Liian halpa asukaspysäköintitunnus estää Töölön pysäköintiongelman ratkaisemisen

Tope­liuk­sen­ka­dun rati­kan alta läh­te­vät pysä­köin­ti­pai­kat on tar­koi­tus kor­va­ta Töö­lös­sä kaven­ta­mal­la jal­ka­käy­tä­viä vino­park­kee­rauk­sen tiel­tä. Se tuo todel­la huo­noa katumiljöötä.

Näin ei pitä­nyt käy­dä. Vähän aikaa sit­ten kaa­voi­tim­me 800 auto­paik­kaa Töö­lön­ka­dul­le hotel­lin alle, kos­ka tie­det­tiin, että Tope­liuk­sen­ka­dul­ta pois­tuu pysä­köin­ti­paik­ko­ja. Mik­si ne pitää toi­seen ker­taan korvata?

Kai­kil­la uusil­la tiheäs­ti raken­ne­tuil­la asui­na­lueil­la auto­pai­kat ovat maan alla ja niin nii­den tie­tys­ti pitäi­si olla myös Töö­lös­sä. Uusil­la raken­nuk­sil­la myös Töö­lös­sä ja esi­mer­kik­si Kata­ja­no­kal­la pysä­köin­ti on jär­jes­tet­tä­vä ton­til­la – ja jos se ei ole mah­dol­lis­ta, vaik­ka kadun alla, kuten Kirk­ko­hal­li­tuk­sen asun­noik­si muut­tu­van talon koh­dal­la. Sii­tä tuli­kin sit­ten tosi kal­lii­ta paik­ko­ja. Jotain tuo­tan­to­kus­tan­nuk­sis­ta ker­too, että nii­tä yri­te­tään kau­pa­ta 145 000 euron hin­taan muil­le­kin. (Heh!)

Taval­laan uudet ja van­hat kiin­teis­töt ovat kovin eriar­voi­ses­sa ase­mas­sa. Uusis­sa pitää mak­saa pysä­köin­nis­tä kym­me­niä tuhan­sia euro­ja  paik­kaa koh­den ja van­hat saa­vat pysä­köi­dä asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen tur­vin käy­tän­nös­sä ilmai­sek­si – kuu­kausi mak­saa 28 € eli euron päi­väs­sä. Muil­ta kadun­var­si­py­sä­köin­ti mak­saa nel­jä euroa tunnissa.

Nyt Töö­lön­ka­dun auto­luo­la on val­mis, mut­ta pai­kat ovat tyh­jil­lään. Se, ettei­vät nämä hal­li­pai­kat mene kau­pak­si, joh­tuu tie­tys­ti käy­tän­nös­sä ilmai­ses­ta asu­kas­py­sä­kön­nis­tä. Kukaan ei halua mak­saa niin pal­jon auton säi­lyt­tä­mi­ses­tä, kun kadun­var­res­ta saa käte­väs­ti pai­kan eurolla/päivä. Uusien talo­jen asuk­kai­den pitää kui­ten­kin mak­saa vie­lä enem­män kuin Töö­lön­ka­dun hal­lis­sa – pitää mak­saa, vaik­ka ei edes omis­tai­si autoa.

Kun jokin on kovin hal­paa, sen kysyn­tä ylit­tää tar­jon­nan. Niin myös Töö­lön asu­kas­py­sä­köin­ti­pak­ko­jen on käy­nyt. Pysä­köin­ti­tun­nuk­sia on myy­ty pal­jon enem­män kuin on paik­ko­ja. Kun tun­nuk­sen hin­ta nousi kol­mes­ta euros­ta kuus­sa vajaa­seen kym­me­neen euroon, tun­nus­ten mää­rä pie­ne­ni kol­mel­la­tu­han­nel­la. Kan­nat­ti mak­saa se kymp­pi kuus­sa, kos­ka tämän jäl­keen auto­paik­ka löy­tyi pal­jon hel­pom­min. Tämän takia moni töö­lö­läi­nen autoi­li­ja on pyy­tä­nyt, että asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen hin­taa nostettaisiin.

Auto­ja ei saa­da kos­kaan maan alle, jos asu­kas­py­sä­köin­ti on lähes ilmais­ta. Jos ollaan sitä miel­tä, että veron­mak­sa­jien on tuet­ta­va pysä­köin­tiä, sen­kin voi­si teh­dä edes älykkäästi.

Jokai­sen töö­lö­läi­sen autoi­li­jan edun mukais­ta oli­si, että toi­set autoi­li­jat vei­si­vät auton­sa Töö­lön­ka­dun pysä­köin­ti­lai­tok­seen. Pitäi­si siis teh­dä tasaus: Nos­te­taan asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen hin­taa ja käy­te­tään tulot hal­li­paik­ko­jen sub­ven­toin­tiin. Tämä on kui­ten­kin puliveivausta.

Joh­don­mu­kai­sem­paa oli­si mää­rä­tä oikea hin­ta asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sel­le mark­ki­noil­la. Las­ke­taan liik­keel­le niin mon­ta tun­nus­ta kuin on asu­kas­py­sä­köin­ti­paik­ko­ja (tai vähän vähem­män, kos­ka 100 pro­sen­tin täyt­tö­as­te on lii­kaa) ja huu­to­kau­pa­taan ne. Hin­ta var­maan nousi­si Töö­lös­sä ja Töö­lön­ka­dun hal­li­kin alkai­si saa­da asiakkaita.

Näin väl­tet­täi­siin myös se vinoparkkeeraus.

[Jul­kai­sin tämän maa­nan­tai­na 13.1. Sat­tu­mal­ta tiis­tai­na 14.1. ilmes­tyi Hesa­ris­sa jut­tu Töö­lön­ka­dun tyh­jäs­tä pysä­köin­ti­hal­lis­ta. Jutun tie­to­jen poh­jal­ta täs­men­sin hal­lin koon 800 auto­paik­kaan ja kor­ja­sin asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen hin­nan 28 euroksi]

 

77 vastausta artikkeliin “Liian halpa asukaspysäköintitunnus estää Töölön pysäköintiongelman ratkaisemisen”

 1. > Joh­don­mu­kai­sem­paa oli­si mää­rä­tä oikea
  > hin­ta asukaspysäköintitunnukselle
  > mark­ki­noil­la. Las­ke­taan liikkeelle
  > niin mon­ta tun­nus­ta kuin on
  > asu­kas­py­sä­köin­ti­paik­ko­ja (tai vähän
  > vähem­män, kos­ka 100 pro­sen­tin täyttöaste
  > on lii­kaa) ja huu­to­kau­pa­taan ne.

  Jot­ta täl­lai­nen “mark­ki­naeh­toi­nen” pysä­köin­ti toi­mii myös käy­tän­nös­sä, pitää tun­nus­ten osta­mi­nen myy­mi­nen ja vuo­kraa­mi­nen olla mah­dol­lis­ta. Luu­li­si sen nykyi­ses­sä digi­taa­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä ole­van mah­dol­lis­ta, jopa help­poa. Kännykkäsovelluksella.

  – Että digi­taa­li­ses­sa muo­dos­sa ole­van luvan omis­ta­ja voi myy­dä myy­dä luvan edel­leen tai vuo­kra­ta sitä esi­mer­kik­si tun­nin pitui­si­na pysäköintioikeuksina.
  – Pysä­köin­nin val­von­ta voi­si vapaut­taa resurs­sin­sa työ­mark­ki­noi­den käyt­töön, kos­ka val­von­ta siir­tyy pai­kan kul­loi­sen­kin omis­ta­jan vastuulle.
  – Jos pai­kan tun­nik­si vuo­kran­nut läh­tee­kin puo­len tun­nin pääs­tä, voi hän samai­sel­la sovel­luk­sel­la vuo­kra­ta pai­kan edelleen.

  Kun täl­lai­nen mark­ki­naeh­toi­nen park­ki­paik­ko­jen allo­koin­ti käyt­tä­jil­le saa­daan toi­mi­maan, voi­daan lopul­ta kaik­ki kau­pun­gin maal­la ole­vat park­ki­pai­kat “yksi­tyis­tää”.

  Täy­sin yksi­tyis­te­tys­sä park­ki­paik­ko­jen vuo­kraus­toi­min­nas­sa park­ki­sa­kot pois­tu­vat ja nii­den tilal­le tulee autoi­li­jal­le oikeus vahin­gon­kor­vauk­seen, jos hänen vuo­kraa­man­sa paik­ka ei ole vapaa­na sil­lä minuu­til­la kuin on sovittu.

  1. Puysä­köin­ti­pai­kan hin­ta on siis 4 €/h. Asu­kas­py­sä­köi­jät saa­vat sen vähän edul­li­sem­min, 28 €/kuukausi. Ei voi enb­sin vuo­kra­ta kau­pun­gil­ta asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sel­la paik­kaa käy­tän­nös­sä ilmai­sek­si ja vuor­ka­ta sitä sit­ten edel­leen muil­le, joil­la ei ole oikeut­ta asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­seen. Mut­ta Sin­ga­po­res­sa toi­mii mark­ki­naeh­toi­nen auson omis­ta­mis­lu­pa, jon­ka voi myy­dä eteenpäin.

   1. > Ei voi enb­sin vuo­kra­ta kaupungilta
    > asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sel­la paikkaa
    > käy­tän­nös­sä ilmai­sek­si ja vuor­ka­ta sitä
    > sit­ten edel­leen muille

    Ei voi myös­kään ensin hallin­nollisella päätök­sellä ja hallin­nollisella hin­nal­la jakaa noi­ta tun­nuk­sia vali­tuil­le kaupunki­laisille ja sit­ten hauk­kua markki­noita, kun ne eivät toimi.

    – Pysä­köin­ti­lu­van hin­ta joko mää­räy­tyy markki­noilla tai sit­ten hallin­nollisella päätöksellä.
    – Ja aivan ensim­mäi­ses­tä “emis­sios­ta” alkaen.

    Jos kui­ten­kin kau­pun­ki kat­soo joten­kin sopi­matto­maksi ottaa rahaa pysä­köinti­luvista, niin
    1) luvat voi­si jakaa tasan vali­tul­le kohde­ryhmälle, esi­merkiksi tie­tyis­sä kal­liis­sa osoit­teis­sa asu­vil­le kaupunkilaisille
    2) siten, että esi­merkiksi kym­me­nen “merkintä­oikeutta” oikeut­taa yhteen asukaspysäköintipaikkaan.
    3) Asuk­kaat sit­ten käy­vät kes­ke­nään vapaas­ti kaup­paa merkintäoikeuksilla.
    4) Joka hank­kii kym­me­nen merkintä­oikeutta, saa mer­ki­tä nii­tä vas­taan itsel­leen asukas­pysäköinti­tunnuksen kau­pun­gin asukas­pysäköinti­virastosta säädet­tynä virka-aikana.

   2. K‑Veikko:

    Ei voi myös­kään ensin hallin­nollisella päätök­sellä ja hallin­nollisella hin­nal­la jakaa noi­ta tun­nuk­sia vali­tuil­le kaupunki­laisille ja sit­ten hauk­kua markki­noita, kun ne eivät toimi.

    Tää on hyvä! 👍 Juu­ri näin. Kau­pun­gin teh­tä­vä on luo­da mah­dol­li­suuk­sia, ei sot­kea markkinoita.

  2. Park­kee­raus Töö­lön luo­las­sa mak­saa 250 e/kk ja säh­kö­au­toil­ta noin 300 +säh­kön hin­ta. Onko 3600 e vuo­des­sa pal­jon vai juu­ri oikea hin­ta per­heen auton parkkipaikasta?

   Samal­la kk-hin­nal­la voi­si mak­saa noin 75 000 euroa suu­rem­paa asun­to­lai­naa, jon­ka hyö­ty jää suo­raan per­heel­le eikä mene kau­pal­li­sen park­ki­hal­lin yrit­tä­jäl­le. Tai vaik­ka ostaa mah­dol­li­ses­ti myyn­nis­sä ole­van hal­li­pai­kan omaksi. 

   Osa per­heis­tä “sääs­tää” ilman omaa autoa, mut­ta osa var­mas­ti­kin suun­taa naa­pu­ri­kau­pun­ke­hin asumaan.

   1. Minun mie­les­tä­ni tuo Töö­lön park­ki­luo­la on epä­on­nis­tu­nut hin­noit­te­lus­saan. Jos pysä­köin­ti­luo­la on ollut jo pari vuot­ta val­mis, ja se on yhä tyh­jä autois­ta, ja sijain­ti on ympä­ris­tös­sä, jos­sa oli­si auto­ja, niin jokin on men­nyt pysä­köin­ti­toi­mi­jan omas­sa toi­min­nas­sa pahas­ti pieleen.

    Jos ei asu­kas­py­sä­köi­jiä pys­ty tavoit­ta­maan, niin Töö­lön ympä­ris­tös­sä on pelk­kiä työ­paik­ka-autoi­joi­ta ja autoa käyt­tä­viä turis­te­ja­kin niin pal­jon, että jon­kin­lai­nen poh­ja­käyt­tö­as­te pysä­köin­ti­luo­lal­le pitäi­si väis­tä­mät­tä saa­da, jos hin­noit­te­lu ja mark­ki­noin­ti on kun­nos­sa. Eikö pysä­köin­ti­paik­ko­ja ole osat­tu kau­pa­ta lähia­lu­een yri­tyk­sil­le työ­suh­de­py­sä­köin­ti­pai­koik­si (joi­den las­kun mak­saa työ­nan­ta­ja)? Onko lähia­lue­mark­ki­noin­ti kun­nos­sa, jos edes alu­een satun­nai­set autoi­li­jat eivät luo­laan löy­dä? Muu­ta­ma kylt­ti sopi­vis­sa pai­kois­sa voi mer­ki­tä aika pal­jon satun­nai­ses­ti käyt­tä­jien joh­dat­ta­mi­sek­si pysäköintitiloihin.

    Aika ylei­nen toi­min­ta­mal­li sekä pysä­köin­ti­paik­ko­jen että osin myös kau­pal­lis­ten tilo­jen vuo­kraus­mark­ki­noil­la on se, että ensim­mäi­set kuu­kau­det myy­dään tar­vit­taes­sa vaik­ka puo­li-ilmai­sek­si, jot­ta saa­daan jo mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vai­hees­sa kun­non käyt­tö­as­te, ja hou­ku­tel­tua poruk­kaa kokei­le­maan tilo­jen käyt­töä. Kokei­li­jois­ta moni pyri­tään saa­maan jää­mään pysy­vik­si asiak­kaik­si, min­kä mark­ki­noin­ti­vai­heen jäl­keen hin­ta­ta­so voi­daan aset­taa vas­ta sil­le tasol­le, mitä pit­käl­lä täh­täi­mel­lä halu­taan yllä­pi­tää. Mik­sei Töö­lön luo­laan ole myy­ty mark­ki­naeh­toi­sen peri­aat­teen mukai­ses­ti mää­rä­ajan hal­pa­lip­pu­ja, jos pyy­de­tyil­lä hin­noil­la ei vie­lä täs­sä vai­hees­sa­kaan ole löy­det­ty kun­nol­lis­ta asia­kas­poh­jaa, vaan on vaan pidet­ty tilo­ja lähes tyhjillään?

   2. Kat­soin vie­lä työn pysä­köin­ti­lai­tos­yh­tiön talou­del­li­sia tie­to­ja vii­me tili­vuo­del­ta jul­ki­sis­ta tie­toai­neis­tois­ta. Lii­ke­vaih­to näyt­täi­si olleen vain 31 000 euroa. Jos pysä­köin­ti­paik­ka mak­saa tuol­la 3000 euroa per vuo­si. Tili­kau­den tulos vii­me tili­vuo­del­ta oli noin ‑384 000 euroa. Ei vuo­kraus­bis­nes­tä tuol­lai­sil­la tun­nus­lu­vuil­la voi kovin pit­kään har­joit­taa. Tuo lii­ke­vaih­to 800 pysä­köin­ti­pai­kan pysä­köin­ti­lai­tok­ses­sa tar­koit­taa sitä noin 3 euron kes­ki­vuo­kra­tu­loa kuu­kau­des­sa pysä­köin­ti­paik­kaa koh­ti. Jos ennen mah­dol­li­sia vuo­kraa 800 auto­pai­kas­sa perit­täi­siin 28 €/auto/kk 1,5 ker­tai­sel­la buuk­kauk­sel­la (kaik­ki autot eivät tapaa tul­la hal­liin yhtä aikaa), ker­tyi­si vähän yli 400 000 euroa vuo­kra­tu­loa. Jos kes­ki­vuo­kra oli­si sii­hen näh­den tuplat, voi­si tilin­pää­tös alkaa näyt­tää var­maan jo koh­ta­lai­ses­ti voit­toa­kin. Mut­ta edel­li­sen tili­kau­den mukai­sel­la kes­ki­mää­räi­sel­lä 0,10 €/vuorokausi/autopaikka mukai­sel­la lii­ke­vaih­dol­la ei kyl­lä voit­toa tul­la tekemään.

    Jot­ta tuon toi­min­nan voi­si saa­da kan­nat­ta­vak­si, pitäi­si pysä­köi­jiä saa­da rei­lus­ti lisää. Pysä­köin­ti­ti­lan omis­ta­ja­na näyt­täi­si netis­tä löy­ty­vien tie­to­jen mukaan aina­kin aiem­min olleen mm. Fen­nia-Hen­ki­va­kuu­tus sekä Yleis­ra­dion elä­ke­sää­tiö. En tie­dä, ovat­ko he yhä omistajina.

   3. to:
    …Mik­sei Töö­lön luo­laan ole myy­ty mark­ki­naeh­toi­sen peri­aat­teen mukai­ses­ti mää­rä­ajan hal­pa­lip­pu­ja, jos pyy­de­tyil­lä hin­noil­la ei vie­lä täs­sä vai­hees­sa­kaan ole löy­det­ty kun­nol­lis­ta asia­kas­poh­jaa, vaan on vaan pidet­ty tilo­ja lähes tyhjillään?

    Kos­ka Hel­sin­gis­sä ei todel­li­suu­des­sa ole mark­ki­naeh­tois­ta pysä­köin­tiä. Kyl­lä­hän tuo 250 €/kk jo ker­too sen, ettei toi­mi­ta mark­ki­noil­la. Sitä, mikä on hin­nan muo­dos­tus, voi vain arvail­la. Sitä, mik­si hal­lia kan­nat­taa pitää tyh­jä­nä, voi vain ihme­tel­lä. Joku ansain­ta­lo­giik­ka tuos­sa on ja hom­ma lie­väs­ti sanoen haiskahtaa.

    Kun vii­mek­si olin Parii­sis­sa huo­ma­sin että kes­kus­tas­sa oli lukui­sia park­ki­hal­le­ja. Jokai­sel­la park­ki­hal­lil­la oli oma logon­sa, jos­ta päät­te­lin, ettei­vät ne kuu­lu samal­le omis­ta­jal­le, vaan kau­pun­gis­sa on aito kilpailutilanne.

    Hel­sin­gis­sä on kult­tuu­ri, jos­sa kau­pun­ki pyr­kii vält­tä­mään kil­pai­lu­ti­lan­net­ta oli kyse sit­ten raken­ta­mi­ses­ta tai pai­koi­tuk­ses­ta. Se ei ole kau­pun­ki­lais­ten etu.

   4. IsoH:
    Park­kee­raus Töö­lön luo­las­sa mak­saa 250 e/kk ja säh­kö­au­toil­ta noin 300 +säh­kön hin­ta. Onko 3600 e vuo­des­sa pal­jon vai juu­ri oikea hin­ta per­heen auton parkkipaikasta?

    Samal­la kk-hin­nal­la voi­si mak­saa noin 75 000 euroa suu­rem­paa asun­to­lai­naa, jon­ka hyö­ty jää suo­raan per­heel­le eikä mene kau­pal­li­sen park­ki­hal­lin yrit­tä­jäl­le. Tai vaik­ka ostaa mah­dol­li­ses­ti myyn­nis­sä ole­van hal­li­pai­kan omaksi. 

    Osa per­heis­tä ”sääs­tää” ilman omaa autoa, mut­ta osa var­mas­ti­kin suun­taa naa­pu­ri­kau­pun­ke­hin asumaan.

    250 euroa kuu­kau­des­sa on ihan käy­pä hin­ta, jos autol­le on käyt­töä. Jos ei ole, sel­lais­ta ei pitäi­si kes­kus­tas­sa omis­taa lain­kaan. Tuol­la hin­nal­la per­he saa vuo­krat­tua aika mon­ta neliö­met­riä sei­nil­lä ja katol­la varus­tet­tua läm­mi­tet­tyä tilaa Töö­lön­to­ril­ta. Voi­si oikeas­taan sanoa, että se on aika edul­lis­ta. Alle kym­me­nen euroa päivässä.

   5. Peter: 250 euroa kuu­kau­des­sa on ihan käy­pä hin­ta, jos autol­le on käyt­töä. Jos ei ole, sel­lais­ta ei pitäi­si kes­kus­tas­sa omis­taa lain­kaan. Tuol­la hin­nal­la per­he saa vuo­krat­tua aika mon­ta neliö­met­riä sei­nil­lä ja katol­la varus­tet­tua läm­mi­tet­tyä tilaa Töö­lön­to­ril­ta. Voi­si oikeas­taan sanoa, että se on aika edul­lis­ta. Alle kym­me­nen euroa päivässä.

    No joo, kun palk­ka on 2300 €/kk, vuo­kra ton­nin ja sii­hen lai­te­taan 250 €/kk park­ki­mak­sua niin ei se oikein koh­tuul­li­sel­ta tun­nu. Mut­ta täs­sä asias­sa on tar­koi­tuk­sen­sa. Kokoo­muk­sel­la saa­da asiak­kai­ta yrit­tä­jien park­ki­hal­lei­hin ynnä köy­hät pois kes­kus­taa pilaa­mas­ta. Vih­reil­lä taas saa­da autot ja köy­hät pois keskustasta.
    Näin tämä minul­le näyttäytyy

   6. Hal­van asu­kas­py­sä­köin­nin pois­tu­mi­nen tie­ten­kin näkyi­si asun­to­jen arvois­sa, eli uudel­le asuk­kaal­le net­to­vai­ku­tus oli­si pie­nem­pi kuin tuo 250 e/kk.

  3. K‑Veikko: Jot­ta täl­lai­nen “mark­ki­naeh­toi­nen” pysä­köin­ti toi­mii myös käy­tän­nös­sä, pitää tun­nus­ten osta­mi­nen myy­mi­nen ja vuo­kraa­mi­nen olla mahdollista.

   Ehkä sel­lai­nen voi­si olla hyö­dyl­lis­tä, mut­ta mark­ki­noil­la mää­räy­ty­vä hin­ta (tai edes vain nykyis­tä kal­liim­pi hin­ta) ilman mah­dol­li­suut­ta edel­leen­myyn­tiin tai ‑vuo­krauk­seen sil­ti toi­mi­si edes parem­min kuin nykyi­nen systeemi.

 2. Eikö töö­lö­läi­sel­le autoi­li­jal­le ole iso ongel­ma säi­lyt­tää auto­aan hal­lis­sa, joka on kilo­met­rin tai kah­den pääs­sä asun­nos­taan? Töö­lö­hän on aika laa­ja ja Tope­liuk­sen­ka­tu­kin pit­kä. Kysyn, kun en tun­ne kovin hyvin tätä halli-ideaa.

  1. Aika aja­tel­la:
   Eikö töö­lö­läi­sel­le autoi­li­jal­le ole iso ongel­ma säi­lyt­tää auto­aan hal­lis­sa, joka on kilo­met­rin tai kah­den pääs­sä asun­nos­taan? Töö­lö­hän on aika laa­ja ja Tope­liuk­sen­ka­tu­kin pit­kä. Kysyn, kun en tun­ne kovin hyvin tätä halli-ideaa.

   On ongel­ma ja kun kat­sot kart­taa tar­kem­min, niin huo­maat että Mans­kun sisään­käyn­tiä lukuu­not­ta­mat­ta sisään­käyn­nit ovat mäen pääl­lä. Mans­kun suun­nal­la taas ei ole kuin muu­ta­ma asuin­ta­lo, jois­sa on poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta. Esi­mer­kik­si Hes­pe­rian­ka­dul­la asu­vat otta­vat vuo­kraa­vat pysä­köin­ti­pai­kan mie­lum­min niis­tä hal­leis­ta, joi­hin ei tar­vit­se kii­ve­tä, jos hin­ta­ta­so on samaa luok­kaa. Luo­las­ta oli­si voi­tu vetää sisään­käyn­ti myös Hes­pe­rian­ka­dul­le, jol­loin asia­kas­po­ten­ti­aa­li oli­si kas­va­nut oleellisesti.

   Toi­vot­ta­vas­ti luo­la on teh­ty myös väes­tön­suo­jak­si. Töö­lös­sä väes­tön­suo­jia on ollut vähän ja pai­kat ovat käsit­tääk­se­ni olleet suu­rel­ta osin Etu-Töö­lös­sä. Ei kovin miel­lyt­tä­vä tilan­ne, kun kat­se­lee miten Venä­jä pom­mit­taa esi­mer­kik­si Syy­rias­sa surut­ta siviilikohteita.

 3. Uusien asun­to­jen osta­jat eivät mak­sa sent­tiä­kään pysä­köin­ti­pai­kois­ta. Sen mak­saa veron­mak­sa­ja alen­tu­nei­na ton­tin­vuo­kra / luovutustulona.

  Käy­tän­nös­sä lai­ta­hel­sin­gin asuk­kaat sub­ven­toi­vat kan­ta­kau­pun­gin pysä­köin­ti­paik­ko­ja verovaroista.

  1. Uusien asun­to­jen pysä­köin­ti­pai­kat myy­dään tyy­pil­li­ses­ti omi­na osak­kei­naan, ja sen jäl­keen niis­tä mak­se­taan kuu­kausit­tais­ta hoi­to­vas­ti­ket­ta. Sii­tä, onko auto­paik­kao­sak­kei­den hin­ta­ta­so sub­ven­toi­tu (ja mil­lä taval­la, ja kuin­ka pal­jon), voi­daan keskustella.

   1. Mut­ta osak­kei­den raken­nus­kus­tan­nuk­set ovat men­neet nii­den raken­ta­jil­ta. Sil­tä osin kuin osak­keet jou­du­taan myy­mään hal­vem­mal­la, kuin raken­nus­kus­tan­nuk­set ovat olleet, ne ovat toden­nä­köi­ses­ti las­ke­neet sitä hin­taa, min­kä kau­pun­ki on ton­tin luo­vu­tuk­ses­ta saanut.

    Esim. Jät­kä­saa­res­sa voi hyvin olla tilan­ne, että ekat 5 paik­kaa mak­soi­vat las­ken­nal­li­ses­ti 15000€ kipa­le, kun niil­le oli perus­tuk­sis­sa mel­kein väki­sin tilaa ja ramp­pi­kin on help­po jär­jes­tää. Seu­raa­vat 5 mak­sa­vat­kin sit­ten 80 000€ kipa­le kun lisä­kai­vuu­ta, valua jne. tulee val­ta­vas­ti per paikka.

    Jos osak­keet myy­dään hin­nal­la 30000€/kipale, niin ekois­ta 5:stä (jot­ka mark­ki­naeh­toi­ses­sa tapauk­ses­sa oli­si­vat voi­neet men­nä kau­pak­si 40000€/hinnalla kun tar­jon­taa on vähem­män) teh­dään kyl­lä voit­toa, mut­ta niis­tä nor­min pakot­ta­mis­ta vii­des­tä voi tul­la yli 300000€ tap­pio­ta ja jos se skanska:n tai yit:n tar­jous­las­ki­ja osaa hom­man­sa, niin tuo on suo­raan pie­nen­tä­nyt sitä sum­maa jon­ka he kau­pun­gil­le ton­tis­ta tarjoavat.

    Tuo saa­mat­ta jää­nyt raha on se sub­ven­tio kai­kil­ta veron­mak­sa­jil­ta (lai­ta­kau­pun­ki­lai­set muka­na mak­sa­mas­sa) jät­kä­saa­re­lais­ten pysä­köin­nin hal­ven­ta­mi­seen. (Saa­vat paik­ko­ja 30000€ hin­nal­la sen 40000€ sijaan).

  2. Käy­tän­nös­sä lai­ta­hel­sin­gin asuk­kaat sub­ven­toi­vat kan­ta­kau­pun­gin pysä­köin­ti­paik­ko­ja verovaroista.”

   Silk­kaa pup­pua: Kan­ta­kau­pun­gin park­ki­pai­kat on kaik­ki raken­net­tu kym­me­niä vuo­sia ennen­kuin “lai­ta­hel­sin­kiä” oli edes ole­mas­sa ja koko väi­te onkin täy­sin absurdi.

   Soi­nin­vaa­ran ja mui­den väit­teet sii­tä että mitä park­ki­paik­ka mak­saa, ovat myös härs­kiä val­het­ta alus­ta lop­puun: Park­ki­ruu­dun todel­li­nen hin­ta on alle tuhat euroa, tolp­pi­neen päi­vi­neen. Aina­kin sil­loin kuin teh­dään 10 tai enem­män ker­ral­la. Kadun var­res­sa pal­jon vähem­män, kos­ka se teh­dään samal­la kuin katu­kin eikä tar­vit­se tolppia/sähköjä.

   Vin­ku­mi­nen maan “arvos­ta” on härs­ki val­he sekin: Kun raken­nusoi­keus on koko­naan käy­tet­ty, lop­pu­ton­tin maan arvo on tasan jou­to­maan arvo, kos­ka sii­hen ei saa raken­taa mitään. Siis noin 1000 euroa *heh­taa­ri*.

   Se on 10c neliö niil­le jot­ka eivät osaa las­kea. Täy­teen raken­ne­tun ton­tin park­ki­ruu­dun maan arvo on siis 80c. Eikä yhtään yli.

   Väi­te sub­ven­toin­nis­ta onkin mie­len­kiin­toi­nen, miten­kö­hän tämä tapah­tuu noin käytännössä?

   1. Kala­sa­ta­ma, Jät­kän­saa­ri, Pasi­la, Eiran­ran­ta jne. 

    Kaik­kien uusien aluei­den tapauk­ses­sa ton­tin luo­vu­tuk­ses­ta / vuo­krauk­ses­ta oli­si saa­tu kau­pun­gin kas­saan enem­män rahaa, jos auto­paik­ko­ja oli­si teh­ty mark­ki­naeh­toi­ses­ti, eikä kau­pun­gin sane­le­maa määrää.

    Kaik­ki veron­mak­sa­jat häviä­vät, voit­ta­ji­na on muu­ta­ma ali­hin­nal­la auto­pai­kan saava.

   2. Sepi:
    Kala­sa­ta­ma, Jät­kän­saa­ri, Pasi­la, Eiran­ran­ta jne. 

    Kaik­kien uusien aluei­den tapauk­ses­sa ton­tin luo­vu­tuk­ses­ta / vuo­krauk­ses­ta oli­si saa­tu kau­pun­gin kas­saan enem­män rahaa, jos auto­paik­ko­ja oli­si teh­ty mark­ki­naeh­toi­ses­ti, eikä kau­pun­gin sane­le­maa määrää.

    Kaik­ki veron­mak­sa­jat häviä­vät, voit­ta­ji­na on muu­ta­ma ali­hin­nal­la auto­pai­kan saava.

    Peri­aat­tees­sa noin, mut­ta yhtä­lö ei ole ihan yksin­ker­tai­nen. Jos kil­pai­lu toi­mi­si raken­ta­mi­ses­sa, se toi­si par­haan tulok­sen. Nyt ollaan sään­nel­lyil­lä mark­ki­noil­la, joten kil­pai­lu ei toi­mi. Voi­ta­jia ovat lähin­nä raken­nus­liik­keet, jot­ka pys­ty­vät yli­hin­noit­te­le­maan pai­koi­tuk­sen, kos­ka sitä on lii­an vähän. Niuk­ka hyödyke.

    Itse kan­na­tan mark­ki­naeh­toi­suut­ta. Lope­te­taan koko­naan auto­paik­ko­jen sään­te­ly, eikä ote­ta nii­tä miten­kään huo­mioon raken­nusoi­keu­des­sa. Saman­ai­kai­ses­ti lope­te­taan uusil­ta asui­na­lueil­ta asu­kas­py­sä­köin­ti ja vara­taan kadun­var­ret lyhy­tai­kai­seen pysä­köin­tiin. Tämä toi­mii, jos (umpi-)korttelit jae­taan riit­tä­vän pie­nik­si ton­teik­si. Se joka raken­taa riit­tä­väs­ti park­ki­paik­ko­ja, saa talon­sa kau­pak­si. Joka raken­taa lii­an vähän, ei saa asun­to­ja kaupaksi.

    Tähän yhtä­löön tulee muu­ten tule­vai­suu­des­sa mie­len­kiin­toi­nen lisä. Kun nyt on riit­tä­nyt asun­to­jen osal­ta peri­aat­tees­sa auto­paik­ka ja per­hea­sun­to, niin tule­vai­suu­des­sa tar­vi­taan toden­nä­köi­ses­ti kak­si paik­kaa, kun per­heel­lä on myös drone.

 4. Hmm. Jos paik­ko­ja on n ja pysä­köin­ti­lu­pia b*n mis­sä b < 1 niin että täyt­tö­as­te ei ole sataa pro­sent­tia, niin ovat­ko lopu­ta pai­kat mittaripaikkoja? 

  Ole­tan että ovat kos­ka puhut sii­tä 4€/tunti- hin­nas­ta. 4€/tunti, kar­keas­ti las­kien (hatus­ta vede­tyl­lä arvol­la) voi­si olla noin 40€ päi­vä ja noin 800€ kuus­sa, olet­taen siis 10 tun­tia päi­väs­sä ja 20 päi­vää kuukaudessa. 

  Tätä voi­daan pitää ylä­ra­ja­na sil­le, min­kä ver­ran pysä­köin­ti­lu­pa voi­si mak­saa. Ole­tan lisäk­si että se 4€/tunti on mitoi­tet­tu niin, että sil­lä hin­nal­la paik­ko­ja löy­tyy vaik­ka kaik­ki nuo luvat oli­si­vat käytössä. 

  On siis sel­vää, että huu­to­kau­pas­ta pysä­köin­ti­lu­val­le saa­ta­val­le hin­nal­le on kat­to­na 800€ kuussa. 

  Täs­sä huu­to­kaup­paa­mi­ses­sa on se ongel­ma, että kuin­ka pit­kiä sopi­muk­sia sit­ten teh­dään? Vuo­den? Kuu­kau­den? Tehok­kuus vaa­ti­si lyhyem­pää mut­ta inhi­mil­li­syys pidem­pää vuokra-aikaa. 

  Näi­tä on myös vai­ke­aa sää­del­lä “rei­lus­ti”. Jos joku hank­kii pit­kän sopi­muk­sen huu­to­kau­pas­ta ja muut­taa muu­al­le, niin voi­ko saa­da osan hin­nas­ta takai­sin, voi­ko myy­dä eteen­päin, voi­ko vuo­kra­ta eteenpäin? 

  En ole asu­nut Hel­sin­gis­sä 12 vuo­teen, kun asuin, minul­la oli Hert­to­nie­men­ran­nan park­ki­luo­laan lupa. Siel­lä oli sil­loin aina tilaa ja se oli erit­täin käy­tän­nöl­li­nen, kos­ka his­si oli suo­raan asuin­ra­ken­nuk­sem­me oven ulko­puo­lel­la. Hin­ta­kin oli hyvin edul­li­nen. En oikein ymmär­rä ihmis­ten aver­sio­ta noi­hin park­ki­luo­liin. Ne ovat var­sin toimivia.

  1. Hmm. Jos paik­ko­ja on n ja pysä­köin­ti­lu­pia b*n mis­sä b 1 niin että täyt­tö­as­te ei ole sataa pro­sent­tia, niin ovat­ko lopu­ta pai­kat mit­ta­ri­paik­ko­ja? Töö­lös­sä tuo b= 1,5. Jos sinul­la ei ole pysä­köin­ti­tun­nus­ta, jou­dut mak­sa­maan samas­ta pai­kas­ta 4 €/h Asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen saa vain, jos auto on alu­eel­la asu­van nimis­sä. Minul­la ei ole autoa, mut­ta ker­ran joku espoo­lai­nen ehdot­ti, että voi­sin ottaa hänen auton­sa nimiin­sä mak­sua vas­taan. En suostunut.

  2. 250€/kk hin­ta park­ki­luo­la­py­sä­köin­nis­tä aiheut­taa aver­sio­ta, oli se sit­ten kuin­ka muka­va ja käy­tän­nöl­li­nen hal­li tahan­sa. Jos kysei­nen park­ki­hal­li oli­si ainoa pysä­köin­ti­vaih­toeh­to, hyvin moni töö­lö­läi­nen luo­pui­si autos­taan mel­ko pian, kos­ka talou­del­li­nen yhtä­lö muo­dos­tui­si mah­dot­to­mak­si. Osmo Soi­nin­vaa­ral­le tämä tie­tys­ti sopi­si, mut­ta se park­ki­hal­li pysyi­si edel­leen lähes tyh­jä­nä. Täs­tä syys­tä en ymmär­rä kysei­sen yri­tyk­sen hinnoittelupolitiikkaa.

   Tosin Hesa­rin artik­ke­liin vii­ta­ten olen sitä miel­tä, että kun park­ki­hal­lin toi­mi­tus­joh­ta­ja menee sano­maan jul­ki­ses­ti, että kokee bis­nek­sien­sä suu­rek­si ongel­mak­si sen, ettei Töö­lön asuk­kai­ta pako­tet­tu­kaan hänen fir­man­sa asiak­kaik­si pysä­köin­ti­paik­ko­ja vähen­tä­mäl­lä niin äkkiä kuin kau­pun­ki “lupa­si”, niin suo­ma­lai­nen sul­le-mul­le-hyvä­ve­li­kult­tuu­ri on saa­vut­ta­nut aivan uuden röyhkeystason.

   1. Sovi­taan sit­ten, että 250 € kuus­sa park­ki­pai­kas­ta on jotain sel­lais­ta, ettei ketään voi pakot­taa sen mak­sa­mi­seen. Kuin­ten­kin uusien raken­nus­ten asuk­kaat pako­te­taan, kos­ka ton­til­le on pak­ko raken­taa auto­paik­ko­ja, joi­den tuo­tan­to­kus­tan­nus n yli 50 000 €. Täs­tä tulee kus­tan­nus­pe­rus­tei­sek­si hin­nak­si noin 300 €/kk, joka on siis mak­set­ta­va nii­den­kin, jot­ka eivät omis­ta autoa tai edes ajokorttia.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Sovi­taan sit­ten, että 250 € kuus­sa park­ki­pai­kas­ta on jotain sel­lais­ta, ettei ketään voi pakot­taa sen mak­sa­mi­seen. Kuin­ten­kin uusien raken­nus­ten asuk­kaat pako­te­taan, kos­ka ton­til­le on pak­ko raken­taa auto­paik­ko­ja, joi­den tuo­tan­to­kus­tan­nus n yli 50 000 €. Täs­tä tulee kus­tan­nus­pe­rus­tei­sek­si hin­nak­si noin 300 €/kk, joka on siis mak­set­ta­va nii­den­kin, jot­ka eivät omis­ta autoa tai edes ajokorttia.

    Tuo kus­tan­nus­pe­rus­tei­nen hin­ta on aika pit­käl­ti riip­pu­vai­nen inves­toin­nin jään­nö­sar­vos­ta. En jak­sa arvail­la, miten pää­dyit 300e/kk, mut­ta sano­taan nyt niin, että kyl­lä jo 200e/kk vuo­kral­la syn­tyy 50ke tilain­ves­toin­ti Hel­sin­gin kan­ta­kau­pun­kiin. Karkeasti. 

    Töö­lön park­ki­hal­lin hin­nat ovat siten ihan lin­jas­sa sen kans­sa, mitä ne ovat luul­ta­vas­ti kus­tan­ta­neet. Kysyn­tä on las­ket­tu vää­rin, tai luo­tet­tu vir­heel­li­ses­ti kau­pun­gin toi­mien syn­nyt­tä­vän kysyntää.

    Toi­saal­ta on myös niin, että nor­min pakot­ta­mia paik­ko­ja myy­dään yli­tar­jon­nan vuok­si kus­tan­nus­hin­taan tai jopa alle, kuten Kala­sa­ta­mas­sa täl­lä het­kel­lä. Nor­mil­la yli­tar­jon­ta lyö­dään luk­koon vuo­si­kym­me­nik­si, eikä edel­ly­tyk­siä bis­nek­seen ole nyky­lii­ken­teel­lä. Häkit­tä­mi­nen­kin on lupien takana. 

    Peri­aat­tees­sa olen sitä miel­tä, että kaa­vas­sa pitää edel­lyt­tää yhden kel­la­ri­ker­rok­sen raken­ta­mis­ta, ja ehkä myös sel­lai­sen, jon­ne pää­see autol­la, mut­ta se, käy­tän­nös­sä kel­la­ri _määrätään_ pysä­köin­ti­ti­lak­si, on Neu­vos­to-Suo­mea puh­taim­mil­laan. Ei jär­jen hiven­tä ja hyvin­voin­ti­tap­pio­ta syn­tyy hiha­va­kioil­la kym­me­niä mil­joo­nia vuodessa.

    Mut­ta Suo­mi on äve­riäs län­si­val­tio, kyl­lä tääl­lä on varaa sytyt­tää tak­ka­tu­let sete­leil­lä ja parem­man puut­tees­sa lämmittääkin.

   3. Kur­ja Koi­ra: Tuo kus­tan­nus­pe­rus­tei­nen hin­ta on aika pit­käl­ti riip­pu­vai­nen inves­toin­nin jään­nö­sar­vos­ta. En jak­sa arvail­la, miten pää­dyit 300e/kk, mut­ta sano­taan nyt niin, että kyl­lä jo 200e/kk vuo­kral­la syn­tyy 50ke tilain­ves­toin­ti Hel­sin­gin kan­ta­kau­pun­kiin. Karkeasti. 

    Aika moni on val­mis osta­maan rei­lus­ti yli hin­noi­tel­lun­kin pai­kan, mitä tuo 50 000 € on, kun tie­tää että kus­tan­nuk­set sen jäl­keen ovat koh­tuul­li­set. Auto­hal­li­paik­kan yhtiö­vas­ti­ke pys­ty­tään var­mas­ti pai­na­maan lähel­le kymp­piä kuus­sa, mut­ta jär­ke­vää lie­nee rei­lut tuplat siitä.

    Eli suo­sit­te­len Töö­lön park­ki­hal­lin omis­ta­jal­le tas­ku­las­kin­ta ja paik­ko­jen myyn­tiä tar­vit­si­joil­le. Nyt ei ansain­ta­lo­giik­ka toimi.

    PS. Kun pro­jek­ti aikoi­naan jul­kais­tiin, kysyin raken­nus­liik­keel­tä heti mah­dol­li­suut­ta ostaa paikka.

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Sovi­taan sit­ten, että 250 € kuus­sa park­ki­pai­kas­ta on jotain sel­lais­ta, ettei ketään voi pakot­taa sen mak­sa­mi­seen. Kuin­ten­kin uusien raken­nus­ten asuk­kaat pako­te­taan, kos­ka ton­til­le on pak­ko raken­taa auto­paik­ko­ja, joi­den tuo­tan­to­kus­tan­nus n yli 50 000 €. Täs­tä tulee kus­tan­nus­pe­rus­tei­sek­si hin­nak­si noin 300 €/kk, joka on siis mak­set­ta­va nii­den­kin, jot­ka eivät omis­ta autoa tai edes ajokorttia.

    Luul­ta­vas­ti puhun läpiä pää­hä­ni, mut­ta itse kyl­lä kuvit­te­lin, että auto­paik­ka­nor­mi ei var­sin­kaan nyky­ajan minia­sun­nois­sa ole lähel­lä­kään yhtä paikkaa/asunto — jos nor­mit siis edel­leen perus­tu­vat ker­ros­ne­liö­met­rei­hin. Kun ottaa huo­mioon tämän, ja sen, että auto­paik­kao­sak­keis­ta nyh­de­tään kui­ten­kin mark­ki­na­hin­ta joka on mel­ko lähel­lä tuo­ta mai­nit­tua tuo­tan­to­kus­tan­nus­hin­taa (vaik­ka­pa Skans­ka näkö­jään luok­kaa 27000€-42000€ Hel­sin­gis­sä), en saa autot­to­mien kus­tan­nus­pe­rus­tei­sek­si kus­tan­nuk­sek­si 300€/kk vaan hiha-arvio­na luok­kaa 10x pie­nem­män summan.

    Katoai­si­ko­han se auto­paik­ko­jen tuo­tan­to­kus­tan­nus­ra­ha muu­ten gryn­de­rin kat­tee­seen vai Hel­sin­gin kau­pun­gin nor­mi­ke­ven­nys­alen­nus­ta vas­taa­val­la mää­räl­lä korot­ta­maan tont­ti­vuo­kraan? Kai­ken suun­nit­te­lun läh­tö­koh­ta­han on, että kau­pun­ki pysyy mah­dol­li­sim­man rik­kaa­na ja asuk­kaat mah­dol­li­sim­man köyhinä.

   5. Mik­ko: Luul­ta­vas­ti puhun läpiä pää­hä­ni, mut­ta itse kyl­lä kuvit­te­lin, että auto­paik­ka­nor­mi ei var­sin­kaan nyky­ajan minia­sun­nois­sa ole lähel­lä­kään yhtä paikkaa/asunto – jos nor­mit siis edel­leen perus­tu­vat ker­ros­ne­liö­met­rei­hin. Kun ottaa huo­mioon tämän, ja sen, että auto­paik­kao­sak­keis­ta nyh­de­tään kui­ten­kin mark­ki­na­hin­ta joka on mel­ko lähel­lä tuo­ta mai­nit­tua tuo­tan­to­kus­tan­nus­hin­taa (vaik­ka­pa Skans­ka näkö­jään luok­kaa 27000€-42000€ Hel­sin­gis­sä), en saa autot­to­mien kus­tan­nus­pe­rus­tei­sek­si kus­tan­nuk­sek­si 300€/kk vaan hiha-arvio­na luok­kaa 10x pie­nem­män summan.

    No nyt on vie­lä kum­mal­li­sem­pia las­ku­ja kuin Soi­nin­vaa­ral­la, suu­ruus­luo­kat­kin hukas­sa. 10x pie­nem­pi sum­ma, eli 30e/kk ei kata kuin max auto­pai­kan hoi­to­vas­tik­keen. Ei sil­lä inves­toin­tia rahoi­te­ta edes vähää alus­ta. Sata­nen kuus­sa lisää, niin saat pari­kymp­piä rahoitusta.

   6. Kur­ja Koi­ra: No nyt on vie­lä kum­mal­li­sem­pia las­ku­ja kuin Soi­nin­vaa­ral­la, suu­ruus­luo­kat­kin hukas­sa. 10x pie­nem­pi sum­ma, eli 30e/kk ei kata kuin max auto­pai­kan hoi­to­vas­tik­keen. Ei sil­lä inves­toin­tia rahoi­te­ta edes vähää alus­ta. Sata­nen kuus­sa lisää, niin saat pari­kymp­piä rahoitusta.

    Koi­tan selit­tää mys­tis­tä mate­ma­tiik­kaa­ni… niin kuin sanoin, voi olla että puhun läpiä pää­hä­ni mut­ta nol­la­kor­ko­ta­soil­la 20000€ rahoi­tus siis noin 100€/kk? Jos jaat sen 20000€ kol­mel­la (olet­taen yksi auto­paik­ka per kol­me minia­sun­toa), niin pal­jon­ko sitä rahoi­tus­ta tar­vi­taan­kaan per asunto? 

    Tois­tan point­ti­ni: uusis­sa ker­ros­ta­loa­sun­nois­sa ei ole omaa auto­hal­li­paik­kaa jon­ka kus­tan­nuk­set jyvit­tyi­si­vät vain kysei­sel­le asun­nol­le, vaan kun­kin pai­kan kus­tan­nuk­set jakau­tu­vat las­ken­nal­li­ses­ti useam­man asun­non kes­ken. Olen­ko täs­sä väärässä?

    Auto­pai­kan hoi­to­vas­ti­ke luon­nol­li­ses­ti peri­tään erik­seen osak­kail­ta jot­ka paik­kaa käyttävät.

   7. Mik­ko: Koi­tan selit­tää mys­tis­tä mate­ma­tiik­kaa­ni… niin kuin sanoin, voi olla että puhun läpiä pää­hä­ni mut­ta nol­la­kor­ko­ta­soil­la 20000€ rahoi­tus siis noin 100€/kk? Jos jaat sen 20000€ kol­mel­la (olet­taen yksi auto­paik­ka per kol­me minia­sun­toa), niin pal­jon­ko sitä rahoi­tus­ta tar­vi­taan­kaan per asunto?

    Tois­tan point­ti­ni: uusis­sa ker­ros­ta­loa­sun­nois­sa ei ole omaa auto­hal­li­paik­kaa jon­ka kus­tan­nuk­set jyvit­tyi­si­vät vain kysei­sel­le asun­nol­le, vaan kun­kin pai­kan kus­tan­nuk­set jakau­tu­vat las­ken­nal­li­ses­ti useam­man asun­non kes­ken. Olen­ko täs­sä väärässä?

    Auto­pai­kan hoi­to­vas­ti­ke luon­nol­li­ses­ti peri­tään erik­seen osak­kail­ta jot­ka paik­kaa käyttävät.

    Ok, luin uudel­leen mis­tä täs­sä taas oli­kaan kyse. Tul­kit­sin tuon Soi­nin­vaa­ran kir­joi­tuk­sen vähän sinua suo­peam­min: ei siis niin, että yksit­täi­nen asun­no­nos­ta­ja mak­saa pai­kas­ta 300e/kk, vaan että pako­tet­tu auto­paik­ka voi sen mak­saa. Kes­ki­mää­rin kyl­lä vähem­män. Toki kus­tan­nus jae­taan useam­man asun­non kes­ken riip­puen nor­mis­ta ja sii­tä pääs­tään­kö pai­kois­ta eroon. Hyväl­lä tuu­ril­la kaik­ki pai­kat käy­vät kau­pak­si, vaik­ka kus­tan­nus­hin­taan ja nor­mis­ta syn­ty­vä tap­pio jää suu­rel­ta osin tontinvuokra/myyntituloja raken­nut­ta­jan kas­va­neen ris­kin vuok­si menet­tä­neil­le veronmaksajille.

    Jos paik­ko­ja ei saa­da kau­pak­si, niin kaik­ki kulut luon­nol­li­ses­ti jää­vät osak­kai­den harteille.

    Nol­la­ko­rot kos­ke­vat lähin­nä asun­non omaan käyt­töön osta­via koti­ta­louk­sia. Raken­nut­ta­jat eivät saa nol­la­ko­roil­la mitään.

 5. Aina kyse ei ole hin­nas­ta­kaan mihin ihmi­set park­kee­raa­vat autonsa.

  Asuin Hert­to­nie­men­ran­nas­sa, käy­tös­sä oli koh­tuu­hin­tai­nen park­ki­ta­lo. Kevät-kesä-syk­sy hal­li oli mel­ko tyh­jil­lään, täyt­tyi sit­ten pak­ka­sil­la ja lumi­sa­teil­la. Eli siel­lä oli iso jouk­ko ihmi­siä jot­ka mak­soi­vat hal­li­pai­kas­ta, mut­ta kui­ten­kin nor­maa­lis­ti arki­sin etsi­vät sen vapaan kadun­var­si­pai­kan ulko-oven läheltä.

  En kos­kaan oppi­nut ymmär­tä­mään kyseis­tä logiikkaa.

  1. jee­jee:
   Aina kyse ei ole hin­nas­ta­kaan mihin ihmi­set park­kee­raa­vat autonsa…Eli siel­lä oli iso jouk­ko ihmi­siä jot­ka mak­soi­vat hal­li­pai­kas­ta, mut­ta kui­ten­kin nor­maa­lis­ti arki­sin etsi­vät sen vapaan kadun­var­si­pai­kan ulko-oven läheltä… 

   Eihän auton vie­mi­ses­sä kilo­met­rin pää­hän hal­liin ole mitään jär­keä pää­osaa vuot­ta. Pai­koi­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen kort­te­lin hal­leis­sa on kuol­lee­na syn­ty­nyt aja­tus. Oli­si kiva tie­tää, kuka on ollut se aja­tus­ten van­taa, jol­ta tuo on lähtöisin.

   Kun käy­tän autoa, mikä on har­vi­nais­ta, las­ken yksin­ker­tai­ses­ti, miten pal­jon aikaa aamul­la menee muk­su­jen las­taa­mi­seen autoon, kun läh­dem­me päi­vä­ko­tiin. Vain sil­loin, kun odo­tet­ta­vis­sa on skra­baa­mis­ta ja kolaa­mis­ta, on kort­te­lin pääs­sä ole­va auto­paik­ka kil­pai­lu­ky­kyi­nen. Muu­ten auto on max. 50 m pääs­sä ovesta.

   Olen asu­nut myös talos­sa, jos­sa auto­paik­ka oli talon alla ole­vas­sa hal­lis­sa sekä talos­sa, jos­sa auto­tal­li mak­soi alle 50 € kk. Kum­pi­kin jär­jes­te­ly oli täy­sin yli­voi­mai­nen näi­hin Hel­sin­gin viri­tyk­siin ver­rat­tu­na. Jäl­kim­mäi­ses­sä tapauk­ses­sa olin talo­yh­tiön hal­li­tuk­ses­sa ja tie­dän tar­kal­leen, pal­jon­ko muis­ta kus­tan­nuk­si­ta mak­set­tiin noi­den auto­tal­lien tuo­tol­la, joka oli koh­tuu hyvä.

   Pai­kat pitää raken­taa talo­jen ja piha­kan­sien alle, mikä on hal­vem­paa ja fik­sum­paa käyt­tä­jän kan­nal­ta. Sil­loin kadun­var­si­pai­koi­tus jää asiak­kail­le ja vie­rail­le, mikä on yri­tys­ten eli­neh­to. Yri­tys­ka­to vii­me vuo­si­na Töö­lös­sä on ollut erit­täin huo­les­tut­ta­vaa. Pie­nen­tä­mäl­lä Gar­den Hel­sin­gin ker­ro­sa­laa ja auto­paik­ko­jen märää ei aje­ta aina­kaan töö­lö­läis­ten etua. Se on ainoa han­ke täl­lä­het­kel­lä, joka tuo lisää toi­mis­to­ja ja toi­mi­ti­laa tän­ne. Eli nii­tä mak­sa­via asiak­kai­ta päi­väl­lä niin, että pal­ve­lut ovat käy­tet­tä­vis­sä myös meil­le, jot­ka asum­me täällä.

   1. Kal­le: Eihän auton vie­mi­ses­sä kilo­met­rin pää­hän hal­liin ole mitään jär­keä pää­osaa vuotta…

    … Vain sil­loin, kun odo­tet­ta­vis­sa on skra­baa­mis­ta ja kolaa­mis­ta, on kort­te­lin pääs­sä ole­va auto­paik­ka kil­pai­lu­ky­kyi­nen. Muu­ten auto on max. 50 m pääs­sä ovesta… 

    Vähän lii­oit­te­let, oman koke­muk­sen mukaan park­ki­ta­lot ovat lähiöis­sä ihan ok mat­kan pääs­sä. Max 200–400m.

    Mut­ta tun­nus­tan itse­kin sor­tu­va­ni aja­tus­mal­liin että metrolle/bussipysäkille 1km on ihan ok patik­ka­mat­ka, mut­ta 100m omal­le autol­le tun­tuu pitkältä.

   2. jee­jee:
    …Mut­ta tun­nus­tan itse­kin sor­tu­va­ni aja­tus­mal­liin että metrolle/bussipysäkille 1km on ihan ok patik­ka­mat­ka, mut­ta 100m omal­le autol­le tun­tuu pitkältä. 

    Tuos­ta met­rol­le ja pysä­kil­le mat­kas­ta on ihan tut­kit­tua­kin tie­toa ja 300 m on muis­taak­se­ni mak­si­mi. Spå­ran “kehit­tä­mi­nen” kan­ta­kau­pun­gis­sa har­ven­ta­mal­la pysäk­ki­vä­liä ei siis pal­ve­le kau­pun­ki­lai­sia, vaan lähiöi­tä ja lii­tyn­tä­lii­ken­teen maalaisia.

    Kun ker­ran pää­set asu­maan paik­kaan, mis­sä auto­pai­kat ovat piha­kan­nen alla, et enää voi muu­ta kuin ihme­tel­lä Hel­sin­gin tou­hui­lua. Täs­sä ei ole jär­jen häivääkään.

 6. Mik­si mei­dän koti­kau­pun­gis­sam­me ei kehi­te­tä lii­ken­ne­asioi­ta jär­ke­väs­ti omil­le urbaa­neil­le asukkaille. 

  Muu­ta­ma nykyasia:

  1. Töö­lön­ka­dun pysä­köin­ti­hal­lin käyt­töä pitäi­si suun­na­ta Urhei­lu­puis­ton, Jää­hal­lin, Kisa­hal­lin käyt­tä­jil­le ja esim. Oop­pe­ran tms käyt­tä­jil­le, jot­ta asu­kas­py­sä­köin­tiin oikeu­te­tut voi­si­vat pysä­köi­dä lähem­pä­nä kotiaan.
  2. Ratik­ka­lii­ken­net­tä ns. kehi­te­tään, mut­ta aina se joh­taa kes­kus­ta­lais­ten lii­ken­teen huonontumiseen.
  • Pysä­kin­vä­lit ovat jär­jet­tö­män pit­kiä: esi­merk­ki­nä Tul­lin­puo­min ja Auro­ran sai­raa­lan välil­lä (lin­ja 3), Län­si-Pasi­la — Pasi­lan­sil­ta (lin­ja 2). Kam­pin kier­tä­vä ja help­po met­ron saa­vut­ta­mi­nen mene­tet­tiin; toki Arka­dian­ka­tua pää­see hel­pos­ti kes­kus­taan, mut­ta ei metrolle/Kamppiin/mahdollisesti tule­val­le keskusterveysasemalle?
  • Mes­su­kes­kuk­seen ei pää­se enää rati­kal­la Pasi­lan­sil­lal­ta (=län­nes­tä); var­muu­den vuok­si kaik­ki enti­set kis­kot­kin on pois­tet­tu, jot­ta kukaan ei pää­si­si muut­ta­maan reittejä.
  3. Unoh­tui­ko urhei­lu­puis­ton kau­em­paa tule­vat käyt­tä­jät, sil­lä nyt he val­taa­vat kadut. Ja lumi, jos/kun sitä tulee, vähen­tää enti­ses­tään asu­kas­py­sä­köin­ti­paik­ko­ja 2/3 (huo­nos­ti hoi­de­tun puh­dis­tuk­sen takia).
  4. Baa­no­ja ja pyö­rä­tei­tä on riit­tä­väs­ti, mut­ta sil­ti pyö­rien anne­taan liik­kua jal­ka­käy­tä­vil­lä. Ja ne sähköpotkulaudat!

  Äsket­täin Tuk­hol­man kes­kus­tas­sa käy­nee­nä, kai­paan Hel­sin­kiin ydin­kau­pun­gin alit­ta­vaa tun­ne­lia. Käsit­tä­mä­tön­tä tilan­ne­so­keut­ta Hel­sin­gin tun­ne­lin hylkääminen.

  Hel­sin­gis­sä on pääs­syt val­taan (vih­reä?) mafia, joka ei ihmis­ten itse­näi­ses­tä urbaa­nis­ta asu­mi­ses­ta välitä.
  Toi­vot­ta­vas­ti seu­raa­vis­sa kun­nal­lis­vaa­leis­sa osaam­me äänes­tä­ji­nä vali­ta paremmin.

  1. Itse koti­kau­pun­kim­me urbaa­ni­na asuk­kaa­na näki­sin, että lii­ken­net­tä kehi­te­tään juu­ri­kin sii­hen oike­aan suun­taan. Soi­nin­vaa­ran blo­gi­teks­ti ker­too hyväs­tä, uudes­ta ajat­te­lus­ta. Itse en alle­kir­joi­ta väit­tei­tä­si, jot­ka ovat­kin osin vir­heel­li­siä ja ilmei­sen kek­sit­tyi­hin “fak­toi­hin” perustuvia.

   1. Töö­lö­läi­se­nä autoi­li­ja­na kan­na­tan ehdot­to­mas­ti asu­kas­py­sä­köin­nin ja mark­ki­naeh­toi­sen pysä­köin­nin hin­to­jen jär­ke­vöit­tä­mis­tä, ts. asu­kas­py­sä­köin­nin hin­nan nos­toa ja mah­dol­li­ses­ti park­ki­hal­li­paik­ko­jen sub­ven­toin­tia. Täl­löin kukin autoilija/auton omis­ta­ja voi­si vali­ta omiin tar­pei­siin­sa sopi­vam­man pysä­köin­ti­ta­van, paik­ko­ja riit­täi­si sekä hal­lis­sa, että kadul­la niin asu­kas- kuin asiointipysäköijillekin.

   2. Spo­ra­lii­ken­net­tä kehi­te­tään oike­aan suun­taan. Spo­rat ovat lii­ken­net­tä, eivät­kä mitään hori­son­taa­li­sia his­se­jä, joi­den tulee pysäh­del­lä pysä­keil­lä kort­te­lin välein. Sta­din spo­ra­jär­jes­tel­mä on kes­ki­no­peu­del­taan yksi Euroo­pan hitaim­mis­ta ja tähän on puu­tut­ta­va. Yksi kei­no — mui­den muas­sa — on pysäk­ki­vä­lin jär­ke­vä tar­kis­ta­mi­nen. Auro­ran sai­raa­lan ja Töö­lön tul­lin pysäk­ki­vä­li on kiel­tä­mät­tä pit­kä — mut­ta ker­ro sinä, mihin väliin pysä­kin raken­tai­sit? Rei­jo­lan­ka­dul­le tus­kin mah­tuu ja Mans­kul­le taas tus­kin voi — kul­kee­han sii­nä mon­ta muu­ta­kin linjaa. 

   Suo­ra spo­rayh­teys Töö­lös­tä Kamp­piin on palaa­mas­sa juu­ri­kin tuon mai­ni­tun Tope­liuk­sen-Fredri­kin­ka­dun radan myö­tä, jol­loin 14 ja 18 bus­sit nos­te­taan kis­koil­le. Täl­löin Töö­lön­to­ril­ta ja ympä­ris­tös­tä on tiheä ja suju­va yhteys niin ydin­kes­kus­taan (1, 2) kuin Kamp­piin ja ete­lään­kin (4).

   Pasi­lan jär­jes­te­ly on väliai­kai­nen tor­so — lopul­li­nen suun­ni­tel­ma, jos­sa län­nes­tä­kin pää­see suo­raan Mes­su­kes­kuk­sel­le — löy­tyy, kun­han kat­soo HSL:n sivuil­le. Kas täs­sä: https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/raili_linjastomuutokset_0.pdf

   Kai­ken­kaik­ki­aan reit­ti­muu­tok­sis­ta voi­si sanoa, että jokai­nen muu­tos var­mas­ti hei­ken­tää jon­kun yksi­lön mat­kaa. Omat duu­ni­mat­ka­ni Töö­lös­tä Kru­naan vai­keu­tui­vat, kun seis­ka ei enää kul­je suo­raan Mans­kul­ta Snell­ma­nin­ka­dul­le. Mut­ta aina joku hävi­ää, kun suu­rem­man jou­kon (sik­si jouk­ko­lii­ken­ne) yhtey­det para­ne­vat. Täs­tä ker­too mm. lin­jas­to­uu­dis­tuk­sen jäl­keen nous­sut spo­ra­mat­kus­ta­jien määrä. 

   3. Miten he val­taa­vat? Kai­pa jokai­sel­la pysä­köin­ti­mak­sun mak­sa­neel­la on ihan sama oikeus pysä­köi­dä. Asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nus­ten hin­nan nos­to aut­tai­si tähän­kin, kun vähäi­sel­lä käy­töl­lä ole­vat kesä­au­tot ym. eivät vei­si paik­ko­ja nii­tä oikeas­ti tarvitsevilta. 

   4. Sii­tä, onko baa­no­ja tai pyö­rä­tei­tä riit­tä­väs­ti voi var­mas­ti kiis­tel­lä loput­to­miin. Jal­ka­käy­tä­väl­lä pyö­räi­lyyn Hgin kau­pun­gil­la ei ole juu­ri kei­no­ja puut­tua — pait­si infra­struk­tuu­ri: pyö­rä­tei­den ja ‑kais­to­jen raken­ta­mi­nen var­mas­ti hou­kut­te­lee lain­rik­ko­jia pois jal­ka­käy­tä­vil­lä — sil­lä täs­sä maas­sa lii­ken­teen val­von­ta muun­kin polii­si­toi­men tapaan kuu­luu valtioille. 

   Tuk­hol­ma­han tosi­aan kuu­luu Euroo­pan ruuh­kau­tu­neim­pien pää­kau­pun­kien arvo­val­tai­seen jouk­koon, joten tun­ne­li­ver­kos­ton autuus on var­sin kysee­na­lais­ta. Vii­me vuo­si­na tilan­tee­seen on saa­tu hel­po­tus­ta niin­kin yllät­tä­väl­lä kei­nol­la kuin ruuh­ka­mak­suil­la. Mm. ammat­ti­au­toi­li­jat ja muut, joi­den on syys­tä tai toi­ses­ta pak­ko liik­kua autol­la, vas­tus­ti­vat alkuun — mut­ta ovat nyt ruuh­ka­mak­su­jen vank­ku­mat­to­mia kannattajia. 

   Kan­nat­taa myös tutus­tua nii­hin kes­kus­ta­tun­ne­li­sel­vi­tyk­siin. Läpia­jo­lii­ken­teen mää­rä on jo nyt täy­sin mar­gi­naa­li­nen (alle 10 000 autoa per vrk), eikä moi­sen lii­ken­teen hoi­ta­mi­seen tar­vi­ta mil­jar­di­tun­ne­lia. Hyö­dyt­kin ovat san­gen kysee­na­lai­sia: pari käve­ly­ka­dun­pät­kää Tuo­mio­kir­kon ympä­ris­töön — ja pal­jon lisää autoi­lua tun­ne­lin sisään­tu­lo­väy­lil­le — tuli­si­han sii­tä hou­kut­te­le­va vaih­toeh­to kes­kus­tan kier­tä­mi­sel­le kehä­tei­tä pitkin.

   1. Itse koti­kau­pun­kim­me urbaa­ni­na asuk­kaa­na näki­sin, että lii­ken­net­tä kehi­te­tään juu­ri­kin sii­hen oike­aan suun­taan. Soi­nin­vaa­ran blo­gi­teks­ti ker­too hyväs­tä, uudes­ta ajattelusta.”

    Varas­ta­mi­ses­sa ja autoi­li­joi­den mie­li­val­tai­ses­sa kyy­kyt­tä­mi­ses­sä ei ole mitään uut­ta, sitä­hän Vih­reät ovat teh­neet Enem­mis­tö ry;stä asti, siis koh­ta 50 vuotta.

    Kir­joit­ta­ja on sel­keäs­ti muu­al­ta muut­ta­nut maa­lai­nen, joka uskoo kun­non Vih­reän tapaan että kau­pun­ki voi olla ole­mas­sa ilman liikennettä.

    Tämä­hän ei tie­ten­kään ole tot­ta, kun koko kau­pun­ki on ole­mas­sa *vain liii­ken­teen sol­mu­koh­ta­na*. Kau­pun­gil­la ei ole eikä ole kos­kaan ollut mitään muu­ta funk­tio­ta. Stock­man­nin ja sen ympä­ris­tön liik­kei­den koh­ta­los­ta voi suo­raan näh­dä että mihin lii­ken­teen pois­ta­mi­nen joh­taa ja on jo joh­ta­nut: PIk­ku­liik­keet meni­vät nurin ja Stock­man­ni­kin on vaka­vis­sa vaikeuksissa.

    Tie­toi­ses­ti ja tahal­li­ses­ti tapet­tu­ja liik­kei­tä, puh­taal­la liikennepolitiikalla.

    Asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nus­ten hin­nan nos­to aut­tai­si tähän­kin, kun vähäi­sel­lä käy­töl­lä ole­vat kesä­au­tot ym. eivät vei­si paik­ko­ja nii­tä oikeas­ti tarvitsevilta.”

    Eikö kir­joit­ta­ja todel­la­kaan tie­dä asias­ta *yhtään mitään*? 

    Asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sia saa *tasan yhden*. “Kesä­au­to” ei sel­lais­ta saa mil­lään edel­ly­tyk­sel­lä, sii­tä ovat Vih­reät pitä­neet huo­len. Edes moot­to­ri­pyö­rä ei saa asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nus­ta, vaik­ka nii­tä meni­si vii­si yhteen ruutuun.

    Ei käy, kos­ka vih­reä fasis­mi estää ajat­te­lun täydellisesti.

   2. Huo­maa, että fak­toi­hin perus­tu­vat argu­men­tit alka­vat olla lopus­sa, kun alkaa nimit­te­ly ja (vir­heel­lis­ten) ole­tus­ten suol­ta­mi­nen kir­joit­ta­jien syn­ty­mä­paik­ka­kun­nis­ta. Ja tosi­aan, olen kyl­lä ihan syn­ty­pe­räi­nen sta­di­lai­nen, itsea­sias­sa jopa töö­lö­läi­nen­kin, enkä edes ensim­mäi­ses­sä polvessa. 

    Lii­ken­ne kuu­luu olen­nai­se­na osa­na kau­pun­kiin. Fak­ta nyt vaan on se, että kau­pun­gin lii­ken­tees­tä hyvin suu­ri val­tao­sa tapah­tuu mui­ta kei­no­ja, kuin yksi­tyi­sau­toa käyt­täen. Yksi­tyi­sau­tol­la on oma paik­kan­sa myös kau­pun­gin lii­ken­tees­sä, mut­ta se ei tar­koi­ta sitä, että se oli­si ainoa kul­ku­muo­to, jota tuli­si suo­sia ja kehit­tää. Vali­tet­ta­vas­ti tilan olles­sa rajal­li­nen, jon­kun muun kul­ku­muo­don edis­tä­mi­nen usein tar­koit­taa sitä, että jol­tain ote­taan pois. 

    Stock­man­nin ja sen ympä­ris­tön liik­kei­den tilas­ta on täs­sä val­lit­se­vas­sa tilan­tees­sa aika tyh­mää sanoa yhti­käs mitään. Verk­ko­kaup­pa ja kulu­tus­tot­tu­mus­ten muu­tok­set tap­pa­vat kaup­po­ja muu­al­la­kin kuin ydin­kes­kus­tois­sa. Kehi­tys kul­kee pal­ve­lui­den, ravin­to­loi­den ym. suun­taan, ja se on vain posi­tii­vis­ta. Ja jos mark­ki­na­ta­lou­teen on usko­mi­nen — itse­hän aina­kin uskon — vuo­krat ja lii­ke­ti­lo­jen ymv. käyt­tö­as­te kor­re­loi­vat san­gen tehok­kaas­ti nii­den halut­ta­vuu­teen, ja Hel­sin­gin kan­ta­kau­pun­gis­sa ne näyt­täi­si­vät ole­van san­gen kor­keal­la tasol­la — ver­rat­tu­na vaik­ka­pa kehien ympäristöihin. 

    Lisäk­si tuo­reet (niin­kin viher­fa­sis­ti­sen orga­ni­saa­tion kuin kaup­pa­ka­ma­rin) tut­ki­mus­tu­lok­set osoit­ta­vat, että hyvin mer­kit­tä­vä val­tao­sa kes­kus­tan kaup­po­jen asia­kas­vir­ras­ta ja lii­ke­vaih­dos­ta tulee jal­kai­sin ja jouk­ko­lii­ken­teel­lä saa­pu­vil­ta asiak­kail­ta. Voi­si­kin olet­taa, että kau­pan edel­ly­tyk­siä kan­nat­tai­si paran­taa paran­ta­mal­la eri­tyi­ses­ti näi­tä kul­ku­muo­to­ja käyt­täen saa­pu­van suu­ren enem­mis­tön edel­ly­tyk­siä ja viihtyvyyttä. 

    Ja tie­dän asias­ta pal­jon­kin, omis­tan­han auton ja sii­hen H‑vyöhykkeen asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen. Se, että kysees­sä on omis­ta­jan­sa ainoa auto, ei tar­koi­ta sitä, että kysees­sä ei voi­si olla “kesä­au­to”. Ja mik­si ihmees­sä useam­mal­le autol­le kuin yhdel­le per hen­ki­lö pitäi­si saa­da­kaan asukaspysäköintitunnusta?

    Ja myön­nän, oma auto­ni pit­käl­ti on “kesä­au­to”. Aje­len sil­lä tal­vel­la­kin aina tar­peen tul­len, mut­ta oli­sin val­mis pol­ku­hin­tai­ses­ta park­ki­pai­kas­ta­ni luo­pu­maan, jos hin­taoh­jauk­sel­la sii­hen kan­nus­tet­tai­siin. Sii­nä vai­hees­sa tuli­si pun­ta­roi­da kal­liim­man asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen, mui­den pysä­köin­ti­vaih­toeh­to­jen (park­ki­hal­lis­sa tai kau­em­pa­na kes­kus­tas­ta) tai autos­ta koko­naan luo­pu­mi­sen välil­lä. Ja tie­dän, etten ole ainoa vas­taa­vas­ti ajat­te­le­va: tämän vah­vis­taa sekin, että vii­mek­si kun pysä­köin­ti­tun­nus­ten hin­taa nos­tet­tiin has­sul­la paril­la kym­pil­lä, kato­si park­ki­paik­ko­ja kuor­mit­ta­mas­ta tuhan­sia autoja.

   3. Huo­maan, että olen lep­su­nut lupaa­mas­ti mode­roin­ti­lin­jas­ta. Täs­tä eteen­päin ihmis­ten nimit­tä­mi­nen fasis­teik­si joh­taa jok­seen­kin auto­maat­ti­seen hyl­kää­mi­seen. Tuo­maal­ta jo yhden kir­joi­tuk­sen hyl­kä­sin­kin täl­lä perusteella.

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Huo­maan, että olen lep­su­nut lupaa­mas­ti mode­roin­ti­lin­jas­ta. Täs­tä eteen­päin ihmis­ten nimit­tä­mi­nen fasis­teik­si joh­taa jok­seen­kin auto­maat­ti­seen hyl­kää­mi­seen. Tuo­maal­ta jo yhden kir­joi­tuk­sen hyl­kä­sin­kin täl­lä perusteella.

    Se on täs­sä tapauk­ses­sa ihan hyvä, kos­ka kau­pun­ki­lais­ten ja vih­rei­den todel­li­suus on eriy­ty­nyt aika pahas­ti. On pak­ko sanoa, että itse­kin ole­tin tuo­ta kir­joit­ta­jaa junan­tuo­mak­si. Enkä tar­koi­ta sil­loin ran­ta­ra­taa, vaan pää­ra­taa tai pahim­mil­laan Savon rataa. 😎 

    Sään­te­ly ei ole tuo­nut toi­vot­tua tulos­ta, eikä toi­saal­ta pai­koi­tus­ta kye­tä hoi­ta­maan mark­ki­naeh­toi­ses­ti. Kau­pun­ki kui­ten­kin elää mones­sa mie­les­sä kumi­pyö­ril­lä ja lii­ken­ne on kau­pun­gin eli­neh­to. Jotain muu­ta, kuin näi­tä vih­rei­tä aja­tuk­sia, on syy­tä kokeilla.

   5. Sta­din kun­di:

    Ja myön­nän, oma auto­ni pit­käl­ti on ”kesä­au­to”. Aje­len sil­lä tal­vel­la­kin aina tar­peen tul­len, mut­ta oli­sin val­mis pol­ku­hin­tai­ses­ta park­ki­pai­kas­ta­ni luo­pu­maan, jos hin­taoh­jauk­sel­la sii­hen kan­nus­tet­tai­siin. Sii­nä vai­hees­sa tuli­si pun­ta­roi­da kal­liim­man asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen, mui­den pysä­köin­ti­vaih­toeh­to­jen (park­ki­hal­lis­sa tai kau­em­pa­na kes­kus­tas­ta) tai autos­ta koko­naan luo­pu­mi­sen välil­lä. Ja tie­dän, etten ole ainoa vas­taa­vas­ti ajat­te­le­va: tämän vah­vis­taa sekin, että vii­mek­si kun pysä­köin­ti­tun­nus­ten hin­taa nos­tet­tiin has­sul­la paril­la kym­pil­lä, kato­si park­ki­paik­ko­ja kuor­mit­ta­mas­ta tuhan­sia autoja.

    Mikä­kö­hän mah­tai­si olla kei­no saa­da ihmi­set mie­luum­min vuo­kraa­maan kesä­au­to­ja kuin omis­ta­maan nii­tä? Nii­tä kesä­au­to­ja on nimit­täin aimo nip­pu kadun­var­sil­la ja oli­si niin ympä­ris­tön kuin kau­pun­kiym­pä­ris­tön kan­nal­ta fik­sum­paa, että ne kesä­au­tot vuo­krat­tai­siin jos­tain vaik­ka­pa hei­nä­kuun ajak­si ja palau­tet­tai­siin kesä­kau­den pää­tyt­tyä. Har­mit­ta­vas­ti auton vuo­kraa­mi­nen kau­pal­li­sil­ta vuo­kra-auto­fir­moil­ta kuu­kau­den ajak­si on vali­tet­ta­van kal­lis­ta, mah­tai­si­ko­han sitä saa­da joten­kin las­ket­tua lain­sää­dän­nöl­li­ses­ti tuke­mal­la (en tie­dä alan vero­koh­te­lus­ta ollenkaan)?

   6. Juk­kis: Mikä­kö­hän mah­tai­si olla kei­no saa­da ihmi­set mie­luum­min vuo­kraa­maan kesä­au­to­ja kuin omis­ta­maan niitä… 

    Mik­si? Pidät­kö vih­re­ää aatet­ta­si niin yli­voi­mai­se­na, ettei muil­la ole kykyä teh­dä pää­tök­siä omien tar­pei­den­sa mukaan? Tulee ihan mie­leen 30-luvun Saksa.

   7. Kal­le: Mik­si? Pidät­kö vih­re­ää aatet­ta­si niin yli­voi­mai­se­na, ettei muil­la ole kykyä teh­dä pää­tök­siä omien tar­pei­den­sa mukaan? Tulee ihan mie­leen 30-luvun Saksa.

    Tot­ta­kai jokai­nen tekee omat pää­tök­sen­sä täyt­tääk­seen tar­peen­sa tar­jol­la ole­vien talou­del­lis­ten kan­nus­ti­mien ohjaa­ma­na. Sik­si kysyin­kin kom­men­tis­sa­ni, että oli­si­ko­han mah­dol­lis­ta joten­kin muut­taa näi­tä kan­nus­ti­mia niin, että ihmi­set mie­luum­min vuo­kraa­vat kesä­au­tot sen muu­ta­man vii­kon / parin kuu­kau­den ajak­si mitä niil­lä on käyt­töä sen sijaan, että omis­ta­vat sen auton vuo­den ympä­ri ikään kuin tur­haan. Tar­koi­tuk­se­ni ei ollut ketään pakot­taa mihin­kään vaan pikem­min­kin kan­nus­taa ihmi­siä käyt­tä­mään rahan­sa fik­sum­min: eihän se tee autol­le hyvää olla kuu­kausi­kau­pal­la käyt­tä­mät­tä kadun var­res­sa ja auton jäl­leen­myyn­tiar­vo las­kee joka vuo­si, vaik­ka kilo­met­re­jä mit­ta­riin tuli­si­kin mur­to-osa sii­tä 10 000 — 20 000 kilo­met­ris­tä, mikä lie­nee Suo­mes­sa tyy­pil­li­sin mää­rä var­sin­kin pääkaupunkiseudulla.

    Eräs enti­nen kol­le­ga­ni, joka asuu Kru­ni­kas­sa, tar­vit­si autoa vaan kesäi­sin pariin mök­ki- ja mum­mo­la­reis­suun ja hei­dän koh­dal­la vuo­kraa­mi­nen tun­tui tosi fik­sul­ta: sii­tä oli jopa tul­lut hei­dän pojal­leen jon­ki­nas­tei­nen jän­nit­tä­vä yllä­tys­leik­ki, kun ei tien­nyt min­kä­nä­köi­nen ja väri­nen auto oli­si sil­lä ker­taa tar­jol­la, kun he mat­ka­si­vat lähei­seen auto­vuo­kraa­moon. Uskoi­sin tämän käyt­tö­as­teen ja pro­fii­lin jaka­via ihmi­siä ole­van lukui­sia, mut­ta osa heis­tä syys­tä tai toi­ses­ta valit­see auton omis­ta­mi­sen ja kadun­var­res­sa sei­sot­ta­mi­sen vuo­kraa­mi­sen sijaan ja minus­ta näi­den syi­den sel­vit­tä­mi­nen ja nii­hin liit­ty­vien kan­nus­ti­mien muok­kaa­mi­nen lain­sää­dän­nöl­li­ses­ti on todel­la kau­ka­na sii­tä, mitä tar­koit­ta­net vii­ta­tes­sa­si 30-luvun Saksaan.

   8. Jos kau­pun­ki ei tar­joai­si ilmais­ta katu­ti­laa auto­jen pit­kä­ai­kais­sä­ly­tyk­seen, auto­jen vuo­kraam­nen oli­si pal­jon ylei­sem­pää — ja autoa oikeas­ti tar­vit­se­vat löy­täi­si­vät pysä­köin­ti­pai­kan helpommin.

   9. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jos kau­pun­ki ei tar­joai­si ilmais­ta katu­ti­laa auto­jen pit­kä­ai­kais­sä­ly­tyk­seen, auto­jen vuo­kraam­nen oli­si pal­jon ylei­sem­pää – ja autoa oikeas­ti tar­vit­se­vat löy­täi­si­vät pysä­köin­ti­pai­kan helpommin.

    Tämä on se kep­pi, mut­ta alku­pe­räi­ses­sä kom­men­tis­sa­ni kyse­lin sen perään, että mikä mah­taa olla auto­vuo­kraa­mo­jen koh­dal­la vero­koh­te­lu ja oli­si­ko siten lain­sää­dän­nöl­li­ses­ti mah­dol­lis­ta pai­naa nii­tä kulu­ja alem­mas -> las­kea auton vuo­kraa­mi­sen hin­taa ja siten kan­nus­taa tähän toi­sen­lai­seen mal­liin pikem­min­kin porkkanalla.

   10. Juk­kis: Tämä on se kep­pi, mut­ta alku­pe­räi­ses­sä kom­men­tis­sa­ni kyse­lin sen perään, että mikä mah­taa olla auto­vuo­kraa­mo­jen koh­dal­la vero­koh­te­lu ja oli­si­ko siten lain­sää­dän­nöl­li­ses­ti mah­dol­lis­ta pai­naa nii­tä kulu­ja alem­mas -> las­kea auton vuo­kraa­mi­sen hin­taa ja siten kan­nus­taa tähän toi­sen­lai­seen mal­liin pikem­min­kin porkkanalla. 

    Mei­nai­sin jo täs­tä aihees­ta kir­joit­taa aikai­sem­min, mut­ta tote­sin että ehkä hyp­pään lii­an pit­käl­le. Nyt kui­ten­kin kes­kus­te­lu ete­ni tähän suun­taan niin täs­sä tulee:

    Suo­mes­sa pal­ve­lu­ja vero­te­taan kovem­min kuin omis­ta­mis­ta omaa työ­tä. Tämä tapah­tuu pit­käl­ti ALV:n muo­dos­sa. Täs­sä ei nyt sinän­sä ole ongel­maa, mut­ta jokai­nen voi las­kes­kel­la pal­jon jon­kun työ­ka­lun tai auton vuo­kraa­mi­nen vas­taan osta­mi­nen ja omis­ta­mi­nen mak­saa. Toki jos tar­ve jol­le­kin tuot­teel­le tai pal­ve­lul­le on max. 1–3 ker­taa vuo­des­sa niin vuo­kraa­mi­nen on toden­nä­köi­ses­ti edul­li­sin rat­kai­su, mut­ta jos tar­vet­ta ilme­nee useam­min tai pal­jon useam­min niin hen­ki­lö sääs­tää lähes var­mas­ti omis­ta­mal­la tuot­teen itse. Täl­löin hen­ki­lö ei mak­sa ALV:ia joka iki­nen ker­ta. Auto on tosin yksi ääri­pää, kos­ka sen omis­ta­mi­seen liit­tyy pal­jon vero­tus­ta ja kulu­ja. Nyky­päi­vä­nä puhu­taan pal­jon kes­tä­vän kehi­tyk­sen hen­ges­sä kier­to­ta­lou­des­ta ja vuo­kraa­mi­ses­ta, mut­ta näis­sä mie­les­tä­ni kulut­ta­ja usein hävi­ää sen takia että val­tio verot­taa näi­tä mel­ko pal­jon ALV:n muodossa.

    Yllä­ole­vien syi­den vuok­si näen että auto­jen yhtei­so­mis­ta­juus esim. talo­yh­tiöis­sä tulee toden­nä­köi­sem­min yleis­ty­mään kuin arki­päi­väi­nen vuo­kraus, lähin­nä sen vuok­si että val­tio nyt vain sat­tuu verot­ta­maan pal­ve­lu­ja enem­män kuin omis­ta­mis­ta. Tie­dän kyl­lä yhtei­so­mis­ta­juu­den ongel­ma­koh­tia, mut­ta on sekin oma ongel­man­sa että auton vuo­kraa­mi­nen mak­saa vähin­tään 30–40€ per tun­ti (muka­na kova ALV) ja ben­sat pääl­le. Jos tar­vet­ta on yhtään enem­män niin lai­naa­mi­nen tutul­ta tai yhtei­so­mis­ta­juus muut­tuu nopeas­ti talou­del­li­ses­ti parem­mak­si vaihtoehdoksi.

    ALV:a ei voi­da kui­ten­kaan mer­kit­tä­väs­ti muut­taa, ALV-rajat on sidot­tu EU:n perus­so­pi­muk­siin ja näi­den laa­jem­pi muut­ta­mi­nen ja sää­tä­mi­nen vaa­tii EU:n hyväk­syn­nän, eli on vai­kea pro­ses­si. Nämä asiat eivät yksin­ker­tai­ses­ti ole enää mei­dän omas­sa suo­ras­sa hal­lin­nas­sa, ja täs­tä kär­sii myös ympä­ris­tö kos­ka nykyi­nen jär­jes­tel­mä kan­nus­taa omis­ta­mi­seen vaik­ka se oli­si­kin huo­nom­pi rat­kai­su ympä­ris­tön kannalta.

   11. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jos kau­pun­ki ei tar­joai­si ilmais­ta katu­ti­laa auto­jen pit­kä­ai­kais­sä­ly­tyk­seen, auto­jen vuo­kraam­nen oli­si pal­jon ylei­sem­pää – ja autoa oikeas­ti tar­vit­se­vat löy­täi­si­vät pysä­köin­ti­pai­kan helpommin. 

    Kausi­kort­ti­tyyp­pi­ses­sä hin­noit­te­lus­sa on omat ongel­man­sa. Jos ostat jouk­ko­lii­ken­teen kausi­kor­tin, kan­nat­taa mat­kus­taa mah­dol­li­sim­man pal­jon, kun lisä­mat­kat “eivät mak­sa mitään”. Jos omis­tat auton ja mak­sat sen kulut, “kan­nat­taa” ajaa autol­la sen sijaan että mat­kus­tai­si jouk­ko­lii­ken­teel­lä. Jos mak­sat asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen vuo­dek­si, “kan­nat­taa” etsiä vapaa­ta paik­kaa kadun var­res­ta sen sijaan, että mak­sai­si yli­mää­räis­tä hallipaikasta.
    Auto­jen vuo­kraus ei rat­kai­se sitä ongel­maa, että auto­jen (kuten mui­den­kin lii­ken­ne­vä­li­nei­den) käyt­tö­tar­ve tun­tuu kasau­tu­van tiet­tyi­hin aikaik­ku­noi­hin. Jos kaik­ki vuo­krai­si­vat auton kesäk­si ja ajai­si­vat sil­loin autol­la ja muu­ten käyt­täi­si­vät jouk­ko­lii­ken­net­tä, autot oli­si­vat käyt­tä­mät­tä muun osan vuot­ta, ja jouk­ko­lii­ken­ne oli­si käyt­tä­mät­tä kesän 😉

   12. Vil­le: Kausi­kort­ti­tyyp­pi­ses­sä hin­noit­te­lus­sa on omat ongel­man­sa. Jos ostat jouk­ko­lii­ken­teen kausi­kor­tin, kan­nat­taa mat­kus­taa mah­dol­li­sim­man pal­jon, kun lisä­mat­kat ”eivät mak­sa mitään”. Jos omis­tat auton ja mak­sat sen kulut, ”kan­nat­taa” ajaa autol­la sen sijaan että mat­kus­tai­si jouk­ko­lii­ken­teel­lä. Jos mak­sat asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen vuo­dek­si, ”kan­nat­taa” etsiä vapaa­ta paik­kaa kadun var­res­ta sen sijaan, että mak­sai­si yli­mää­räis­tä hallipaikasta.
    Auto­jen vuo­kraus ei rat­kai­se sitä ongel­maa, että auto­jen (kuten mui­den­kin lii­ken­ne­vä­li­nei­den) käyt­tö­tar­ve tun­tuu kasau­tu­van tiet­tyi­hin aikaik­ku­noi­hin. Jos kaik­ki vuo­krai­si­vat auton kesäk­si ja ajai­si­vat sil­loin autol­la ja muu­ten käyt­täi­si­vät jouk­ko­lii­ken­net­tä, autot oli­si­vat käyt­tä­mät­tä muun osan vuot­ta, ja jouk­ko­lii­ken­ne oli­si käyt­tä­mät­tä kesän 😉

    Kuin­ka­ko­han pal­jon löy­tyy koti­ta­louk­sia, jois­sa on kak­si autoa arjen liik­ku­mis­ta var­ten, mut­ta jot­ka pär­jäi­si­vät loma­kau­den vai­vat­to­mas­ti yhdel­lä autolla?

    AirBnB ja vas­taa­vat ovat las­ke­neet ihmis­ten kyn­nys­tä antaa (vuo­kra­ta) omai­suut­taan tun­te­mat­to­man käyt­töön, mut­ta auton anta­mi­nen johon­kin ver­tais­vuo­kra­pal­ve­luun voi­si sil­ti olla monel­le iso kyn­nys. Lisäk­si auton­vuo­kran pitäi­si kat­taa arvioi­tu vai­ku­tus auton arvoon ja ris­ki kor­jaus­tar­peis­ta, kun asun­nois­sa ris­ki kus­tan­nuk­sis­ta on ehkä pie­nem­pi. Eli voi­si hyvin käy­dä, että ihmis­ten kak­ko­sau­to­ja ei saa­tai­si kyl­lin edul­li­ses­ti käyt­töön, että pal­ve­lu oli­si hin­nal­taan kilpailukykyinen.

 7. jee­jee: Asuin Hert­to­nie­men­ran­nas­sa, käy­tös­sä oli koh­tuu­hin­tai­nen park­ki­ta­lo. Kevät-kesä-syk­sy hal­li oli mel­ko tyh­jil­lään, täyt­tyi sit­ten pak­ka­sil­la ja lumi­sa­teil­la. Eli siel­lä oli iso jouk­ko ihmi­siä jot­ka mak­soi­vat hal­li­pai­kas­ta, mut­ta kui­ten­kin nor­maa­lis­ti arki­sin etsi­vät sen vapaan kadun­var­si­pai­kan ulko-oven läheltä.

  En kos­kaan oppi­nut ymmär­tä­mään kyseis­tä logiikkaa.

  Itse­kin sekä talou­del­li­sin että ympä­ris­tö­pe­rus­tein pidän autoa läm­mi­te­tys­sä tal­lis­sa lähin­nä vain tal­vi­sin, ja sil­loin­kin vain kaup­pa­käyn­tien yhtey­des­sä niin, että saan autos­ta jää­ty­neet koh­dat sula­maan. Minus­ta ei ole ympä­ris­tön kan­nal­ta jär­keä pitää autoa läm­mi­te­tys­sä tilas­sa ympä­ri vuo­den. Talou­del­li­ses­ti ja muka­vuus­syis­tä on mie­le­käs­tä saa­da auto sisäl­tään läm­pi­mäk­si, mut­ta sitä var­ten ei ole pak­ko läm­mit­tää jat­ku­vas­ti esim. 100 kuu­tio­ta ilmaa per auto (jol­la har­vuus­ta­sol­la autot läm­mi­te­tys­sä pysä­köin­ti­luo­las­sa voi­vat olla, kun huo­mioi myös kul­ku­väy­lien vie­män tilan). Kau­ko­läm­pöyh­tiöl­le park­ki­luo­lien läm­mi­tys­kin on toki ihan hyvää bisnestä.

  1. to: Itse­kin sekä talou­del­li­sin että ympä­ris­tö­pe­rus­tein pidän autoa läm­mi­te­tys­sä tal­lis­sa lähin­nä vain tal­vi­sin, ja sil­loin­kin vain kaup­pa­käyn­tien yhtey­des­sä niin, että saan autos­ta jää­ty­neet koh­dat sula­maan. Minus­ta ei ole ympä­ris­tön kan­nal­ta jär­keä pitää autoa läm­mi­te­tys­sä tilas­sa ympä­ri vuoden. 

   Kii­tos valai­sus­ta. Itse pidin autoa aina tal­lis­sa kos­ka se vain tun­tui käte­väm­mäl­tä. Ei tar­vin­nut met­säs­tää vapai­ta paik­ko­ja kadun­var­res­sa, ja vähem­män huol­ta että joku kolhisi.

 8. Kysei­sen pysä­köin­ti­hal­lin kul­mil­la ei ole vai­ke­aa löy­tää pysä­köin­ti­paik­ko­ja kadul­ta. Sik­si hal­li on tyhjä.

  1. Kysei­sen pysä­köin­ti­hal­lin kul­mil­la ei ole vai­ke­aa löy­tää pysä­köin­ti­paik­ko­ja kadul­ta. Sik­si hal­li on tyhjä.”

   Härs­ki val­he, Töö­lös­sä on aika täyt­tä kun VIh­reät, mm.Soininvaara, ovat hävit­tä­neet siel­tä useam­pia sato­ja park­ki­paik­ko­ja mil­loin mil­lä­kin valheella.

   Mut­ta todel­li­nen syy tyh­jyy­del­le on täy­sin absur­di hin­noit­te­lu. Park­ki­hal­lin käy­pä hin­ta on sata euroa kuus­sa, 24/7 ja nimet­ty ruutu.

   Töö­lön hal­li pyy­tää kol­me­sa­taa ja kun mark­ki­na­hin­ta ei ole kuin kol­man­nes, niin eihän asiak­kai­ta oikein löydy.

   Tämän myös Soi­nin­vaa­ra tie­tää ja kun­non fanaa­ti­kon tapaan vaa­tii että *kadun­var­si­py­sä­köin­nin* hin­taa pitää edel­leen nostaa.

   Siis varas­te­taan veron­mak­sa­jil­ta näi­den jo mak­sa­mat pysä­köin­ti­ruu­dut ja kiris­te­tään lisää rahaa, kos­ka *Kokoo­mus­lai­sen hyvän vel­jen riis­to­hin­tai­nen hal­li ei tuota*. 

   Sii­tä­hän täs­sä on kysy­mys, kää­rii Soi­nin­vaa­ra sen miten tahansa.

   1. Park­ki­hal­lin käy­pä hin­ta on sata euroa kuus­sa, 24/7 ja nimet­ty ruutu.

    Kun Tuo­mas pys­tyy vie­mään hin­nan noin alas kan­nat­ta­vas­ti, hänen kan­natt­tai­si yryh­tyä park­ki­hal­liy­rit­tä­jäk­si. Lois­ta­va tule­vai­suus taattu.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Kun Tuo­mas pys­tyy vie­mään hin­nan noin alas kan­nat­ta­vas­ti, hänen kan­natt­tai­si yryh­tyä park­ki­hal­liy­rit­tä­jäk­si. Lois­ta­va tule­vai­suus taattu.

    Tuo­mas on aika lähel­lä totuut­ta mark­ki­naeh­toi­ses­ta hal­li­pai­kan hin­nas­ta ihan koke­mus­pe­räi­ses­ti. Hal­vim­mat ovat tuo­ta luok­kaa. Osmo on oikeas­sa, että hal­pa asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nus on yksi mark­ki­na­häi­riö. Häi­riö ei kui­ten­kaan kor­jau­du pel­käs­tään nos­ta­mal­la asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen hin­taa. Sil­loin pitäi­si jo olla kil­pai­lua hal­li­paik­ko­jen osal­ta, mikä ei pidä paik­kan­sa täl­lä hetkellä.

    Paras vaih­toeh­to sekä hal­lin omis­ta­jan että töö­lö­läis­ten kan­nal­ta voi­si olla myy­dä hal­li osak­keik­si. Samal­la näh­täi­siin, onko hal­li toteu­tet­tu mark­ki­na­hin­taan vai jon­kun hal­lin­nol­li­sen vision mukaan.

    On surul­lis­ta, että kau­pun­ki on sään­nel­lyt myös uusien kau­pun­gi­no­sien pai­koi­tuk­sen läh­tö­koh­tai­ses­ti ihan sekaisin.

   3. Tuomas__:
    ”Kysei­sen pysä­köin­ti­hal­lin kul­mil­la ei ole vai­ke­aa löy­tää pysä­köin­ti­paik­ko­ja kadul­ta. Sik­si hal­li on tyhjä.”

    Härs­ki val­he, Töö­lös­sä on aika täyt­tä kun VIh­reät, mm.Soininvaara, ovat hävit­tä­neet siel­tä useam­pia sato­ja park­ki­paik­ko­ja mil­loin mil­lä­kin valheella.

    Mut­ta todel­li­nen syy tyh­jyy­del­le on täy­sin absur­di hin­noit­te­lu. Park­ki­hal­lin käy­pä hin­ta on sata euroa kuus­sa, 24/7 ja nimet­ty ruutu.

    Töö­lön hal­li pyy­tää kol­me­sa­taa ja kun mark­ki­na­hin­ta ei ole kuin kol­man­nes, niin eihän asiak­kai­ta oikein löydy.

    Tämän myös Soi­nin­vaa­ra tie­tää ja kun­non fanaa­ti­kon tapaan vaa­tii että *kadun­var­si­py­sä­köin­nin* hin­taa pitää edel­leen nostaa.

    Siis varas­te­taan veron­mak­sa­jil­ta näi­den jo mak­sa­mat pysä­köin­ti­ruu­dut ja kiris­te­tään lisää rahaa, kos­ka *Kokoo­mus­lai­sen hyvän vel­jen riis­to­hin­tai­nen hal­li ei tuota*. 

    Sii­tä­hän täs­sä on kysy­mys, kää­rii Soi­nin­vaa­ra sen miten tahansa.

    Muka­vas­ti on pysä­köin­ti­paik­ko­ja riit­tä­nyt jo 12v ajan kun tulee töis­tä ajois­sa. Pysä­köin­ti­nor­mi ja vero­tus ohjaa­vat samaan suun­taan. Vähem­män töitä.

 9. Ensik­si pyr­ki­sin eroon täy­sin ilmai­sis­ta pysä­köin­ti­pai­kois­ta, joi­ta Töö­lös­sä­kin löy­tyy val­ta­vas­ti Hiet­sus­ta, Sta­di­kan edes­tä, Lää­kä­rin­ka­dul­ta jne.

 10. Sum­ma sum­ma­rum. Asu­kas­py­sä­köin­ti katu­var­sil­la on lii­an hal­paa mm. Töö­lös­sä. Mini­mi­hin­nak­si 100€/kk!!!

 11. en ymmär­rä ongelmaa:
  autoi­li­jat park­kee­raa­vat riit­tä­vil­le kadun­var­si­pai­koil­le ja pai­kal­li­nen pysä­köin­ti­lai­tos on vajaa­käy­töl­lä. kenel­lä on ongelma?
  onko pysä­köin­tiy­rit­tä­jä teh­nyt vää­rän inves­toin­nin ja hin­noit­te­lus­sa on unoh­ta­nut hin­ta­jous­to käsit­teen. yrit­tä­mi­ses­sä on ris­kin­sä. pari kon­kurs­sia ja tilan huu­to­kaup­paa niin luo­lan pää­oma­kus­tan­nus alkaa olla alhai­nen ja kil­pai­lu­ky­kyä löy­tyy. ei se val­mis luo­la siel­tä mihin­kään häviä.yrittäjän rahat kyllä.
  jos auto­ja halu­taan pois kadul­ta voi paik­ko­ja vähen­tää jol­loin saa­daan halut­tu ympä­ris­tö­vai­ku­tus. jos halu­taan lisää rahaa kun­nan kas­saan nos­te­taan hin­taa kun­nes auto­ja on ’sopi­vas­ti’. tasaar­vo­vaa­ti­mus­po­li­tiik­ka estä­nee dynaa­mi­sen alu­eel­li­sen park­ki­hin­noit­te­lun siis vain mää­räl­lä voi­daan ohja­ta? pysä­köin­tiy­rit­tä­jä voi hin­nal­laan ohja­ta täyttöastettaan.
  näin mark­ki­na­ta­lous toi­mii. ei tar­vi­ta mitään sub­ven­tioi­ta jot­ka vain joh­tai­si­vat mah­dot­to­maan kier­tee­seen kun kaik­kia pitäi­si koh­ta tas­a­puo­li­suu­den vuok­si subventoida.
  jos ei tee mitään jos­sain vai­hees­sa luo­lan hin­ta las­kee ja käyt­tö kas­vaa. vaik­ka oli­si suu­ri­kin toi­mi­ja tulee talous vastaan.

  1. sari,
   Asia oli­si noin kuin sanot, jos kyse oli­si kadun­var­si­pai­kois­ta, joil­le ei ole muu­ta käyt­töä. Nyt on tar­koi­tus alkaa kaven­taa jal­ka­käy­tä­viä vino­py­sä­köin­nin tiel­tä, mikä hei­ken­tää viih­tyi­syyt­tä roi­mas­ti. Töö­lön­to­ri, joka voi­si olla tuhan­sien töö­lö­läis­ten paik­ka, on pysä­köin­ti­kent­tä­nä pal­vel­len muu­ta­maa kym­men­tä autoi­li­jaa. Oli­si jär­ke­vää vara­ta osa pysä­köin­tiåai­kois­ta asioin­ti­pai­koi­si niin, ettei asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nus oli­si siel­lä voi­mas­sa, mut­ta tätä pää­söts­tä ei saa­da aikaan. Kun kaik­ki kadun­var­si­pai­kat pal­ve­le­vat auto­jen pit­kä­ai­kais­säi­ly­tys­tä, esi­mer­kik­si kodin­hoi­ta­jat eivät saa auto­jeen min­ne­kään. Jär­jes­tel­mä suo­sii sitä, joka tar­vit­see autoa ker­ran kesäs­sä, kos­ka ker­ran val­lat­tua paik­kaa voi pitää ympä­ri vuo­den, mut­ta autoa päi­vit­täin tar­vit­se­van tilan­ne on han­ka­la, kos­ka pysä­köin­ti­paik­kaa ei voi jät­tää, kos­ka illal­la sitä ei saa takai­sin. Jona­kin tal­ve­na las­kin Kata­ja­no­kal­la, wttä joka nel­jät­tä pysäöi­tyä autoa ei ollut lii­ku­tet­tu lumen aika­na ker­taa­kaan. Sataa asu­kas­py­sä­köin­ti­pai­kaa koh­den on 150 asukaspysäköintitunnusta.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    sari,
    Asia oli­si noin kuin sanot, jos kyse oli­si kadun­var­si­pai­kois­ta, joil­le ei ole muu­ta käyt­töä. Nyt on tar­koi­tus alkaa kaven­taa jal­ka­käy­tä­viä vino­py­sä­köin­nin tiel­tä, mikä hei­ken­tää viih­tyi­syyt­tä roimasti. 

    Nyt sekoi­tat kak­si asi­aa: pysä­köin­ti­paik­ko­jen mää­rän (joi­ta on lii­an vähän) ja nii­den käy­tön (lii­an vähän asia­kas­paik­ko­ja). Nuo Töö­lön­to­rin pai­kat ovat pit­käl­ti asia­kas­paik­ko­ja alu­een liik­keil­le. Eli elin­tär­kei­tä alu­een pal­ve­luil­le. Joku pai­kal­li­nen saat­taa jät­tää sii­hen auton­sa, jos tulee myö­hään ja läh­tee aikaisin.

    Toi­voi­sin “kehit­tä­jien” jät­tä­vän näp­pin­sä eroon toris­ta. Torien kehi­tys­hank­keet ovat usein pää­ty­neet kata­stro­fiin. Nyky­muo­toi­se­na avoi­me­na tila­na se mah­dol­lis­taa yhtä sun tois­ta toi­min­taa, mm. tori­kaup­paa. Töö­lön tori on esi­mer­kik­si ainoa paik­ka koko pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, jos­ta saa hyvää peru­naa. Toi­sen­lai­ses­sa käy­tös­sä tori on esi­mer­kik­si ylei­sö­ta­pah­tu­mis­sa, kuten tori­mes­suis­sa. Kaik­ki tämä vaa­ran­tuu, jos joku oikein pää­see “kehit­tä­mään”.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kun kaik­ki kadun­var­si­pai­kat pal­ve­le­vat auto­jen pit­kä­ai­kais­säi­ly­tys­tä, esi­mer­kik­si kodin­hoi­ta­jat eivät saa auto­jeen min­ne­kään. Jär­jes­tel­mä suo­sii sitä, joka tar­vit­see autoa ker­ran kesäs­sä, kos­ka ker­ran val­lat­tua paik­kaa voi pitää ympä­ri vuo­den, mut­ta autoa päi­vit­täin tar­vit­se­van tilan­ne on han­ka­la, kos­ka pysä­köin­ti­paik­kaa ei voi jät­tää, kos­ka illal­la sitä ei saa takai­sin. Jona­kin tal­ve­na las­kin Kata­ja­no­kal­la, wttä joka nel­jät­tä pysäöi­tyä autoa ei ollut lii­ku­tet­tu lumen aika­na kertaakaan. 

    Täs­sä olen samaa miel­tä, kuu­kausia pai­kal­laan sei­so­vat autot tuk­ki­vat park­ki­pai­kat. Ilmiö kos­kee myös lii­tyn­tä­py­sä­köin­tiä. Satun­nai­se­na käyt­tä­jä­nä näkee että samat autot makaa­vat par­hail­la pai­koil­la kuu­kau­des­ta toi­seen, itse jou­tuu jät­tä­mään auton jon­nek­kin perim­mäi­seen nurkkaan.

    Aut­tai­si­ko asi­aa joku 12h/24h aika­ra­ja? Ja sitä pitäi­si mie­lel­lään sit­ten oikeas­ti valvoakkin.

 12. Töö­lön pysä­köin­tion­gel­mat joh­tu­vat lähin­nä Espoos­ta(?) tule­vis­ta lät­kä­tu­ris­teis­ta ja jal­ka­pal­lon­fa­neis­ta jot­ka täyt­tä­vät lähi­ka­dut sil­loin täl­löin. Jat­kos­sa tie­tys­ti hom­maa han­ka­loit­taa pal­jon tuo lähiö­vä­keä pal­ve­le­va Tope­liuk­sen­ka­dun ratik­ka­lin­ja. Myös lähes autio fil­la­ri­tie Nor­dik­sel­la hait­taa ikä­väs­ti pysä­köin­tiä. Voi­sit­te­ko Ode jo antaa mei­dän töö­lö­läis­ten olla rau­has­sa ja jat­kaa ”kehit­tä­mis­tä” jos­sain muus­sa kaupunginosassa?
  Niin, ja ette kai nyt oikeas­ti kuvi­tel­leet että joku vie auton park­kiin yli puo­len kil­san pää­hän kotiovelta?

 13. Luin että mak­su­jen tuli­si perus­tua kus­tan­nuk­siin ja jos ne ovat nii­tä kor­keam­pia, kysees­sä saat­taa olla vero­luon­toi­nen mak­su. Veron taas pitäi­si perus­tua perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan tul­kin­nan mukaan lakiin.

  Tosin en kyl­lä ymmär­rä miten kus­tan­nus­ten vas­taa­mat­to­muus tekee mak­sus­ta vero­luon­tei­sen, kos­ka asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen mak­sul­la­han saa­daan sel­vä vas­ti­ke ja se on täy­sin vapaa­eh­toi­nen, eikä mene kol­man­nel­le osa­puo­lel­le kuten eläkemaksu. 

  Asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen hin­nan nos­to on siten ongelmallinen.

  Huo­nom­pi homma.

  Täs­sä lähde:
  https://twitter.com/OttoMeri/status/1216704523391160321?s=20

  1. Luin että mak­su­jen tuli­si perus­tua kus­tan­nuk­siin ja jos ne ovat nii­tä kor­keam­pia, kysees­sä saat­taa olla vero­luon­toi­nen mak­su. Veron taas pitäi­si perus­tua perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan tul­kin­nan mukaan lakiin.

   Onko sinus­ta siis vero, jos kau­pun­ki myy ton­tin raken­nus­liik­kel­le mark­ki­na­hin­taan tai vuo­kraa ton­tin? Jos et pidä sitä vero­na, mik­si park­ki­pai­kas­ta ei sai­si ottaa vuo­kraa. Onko siis 4 €/tunti pysä­köin­ti­mak­su vero? Jos se ei ole vero, mik­si asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen mak­su on vero.

   1. ” Onko sinus­ta siis vero, jos kau­pun­ki myy ton­tin rakennusliikkelle ”

    Ei ole myös­kään kau­pun­gil­le lah­joi­te­tun tava­ran myyn­ti vero­tus­ta, mut­ta kuten olet muis­taak­se­ni itse­kin toden­nut: Ihmi­nen ei voi ymmär­tää juristia. 

    Ajat­te­lin muu­ten tont­tien vuo­kraus­ta ja myyn­tiä itse­kin, voi­si­ko­han niis­tä olla joku laki?

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Onko sinus­ta siis vero, jos kau­pun­ki myy ton­tin rakennus­liikkelle markkina­hintaan tai vuo­kraa ton­tin? Jos et pidä sitä vero­na, mik­si parkki­paikasta ei sai­si ottaa vuo­kraa. Onko siis 4 €/tunti pysäköinti­maksu vero? Jos se ei ole vero, mik­si asukas­pysäköinti­tunnuksen mak­su on vero. 

    Johon­kin­han se raja pitää vetää. Oli­si­ko sit­ten raja sii­nä, onko kyse pal­ve­lus­ta vai­ko tontinvuokrasta.

    – Jos yksi­tyi­nen vuo­kraa park­ki­paik­kaa lyhy­tai­kai­seen käyt­töön, mak­saa­ko hän arvon­li­sä­ve­ron? Jos mak­saa, on se sil­loin val­tion mie­les­tä verol­li­nen pal­ve­lu. Ei tontinvuokra.

 14. Mul­la Tran­sit Ruusu­lan­ka­dul­la oven edes­sä varas­to­na, tosi käte­vä. En halua autoa kau­as hal­liin eikä se edes mah­du. Pää­tök­sis­sä huo­mioi­ta­va ettei kai­kil­la mah­du tava­rat kotiin. Uusi 28e/kk hin­ta alkaa ole­maan jo rahas­tus­ta kun en edes aja.

  1. Töö­lön kisa­mies:
   Mul­la Tran­sit Ruusu­lan­ka­dul­la oven edes­sä varas­to­na, tosi käte­vä. En halua autoa kau­as hal­liin eikä se edes mah­du. Pää­tök­sis­sä huo­mioi­ta­va ettei kai­kil­la mah­du tava­rat kotiin. Uusi 28e/kk hin­ta alkaa ole­maan jo rahas­tus­ta kun en edes aja.

   Mut­ta mik­si kadun­var­si­va­ras­ton pitäi­si olla juu­ri Transit?

   Tran­si­tin pai­kal­le sai­si mah­tu­maan 20 jalan meri­kon­tin, johon vähän modaa­mal­la sai­si 4 suo­raan jal­ka­käy­tä­väl­le avau­tu­vaa n. 3 neliön varas­to­kop­pia. Vas­taa­van­ko­koi­set itse­pal­ve­lu­va­ras­tot näyt­täi­si­vät mak­sa­van Hel­sin­gis­sä noin sata­sen kuus­sa, eli meri­kon­teil­la pys­tyi­si teke­mään ihan kun­non bis­nes­tä asu­kas­py­sä­köin­nin hintatasolla.

   Vähän se oli­si rujon näköi­nen, mut­ta ei kaik­ki autot­kaan mitään kau­nis­tuk­sia ole.

 15. Käte­vää kun kan­ta­kau­pun­gis­sa katu­park­kee­raus on hal­paa, romuau­toa­kin voi sei­sot­taa kes­kel­lä kau­pun­kia satun­nai­sia mök­ki­reis­su­ja var­ten. Mik­si katu­park­ki ei ole mark­ki­na­hin­tai­nen 50–80 euroa oli­si oikea hinta. 

  Päät­tä­jät hom­miin päät­tä­mään. Mik­si muu­ten yri­tyk­set ei vuo­kraa 250 euron paik­ko­ja? Nii­tä ei var­maan edes saa vuo­kra­ta alu­een yri­tyk­sil­le? Näin on Jät­kä­saa­res­sa­kin. Pal­jon tyh­jiä vuo­kra­hal­li­paik­ko­ja joi­ta kukaan ei saa vuo­kra­ta jos asuk­kaat ei halua

 16. Tämä kom­ment­ti vähän ohit­taa blo­gin tar­koi­tuk­sen, mut­ta huo­ma­sin puhe­li­mes­sa androi­din tar­joa­van itsel­le ykkös­si­vus­toi­na ensik­si red­di­tin, ja toi­sek­si Soi­nin­vaa­ran. Kii­tok­set laa­duk­kaas­ta sisäl­lös­tä. Tai­sin alkaa blo­gia seu­ra­ta 06–07.

  Tam­pe­reel­la pari vuot­ta sit­ten tul­lut laa­jem­pi asu­kas­py­sä­köin­ti sii­vo­si katu­ja huo­mat­ta­vas­ti. Tam­me­lan ja Kale­van tii­vys­tys­kaa­vo­jen jäl­keen autot var­mas­ti vähä­ne­vät myös kan­ta­kau­pun­gis­ta. Nyky­Tam­pe­re on ruu­tu­kaa­vaa, mis­sä kes­kel­lä ja väleis­sä on pel­käs­tään parkkia.

 17. Oli­si­ko aika nos­taa kadun­var­ren hin­nat sata­seen. Ja kai­kil­le haluk­kail­le paik­ko­ja. Myös työpaikoille. 

  Ja sen hal­lin oikea vuo­kra­ta­so on mark­ki­na­hin­ta jol­la se menee kau­pak­si. Noin 150 euroa per kk. Jos kukaan ei osta niin 250 on sel­väs­ti vää­rä hin­ta. Jos raken­nat vää­rään paik­kaan lii­an kal­lis­ta kaup­pa ei käy.

 18. Eräs suku­lai­se­ni asuu Län­si-Pasi­las­sa. Siel­tä saa pysä­köin­ti­luo­las­ta asu­kas­pai­kan 39 eur/kk ja tilaa on käy­tän­nös­sä aina. Myös lyhy­tai­kai­nen vie­ras­py­sä­köin­ti on edul­lis­ta. Sub­ven­toi­ko kau­pun­ki tätä hin­taa ja jos sub­ven­toi, mik­si siel­lä sub­ven­toi­daan, mut­ta ei Töölössä?

  1. Ne ovat Län­si-Pasi­las­sa vel­voi­te­paik­ko­ja, jot­ka on ollut pak­ko raken­taa asun­to­jen yhtey­des­sä. Kaik­ki asuk­kaat ovat mak­sa­neet ne osa­na asun­to­jen hin­taa. Täs­sä tapauk­ses­sa siis muut asuk­kaat sub­ven­toi­vat tuo­ta autopaikkaa.

  2. Serk­ku­ni muut­ti Tam­pe­reel­le vii­me syk­sy­nä. Talo­yh­tiös­sä oli vaih­toeh­toi­na joko tolp­pa­paik­ka etu­pi­hal­la 15€ / kk tai pihan kan­nen alla auto­hal­li­paik­ka 25€ / kk. Auto­hal­lis­ta pää­si ylös suo­raan his­sil­lä. Perus­suo­ma­lai­sel­la men­ta­li­tee­til­la kaik­ki pihan tolp­pa­pai­kat oli varat­tu. Hal­lis­ta sil­mä­mää­räi­ses­ti vain vii­si paik­kaa käy­tös­sä. Kukaan ei halua mak­saa edes sub­ven­toi­dus­ta pysä­köin­nis­tä. Itse kusi­sin huna­jaa jos kes­kus­tas­sa oli­si mah­dol­lis­ta pääs­tä joka päi­vä tuo­hon hin­taan sulaan ja kui­vaan autoon. Tämä tapaus toki oli Lielahdessa.
   Mis­sä lie oikeas­ti kysyn­tä ja tar­jon­ta kohtaisi?

   1. Gabriel: Perus­suo­ma­lai­sel­la men­ta­li­tee­til­la kaik­ki pihan tolp­pa­pai­kat oli varat­tu. Hal­lis­ta sil­mä­mää­räi­ses­ti vain vii­si paik­kaa käy­tös­sä. Kukaan ei halua mak­saa edes sub­ven­toi­dus­ta pysäköinnistä.

    Luu­len­pa että kukaan ei halua hal­liin, kos­ka sitä pide­tään kes­ki­mää­rin tolp­pa­paik­kaa vaivalloisempana.

    Tal­lin käyt­tä­mi­sen vai­va näkyy sii­nä, miten kukaan auto­tal­lin omis­ta­vis­ta naa­pu­reis­ta­ni taik­ka kave­reis­ta­ni ei pidä auto­aan tal­lis­sa vaik­ka se ei edes mak­sa mitään. Useim­mil­la kui­ten­kin on tal­liin rai­vat­tu auton men­tä­vä auk­ko eli tal­lia ei ole aina­kaan täy­sin muu­tet­tu varas­tok­si / rakentelutilaksi.

 19. Kat­so­kaa tai kuun­nel­kaa Simo Sal­mi­sen Alle lujaa You Tubes­ta. Se antaa ihan kivaa pers­pek­tii­via tahan(kin) kes­kus­te­luun, tai mik­si sita nyt sano­taan. Ei se Hesa mihin­kaan kaadu.

 20. Koko ongel­ma on mie­les­tä­ni luk­suson­gel­ma. Mik­si ei ole varaa mak­saa pysä­köin­nis­tä jos asuu Suo­men kal­leim­mal­la asui­na­lueil­la? Jos ei ole varaa mak­saa, ja asu­mi­nen kes­kus­tas­sa, jot­ta voi naut­tia sosi­aa­li­ses­ta elä­mäs­tä oikean­lais­ten ihmis­ten kans­sa ravin­to­loi­neen kaik­ki­neen on tär­kein­tä, niin sil­loin voi vie­dä auton säi­ly­tyk­seen äidin ja isän pihal­le Espooseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.