Kannabismonopoli pois ammattirikollisilta

Vih­reät kan­nat­ta­vat näkö­jään äänin 183–181 kan­na­bik­sen vapaut­ta­mis­ta niin kuin se on vapau­tet­tu esi­mer­kik­si Hol­lan­nis­sa ja Por­tu­ga­lis­sa ja nyt myös monis­sa Yhdys­val­tain osa­val­tiois­sa. Asial­li­ses­ti olen esi­tyk­ses­tä samaa miel­tä, mut­ta pel­kään, että se on poliit­ti­ses­ti epä­vii­sas – tai sit­ten olen vain poliit­ti­nen pelkuri

Minä, huumeministeri

Olin huu­me­asiois­ta vas­taa­va minis­te­ri vuo­si­na 2000–2002. Sii­tä ajas­ta minul­la on huo­no oma­tun­to, kos­ka en onnis­tu­nut muut­ta­maan maan huu­me­po­li­tiik­kaa taval­la kiel­to­po­li­tii­kas­ta hait­to­jen vähen­tä­mi­sen  suun­taan, vaik­ka tie­sin sen jär­ke­väk­si. En onnis­tu­nut, kos­ka jänis­tin tai kos­ka en halun­nut uhra­ta puo­lu­ee­ni menes­tys­tä tähän kiis­ta­na­lai­seen ja tun­tei­ta herät­tä­vään asi­aan. Jat­ka luke­mis­ta “Kan­na­bis­mo­no­po­li pois ammattirikollisilta”

Hiiliverot ovat halvin tapa vähentää päästöjä

Kir­joi­tin Ver­de-leh­teen hii­li­ve­rois­ta. Ne ovat kus­tan­nus­te­hok­kain tapa vähen­tää pääs­tö­jä. Moni kokee, että ne teke­vät elä­mäs­tä kal­liim­paa, mut­ta ereh­ty­vät. Nii­den tuo­ton avul­la voi­daan vas­taa­vas­ti las­kea muu­ta vero­tus­ta. Sik­si elä­mä tulee kal­liim­mak­si vain sil­tä osin, että osa rahas­ta menee pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seen. Muut tavat vähen­tää pääs­tö­jä ovat kal­liim­pia, joten elä­mä ilman hii­li­ve­ro­ja on hal­vem­paa — pait­si, jos ei ole edes tar­koi­tus vähen­tää päästöjä.

Kes­kus­tan lem­pi­lap­si, vähä­va­rai­nen maal­la asu­va, jon­ka on pak­ko käyt­tää autoa pal­jon, on myyt­ti. Ei sel­lai­sia ole. Maal­la kyl­lä käy­te­tään autoa enemm­män kuin kau­pun­geis­sa, mut­ta näin eivät tee pie­ni­tu­loi­set vaan suurituloiset.

Lue lisää täs­tä

Helenin kaukolämmön hinnan korotus 30 prosentilla

Hele­nin hal­li­tus ei tee har­kin­taan perus­tu­via pää­tök­siä kau­ko­läm­mön hin­nas­ta.  Jos­kus kau­an sit­ten on pää­tet­ty algo­rit­mis­ta, jon­ka perus­teel­la hin­ta mää­räy­tyy auto­maat­ti­ses­ti kus­tan­nus­pe­rus­tei­ses­ti. Välil­lä hin­ta on nous­sut, välil­lä las­ke­nut. Kos­ka Helen on mää­rää­väs­sä mark­ki­na-ase­mas­sa, kovin luo­vaa har­kin­taa kau­ko­läm­mön hin­nan osal­ta ei edes saa harjoittaa.

Elo­kuun lähes­tyes­sä lop­pu­aan Hele­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja J‑P Weck­ström otti minuun yhteyt­tä ja sanoi, että meil­lä on ongel­ma. Kau­ko­läm­mön hin­ta-algo­rit­mi osoit­ti 50 pro­sen­tin nousua. Jat­ka luke­mis­ta “Hele­nin kau­ko­läm­mön hin­nan koro­tus 30 prosentilla”

Kuoliaaksi kituminen ei ole kansalaisvelvollisuus

Kir­joi­tin Ver­de-leh­teen pää­kir­joi­tuk­sen eutanasiasta.

Minus­ta on iso ongel­ma, että Suo­mes­sa kuo­le­va poti­las voi kitua hir­vit­tä­vis­sä tus­kis­sa ennen kuo­le­maan­sa tai kuten als-poti­laat, tukeh­tua hitaas­ti kuo­li­aak­si ilman oikeut­ta avus­tet­tuun itse­mur­haan tai euta­na­si­aan. Jos näin teh­täi­siin eläi­mel­le, sai­si syyt­teen eläin­suo­je­lu­lain perusteella.

Eur­ta­n­asian sijas­ta tar­jo­taan hyvää saat­to­hoi­toa. Oli­si hyvä kun sitä saa­tai­siin, mut­ta kun­nat ovat halut­to­mia mak­sa­maan laa­duk­kaas­ta saat­to­hoi­dos­ta. Ter­ho-kodil­la on ollut jat­ku­vas­ti vajaa­ta kapasiteettia.(Sinne myös pää­see itse mak­sa­va­na. Kää­re­lii­nois­sa ei ole taskuja.)

Vali­tet­ta­vas­ti lää­ke­tie­de ei pys­ty aut­ta­maan kaik­kia tus­kis­saan kär­si­viä. Sik­si tar­vit­sem­me eutanasiaa.

Ihmi­sil­lä on kuo­le­mas­ta eri­lai­sia uskon­nol­li­sia käsi­tyk­siä. Eikä voi­tai­si sopia, että kukin elää vakau­muk­sen­sa mukaan ja antaa mui­den elää oman vakau­muk­sen­sa mukaan?

Lue lisää: https://verdelehti.fi/2021/09/01/kuoliaaksi-kituminen-ei-ole-kansalaisvelvollisuus/

Valtuusto hyväksyi Kruunuratikoiden kohonneet kustannukset

Kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa käsi­tel­tiin tänään run­saat kak­si tun­tia Kruu­nu­ra­ti­koi­den kohon­nei­ta kus­tan­nuk­sia ratik­ka­hank­keen osal­ta.  Esi­tys hyväk­syt­tiin ja kaik­ki pon­net hylättiin.

Aloi­te­taan hin­nas­ta. Alun perin hank­keen piti mak­saa 259,2 mil­joo­naa euroa vuo­den 2015 kus­tan­nus­ta­sos­sa, mut­ta se mak­saa­kin nyt 326 mil­joo­naa euroa vuo­den 2020 kustannustasossa.

Vapaavuoren disinformaatio

Sopi­vas­ti ennen kun­nal­lis­vaa­le­ja por­mes­ta­ri Vapaa­vuo­ri saat­toi jul­ki­suu­teen tie­don, että kus­tan­nuk­set nousi­si­vat 800 mil­joo­naan euroon. Se oli sumei­le­ma­ton­ta disin­for­maa­tio­ta, sil­lä hän otti las­kuun mukaan kaik­ki muut­kin hank­keet, joi­ta toteu­te­taan samaan aikaan, mut­ta vaa­lien aikaan kaik­ki filun­ki on sal­lit­tua. Näi­hin mui­hin hank­kei­siin kuu­luu muun muas­sa ran­ta­ra­ken­ta­mi­nen Haka­nie­mes­sä, mikä tuot­taa sin­ne 50 000 k‑m2 raken­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia ja Haka­nie­men auto­lii­ken­ne­sil­lan uusi­mi­nen. Kum­mal­la­kaan ei ole mitään muu­ta teke­mis­tä rati­kan kans­sa kuin, että työ­maat kan­nat­taa toteut­taa samaan aikaan. Jat­ka luke­mis­ta “Val­tuus­to hyväk­syi Kruu­nu­ra­ti­koi­den kohon­neet kustannukset”

Rokotuksista kieltäytyvät eivät voi ottaa muita panttivangeikseen

Perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri Kris­ta Kiu­rul­la oli lau­an­tai­na järi­syt­tä­vä haas­tat­te­lu Hel­sin­gin Sano­mis­sa, jos­sa hän uhka­si pitää koko maan sul­jet­tu­na, kun­nes roko­tus­kat­ta­vuus on vähin­tään 90 pro­sent­tia, kos­ka muu­ten ajau­dum­me hal­lit­se­mat­to­maan epi­de­mi­aan. Muun muas­sa THL:n ja HUS:in asian­tun­ti­jat ovat sanou­tu­neet irti minis­te­rin tilannekuvasta.

Vai­kut­taa erit­täin toden­nä­köi­sel­tä, että yli kym­me­nen pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta tulee kiel­täy­ty­mään rokot­tees­ta, joten minis­te­rin kan­ta mer­kit­si­si kir­jai­mel­li­ses­ti otet­tu­na sitä, että Suo­mi pysyi­si sul­jet­tu­na ikui­ses­ti.  Minä nimit­täin olen sii­nä käsi­tyk­ses­sä, että virus jää kier­tä­mään pysy­vä­nä vie­raa­nam­me, vaik­ka kaik­ki roko­tet­tai­siin. Täs­tä en voi olla var­ma, mut­ta en ole tämän käsi­tyk­sen kans­sa yksin.

Kat­so­kaam­me, mitä tapah­tui Israe­lis­sa, joka rokot­ti kaik­ki haluk­kaat hyvin nopeas­ti. Haluk­kai­ta oli noin kak­si kol­man­nes­ta. Jat­ka luke­mis­ta “Roko­tuk­sis­ta kiel­täy­ty­vät eivät voi ottaa mui­ta panttivangeikseen”

Maatalous, ilmasto ja turvepeltojen kohtalo

Kir­joi­tin Ver­de-leh­teen pää­kir­joi­tuk­sen maa­ta­lou­den ilmas­to­pääs­töis­tä. Maria Ohi­sa­lo oli syn­nyt­tä­nyt vah­van tun­ne­reak­tion sano­mal­la sinän­sä kiis­tat­to­man asian, ettei maa­ta­lous ole vii­mei­sen 20 vuo­den aika­na vähen­tä­nyt pääs­tö­jään lain­kaan. Meil­lä ei toi­mi­tuk­sen koor­di­naa­tio men­nyt ihan put­keen, sil­lä Lee­na Brant oli kir­joit­ta­nut aihees­ta oman, onnek­si aika eri­lai­sen jutun.

Kir­joi­tuk­ses­sa mai­ni­taan myös kar­ja­ta­lou­den siir­to EU-aika­na poh­joi­seen, jota olen ihme­tel­lyt jo vuon­na 2019 täl­lä blo­gil­la.

Pää­kir­joi­tuk­se­ni voi lukea täs­tä

 

Töitä olisi, tekijöitä puuttuu

 

Kor­kea työl­li­syys on hyvin­voin­ti­val­tion ehdo­ton edellytys.

Joka ei ota työl­li­syy­den nos­ta­mis­ta tosis­saan, on tosia­sias­sa luo­pu­mas­sa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nas­ta. Aiem­min riit­ti vähän alem­pi työl­li­syy­sas­te. Nyt elä­ke­läi­siä on niin pal­jon ja tule­vai­suu­des­sa vie­lä enem­män, että työi­käi­sis­tä pitäi­si työl­lis­tyä pal­jon ennem­män kuin aiemmin.

Muis­sa poh­jois­sa­mais­sa tämä on rat­kais­tu. Pitäi­si­kö mei­dän kopioi­da työt­tö­myy­tur­van sään­tö­jä ja työ­voi­ma­po­liit­tis­ten toi­mien koko­nai­suut­ta niistä.

Kir­joi­tin aihees­ta pää­kir­joi­tuk­sen Ver­de-leh­teen. Lue se täs­tä.

 

Lauantai 7.8.2021 Loviisa — Helsinki

Sää­en­nus­tus ennus­ti ilta­päi­väk­si kovaa sadet­ta. Pys­tyn aja­maan satees­sa eikä ilma vai­kut­ta­nut kovin kyl­mäl­tä, mut­ta halusin sil­ti ehtiä mah­dol­li­sim­man pit­käl­le ennen sateen alkua. Niin­pä minul­la on kel­lo soi­mas­sa ennen seit­se­mää ja puo­li kah­dek­sal­ta olin aamu­pa­lal­la. Cafe Espla­nad ei ollut sel­lai­nen pit­si­ver­hoil­la varus­tet­tu  kah­vi­la, johon nimi viit­ta­si, vaan pai­kal­li­sen hoi­va­ko­din ruo­ka­la, mut­ta minä halusin­kin mur­ki­naa ja nopeasti.

Las­kin, että riva­kas­ti pol­ke­mal­la oli­sin kol­mel­ta koto­na ja ajai­sin pari tun­tia satees­sa jos­sain Söder­kul­lan ja Hel­sin­gin välil­lä. Jat­ka luke­mis­ta “Lau­an­tai 7.8.2021 Lovii­sa — Helsinki”

Perjantai 6.8.2021 Kouvola – Loviisa

Aloin hank­kiu­tua koh­ti Hel­sin­kiä, jot­ta en jou­tui­si aja­maan satees­sa. Ei sekään nyt niin hir­veä­tä oli­si, mut­ta kui­ten­kin. Oli­sin voi­nut jat­kaa itään ja tul­la vaik­ka Lap­peen­ran­nas­ta junal­la, mut­ta juniin on kuu­lem­ma han­ka­laa saa­da fil­la­rei­ta. Vara­sin hotel­lin Loviisasta.

Yri­tin pakot­taa rei­tin pik­ku­teil­le, mut­ta ohjel­ma pro­tes­toi sitä vas­taan voi­mak­kaas­ti. Päät­te­lin sii­tä, että nuo mie­len­kiin­toi­sen näköi­set tiet oli­vat sora­tei­tä. Jat­ka luke­mis­ta “Per­jan­tai 6.8.2021 Kou­vo­la – Loviisa”