ta ja ii) koke­vatko he sen häir­it­seväk­si, vain virhe­mar­gin­aali­in mah­tu­van kokoinen osa vas­taisi molem­pi­in kohti­in myöntävästi?

  Jospa vielä tiivistäisin san­ot­ta­vani, ettei tule enem­pää väärinkäsi­tyk­siä: Suomes­sa esi­in­tyy yhteisöl­listä kateut­ta (= yksilön men­estymistä ja erot­tumista muista pahek­su­taan) vähin­täänkin siinä määrin, että sitä voidaan sanoa esi­in­tyvän. Tämän­tyyp­pinen kateus on pahak­si yhteiskun­nal­liselle kehi­tyk­selle, mis­tä syys­tä toivoisin sen vähentyvän.

 73. Touko, voisit perustel­la mik­si edus­ta­masi sosial­isti­nen kun­ta­malli olisi parem­pi kuon nykyi­nen jos­sa joudu­taan kilpailemaan.

  Äläkä vas­taa että kil­pailu on epätervettä.

  Edus­ta­mas­sasi mallis­sa ei mielestäni tarvi­ta kun­tia lainkaan.

  1. Kil­pailu on ter­vet­tä jos sään­nöt ovat ter­veet, mut­ta jos sään­nöt ovat epäter­veitä, kil­pailu ei ole ter­vet­tä. Kun kaupun­ki jae­taan kun­nal­lisen itse­hallinnon saaneisi­in kaupungi­nosi­in, joista jotkut hyväksyvät asukkaik­seen vain rikkai­ta ja ter­veitä, kil­pailu ei ole tervettä.
   Tuo valikoin­ti voidaan tehdä esimerkik­si niin, että kaavoite­taan asun­to­jen vähim­mäiskook­si usei­ta sato­ja neliöitä (Sipoo/Karhusaari) siten, että laimin­lyödään lak­isääteiset vam­mais­palve­lut ja ker­ro­taan, että kaupungista niitä kyl­lä saa (usei­ta esimerkke­jä) lähetetään asun­not­tomat naa­purikun­taan (Espoo) jätetään joukkoli­ikenne jär­jestämät­tä, jot­ta köy­hillä ei olisi kun­taan asi­aa (Juna tuo huumeet/Nurmijärvi) ja niin edelleen.

 74. Minä olen kyl­lä ymmärtänyt kil­pailun idean niin, että eri syistä johtuen tulos ei olekaan tas­a­puo­li­nen. Maali­in ei ole tarkoi­tuskaan tul­la yhtä aikaa, eivätkä kaik­ki voi voittaa.

 75. jep, val­tio on lykän­nyt kun­nille liikaa jobia jos­ta voi tul­la Oden mainit­semia ongelmia. Kun­tali­itok­set ei kuitenkaan ole oikea ratkaisu, vaan palveluken­tän miet­timi­nen uusiksi.

  Jatkos­sakin tarvi­taan oma­leimaisia kun­tia, joista ihmiset voivat vali­ta mieleisen­sä. Ihmiset tarvit­se­vat jonkin paikan johon voi idcen­tifioitua. Niin type­r­ältä kuin se kuu­lostaakin ihmis­ten vakiokeskustelu­ai­he tavates­sa uusi hep­pu on ettäl mis­tä olet kotoisin. On se kai sit­ten melkoisen tärkeä juttu.

 76. Juge — edus­ta­mani (sosial­isti­nen — heh) malli (työssäkäyn­tialue on kun­ta) mah­dol­lis­taisi sen, että ter­veet kun­nat voisi­vat keskenään kil­pail­la siitä, mikä kun­ta pystyy tar­joa­maan asukkailleen laadukkaim­mat palve­lut vero­tu­loil­laan. Nyky­malli kan­nus­taa työn­tämään naa­purille kaiken, mikä mak­saa. Espoo näkyy ulkois­ta­neen rikollisuutensakin.

  Kyl­lä tämän Kaari­nas­sa ja Maskus­sa elävä omako­ti­a­su­jakin myön­tää. Olen huo­man­nut ymmär­ret­tävää katkeru­ut­ta siitä, että heil­lä ei ollut aikoinaan (~80-luvul­la) mitään mah­dol­lisu­ut­ta rak­en­taa omaa taloa Turku­un. Sil­loin kaik­ki raken­nus­maa taisi men­nä raken­nus­li­ikkeille ja mukavaa kas­savir­taa se taisi tietää kokoomuk­sen ja demare­it­ten kun­nal­lisjär­jestöillekin. No, siihen aikaan toki jääkiekkoil­i­jat sai­vat omakoti­tont­te­ja Turusta.

  Mut­ta oikeesti — et kai sä tosis­sas pidä sitä Hau­nis­ten aluet­ta “hienona paikkana”? Sehän on ihan kuin jenkeis­sä olisi — ain­oat käveli­jät on syr­jäy­tyneitä — esim. Turun Vehos­ta ei oikein voi kävel­lä toiselle puolelle tietä Pris­maan — ain­oas­taan autolla.

  Touko Met­ti­nen

 77. OS kir­joit­ti: “jotkut hyväksyvät asukkaik­seen vain rikkai­ta ja ter­veitä, kil­pailu ei ole tervettä.”

  Kun­nathan ovat pitkään kil­pailleet akti­ivis­es­ti hyvistä työ­paikoista ja hyvistä veron­mak­sajista. Kil­pailu­un on voin­ut joskus kuu­lua myös huono­jen veron­mak­sajien ja kalli­ita palvelui­ta tarvit­se­vien asukkaiden välltely.

  Näistä ongel­mako­hdista saisi suurim­man osan elim­i­noitua siten, että verot keräisi pääasi­as­sa val­tio, ja kun­nille mak­set­taisi­in näistä tuloista osuuk­sia arvoidun tarpeen mukaan (tiet­ty sum­ma per koul­u­lainen jne.).

  Olen sanonut saman mielip­i­teen jo pari ker­taa. Toiv­ot­tavasti tois­to ei vielä häir­itse ketään. Ei voi kuin tois­taa, kun ei ymmär­rä mitä parem­pia keino­ja olisi, siis jos kun­tien välistä epäter­vet­tä kil­pailua halu­taan vähen­tää. Onko parem­pia / tehokkaampia ehdotuksia?

  Näi­den toimien jäl­keen kil­pailu toiv­ot­tavasti tapah­tu­isi enem­mänkin asukkaiden palvelu­iden hyvän toteut­tamisen merkeis­sä. Tai ehkä kyse ei olisi aina edes kil­pailus­ta (hvistä asukkaista ja työ­nan­ta­jista), vaan vain kun­ta­lais­ten paikallis­demokra­t­ian puit­teis­sa val­it­semien, heitä itseään miel­lyt­tävien lin­jausten toteuttamisesta.

 78. mik­si Touko ei pysty kävelemäään Vehol­ta Pris­maan? Onko pyörätie liian huono Toukoa varten? Vai 700 mmat­ka liian pitkä?

 79. Kil­pailu on “ter­vet­tä” vain, jos voit­ta­jat voit­ta­vat enem­män kuin häviäjät, enkä viit­taa pelkästään siis kil­pailun osa­puoli­in. Esimerkik­si kun tavaran tms. tuot­ta­jat kil­pail­e­vat, he joutu­vat paina­maan kus­tan­nuk­si­aan ja paran­ta­maan laat­ua. Täl­löin voit­ta­jakin “häviää”, mut­ta kulut­ta­jat voit­ta­va jotain.

  Tässä yhtey­dessä “epäter­ve” kil­pailu on siis jotain sel­l­aista, jos­sa polte­taan kil­pail­i­jan tehdas tai muuten heit­etään kapu­loi­ta rat­taisi­in, jot­ta päästään edelle. 

  Kun­tien kil­pailu ns. hyvistä veron­mak­sajista voi olla tai olla olemat­ta ter­vet­tä. Jos kil­pailu on sitä, että mak­se­taan puliukoille että nämä muut­ta­vat naa­purikun­taan, niin siinä nyt ainakin näyt­täisi ole­van muu­ta­ma mekanis­mi, jol­la täm­möi­nen epäter­veys real­isoituu, kun oman kun­nan asukkaat menet­tävät vähän, mut­ta naa­purikun­nalle tulee täysi lasku.

 80. eikö tiedemiehelle ole vielä selvin­nyt että talous ei ole nol­la­summapeliä jos­sa joku asia on automaat­tis­es­ti toiselta pois. Näin­hän ei ole. Ei ole koskaan ollut.

  Ja joku kir­joit­ti Kaari­nas­ta ker­mankuori­jana. Nehän on ihan liris­sä lap­siper­hei­den kanssa. Ei se hal­paa huvia ole. Kun­taan muut­ta­va lap­siper­he siir­tyy mak­sum­iehen osaan noin 15 vuo­den päästä muu­tos­ta, siihen asti kas­vate­taan mii­nuskakkua. Sit­ten toiset 15 vuot­ta niin tase on nollil­la. Varsi­naista kermankuorintaa.

  En tiedä yhdenkään kun­nan jaka­neen vielä osinko­ja. Sit­ten kun sem­moinen tulee vas­taan niin voidaan alkaa puhu­maan kermankuorijakunnasta.

  1. Val­tiono­su­udet päivähoi­dos­ta ja eri­tyis­es­ti perusk­oulus­ta ovat aika isot. Kaa­ri­na on ehkä joutunut liri­in investoin­ti­tarpei­den vuoksi.

 81. Juge, onko lue­tun­ymmärtämisessä jotain vikaa? Juuri­han kir­joitin, että kaik­ki ei ole nol­la­summapeliä. Mut­ta osa kil­pailus­ta on, ja pahempaakin kuin nollasummapeliä.

  Jos kun­nat syytävät rahaa tuot­ta­mat­tomaan toim­intaan (siis sel­l­aiseen, joka ei oikeasti hyödytä kun­ta­laisia, tai hyödyt­tää merkit­tävästi vähem­män kuin rahan käyt­tämi­nen johonkin muuhun) siinä toivos­sa, että saa­vat ns. hyviä veron­mak­sajia, käy niin, että kun­ta voi “voit­taa”, siis saa­da vero­tu­loina enem­män kuin tuh­laa­mansa rahat takaisin, mut­ta se kun­ta, joka häviää, häviää täysimääräisenä ne verotulot.

  Eli, jos kun­ta X käyt­tää miljoo­nan saadak­seen kak­si miljoon­aa vero­tu­lo­ja, se “voit­taa” miljoo­nan, mut­ta joku toinen kun­ta menet­tää kak­si. Sama pätee puliukkoes­imerkki­in. Jos kun­ta mak­saa puliukoille ton­nin, jot­ta säästyy kol­men ton­nin kus­tan­nuk­sil­ta, se voit­taa kak­si ton­nia, mut­ta joku toinen kun­ta häviää sen kolme tonnia. 

  Sen­si­jaan osa kil­pailus­ta on hyödyl­listä. Jos vaik­ka kun­ta hoitaa ter­veyspalve­lut halvem­mal­la ja tehokkaam­min kuin naa­purikun­ta, ja siten keskilu­okkaiset hyvät veron­mak­sa­jat muut­ta­vat asumaan, niin kun­ta­laiset voit­ta­vat enem­män kuin toiset häviävät.

 82. jugelle,

  Juu, ei ole talous nol­la­summapeliä. Sitähän se Tiedemie­skin tuos­sa sanoi. Epäter­veessä kil­pailus­sa sum­ma on negatiivinen.

 83. päivähoitopaikan kus­tan­nus kun­nalle on kai ton­nin per kakara per kk. Tästä asi­akas mak­saa 0–240 euroa, keskimäärin ehkä sit­ten parin­sadan paikkeilla.

  Paljonko val­tion tuki tuos­ta on?

  Jän­nä sinän­sä että Ode mielestäsi täys­mak­set­tu lukio on liian vähän Helsingille mut­ta pieneltä osil­taan val­tion rahoit­ta a päivähoito on liikaa Kaarinalle.

  Ja tuleepa niistä lap­siper­heistä muitakin menoja.

  Saman tuskan ovat läpikäyneet kaik­ki liian nopeasti kas­va­neet kun­nat. Kaari­nas­sa kuitenkin kasve­taan ole­masxsa ole­van yhd­cyskun­tarak­en­teen perään eikä minään eril­lisenä saarek­keena kuten Helsin­gin aiko­mus on Sipoossa.

  Sipoon rak­en­t­a­mi­nen on ympäristörikos, jos­ta pitäisi luopa.

  Kallis­takin se on.

 84. Helsingis­sä ei kas­va ruokaa, ei ener­giaa, ei raa­ka-ainei­ta, parasiitti?

 85. Maunon aiv­ot taitaa myös täyt­tää hänen parasiitti-määritelmänsä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.