Esittely

Olen syn­tynyt Helsingis­sä 2. syysku­u­ta 1951. Yliop­pi­laak­si kir­joitin Munkkiniemen yhteisk­oulus­ta 1970. Aloitin val­ti­oti­eteel­lisessä tiedekun­nas­sa tilas­to- ja kansan­talousti­eteen opin­not ja valmis­tu­in val­ti­oti­etei­den kan­di­daatik­si 1973. Lisen­si­aat­ti­työni sain päätök­seen 1982. Tilas­toti­eteil­i­jänä olen tutk­in­ut mm. rat­ti­juop­po­jen aiheut­tamia liiken­neon­net­to­muuk­sia ja suh­dan­nebarometrin ennustuskykyä.

Yhteiskun­nal­liseen toim­intaan aloin osal­lis­tua jo tei­ni-iässä, jol­loin toimin mm. Biafra-toimikun­nas­sa ja Enem­mistö ry:ssä. Ville Kom­sin mukana liityin lib­er­aalei­hin 1968. Kuitenkin jo 1976 olin kokoa­mas­sa Helsin­gin kun­nal­lis­vaalei­hin vil­liä lis­taa Helsin­ki-liik­keen nimis­sä. Tämä esivihreä lista ei tuol­loin saanut val­tu­utet­tu­ja, mut­ta seu­raavis­sa vaaleis­sa 1980 saimme Ville Kom­sin val­tu­us­toon. Vuosi­na 1979–80 osal­lis­tu­in akti­ivis­es­ti Koi­järvi-liik­keeseen. Vihrei­den toim­intaa olen ollut pane­mas­sa pystyyn liik­keen alus­ta lähtien.

Helsin­gin kaupung­in­val­tu­us­toon min­ut valit­ti­in 1984, jon­ka jäl­keen olen toimin­ut lukui­sis­sa luot­ta­muste­htävis­sä. Tärkeimp­inä niistä pidän kaupung­in­hal­li­tuk­sen vara­puheen­jo­hta­ju­ut­ta, Kun­tali­iton hal­li­tuk­sen jäsenyyt­tä ja HYKS:n liit­to­val­tu­us­ton vara­puheen­jo­hta­ju­ut­ta sekä tarkas­tus­lau­takun­nan puheen­jo­hta­ju­ut­ta. Kansane­dus­ta­jak­si min­ut valit­ti­in 1987, mut­ta putosin eduskun­nas­ta 1991. Vuosi­na 1991–95 toimin yksi­ty­isyrit­täjänä. Tein kon­sult­ti­tutkimuksi­na mm. selvi­tyk­set Hyv­in­voin­ti­val­tio ja talouden kri­isi (STM, 1992), Ympäristön­suo­jelu ja taloudel­liset ohjauskeinot (YM, 1993), Hah­motel­ma perus­tu­lo­ma­llista (STM 1994) ja Ehkä siinä kävikin näin (YTV 1996). Kir­joitin ja luen­noin paljon.

Nousin uud­estaan eduskun­taan 1995, jol­loin vihreistä myös tuli hal­li­tus­puolue. Vaa­likau­den kak­si viimeistä vuot­ta toimin ryh­män puheen­jo­hta­jana. Vuo­den 1999 vaalien jäl­keen min­ut valit­ti­in perus­palve­lu­min­is­terik­si Eva Biaudetin kanssa jae­tulle toimikaudelle. Tehtävän piti alkaa huhtiku­us­sa 2002, mut­ta Biaudetin äitiys­lo­man vuok­si vuoroni aikais­tui vuodel­la. Min­is­terikaut­eni päät­tyi 19.4.2002, mut­ta kansane­dus­ta­jan työni jatkui vielä seu­raa­van vaa­likau­den 2003–2007. Toimin myös kak­si kaut­ta Vihreän liiton puheen­jo­hta­jana vuosi­na 2001–2005. Vuosi­na 2007–2011 toimin yrit­täjänä eli vapaana tietokir­jail­i­jana ja luen­noit­si­jana. Tulin val­i­tuk­si vuo­den 2011 eduskun­tavaaleis­sa jälleen kansane­dus­ta­jak­si, viiden­nelle kaudel­leni. Vuo­den 2015 eduskun­tavaalien jäl­keen olen jälleen tietokir­jail­i­ja, kolum­nisti, luen­noit­si­ja ja hallitusammattilainen.

Olen into­hi­moinen pyöräil­i­jä. Val­tavir­ran vas­tais­es­ti suosin “pukin­sarvi­mallia”. Kilo­me­tre­jä tait­tuu vuosit­tain noin 5 000. Vähin­tään ker­ran vuodessa pyrin her­mo­jen lep­u­ut­tamisek­si, kun­non kohot­tamisek­si ja vat­san pienen­tämisek­si tekemään viikon pyöräretken, useim­miten jos­sain ulko­mail­la. Myös val­oku­vaus­ta har­ras­tan nor­maalia näp­päi­lyä enem­män. Teat­teris­sa yritän käy­dä, mut­ta työt ja per­he hait­taa­vat tätä har­ras­tus­ta. Puolisooni Anna-Maria Soin­in­vaaraan tutus­tu­in vuo­den 1988 kun­nal­lis­vaalien yhtey­dessä. Meil­lä on kolme las­ta: Ohto (s. 1990), Ilp­po (s. 1991) ja Hel­mi (s. 1997). Asumme Katajanokalla.