Esittely

Olen syn­ty­nyt Hel­sin­gis­sä 2. syys­kuu­ta 1951. Yli­op­pi­laak­si kir­joi­tin Munk­ki­nie­men yhteis­kou­lus­ta 1970. Aloi­tin val­tio­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa tilas­to- ja kan­san­ta­lous­tie­teen opin­not ja val­mis­tuin val­tio­tie­tei­den kan­di­daa­tik­si 1973. Lisen­si­aat­ti­työ­ni sain pää­tök­seen 1982. Tilas­to­tie­tei­li­jä­nä olen tut­ki­nut mm. rat­ti­juop­po­jen aiheut­ta­mia lii­ken­neon­net­to­muuk­sia ja suh­dan­ne­ba­ro­met­rin ennustuskykyä.

Yhteis­kun­nal­li­seen toi­min­taan aloin osal­lis­tua jo tei­ni-iäs­sä, jol­loin toi­min mm. Bia­fra-toi­mi­kun­nas­sa ja Enem­mis­tö ry:ssä. Vil­le Kom­sin muka­na lii­tyin libe­raa­lei­hin 1968. Kui­ten­kin jo 1976 olin kokoa­mas­sa Hel­sin­gin kun­nal­lis­vaa­lei­hin vil­liä lis­taa Hel­sin­ki-liik­keen nimis­sä. Tämä esi­vih­reä lis­ta ei tuol­loin saa­nut val­tuu­tet­tu­ja, mut­ta seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa 1980 saim­me Vil­le Kom­sin val­tuus­toon. Vuo­si­na 1979–80 osal­lis­tuin aktii­vi­ses­ti Koi­jär­vi-liik­kee­seen. Vih­rei­den toi­min­taa olen ollut pane­mas­sa pys­tyyn liik­keen alus­ta lähtien.

Hel­sin­gin kau­pun­gin­val­tuus­toon minut valit­tiin 1984, jon­ka jäl­keen olen toi­mi­nut lukui­sis­sa luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä. Tär­keim­pi­nä niis­tä pidän kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen vara­pu­heen­joh­ta­juut­ta, Kun­ta­lii­ton hal­li­tuk­sen jäse­nyyt­tä ja HYKS:n liit­to­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­juut­ta sekä tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­juut­ta. Kan­san­edus­ta­jak­si minut valit­tiin 1987, mut­ta puto­sin edus­kun­nas­ta 1991. Vuo­si­na 1991–95 toi­min yksi­tyis­yrit­tä­jä­nä. Tein kon­sult­ti­tut­ki­muk­si­na mm. sel­vi­tyk­set Hyvin­voin­ti­val­tio ja talou­den krii­si (STM, 1992), Ympä­ris­tön­suo­je­lu ja talou­del­li­set ohjaus­kei­not (YM, 1993), Hah­mo­tel­ma perus­tu­lo­mal­lis­ta (STM 1994) ja Ehkä sii­nä kävi­kin näin (YTV 1996). Kir­joi­tin ja luen­noin paljon.

Nousin uudes­taan edus­kun­taan 1995, jol­loin vih­reis­tä myös tuli hal­li­tus­puo­lue. Vaa­li­kau­den kak­si vii­meis­tä vuot­ta toi­min ryh­män puheen­joh­ta­ja­na. Vuo­den 1999 vaa­lien jäl­keen minut valit­tiin perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rik­si Eva Biau­de­tin kans­sa jae­tul­le toi­mi­kau­del­le. Teh­tä­vän piti alkaa huh­ti­kuus­sa 2002, mut­ta Biau­de­tin äitiys­lo­man vuok­si vuo­ro­ni aikais­tui vuo­del­la. Minis­te­ri­kau­te­ni päät­tyi 19.4.2002, mut­ta kan­san­edus­ta­jan työ­ni jat­kui vie­lä seu­raa­van vaa­li­kau­den 2003–2007. Toi­min myös kak­si kaut­ta Vih­reän lii­ton puheen­joh­ta­ja­na vuo­si­na 2001–2005. Vuo­si­na 2007–2011 toi­min yrit­tä­jä­nä eli vapaa­na tie­to­kir­jai­li­ja­na ja luen­noit­si­ja­na. Tulin vali­tuk­si vuo­den 2011 edus­kun­ta­vaa­leis­sa jäl­leen kan­san­edus­ta­jak­si, vii­den­nel­le kau­del­le­ni. Vuo­den 2015 edus­kun­ta­vaa­lien jäl­keen olen jäl­leen tie­to­kir­jai­li­ja, kolum­nis­ti, luen­noit­si­ja ja hallitusammattilainen.

Olen into­hi­moi­nen pyö­räi­li­jä. Val­ta­vir­ran vas­tai­ses­ti suo­sin “pukin­sar­vi­mal­lia”. Kilo­met­re­jä tait­tuu vuo­sit­tain noin 5 000. Vähin­tään ker­ran vuo­des­sa pyrin her­mo­jen lepuut­ta­mi­sek­si, kun­non kohot­ta­mi­sek­si ja vat­san pie­nen­tä­mi­sek­si teke­mään vii­kon pyö­rä­ret­ken, useim­mi­ten jos­sain ulko­mail­la. Myös valo­ku­vaus­ta har­ras­tan nor­maa­lia näp­päi­lyä enem­män. Teat­te­ris­sa yri­tän käy­dä, mut­ta työt ja per­he hait­taa­vat tätä har­ras­tus­ta. Puo­li­soo­ni Anna-Maria Soi­nin­vaa­raan tutus­tuin vuo­den 1988 kun­nal­lis­vaa­lien yhtey­des­sä. Meil­lä on kol­me las­ta: Ohto (s. 1990), Ilp­po (s. 1991) ja Hel­mi (s. 1997). Asum­me Katajanokalla.