Covid 19-epidemia leviää nyt aivan liian nopeasti

Koro­na­tar­tun­to­jen, sai­raan­hoi­toon ja teho­hoi­toon jou­tu­nei­den mää­rät kas­va­vat huo­les­tut­ta­vas­ti. On help­po ennus­taa, että teho­hoi­don kapa­si­teet­ti jou­tuu lujil­le lähi­viik­koi­na. Yhteis­kun­nan avaa­mi­ses­sa on teh­ty sel­vä virhe.

Osit­tain ter­vey­den­huol­lon kapa­si­teet­ti on jo nyt ylit­ty­nyt, mikä näkyy sii­nä että kii­reet­tö­miä leik­kauk­sia on jou­dut­tu pakoin peru­maan, kun teho­hoi­don pai­kat on varat­tu koro­na­po­ti­lail­le. Kuu­kau­den kulut­tua tilan­ne on pal­jon tätä pahem­pi, ellei jotain teh­dä. Jat­ka luke­mis­ta “Covid 19-epi­de­mia levi­ää nyt aivan lii­an nopeasti”

Puheenvuoroni kaupunkistrategiasta Helsingin kaupunginvaltuustossa.

Onnit­te­len stra­te­gias­ta neu­vo­tel­lei­ta hyväs­tä poliit­ti­ses­ta kult­tuu­ris­ta. Syn­tyy pal­jon parem­paa jäl­keä, kun arvos­ta­vat toi­si­aan. Muu­tos edel­li­seen val­tuus­to­kau­teen on ver­rat­tu­na merkittävä.

Kokoo­mus­lai­set ovat tääl­lä kiit­tä­neet sitä, että stra­te­gias­sa sul­je­taan pois kun­nal­lis­ve­ron koro­tuk­set. Minä­kin olen sii­tä tyy­ty­väi­nen, vaik­ka­kin eri syistä.

Hel­sin­ki on pal­ve­lu­val­tai­nen kau­pun­ki. Pal­ve­luil­la vero­tus vero­kii­lan mer­ki­tyk­ses­sä on myrk­kyä, kos­ka itse­pal­ve­lu on verotonta.

Sel­lai­ses­sa Hel­sin­gis­sä, jos­ta minä haa­vei­len, kau­pun­ki kui­ten­kin tar­vit­see vah­van tulo­poh­jan ja kau­pun­gin tulee voi­da rahaa myös käyt­tää. Jat­ka luke­mis­ta “Puheen­vuo­ro­ni kau­pun­ki­stra­te­gias­ta Hel­sin­gin kaupunginvaltuustossa.”

Palkkojen on joustettava

Neu­vos­to­lii­ton hajoa­mi­sen jäl­keen venä­läi­nen vir­ka­mies mat­kus­ti Lon­too­seen tutus­tu­maan mark­ki­na­ta­lou­teen. Hän halusi tava­ta hen­ki­lön, joka on vas­tuus­sa Lon­toon lei­vän jake­lus­ta kaup­poi­hin. Se kun näyt­ti suju­van hie­nos­ti ilman jono­ja. Hänen oli vai­kea ymmär­tää vas­taus­ta, ettei sii­tä vas­tan­nut kukaan.

Hin­ta­me­ka­nis­mi hoi­taa huo­maa­mat­to­mas­ti asioi­ta, jot­ka muu­ten oli­si­vat perin työ­läi­tä. Sik­si hin­to­jen on voi­ta­va vaih­del­la kysyn­nän ja tar­jon­nan muka­na. Kun ennen EU-jäse­nyyt­tä Suo­mes­sa maa­ta­lous­tuot­tei­den hin­nat mää­rät­tiin poliit­ti­ses­ti, oli voi­vuo­ria ja muu­ta riesaa.

Palk­ko­jen pitäi­si ohja­ta työ­mark­ki­noi­ta sii­nä mis­sä hin­nat ohjaa­vat hyö­dy­ke­mark­ki­noi­ta. Jat­ka luke­mis­ta “Palk­ko­jen on joustettava”

Yksityinen ja julkinen terveydenhuolto

Sote-uudis­tuk­ses­sa on käy­ty ideo­lo­gis­ta kamp­pai­lua yksi­tyi­sen ter­vey­den­huol­lon ase­mas­ta. Asia on oikeas­ti tär­keä sekä kus­tan­nus­ten että elä­män muka­vuu­den kannalta.

Pitäi­si suo­sia koko­nai­suu­den kan­nal­ta tuot­ta­vin­ta mut­ta mitä on tuot­ta­vuus ter­vey­den­huol­los­sa? Jaan sen nel­jään tehok­kuut­ta kuvaa­vaan osaan niin, että koko­nais­tuot­ta­vuus on noi­den teki­jöi­den tulo.

  1. Tuo­tan­nol­li­nen tehokkuus

Kuin­ka pal­jon jokin toi­men­pi­de, vaik­ka­pa lonk­ka­leik­kaus mak­saa, laa­tu tie­tys­ti huo­mioon otet­tu­na.  Yksi­tyi­nen näyt­tää teke­vän tem­pun kuin tem­pun yleen­sä jul­kis­ta hal­vem­mal­la – ei tie­ten­kään aina. Jat­ka luke­mis­ta “Yksi­tyi­nen ja jul­ki­nen terveydenhuolto”

Kaupunkiympäristölautakunnan lista 5.10.2021

Lau­ta­kun­nas­sa on sen ver­ran mie­len­kiin­toi­sia asioi­ta, että kom­men­toin nii­tä lyhyesti.

Laak­son yhteis­sai­raa­lan tar­kis­tet­tu klaava

Täs­sä on vain pie­niä muu­tok­sia aiem­min käsi­tel­tyyn, mut­ta han­ke on niin huo­mat­ta­va, että mai­nit­sen sen täs­sä. Alu­eel­le on tulos­sa sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­men raken­nuk­sia yhteen­sä 168 000 ker­ros­ne­liö­tä. Lis­ta­teks­ti puhuu 200 000 ker­ros­ne­liös­tä, jois­ta 22 000 on ole­mas­sa ole­via raken­nuk­sia. Lähes mil­jar­din euron inves­toin­ti siis.

Sör­näis­ten tun­ne­lin hankesuunnitelma

Täs­sä vai­hees­sa pää­te­tään vain poh­jois­osan beto­ni­tun­neo­suu­den raken­ta­mi­ses­ta, kos­ka oli­si tyh­mää raken­taa ratik­ka ensin ja teh­dä beto­ni­tun­ne­li sit­ten, jol­loin ratik­ka­lii­ken­ne jou­dut­tai­siin siir­tä­mään pit­käk­si aikaa jon­ne­kin muu­al­le tai kul­ke­maan bus­seil­la. Tämä vai­he mak­saa 50 mil­joo­naa euroa. Koko­nai­suu­des­saan tun­ne­lia ei ole vie­lä suun­ni­tel­tu eikä sii­tä ole kus­tan­nus­las­kel­maa, mut­ta koko­nais­kus­tan­nuk­sik­si on haa­ru­koi­tu 180 MM€. Jat­ka luke­mis­ta “Kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan lis­ta 5.10.2021”

Tarvitsisimme rokotustodistuksen emmekä koronapassia.

Olen koro­na­pas­sin suh­teen toi­si­na­jat­te­li­ja. Minus­ta me tar­vit­si­sim­me roko­tus­pas­sin emme­kä koro­na­pas­sia. Perus­te­len seu­raa­vas­sa miksi.

Tie­dot Israe­lis­ta ker­to­vat, että koro­na­ro­ko­tus ei suo­jaa tar­tun­noil­ta, mut­ta suo­jaa kyl­lä var­sin hyvin vaka­val­ta tau­dil­ta. Jat­ka luke­mis­ta “Tar­vit­si­sim­me roko­tus­to­dis­tuk­sen emme­kä koronapassia.”

Korkea tontin vuokra ei tee asumisesta kalliimpaa

Por­mes­ta­ri Juha­na Var­tiai­nen pois­ti jokin aika sit­ten kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen lis­tal­ta ton­tin­luo­vu­tuk­sen peri­aat­teet. Tiet­tä­väs­ti hän haluai­si lisä­tä kil­pai­lut­ta­mis­ta. Kan­na­tan jyrkästi. 

Asun­to­jo­not ja asu­mi­sen kor­kea hin­ta ovat ikä­viä asioi­ta, mut­ta ne ovat sil­ti hyvä merk­ki. Menes­ty­vään kau­pun­kiin halu­taan muut­taa nopeam­min kuin asun­to­ja pys­ty­tään rakentamaan.

Kun asun­to­ja on lii­an vähän, niuk­kuut­ta voi­daan sää­del­lä kol­mel­la taval­la: Jat­ka luke­mis­ta “Kor­kea ton­tin vuo­kra ei tee asu­mi­ses­ta kalliimpaa”

Kannabismonopoli pois ammattirikollisilta

Vih­reät kan­nat­ta­vat näkö­jään äänin 183–181 kan­na­bik­sen vapaut­ta­mis­ta niin kuin se on vapau­tet­tu esi­mer­kik­si Hol­lan­nis­sa ja Por­tu­ga­lis­sa ja nyt myös monis­sa Yhdys­val­tain osa­val­tiois­sa. Asial­li­ses­ti olen esi­tyk­ses­tä samaa miel­tä, mut­ta pel­kään, että se on poliit­ti­ses­ti epä­vii­sas – tai sit­ten olen vain poliit­ti­nen pelkuri

Minä, huumeministeri

Olin huu­me­asiois­ta vas­taa­va minis­te­ri vuo­si­na 2000–2002. Sii­tä ajas­ta minul­la on huo­no oma­tun­to, kos­ka en onnis­tu­nut muut­ta­maan maan huu­me­po­li­tiik­kaa taval­la kiel­to­po­li­tii­kas­ta hait­to­jen vähen­tä­mi­sen  suun­taan, vaik­ka tie­sin sen jär­ke­väk­si. En onnis­tu­nut, kos­ka jänis­tin tai kos­ka en halun­nut uhra­ta puo­lu­ee­ni menes­tys­tä tähän kiis­ta­na­lai­seen ja tun­tei­ta herät­tä­vään asi­aan. Jat­ka luke­mis­ta “Kan­na­bis­mo­no­po­li pois ammattirikollisilta”

Hiiliverot ovat halvin tapa vähentää päästöjä

Kir­joi­tin Ver­de-leh­teen hii­li­ve­rois­ta. Ne ovat kus­tan­nus­te­hok­kain tapa vähen­tää pääs­tö­jä. Moni kokee, että ne teke­vät elä­mäs­tä kal­liim­paa, mut­ta ereh­ty­vät. Nii­den tuo­ton avul­la voi­daan vas­taa­vas­ti las­kea muu­ta vero­tus­ta. Sik­si elä­mä tulee kal­liim­mak­si vain sil­tä osin, että osa rahas­ta menee pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seen. Muut tavat vähen­tää pääs­tö­jä ovat kal­liim­pia, joten elä­mä ilman hii­li­ve­ro­ja on hal­vem­paa — pait­si, jos ei ole edes tar­koi­tus vähen­tää päästöjä.

Kes­kus­tan lem­pi­lap­si, vähä­va­rai­nen maal­la asu­va, jon­ka on pak­ko käyt­tää autoa pal­jon, on myyt­ti. Ei sel­lai­sia ole. Maal­la kyl­lä käy­te­tään autoa enemm­män kuin kau­pun­geis­sa, mut­ta näin eivät tee pie­ni­tu­loi­set vaan suurituloiset.

Lue lisää täs­tä

Helenin kaukolämmön hinnan korotus 30 prosentilla

Hele­nin hal­li­tus ei tee har­kin­taan perus­tu­via pää­tök­siä kau­ko­läm­mön hin­nas­ta.  Jos­kus kau­an sit­ten on pää­tet­ty algo­rit­mis­ta, jon­ka perus­teel­la hin­ta mää­räy­tyy auto­maat­ti­ses­ti kus­tan­nus­pe­rus­tei­ses­ti. Välil­lä hin­ta on nous­sut, välil­lä las­ke­nut. Kos­ka Helen on mää­rää­väs­sä mark­ki­na-ase­mas­sa, kovin luo­vaa har­kin­taa kau­ko­läm­mön hin­nan osal­ta ei edes saa harjoittaa.

Elo­kuun lähes­tyes­sä lop­pu­aan Hele­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja J‑P Weck­ström otti minuun yhteyt­tä ja sanoi, että meil­lä on ongel­ma. Kau­ko­läm­mön hin­ta-algo­rit­mi osoit­ti 50 pro­sen­tin nousua. Jat­ka luke­mis­ta “Hele­nin kau­ko­läm­mön hin­nan koro­tus 30 prosentilla”