Parasiitti

Heik­ki Ait­to­kos­ki kat­soi Hel­sin­gin Sano­mis­sa minun ole­van täy­sin vail­la his­to­rian tajua, kun luon­neh­din perus­suo­ma­lai­sia para­sii­teik­si. Anka­ra moi­te oli­si todel­la ollut pai­kal­laan, jos oli­sin näin teh­nyt. Ait­to­kos­ki on luke­nut vää­rin. Olen luon­neh­ti­nut puo­luet­ta nimel­tä Perus­suo­ma­lai­set rp. para­sii­tik­si, mut­ta en ole sano­nut mitään sen kan­nat­ta­jis­ta tai edes jäsenistä.

Ait­to­kos­ki ei ole ainoa vää­rin luke­nut. Myös moni perus­suo­ma­lai­nen on kuvi­tel­lut, että pidän hei­tä para­siit­tei­na: ”kyl­lä perus­suo­ma­lais­ten äänes­tä­jät ovat veron­sa mak­sa­neet.” Sekaan­nus on syn­ty­nyt sii­tä, että puo­lu­een nimi on moni­kol­li­nen. Sekaan­nuk­sia sii­tä­kin syn­tyi­si, jos Kokoo­muk­sen nimi oli­si ”Kokoo­mus­lai­set”.

Ker­rat­ta­koon, että pidän puo­luet­ta para­siit­ti­na, kos­ka se hyö­tyy tai­ta­vas­ti epä­luot­ta­muk­ses­ta pää­tök­sen­te­ki­jöi­den ja kan­san välil­lä, mut­ta ei esi­tä mitään rea­lis­tis­ta nii­den epä­koh­tien pois­ta­mi­sek­si, jois­ta tyy­ty­mät­tö­myys kum­pu­aa. Sinän­sä tämän epä­luot­ta­muk­sen akti­voin­ti voi ennen pit­kää joh­taa johon­kin myönteiseenkin.

Sovi­taan, että kyse oli vää­rin­kä­si­tyk­ses­tä. Jos Ait­to­kos­ki kui­ten­kin vaa­tii koko sanaa pois Suo­men kie­les­tä, olen eri­miel­tä. Mik­si köyh­dyt­tää kiel­tä pois­ta­mal­la sii­tä koko­nai­nen käsi­te vain, kos­ka Hit­ler on käyt­tä­nyt sitä.

Olen aiem­mis­sa kir­joi­tuk­sis­sa­ni käyt­tä­nyt para­siit­ti-sanaa enne­kin vero­pa­ra­tii­si­val­tiois­ta ja ker­man­kuo­ri­ja­kun­nis­ta, mut­ta kukaan ei ole ennen vetä­nyt nat­si­kort­tia esil­le. Oli­si erit­täin louk­kaa­vaa käyt­tää ilmai­sua para­siit­ti ihmi­sis­tä, mut­ta orga­ni­saa­tiois­ta sitä voi mie­les­tä­ni käyt­tää. Se on ilmai­su­na tehokas.

Para­siit­ti voi­daan toki kor­va­ta muil­la ilmai­suil­la, mut­ta ne eivät ole yhtä tehok­kai­ta. Sii­pei­li­jä ja vapaa­mat­kus­ta­ja ovat sin­ne päin, mut­ta eivät tar­koi­ta samaa. En voi­si miten­kään luon­neh­tia Perus­suo­ma­lai­set rp:tä vapaamatkustajaksi.

Para­siit­ti­kun­ta on kuvaa­vam­pi kuin ker­man­kuo­ri­ja­kun­ta, kos­ka jäl­kim­mäi­nen viit­taa vain kun­nan haluun vali­koi­da itsel­leen edul­li­set asuk­kaat, mut­ta sivuut­taa sen, että täl­lai­nen kun­ta yleen­sä elää ilmai­sek­si kes­kus­kau­pun­gin pal­ve­lu­jen varas­sa. Vero­pa­ra­siit­ti­val­tio on minus­ta pal­jon kuvaa­vam­pi kuin vero­pa­ra­tii­si­val­tio, kos­ka se luon­neh­tii sitä että täl­lai­nen val­tio elää mui­den kus­tan­nuk­sel­la eikä vain tar­joa suo­jaa vero­ja pakoi­le­vil­le. Alun­pe­rin käy­tin sitä tosin sanaleikkinä.

Para­sii­tin suo­men­kie­li­set kään­nök­set ovat ”loi­se­lä­jä” ja ”loi­nen”, jot­ka eivät mie­les­tä­ni ole käyt­tö­kel­poi­sia sii­nä mer­ki­tyk­ses­sä, jos­sa minä para­siit­tia käy­tän. On aika vai­kea kut­sua Cey­man­saa­ria ”loi­se­lä­jäk­si”, kos­ka ”elä­jä” viit­taa ihmi­seen. Vah­vas­ti eli­öön viit­taa myös ”loi­nen”.

En aio siis luo­pua para­siit­ti-ter­mis­tä, mut­ta lupaan olla huo­lel­li­sem­pi, ettei kukaan voi saa­da käsi­tys­tä, että kut­sun joi­ta­kin ihmi­siä parasiiteiksi.

 

100 vastausta artikkeliin “Parasiitti”

 1. voisitko.tuoda vähän kon­kre­ti­aa tuo­hon para­siit­ti­kun­taan. Ker­ro vaik­ka­pa esi­merk­ki kun­nas­ta joka saa ilmai­sek­si pal­ve­lui­ta kes­kus­kun­nal­ta ja mie­lel­lään voi­sit myös ker­toa mitä ne pal­ve­lut ovat.

  1. Voi­mak­kaas­ti subventoituja
   Työ­paik­ko­jen vaa­ti­ma infra­struk­tuu­ri ja työ­pai­kat noin yleen­sä, teat­te­rit, uima­hal­lit, lukiot, kon­ser­tit ja niin edelleen.

 2. Osmon ja mui­den­kin tääl­lä kir­joit­ta­jien ongel­ma on, he yrit­tä­vät lähes­tyä per­su­jen menes­tys­tä älyl­li­ses­tä suun­nas­ta. Ilman­suun­ta on vää­rä. Per­su­jen menes­tys on tun­nea­sia, sii­nä ei äly rat­kai­se. Toni Hal­me, yhden sor­tin seko­pää, kerä­si käsit­tä­mät­tö­män mää­rän ääniä. Ainoa vies­ti hänel­tä oli, juma­la antaa anteek­si, minä en.

  Olen sata var­ma, että per­su­jen äänes­tä­jät tajua­vat, että Soi­ni ei köy­hyt­tä pois­ta eikä EU:sta pääs­tä eroon. Oleel­lis­ta on, että her­rat saa­vat ison muis­tu­tuk­sen. Näin se menee.

 3. Minus­ta on ikä­vää, teho­ton­ta ja kai­kin tavoin tur­haa, että osa ihmi­sis­tä kes­kit­tyy poliit­ti­sis­sa kes­kus­te­luis­sa (ja elä­mäs­sä yleen­sä) louk­kaan­tu­mi­seen ja loukkaamiseen.

  Nämä louk­kaan­tu­jat vetä­vät tähän suo­hon muka­naan nekin, jot­ka yrit­tä­vät kes­kit­tyä asia­poh­jai­seen kom­mu­ni­kaa­tioon, kos­ka kai­ken­lais­ta voi halu­tes­saan tul­ki­ta louk­kaa­mis­tar­koi­tuk­ses­sa sano­tuk­si. Esi­mer­kik­si Eli­na (jota mones­sa mie­les­sä arvos­tan kes­kus­te­li­ja­na) tart­tuu usein kärk­kääs­ti Osmon aivan arvo­neut­raa­leik­si tar­koi­tet­tui­hin luon­neh­din­toi­hin, kos­ka Eli­nal­le ne ovat yli­mie­li­siä, hal­vek­su­via ja mil­loin mil­lä­kin taval­la louk­kaa­via, kans­saih­mis­ten ihmi­sar­voa mää­rit­tä­viä lausun­to­ja. Samoin käy, jos joku (mm. minä) taval­la tai toi­sel­la arvos­te­lee Suo­mea ja suo­ma­lai­suut­ta. Eli­nal­le täl­lai­nen on yli­mie­lis­tä hauk­ku­mis­ta, vaik­ka tar­koi­tuk­se­na oli­si ihan vain neut­raa­lis­ti tuo­da jokin havait­tu epä­koh­ta esiin. Louk­kaan­tu­jien maa­il­mas­sa suo­ra­pu­heis­ta, rehel­lis­tä ja neut­raa­lia raken­ta­van kri­tii­kin esit­tä­mis­tä ei näy­tä voi­van esiin­tyä — ei aina­kaan sil­loin kun louk­kaan­tu­ja itse on aihees­ta eri mieltä.

  Kun ihmi­nen elä­mäs­sä tai poli­tii­kas­sa louk­kaan­tuu, luon­te­vin reak­tio on pyr­kiä vuo­ros­taan louk­kaa­maan vas­ta­puol­ta (onnek­si esi­merk­ki­nä käyt­tä­mä­ni Eli­na osaa täs­sä suh­tees­sa hil­li­tä itse­ään monia mui­ta parem­min). Tähän näyt­täi­si per­su­jen­kin kan­san­suo­sio perus­tu­van. On aivan sama, saa­vat­ko per­sut mitään todel­lis­ta raken­net­tua tai yhteis­kun­taa vie­tyä eteen­päin. Tär­kein­tä on, että hei­dän avul­laan louk­kaan­tu­ja pää­see näpäyt­tä­mään yli­mie­li­sek­si kiusan­te­ki­jäk­si olet­ta­maan­sa eliit­tiä, jol­lai­nen on jos­sain pie­nes­sä mitas­sa var­maan oikeas­ti­kin ole­mas­sa, mut­ta jon­ka uskon kyl­lä pää­osin ole­van kuviteltu.

  Louk­kaan­tu­mi­nen vai­kut­taa myös siten, että vaik­ka louk­kaan­tu­jal­le oli­si suo­tu hyvin­kin run­saas­ti ana­lyyt­tis­ta erot­te­lu­ky­kyä, hän ei louk­kaan­tu­mi­sen val­las­sa olles­saan kyke­ne enää tätä kyky­ään käyt­tä­mään. Täl­lai­set per­su­jen kan­nat­ta­jat ovat ehkä sitä huo­les­tut­ta­vin­ta kate­go­ri­aa. Itsen­sä fik­suk­si toden­nut ihmi­nen kuvit­te­lee usein ajat­te­le­van­sa fik­su­ja aja­tuk­sia poik­keuk­set­ta, eikä havait­se, kuin­ka oma ana­lyyt­ti­nen rehel­li­syys ja suh­teel­li­suu­den­ta­ju suut­tu­muk­sen myö­tä katoaa.

  Demo­kra­tias­sa pitää kyl­lä louk­kaan­tu­jil­la olla saman­lai­nen mah­dol­li­suus mie­li­pi­teen­sä ilmai­se­mi­seen kuin muil­la­kin. Mut­ta erään tyy­pil­li­sen louk­kaan­tu­jan elä­mää sivus­ta seu­ran­nee­na minus­ta vai­kut­taa sel­väl­tä, että asen­teel­laan hän sahaa ensi­si­jai­ses­ti omaa jal­kaan­sa. Sik­si oli­si niin hui­man kiva, jos ihmi­set malt­tai­si­vat miet­tiä hie­man tar­kem­min ennen kuin ryn­tää­vät tuo­mit­se­maan ja vas­tus­ta­maan kaikenmoista.

  (Vie­lä disclai­mer: pidän täs­sä teks­tis­sä “louk­kaan­tu­jik­si” nimeä­miä­ni ihmi­siä yhtä hyvi­nä kuin mui­ta­kin. Point­ti­ni on yksin­ker­tai­suu­des­saan, että louk­kaan­tu­mi­nen aiheut­taa kes­kus­te­lus­sa ja pää­tök­sen­teos­sa suun­na­ton­ta tehot­to­muut­ta. Louk­kaan­tu­ja-ter­min käy­tös­tä ei siis saa vetää her­net­tä nenään!)

 4. aha. Eli ei mitään oikea­ta ilmais­ta pal­ve­lua kun­nas­ta. Lukion­kin mak­saa valtio.

 5. Voi­ko muu­ten Tur­kua luon­neh­tia para­siit­ti­kun­nak­si? Siel­tä­hän käy tuhan­sia ihmi­siä Salos­sa töis­sä ja uimas­sa käy­vät Raisiossa.

  Voi­ko Hel­sin­kiä sanoa para­siit­ti­kun­nak­si kun käyt­tä­vät kai­ken kesää mök­ki­paik­ka­kun­nan pal­ve­lui­ta eivät­kä mak­sa mitään? Ker­ran­kin kävin mök­ki­paik­ka­kun­nal­la­ni uimas­sa ja kir­jas­tos­sa har­va­se päi­vä. Tai­dan olla para­siit­te­ja sitten.

 6. Nyt poh­di­taan sit­ten para­siit­ti-sanaa. Vaa­li­na­lus­kes­kus­te­lun taso on jopa alhai­sem­pi kuin osa­sin edes kuvi­tel­la voi­van ole­van mahdollista. 

  Kyl­lä maa­han­muu­ton rajoit­ta­mi­nen ja pakol­li­sen ruot­sin pois­ta­mi­nen on ihan kon­kreet­ti­sia jut­tu­ja joi­ta moni kai­paa mut­ta vain PS ajaa yksi­se­lit­tei­ses­ti. Ja heti perään huo­mau­tus: en aio äänes­tää per­su­ja ja koko per­suil­miö lähin­nä tym­pii, vähän samaan tapaan kuin tämä hem­me­tin takatalvi.

 7. En ihmet­te­le yhtään, että joku her­mos­tui alku­pe­räi­ses­tä kommentistasi:

  Perus­suo­ma­lai­set puo­lu­ee­na on koko­naan eri asia. Minä pidän sitä poli­tii­kan para­siit­ti­na, joka kyl­mä­ve­ri­ses­ti las­kel­moi­den käyt­tää hyväk­seen val­lit­se­vaa tyy­ty­mät­tö­myyt­tä tar­joa­mat­ta tilal­le mitään toteuttamiskelpoista.”

  Olet muut­ta­nut uusim­paan pos­tauk­see­si las­kel­moi­dun kyl­mä­ve­ri­syy­den erään­lai­seen taitavuuteen. 

  Ja yri­tit kor­ja­ta tilan­net­ta tällä:

  Olen luon­neh­ti­nut puo­luet­ta nimel­tä Perus­suo­ma­lai­set rp. para­sii­tik­si, mut­ta en ole sano­nut mitään sen kan­nat­ta­jis­ta tai edes jäsenistä.”

  Perus­suo­ma­lai­set puo­lu­ee­na koos­tuu sen kan­nat­ta­jis­ta ja jäse­nis­tä. Kan­nan­ot­to ko. puo­lu­een toi­min­ta­ta­vois­ta on kan­nan­ot­to sen tuki­joi­den arvo­maa­il­maa ja valin­to­ja koh­taan. Voi­daan kai­ke­ti olet­taa, että kyl­mä­ve­ri­ses­ti ja las­kel­moi­vas­ti toi­mi­va hen­ki­lö kan­nat­taa vas­taa­van kal­tai­sia arvoja?

  Kai­ken kuk­ku­rak­si para­siit­ti asso­sioi­tuu aina­kin mei­kä­läi­sel­lä auto­maat­ti­ses­ti loi­seen, joka elää mui­den kus­tan­nuk­sel­la jne. Sop­pa on valmis.

  Osmo, pitäy­dy kyl­mä­ve­ri­ses­ti ja las­kel­moi­dus­ti asia­lin­jal­la, kos­ka se sinul­ta luon­nis­tuu. Jätä tul­kin­nan­va­rais­ten meta­fo­rien käyt­tö jol­le­kin toiselle.

 8. Ker­rat­ta­koon, että pidän puo­luet­ta para­siit­ti­na, kos­ka se hyö­töö tai­ta­vas­ti epä­luot­ta­muk­ses­ta pää­tök­sen­te­ki­jöi­den ja kan­san välil­lä, mut­ta ei esi­tä mitään rea­lis­tis­ta nii­den epä­koh­tien pois­ta­mi­sek­si, jois­ta tyy­ty­mät­tö­myys kumpuaa.”

  Ei puo­lue esi­tä mitään, vain sii­nä toi­mi­vat ihmi­set esit­tä­vät jotain eli Perus­suo­ma­lai­set tar­koit­taa nii­tä ihmi­siä, jot­ka toi­mi­vat puo­lu­ees­sa tai kan­nat­ta­vat sitä.
  Puo­luet­ta tai mitään orga­ni­saa­tio­ta ei ole ilman ihmsiä

 9. On ehkä hie­man varo­ma­ton­ta käyt­tää para­siit­ti- ja loi­nen-ter­me­jä per­su­ja vas­taan, sil­lä hehän nime­no­maan ovat veron­mak­sa­jia, jot­ka vaa­ti­vat kuria ja jär­jes­tys­tä vero­va­ro­jen käyttöön. 

  Mitä sit­ten sanot­tai­siin, jos per­sut hal­li­tuk­seen pääs­ty­ään vaa­ti­si­vat lopet­ta­maan vero­va­ro­jen tuh­lauk­sen para­siit­tien ja hei­dän hyy­sää­jien­sä elättämiseksi. 

  Joko­han sit­ten sana julis­tet­tai­siin kielletyksi?

 10. val­tio mak­saa lukio­lai­ses­ta sen sum­man mil­lä pal­ve­lu pitäi­si pys­tyä jär­jes­tä­mään. Jos se jos­sain kun­nas­sa mak­saa enem­män niin eikö­hän se ole kun­nan oma valin­ta. Oli­kos tuo lukio­lai­sen val­tion­mak­su jotain vajaas­sa kymp­pi­ton­nis­sa nykyi­sin, muis­te­len että 8 000 suu­rin­piir­tein. Jol­lei tuol­lai­sel­la sum­mal­la saa jär­jes­tet­tyä lukio­ta niin sit­ten oma toi­min­ta on huonoa.

  1. Jon­kin­lai­sen lukio­kou­lu­tuk­sen saa aikaan sil­lä­kin rahal­la, jon­ka val­tiol­ta saa. Hel­sin­gis­sä on pal­jon eri­kois­lu­kioi­ta, esi­mer­kik­si Sibe­lius­lu­kio, joi­den ope­tus on huo­mat­ta­vas­ti kal­liim­paa kuin val­tion mak­sa­ma avus­tus. Ulko­kun­ta­lai­sil­la on suur­ta hin­kua nii­hin. Ja Hel­sin­ki maksaa.

 11. Lund­qvist:

  Oleel­lis­ta on, että her­rat saa­vat ison muistutuksen.

  Tuo oli­si joten­kin tehok­kaam­paa kun her­rat vie­lä tie­täi­si että mis­tä. Osa muis­tut­ta­jis­ta halu­aa lisää rahaa pie­ni­tu­loi­sil­le, tai aina­kin jos ne vil­je­lee maa­ta, osa taas tuet yli­pään­sä pois ja var­sin­kin pako­lai­sil­ta. Kysees­sä on köy­hän kan­san ääni, jota ei saa sanoa köy­häk­si kos­ka se kuu­los­taa joten­kin syr­jäy­ty­neel­tä. Ener­gian­ku­lu­tus­ta ei saa verot­taa, eikä sitä saa myös­kään nor­mioh­ja­ta. Asiois­ta pitää puhua suo­raan ja ymmär­rät­tä­väs­ti, mut­ta kui­ten­kin sel­lai­sin sanoin ettei kel­le­kään vaan tule paha mie­li, pait­si jos ne mus­li­me­ja niin kyse on sananvapaudesta…

 12. Ja Sibe­lius­lu­kio sit­ten oikeut­taa kut­su­maan esim Espoo­ta parasiitiksi?

  Ei oikein vakuuta.

  1. juge
   Ei oikeu­ta. Pää­kau­pun­ki­seu­dun kau­pun­git ovat sopi­neet, että ympä­rys­kun­nat kor­vaa­vat lukios­sa käyn­nin Hel­sin­gil­le. Kes­kus­kau­pun­ki — ker­man­kuo­ri­ja­kun­ta ‑ase­tel­mia on muuallakin.

 13. ja para­siit­ti-lap­si tulee Osmon kus­tan­ta­maan viulunsoitto-lukioon…

 14. Yksi näky­vä para­siit­ti­kun­nan kei­no hyö­tyä kes­kus­kun­nas­ta on olla kaa­voit­ta­mat­ta vuo­kra-asun­to­ja ja siten työn­tää kaik­ki kun­nan tukea tar­vit­se­vat asu­jat kes­kus­kun­taan. Toi­nen ilmiö — ei niin­kään para­siit­ti­kun­nan aktii­vi­sil­la toi­mil­la aiheut­ta­ma — on että van­huk­set jot­ka tar­vit­se­vat pal­jon pal­ve­lu­ja muut­ta­vat kes­kus­kun­taan kun hoi­toa oikeas­ti tarvitaan.

 15. Mik­si äänes­tän Perussuomalaisia?

  1.Suomen poliit­ti­nen eliit­ti käyt­tää veron­mak­sa­jien varo­ja omien ideo­lo­gis­ten fan­t­asioi­den­sa toteut­ta­mi­seen. Mie­les­tä­ni kehi­tys­a­pu on tör­ke­ää tuh­laus­ta, mikä­li samal­la vajaa mil­joo­na suo­ma­lais­ta elää syväs­sä köy­hyy­des­sä! Kehi­tys­a­puun syy­de­tään 1 000 000 000 euroa vuo­des­sa! Mie­les­tä­ni oman maan ongel­mat tuli­si hoi­taa ensin ja vas­ta sit­ten mäl­lä­tään ulko­mail­le! (Sdp:n rai­vok­kaas­ti vas­tus­ta­ma takuu­elä­ke mak­saa 119 mil­joo­naa vuo­des­sa, val­tae­liit­ti Sdp mukaan lukien haluai­si korot­taa kehi­tys­a­pua 0.70 pro­sent­tiin bkt:stä, nyky­ään 0,55 %)

  2.humanitäärinen maa­han­muu­ton kus­tan­nuk­set pai­su­vat vuo­si vuo­del­ta ja kukaan ei tie­dä kuin­ka pal­jon tähän kuluu…Ja suo­ma­lai­nen köy­hä kär­sii… Poliit­ti­sel­le elii­til­le suo­ma­lai­nen köy­hä on vää­rän­vä­ri­nen, joten tuo­daan tän­ne lisää köyhiä…

  3.valtaeliitti vähät­te­lee ongel­mia. Tosi­asioi­ta ei myön­ne­tä vaik­ka tilas­tot ja mui­den Euroo­pan mai­den esi­mer­kit ker­toi­si­vat muu­ta. Val­tae­lii­tin moni­kult­tuu­ri­suusus­kon­to olet­taa kaik­kien maa­il­man ihmis­ten ole­van yhtä älyk­käi­tä ja erään uskon­non ole­van kris­ti­nus­koa tai seku­la­ris­mia parem­pi. Poik­keuk­sel­li­ses­ti val­tae­liit­ti kui­ten­kin uskoo, että perus­suo­ma­lai­set ovat heik­ko­lah­jai­sia, ennak­ko­luu­loi­sia ja para­siit­te­ja. Maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten rikol­li­suus ei moni­kult­tu­ri­suusus­kon­non mukaan eroa suo­ma­lai­sis­ta, kui­ten­kin aja­tel­laan, että per­suis­sa kes­ki­ver­toa enem­män kriminaaleja…

  4.Valtaeliitti ajaa tasa­ve­roa kulu­tus­ve­ro­jen muo­dos­sa. Köy­hä mak­saa ja työn­te­ko ei kannata. 

  Mun mie­les­tä moni­kult­tuu­ri­suus hyvä asia mikä­li tän­ne tulee läh­tö­koh­dil­taan sopeu­tu­mis­ky­kyi­siä ihmisiä…

 16. Nyt alkaa ihme­tyt­tä­mään entis­tä enem­män. Ainoa kek­si­mä­si Sibeius­lu­kio ei ole­kaan esi­merk­ki para­siit­ti­kun­tien käyt­tä­mäs­tä palvelusta?

  Ja joku puhui vuo­kra­lai­sis­ta, jot­ka tule­vat rasit­ta­maan kes­kus­kun­nan talout­ta. Kyl­lä kai kes­ki­mää­rin voi väit­tää että kes­kus­kun­nis­sa on parem­min tie­naa­vat kuin kehys­kun­nis­sa. Tuo on mie­li­ku­va­mark­ki­noin­tia joka ei vaan pidä paik­kaan­sa väit­tää että puo­li­maa­seu­tu hou­kut­te­li­si varak­kaat oma­ko­ti­ta­loon. Sin­ne muut­taa ne joil­la ei ole varaa asua keskuskunnassa.

  1. juge,
   Tämä para­siit­ti­kun­ta­kä­si­te ei kos­ke vain Hel­sin­gin seu­tua vaan toi­mi tehok­kaam­min esi­mer­kik­si Turun, Tam­pe­reen ja Oulun seuduilla.
   Espool­la on jopa oma teatteri.
   Tie­tääk­se­ni Sipoos­sa ei ole yhtään kun­nal­lis­ta vuo­kra-asun­toa eikä kun­ta mak­sa lukiois­ta mitään.

 17. Minua huvit­taa per­su­jen louk­kaan­tu­mi­nen. Eivät­kö per­sut muka toi­to­ta kovas­ti, että pitäi­si puhua suoraan? 

  Esi­mer­kik­si Hal­la-Aho on toi­vo­nut että jos joku rais­ka­taan, niin mie­lui­ten vih­rei­den kan­nat­ta­ja ja että moni­kult­tuu­ri­suu­den kan­nat­ta­mi­nen on kol­lek­tii­vis­ta mielisairautta.

  Joten jos Osmo hauk­kui­si kokoo­mus­ta para­siit­ti­puo­lu­eek­si suut­tui­sin itse­kin, kos­ka kokoo­mus­lai­set eivät ole käyt­tä­neet nor­maa­lis­ta poliit­ti­ses­ta reto­rii­kas­ta eroa­via ilmauk­sia vih­reis­tä, mut­ta per­suil­la ei kyl­lä täs­sä asias­sa ole tasan ja tark­kaan min­kään­lais­ta varaa vetää her­nei­tä nenuunsa!

  Joku roti se pitää olla perus­suo­ma­lai­sil­la­kin! Ihan yhtä nau­ret­ta­vaa kuin oppo­si­tion muka­louk­kaan­tu­mi­nen Kivi­nie­men epäisänmaallisuuspuheista.

 18. No ote­taan vaik­ka­pa Tur­ku sit­ten lähem­pään tarkasteluun.

  Esim. Rai­sios­sa on iso lukio, joka on Suo­men par­hai­ta, hie­no kir­jas­to, seu­tu­kun­nan paras uima­hal­li, van­hus­ten­ta­lo­ja, vuo­kra-asu­mis­ta, voi­ma­kas­ta elin­kei­noe­lä­män raken­ta­mis­ta eli työ­paik­ko­jen luo­mis­ta, Suo­men suu­rin pien­ve­ne­sa­ta­ma, kai­ken­lais­ta seu­dul­lis­ta toi­min­taa jota käyt­tä­vät myös tur­ku­lai­set. Rai­sios­sa on jopa tämä teat­te­ri joka sinul­le näyt­tää ole­van niin tärkeä.

  Onko Rai­sio parasiittikunta?

  1. Sor­ry, olen pahoil­la­ni vää­räs­tä tie­dos­ta. Kuu­lo­pu­heet pitäi­si aina tar­kis­taa. Ilmei­ses­ti alku­pe­räi­nen tie­to on kos­ke­nut asun­to­jen rakentamista.
   Vähän tuo 330 asun­toa sinän­sä on kun­nan kokoon suh­teu­tet­tu­na. Hel­sin­gis­sä nii­tä on yli 50 000.

 19. Mie­len­kiin­toi­ses­ti minus­ta val­tio on para­siit­ti joka ei tuo­ta mitään ja Suo­mes­sa Osmon­kin edus­ta­ma Vih­reät para­siit­ti­puo­lue, joka haluai­si val­tion otta­van isän­nil­tään vie­lä­kin enemmän. 

  Polii­ti­kot ja val­tion työn­te­ki­jät taas elä­vät täy­sin sym­bioo­sis­sa tuon para­sii­tin kans­sa, joten var­mas­ti asi­aa on vai­ke­aa näh­dä samal­la tavalla.

 20. Ker­rat­ta­koon, että pidän puo­luet­ta para­siit­ti­na, kos­ka se hyö­tyy tai­ta­vas­ti epä­luot­ta­muk­ses­ta pää­tök­sen­te­ki­jöi­den ja kan­san välillä

  Puo­lu­een ehdok­kaat hyö­ty­vät. Puo­lue nimel­tä Perus­suo­ma­lai­set rp koos­tuu ihmi­sis­tä. Nämä ihmi­set hyö­dyn­tä­vät tyy­ty­mät­tö­myyt­tä pääs­täk­seen edus­kun­taan, saa­dak­seen sta­tus­ta jne. Mik­si et kut­su hei­tä parasiiteiksi?

  Oli­si absur­dia sanoa: “Kokoo­mus on itse­käs ja kyl­mä puo­lue! Kokoo­muk­sen polii­ti­kot ja kan­nat­ta­jat eivät kui­ten­kaan ole itsek­käi­tä ja kyl­miä. Puhun puo­lu­ees­ta nimel­tä Kan­sal­li­nen Kokoo­mus rp. Ihmi­siä en kos­kaan nimit­te­li­si itsek­käik­si ja kylmiksi.”

  Oli­si erit­täin louk­kaa­vaa käyt­tää ilmai­sua para­siit­ti ihmi­sis­tä, mut­ta orga­ni­saa­tiois­ta sitä voi mie­les­tä­ni käyttää.

  Tämä erot­te­lu ei toi­mi. Lei­ma vuo­taa väki­sin­kin orga­ni­saa­tios­ta sen jäse­niin. Kyl­lä se nyt vain louk­kaa nii­tä sato­ja ihmi­siä, jot­ka teke­vät kovaa työ­tä perus­suo­ma­lais­ten vaa­li­voi­ton eteen, kier­tä­vät kam­pan­joi­mas­sa, puhu­vat kan­sa­lai­sil­le, usko­vat aidos­ti asi­aan­sa jne. 

  Jos joku sanoi­si maa­han­muut­toa yhteis­kun­tam­me leviä­väk­si syö­väk­si (para­siit­tiin ver­rat­ta­va ilmai­su), niin tul­kit­si­sin sen nime­no­maan maa­han­muut­ta­jiin eli ihmi­siin koh­dis­tu­vak­si kovak­si kie­len­käy­tök­si, vaik­ka hän kuin­ka yrit­täi­si täh­den­tää puhu­van­sa maa­han­muut­to-nimi­ses­tä ilmiöstä.

  Demo­kra­tias­sa kai­kil­la on oikeus esit­tää eri­lai­sia mie­li­pi­tei­tä eri näkö­kul­mis­ta ja pyr­kiä vai­kut­ta­maan asioi­hin. Kaik­kien ei tar­vit­se olla oikeas­sa. On demo­kra­tian hen­gen vas­tais­ta kut­sua jotain yksit­täis­tä, suu­ren kan­san­jou­kon kan­nat­ta­maa puo­luet­ta parasiitiksi.

 21. Olen jo kym­me­nen vuot­ta nou­dat­ta­nut peri­aa­tet­ta, etten muo­dos­ta kan­taa­ni polii­ti­kon sano­mi­sis­ta sano­ma­leh­tien perus­teel­la, jos ker­ran voi tar­kis­taa sen sano­man polii­ti­kon omas­ta blo­gis­ta. Hal­la-aho pari vuot­ta sit­ten ja tämä Oden para­siit­ti­teks­ti todi­si­vat tas ker­ran, että peri­aat­tees­ta kan­nat­taa pitää kiinni.

 22. Osmo:

  Sekaan­nuk­sia sii­tä­kin syn­tyi­si, jos Kokoo­muk­sen nimi oli­si ”Kokoo­mus­lai­set”.

  Nyt olis osoit­ta­nu parem­paa tilan­ne­ta­jua ottaa esi­mer­kiks Vihreet…

 23. Hyvät sivis­ty­neis­tön edus­ta­jat. Eikö­hän tämä Hit­le­rin Sak­saan ja kun­nal­lis­po­li­tii­kaan men­nyt para­siit­ti­kes­kus­te­lu alkai­si jo riit­tää. Poli­tii­kan mes­ta­ri Timo Soi­ni kan­nat­ta­ji­neen nau­res­ke­lee täl­lai­sel­le kes­kus­te­lul­le ja kan­na­tus vain kas­vaa. Siir­ty­kää kes­kus­te­lus­sa todel­li­siin vaa­li­tee­moi­hin, joi­ta perus­suo­ma­lai­set­kin ovat nos­ta­neet agen­dal­le vaik­ka kuin­ka pal­jon. Jos vie­lä joku para­siit­ti­kun­ta pitäi­si mai­ni­ta, niin se on Kauniainen.

 24. Minun­kin lap­se­ni käy H:kissä lukio­ta olen­ko siis loi­nen? Vai onko kun­ta jos­sa asun, Imat­ra lois­kun­ta ? Pik­ka­sen olen pet­ty­nyt, tähän kes­kus­te­lun tasoon mihin suun­taan täl­lä blo­gil­la on men­ty. Aluk­si tyk­kään­nyin tuo­hon Osmon loo­gi­seen tapaan aja­tel­la asiat mut­ta nyt siel­tä on alka­nut pais­taa jon­kin­lai­nen näsä­vii­saus ja ilkei­ly kil­pa­kump­pa­nei­ta koh­taan sekä hel­sin­gin ulko­puo­lel­la asu­via kohtaan.

 25. Saa­ra,

  Näke­myk­se­ni Osmon maa­il­man­ku­vas­ta ja ihmis­kä­si­tyk­ses­tä on muo­dos­tu­nut niin tämän blo­gin kuin mediae­siin­ty­mis­ten kaut­ta, mut­ta myös hen­ki­lö­koh­tais­ta reittiä. 

  Osmon ajat­te­lu on mie­les­tä­ni hyvin tek­no­kraat­tis­ta, eli­tis­tis­tä ja pola­ri­soi­tu­nut­ta. En voi par­haal­la tah­dol­la­ni­kaan pitää esim. ilmai­su­ja pää­hän pot­ki­tut ja jär­kyt­tä­vän mata­la kou­lu­tus­ta­so arvo­neut­raa­lei­na kan­nan­ot­toi­na perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jien rakenteesta. 

  En kui­ten­kaan kiis­tä, etten­kö oli­si jos­kus sor­tu­nut yli­lyön­tei­hin ja tul­kin­nut lii­an­kin kärk­kääs­ti asioi­ta oman para­dig­ma­ni valos­sa tai varjossa. 

  Sen sijaan kiis­tän, että louk­kaan­tu­mi­ses­ta oli­si kyse tai sit­ten ymmär­räm­me tämän käsit­teen aivan eri tavoin. Voin vas­tus­taa rasis­tis­ta­kin maa­il­man­ku­vaa ilman että itse oli­sin tämän ajat­te­lu­mal­lin kon­kreet­ti­nen uhri. Louk­kaan­tu­mi­seen tar­vit­sen hyvin hen­ki­lö­koh­tai­sen syyn. Lähin­nä kuvai­sin tun­ne­ti­laa­ni när­käs­tyk­sek­si tai lie­väk­si ärtymykseksi.

 26. Heh Osmu,

  Art­tu­ri. Puo­lu­een nimi on Vih­reä liitto.

  Olet­pa nyt logiik­kaoh­jus… Kokoo­muk­sen­kin nimi on Kan­sal­li­nen Kokoomus.

 27. Olen luon­neh­ti­nut puo­luet­ta nimel­tä Perus­suo­ma­lai­set rp. para­sii­tik­si, mut­ta en ole sano­nut mitään sen kan­nat­ta­jis­ta tai edes jäsenistä.

  Eikös tämä nyt ole juu­ri sel­lai­nen lausu­ma, min­kä­lai­ses­ta sinä­kin olet jos­kus ihan oikeu­te­tus­ti suut­tu­nut. Tuo vää­rin­tul­kin­ta on vää­rin­tul­kin­ta vain, jos asi­aa ajat­te­lee puh­taan ling­vis­ti­ses­ti eikä lain­kaan suh­teu­ta sitä ympä­röi­vään todel­li­suu­teen. Et ole itse usein­kaan täm­möi­seen tul­kin­taan tyy­ty­nyt mui­den sano­mi­sis­ta. Näin ollen on aika kak­si­nais­mo­ra­lis­tis­ta yrit­tää puo­lus­tel­la tuo­ta. Asian oli­si voi­nut esit­tää toisinkin.

  Jos Noki­aa (yhtiö tai kun­ta, aivan sama) sanoo para­sii­tik­si, se ei vält­tä­mät­tä tar­koi­ta että nokia­lai­set oli­si­vat para­siit­te­ja, kos­ka Nokial­la on nokia­lai­sis­ta eroa­via tar­koi­tuk­sia jne.
  Nokia != nokialaiset.

  Jos sen sijaan sanoo puo­luet­ta tai kan­sa­lais­jär­jes­töä para­sii­tik­si, sanoo sen jäse­niä para­sii­tik­si, sil­lä jär­jes­töt ovat vain ja ainos­taan jäse­nien­sä tar­koi­tus­pe­rien jatkeita.
  Perus­suo­ma­lai­set r.p. = puo­lu­een jäsenet.

 28. Sylt­ty, se louk­kaan­tu­ja­han oli täs­sä Hesa­rin Heik­ki Ait­to­kos­ki, joka tus­kin on per­su. Voi olla, että jot­kut per­sut­kin ovat louk­kaan­tu­neet, en tie­dä. Esi­mer­kik­si Hom­ma-foru­mil­la, joka on per­su­jen kan­soit­ta­ma, Soi­nin­vaa­ran kom­ment­ti aiheut­ti lähin­nä nau­res­ke­lua ja sitä pidet­tiin vih­rei­den paniik­ki­reak­tio­na: http://hommaforum.org/index.php/topic,46146.0.html

  Soi­nin­vaa­ra on hil­jat­tain moit­ti­nut per­su­jen Hal­la-ahoa tör­keäs­tä kie­len­käy­tös­tä, joten kai Soi­nin­vaa­ral­ta itsel­tään­kin voi odot­taa tun­net­tu­jen nat­si­me­ta­fo­rien käy­tön vält­tä­mis­tä. Tuo Osmon selit­te­ly, että “vaik­ka sanoin PS-puo­luet­ta para­sii­tik­si, en tie­ten­kään tar­koit­ta­nut ketään yksit­täis­tä perus­suo­ma­lais­ta” on sai­var­te­lua, jos­ta tulee mie­leen Hal­la-ahon seli­tyk­set monil­le ver­baa­li­sil­le rimanalituksilleen.

 29. Kaik­ki nykyi­set edus­kun­ta­puo­lu­eet kan­nat­ta­ji­neen esit­tä­vät louk­kaan­tu­mis­ta sil­loin, kun kat­so­vat sen itsel­leen edul­li­sek­si. En näe mitään syy­tä näil­le “kuka aloit­ti” ja “no itse ne…” ‑tyy­li­sil­le hiek­ka­laa­tik­ko­se­li­tyk­sil­le. Niis­sä on hie­man tyh­jän mora­li­soin­nin maku.

  Lie­nee tar­peel­lis­ta vain hyväk­syä, että media- ja kes­kus­te­lu­kult­tuu­rim­me laa­dus­ta joh­tuen sitä “bene­fit of doub­tia” ei ole syy­tä kenen­kään odot­taa saa­van­sa. Surul­lis­ta sinän­sä, täyt­tä pel­lei­lyä­hän tämä tie­tys­ti on. Yhtä har­kit­se­ma­ton­ta sana­va­lin­taa vat­vo­taan päivätolkulla.

 30. Yhteis­kun­ta koos­tuu ihmi­sis­tä, mut­ta yhteis­kun­taa voi sanoa huo­nos­ti orga­ni­soi­duk­si, vaik­ka käy­tän­nös­sä kaik­ki sen jäse­net pitäi­si­vät tava­ran­sa hyväs­sä jär­jes­tyk­ses­sä. Yhteis­kun­taa voi nimit­tää tehot­to­mak­si, vaik­ka kaik­ki sen jäse­net ahke­roi­si­vat hur­jan pal­jon. Ja niin edelleen.

  PS voi puo­lu­ee­na olla para­siit­ti, vaik­ka kaik­ki sen kan­nat­ta­jat lou­hi­si­vat omal­ta ton­til­taan rau­ta­mal­mia, sulat­tai­si­vat sen teräk­sek­si ja raken­tai­si­vat lai­vat omas­sa tela­kas­saan käsin. (Otin tämän esi­mer­kin, kos­ka ras­kas teol­li­suus on ollut PS:n reto­rii­kas­sa ainoa­ta oikea­ta työ­tä, ja kai­ken­lai­set insi­nöö­rit, par­tu­ri­kam­paa­jat ja muut pal­ve­luam­ma­tit lähin­nä homo­jen ja mui­den vih­rei­den hommia.)

 31. Saa­ran sanomaa: 

  Samoin käy [Eli­na louk­kaan­tuu], jos joku (mm. minä) taval­la tai toi­sel­la arvos­te­lee Suo­mea ja suo­ma­lai­suut­ta. Eli­nal­le täl­lai­nen on yli­mie­lis­tä hauk­ku­mis­ta, vaik­ka tar­koi­tuk­se­na oli­si ihan vain neut­raa­lis­ti tuo­da jokin havait­tu epä­koh­ta esiin. Louk­kaan­tu­jien maa­il­mas­sa suo­ra­pu­heis­ta, rehel­lis­tä ja neut­raa­lia raken­ta­van kri­tii­kin esit­tä­mis­tä ei näy­tä voi­van esiintyä. 

  Kiis­tän edel­leen louk­kaan­tu­va­ni, vaik­ka mitä­pä pahaa sii­nä­kään sinän­sä oli­si. Kuu­lun nii­hin ihmi­siin, joi­den mie­les­tä tun­teis­sa ei kos­kaan ole mitään hävet­tä­vää — vain teois­sa on. 

  Mut­ta täs­tä sitee­raa­mas­ta­ni pät­käs­tä tuli mieleen: 

  Sanoit jos­sain ket­jus­sa sivu­juon­tee­na, että suo­ma­lai­set ovat eri­tyi­sen kateel­lis­ta kan­saa. Toi­vot­ta­vas­ti itse muis­tat tämän, kos­ka etsi­mi­nen on työ­läs­tä. Olen kui­ten­kin var­ma tästä. 

  Tämän­hän kovin hel­li­tyn myy­tin kuu­lee ja näkee tavan takaa. Olen jos­kus yrit­tä­nyt tiva­ta tähän jotain evi­dens­siä — saa­mat­ta. Ehkä sinä osaat vastata?

  Miten kateus ope­ra­tioi­na­li­soi­daan? Miten asi­aa on tut­kit­tu, jot­ta on voi­tu tode­ta, että suo­ma­lai­set ovat kateel­li­sem­pia kuin vaik­ka­pa venä­läi­set tai kolumbialaiset?

  Kateus on perus­tun­ne sii­nä mis­sä ilo, suru, pel­ko ja viha. Onko näi­den jakau­ma eri kan­sa­kun­tien kes­ken eri­lai­nen? Sii­tä minul­la ei aina­kaan ole mitään tietoa. 

  Täl­le suo­ma­lai­suu­den hal­ven­ta­mi­sen dis­kurs­sil­le on tyy­pil­lis­tä argu­men­toi­mat­to­mat hei­tot, joi­ta ei miten­kään voi toden­taa. Ja ennen­kaik­kea niil­lä osoi­te­taan vah­vas­ti omaa ylem­myyt­tä. Muu­ta funk­tio­ta en oikein keksi. 

  Mitä neut­raa­lia, puhu­mat­ta­kaan raken­ta­vas­ta on kuvail­la suo­ma­lai­sia kai­kil­la mah­dol­li­sil­la nega­tii­vi­sil­la mää­reil­lä ilman mitään asial­li­sia perus­tei­ta? En ymmärrä…

  Jon­kin myy­tin tääl­lä olen­kin mur­ta­nut. Lin­ki­tin esi­mer­kik­si johon­kin ket­juun kan­sain­vä­li­sen ver­tai­lun mies­ten väki­val­tai­suu­des­ta pari­suh­tees­sa. Yllä­ri pyl­lä­ri — Suo­mi ei edes län­sieu­roop­pa­lai­sit­tain ollut lähes­kään kär­ki­pääs­sä puhu­mat­ta­kaan itäi­sem­mäs­tä Euroopasta. 

  Olen totuu­den rakas­ta­ja ja sik­si kai­ken kysee­na­lais­ta­ja, mikä ei tar­koi­ta, ettei­kö minul­la­kin oli­si tuk­ku “oikei­ta” käsi­tyk­siä, jot­ka ovat vain pää­ni tuo­tok­sia. Otan kui­ten­kin aina haas­teen vas­taan, jos jotain väitän. 

  Ota sinä­kin ja tai­dat ottaakin.

 32. Pak­ko sanoa, että eräs hie­noim­mis­ta näyis­tä mitä olen näh­nyt, oli tal­viöi­nen erit­täin sakea lumi­py­ry, aamu­yö. Tie­tä ei erot­ta­nut, aja­maan pys­tyi vain kävelyvauhtia.

  Täs­sä elä­mää suu­rem­mas­sa pyrys­sä takaa­ni tuli iso kuor­ma-auto val­ta­vaa pit­kä­sii­pis­tä lumi­au­raa työn­täen, lujaa, koko tien levey­del­tä. Koh­dal­la­ni vähän kouk­ka­si, tus­kin edes hil­jen­si. Hie­no näky.

  Joten­kin epäi­len, että ratis­sa ei istu­nut hin­tah­ta­va, tie­dos­ta­va pro­fe­mi­nis­ti vegaani.

 33. Alku­pe­räi­nen sana­va­lin­ta oli kiel­tä­mät­tä todel­la onne­ton, mut­ta aktii­vi­nen vää­ri­nym­mär­tä­mi­nen ei aina­kaan paran­na asi­aa. Tun­tuu että poliit­ti­nen kes­kus­te­lu nyky­ään on suu­rel­ta osal­taan pel­käs­tään sitä että ote­taan joku kil­pai­li­jan lausah­dus, tul­ki­taan miten halu­taan ja sit­ten när­käs­ty­tään, ”halu­aa­ko X todel­la­kin että Y, tämä­hän on kuin Neuvostoliitossa”.

  Minä ymmär­sin (toi­sel­la luke­mi­sel­la) Osmon poin­tin niin, että perus­suo­ma­lai­sia puo­lu­ee­na mää­rit­tää häi­käi­le­mä­tön mui­den puo­luei­den ongel­mil­la rat­sas­ta­mi­nen ilman omaa subs­tans­sia. Sii­tä ei seu­raa, että perus­suo­ma­lais­ten äänes­tä­jät oli­si­vat para­siit­te­ja sanan mis­sään mer­ki­tyk­ses­sä, eikä että edes puo­lu­een sisä­pii­ri ja aktii­vit oli­si­vat para­siit­te­ja sii­nä mer­ki­tyk­ses­sä kuin täs­sä­kin lähes kaik­ki tun­tu­vat sanan ymmär­tä­vän. (Ja sik­si sana­va­lin­ta oli todel­la huono.)

  Para­siit­ti­kun­ta-ana­lo­gia tekee para­siit­ti­puo­lu­een käsit­teen ymmär­ret­tä­väm­mäk­si, mut­ta joku muu ilmai­su oli­si ehkä vies­ti­nyt samaa asi­aa sel­keäm­min ja vähem­män pro­vo­soi­vas­ti, ja joku louk­kaan­tuu para­siit­ti­kun­ta-käsit­tees­tä­kin kun ei ymmär­rä että sii­nä­kin kri­ti­soi­daan lähin­nä kun­ta­päät­tä­jiä, ei taval­li­sia kun­ta­lai­sia. (Luul­ta­vas­ti suu­rin osa äänes­tä­jis­tä ei tajua höl­kä­sen pöläys­tä sii­tä miten hei­dän kun­tan­sa toi­mii täs­sä suh­tees­sa ja vika on vii­me kädes­sä huo­nos­ti sää­de­tyis­sä laeis­sa eikä yksit­täi­sis­sä päättäjissä.)

  Jos oli­sin Osmon PR-pääl­lik­kö, ehdot­tai­sin tuo­ret­ta blo­gi­pos­taus­ta, jos­sa perus­suo­ma­lai­set äänes­tä­jät sai­si­vat ansait­tua kii­tos­ta niis­tä asiois­ta jois­sa he sitä ansait­se­vat. Esi­mer­kik­si pie­ny­rit­tä­jiä perus­suo­ma­lais­ten äänes­tä­jä­kun­nas­sa on pal­jon, hei­tä tus­kin voi pitää para­siit­tei­na ellei satu ole­maan todel­la änkyrävasemmistolainen.

  1. Sii­tä ei seu­raa, että perus­suo­ma­lais­ten äänes­tä­jät oli­si­vat para­siit­te­ja sanan mis­sään merkityksessä, 

   Pikem­min­kin on kyse saaliista.

 34. Eli­na,

  Ensin­nä­kin: <3

  Louk­kaan­tua voi mie­les­tä­ni myös mui­den puo­les­ta; när­käs­tys oli­si ihan yhtä hyvä sana kylläkin.

  Täl­le suo­ma­lai­suu­den hal­ven­ta­mi­sen dis­kurs­sil­le on tyy­pil­lis­tä argu­men­toi­mat­to­mat hei­tot, joi­ta ei miten­kään voi toden­taa. Ja ennen­kaik­kea niil­lä osoi­te­taan vah­vas­ti omaa ylem­myyt­tä. Muu­ta funk­tio­ta en oikein keksi.

  Kun minä arvos­te­len jota­ku­ta tai jota­kin, en todel­la tee sitä itseä­ni ylen­tääk­se­ni. Minun maa­il­mas­sa­ni itsen­sä ylen­tä­mi­sel­lä ei oikein tee mitään, kos­ka en yli­pään­sä pyö­ri sel­lais­ten ihmis­ten kans­sa joil­le ihmis­ten aset­ta­mi­nen parem­muus­jär­jes­tyk­seen oli­si mil­lään tavoin kes­keis­tä. Kun toi­si­naan satun­nai­ses­ti ajau­dun sel­lai­seen sosi­aa­li­seen kon­teks­tiin, jos­sa arvo­jär­jes­tyk­siä sel­väs­ti mit­tail­laan ja nii­hin kiin­ni­te­tään huo­mio­ta, tun­nen ole­va­ni aivan vää­räs­sä ympä­ris­tös­sä enkä osaa enkä lii­oin halua sopeu­tua sii­hen. Sik­si tun­tuu aina eri­tyi­sen tym­peäl­tä, jos sano­mi­se­ni tul­ki­taan täl­lai­sek­si sosi­aa­li­sen pelin pelaa­mi­sek­si. Samoin Osmon koh­dal­la, jos ja kun mui­ta­kin tul­kin­ta­vaih­toeh­to­ja oli­si. Koke­nuk­se­ni mukaan tehok­kain kes­kus­te­lu­tyy­li on sel­lai­nen, jos­sa kes­kus­te­lu­kump­pa­ni näh­dään niin myön­tei­ses­sä valos­sa kuin mihin hänen sanan­sa anta­vat mahdollisuuden.

  Otan siis kiel­tei­sik­si koke­mia­ni asioi­ta esil­le ihan prag­maat­ti­sis­ta syis­tä: mah­dol­lis­taak­se­ni tilan­teen kehit­ty­mi­sen parem­paan suun­taan. Ensim­mäi­nen askel muu­tok­ses­sa on nyky­ti­lan tun­nis­ta­mi­nen ja tun­nus­ta­mi­nen. Täs­tä lie­nem­me yhtä mieltä.

  Tuo toden­ta­mis­ta kos­ke­va mai­nin­ta­si sai minut ymmär­tä­mään parem­min ajat­te­lua­si. Ilmei­ses­ti pidät asial­li­se­na vain sel­lai­sis­ta ongel­mis­ta puhu­mis­ta, joi­ta on mah­dol­lis­ta objek­tii­vi­ses­ti mitata/tutkia. Taval­laan kyl­lä ymmär­rän täl­lai­sen rajauk­sen, mut­ta oma lähes­ty­mis­ta­pa­ni on hyvin eri­lai­nen. Olen alal­la, jol­la toi­mi­mi­nen edel­lyt­tää juu­ri nii­den ilmiöi­den havait­se­mis­ta ja tar­kas­te­lua, joi­ta tie­teel­li­set mene­tel­mät eivät tavoi­ta. Sik­si puheek­si otta­ma­ni aiheet­kin ovat tyy­pil­li­ses­ti täs­sä kategoriassa.

  Olen tosi­aan­kin koke­nut suo­ma­lai­set monia mui­ta kateel­li­sem­mik­si, ja tie­dän että en ole koke­muk­si­ne­ni yksin. Jos­tain­han se ker­too, että monil­la on vas­taa­va koke­mus, eikä ole hedel­mäl­lis­tä läh­tö­koh­tai­ses­ti olet­taa että kysees­sä on silk­ka koki­joi­den har­ha­ku­vi­tel­ma. “Kateel­li­suus” on kui­ten­kin vain nimi sil­le asen­tei­den ja reak­tioi­den koko­mai­suu­del­le, joi­ta havait­sen Suo­mes­sa ja en yhtä pal­jon havait­se ulko­mail­la (poik­keuk­se­na Kree­ta, jos­sa yhden käyn­nin perus­teel­la vai­kut­ti ole­van samaan tapaan kateel­li­nen ja kyräi­le­vä fii­lis). Koke­mus­ta­ni var­mas­ti värit­tää oma per­soo­nal­li­suu­te­ni, ja sama meno voi toi­sen­lai­sen per­soo­nan näkö­kul­mas­ta olla ihan kan­na­tet­ta­vaa ja toi­sen­lai­sen nimi­tyk­sen ansait­se­vaa. Mut­ta minun (ja kans­sa­ni samoin koke­vien) koke­mus on uskoak­se­ni yhtä tosi/epätosi ja yhtä arvokas/arvoton kuin muidenkin.

 35. Cati­li­na:

  Täs­sä elä­mää suu­rem­mas­sa pyrys­sä takaa­ni tuli iso kuor­ma-auto val­ta­vaa pit­kä­sii­pis­tä lumi­au­raa työn­täen, lujaa, koko tien levey­del­tä. Koh­dal­la­ni vähän kouk­ka­si, tus­kin edes hil­jen­si. Hie­no näky.

  Joten­kin epäi­len, että ratis­sa ei istu­nut hin­tah­ta­va, tie­dos­ta­va pro­fe­mi­nis­ti vegaani.

  Vau, kuu­los­taa sel­lai­sel­ta, mis­tä minä­kin oli­sin tykän­nyt (toi­vot­ta­vas­ti en näin sano­mal­la pilan­nut nautintoasi)!

  Tyk­kään kyl­lä myös monien hin­tah­ta­vien vegaa­nien aikaansaannoksista.

 36. Kateus ope­ra­tio­na­li­soi­daan vaik­ka Haluat­ko mil­jo­nää­rik­si ‑ohjel­man ylei­sö­käyt­täy­ty­mi­sen kaut­ta. Venä­läi­set ovat todel­la kateel­li­nen kan­sa. Ikä­vä kyl­lä suo­ma­lai­sen ver­sion data ei ole saa­ta­vil­la. Kateus ei siis ole, Eli­na, perus­tun­ne samal­la taval­la kuin vaik­ka ilo tai suru (jos nyt perus­tun­tei­ta edes on ole­mas­sa sii­nä mie­les­sä, että nii­den esiin­ty­mi­nen oli­si vakio).

  Kan­sal­lis­ta kateut­ta ehkä selit­tää par­hai­ten oikeis­ton dis­kurs­sin penet­raa­tio. Mitä useam­pi kan­sa­lai­nen uskoo, että oikeu­den­mu­kai­suu­den vaa­ti­mi­nen on kateel­li­suut­ta, sitä useam­pi uskoo kan­sain­vä­li­seen oikeis­to­re­to­riik­kaan joko tyh­myyt­tään tai vii­saut­taan. Sen jäl­keen myyt­ti muut­tuu totuu­dek­si. Tämä oli tie­tys­ti kärjistys.

  Suo­mes­sa, muu­ten, yrit­tä­jiä arvos­te­taan kyse­ly­tut­ki­mus­ten mukaan poik­keuk­sel­li­sen pal­jon. Operatinalisointia?

  Mitä tulee per­he­vä­ki­val­tai­suu­den kan­sain­vä­li­seen ope­ra­tio­na­li­soin­tiin, se onnis­tui­si kyse­ly­tut­ki­muk­sil­la koh­tuul­li­sen hyvin. Sel­lai­sia tut­ki­muk­sia vain ei ole teh­ty. Asi­aa sivua­vien kyse­ly­jen perus­teel­la voi kui­ten­kin pää­tel­lä, että suo­ma­lais­ten (mies­ten) poik­keuk­sel­li­nen väki­val­tai­suus — jos­ta esi­mer­kik­si ehdo­kas Tho­mas Wahlgren äsken meso­si — on poik­keuk­sel­li­sen val­ta­va myytti. 

  Suo­ma­lai­nen mies on oikeas­ti lal­luk­ka ja nyh­ve­rö suh­tees­sa nai­siin, vaik­ka heti en kek­si miten tämän väit­teen operationalisoisin.

  Per­Su­jen para­siit­ti­luon­teen pit­käl­ti hyväk­syn Soi­nin­vaa­ran esit­tä­mäl­lä taval­la. Ei kaik­kea tar­vit­se tai edes voi ope­ra­tio­na­li­soi­da. Eten­kään politiikassa.

 37. Eli­na:

  En voi par­haal­la tah­dol­la­ni­kaan pitää esim. ilmai­su­ja pää­hän pot­ki­tut ja jär­kyt­tä­vän mata­la kou­lu­tus­ta­so arvo­neut­raa­lei­na kan­nan­ot­toi­na perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jien rakenteesta.

  Samaan hen­keen on arvos­tel­tu sitä­kin (en muis­ta olit­ko arvos­te­li­ja­na sinä), kun minä puhuin “köy­his­tä” *gasp!*. Olen itse köy­hä, eikä minul­la ole miten­kään huo­no itse­tun­to, joten kysees­sä ei ollut mikään muu kuin arvo­neut­raa­li ja kes­kus­te­lun kan­nal­ta tar­peel­li­nen fak­tan ilmai­se­mi­nen. Eikö totut­ta (täs­sä tapauk­ses­sa ihan mitat­ta­vaa sel­lais­ta) sai­si sanoa ääneen, jos se voi yhden­kin yksi­lön mie­les­tä olla häpeäl­li­nen? Eikö hys­syt­te­lyl­lä nime­no­maan uusin­ne­ta tätä häpeä­ko­ke­mus­ta? Minä haluan voi­da ihan kier­te­le­mät­tä ker­toa kenel­le tahan­sa ja mis­sä tahan­sa tilan­tees­sa, että olen köy­hä. Jos en voi­si teh­dä niin, impli­kaa­tio oli­si että minul­la on jon­kin­lais­ta aihet­ta hävetä.

  Jos perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jat, kuten näyt­tää, ovat kes­ki­mää­rin pää­hän­pot­kit­tu­ja ja vää­rin koh­del­tu­ja, kyl­lä se täy­tyy voi­da sanoa ääneen. Ei hauk­ku­mis­tar­koi­tuk­ses­sa, vaan tar­koi­tuk­ses­sa ymmär­tää mikä tilan­ne on täl­lä het­kel­lä, ja mihin suun­taan sen halut­tai­siin muut­tu­van (= vähem­män koke­muk­sia pää­hän­pot­ki­tuk­si tulemisesta).

  Mata­las­ta kou­lu­tus­ta­sos­ta oli­si kyl­lä voi­nut puhua ilman tuo­ta yllä lai­naa­maa­si tar­ken­net­ta. Se oli­si ollut sel­vem­min arvo­neut­raa­lia. Mut­ta vaik­ka Osmo pitäi­si­kin tie­tyn tason alit­ta­vaa kou­lu­tus­ta “jär­kyt­tä­vä­nä”, täs­tä ei seu­raa että hän pitäi­si mata­las­ti kou­lu­tet­tu­ja ihmi­siä joten­kin ala-arvoi­si­na. Jär­ky­tys­hän voi kum­mu­ta vaik­ka itse­syy­tök­sis­tä (“Mik­si en ole polii­tik­ko­na teh­nyt enem­män sen eteen, että ihmi­set sai­si­vat parem­man kou­lu­tuk­sen?”) tai mis­tä vain. Vain kyy­ni­ses­ti tul­kit­se­mal­la voi auto­maat­ti­ses­ti olet­taa tuon lausu­man ole­van ylimielinen.

 38. Eikö­hän se ole Osmo niin, että äänes­tä­jän “kulut­ta­jan­suo­ja” on kovin keh­no aivan kaut­ta lin­jan. Äänes­tä­mäl­lä vaik­ka­pa sinua saa­tan ede­saut­taa edus­kun­taan hen­ki­löä, jota en suu­rin sur­min­kaan edus­kun­taan haluaisi. 

  Ja kun edus­kun­ta­työ alkaa, käyt­te­le­vät puo­luei­den ääni­val­taa puo­lue­ko­neis­toon eta­bloi­tu­neet kii­pi­jät. Tämän pii­rin ulko­puo­li­sel­le — tie­dois­ta, tai­dois­ta ja ymmär­ryk­ses­tä riip­pu­mat­ta — jää teh­tä­väk­si vain jupis­ta taka­ri­vis­tä ja pai­naa nap­pia ryh­män mukana. 

  Väit­täi­sin, että äänes­tys­pää­tös teh­dään lähes aina mie­li­ku­va­poh­jal­ta. Sil­lä (ja vain sil­lä) perus­teel­la moni äänes­tää myös sinua.

 39. Kii­tos Eli­nal­le ja Saa­ral­le jon­ka (sinän­sä derai­laa­va) kes­kus­te­lu on kiin­nos­ta­vaa seurattavaa.

  Tie­de­mies jo sen selit­ti­kin, mut­ta yri­tän vie­lä tyh­mä­nä selit­tää, kuin­ka orga­ni­saa­tio voi olla omi­nai­suut­ta x toteut­ta­va vaik­ka sen kan­nat­ta­jat eivät oli­si. Orga­ni­saa­tio toi­mii omas­sa toi­min­taym­pä­ris­tös­sään sii­hen kuu­lu­vil­la sään­nöil­lä, jot­ka ovat poik­kea­vat ihmis­ten toi­min­taym­pä­ris­töis­tä ja nii­den sään­nöis­tä. Sään­nöt voi­vat muo­dos­tua (kenen­kään yksi­löi­den eri­tyi­ses­ti sii­hen pyr­ki­mät­tä) sel­lai­sik­si, että orga­ni­saa­tion asi­aa aja­vien yksi­löi­den kan­nat­taa toi­mia taval­la, joka saa koko­nai­suu­te­na orga­ni­saa­tion toi­min­nan toteut­ta­maan omi­nai­suut­ta x, vaik­ka yksi­löt (orga­ni­saa­tios­sa toi­mi­jat tai sen kan­nat­ta­jat) eivät itse sitä toteut­tai­si. Osmon usein mai­nit­se­ma osaop­ti­moin­ti on saman­kal­tai­nen ilmiö: kaik­ki pyr­ki­vät tahoil­laan tehok­kuu­teen, mut­ta kos­ka jär­jes­tel­mä (eli orga­ni­soin­ti ja sään­nöt) on tie­tyn­lai­nen, koko­nai­suus on teho­ton. Lop­pu­tu­lok­se­na jär­jes­tel­mä on teho­ton, mut­ta yksi­löt eivät.

 40. Juge kyse­li 28.3.2011 kel­lo 8:30, että onko Rai­sio parasiittikunta. 

  Googla­sin Rai­sion työ­paik­kao­ma­va­rai­suu­den ja huo­ma­sin, että se on 2000-luvul­la nous­sut n. 80%:sta lähes 90%:iin, eli aina­kin täl­lä mit­ta­ril­la se on nyt vähem­män para­siit­ti­kun­ta kuin kym­me­nen vuot­ta sit­ten. Toi­saal­ta tai­taa olla niin, että nuo uudet työ­pai­kat ovat syn­ty­neet Turun rajal­le ohi­kul­ku­tien var­teen sijoi­tet­tui­hin kaup­pa­kes­kuk­siin (Pris­ma, Bau­haus, Ikea jne.) ja kun on hyvin­kin luul­ta­vaa, että nuo kau­pat saa­vat hyvin suu­ren osan lii­ke­vaih­dos­taan n. 300 met­rin pääs­sä ole­vas­ta Turus­ta, niin sanoi­sin että kyl­lä, Rai­sio on parasiittikunta. 

  Jos Turun kaa­voi­tus onkin koh­tuut­to­man hidas­ta, niin Rai­sion kaa­voi­tus on kyl­lä koh­tuut­to­man nope­aa: Kun Pris­mal­la oli vai­keuk­sia löy­tää tont­tia Turus­ta, Rai­sio löy­si sen yhdes­sä vii­kos­sa. Näin­hän kun­ta­päät­tä­jien pitää kil­pai­lu­ti­lan­tees­sa toi­mia, mut­ta onko se ostos­hel­vet­ti Hau­ni­sis­sa todel­la mie­tit­ty koko­nai­suus vai onko se vain Rai­sion ex-kun­nan­joh­ta­jan (Rau­no Saa­ri) pika­voit­to tilan­tees­sa, jos­sa Turus­sa ehkä yri­tet­tiin miet­tiä rau­has­sa kokonaisuutta?

  Tou­ko Mettinen

 41. Mikä hyvän­sä puo­lue, joka esit­tää tun­tei­siin vetoa­via toi­vei­ta kon­kreet­tis­ten toi­min­ta­mal­lien sijaan, on jol­la­kin tapaa para­siit­ti­nen suh­tees­sa nii­hin, jot­ka esit­tä­vät toi­mia ja käy­vät avoin­ta debaat­tia näi­den toi­mien kon­kreet­ti­ses­ta luon­tees­ta. Käy­tän­nös­sä kai­kis­sa puo­leis­sa on para­siit­ti­sia piirteitä.

  Luku sinän­sä on se, että peli­tek­ni­ses­ti Soi­nin kohor­tin tar­vit­see vain väl­tel­lä pal­lon menet­tä­mis­tä ja tek­ni­siä vir­hei­tä tur­vatk­seen sen tulok­sen, jota he tavoit­te­le­vat. Onko se vää­rin, mene ja tie­dä. Rasit­ta­vaa­han se toki on, eten­kin, jos itse tah­to pal­lon ja pääs­tä peliä tekemään.

  Vää­rin saat­taa olla Timo Soi­nin vapaa­mat­kust­sus medias­sa. Mais­te­ris­jät­kän ima­go kan­taa riit­tä­vän kor­ke­aan hat­ta­raan, jot­ta ei tar­vit­se välit­tää pik­kusei­kois­ta, kuten fak­tas­ta, että hän on juur­ti sel­lai­nen poliit­ti­nen broi­le­ri ja popu­lis­ti, kuin ne, joi­ta hän esit­tää kri­ti­soi­van­sa. Vai onko hän ollut sel­lai­sis­sa töis­sä, joi­ta hänen koh­de­ryh­män­sä kiis­tat­ta kut­sui­si “oikeik­si”?

 42. Saa­ra:

  Olen tosi­aan­kin koke­nut suo­ma­lai­set monia mui­ta kateel­li­sem­mik­si, ja tie­dän että en ole koke­muk­si­ne­ni yksin. Jos­tain­han se ker­too, että monil­la on vas­taa­va koke­mus, eikä ole hedel­mäl­lis­tä läh­tö­koh­tai­ses­ti olet­taa että kysees­sä on silk­ka koki­joi­den harhakuvitelma”

  Mut ihan hyvin voi olla, et koki­joi­ta yhdis­tää jokin sel­lai­nen mer­ki­tyk­sel­li­nen teki­jä, joka erot­taa koki­jat ver­tai­lu­ryh­mäs­tä. Täs tapauk­ses­sa se vois olla tri­vi­aa­lis­ti vaik­ka “suo­ma­lai­suus”. Ts. sun ystä­vä­pii­ris koos­tuu luul­ta­vas­ti pää­asias­sa suo­ma­lai­sis­ta samoin ku sun ystä­vies ystä­vä­pii­rit. Nyt jos olis niin, et kateus tulee oleel­li­ses­ti esil­le lähin­nä koh­ta­lai­sen lähei­sis­sä ihmissuhteissa(kaveri, suku­lai­nen, työ­ka­ve­ri yms.) niin olis luon­nol­lis­ta, et suo­ma­lais­ten kateus­ko­ke­muk­set liit­tyis pää­osin mui­hin suo­ma­lai­siin. Kyse ei olis siis “har­ha­ku­vi­tel­mas­ta” vaan sii­tä, et empii­ri­ses­ti kateus­ko­ke­muk­sia ei ehkä oo muis­ta ku suo­ma­lai­sis­ta. Fii­lis­poh­jal­ta voi siis olla aika tur­ha teh­dä täl­las­ta ver­tai­lua, ellei oo tosi kos­mo­po­liit­ti­nen tyyp­pi, joka on asu­nu pidem­piä aiko­ja monis­sa eri mais­sa ja sol­mi­nu lähei­siä ihmis­suh­tei­ta monen maalaisiin.

  Mut­ta minun (ja kans­sa­ni samoin koke­vien) koke­mus on uskoak­se­ni yhtä tosi/epätosi ja yhtä arvokas/arvoton kuin muidenkin”

  Jos se on yhtä arvokas/arvoton ku mui­den­kin, ts. sen arvoa ei voi­da mita­ta, ei oo koh­tuu­ton­ta epäil­lä, et sul­la olis joku taka-aja­tus sen esil­le tuo­mi­ses­sa. Jos siis sanot, et sun mie­les­tä suo­ma­lai­set on kateel­li­sem­pia ku muut samal­la myön­täen et sul ei oo väit­teel­le mitään tukee ja mikä tahan­sa muu näke­mys on yhtä hyvä, sun väit­teen point­ti­na näyt­täis ole­van lähin­nä suo­ma­lais­ten saat­ta­mi­nen nega­tii­vi­seen valoon?

 43. Lues­ke­lin Vih­rei­den vaa­lioh­jel­maa tuos­sa äsken ja tuli heti mie­leen tämä kirjoitus.

  Vih­reät mm. puh­dis­ta­vat Itä­me­ren ja suot ja jär­vet, sit­ten he edus­ta­vat euroop­pa­lais­ta avoi­muut­ta eikä vain Suo­mea, lisäk­si he halua­vat kan­sa­lais­pal­kan kai­kil­le jot­ta voi­si har­ras­taa mitä huvit­taa jne jne.

  Jäi vähän vai­ku­tel­ma että Vih­reil­lä sitä vas­ta unel­ma­höt­töä on, ei mitään kon­kre­ti­aa ja ne mis­sä on ei ker­ro­ta kuka sen maksaa.

  Kenel­tä ajat­te­lit­te saa­da rahat esim kaik­kien jär­vien ja meren putsaamiseen?

 44. Rogue,

  En ehkä ihan tajun­nut, mut­ta yri­tän joten­kin kommentoida.

  Ensin­nä­kin ystä­vä­pii­ris­tä­ni, myös lähei­sim­mis­tä ystä­vis­tä­ni, huo­mat­ta­va osuus on mui­ta kuin suo­ma­lai­sia, ja ei-suo­ma­lais­ten koke­mus suo­ma­lais­ten “kateel­li­suu­des­ta” (jol­la sanal­la siis kuva­taan jouk­koa eri­lai­sia ilmiöi­tä ja asen­tei­ta) on saman tyyp­pi­nen kuin oma­ni. Olen myös itse asu­nut ja työs­ken­nel­lyt Suo­men ulkopuolella.

  Sil­lä, koh­dis­tuu­ko suo­ma­lais­ten koet­tu kateel­li­suus vain suo­ma­lai­siin, ja onko muis­sa­kin mais­sa vas­taa­vaa omiin kan­sa­lai­siin koh­dis­tuen, ei kui­ten­kaan lop­pu­jen lopuk­si ole väliä. Tar­koi­tuk­se­na­ni ei ole, että Suo­mi joten­kin kil­pai­li­si mui­den kans­sa, ja että paran­nus­ta näi­hin asen­tei­siin haet­tai­siin lähin­nä sik­si, että voi­sim­me olla “mui­ta parem­pia”. Toi­voi­sin mei­dän kateel­li­suu­tem­me vähen­ty­vän ihan mui­den tilan­tees­ta riip­pu­mat­ta, kos­ka meil­lä kai­kil­la oli­si sen jäl­keen parem­pi olla. Täs­tä olo­ti­las­ta voi saa­da mais­tiai­sen kokei­le­mal­la elä­mis­tä ja toi­mi­mis­ta yhtei­sös­sä, jos­sa mai­nit­tua kateel­li­suut­ta ei ilme­ne — riip­pu­mat­ta sii­tä, ilme­nee­kö sitä sii­nä­kin yhtei­sös­sä johon­kin toi­seen ryh­mään kohdistuen.

  Koke­muk­se­ni arvokkuudella/arvottomuudella tar­koi­tin, että hen­ki­lö, jol­la tätä koke­mus­ta ei ole, ei voi väit­tää minun koke­mus­ta­ni tyh­jäk­si vain sik­si, ettei hän itse ole sat­tu­nut koke­maan samoin. Kuten minä­kään en voi väit­tää, että tämä hen­ki­lö vas­toin ilmoi­tus­taan on koke­nut vas­taa­vaa kuin minä. Kun suo­mes­sa kui­ten­kin elää käsit­tääk­se­ni ihan huo­mat­ta­va mää­rä ihmi­siä, joil­la täl­lai­nen koke­mus on, niin kuten sanoin: jos­tain se ker­too. Asian ohit­ta­mi­nen vain sil­lä perus­teel­la, että kyse ei ole hel­pos­ti mitat­ta­vas­ta piir­tees­tä viit­taa joko älyll­li­seen lais­kuu­teen tai sit­ten sel­lai­seen usko­muk­seen, että tie­de on juu­ri mei­dän elin­ai­ka­nam­me saa­vut­ta­nut kai­ken olen­nai­sen tie­don elä­mäs­tä (jol­loin voi­daan aja­tel­la, että kaik­ki sen ulko­puo­lel­le jää­vä on tur­haa, eikä edel­ly­tä min­kään­lais­ta käsittelyä).

 45. onko se ostos­hel­vet­ti Hau­ni­sis­sa todel­la mie­tit­ty koko­nai­suus vai onko se vain Rai­sion ex-kun­nan­joh­ta­jan (Rau­no Saa­ri) pika­voit­to tilan­tees­sa, jos­sa Turus­sa ehkä yri­tet­tiin miet­tiä rau­has­sa kokonaisuutta?”

  Turun ehdot­ta­ma vaih­toeh­to, Kaa­pe­li­teh­das oli käve­ly­mat­kan pääs­sä kes­kus­tas­ta, mut­ta auto­jen kanal­ta huo­no eli hel­pos­ti ruuh­kau­tu­va. Osuus­kaup­pa ja muut osak­kaat taas oli­vat kiin­nos­tu­nei­ta suu­ris­ta asia­kas­vo­lyy­meis­tä koko talous­a­lu­eel­ta. Ei ole vai­kea arva­ta, kum­pi “koko­nai­suus” rat­kai­si, kun tar­koi­tus oli teh­dä bis­nes­tä eikä edis­tää Turun kes­kus­tan asuk­kai­den pal­ve­lui­ta ja viihtyvyyttä.

  Kateel­li­suu­des­ta vie­lä: Suo­mi­han on sii­tä outo maa, että tääl­lä ei tar­vit­se pelä­tä kateel­lis­ten naar­mut­ta­vat Mer­sun tai van­da­li­soi­van hie­nos­toa­lu­een talot toi­sin kuin monis­sa muis­sa mais­sa. Kateu­teen perus­tu­va kers­ka­ku­lu­tus­kin on hyvin vaa­ti­ma­ton­ta ver­rat­tu­na sivis­tys­mai­hin. Kee­ping up with the Rahi­kai­nens on aika tun­te­ma­ton ilmiö. Aja­tus aina vain hie­nom­man gril­lin osta­mi­ses­ta, joka on todel­li­suut­ta moni­aal­la muu­al­la, Suo­mes­sa lähin­nä naurattaa.

  Voi­sin jat­kaa “ope­ra­tio­na­li­soi­ni­tia” mut­ta antaa olla. Itse olen aika var­ma, että Suo­mes­sa kateel­li­suut­ta on kan­sain­vä­li­ses­ti pikem­min vähem­män kuin enem­män. Ehkä jotain eri­kois­muo­to­ja lukuun ottamatta. 

  Suu­ri osa “kateel­li­suus­pu­hees­ta” siis joh­tuu käsit­tääk­se­ni oikeis­to­lai­ses­ta poliit­ti­ses­ta näke­myk­ses­tä ja reto­rii­kas­ta. Se ilmiö aina­kin tun­ne­taan hyvin kansainvälisesti.

  Jos­kus tulee mie­leen, että kateel­li­suut­ta sai­si Suo­mes­sa olla enem­män­kin, jos se nimit­täin tuot­taa myön­teis­tä dyna­miik­kaa poli­tiik­kaan ja talouteen.

 46. Tou­ko.

  Tai­taa olla niin että Rai­sio tai mikään muu kuin kes­kus­kun­ta ei voi olla para­siit­ti mie­les­tä­si. Rai­sio teki Myl­lyn alu­eel­le seu­tu­kun­nal­le noin 2000 työ­paik­kaa, joka hyö­dyt­tää koko aluet­ta. Mut­ta jos sekin on para­siit­ti­löin­tiä niin mikäs sii­nä sitten.

  Joten­kin tyn­tyy että tääl­lä kuvi­tel­laan kau­pun­gin pyö­rit­tä­vän bis­nes­tä ja net­toa­van sii­tä jotain. 

  Myl­lyn alu­eel­la on suu­rin osa työn­te­ki­jöis­tä Turus­ta. Myl­ly on sii­nä mis­sä on kos­ka se on seu­tu­kun­nal­la paras paik­ka ko toi­min­taan. se hyö­dyt­tää kaikkia.

  Ja jos joku kuvit­te­lee että Myl­ly on kau­pun­gil­le joku raha­sam­po niin miett­ti­kääs uusik­si. Työ­pai­kat on se joka nois­sa aluet­ta hyödyttää.

  Mut­ta ilmei­ses­ti on niin, ettei muut kuion kes­kus­kau­pun­git voi teh­dä mitään muu­ta kuin ker­man­kuo­rin­taa. Joko raken­ta­vat sika­mai­ses­ti työ­paik­ko­ja tai sit­ten raken­ta­vat asun­to­ja. Ja kaik­kein sika­mai­sin­ta on jos ei tee mitään kuten Sipoossa.

 47. Saa­ra,

  Jos sä väi­tät mutul­la suo­ma­lais­ten ole­van mui­ta kateel­li­sem­pia, niin ei sii­tä oikeen voi jää­dä muu­ta fii­lis­tä, kuin että jos­tain syys­tä haluut näh­dä tai haluut saa­da muut näke­mään suo­ma­lai­set huo­nos­sa valos­sa. Sä ehkä ymmär­rät tän parem­min jos ajat­te­let tilan­net­ta, jos­sa joku heit­tää nega­tii­vi­sen kom­men­tin vaik­ka afrik­ka­lai­sis­ta. Sel­la­sil­le hei­toil­le­han yleen­sä ole­te­taan auto­maat­ti­ses­ti rasis­ti­nen motii­vi, vaik­ka hei­tol­le sat­tuis jopa ole­maan tueks näyttöäkin. 

  Kun sä nyt hei­tät vail­la näyt­töä väit­teen, jon­ka mukaan suo­ma­lai­set on kateel­li­sem­pia ku mää­rit­te­le­mät­tö­mät “ulko­maa­lai­set”, niin sanoi­sin et Eli­nal­la on ihan koh­tuul­li­nen syy epäil­lä sun kuu­lu­van nii­hin tyyp­pei­hin, joil­la on pato­lo­gi­nen tar­ve mol­la­ta suo­ma­lai­sia. En väi­tä et vält­tä­mät­tä oli­sit sel­la­nen, mut ton väit­teen jäl­keen epäi­lys ei oo perusteeton.

  Kun suo­mes­sa kui­ten­kin elää käsit­tääk­se­ni ihan huo­mat­ta­va mää­rä ihmi­siä, joil­la täl­lai­nen koke­mus on, niin kuten sanoin: jos­tain se kertoo.”

  Jos­tain se ker­too joo. Mut se jokin voi yhtä hyvin olla nii­den koki­joi­den tai­pu­mus halu­ta aja­tel­la jon­kin nega­tii­vi­sen piir­teen ole­van tyy­pil­li­nen suo­ma­lai­sil­le ku että se olis paik­kan­sa­pi­tä­vä havain­to todel­li­ses­ta ilmiös­tä. Tätä tukis se, että noi­ta nega­tii­vi­sia koke­muk­sia suo­ma­lai­suu­des­ta esiin­tyy eten­kin viher­va­sem­mis­ton pii­ris­sä, mut­ta ei vas­taa­vas­sa mää­rin vaik­ka por­va­ril­li­sis­sa oikeis­to­pii­reis­sä, perus­suo­ma­lai­sis­sa tai Suo­men Sisun poru­kois­sa. Se, että näi­den ryh­mien koke­muk­set suo­ma­lai­suu­des­ta eroo niin sel­kees­ti toi­sis­taan viit­tais sii­hen, että kyse olis aina­kin pal­jol­ti koki­joi­den omis­ta omi­nai­suuk­sis­ta eikä niin­kään todel­li­ses­ta ilmiöstä.

  Toki siis vois olla niin, et suo­ma­lai­set on mui­ta kateel­li­sem­pia. Mut jon­kun tie­tyn ryh­män omat koke­muk­set ei rii­tä oikeen min­kään­lai­seks tueks sil­le väitteelle.

 48. PS voi puo­lu­ee­na olla para­siit­ti, vaik­ka kaik­ki sen kan­nat­ta­jat lou­hi­si­vat omal­ta ton­til­taan rau­ta­mal­mia, sulat­tai­si­vat sen teräk­sek­si ja raken­tai­si­vat lai­vat omas­sa tela­kas­saan käsin”

  Täs­sä ollaan niin syväl­lä rela­vi­tis­min meta­suos­sa ettei ylös pääs­tä omis­ta hiuk­sis­ta kis­ko­mal­la­kaan. Ei löy­dy yhtään puo­luet­ta, asi­aa, ryh­mää, “rotua” tai ketään eri miel­tä ole­vaa jota ei vois tol­la lei­ma­kir­veel­lä heit­tää. Todel­li­nen swissk­ni­fe for all purposes…

 49. Kateel­li­suus liit­tyy oman heik­kou­den, pie­nuu­den ja huo­nom­muu­den havait­se­mi­seen, mikä on tus­kal­li­nen ja väl­tel­ty tapahtuma. 

  Yhteis­kun­nas­sa toi­set saa­vat enem­män rahaa ja varal­li­suut­ta. Tämä väis­tä­mät­tä herät­tää kateut­ta. Kateus voi­daan kat­soa oikeu­te­tuk­si kateu­dek­si ja oikeu­te­tuk­si tun­teek­si, jos tuloe­rot ovat vail­la todel­lis­ta perustetta.

  Mut­ta kuka mää­rit­te­lee sen, mil­loin ero pal­kois­sa ja varal­li­suu­des­sa on oikeu­tet­tua ja mil­loin ei. Toi­saal­ta kateus usein koh­dis­tuu vain hie­man parem­pio­sai­seen, eikä kaik­kein suurituloisimpiin.

  Suo­mi on omal­la taval­laan kateu­den ja kateel­lis­ten maa. Suo­ma­lai­sia on useis­sa kir­joi­tuk­sis­sa luon­neh­dit­tu kan­sak­si, jol­le rik­kau­den ja menes­tyk­sen jul­ki­nen esit­tä­mi­nen, esi­mer­kik­si luk­susau­tot, luk­sus­vaat­teet, ym. on ollut kiel­le­tym­pää, kuin ete­lä-euroop­pa­lai­sil­le kan­soil­le, jot­ka ovat vuo­si­sa­to­jen ajan tot­tu­neet suu­riin tuloe­roi­hin. Tääl­lä ei voi olla “eri­lai­nen”.

  Suo­ma­lai­ses­sa kult­tuu­ris­sa on indi­vi­du­aa­li­ses­ti pär­jät­tä­vä, per­he ja ystä­vä pii­ri-siteet ovat hei­kom­pia, ihmi­set ovat “omil­laan” hyvin nuo­res­ta eivät­kä kaik­ki pär­jää. Koko­nai­suu­des­sa suo­ma­lais­ten kateus on vähän tois­ta laa­tua kuin muu­al­la ja hyvin vah­vas­ti osa suo­ma­lais­ta kulttuuria.

 50. Kog­ni­tii­vi­nen biak­ses­ta tie­de­tään esi­mer­kik­si Yhdys­val­lois­sa teh­dyis­tä tut­ki­muk­sis­ta, että koe­ti­lan­tees­sa arvio­ta­vak­si anne­tun mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­sen arvioon vai­kut­taa hyvin rat­kai­se­vas­ti se mai­ni­taan­ko mie­li­pi­teen ilmai­si­jak­si demo­kraat­ti vai republi­kaa­ni, vaik­ka mie­li­pi­de itses­sään ei täs­tä tie­ten­kään miten­kään muu­tu. Koe­ti­lan­teen todel­li­ses­ta tar­koi­tuk­ses­ta tie­tä­mät­tö­mät vapaa­eh­toi­set alka­vat etsiä vah­vas­ti puo­lue­kan­tan­sa mukai­ses­ti aset­tu­val­le vas­teel­le jär­ki­pe­rus­tei­ta, eivät­kä he tie­dos­ta, mikä tätä ns. jär­kei­lyä todel­li­suu­des­sa vah­vas­ti ohjaa. Tämä on yleis­maa­il­mal­li­ses­ti tun­net­tu ilmiö. Sen tun­nis­ta­mi­seen pyr­ki­mi­nen omal­la koh­dal­la on objek­tii­vi­suu­teen pyr­ki­mi­sen ehdo­ton perusedellytys.

  Tämän tuli­si käy­dä nyt kes­kus­te­lus­sa ole­vas­saan yhtey­des­sä sel­väk­si, kun ylä­vii­te perus­suo­ma­lai­set kor­va­taan jol­la­kin toi­sel­la ylä­viit­teel­lä. Kokei­le itse.

  Esi­mer­kik­si: Islam on glo­baa­lin sivi­li­saa­tion para­siit­ti, joka häi­käi­le­mät­tö­mäs­ti käyt­tää hyväk­seen väki­val­lan pel­koa ja uhriu­tu­mis­ta. Tämän lausu­man arvos­te­le­mi­nen oli­si perus­tel­tua vain, jos oli­sin puhu­nut mus­li­meis­ta. Islam voi olla para­siit­ti, vaik­ka kaik­ki mus­li­mit lou­hi­si­vat taka­pi­hal­laan rau­ta­mal­mia. Tuoh­tui­sin kyl­lä, jos kris­ti­nus­koa kut­sut­tai­siin para­sii­tik­si, mut­ta Islam ansait­see sen. Mie­ti­tään esi­mer­kik­si, mitä Abu Hamza tai Mah­mud Ahma­di­ne­jad ovat lausu­neet. Mus­li­mien on siten aivan tur­ha vetää her­net­tä nenään. On sää­li, jos mus­li­mit täl­lai­ses­ta louk­kaan­tu­vat ja vetä­vät muka­naan muut­kin, jot­ka halua­vat vain asia­poh­jais­ta kom­mu­ni­kaa­tio­ta. Tun­nen täl­lai­sen louk­kaan­tu­jan lähipiiristäni.

  Ei tun­nis­te­ta ratio­naa­lis­ta itses­tään sel­vyyt­tä, kos­ka läh­tö­koh­tai­nen suh­tau­tu­mi­nen (bias) Perus­suo­ma­lai­siin on tun­ne­ta­sol­la vas­taa­va kuin tea­par­ty­lais­ten arvo­li­be­raa­lei­hin demokraatteihin.

  Tar­koi­tus nime­no­maan on kut­sua perus­suo­ma­lai­sia poliit­ti­si­na ihmi­si­nä para­sii­teik­si. Ajat­te­le­ma­ton hak­sah­dus oli­si ollut tämän mah­dol­li­nen vaih­toeh­to. Tämä puo­lus­te­lu vah­vis­taa ihmi­siin viit­ta­mi­sen para­siit­tei­na. Tämä­kin on sel­vää vähän­kään pohdittaessa.
  Eli­nan toi­ses­sa ket­jus­sa anta­ma byro­kra­tia­ver­taus ei toi­mi. Jokin pit­kä byro­kra­tian ket­ju esi­mer­kik­si ter­vey­den­hoi­dos­sa ei vas­taa­val­la taval­la raken­nu osien­sa tar­koi­tus­ha­kui­ses­ta toi­min­nas­ta, vaan esi­mer­kik­si huo­nos­ta infor­maa­tion kulus­ta, pääl­lek­käi­syyk­sis­tä jne.

  Tämä käy heti ilmi alku­pe­räi­ses­tä virk­kees­tä, jos­sa toi­nen lause viit­taa ensim­mäi­seen ja mää­rit­tää ihmis­toi­mi­jan. Eli ”Minä pidän sitä poli­tii­kan para­siit­ti­na, joka kyl­mä­ve­ri­ses­ti las­kel­moi­den käyt­tää hyväk­seen val­lit­se­vaa tyy­ty­mät­tö­myyt­tä tar­joa­mat­ta tilal­le mitään toteuttamiskelpoista.
  Yhteis­kun­nan raken­teel­li­nen, ei-toi­vot­tu lois­mai­nen vai­ku­tus on hyvin eri asia kuin ”kyl­mä­ve­ri­ses­ti las­kel­moi­tu parasiittius”.

  Tämän ihmis­toi­mi­jan suo­ran viit­teel­li­sen para­siit­tiu­den pois selit­tä­mi­nen on tyh­jä ling­vis­ti­nen ele. Mitä on/ovat perus­suo­ma­lai­set? Tie­de­mies, käsit­teet eivät ole todel­li­suut­ta vaan viit­taa­vat todel­li­suu­teen. Koe­ta esi­mer­kik­si piir­tää pape­ril­le kuin­ka Perus­suo­ma­lai­set puo­lu­ee­na voi­vat olla las­kel­moi­dus­ti para­siit­ti­sia, ilman että perus­suo­ma­lai­set ihmi­si­nä ovat las­kel­moi­dus­ti parasiittisia.

  Tämän valos­sa, tor­jues­saan ter­mis­tä luo­pu­mi­sen perus­suo­ma­lais­ten kuvaa­mi­ses­sa, Osmo halu­aa edel­leen vähin­tään­kin impli­koi­da ihmi­siin para­siit­tei­na, sil­lä ylä­kä­sit­teen ja sen alais­ten ihmis­ten välil­le teh­dyn eron perus­teet ovat ole­mat­to­mia (kuten yllä perus­tel­tu). Samaa tasoa Hal­la-ahon jaa­rit­te­lu­jen kans­sa, mik­si kame­li­kus­ki tai ihmis­saas­ta eivät ole her­jaa­via ter­me­jä ja hänet on vain ymmär­ret­ty väärin.

  Kyvyt­tö­myys myön­tää sel­keim­piä­kään vir­hei­tään ei ole poli­tii­kas­sa lopul­ta kovin toi­vot­ta­va piir­re. Joh­tuu se sit­ten kun­nias­ta, aivan kuin kysees­sä oli­si kas­vo­jen menet­tä­mi­nen tai jos­ta­kin muus­ta syys­tä, kuten kri­tii­kin koh­teen koe­tus­ta vas­ten­mie­li­syy­des­tä, jon­ka suun­taan ei halu­ta teh­dä vähäi­siä­kään myönnytyksiä.

  Jos tämä­kään ei vie­lä vakuu­ta niin ote­taan toi­nen esi­merk­ki. Femi­nis­tit ovat femi­nis­mi­nä tasa-arvo­po­li­tii­kan para­siit­te­ja, jot­ka kyl­mä­ve­ri­sen las­kel­moi­dus­ti pyr­ki­vät aja­maan vain nais­ten etu­ja, eivät­kä väli­tä mies­ten hyvin­voin­nis­ta lain­kaan. Femi­nis­mi voi olla para­siit­tis­ta, vaik­ka kaik­ki femi­nis­tit lou­hi­si­vat taka­pi­hal­laan rau­ta­mal­mia. Tämä ei miten­kään louk­kaa femi­nis­te­jä. Sitä pait­si he ansait­se­vat tul­la näin kut­su­tuk­si, kos­ka muis­tam­me­han Vale­rie Sola­nak­sen. Tur­ha vetää her­net­tä nenään. Ei hyväk­syt­tä­vää femi­nis­tien täs­tä myös­kään louk­kaan­tua, louk­kaan­tu­jat vain estä­vät asia­poh­jais­ta kommunikaatiota.

  Tai kol­mas, riit­tä­vän epä­kor­rek­ti, jot­ta var­mas­ti menee peril­le: Homoak­ti­vis­mi on yhteis­kun­nal­li­sen sek­su­aa­li­kes­kus­te­lun per­ver­soi­ja, joka kyl­mä­ve­ri­sen las­kel­moi­dus­ti pyr­kii vää­ris­tä­mään hyväk­sy­tyn rajo­ja. Tämän kri­ti­soi­mi­nen oli­si perus­tel­tua, jos oli­sin puhu­nut homo­sek­su­aa­leis­ta. Puhuin kui­ten­kin homoak­ti­vis­mis­ta. Homoak­ti­vis­mi voi olla per­ver­soi­ja, vaik­ka kaik­ki homot lou­hi­si­vat taka­pi­hal­laan rau­ta­mal­mia. Ei ole hyväk­syt­tä­vää louk­kaan­tua, se vain pilai­sia asia­poh­jais­ta kommunikaatiota.

  Ruve­taan kaik­ki vil­je­le­mään täl­lai­sia. Sii­tä­kös poliit­ti­nen ja yhteis­kun­nal­li­nen kes­kus­te­lu­kult­tuu­ri saa ter­vet­tä rakennusainetta.

  Perus­suo­ma­lais­ten koh­dal­la tätä täy­sin sel­vää asi­aa ei näh­dä, kos­ka perus­suo­ma­lais­ten epäin­hi­mil­lis­tä­mi­ses­tä on tul­lut hyväk­syt­tyä, kan­na­tet­tua ja laa­jal­ti tuet­tua. Edel­li­sen puo­len vuo­den aika­na tämä on vain kiih­ty­nyt ja lisään­ty­nyt. Kir­jai­mel­li­ses­ti sadois­sa laa­ja­le­vik­keis­ten leh­tien pää­kir­joi­tuk­sis­sa ja kolum­neis­sa perus­suo­ma­lai­sia on kuvat­tu mil­loin kou­lut­ta­mat­to­mik­si, mil­loin jun­teik­si, mil­loin sisään­päin kään­ty­neik­si, mil­loin vihaa­jik­si, mil­loin perä­kam­ma­rin­po­jik­si jot­ka pel­kää­vät että heil­tä vie­dään nai­set, suvait­se­mat­to­mik­si, rasis­teik­si, sul­keu­tu­neik­si, pelok­kaik­si, vihan­liet­so­jik­si, taan­tu­muk­sel­li­sik­si, uhak­si Suo­men nai­sil­le ja lis­taa voi­si jat­kaa hyvin pitkään.
  Tämä yhteen puo­lu­ee­seen suun­nat­tu ekses­sii­vi­nen nega­tii­vi­nen kam­pan­join­ti on aina­kin oman poli­tii­kan seu­raa­mi­se­ni aika­na ollut jotain täy­sin poik­keuk­sel­lis­ta ja vail­la edel­tä­jää. Perus­suo­ma­lai­sia puo­lus­te­le­vat kir­joi­tuk­set ovat olleet hyvin harvassa.

  Vih­reät ovat olleet täs­sä etu­lin­jas­sa. Usein Sin­ne­mäen puheis­sa vih­rei­den tär­keim­mäl­tä omal­ta poliit­ti­sel­ta sano­mal­ta on vai­kut­ta­nut, että vih­reät eivät ole perus­suo­ma­lai­sia. Nime­no­maan siten, että on pai­no­tet­tu omien hyvien arvo­jen kaut­ta vas­ta­puo­len huo­no­ja arvo­ja taval­la jol­la on tie­toi­ses­ti pei­tet­ty myös asia­kes­kus­te­lu arvo­kes­kus­te­lun alle, vaik­ka nämä tuli­si pitää erillään.

  Osmon aiem­mat kuvai­lut jär­kyt­tä­vän kou­lut­ta­mat­to­mis­ta ja huo­no-osai­sis­ta perus­suo­ma­lai­sis­ta ovat osa samaa alas­päin puhu­mi­sen ilmiö­tä, joka ei pys­ty peit­tä­mään hal­vek­sun­taan­sa. Tois­ten alen­ta­mis­ta muka­mas-ymmär­tä­mi­sen kaa­vus­sa ja täy­sin läpi­nä­ky­vää. Toi­nen ei ole tasa­ve­roi­nen kump­pa­ni poliit­ti­ses­sa vaan jotain alem­paa, jol­le ei tule puhua sil­mien korkeudelta.

  Median ekses­sii­vi­nen nega­tii­vi­nen kam­pan­join­ti on sisäl­tä­nyt tois­tet­tu­jen hal­ven­ta­vien karak­te­ri­soin­tien lisäk­si myös val­ta­vas­ti pyr­ki­mys­tä tie­toi­sen vää­ris­te­le­vään ja epä­re­hel­li­seen uuti­soin­tiin Perus­suo­ma­lai­sis­ta. Tämä ei ole mikään sala­liit­to­teo­ria, sil­lä esi­merk­ke­jä on kym­me­nit­täin, tiheäm­mäl­lä kam­mal­la toden­nä­köi­ses­ti sadoittain. 

  Ote­taan eili­nen räi­keä esi­merk­ki yhteis­ra­hoi­te­tul­ta ja ”puo­lu­eet­to­mal­ta” YLEltä.
  YLEn haas­tat­te­li­ja kysyi Soi­nil­ta, miten tämä suh­tau­tui­si, jos tar­jot­tai­siin mah­dol­li­suut­ta pääs­tä hal­li­tuk­seen niin, että Perus­suo­ma­lai­sil­la oli­si eri­va­paus äänes­tää EU:n uut­ta tuki­pa­ket­tia vas­taan. Soi­ni vas­ta­si, että sil­loin asi­aa har­kit­tai­siin. Miten tämä uuti­soi­tiin? Soi­ni vaa­tii eri­va­pauk­sia! Soi­ni pyör­si aiem­man kan­tan­sa! jne. vaik­ka oli kysyt­ty, että miten Perus­suo­ma­lai­set toi­mi­si­vat vas­ta­puo­len mah­dol­li­suut­ta tar­jo­tes­sa ja Soi­ni oli puhu­nut har­kin­nas­ta, eikä vas­tan­nut kyl­lä. YLE jopa ris­ti tämän uuti­sis­saan Soi­nin lin­jak­si. Jat­koa tuli Urpi­lai­sel­ta, joka hauk­kui Soi­nin hal­li­tus­ki­peäk­si, kai­kis­ta peri­aat­teis­ta luo­pu­vak­si sete­li­sel­kä­ran­kai­sek­si. Katai­nen tul­kit­si Soi­nin perään­ty­neen ehdot­to­mas­ta EU-tukien vas­tus­ta­mi­ses­taan (vaik­ka Soi­ni samas­sa haas­tat­te­lus­sa kiel­si tämän täy­sin sel­väs­ti). Lisäk­si kaik­ki kol­me suur­ta moni­ne taus­ta­ää­ni­neen tote­si­vat, ettei ”Soi­nin vaa­ti­muk­seen” voi­da suos­tua, vas­tuul­li­nen poli­tiik­ka edel­lyt­tää yhteis­tä lin­jaa jne.
  Tämä oli YLEn pää­uu­ti­sai­he koko päi­vän. Uuti­sen lähe­tyk­ses­sä jätet­tiin tois­ta­mat­ta aito haas­tat­te­lu­pät­kä ja kor­vat­tiin se oma­sa­nai­sel­la tul­kin­nal­la (jos­sa Soi­nin suu­hun lai­tet­tiin sanat ”Krii­si­ra­has­to­ja voi vas­tus­taa hal­li­tuk­ses­sa­kin”), oli­si­vat­han kat­so­jat muu­toin heti näh­neet räi­keän vää­ris­te­lyn lävitse.
  YLE jopa kir­joit­ti uuti­sen ”Soi­nin kom­men­tit ärsyt­ti­vät net­ti­kom­men­toi­jia”, johon oli vali­koi­tu usei­den sivu­jen vies­ti­tul­vas­ta 100% vain Soi­nia par­jaa­via kom­ment­te­ja, vaik­ka kom­men­teis­ta suu­rin osa oli tie­ten­kin puo­lus­ta­nut Soi­nia ja hauk­ku­nut YLEä. Täl­lä ilmei­ses­ti halut­tiin vii­meis­tel­lä vai­ku­tel­ma sii­tä, että kan­sa­kin oli jär­kyt­ty­nyt Soi­nin väi­te­tys­tä peri­aat­teet­to­muu­des­ta. Kaik­ki vain yhdes­tä ”har­kit­tai­siin” sanasta.

  Toi­se­na esi­merk­ki­nä voi­si mai­ni­ta abor­tin, jos­ta Soi­nil­ta kysy­tään jokai­ki­ses­sä välis­sä, vaik­ka hän on yhtä mon­ta ker­taa lin­jan­nut, että PS ei tule abort­tia puo­lu­ee­na vas­tus­ta­maan ja kysees­sä on hänen oma eet­ti­nen kan­tan­sa. Vas­taus tie­de­tään, mut­ta kysy­mys tois­te­taan sil­ti loput­to­miin joh­tuen sen arvos­ta nega­tii­vi­ses­sa kampanjoinnissa.
  Jon­kin­lai­sen huip­pun­sa tämä sai Ilta­leh­den päi­vän suu­rim­mas­sa löö­pis­sä Soi­ni sai Rai­vo­koh­tauk­sen. Suut­tui kou­lu­lai­sel­le. Ei hän mitään suut­tu­nut, kiel­täy­tyi vain enää vas­taa­mas­ta kysy­myk­seen. Perus­tee­naan, ettei muil­ta­kaan kysy­tä koko ajan vastaavaa.
  Perus­te on päte­vä. Tätä voi­si ver­ra­ta sii­hen, että Sin­ne­mäel­tä kysyt­täi­siin koko ajan hänen myön­tä­mäs­tään kan­na­bik­sen käy­tös­tä. Ker­ta toi­sen­sa jäl­keen, vaik­ka Sin­ne­mä­ki ei ole sen enem­pää lail­lis­ta­mas­sa kan­na­bik­sen myyn­tiä kuin Soi­ni kiel­tä­mäs­sä abort­tia. Tätä yksit­täis­tä esi­merk­kiä voi­si ehkä pitää vain nor­maa­li­na lööp­pi­jour­na­lis­mi­na, ellei se laa­jem­min oli­si niin yksi­puo­li­ses­ti yhteen puo­lu­ee­seen kohdentuvaa.

  Kan­sa­lais­ten rea­goin­ti tähän median toi­min­taan on ollut hyvin posi­tii­vi­nen valon­pil­kah­dus. Suo­ma­lai­set eivät ole lain­kaan niin hel­pos­ti joh­det­ta­via ja moraa­lit­to­mia kuin perus­suo­ma­lai­sia kou­lu­kiusaa­vat heis­tä, taval­li­sia ihmi­siä hal­vek­suen ja peli­nap­pu­loi­naan käsi­tel­len, ajattelevat.
  Suo­ma­lai­set tun­te­vat empa­ti­aa epä­rei­lus­ti ja suu­rel­la jou­kol­la lyö­tyä ja pot­kit­tua koh­taan, näke­vät val­hei­den lävit­se ja mene­vät kiusaa­jia rei­lum­pi­na ja empaat­ti­sem­pi­na kiusa­tun puo­lel­le. Kiusaa­ja ei tätä ase­tel­maa ymmär­rä, vaan ajat­te­lee, että hän omaa vihaan­sa levit­tä­mäl­lä voi hel­pos­ti tar­tut­taa sitä muihin.

  Perus­suo­ma­lai­set­kin ovat toki heit­tä­neet lokaa mut­ta mit­ta­suh­teet kalpenevat.

  Suo­ma­lais­ten Perus­suo­ma­lai­sil­le osoit­ta­mas­ta kas­va­vas­ta empa­tias­ta huo­li­mat­ta, yksi nega­tii­vi­sen kam­pan­join­nin huo­les­tut­ta­va piir­re on ollut, kuin­ka laa­jal­ti viha on tart­tu­nut myös per­su­ja vas­tus­ta­viin ”taval­li­siin” ihmi­siin, min­kä on voi­nut huo­mioi­da eri­lai­sis­sa sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa, kuten face­boo­kis­sa. Huo­les­tut­ta­vaa on nime­no­maan, miten laa­jal­ti viha­reak­tio näh­dään vain oikeutettuna.
  Täs­tä ilmiös­tä oli erääl­tä elä­ke­läi­sel­tä nai­sel­ta erit­täin sym­paat­ti­nen kir­joi­tus Uudes­sa Suo­mes­sa. Sai­ra­se­läk­keel­le jää­ty­ään hän oli ruven­nut käyt­tä­mään aikaan­sa netin sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa ja liit­ty­nyt kai­ken­lai­siin mah­dol­li­siin rasis­min vas­tai­siin ryh­miin. Aikaa myö­ten hän oli ruven­nut miet­ti­mään, että eikö vas­ta­puo­lel­la­kin ole yhtä lail­la ihmi­nen ja eivät­kö hekin ansait­se tul­la kuul­luik­si. Näi­den, pel­käs­tään inhi­mil­lis­ten kat­san­ta­kan­to­jen ilmai­se­mi­nen joh­ti sii­hen, että hän rupe­si itse saa­maan vihais­ta palau­tet­ta ”rasis­tien puo­lus­te­lus­ta” jne.
  Lop­pu­tu­los oli se, että nyt hän antaa äänen­sä pro­tes­ti­na perus­suo­ma­lai­sil­le, kos­ka ei voi hyväk­syä hei­hin koh­dis­te­tun hauk­ku­mi­sen mää­rää. Kuin­ka pal­jon tätä ilmiö­tä on Perus­suo­ma­lais­ten kas­vus­sa 10%:sta 18%:iin, min­kä koko ajan hei­tä on medias­sa päi­väs­tä toi­seen hau­kut­tu, pyr­ki­myk­se­nä hei­dän suo­sion­sa taittaminen!

  Tämän joh­dos­ta­han esi­mer­kik­si hom­ma­foo­ru­mil­la jokai­seen per­su­ja hauk­ku­vaan kir­joi­tuk­seen vain tyy­ty­väi­si­nä nau­re­taan ”sataa per­su­jen laa­riin”, eikä suin­kaan louk­kaan­nu­ta. Täs­sä voi hyvin­kin olla vah­va totuu­den sie­men. Jos näin, niin hie­no osoi­tus taval­lis­ten suo­ma­lais­ten rei­luu­den ja empa­tian tunnosta.

  Subs­tans­sin puut­tees­ta perus­suo­ma­lai­sia on myös tur­ha syyt­tää ja sekin on enem­män osa nega­tii­vis­ta kam­pan­join­tia kuin todel­lis­ta kri­tiik­kiä. Jos äänes­tä­jien muis­ti yltää vaa­li­kausien ylit­se, niin he muis­ta­vat Sari Sai­raan­hoi­ta­jat ja lon­kal­ta heit­täen luva­tut sadat­tu­han­net uudet työ­pai­kat. Esi­mer­kik­si perus­teol­li­suu­den tuke­mi­nen on kon­kreet­ti­nen subs­tans­si­ky­sy­mys. Perus­suo­ma­lais­ten kan­ta on tämän kysy­myk­sen suh­teen pal­jon sel­keäm­pi kuin hei­dän vas­tus­ta­jien­sa. Vas­ta­puo­li nime­no­maan ei äänien menet­tä­mi­sen pelos­sa halua sanoa, mitä vaa­lien jäl­keen ovat teke­mäs­sä. Samal­la perus­teel­la hyvin toden­nä­köi­ses­ti siir­ret­tiin EU-tasol­la pää­tös­tä tuki­ra­has­tos­ta. Poh­jim­mil­taan perus­te on tie­toi­nen äänes­tä­jien sumut­ta­mi­nen. Toi­vee­na, ettei tämän todel­li­suus väli­ty äänes­tä­jil­le asti.
  Yli­pään­sä kysy­myk­ses­tä ollaan kyvyt­tö­miä EU:ssa puhu­maan subs­tans­si­ta­sol­la, kos­ka pelä­tään mark­ki­na­sig­naa­le­ja. Mer­ke­lin sano­jen vai­ku­tus vii­me vuo­del­ta on muistissa.
  Myös­kään Perus­suo­ma­lai­sil­le tär­keäs­tä maa­han­muut­to­ky­sy­myk­ses­tä ei juu­ri asia­kes­kus­te­lua ole näky­nyt, vaik­ka nega­tii­vi­ses­sa kam­pan­join­nis­sa se on kyl­lä nos­tet­tu tois­tuen esil­le (sul­keu­tu­nut, pel­ko, vihan­liet­son­ta jne.) Tie­toi­sen tahal­lis­ta käsit­tei­den sot­ke­mis­ta ja kysy­myk­sen mit­ta­luo­kan mitä­töin­tiä esi­mer­kik­si kylläkin.
  Useis­ta muis­ta­kin subs­tans­si­ta­son kysy­myk­sis­tä löy­tyy vas­taa­va ase­tel­ma, jos­sa nime­no­maan Perus­suo­ma­lai­set eivät ole saa­neet vah­van asia­poh­jai­sil­le näke­myk­sil­leen muil­ta asia­poh­jais­ta vastetta.

  Asia­ky­sy­myk­sis­sä para­siit­ti­suut­ta lähim­mäk­si on ehdot­to­mas­ti pääs­ty yri­tyk­ses­sä hyö­tyä poliit­ti­ses­ti Fukus­hi­man onnet­to­muu­den syn­nyt­tä­miä pel­ko­ja liet­so­mal­la. Täs­tä eivät kui­ten­kaan ole vas­tuus­sa Perussuomalaiset.

  Vie­lä pitää mai­ni­ta ns. asian­tun­ti­joi­den roo­li medias­sa Perus­suo­ma­lais­ten hauk­ku­mi­sen väli­kä­si­nä, kaik­ki eri­lai­set dosen­tit, pro­fes­so­rit ja väi­tös­kir­ja­tut­ki­jat, hei­dän ilmei­sen tosis­saan esi­te­tyt käsit­tä­mät­tö­mät käsi­tyk­sen­sä. Ne ovat olleet puh­taas­ti par­jaa­vaa mie­li­pi­de­kir­joit­te­lua auk­to­ri­tee­tin kaa­vus­sa. Ne ovat olleet tilat­tu­ja ja vali­koi­tu­ja. Ne ovat myös pal­jas­ta­neet kuin­ka huo­nos­ti perus­suo­ma­lai­set ymmär­re­tään ilmiö­nä. Esi­mer­kik­si ver­tauk­set ulko­maa­lai­siin maa­han­muut­to­kriit­ti­siin puo­luei­siin eivät toi­mi, kos­ka perus­suo­ma­lai­set ovat hyvin pal­jon muutakin.

  Perus­suo­ma­lai­set ovat oman­lai­sen­sa puo­lue, jon­ka todel­lis­ta kan­na­tus­poh­jaa ja mer­ki­tys­tä alam­me vas­ta tun­te­maan. Puo­lu­een nousun kon­teks­tis­sa Suo­mel­la on kes­kei­nen mer­ki­tys oman­lai­se­naan maa­na. Maan­tie­teel­li­ses­ti, alue­po­liit­ti­ses­ti, kan­san­luon­teel­taan ja poliit­ti­sel­ta kulttuuriltaan. 

  Perus­suo­ma­lais­ten syn­nyt­tä­män räi­keän hen­ki­löi­dyn ja asia­si­säl­löt­tö­män reak­tion seu­raa­mi­nen on pet­ty­myk­sil­tään ollut jon­kin­lai­nen poliit­ti­sen nihi­lis­min sikiö­vai­he. Sen huo­maa­mi­nen, kuin­ka hel­pos­ti 1/5 omaa kan­saa voi­daan alen­taa jon­kin­lai­sek­si poliit­ti­sek­si ala­luo­kak­si, joi­ta ei tule kuun­nel­la tasa­ve­roi­si­na, joi­den huo­lil­le voi­daan lähin­nä nau­res­kel­la, joi­den pel­ko­ja pil­ka­ta. Samaan aikaan syyt­täen näi­tä toi­sia vihas­ta ja suvait­se­mat­to­muu­des­ta, suos­tu­mat­ta hei­tä aidos­ti kuun­te­le­maan, suos­tu­mat­ta hei­tä tasa­ve­roi­si­na sil­mien tasol­ta katsomaan.

 51. Saa­ra,

  Älyl­li­seen lais­kuu­teen mie­les­tä­ni viit­taa pikem­min­kin se, että hyväk­syy totuuk­si­na omat sub­jek­tii­vi­set koke­muk­sen­sa ja jopa yleis­tää ne koko­nai­sia etni­siä ryh­miä kos­ke­vik­si. Kau­his­te­le­ma­si rasis­min juu­ret ovat täs­sä ilmiössä. 

  Hyväk­syi­sit­kö tämän hypo­teet­ti­sen väit­tä­män: soma­lit ovat lais­ko­ja ja röyh­kei­tä. Perus­tan tämän soma­li­ko­ke­muk­sii­ni ja olen kuul­lut muil­ta­kin vas­taa­via kokemuksia. 

  Oli­si­ko sinus­ta myös oikein, että toi­tot­tai­sin tätä havain­toa­ni jul­ki­sil­la sivustoilla?

  (täs­sä välis­sä on huo­mau­tet­ta­va apu­lais­val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä Kals­keel­le, että kysees­sä on kek­sit­ty esi­merk­ki eli tur­ha kii­hot­tua käräjävalmiuteen)

  Minus­ta olet oikeu­tet­tu sano­maan, että sinul­la on enem­män koke­muk­sia kateu­den koh­teek­si jou­tu­mi­ses­ta suo­ma­lais­ten kuin muun­maa­lais­ten tahol­ta ja olet kuul­lut mui­den­kin näin rapor­toi­van. Sen sijaan on lii­kaa sanoa, että suo­ma­lai­set ovat eri­tyi­sen kateel­li­nen kansa. 

  Kuten Rogue tote­aa havain­too­si voi olla mon­ta syy­tä. Yksi on tämä eri­lai­suu­den ilme­ne­mi­nen kan­sal­li­suuk­sien kes­ken. Kateus kos­kee lähin­nä saman vii­te­ryh­män sisäl­lä toi­mi­via — raa­im­mat muo­dot ovat yleen­sä sisa­rus­ten tai työ­to­ve­rei­den välillä. 

  Toi­nen syy voi joh­tua sii­tä, että olet toden­nä­köi­ses­ti elä­nyt lap­suu­te­si ja nuo­ruu­te­si Suo­mes­sa ja oppi­nut luke­maan tämän kult­tuu­rin ilmei­tä, elei­tä ja kie­len sävy­jä huo­mat­ta­vas­ti tar­kem­min kuin mui­den. Näet her­kem­min kateu­den merk­ke­jä itsel­le­si tutus­sa kon­teks­tis­sa. Osaat yksin­ker­tai­ses­ti “lukea” suo­ma­lais­ta paremmin. 

  Täs­tä ei nyt pelas­ta, vaik­ka oli­sit kuin­ka asu­nut ulko­mail­la. Nämä asiat piir­ty­vät ali­ta­jun­taan jo pal­jon aiem­min, var­hais­lap­suu­des­ta alkaen. 

  Et ole kovin kohe­rent­ti eri kom­men­teis­sa­si. Varus­mies­pal­ve­lus-ket­jus­sa käy­tät sanaa defens­si kuvaa­maan sitä, että ihmi­nen muok­kaa omia koke­muk­si­aan hyvin pal­jon mie­lei­sek­seen. Sinul­le jos­tain syys­tä mie­luis­ta on näh­dä suo­ma­lai­sis­sa ikä­viä puo­lia ja muis­sa muka­via puo­lia. Tämä on tul­lut mones­sa puheen­vuo­ros­sa­si esiin. 

  Tämä defens­si on psy­ko­lo­gian ter­mein splitting.

  Btw.Kaikenlaista on tähän ikään men­nes­sä tul­lut kuul­tua, mut­ta on kyl­lä ensim­mäi­nen ker­ta, kun älyl­li­ses­tä lais­kuu­des­ta syytetään.

 52. Jua­ni­to,

  Jokai­nen voi aina vali­ta pale­tis­ta itsel­leen mie­lui­sim­man seli­tyk­sen. Sinul­le luk­suk­sen puut­tu­mi­nen tai vähin­tään­kin pii­lot­te­lu ker­too kateudesta. 

  Yhtä hyvin voin väit­tää, että se ker­too vaa­ti­mat­to­muu­des­ta. Pröys­täi­lyä pide­tään tääl­lä kiusal­li­se­na, jopa hävet­tä­vä­nä. Täs­sä voi­si olla poh­ja­na poh­jois­mail­le tyy­pil­li­nen vah­va käsi­tys ihmis­ten väli­ses­tä tasa-arvos­ta. Ei halu­ta ulkoi­ses­ti erot­tua kovin pal­jon kes­ki­ver­ros­ta. Ei tähän kateut­ta tar­vit­se sekoit­taa, ellei halua. 

  Miten muu­ten seli­tät sen, että mis­si­maa­il­mas­sa kan­sain­vä­li­sis­sä kisois­sa ete­läeu­roop­pa­lai­set osal­lis­tu­jat — puhu­mat­ta­kaan lati­na­lai­sa­me­rik­ka­lai­sis­ta tytöis­tä — repi­vät usein sil­män vält­täes­sä kil­pa­sis­ko­jen­sa esiin­ty­mis­vaat­teet, varas­ta­vat mei­kit, tär­ve­le­vät hius­ten­hoi­to­tuot­teet jne. Poh­jois­mai­sil­la tytöil­lä ei vas­taa­vaa käyt­täy­ty­mis­tä esiin­ny lainkaan. 

  Tämä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti pari vuo­si­kym­men­tä mis­sie­mo­na toi­mi­neel­ta kuul­tua. Mut­ta kai tämä­kin on jonain muu­na näh­tä­vä kuin kateu­te­na. Onhan kysees­sä iha­nat aina toi­si­aan kan­nus­ta­vat ulkomaalaiset.

 53. Eli­na:

  Älyl­li­seen lais­kuu­teen mie­les­tä­ni viit­taa pikem­min­kin se, että hyväk­syy totuuk­si­na omat sub­jek­tii­vi­set koke­muk­sen­sa ja jopa yleis­tää ne koko­nai­sia etni­siä ryh­miä kos­ke­vik­si. Kau­his­te­le­ma­si rasis­min juu­ret ovat täs­sä ilmiössä.

  En ole sano­nut hyväk­sy­vä­ni nämä tie­teel­li­si­nä totuuk­si­na, vaan että on aihet­ta miet­tiä mis­tä täl­lai­set koke­muk­set ker­to­vat, ja että on älyl­li­ses­ti lais­kaa tuo­mi­ta ne muit­ta mut­kit­ta yksi­no­maan koki­joi­den harhakuvitelmaksi.

  Hyväk­syi­sit­kö tämän hypo­teet­ti­sen väit­tä­män: soma­lit ovat lais­ko­ja ja röyh­kei­tä. Perus­tan tämän soma­li­ko­ke­muk­sii­ni ja olen kuul­lut muil­ta­kin vas­taa­via kokemuksia.

  Jos noin sanoo joku, joka on elä­nyt soma­lia­lai­ses­sa kult­tuu­ris­sa pidem­pään, hyväk­syi­sin sen hänen koke­muk­se­naan (en tie­teel­li­se­nä fak­ta­na). Jos näin sanoo joku sel­väs­ti ulko­maa­lais­vi­ha­mie­li­nen suo­ma­lai­nen (en viit­taa täl­lä sinuun), joka ei ole käy­nyt Soma­lias­sa saa­ti välit­tä­nyt tutus­tua soma­lia­lai­siin tar­kem­min, suh­tau­tui­sin kriit­ti­sem­min, kos­ka arve­li­sin sano­mi­sen motii­vi­na ole­van soma­lia­lais­ten toi­mit­ta­mi­nen takai­sin Soma­li­aan — ei pyr­ki­mys paran­taa soma­lia­lais­ta kulttuuria.

  Oli­si­ko sinus­ta myös oikein, että toi­tot­tai­sin tätä havain­toa­ni jul­ki­sil­la sivustoilla?

  Jos oli­sim­me Soma­lias­sa, kyl­lä. Kun olem­me Suo­mes­sa, mis­sä soma­lia­lai­sil­la on jo val­miik­si han­ka­la ase­ma, ja kun suu­rin osa luki­jois­ta on mui­ta kuin soma­lia­lai­sia, näki­sin tämän tyy­li­va­lin­nois­ta riip­puen enem­män tai vähem­män ongel­ma­na, kos­ka teks­ti vai­kut­tai­si ole­van suun­nat­tu suo­ma­lai­sil­le eikä somalialaisille.

  Minus­ta olet oikeu­tet­tu sano­maan, että sinul­la on enem­män koke­muk­sia kateu­den koh­teek­si jou­tu­mi­ses­ta suo­ma­lais­ten kuin muun­maa­lais­ten tahol­ta ja olet kuul­lut mui­den­kin näin rapor­toi­van. Sen sijaan on lii­kaa sanoa, että suo­ma­lai­set ovat eri­tyi­sen kateel­li­nen kansa.

  Olet oikeas­sa, ja näin pyrin­kin yleen­sä teke­mään. Mut­ta kun teks­ti­ni on pit­kää, pol­vei­le­vaa ja ilmei­ses­ti monen mie­les­tä vai­kea­sel­kois­ta, jos­kus jon­kin asian koh­dal­la (eten­kin jos se on vain sivu­juon­ne pää­asi­aan näh­den) tulee oiot­tua mut­kia. Kaik­kia ei näkö­jään tosi­aan voi miellyttää!

  Sinul­le jos­tain syys­tä mie­luis­ta on näh­dä suo­ma­lai­sis­sa ikä­viä puo­lia ja muis­sa muka­via puo­lia. Tämä on tul­lut mones­sa puheen­vuo­ros­sa­si esiin.

  Mis­tä tie­dät, että se on minul­le mie­luis­ta? Teen sään­nöl­li­ses­ti pal­jon muu­ta­kin epä­mie­lui­sal­ta tun­tu­vaa. Ilmei­tä­ni ja elei­tä­ni et voi netin väli­tyk­sel­lä tar­kas­tel­la. Voi­tai­siin myös sanoa, että kos­ka sinul­le on epä­mie­luis­ta kuulla/lukea suo­ma­lai­suut­ta kos­ke­vaa arvos­te­lua (jon­ka olet siis tai­pu­vai­nen tul­kit­se­maan hauk­ku­mi­sek­si), tul­kit­set minun motii­vi­ni vihreellisesti.

  Mik­si et (aina­kin kun­nes toi­sin todis­te­taan) hyväk­syi­si yksin­ker­tai­sin­ta seli­tys­tä toi­min­nal­le­ni: koen puut­tei­ta suo­ma­lai­ses­sa kult­tuu­ris­sa (kuka­pa ei koki­si; eihän mikään kult­tuu­ri voi olla täy­del­li­nen?), ja otan nii­tä esiin, kos­ka rakas­tan Suo­mea ja toi­von sen kehit­ty­vän hyvään suun­taan. Soma­li­aa en arvos­te­le samal­la taval­la, kos­ka minua egois­ti­sis­ta syis­tä (en asu siel­lä enkä halua­kaan asua) kiin­nos­taa pal­jon vähem­män, miten se kehit­tyy. Mut­ta jos asui­sin siel­lä, todel­la­kin arvos­te­li­sin min­kä kerkiäisin/pystyisin.

  Kai­ken­lais­ta on tähän ikään men­nes­sä tul­lut kuul­tua, mut­ta on kyl­lä ensim­mäi­nen ker­ta, kun älyl­li­ses­tä lais­kuu­des­ta syytetään.

  Tuo ei ollut koh­dis­tet­tu juu­ri sinuun, vaan puhuin sii­nä vai­hees­sa asias­ta ylei­sel­lä tasol­la. Sinut näki­sin tyyp­pi­nä, joka koros­taa tie­teel­lis­tä mitat­ta­vuut­ta sen kus­tan­nuk­sel­la, mitä ei voi mita­ta. Sik­si puhum­me tois­tem­me ohi (sinä “totuu­des­ta”, minä sub­jek­tii­vi­sis­ta havain­nois­ta, jot­ka ovat arvok­kai­ta vaik­ka eivät ole­kaan “totuus”).

 54. Kateu­den mää­rit­te­ly aiheut­taa ongel­mia sitä kos­ke­vas­sa kes­kus­te­lus­sa. Jua­ni­ton kuvai­le­ma kateus on sel­lais­ta, jota itse­kin olen havain­nut. TomiA:n mai­nit­se­mal­la Haluat­ko mil­jo­nää­rik­si ‑mit­ta­ril­la en puo­les­taan usko suo­ma­lais­ten ole­van miten­kään eri­tyi­sen kateel­li­sia. Se, että auto­ja ei naar­mu­te­ta, ei puo­les­taan vält­tä­mät­tä ker­ro kateu­den pois­sao­los­ta, vaan naar­mu­tusin­toa voi hil­li­tä mm. auk­to­ri­teet­tius­koi­suu­tem­me tai se, että häpeäm­me kateel­li­suut­tam­me ja siis ymmär­räm­me suit­sia sen joi­ta­kin muotoja.

  Ei näi­tä var­maan pys­ty­tä vie­lä kun­nol­la mit­taa­maan. Mis­tä ei seu­raa, ettei­vät mai­ni­tut ilmiöt oli­si ole­mas­sao­le­via ja relevantteja.

 55. Juha:

  Vih­reät mm. puh­dis­ta­vat Itä­me­ren ja suot ja jär­vet, sit­ten he edus­ta­vat euroop­pa­lais­ta avoi­muut­ta eikä vain Suo­mea, lisäk­si he halua­vat kan­sa­lais­pal­kan kai­kil­le jot­ta voi­si har­ras­taa mitä huvit­taa jne jne.

  Jäi vähän vai­ku­tel­ma että Vih­reil­lä sitä vas­ta unel­ma­höt­töä on, ei mitään kon­kre­ti­aa ja ne mis­sä on ei ker­ro­ta kuka sen maksaa.

  Kenel­tä ajat­te­lit­te saa­da rahat esim kaik­kien jär­vien ja meren putsaamiseen?

  Vih­rei­den ohjel­mas­sa ja vero­po­lii­ti­kas­sa on omat ongel­man­sa, en nyt esi­mer­kik­si ole vakuut­tu­nut että “kas­vis- ja luo­mu­ruu­an” alem­pi ALV-kan­ta on jär­ke­vä tai edes toteu­tet­ta­vis­sa, ja isom­min se että sel­lai­sen koko­nais­pa­ke­tin saa­mi­nen läpi jos­sa vero­tuk­sen raken­net­ta muu­te­taan ja sitä samal­la kiris­te­tään on vai­ke­aa. Yleen­sä vero­tuk­sen raken­ne­muu­tok­set Suo­mes­sa on teh­ty veron­alen­nus­ten yhtey­des­sä, kos­ka näin voi­daan teh­dä pare­to-opti­maa­li­sia rat­kai­su­ja. Mut­ta perus­teel­li­suu­den puu­te ei kyl­lä ole se ongel­ma, kts. esim. http://www.vihreat.fi/files/liitto/Veropoliittinen2010.pdf

 56. Sinul­le luk­suk­sen puut­tu­mi­nen tai vähin­tään­kin pii­lot­te­lu ker­too kateudesta.”

  En sanon­nut niin. Jos pää­tät ymmär­tää sen sil­lä taval­la, olkoon. Se että jou­tuu “pii­lot­te­le­maan” ker­too jo paljon

  Tääl­lä kuten muu­al­la kyl­lä halu­taan ulkoi­ses­ti erot­tua kovin pal­jon kes­ki­ver­ros­ta mut­ta ei vaan uskal­le­ta kateu­den pelos­ta. Rik­kaat suo­ma­li­set näyt­tävt sitä avoi­mes­ti ulko­mail­la mut­ta ei suomessa.

  Suo­mes­sa monet ihmi­set vetä­vät hyvin her­käs­ti kateus­kor­tin esiin. Olen koh­ta­nut kateut­ta opis­ke­lua­jal­ta läh­tien, työs­sä ja eri pii­reis­sä. Se on hyvin kon­kreet­ti­nen kateus, hyvin suo­ma­lai­nen, mut­ta kateus.

  En usko että mis­sey­des­sä oli­si suu­ria ero­ja ete­läs­sä ja suo­mes­sa, samoil­la kor­til­la pela­taan, ehkä se että ete­läs­sä mis­si tus­kin pää­se kansanedustajaksi.

  Sori että se sinua häi­rit­see, mut­ta halusin ainoas­taan antaa omaa mie­li­pi­det­tä­ni oman koke­muk­se­ni poh­jal­ta, ja se on: suo­ma­la­set ovat kateel­li­sem­pia, samoin kuin ovat rehel­li­sem­piä mää­rä­tyl­lä taval­la ja poli­tii­kas­sa myös­kin vaik­ka usein kuu­lee toi­sin ver­rat­tu­na ete­lään huo­mat­ta­vas­ti rehellisempiä.

  Suo­mi on kyl­lä muu­ten var­sin mal­li­kas maa mut­ta jos­kus ottaa pää­hän tämä kan­sa­kun­nan peri­syn­ti eli kateus.

 57. val­tio on para­siit­ti joka ei tuo­ta mitään’ (Jark­ko)
  Val­tio­ta ei tosi­aan tar­vi­ta mihin­kään, jos ele­tään kivi­kau­ti­ses­sa met­säs­tä­jä-keräi­li­jä ‑yhtei­sös­sä tai hoi­de­taan kaik­ki poli­tiik­ka (jär­jes­täy­ty­nyt val­lan ja väki­val­lan käyt­tö) hei­mo­poh­jal­ta (vrt. Afga­nis­ta­nin ja Soma­lian sisä­po­li­tiik­ka). Minä en pär­jäi­si kovin kau­aa met­sä­läi­se­nä, ja polii­si on minus­ta veri­kos­toa kivem­pi tapa hoi­taa oma tur­val­li­suus. YMMV.

 58. Täl­le suo­ma­lai­suu­den hal­ven­ta­mi­sen dis­kurs­sil­le on tyy­pil­lis­tä argu­men­toi­mat­to­mat hei­tot, joi­ta ei miten­kään voi toden­taa.’ (Eli­na)
  Tämä voi olla jon­kin­lai­nen poh­jois­mai­nen kult­tuu­ri­nen eri­kois­piir­re. Ruot­sa­lai­sil­la on sama oman kult­tuu­rin vähät­te­ly ja jopa sen ole­mas­sao­lon kiis­tä­mi­nen. Samal­la oman kult­tuu­rin hyvin­kin eri­koi­sia omi­nai­suuk­sia pide­tään itses­tään­sel­vi­nä ja uni­ver­saa­lei­na. Ks. Karl-Olov Arnst­ber­gin tuo­tan­to. Eri­tyi­sen haus­kaa on Arnst­ber­gin ana­lyy­si suo­ma­lai­sen roma­ni­kult­tuu­rin ja perus­ruot­sa­lai­sen kult­tuu­rin koh­taa­mi­ses­ta, jos­sa sivis­ty­neen ruot­sa­lai­sen on oman kult­tuu­rin­sa arvos­tus­ten poh­jal­ta pak­ko tul­ki­ta kaik­ki ongel­mat aiheu­tu­vik­si ruot­sa­lais­ten rasismista.

 59. Jos­tain­han se ker­too, että monil­la on vas­taa­va koke­mus, eikä ole hedel­mäl­lis­tä läh­tö­koh­tai­ses­ti olet­taa että kysees­sä on silk­ka koki­joi­den har­ha­ku­vi­tel­ma.’ (Saa­ra)
  Kaik­ki ste­reo­tyy­pit perus­tu­vat koke­muk­siin, ja ker­to­vat jostakin.

 60. tota­noin, ker­to­kaas nyt mitä pahaa on kateu­des­sa? Eikö­hän ihmis­kun­ta oli­si edel­leen puus­sa jos ei oli­si kateut­ta. Maa­il­ma pyö­rii kateu­den varas­sa. Jos kukaan ei kadeh­ti­si mitä toi­sel­la on niin mik­si se tavoit­te­li­si itse mitään?

  Kateus­han on juu­ri se voi­ma joka saa ihmi­set pin­nist­te­le­mään ja halua­maan ole­maan parem­pia kuiin muut.

  Jos kaik­ki ajat­te­li­si vain että ok mul­le riit­tää tämä ihan hyvin niin puus­sa pop­sit­tais bans­ku­ja edelleen.

 61. lurk­ki:

  Kaik­ki ste­reo­tyy­pit perus­tu­vat koke­muk­siin, ja ker­to­vat jostakin”

  Niin sii­nä tapauk­ses­sa, että koke­muk­sia on riit­tä­väl­lä otok­sel­la ver­tail­ta­vis­ta ryh­mis­tä eikä ole eri­tyis­tä halua/motiivia näh­dä esim. nega­tii­vi­sia omi­nai­suuk­sia tie­tys­sä ryhmässä. 

  Jos nyt aja­tel­laan vaik ns. viher­va­sem­mis­to­lais­ten omaa­mia nega­tii­vi­sia ste­reo­ty­pioi­ta suo­ma­lai­sis­ta ja suo­ma­lai­ses­ta kult­tuu­ris­ta, niin ne saat­taa suun­nil­leen yhtä hyvin ker­toa jotain viher­va­sem­mis­to­lai­sis­ta itses­tään ku suo­ma­lai­sis­ta. Tän osot­taa se, että muut suo­ma­lai­set ku viher­va­su­rit ei usein­kaan jaa näi­tä samo­ja ste­reo­tyyp­pi­siä käsi­tyk­siä. Vas­taa­vas­ti jon­kun rasis­tin ste­reo­ty­pia “arja­lai­sis­ta” yli­ver­tai­se­na rotu­na saat­taa ker­toa enem­män rasis­tis­ta itses­tään kuin ympä­röi­väs­tä todel­li­suu­des­ta. Ste­reo­ty­pial­la on sel­lai­se­naan enem­män uskot­ta­vuut­ta, jos sen jakaa laa­jem­pi poruk­ka kuin joku tiet­ty saman ideo­lo­gian omaa­va ryhmä.

 62. @juge
  On kateut­ta ja kateut­ta. Man­saa­re­lai­ses­sa anek­doo­tis­sa turis­ti kat­se­lee sata­ma­lai­tu­ril­la mata­las­sa saa­vis­sa ole­via rapu­ja ja kysyy kalas­ta­jal­ta, eikö tämä pel­kää nii­den kar­kaa­van lai­dan yli. Kalas­ta­ja vas­taa, että ne ovat manxi­lai­sia rapu­ja: jos joku niis­tä näyt­tää ole­van pää­se­mäs­sä pois saa­vis­ta, toi­set kyl­lä kis­ko­vat sen poru­kal­la takai­sin. Tämä on ylei­nen ste­reo­tyyp­pi monis­ta­kin kult­tuu­reis­ta, mut­ta mis­tä se kertoo…

 63. Eli­na Juanitolle:

  Jokai­nen voi aina vali­ta pale­tis­ta itsel­leen mie­lui­sim­man seli­tyk­sen. Sinul­le luk­suk­sen puut­tu­mi­nen tai vähin­tään­kin pii­lot­te­lu ker­too kateudesta.

  Yhtä hyvin voin väit­tää, että se ker­too vaa­ti­mat­to­muu­des­ta. Pröys­täi­lyä pide­tään tääl­lä kiusal­li­se­na, jopa hävet­tä­vä­nä. Täs­sä voi­si olla poh­ja­na poh­jois­mail­le tyy­pil­li­nen vah­va käsi­tys ihmis­ten väli­ses­tä tasa-arvos­ta. Ei halu­ta ulkoi­ses­ti erot­tua kovin pal­jon kes­ki­ver­ros­ta. Ei tähän kateut­ta tar­vit­se sekoit­taa, ellei halua.

  Jos ja kun ulkoi­sia menes­tyk­sen tun­nus­merk­ke­jä pide­tään ihmi­sar­von mit­ta­ri­na, tasa-arvo­pyr­ki­myk­set tosi­aan joh­ta­vat sii­hen, että näi­den tun­nus­merk­kien esiin­ty­mi­seen suh­tau­du­taan pahek­su­vas­ti. Samoin kuin sen pahek­su­mi­seen, että puhu­taan köy­his­tä köy­hi­nä, kier­te­le­mät­tä (kos­ka täl­löin­hän se impli­koi, että he ovat köy­hyy­ten­sä lisäk­si arvot­to­mam­pia kuin muut).

  Mut­ta tämä täl­lai­nen ihmis­ten mit­tai­lu ja arvos­ta­mi­nen ulkois­ten seik­ko­jen perus­teel­la juu­ri edus­taa tai aiheut­taa sitä tar­koit­ta­maa­ni “kateut­ta” (ehkä asia pitäi­si nime­tä joten­kin parem­min, kun näem­mä kateu­den voi ymmär­tää niin monil­la tavoil­la). Oli­si hyvä ymmär­tää, että mui­ta­kin vaih­toeh­to­ja on.

  Minul­la on ihan suo­ma­lai­sia­kin kave­rei­ta ja tut­tu­ja, joi­ta ei voi­si vähem­pää kiin­nos­taa mui­den varal­li­suus, menes­tys, näi­den puu­te, tai se min­kä ver­ran nii­tä tai nii­den puu­tet­ta tuo­daan esiin mm. pukeu­tu­mi­sel­la tai kulu­tus­va­lin­noil­la. Ihmi­sen per­soo­nal­li­suus rat­kai­see. Pidän täl­lai­ses­ta kult­tuu­ris­ta, kos­ka se sal­lii ihmis­ten kes­kit­tyä olen­nai­seen tar­peet­to­man kinas­te­lun, kes­ki­näi­sen nokit­te­lun ja louk­kis­te­lun sijas­ta. Se on kui­ten­kin koke­muk­se­ni mukaan Suo­mes­sa vähem­mis­tös­sä (ja uskon, että monis­sa muis­sa­kin mais­sa, mut­ta tar­koi­tuk­se­ni ei ole­kaan teh­dä mai­den välis­tä parem­muus­ver­tai­lua, vaan osoit­taa mikä meil­lä voi­si olla parem­min kuin nyt on).

  Vaa­ti­mat­to­muus voi mie­les­tä­ni olla vain itseen suun­tau­tu­vaa. Vaa­ti­ma­ton hen­ki­lö ei vaa­di mui­ta­kin ole­maan yhtä vaa­ti­mat­to­mia, eikä siis suh­tau­du pahek­su­vas­ti nii­hin, jot­ka täs­tä odo­tuk­ses­ta poik­kea­vat. Mik­si sinä, Eli­na, nimit­täi­sit sitä asen­net­ta, joka odot­taa kaik­kien mui­den­kin ihmis­ten ole­van yhtä vaa­ti­mat­to­mia kuin itse? Oli­si­ko sosia­lis­mi parem­pi nimi­tys, vai onko sil­lä­kin niin kiel­tei­nen kai­ku että pidät sanan käyt­tä­mis­tä haukkumisena?

 64. lurk­ki:

  Kaik­ki ste­reo­tyy­pit perus­tu­vat koke­muk­siin, ja ker­to­vat jostakin.

  Nime­no­maan. Minua har­mit­taa sel­lai­nen ihmis­ten koke­muk­sia vähät­te­le­vä kult­tuu­ri, jos­sa ihmis­tä ei kuun­nel­la eikä ote­ta todes­ta vaan tyr­mä­tään suo­ral­ta kädel­tä. Oli­pa sit­ten kysees­sä maa­han­muut­to­kriit­ti­nen perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­ja tai maas­sam­me rasis­mia koke­nut maa­han­muut­ta­ja, vain pari esi­merk­kiä ottaak­se­ni. Toi­sil­leen vas­tak­kai­sia koke­muk­sia ja kan­to­ja ei kai sit­ten vain osa­ta käsi­tel­lä saman­ai­kai­ses­ti, vaan pyr­ki­mys on päät­tää, kum­pi kan­ta edus­taa “totuut­ta” ja tyr­mä­tä sit­ten kaik­ki “totuu­den vas­tai­set” äänet. Tympeää.

 65. Juge:

  tota­noin, ker­to­kaas nyt mitä pahaa on kateu­des­sa? Eikö­hän ihmis­kun­ta oli­si edel­leen puus­sa jos ei oli­si kateut­ta. Maa­il­ma pyö­rii kateu­den varas­sa. Jos kukaan ei kadeh­ti­si mitä toi­sel­la on niin mik­si se tavoit­te­li­si itse mitään?

  Kateus­han on juu­ri se voi­ma joka saa ihmi­set pin­nist­te­le­mään ja halua­maan ole­maan parem­pia kuiin muut.

  Jos kaik­ki ajat­te­li­si vain että ok mul­le riit­tää tämä ihan hyvin niin puus­sa pop­sit­tais bans­ku­ja edelleen.

  Kateus ei ole ainoa eteen­päin vie­vä voi­ma. Luo­va aikaan­saa­vuus ei syn­ny halua­mal­la jota­kin, jota joku muu jo tekee/omistaa, vaan voi­mas­ta olla oma itsen­sä ja halu­ta jota­kin aivan muuta.

  Onhan sii­nä­kin point­tia, että kateu­den voi­mal­la tapah­tuu monia asioi­ta, enkä ole­kaan pyr­ki­mäs­sä koko­naan pois­ta­maan kateut­ta (enpä usko sen ole­van edes mah­dol­lis­ta). Kateel­li­suu­des­sa on kui­ten­kin myös hal­vaan­nut­ta­va puo­li: kun ihmis­ten menes­tys­tä ja pär­jää­mis­tä tie­tys­sä yhtei­sös­sä oikein pahek­su­taan, siel­lä elä­vät ihmi­set eivät var­mas­ti pyri yhtä aktii­vi­ses­ti eteen­päin kuin sel­lai­ses­sa yhtei­sös­sä jos­sa menes­ty­mi­nen on hyväksyttyä.

  Voi­si kai sanoa, että yksi­tyi­se­nä tun­tee­na kateus vie eteen­päin, mut­ta yhtei­söl­li­se­nä hal­vek­sun­ta­na ilme­tes­sään se jar­rut­taa kehitystä.

 66. az:

  …Ei hyväk­syt­tä­vää feministien/homoaktivistien/jne. täs­tä myös­kään loukkaantua…

  Sanoin, että louk­kaan­tu­mi­nen aiheut­taa tehot­to­muut­ta. En, ettei se oli­si hyväksyttävää.

 67. Saa­ra:

  Nime­no­maan. Minua har­mit­taa sel­lai­nen ihmis­ten koke­muk­sia vähät­te­le­vä kult­tuu­ri, jos­sa ihmis­tä ei kuun­nel­la eikä ote­ta todes­ta vaan tyr­mä­tään suo­ral­ta kädeltä”

  Mut ei se oo mitään vähät­te­lyä, jos antaa teo­reet­ti­sia syi­tä sil­le, miks ne sub­jek­tii­vi­set koke­muk­set saat­taa hyvin­kin olla ris­ti­rii­das­sa todel­li­suu­den kanssa. 

  Sä esi­tit, että sun koke­mus, jon­ka mukaan suo­ma­lai­set olis kateel­li­sem­pia ku ulko­maa­lai­set joten­kin lisäis tän väit­teen totuusar­voa. Mä esi­tän, että sun ja sun ystä­vä­pii­ris­ko­ke­muk­set on bia­soi­tu­nei­ta ja niin pie­ni pisa­ra meres­seä, ettei ne rii­tä näy­töks. En vähät­te­le koke­mus­ta, vähät­te­len sen koke­muk­sen kont­ri­buu­tio­ta väit­teen totuusarvolle.

 68. Jep Juge — pik­ku kom­men­tit vie­lä sii­tä para­siit­ti­kun­ta-aihees­ta. Tai­dan tosi­aan aja­tel­la niin, että nää ympä­ris­tö­kun­nat on aika lail­la para­siit­te­ja, jot­ka elä­vät sen kes­kus­kun­nan siivellä.

  Aste-ero­ja toki on, mut­ta sano­taan nyt, että kun työ­paik­kao­ma­va­rai­suus voi jää­dä hyvin­kin pie­nek­si ja kaa­voi­tus on tom­mos­ta hau­li­kol­la ammut­tu­ja ostos­hel­vet­te­jä ja pel­lot on täyn­nä oma­ko­ti­ta­lo­ja, jois­ta käy­dään kah­del­la autol­la tuk­ki­mas­sa kes­kus­kau­pun­gin (ehjät) sil­lat, niin
  en nyt pitäi­si tätä para­siit­ti-sanaa ihan ylimitoitetuna.

  Tie­dät­kö muu­ten, mikä on Turun Vehon osoite?

  Tou­ko Mettinen
  Työs­sä­käyn­tia­lue on kun­nan oikea koko

 69. En usko että mis­sey­des­sä oli­si suu­ria ero­ja ete­läs­sä ja suo­mes­sa, samoil­la kor­til­la pela­taan, ehkä se että ete­läs­sä mis­si tus­kin pää­se kansanedustajaksi.

  Ita­lias­sa pää­see kyl­lä minis­te­rik­si asti kai­ken­lai­sia mis­se­jä.

 70. Osmo, toki, en muu­ta väit­tä­nyt­kään, mut­ta kun Jua­ni­to oli sitä miel­tä, että mis­sit voi­vat menes­tyä poli­tii­kas­sa vain Suomessa.

 71. Voi­si kai sanoa, että yksi­tyi­se­nä tun­tee­na kateus vie eteen­päin, mut­ta yhtei­söl­li­se­nä hal­vek­sun­ta­na ilme­tes­sään se jar­rut­taa kehitystä. 

  En oikein usko, että yksi­tyi­se­nä tun­tee­na­kaan se on mikään kaik­kein raken­ta­vin tun­ne. Yleen­sä pisim­mäl­le pää­see, kun kes­kit­tyy vain omaan suo­ri­tuk­seen eikä kyt­tää muita.

 72. Rogue:

  Mut ei se oo mitään vähät­te­lyä, jos antaa teo­reet­ti­sia syi­tä sil­le, miks ne sub­jek­tii­vi­set koke­muk­set saat­taa hyvin­kin olla ris­ti­rii­das­sa todel­li­suu­den kanssa.

  Kuten Osmon para­siit­ti-kom­ment­ti ei ollut hauk­ku­mis­ta, mut­ta sel­lai­sel­ta se kui­ten­kin monis­ta tuntui.

  Toki sil­loin, kun joku kuvit­te­lee oman koke­muk­sen­sa ole­van samal­la yleis­tet­tä­vis­sä ole­va fak­ta, on pai­kal­laan käsi­tel­lä syi­tä, mik­si näin ei vält­tä­mät­tä ole (en nyt sano mitään sii­tä, että sinä näkö­jään kuvit­te­let tämän ole­van pai­kal­laan minun suh­tee­ni). Sil­loin­kin kui­ten­kin kan­nat­taa hyväk­syä sub­jek­tii­vi­nen koke­mus, kos­ka tämä tehos­taa kes­kus­te­lua huo­mat­ta­vas­ti (jos sitä ei hyväk­sy, ja vas­ta­puo­li on vähän­kin herk­kä louk­kaan­tu­maan, ajau­du­taan nokit­te­luun ja yhtei­sym­mär­ryk­sen syn­ty­mi­sen mah­dol­li­suus sulkeutuu).

  Sä esi­tit, että sun koke­mus, jon­ka mukaan suo­ma­lai­set olis kateel­li­sem­pia ku ulko­maa­lai­set joten­kin lisäis tän väit­teen totuusarvoa.

  Mis­sä esi­tin näin? (En aina­kaan tie­toi­ses­ti ole väit­tä­nyt näin, enkä usko että löy­dät täl­lais­ta väit­tä­mää teks­teis­tä­ni — itse en ryh­dy nyt selailemaan.)

  Kuten sanot­tu, sub­jek­tii­vi­sen koke­muk­sen voi ja se kan­nat­taa hyväk­syä sub­jek­tii­vi­ses­ti tote­na, mikä on eri asia kuin sen hyväk­sy­mi­nen fak­ta­na. Koke­mus (siis koki­jal­le tul­lut tun­ne) on kui­ten­kin useim­mi­ten todel­li­nen (aivo­ke­mial­li­nen, toden­net­ta­vis­sa ole­va tila). Jos koke­mus on ikä­vä, voi­daan var­maan olla yhtä miel­tä sii­tä, että on ikä­vää että moi­nen koke­mus on syn­ty­nyt. Se, mis­tä sen syn­ty­mi­nen joh­tuu, on sit­ten asia erikseen.

  Jos (kun) ympä­ris­tön kateel­li­suut­ta ja pahek­sun­taa koke­nei­ta — tai muul­la taval­la sen esiin­ty­mis­tä todis­ta­nei­ta — ihmi­siä on luku­mää­räl­li­ses­ti pal­jon, voi­daan ihan fak­ta­ta­sol­la­kin sanoa yhteis­kun­tam­me sys­tee­mi­ses­ti ole­van sel­lai­nen, jos­sa osa ihmi­sis­tä kokee esiin­ty­vän kateut­ta (käy­tet­tä­vää ter­miä voi edel­leen tar­ken­taa, itse en heti kek­si parem­paa­kaan). Tämä voi joh­tua sii­tä, että yhteis­kun­nas­sam­me jois­ta­kin ihmi­sis­tä tulee sel­lai­sia, jot­ka saa­vat täl­lai­sia koke­muk­sia perus­teet­to­mas­ti. Tai voi olla, että jois­ta­kin ihmi­sis­tä tulee sel­lai­sia, jot­ka aiheut­ta­vat täl­lai­sia koke­muk­sia kans­saih­mi­sil­leen tah­to­mat­taan. Tai sekä että. Itse uskon, että vain har­vas­sa sosi­aa­li­ses­sa ris­ti­rii­ta­ti­lan­tees­sa vikaa on yksi­no­maan vain toi­ses­sa osapuolessa.

  En muu­ten myös­kään ole sano­nut: “Suo­ma­lai­set ovat kateel­li­sem­pia kuin ulko­maa­lai­set”, vaan että suo­ma­lai­set ovat (tai vai­kut­ta­vat minus­ta ole­van) kateel­li­sia. Siis kateel­li­sem­pia kuin voi­si­vat olla. Point­ti ei siis ole mikään kan­sal­li­suuk­sien väli­nen kil­pai­lu (minua ei todel­la kiin­nos­ta parem­muus­kil­pai­lu yksi­löi­den välil­lä, eikä lii­oin kan­sal­li­suuk­sien välil­lä), vaan olen käyt­tä­nyt koke­muk­sia­ni ulko­mail­ta esi­merk­kei­nä sii­tä toi­sen­lai­ses­ta koke­muk­ses­ta, jon­ka tie­dän ole­van a) mah­dol­li­nen ja b) hedel­mäl­li­sem­pi. Tämän koke­muk­sen arvoa ei vähen­nä se, että joku toi­nen saat­taa kokea nämä aivan samat esi­merk­kiym­pä­ris­töt kateellisiksi.

  Jos tämä ulko­mai­hin ver­tai­lu vihas­tut­taa tai häm­men­tää, voin yhtä hyvin ver­tail­la nii­hin tun­te­mii­ni suo­ma­lai­siin, jot­ka eivät ole mai­nit­se­mal­la­ni taval­la kateel­li­sia. Enpä kyl­lä tie­dä, tun­tuu­ko sel­lai­nen ver­tai­lu sit­ten yhtään lem­peäm­mäl­tä ihmi­ses­tä, joka ali­ta­jui­ses­ti (tai tie­toi­ses­ti) havait­see yllä­pi­tä­vän­sä mai­nit­se­ma­ni kal­tais­ta arvo­jär­jes­tys­kil­pai­lua ja sen myö­tä tätä puhee­na ole­vaa “kateel­lis­ta” asen­net­ta. Täl­lai­nen tyyp­pi var­maan­kin ottaa kri­tii­kin ihmi­sar­vo­aan alen­ta­va­na, mis­tä seu­raa när­käs­ty­mi­nen, min­kä jäl­keen sen ymmär­tä­mi­nen, mitä todel­la olen sano­nut, han­ka­loi­tuu. Mut­ta no.

  Mä esi­tän, että sun ja sun ystä­vä­pii­ris­ko­ke­muk­set on bia­soi­tu­nei­ta ja niin pie­ni pisa­ra meres­seä, ettei ne rii­tä näy­töks. En vähät­te­le koke­mus­ta, vähät­te­len sen koke­muk­sen kont­ri­buu­tio­ta väit­teen totuusarvolle.

  Luu­li­si useam­mas­ta­kin aiem­mas­ta vies­tis­tä­ni käy­vän ilmi, että en väi­tä koke­mus­ta­ni ylei­sek­si totuu­dek­si. Sii­tä, että väit­tä­män totuusar­vo ei ole 1, ei kui­ten­kaan seu­raa että sen totuusar­vo oli­si 0.

  Mut­ta siis väi­tät­kö sinä, että jos poik­keuk­sel­li­sen menes­ty­neil­tä tai muul­la taval­la ylei­ses­ti tavoi­tel­ta­vaan suun­taan poik­kea­vil­ta suo­ma­lai­sil­ta kysyt­täi­siin, i) koke­vat­ko he maas­sam­me itseen­sä koh­dis­tu­vaa kateel­li­suut­ta ja ii) koke­vat­ko he sen häi­rit­se­väk­si, vain vir­he­mar­gi­naa­liin mah­tu­van kokoi­nen osa vas­tai­si molem­piin koh­tiin myöntävästi?

  Jos­pa vie­lä tii­vis­täi­sin sanot­ta­va­ni, ettei tule enem­pää vää­rin­kä­si­tyk­siä: Suo­mes­sa esiin­tyy yhtei­söl­lis­tä kateut­ta (= yksi­lön menes­ty­mis­tä ja erot­tu­mis­ta muis­ta pahek­su­taan) vähin­tään­kin sii­nä mää­rin, että sitä voi­daan sanoa esiin­ty­vän. Tämän­tyyp­pi­nen kateus on pahak­si yhteis­kun­nal­li­sel­le kehi­tyk­sel­le, mis­tä syys­tä toi­voi­sin sen vähentyvän.

 73. Tou­ko, voi­sit perus­tel­la mik­si edus­ta­ma­si sosia­lis­ti­nen kun­ta­mal­li oli­si parem­pi kuon nykyi­nen jos­sa jou­du­taan kilpailemaan.

  Älä­kä vas­taa että kil­pai­lu on epätervettä.

  Edus­ta­mas­sa­si mal­lis­sa ei mie­les­tä­ni tar­vi­ta kun­tia lainkaan.

  1. Kil­pai­lu on ter­vet­tä jos sään­nöt ovat ter­veet, mut­ta jos sään­nöt ovat epä­ter­vei­tä, kil­pai­lu ei ole ter­vet­tä. Kun kau­pun­ki jae­taan kun­nal­li­sen itse­hal­lin­non saa­nei­siin kau­pun­gi­no­siin, jois­ta jot­kut hyväk­sy­vät asuk­kaik­seen vain rik­kai­ta ja ter­vei­tä, kil­pai­lu ei ole tervettä.
   Tuo vali­koin­ti voi­daan teh­dä esi­mer­kik­si niin, että kaa­voi­te­taan asun­to­jen vähim­mäis­kook­si usei­ta sato­ja neliöi­tä (Sipoo/Karhusaari) siten, että lai­min­lyö­dään laki­sää­tei­set vam­mais­pal­ve­lut ja ker­ro­taan, että kau­pun­gis­ta nii­tä kyl­lä saa (usei­ta esi­merk­ke­jä) lähe­te­tään asunn­ot­to­mat naa­pu­ri­kun­taan (Espoo) jäte­tään jouk­ko­lii­ken­ne jär­jes­tä­mät­tä, jot­ta köy­hil­lä ei oli­si kun­taan asi­aa (Juna tuo huumeet/Nurmijärvi) ja niin edelleen.

 74. Minä olen kyl­lä ymmär­tä­nyt kil­pai­lun idean niin, että eri syis­tä joh­tuen tulos ei ole­kaan tas­a­puo­li­nen. Maa­liin ei ole tar­koi­tus­kaan tul­la yhtä aikaa, eivät­kä kaik­ki voi voittaa.

 75. jep, val­tio on lykän­nyt kun­nil­le lii­kaa jobia jos­ta voi tul­la Oden mai­nit­se­mia ongel­mia. Kun­ta­lii­tok­set ei kui­ten­kaan ole oikea rat­kai­su, vaan pal­ve­lu­ken­tän miet­ti­mi­nen uusiksi.

  Jat­kos­sa­kin tar­vi­taan oma­lei­mai­sia kun­tia, jois­ta ihmi­set voi­vat vali­ta mie­lei­sen­sä. Ihmi­set tar­vit­se­vat jon­kin pai­kan johon voi idcen­ti­fioi­tua. Niin type­räl­tä kuin se kuu­los­taa­kin ihmis­ten vakio­kes­kus­te­luai­he tava­tes­sa uusi hep­pu on ettäl mis­tä olet kotoi­sin. On se kai sit­ten mel­koi­sen tär­keä juttu.

 76. Juge — edus­ta­ma­ni (sosia­lis­ti­nen — heh) mal­li (työs­sä­käyn­tia­lue on kun­ta) mah­dol­lis­tai­si sen, että ter­veet kun­nat voi­si­vat kes­ke­nään kil­pail­la sii­tä, mikä kun­ta pys­tyy tar­joa­maan asuk­kail­leen laa­duk­kaim­mat pal­ve­lut vero­tu­loil­laan. Nyky­mal­li kan­nus­taa työn­tä­mään naa­pu­ril­le kai­ken, mikä mak­saa. Espoo näkyy ulkois­ta­neen rikollisuutensakin.

  Kyl­lä tämän Kaa­ri­nas­sa ja Mas­kus­sa elä­vä oma­ko­tia­su­ja­kin myön­tää. Olen huo­man­nut ymmär­ret­tä­vää kat­ke­ruut­ta sii­tä, että heil­lä ei ollut aikoi­naan (~80-luvul­la) mitään mah­dol­li­suut­ta raken­taa omaa taloa Tur­kuun. Sil­loin kaik­ki raken­nus­maa tai­si men­nä raken­nus­liik­keil­le ja muka­vaa kas­sa­vir­taa se tai­si tie­tää kokoo­muk­sen ja dema­reit­ten kun­nal­lis­jär­jes­töil­le­kin. No, sii­hen aikaan toki jää­kiek­koi­li­jat sai­vat oma­ko­ti­tont­te­ja Turusta.

  Mut­ta oikees­ti — et kai sä tosis­sas pidä sitä Hau­nis­ten aluet­ta “hie­no­na paik­ka­na”? Sehän on ihan kuin jen­keis­sä oli­si — ainoat käve­li­jät on syr­jäy­ty­nei­tä — esim. Turun Vehos­ta ei oikein voi kävel­lä toi­sel­le puo­lel­le tie­tä Pris­maan — ainoas­taan autolla.

  Tou­ko Mettinen

 77. OS kir­joit­ti: “jot­kut hyväk­sy­vät asuk­kaik­seen vain rik­kai­ta ja ter­vei­tä, kil­pai­lu ei ole tervettä.”

  Kun­nat­han ovat pit­kään kil­pail­leet aktii­vi­ses­ti hyvis­tä työ­pai­kois­ta ja hyvis­tä veron­mak­sa­jis­ta. Kil­pai­luun on voi­nut jos­kus kuu­lua myös huo­no­jen veron­mak­sa­jien ja kal­lii­ta pal­ve­lui­ta tar­vit­se­vien asuk­kai­den välltely.

  Näis­tä ongel­ma­koh­dis­ta sai­si suu­rim­man osan eli­mi­noi­tua siten, että verot keräi­si pää­asias­sa val­tio, ja kun­nil­le mak­set­tai­siin näis­tä tulois­ta osuuk­sia arvoi­dun tar­peen mukaan (tiet­ty sum­ma per kou­lu­lai­nen jne.).

  Olen sano­nut saman mie­li­pi­teen jo pari ker­taa. Toi­vot­ta­vas­ti tois­to ei vie­lä häi­rit­se ketään. Ei voi kuin tois­taa, kun ei ymmär­rä mitä parem­pia kei­no­ja oli­si, siis jos kun­tien välis­tä epä­ter­vet­tä kil­pai­lua halu­taan vähen­tää. Onko parem­pia / tehok­kaam­pia ehdotuksia?

  Näi­den toi­mien jäl­keen kil­pai­lu toi­vot­ta­vas­ti tapah­tui­si enem­män­kin asuk­kai­den pal­ve­lui­den hyvän toteut­ta­mi­sen mer­keis­sä. Tai ehkä kyse ei oli­si aina edes kil­pai­lus­ta (hvis­tä asuk­kais­ta ja työ­nan­ta­jis­ta), vaan vain kun­ta­lais­ten pai­kal­lis­de­mo­kra­tian puit­teis­sa valit­se­mien, hei­tä itse­ään miel­lyt­tä­vien lin­jaus­ten toteuttamisesta.

 78. mik­si Tou­ko ei pys­ty käve­le­määän Vehol­ta Pris­maan? Onko pyö­rä­tie lii­an huo­no Tou­koa var­ten? Vai 700 mmat­ka lii­an pitkä?

 79. Kil­pai­lu on “ter­vet­tä” vain, jos voit­ta­jat voit­ta­vat enem­män kuin häviä­jät, enkä viit­taa pel­käs­tään siis kil­pai­lun osa­puo­liin. Esi­mer­kik­si kun tava­ran tms. tuot­ta­jat kil­pai­le­vat, he jou­tu­vat pai­na­maan kus­tan­nuk­si­aan ja paran­ta­maan laa­tua. Täl­löin voit­ta­ja­kin “hävi­ää”, mut­ta kulut­ta­jat voit­ta­va jotain.

  Täs­sä yhtey­des­sä “epä­ter­ve” kil­pai­lu on siis jotain sel­lais­ta, jos­sa pol­te­taan kil­pai­li­jan teh­das tai muu­ten hei­te­tään kapu­loi­ta rat­tai­siin, jot­ta pääs­tään edelle. 

  Kun­tien kil­pai­lu ns. hyvis­tä veron­mak­sa­jis­ta voi olla tai olla ole­mat­ta ter­vet­tä. Jos kil­pai­lu on sitä, että mak­se­taan puliu­koil­le että nämä muut­ta­vat naa­pu­ri­kun­taan, niin sii­nä nyt aina­kin näyt­täi­si ole­van muu­ta­ma meka­nis­mi, jol­la täm­möi­nen epä­ter­veys rea­li­soi­tuu, kun oman kun­nan asuk­kaat menet­tä­vät vähän, mut­ta naa­pu­ri­kun­nal­le tulee täy­si lasku.

 80. eikö tie­de­mie­hel­le ole vie­lä sel­vin­nyt että talous ei ole nol­la­sum­ma­pe­liä jos­sa joku asia on auto­maat­ti­ses­ti toi­sel­ta pois. Näin­hän ei ole. Ei ole kos­kaan ollut.

  Ja joku kir­joit­ti Kaa­ri­nas­ta ker­man­kuo­ri­ja­na. Nehän on ihan liris­sä lap­si­per­hei­den kans­sa. Ei se hal­paa huvia ole. Kun­taan muut­ta­va lap­si­per­he siir­tyy mak­su­mie­hen osaan noin 15 vuo­den pääs­tä muu­tos­ta, sii­hen asti kas­va­te­taan mii­nus­kak­kua. Sit­ten toi­set 15 vuot­ta niin tase on nol­lil­la. Var­si­nais­ta kermankuorintaa.

  En tie­dä yhden­kään kun­nan jaka­neen vie­lä osin­ko­ja. Sit­ten kun sem­moi­nen tulee vas­taan niin voi­daan alkaa puhu­maan kermankuorijakunnasta.

  1. Val­tio­no­suu­det päi­vä­hoi­dos­ta ja eri­tyi­ses­ti perus­kou­lus­ta ovat aika isot. Kaa­ri­na on ehkä jou­tu­nut liriin inves­toin­ti­tar­pei­den vuoksi.

 81. Juge, onko lue­tu­nym­mär­tä­mi­ses­sä jotain vikaa? Juu­ri­han kir­joi­tin, että kaik­ki ei ole nol­la­sum­ma­pe­liä. Mut­ta osa kil­pai­lus­ta on, ja pahem­paa­kin kuin nollasummapeliä.

  Jos kun­nat syy­tä­vät rahaa tuot­ta­mat­to­maan toi­min­taan (siis sel­lai­seen, joka ei oikeas­ti hyö­dy­tä kun­ta­lai­sia, tai hyö­dyt­tää mer­kit­tä­väs­ti vähem­män kuin rahan käyt­tä­mi­nen johon­kin muu­hun) sii­nä toi­vos­sa, että saa­vat ns. hyviä veron­mak­sa­jia, käy niin, että kun­ta voi “voit­taa”, siis saa­da vero­tu­loi­na enem­män kuin tuh­laa­man­sa rahat takai­sin, mut­ta se kun­ta, joka hävi­ää, hävi­ää täy­si­mää­räi­se­nä ne verotulot.

  Eli, jos kun­ta X käyt­tää mil­joo­nan saa­dak­seen kak­si mil­joo­naa vero­tu­lo­ja, se “voit­taa” mil­joo­nan, mut­ta joku toi­nen kun­ta menet­tää kak­si. Sama pätee puliuk­koe­si­merk­kiin. Jos kun­ta mak­saa puliu­koil­le ton­nin, jot­ta sääs­tyy kol­men ton­nin kus­tan­nuk­sil­ta, se voit­taa kak­si ton­nia, mut­ta joku toi­nen kun­ta hävi­ää sen kol­me tonnia. 

  Sen­si­jaan osa kil­pai­lus­ta on hyö­dyl­lis­tä. Jos vaik­ka kun­ta hoi­taa ter­veys­pal­ve­lut hal­vem­mal­la ja tehok­kaam­min kuin naa­pu­ri­kun­ta, ja siten kes­ki­luok­kai­set hyvät veron­mak­sa­jat muut­ta­vat asu­maan, niin kun­ta­lai­set voit­ta­vat enem­män kuin toi­set häviävät.

 82. jugel­le,

  Juu, ei ole talous nol­la­sum­ma­pe­liä. Sitä­hän se Tie­de­mies­kin tuos­sa sanoi. Epä­ter­vees­sä kil­pai­lus­sa sum­ma on negatiivinen.

 83. päi­vä­hoi­to­pai­kan kus­tan­nus kun­nal­le on kai ton­nin per kaka­ra per kk. Täs­tä asia­kas mak­saa 0–240 euroa, kes­ki­mää­rin ehkä sit­ten parin­sa­dan paikkeilla.

  Pal­jon­ko val­tion tuki tuos­ta on?

  Jän­nä sinän­sä että Ode mie­les­tä­si täys­mak­set­tu lukio on lii­an vähän Hel­sin­gil­le mut­ta pie­nel­tä osil­taan val­tion rahoit­ta a päi­vä­hoi­to on lii­kaa Kaarinalle.

  Ja tulee­pa niis­tä lap­si­per­heis­tä mui­ta­kin menoja.

  Saman tus­kan ovat läpi­käy­neet kaik­ki lii­an nopeas­ti kas­va­neet kun­nat. Kaa­ri­nas­sa kui­ten­kin kas­ve­taan ole­masx­sa ole­van yhdcys­kun­ta­ra­ken­teen perään eikä minään eril­li­se­nä saa­rek­kee­na kuten Hel­sin­gin aiko­mus on Sipoossa.

  Sipoon raken­ta­mi­nen on ympä­ris­tö­ri­kos, jos­ta pitäi­si luopa.

  Kal­lis­ta­kin se on.

 84. Hel­sin­gis­sä ei kas­va ruo­kaa, ei ener­gi­aa, ei raa­ka-ainei­ta, parasiitti?

 85. Mau­non aivot tai­taa myös täyt­tää hänen parasiitti-määritelmänsä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.