Heitä olisi tarvittu eduskunnassa

Edus­kun­ta­vaa­lien jäl­keen kat­se koh­dis­tuu vali­tuk­si tul­lei­siin. Ker­ron täs­sä, kei­tä oli­sin jää­nyt kai­paa­maan. En luet­te­le täs­sä kaik­kia nii­tä, joi­den ran­nal­le jää­mis­tä surin – en esi­mer­kik­si kaik­kia pudon­nei­ta vih­rei­tä – vaan nii­tä, joil­la oli­si ollut eri­tyi­nen pai­noar­vo edus­kun­nas­sa ja joi­ta on vai­kea korvata.

Sil­via Modig. Sil­vian putoa­mi­nen oli suu­ri tap­pio Vasem­mis­to­lii­tol­le. Fik­su huu­mo­rin­ta­jui­nen ja ennen kaik­kea tavoit­teis­saan rehel­li­nen. Joten­kin on tul­lut jos­kus tun­ne, että juu­ri tämän rehel­li­syy­den vuok­si ei ole aina viih­ty­nyt puolueessaan.

Jyr­ki Kas­vi taval­laan jou­ti­kin jo vaih­toon, kos­ka on ollut niin pit­kään, mut­ta hänen muka­naan vih­reä ryh­mä menet­ti pal­jon asian­tun­te­mus­ta tie­to­yh­teis­kun­nan alal­la. Sil­lä alal­la teh­dään jat­ku­vas­ti tär­kei­tä rat­kai­su­ja, eikä edus­kun­nas­sa oikein ole alan osaamista.

Oras Tynk­ky­nen. Oli­si tar­vit­tu se kol­mas paik­ka Pir­kan­maal­ta. Mer­kit­tä­vä ilmas­to­po­li­tii­kan osaa­ja. Onnek­si Atte Har­jan­ne sen­tään valittiin.

Tou­ko Aal­to. Äänes­tä­jät ovat jul­mia. Tou­kon asiao­saa­mis­ta ja paneu­tu­mis­ta oli­si tar­vit­tu todel­la. Tou­kon putoa­mi­nen har­mit­taa yli­voi­mai­ses­ti eniten.

Juha Rehu­la Miten kes­kus­tal­la on varaa menet­tää hänet?

Samp­sa Kata­ja. Olin hänen kans­saan aika­naan edus­kun­nan vero­jaos­tos­sa, jota hän joh­ti suve­ree­nis­ti. Fik­su mies, joka oli­si jär­ke­vöit­tä­nyt kokoo­muk­sen ryh­mää suu­res­ti. Sata­kun­nan vaa­li­pi­ri pitäi­si yhdis­tää Var­si­nais-Suo­men vaa­li­pii­rin kanssa.

Jari Lind­ström Olen Lind­strö­min kans­sa pää­asias­sa eri miel­tä, mut­ta olen ihail­lut sitä, kuin­ka suo­ra­sel­käi­ses­ti hän puo­lus­ti hal­li­tuk­sen lin­jaa, Pal­jon suo­ra­sel­käi­sem­min kuin kokoo­muk­sen ja kes­kus­tan poliitikot.

Sam­po Ter­ho Vaa­li­kes­kus­te­lu­jen ehdo­ton älyk­kö. Oli varaa sii­hen, kun mitään ei ollut mene­tet­tä­vä­nä. (Sitä en ymmär­rä, miten muut ajat­te­li­vat, että hei­tä suo­sit­tai­siin enem­män, jos näyt­te­li­si­vät tyh­mem­pää kuin ovat.) Hyvin ter­ve­jär­ki­ses­ti ajat­te­le­va. Voi­si toi­ses­sa seu­ras­sa kas­vaa suu­rek­si poliitikoksi.

Fatim Diar­ra Minul­la oli vaa­li-ilta­na ris­ti­rii­tai­nen olo, kun Atte Har­jan­ne syr­jäyt­ti lop­pu­met­reil­lä Fatun. Atte oli minun ehdok­kaa­ni, mut­ta kum­pa hän oli­si pudot­ta­nut jon­kun toi­sen tai kum­pa vih­reät oli­si­vat saa­neet sen seit­se­män­nen kan­san­edus­ta­jan Helsingistä.

Mik­ko Kie­si­läi­nen Libe­ran toi­min­nan­joh­ta­ja ei vas­taa vih­rei­den pro­to­tyyp­piä, mut­ta juu­ri sik­si moni­puo­li­suu­den nimis­sä Mik­koa oli­si tar­vit­tu vih­rei­den ryhmässä.

 

= = =

Tämä lis­ta ei ole täy­del­li­nen. Se joh­tuu sii­tä, ettei Ylen vaa­li­si­vu­jen lis­ta pudon­neis­ta kan­san­edus­ta­jis­ta ole kunnossa.

Touko Aallon soisin jatkavan eduskunnassa

Kes­ki-Suo­mes­sa äänes­täi­sin Tou­ko Aaltoa.

 

 

Kes­ki­suo­ma­lai­sil­la äänes­tä­jil­lä on sinän­sä varaa vali­ta vih­rei­den lis­tal­ta, sil­lä kel­po ehdok­kai­ta on runsaasti.

Tou­ko on kui­ten­kin suu­ri lah­jak­kuus, jon­ka soi­sin jat­ka­van edus­kun­nas­sa. Mies on tosi tun­nol­li­nen ja paneu­tuu asioi­hin tar­mol­la. Edus­kun­nas­sa kol­le­gat arvos­ti­vat hän­tä suu­res­ti. Kun poli­tiik­ka muu­ten pin­nal­lis­tuu ja par­haan argu­men­tin peri­aa­te tekee tilaa par­haan mie­li­ku­van peri­aat­teel­le, asia­po­lii­tik­kois­ta on yhä suu­rem­pi tarve.

Har­mi, että hän sai­ras­tui kes­ken puheen­joh­ta­ja­pes­tin­sä, mut­ta nyt hän on taas oma enti­nen itsensä.

Pirkanmaalla valintani kohdistuisi Jaakko Mustakallioon

Ennak­ko­ää­nes­tys on jo lop­pu­nut. Ajat­te­lin kui­ten­kin vie­lä käy­dä läpi Pir­kan­maan vih­rei­den ehdokasasettelun.

Vih­reät tavoit­te­le­vat Pir­kan­maal­la kol­mea paik­kaa. Ehdo­kas­lis­ta on niin kova äänes­tä­vät pir­kan­maa­lai­set miten tahan­sa, Pir­kan­maal­ta tule hyviä vih­rei­tä kan­san­edus­ta­jia. Har­mi, että niin moni hyvä tulee jää­mään rannalle.

Molem­mat istu­vat kan­san­edus­ta­jat, Satu Has­si ja Olli-Poi­ka Par­viai­nen ovat hoi­ta­neet teh­tä­vän­sä hyvin. Olen hyvin iloi­nen, että Oras Tynk­ky­nen tekee paluu­ta edus­kun­taan. Nuo­ris­ta nai­sis­ta Iris Suo­me­la, val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­ja ja Tam­pe­reen yli­opis­ton hal­li­tuk­sen jäsen on kovas­sa nosteessa.

Minun suo­sik­ki­ni on kui­ten­kin Jaak­ko Mus­ta­kal­lio, kaup­pa­tie­teen mais­te­ri ja vih­reä älyk­kö, jol­le toi­voi­sin tule­vai­suut­ta politiikassa.

Omat­kin luot­ta­vat häneen. Kave­ri on kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen vara­pu­heen­joh­ta­ja. Lisää talous­osaa­mis­ta vih­re­ään eduskuntaryhmään!

Uudellamaalla äänestäisin Mikko Kiesiläistä

Uudel­la­maal­la äänes­täi­sin Mik­ko Kie­si­läis­tä.

Vih­reä pro mar­ket ‑eko­no­mis­ti haas­taa kokoo­muk­sen pro busi­ness ‑lin­jan.

 

Libe­ran toi­min­nan­joh­ta­ja on vih­rei­den jou­kos­sa vähän eri­lai­nen nuo­ri. Yri­tys­maa­il­mas­sa on oival­let­tu, että yri­tyk­sen hal­li­tuk­seen on saa­ta­va eri­lais­ta osaa­mis­ta. Mik­ko tuo vih­re­ään edus­kun­ta­ryh­mään osaa­mis­ta, jota siel­lä ei muu­ten ole, kos­ka Ante­ro Var­tia ja minä emme enää…

Joku voi sanoa, että Mikol­ta puut­tuu näke­mys­tä monel­ta vih­rei­den ydin­a­lu­eel­ta, mut­ta sitä on niil­lä muil­la kan­san­edus­ta­jil­la. Ja on sitä Mikol­la­kin. Ei kai hän muu­ten  oli­si valin­nut puo­lu­eek­seen vihreitä.

Eläm­me mark­ki­na­ta­lou­des­sa. Jos halu­aa muut­taa maa­il­maa, on ymmär­ret­tä­vä, miten mark­ki­nat toi­mi­vat. Eri­tyi­ses­ti ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­sa mark­ki­noi­den toi­min­nan ymmär­tä­mi­nen on aivan olennaista.

 

Mies Ante­ro Var­tian apteek­ki­mo­no­po­lin pur­ka­mis­ta aja­van kam­pan­jan takana.

Minul­ta on kysel­ty ydin­voi­maa kan­nat­ta­via vih­rei­tä. Hesa­rin vaa­li­ko­neen mukaan Mik­ko kuu­luu myös nii­hin, mut­ta tämä ei ole syy, mik­si suo­si­tan häntä.

Hyviä ehdokkaita Helsingissä

Käyn läpi — toi­vot­ta­vas­ti jo ennen vaa­li­päi­vää — läpi joi­ta­kin vaa­li­pii­re­ja suo­si­tel­lak­se­ni ehdok­kai­ta äänes­tä­jil­le, jot­ka ajat­te­le­vat poli­tii­kas­ta samal­la taval­la kuin minä. Hel­sin­gin osal­ta valin­ta oli vai­kea, kos­ka tun­nen niin monet ehdok­kaat niin hyvin. Sel­väs­ti useam­pia voi­sin suo­si­tel­la aivan vil­pit­tö­mäs­ti. Jätän täs­tä lis­tas­ta pois istu­vat kan­san­edus­ta­jat, kos­ka he pää­se­vät jul­ki­suu­teen muutenkin.

 

 

Atte Har­jan­ne

Minä äänes­tän Attea. Toi­von hänes­tä vah­vaa vih­rei­den polii­tik­koa vuo­sik­si eteenpäin.

Atte Har­jan­ne kuu­luu vih­rei­den tut­ki­ja­sii­peen. Hänel­lä on tai­to yhdis­tää tut­ki­jan ja polii­ti­kon ajat­te­lu, ja hän osaa sanoa sanot­ta­van­sa tehok­kaas­ti ja ymmär­ret­tä­väs­ti. Hän on val­tuus­tos­sa teho­kas toimissaan.

Atte on sikä­li eri­lai­nen vih­reä, että hän kan­nat­taa jul­ki­ses­ti ydin­voi­maa ­– eri­tyi­ses­ti modu­laa­ri­sia pie­ny­din­voi­ma­loi­ta rat­kai­su­na Hel­sin­gin läm­mit­tä­mi­seen. Jos olet sitä miel­tä, että vih­rei­den pitäi­si tar­kis­taa ydin­voi­ma­kan­taan­sa, lähe­tä vies­ti vih­rei­den joh­dol­le ja äänes­tä Attea.

Minul­ta on kysyt­ty, mik­si en tue mie­luum­min jotain talou­des­ta ymmär­tä­vää ehdo­kas­ta. Sil­le, joka hal­lit­see ilmas­to­mal­lit, talous­mal­lit ovat aika yksin­ker­tai­sia. Kes­kus­te­luis­sa Aten kans­sa olen havain­nut, että hän ymmär­tää talous­asioi­ta todel­la hyvin.

Loo­gi­seen ajat­te­luun pys­ty­vä ja kiih­kot­to­mas­ti ajat­te­le­va, mut­ta asi­aan­sa sitoutunut.

 


Fatim Diar­ra

Kun Fatu valit­tiin vih­reän val­tuus­to­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jak­si, en tun­te­nut hän­tä lain­kaan ja ajat­te­lin, että kyse oli halus­ta pitää etnis­tä vähem­mis­töä esil­lä, siis posi­tii­vi­ses­ta dis­kri­mi­naa­tios­ta. Häpeän ennak­ko­luu­loa­ni. Fatu kuu­luu ryh­män ehdot­to­miin älyk­köi­hin ja lisäk­si vie­lä reaaloihin.

Hänes­tä sai­si hyvän kansanedustajan.

 


Kati Juva

Kati Juva on ollut pit­kään Lää­kä­rin sosi­aa­li­nen vas­tuu ry:n puheen­joh­ta­ja ja edel­leen hal­li­tuk­sen jäsen. Lisäk­si hän on kan­sain­vä­li­sen Inter­na­tio­nal Phy­sicians for the Pre­ven­tion of Nuclear War neu­vos­ton puheen­joh­ta­ja ja Inter­na­tio­nal Cam­paign to Abo­lish Nuclear Wea­pons (ICAN) Fin­lan­din toi­nen koor­di­naat­to­ri. IPPNW sai Nobe­lin rau­han­pal­kin­non 1985 ja ICAN 2017. (Kati on siis har­vo­ja suo­ma­lai­sia Nobel-pal­kin­non voit­ta­jia 😊). Lisäk­si hän on toi­mi­nut Duo­deci­min luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä. Vih­rei­den sote-asiantuntijoita.

Koi­jär­ven veteraani.

Ark­ki­piis­pan tytär. Ome­na ei ole pudon­nut kau­as­kaan puusta.


Kai­sa Hernberg.

Vih­rei­den yrit­tä­jä­sii­peä. Monen star­tu­pin hal­li­tuk­ses­sa. Olen tutus­tu­nut hänen toi­min­taan­sa Helen Oy:n hal­li­tuk­ses­sa ja toden­nut Kai­san todel­la päteväksi.

Vih­rei­tä energia-asiantuntijoita.

 

 

 


Maria Ohi­sa­lo

Köy­hyys­tut­ki­ja, joka tut­ki­ja­kou­lu­tuk­sen­sa vuok­si ymmär­tää yhteis­kun­taa moni­puo­li­ses­ti ja osaa eri­tel­lä tilanteita.

Hänen äänes­tä­mi­sen­sä on myös kan­nan­ot­to vih­rei­den puheen­joh­ta­ja­ki­saan. Hyvä ehdo­kas edus­kun­nan ohel­la siihenkin.

Hoi­ti erin­omai­ses­ti puheen­joh­ta­jan teh­tä­vät Tou­ko Aal­lon sai­raus­lo­man aikana.

 

 

 

Vihreiden tulisi esittää Pekka Haavistoa pääministeriksi

Vih­rei­den tuli­si vaa­li­kam­pan­jan täs­sä vai­hees­sa esit­tää, että puo­lu­een ehdo­kas pää­mi­nis­te­rik­si on Pek­ka Haa­vis­to.  Haa­vis­to on voit­ta­nut kaik­ki kyse­lyt äänes­tä­jien kes­kuu­des­ta par­haa­na pääministeriehdokkaana.

Mis­sään ei ole kir­joi­tet­tu, että pää­mi­nis­te­rin tuli­si tul­la suu­rim­mas­ta puo­lu­ees­ta – suu­rim­mal­la puo­lu­eel­la on tosin oikeus yrit­tää ensim­mäi­se­nä, mut­ta jos edus­kun­nan enem­mis­tö niin sopii, pää­mi­nis­te­rik­si voi tul­la kuka hyvänsä.

Ei pitäi­si olla toi­vo­ton teh­tä­vä neu­vo­tel­la Haa­vis­tos­ta pää­mi­nis­te­riä, vaik­ka vih­reät jäi­si­vät kah­den suu­rim­man puo­lu­een taak­se. Olen aika var­ma, että kokoo­mus pitäi­si Haa­vis­toa parem­pa­na kuin Rin­net­tä ja dema­rit parem­pa­na kuin Orpoa.

Haa­vis­to myös oli­si hyvä joh­ta­maan moni­puo­lue­hal­li­tus­ta. Muil­la hal­li­tus­puo­lueil­la ei oli­si saman­lais­ta tar­vet­ta kam­pit­taa hän­tä kuin oli­si kokoo­muk­sel­la kam­pit­taa Rin­net­tä ja dema­reil­la kam­pit­taa Orpoa.

Entä kuka oli­si hyvä toi­mi­maan pää­mi­nis­te­ri­nä, kun EU:n puheen­joh­ta­juus siir­tyy Suo­mel­le hei­nä­kuus­sa? Haa­vis­to oli­si sel­väs­ti paras sekä Suo­men, EU:n että ilmas­ton kan­nal­ta. Tuo kausi on hyvin tär­keä EU:n tule­via ilmas­to­lin­jauk­sia aja­tel­len. Roma­nian kau­den jäl­keen tar­vit­tai­siin hyvää puheen­joh­ta­juut­ta. Haa­vis­ton rau­han­vä­li­tys­työs­sä hank­ki­ma neu­vot­te­lu­tai­to tuli­si käyttöön.

Mut­ta Haa­vis­ton­han pitäi­si vaih­tua vih­rei­den puo­lue­ko­kouk­ses­sa kesä­kuus­sa? Mis­sään ei lue, että pää­mi­nis­te­rin oli­si olta­va puo­lu­een­sa puheen­joh­ta­ja. Ei Har­ri Hol­ke­ri­kaan ollut.

Ja sitä pait­si. Jos Haa­vis­to nousi­si pää­mi­nis­te­rik­si, tilan­ne oli­si täy­sin muut­tu­nut vii­me syk­sys­tä. Vih­rei­den puo­lue­ko­kous valit­si­si hänet yksi­mie­li­ses­ti puheen­joh­ta­jak­si, jos Haa­vis­to kat­soi­si sen tarpeelliseksi.

Esimerkiksi näitä voisi äänestää Helsingissä

Alla on nel­jä sel­lais­ta vih­rei­den ehdo­kas­ta, jot­ka eivät ole nyt val­tuus­tos­sa, mut­ta joi­ta suu­res­ti toi­voi­sin näke­vä­ni tule­vas­sa vih­reäs­sä val­tuus­to­ryh­mäs­sä. Yli­pään­sä kehot­tai­sin kaik­kia miet­ti­mään tar­koin ei ainoas­taan puo­luet­ta vaan myös ehdo­kas­ta. Olen myös pyy­tä­nyt heil­tä mai­nok­sen tuo­hon oike­aan palkkiin.

 

Mikko Särelä, tekniikan tohtori, 721 Helsinki

Mik­ko Säre­lä on vai­kut­ta­nut val­ta­vas­ti Hel­sin­gin kehi­tyk­seen. Hän perus­ti Lisää kau­pun­kia Hel­sin­kiin ‑sivus­ton, jos­sa käy­tä­väl­lä kor­kea­ta­soi­sel­la kau­pun­gin kehit­tä­mis­tä kos­ke­val­la kes­kus­te­lul­la on ollut pal­jon suu­rem­pi vai­ku­tus Hel­sin­gin pää­tök­siin kuin vaik­ka­pa Suo­men kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mäl­lä. Ansiois­taan Mik­ko on valit­tu myös vuo­den kaupunkilaiseksi.

Säre­lä on ollut vara­jä­se­ne­ni kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nas­sa. Tänä aika­na hän on oppi­nut myös poliit­ti­sen vai­kut­ta­mi­sen, vaik­ka alus­sa sii­nä oli­kin vähän opet­ta­mis­ta.  Me olem­me olleet todel­la hyvä pari, kos­ka osaam­me niin eri asioita.

Täs­tä työs­ken­te­lys­tä tulok­se­na on blo­gi­teks­teis­täm­me muo­kat­tu kir­ja Kau­pun­ki­ra­ken­ta­mi­sen aika.

Mik­ko on tek­nii­kan toh­to­ri ja työs­ken­te­lee pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä Aal­to-yli­opis­ton tai­tei­den ja suun­nit­te­lun korkeakoulussa.

Mik­ko Säre­lä on jok­seen­kin pak­ko saa­da valtuustoon.

Lilja Tamminen, yrittäjä, Helsinki 722

Lil­ja Tam­mi­nen  on eri­lai­nen nuo­ri vih­reä nai­nen.- Hän kuu­luu libe­raa­li­vih­rei­siin, toi­mii yrit­tä­jä­nä ja on paneu­tu­nut syväl­li­ses­ti työn muu­tok­seen digi­ta­li­soi­tu­vas­sa ja robo­ti­soi­tu­vas­sa maailmassa.

Hänen vah­vuuk­sis­taan ker­to­vat myös luot­ta­mus­toi­met: HKL:n joh­to­kun­nan jäsen ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen IT-jaos­ton varajäsen.

Hän on kir­joit­ta­nut kir­jan Oli­pa ker­ran työ  yhdes­sä Juuso Pesä­län kans­sa. Vaik­ka minul­la on kir­jas­ta myös vähän huo­mau­tet­ta­vaa, se ker­too vakuut­ta­vas­ti sii­tä, että asioi­ta on poh­dit­tu syväl­li­ses­ti ja oival­ta­vas­ti. Eri­tyi­sen ihas­tu­nut olin sii­hen, miten mää­ri­tel­lään kan­san kes­kuu­des­sa pal­jon käy­tet­ty ter­mi ”Oikea työ”. Se on työ, joka on help­po automatisoida.

Kir­jan voi halu­tes­saan ostaa täs­tä.

Kir­jas­sa on monia oma­pe­räi­siä asioi­ta. Sii­nä kan­na­te­taan muun muas­sa ydin­voi­maa vas­tauk­se­na ilmas­ton­muu­tok­seen, Joten jos etsii ydin­voi­ma­myön­teis­tä vih­re­ää ehdo­kas­ta niin…

Lil­jas­sa minua miel­lyt­tää pait­si asia­kes­kei­syys ja moder­ni­suus, myös talou­del­li­nen ajat­te­lu ja libe­ra­lis­min perin­teen kun­nioi­tus. Eri­tyi­ses­ti minua kui­ten­kin tyy­dyt­tää pyr­ki­mys pois aat­teel­li­sis­ta kuplis­ta ja ymmär­tää eri­lais­ten ihmis­ten ajat­te­lua. Myös maahanmuuttokysymyksissä.

Pan­kaa nimi muis­tiin. Lil­jas­ta kuul­laan vielä!

Kati Juva, neurologian erikoislääkäri, 643 Helsinki

Kati Juva on vih­rei­den kan­ta­via voi­mia ter­vey­den­huol­lon kysy­myk­sis­sä. Hän on ollut pal­jon lää­kä­rei­den aat­teel­li­ses­sa työs­sä mm. Duo­decim-seu­ran kaut­ta. Erit­täin syväl­li­nen ja tasa­pai­noi­nen alan osaa­ja. Hyväs­tä työ­näyt­tees­tä käy­nee tämä nose­bo-ilmiö­tä kos­ke­va teks­ti Viit­teen sivuilla. 

Kati juva on voi­mak­kaas­ti muka­na myös rau­han­liik­kees­sä, eri­tyi­ses­ti lää­kä­rin ydin­so­taa vas­taan ‑jär­jes­tös­sä.

Kurio­si­teet­ti­na mai­nit­ta­koon, että tutus­tuin Kati Juvaan ensim­mäi­nen ker­ran Koijärvi-liikkeessä.

Pekka Salmi, tekniikan lisensiaatti, 708 Helsinki

Pek­ka Sal­mi oli­si oiva vah­vis­tus vih­rei­den talous­osaa­jien jouk­koon. Näi­tä meil­lä tar­vi­taan, kos­ka vih­rei­den vas­tuu Hel­sin­gin joh­ta­mi­ses­sa tul­lee joka tapauk­ses­sa kas­va­maan. Hän toi­mi aiem­min Sit­ras­sa kes­tä­vän talou­den ja lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­jä­nä. Hän on ollut yli 30 yri­tyk­sen hal­li­tuk­ses­sa ja toi­mii nykyi­sin yri­tys­ten neuvonantajana.

Pekan yri­ty­sak­tii­vi­suu­des­sa yhdis­tyy aat­teel­li­nen pyr­ki­mys – sik­si hän onkin vih­rei­den eikä kokoo­muk­sen ehdok­kaa­na. Hän on esi­mer­kik­si toi­mi­nut aiem­min Hel­sin­ki Allas oy:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na pitä­mäs­sä Kata­ja­no­kal­le tule­van allas­hank­keen talout­ta pystyssä.

Juo­ruo­sas­tol­le tie­dok­si, että Pek­ka on nai­mi­sis­sa Vee­ra Mus­to­sen kans­sa, joka oli vih­rei­den val­tuus­to­ryh­mäs­sä vuo­si­na 1996 – 2000.

= = = =

Niin, tie­tys­ti minua­kin saa äänestää.

Ode, 716 Helsinki

Tampereella äänestäisin Jaakko Stenhälliä (257)

Jaakko Stenhäll, Tampere (257)

Diplo­mi-insi­nöö­ri yllät­tää ja ymmär­tää var­sin hyvin talout­ta. Hän on yksi vih­rei­den talous­po­li­tii­kan ark­ki­teh­deis­tä, jota toi­voi­sin puo­lue­joh­don kuun­te­le­van enemmänkin.

Jaak­ko on ollut Tam­pe­reen yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­ja (hel­sin­gik­si kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­ta) ja aja­nut siel­lä moder­nia kau­pun­ki­po­liit­tis­ta ajattelua.

Jos Sten­häl­lin kal­tai­sia oli­si maa­kun­ta­pää­kau­pun­geis­sa enem­män­kin, meil­lä Hel­sin­gis­sä asun­to­jen hin­nat eivät oli­si niin kal­lii­ta. Urbaa­nia elä­mää arvos­ta­vien ei tar­vit­si­si kaik­kien muut­taa Helsinkiin.

Espoossa äänestäisin Tiina Eloa

Tiina Elo, Espoo 194

Tii­na Elo on tol­kul­li­ses­ti ajat­te­le­va ja aikaan­saa­va. Sik­si hänel­le onkin uskot­tu tär­kei­tä luot­ta­mus­teh­tä­viä. Edel­li­sel­lä kau­del­la hän oli Espoon kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan vpj (ne ovat yleen­sä kovaa poruk­kaa 😊) ja nyt perä­ti kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen 1. vara­pu­heen­joh­ta­ja. Kiin­nos­tus kau­pun­ki­suun­nit­te­luun näyt­tää jat­ku­van, kos­ka hän on kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen val­vo­ja­na lau­ta­kun­nas­sa. Hän on myös kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen tila- ja asun­to­jaos­ton puheen­joh­ta­ja. Sii­nä hän on jou­tu­nut ran­kas­ti paneu­tu­maan sisäilmaongelmiin.

Jos Tii­na Elon kal­tai­sia polii­tik­ko­ja oli­si pää­kau­pun­ki­seu­dul­la enem­män, seu­dun kau­pun­kien yhteis­työ sujui­si pal­jon parem­min – ja sen muka­na kaik­ki muu­kin sujui­si paremmin.

Kaupunkirakentamisen aika: tue kirjaamme ostamalla se ennakkoon

Kaupunkirakentamisen aika

Kau­pun­ki­ra­ken­ta­mi­sen aika eli kuin­ka 20-luvul­la teh­dään taas hyvää kau­pun­kia” on Mik­ko Säre­län ja Osmo Soi­nin­vaa­ran kir­ja sii­tä, mikä Hel­sin­gin raken­ta­mi­ses­sa on vial­la ja kuin­ka se korjataan.

Hel­sin­kiä on jo vuo­si­kym­me­niä raken­net­tu ikään kuin kau­pun­ki oli­si pien­tä hio­mis­ta vail­le val­mis. Tämän seu­rauk­se­na kas­vu on laa­jen­tu­nut kau­as kes­kus­tas­ta ja asu­mi­sen hin­ta on käy­nyt koh­tuut­to­man kalliiksi.

Olem­me vil­pit­tö­mäs­ti ylpei­tä sii­tä, mitä olem­me saa­neet kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nas­sa aikaan. Hel­sin­gin uusi yleis­kaa­va mer­kit­see val­lan­ku­mouk­sel­lis­ta suun­nan muu­tos­ta kaa­voi­tuk­ses­sa hajaan­tu­vas­ta, aina vain enem­män maa­ta alleen peit­tä­väs­tä ja yksi­tyi­sau­toi­luun perus­tu­vas­ta kau­pun­ki­ra­ken­tees­ta koh­ti kom­pak­tia, eko­lo­gis­ta kau­pun­kia, jos­sa lii­ku­taan pää­asias­sa rati­koil­la, fil­la­reil­la ja kävellen.

Tämä kir­ja on mei­dän vaalilupauksemme.

Tähän pro­jek­tiin toi­vom­me tukea­si. Tilaa Mese­naa­tin kaut­ta kir­ja jo ennak­koon pape­ril­la tai säh­köi­se­nä, ja samal­la vaik­ka luen­to tai työ­pa­ja. Kir­ja ilmes­tyy osa­na vaa­li­kam­pan­jaam­me ja kaik­ki kir­jan rahoi­tus on samal­la osa vaa­li­kam­pan­jam­me rahoi­tus­ta. Aiom­me jul­kais­ta kir­jam­me teks­te­jä blogeillamme.

Hel­sin­gis­sä 13.3.2017

Kir­ja sisäl­tää seu­raa­vat osiot
— Mik­si Hel­sin­gin kas­vu on välttämätöntä?
— Hel­sin­gin kas­vu kään­tyy sisäänpäin
— Vihe­ra­luei­den mer­ki­tys kaupungissa
— Mark­ki­na­ta­lou­den hyö­dyn­tä­mi­nen kaupunkisuunnittelussa

1 000 euron mini­mi­ta­voi­te mah­dol­lis­taa kam­pan­jan toteu­tu­mi­sen. Jos 6 000 euron tavoi­te­hin­ta täyt­tyy, kir­jan pai­nos­ta voi­daan nos­taa 1 000 kappaleeseen.

Mik­ko Säre­lä ja minä haem­me rahoi­tus­ta vaa­li­kir­jal­lem­me “Kau­pun­ki­ra­ken­ta­mi­sen aika” Mese­naa­tis­sa. Toi­vom­me tukea­si kam­pan­jal­le, jot­ta voim­me pai­naa kir­jam­me ja pää­sem­me jat­ka­maan työ­tä parem­man kau­pun­gin eteen. 

Kau­pun­ki­ra­ken­ta­mi­sen aika eli kuin­ka 20-luvul­la teh­dään taas hyvää kau­pun­kia” on Mik­ko Säre­län ja Osmo Soi­nin­vaa­ran kir­ja sii­tä, mikä Hel­sin­gin raken­ta­mi­ses­sa on vial­la ja kuin­ka se korjataan.

Kir­ja sisäl­tää seu­raa­vat osiot
— Mik­si Hel­sin­gin kas­vu on välttämätöntä?
— Hel­sin­gin kas­vu kään­tyy sisäänpäin
— Vihe­ra­luei­den mer­ki­tys kaupungissa
— Mark­ki­na­ta­lou­den hyö­dyn­tä­mi­nen kaupunkisuunnittelussa

Esit­te­ly­si­vul­le pää­set täs­tä

 = = = =

Tuhan­nen euron raja meni jo rik­ki. Pro­jek­ti siis joka tapauk­ses­sa toteutuu. 🙂