Britannian uskalias koronapäätös

Bri­tan­nias­sa oli vuo­den vaih­tees­sa todel­la paha koro­na­ti­lan­ne. Tar­tun­to­ja tuli vii­kos­sa 400 000 ja kuol­lei­ta yli 8600. Suo­men väki­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na tämä oli­si mer­kin­nyt noin 4600 tar­tun­taa ja sataa kuol­lut­ta päi­vit­täin. Mitään täl­lais­ta ei ole meil­lä koet­tu koskaan.

Bri­tan­nia vähän etui­li roko­tuk­sis­sa, ja niin­pä pan­de­mia saa­tiin liki tukah­du­tuk­si maas­sa. Tar­tun­to­jen vii­koit­tai­nen mää­rä puto­si kol­meen­tois­ta tuhan­teen, eli vähen­nys­tä oli noin 97%. Niin­pä maas­sa pää­tet­tiin luo­pua kai­kis­ta koro­na­ra­joi­tuk­sis­ta. Pää­tös tuli voi­maan eilen. Jat­ka luke­mis­ta “Bri­tan­nian uska­lias koronapäätös”

Markkinat soveltuvat parhaiten sähköautojen latausinfran ohjaajaksi

Kun säh­kö­au­tot yleis­ty­vät nopeas­ti, tar­vi­taan latausin­fraa pal­jon ja nopeas­ti. Se ei ole aivan hal­paa. On vaa­dit­tu, että veron­mak­sa­jat sub­ven­toi­vat tätä­kin. Mark­ku Olli­kai­nen sanoi Hel­sin­gin Sano­mien mukaan, että jokai­nen ben­saa myy­vän huol­toa­se­ma pitäi­si vel­voit­taa tar­joa­maan myös sähkölatausta.

Minä jät­täi­sin koko asian mark­ki­noi­den huo­lek­si, sil­lä pro­jek­ti on aika kal­lis ja nor­mioh­jauk­sel­la toteu­tet­tu­na se on mon­ta ker­taa kal­liim­pi. Jat­ka luke­mis­ta “Mark­ki­nat sovel­tu­vat par­hai­ten säh­kö­au­to­jen latausin­fran ohjaajaksi”

Koronan vaimennut tappavuus

Onko perus­tei­ta ryh­tyä taas sul­ke­maan yhteis­kun­taa, kun koro­na­tar­tun­nat leviä­vät? Roko­tus­ten myö­tä tau­dis­ta on tul­lut aivan olen­nai­ses­ti vähem­män tappava. 

Meil­lä on käsis­säm­me koro­nan nel­jäs aal­to. Del­ta­vi­rus on erit­täin tart­tu­va, min­kä lisäk­si se näyt­tää sopeu­tu­van hyvin kesäi­siin oloi­hin tart­tuen her­käs­ti myös ulkoil­mas­sa.  (huom! tul­kin­ta on oma­ni) Huo­noi­hin uuti­siin kuu­luu myös se, että roko­tus ei näy­tä estä­vän tar­tun­taa, vaik­ka se suo­jaa­kin roko­te­tun tau­din vah­vim­mil­ta muo­doil­ta. Roko­tus suo­jaa toi­sin sanoen roko­tet­tua itse­ään, mut­ta ei mui­ta, sil­lä oiree­ton, roko­tet­tu tar­tun­nan saa­nut voi levit­tää tau­tia tehok­kaas­ti. Jat­ka luke­mis­ta “Koro­nan vai­men­nut tappavuus”

Koijärvi ja eläinaktivistit

Sanoin Jyväs­ky­län kesän panee­lis­sa, että ilman eläi­nak­ti­vis­tien yöl­li­siä tar­hais­ku­ja tur­kis­tar­haus oli­si meil­lä jo kiel­let­ty, kuten se on kiel­let­ty mel­kein kaik­kial­la muu­al­la Euroo­pas­sa. Twit­te­ris­sä on vaa­dit­tu perus­te­lu­ja. Täs­sä tulevat.

Koi­jär­vi-lii­ke oli val­ta­va menes­tys. Sen toi­min­ta oli lai­ton­ta, mut­ta 90 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta hyväk­syi sen.  Menes­ty­vän suo­ran toi­min­nan tavoit­tee­na on saa­da ylei­nen mie­li­pi­de puo­lel­leen, ei edes yrit­tää pakot­taa yhteis­kun­taa tah­toon­sa kiris­tä­mäs­sä. Tämä jäl­kim­mäi­nen kei­no vie ter­ro­ris­min puo­lel­le ja sii­tä tie joh­taa johon­kin aivan muu­hun. Jat­ka luke­mis­ta “Koi­jär­vi ja eläinaktivistit”

Jatkan kaupunkisuunnittelukysymysten seuraamista blogillani

Olin elä­mä­ni vii­mei­ses­sa kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan kokouk­ses­sa pari viik­koa sit­ten. Tähän päät­tyi 12-vuo­ti­nen, oikeas­taan 16-vuo­ti­nen ura­ni kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­ta vas­taa­vas­sa lau­ta­kun­nas­sa. Alka­va­na vaa­li­kau­te­na­ni teh­tä­vä­ni sel­väs­ti kevenevät.

Hel­sin­gin kehit­tä­mi­nen on edel­leen into­hi­mo­ni. Sik­si tulen täl­lä blo­gil­la seu­raa­maan kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan asioi­ta — myös kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen asioi­ta ‑mut­ta en rapor­toi kai­kes­ta vaan vain mer­kit­tä­vim­mis­tä ja minua eni­ten kiin­nos­ta­vis­ta kysy­myk­sis­tä tukeu­tuen kai­kil­le avoi­miin esityslistoihin.

Helen oy:n hallitus päätti sulkea Hanasaaren voimalaitoksen 1.4.2023

Hele­nin hal­li­tus (jon­ka puheen­joh­ta­ja olen) päät­ti tänään aikais­taa Hana­saa­ren kivi­hii­li­voi­ma­lai­tok­sen sul­ke­mis­ta 21 kuu­kau­del­la. Omis­ta­jaoh­jaus oli aika­naan vel­voit­ta­nut sul­ke­maan voi­ma­lai­tok­sen 31.12.2024, mut­ta pää­tim­me sul­kea sen talou­del­li­sis­ta ja ympä­ris­tö­syis­tä aikai­sem­min. Jat­ka luke­mis­ta “Helen oy:n hal­li­tus päät­ti sul­kea Hana­saa­ren voi­ma­lai­tok­sen 1.4.2023”

Ylen “uutinen” Sinnemäen rikosepäilystä oli likainen vaalitemppu

Ylen jul­kai­se­ma ”uuti­nen” Sin­ne­mäen ”riko­se­päi­lys­tä” oli mie­les­tä­ni tör­keä vaa­li­temp­pu, joka ei sovi Yleis­ra­diol­le. Kos­ka kyse on vii­si vuot­ta van­has­ta tapah­tu­mas­ta, on vai­kea pitää uuti­sen ajoit­ta­mis­ta jul­kais­ta­vak­si kak­si päi­vää ennen vaa­le­ja sat­tu­ma­na. Ajan­koh­ta oli niin aikai­nen, että se ehti vai­kut­taa vaa­lei­hin, mut­ta niin myö­häi­nen, ettei täy­sin tuu­les­ta tem­mat­tua uutis­ta ehdit­ty kumoa­maan. Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan tuon aikai­se­na vara­pu­heen­joh­ta­ja­na tie­dän suun­nil­leen, miten asiat meni­vät. Jos Yle sai jut­tu­vih­jeen tai­ta­vas­ti ajoi­tet­tu­na, uuti­sen subs­tans­si oli­si pitä­nyt tes­ta­ta. Aihees­ta uuti­soi­mi­ses­sa ei ole mitään vikaa, mut­ta oli­si pitä­nyt käyt­tää aikaa fak­to­jen tar­kis­ta­mi­seen.  Se kuu­luu laa­tu­jour­na­lis­miin. Polii­tik­koi­hin koh­dis­te­taan riko­sil­moi­tuk­sia nykyi­sin yhte­nään ja polii­sin on ne kaik­ki tut­kit­ta­va. Toi­mit­ta­jan pitäi­si ymmär­tää, ettei ilmoi­tuk­sen koh­teek­si ole­mi­nen osoi­ta vie­lä syyl­lis­ty­mis­tä mihin­kään ja niin asia pitäi­si myös ylei­söl­le ker­toa. Jat­ka luke­mis­ta “Ylen “uuti­nen” Sin­ne­mäen riko­se­päi­lys­tä oli likai­nen vaalitemppu”

Oden vaaliohjelma (11) Yksityiset palvelut

Olen vaa­li­ko­neis­sa vas­tan­nut ole­va­ni osit­tain samaa miel­tä sii­tä, että sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­ja tulee ulkois­taa enem­män yksi­tyis­ten tuot­ta­mik­si. Täs­sä poik­ke­sin jon­kin ver­ran puo­lu­ee­ni muis­ta ehdok­kai­ta. Täl­löin tar­koi­tin sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­ja, en esi­mer­kik­si peruskoulua.

Asia on moni­mut­kai­nen ja sik­si tär­keä. Yri­tän ava­ta sitä lyhyes­ti. Jat­ka luke­mis­ta “Oden vaa­lioh­jel­ma (11) Yksi­tyi­set palvelut”

Mihin tarvitsemme maakuntaveroa?

Kuvi­tel­kaam­me, että hyvin­voin­tia­lu­eel­la kek­si­tään, että mei­dän asuk­kail­le­pa tar­jo­taan muka­va mut­ta aika kal­lis lisä­pal­ve­lu, jot­ta meil­lä oli­si kivaa ja päät­tä­jät suo­sit­tu­ja. Tar­kas­tel­kaam­me kah­ta jär­jes­tel­mää, kaa­vail­tua man­ku­mi­seen perus­tu­vaa rahoi­tus­jär­jes­tel­mää ja maa­kun­ta­ve­roon perus­tu­vaa rahoitusta.

  • Man­ku­mis­jär­jes­tel­mä. Syk­syä koh­den men­täes­sä on sel­vää, että rahat lop­pu­vat. Sii­tä vain kir­je val­tio­val­lal­le, että tilan­ne 0n kur­ja ja jou­dum­me sul­ke­maan syn­nys­tys­sai­raa­lat lop­pu­vuo­dek­si ja mää­rää­mään syn­nyt­tä­jät koti­syn­ny­tyk­seen, ellem­me saa lisää rahaa. Lisää rahaa tulee tie­tys­ti, kos­ka kuo­le­via äite­jä ja lap­sia val­tio ei voi ottaa vas­tuul­leen. Päät­tä­jät voi­vat elvis­tel­lä, että saa­tiin­pa tän­ne meil­le yli­mää­räis­tä val­tion rahaa ja kal­lis lisä­pal­ve­lu asuk­kail­lem­me.  Kan­sa hur­raa! Ensi vuon­na kek­si­tään jokin toi­nen rahareikä.

Jat­ka luke­mis­ta “Mihin tar­vit­sem­me maakuntaveroa?”

Oden vaaliohjelma (10) Helsinki tuottamaan markkinaehtoisia vuokra-asuntoja

Kun Jät­kä­saa­reen raken­ne­taan 1 500 ARA-asun­toa ja kun näi­den vuo­kra alit­taa mark­ki­na­vuo­kra­ta­son 500 eurol­la asun­toa koh­den, ARA-asuk­kai­den saa­ma hyö­ty on vuo­des­sa yhdek­sän mil­joo­naa euroa. Posi­tii­vi­seen dis­kri­mi­naa­tioon käy­tet­tä­vät rahat koh­den­tu­vat minus­ta itse ongel­maan tehokkaammin.

Näi­tä raho­ja ei voi kui­ten­kaan ver­ra­ta. Vaik­ka ARA-asuk­kaat hyö­ty­vät yhdek­sän mil­joo­naa, kau­pun­ki ei mene­tä tont­ti­tu­loi­na yhdek­sää mil­joo­naa vaan olen­nai­ses­ti vähemmän.

Tämä tar­koit­taa, että kau­pun­ki saa tont­ti­vuo­kria kovan rahan vuo­kra-asun­nois­ta lii­an vähän. Miten näin voi olla, vaik­ka vuo­krat kil­pai­lu­te­taan? Jat­ka luke­mis­ta “Oden vaa­lioh­jel­ma (10) Hel­sin­ki tuot­ta­maan mark­ki­naeh­toi­sia vuokra-asuntoja”