kunnallisvaaliohjelmani 2012

 

Olen useis­sa vaa­leis­sa teh­nyt oman vaa­lioh­jel­man. Ne eivät ole kil­pai­le­via ohjel­mia Hel­sin­gin vih­rei­den tai Vih­rei­den vaa­lioh­jel­mil­le, vaan lähin­nä täy­den­nyk­siä. Haluan tuo­da poliit­ti­seen kes­kus­te­luun mukaan minul­le tär­kei­tä asioi­ta, jot­ka ovat samal­la poliit­ti­sia tavoit­tei­ta­ni tule­val­le vaalikaudelle.

Vuo­den 2012 kun­nal­lis­vaa­leis­sa olen laa­ti­nut vaa­lioh­jel­maa yhteis­työs­sä Mari Holo­pai­sen, Osmo Kivek­kään ja Mik­ko Säre­län kans­sa. Olem­me jul­kais­seet kau­pun­ki­po­liit­ti­sen pamfle­tin “Seu­raa­vat 400 ooo hel­sin­ki­läis­tä”, jos­sa esit­te­lem­me mie­les­täm­me hyviä vaih­toeh­to­ja toteut­taa asu­mi­nen ja lii­ken­ne sekä Hel­sin­gin seu­dun nykyi­sil­le että arvioi­den mukaan seu­raa­vien 25 vuo­den aikan tän­ne muut­ta­vil­le 400 000 uudel­le asuk­kaal­le. Olem­me kukin kir­joit­ta­neet kir­jaan omat lukum­me, mut­ta tavoit­teem­me ovat yhteiset.

Tämän lisäk­si kir­jaan blo­gil­le­ni mui­ta poliit­ti­sia tavoit­tei­ta, jois­ta haluan kuul­la blo­gin kaut­ta mielipiteenne.

Ter­vey­den­huol­lon maakuntamalli

Hal­lin­non keventäminen

asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nus

Lisää kau­pun­kia Helsinkiin

Lisää tar­jon­taa rakentamiseen

Ryh­mä­ra­ken­nut­ta­mi­sel­le tontteja

Seu­raa­vat 400 000 helsinkiläistä

pakol­li­ses­ta pysä­köin­ti­nor­mis­ta on luovuttava

Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan ratik­ka­sil­ta on toteutettava

rati­kat nopeammiksi

Sosi­aa­li­sen asun­to­tuo­tan­non rahoitus

 

 Vaalikonevastauksia

YLE:n vaa­li­ko­ne

HS:n vaa­li­ko­ne

MTV3:n vaa­li­ko­ne (ei suo­raa link­kiä Soi­nin­vaa­ran vastauksiin)

Leh­tiyh­ty­mä

 

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.