Hyviä vihreitä ehdokkaita Varsinais-Suomessa

Varsi­nais-Suomes­ta vihreil­lä on kak­si kansane­dus­ta­jaa, Ville Niin­istö ja Jan­i­na Ander­s­son. Jan­i­na jää 16 vuo­den kansane­dus­ta­ju­u­den jäl­keen vapaae­htois­es­ti pois ja siir­tyy yksi­tyis­sek­torin palveluk­seen. Hän ei jää kansane­dus­ta­jaeläk­keelle, vaik­ka lehdis­tö niin sitkeästi väitti.

Aivan kuin en minäkään jäänyt.

Ville Niin­istö on eduskun­taryh­män puheen­jo­hta­ja. Hän on ryh­män talousasiantun­ti­ja ja monel­la tapaan vihreille vält­tämätön. Kysymys onkin nyt enem­män siitä, kuka on se toinen. Kisa on tasainen, joten toiseen paikkaan on mah­dol­lisu­us hyvin monel­la ehdokkaalla.

Esit­te­len kolme mielestäni var­teenotet­tavaa ehdokas­ta, mut­ta tämä ei ole kan­nan­ot­to mui­ta ehdokkai­ta vastaan.

Toimitusjohtaja, yrittäjä Martti Wallasvaara (91)

Kun kyselin, keitä Varsi­nais-Suomes­ta pitäisi suositel­la, kaik­ki mainit­si­vat Mart­ti Wal­las­vaaran. Annan suuren plus­san siitä, että hän on toisen pol­ven yrit­täjä. Vihreis­sä on sinän­sä paljon yrit­täjiä. Kysyin ker­ran puolue­hal­li­tuk­ses­sa, kuin­ka moni on mak­sanut joskus yrit­täjäeläket­tä ja noin puo­let viit­taisi. Moni heistä on kuitenkin min­un tapaiseni itsen­sä työl­listäjä ilman palkat­tua henkilökun­taa. Pitkän lin­jan yrit­täjää ja työ­nan­ta­jaa tarvi­taan myös eduskuntaryhmässä.

Mart­ti on muusikko ja yrit­täjänä luo­van talouden alal­la. Plus­saa myös toimi­alas­ta. On myös eduk­si, että hän on tul­lut poli­ti­ikkaan vas­ta nelikymp­pisenä. Voi sen nuore­nakin aloit­taa, mut­ta on hyvä, että eduskun­nas­sa on myös niitä, jot­ka ovat tehneet kelpo työu­ran ennen eduskuntaa.

Kiin­nos­tuk­ses­ta talousasioi­hin kielii se, että Mart­ti on Turun tarkas­tus­lau­takun­nan puheenjohtaja.

Sosi­aalipoli­it­tisen osaamisen osalta tukea löy­tyy kotoa: avoli­itossa sosi­aalipoli­ti­ikan pro­fes­sori Susan Kuiv­alaisen kanssa, joka taas oli vas­tu­us­sa perus­tur­van riit­tävyyt­tä koskev­as­ta THL:n raportista muu­ta­ma viikko sitten.

Koti­sivuille pääsee tästä

 

Ville-Veikko Mastomäki (84)

 

Ville-Veikko on ympäristö- ja kaavoitus­lau­takun­nan jäsen, mikä kas­vavas­sa kaupungis­sa on aina merkit­tävä tehtävä. Hän on valmis­tu­mas­sa ympäristön­su­un­nit­teli­jak­si Turun ammat­tiko­rkeak­oulus­sa ja opiskelee sen lisäk­si maantiedet­tä yliopis­tol­la. Ville-Veikkoa on pidet­ty Turus­sa hyvin lupaa­vana poli­itikkona. Nuorten miesten soisi men­estyvän poli­ti­ikas­sa vähän parem­min kuin he ovat viime aikoina menestyneet.

Min­ua ihas­tut­taa hänen kiin­nos­tuk­sen­sa ekol­o­gis­es­ti kestävään kaupunki­rak­en­teeseen. Opin­näyte­työnään hän tekee laskuria, jol­la selvitetään kaavo­jen vaiku­tuk­sia kasvi­huonepäästöi­hin. Täl­laista puuhastel­laan myös Helsingis­sä kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­tossa. Hän käy keskustelua myös kun­tien välis­es­tä kil­pailus­ta ja siihen liit­tyvästä osaop­ti­moin­nista. Tälle keskustelulle Varsi­nais-Suo­mi on hedelmälli­nen kohde.

Ville-Veikko ei ole tulos­sa vain mar­mat­ta­maan raho­jen riit­tämät­tömyy­destä: ”Olen var­ma, ettei luon­toa ja hyv­in­voin­ti­val­tio­ta pelaste­ta laastareil­la, vaan radikaaleil­la rak­en­teel­lisil­la muu­tok­sil­la. Uuden vuo­sisadan uusi Suo­mi tarvit­see uusia ratkaisu­ja ja uusia rak­en­tei­ta!” Näin hänen vaalio­hjel­mas­saan. Tätä henkeä kai­vat­taisi­in lisää!

Joku voi sanoa, että 26-vuo­tias on nuori kansane­dus­ta­jak­si, mut­ta nuoru­us menee ohi iän mukana.

Koti­sivuille pääsee tästä

 

Ympäristöasiantuntija Mari Saario (88)

Ympäristön­suo­jelu- ja tur­val­lisu­usasiantun­ti­ja Mari Saario on Kaari­nas­ta. Hän on siel­lä kaupung­in­hal­li­tuk­sen jäsen. Lisäk­si hän on maakun­ta­hal­li­tuk­ses­sa. Kiin­nos­tuk­sen kohteina ovat ympäristö ja ilmas­tokysymys­ten ohel­la tietoy­hteiskun­ta- ja teknolo­giapoli­ti­ik­ka, mis­tä ker­too sekin, että hän on Tieteen ja teknolo­gian vihrei­den Viite ry:n hal­li­tuk­ses­sa. Tämä on ensi vaa­likaudel­la keskeisiä kysymyk­siä ja sille alalle tarvit­taisi­in vahvistusta.

Vaik­ka min­ul­la on eri­laisia ajatuk­sia Turkua piirit­tävistä ympäryskun­nista, on mielestäni Mar­ille eduk­si, että hän on Turun ulkopuolelta.

Koti­sivuille pääsee tästä

 

 

29 vastausta artikkeliin “Hyviä vihreitä ehdokkaita Varsinais-Suomessa”

 1. Hän [Jan­i­na Ander­s­son] ei jää kansane­dus­ta­jaeläk­keelle, vaik­ka lehdis­tö niin sitkeästi väit­ti. Aivan kuin en minäkään jäänyt.

  Hyvä, että kor­jaat tämän. 

  Olen tör­män­nyt tähän väit­tämään kansane­dus­ta­jaeläk­keestäsi niin netis­sä kuin livenä tavan takaa. 

  Tietysti olen aina kor­jan­nut käsi­tyk­sen, mut­ta eivät­pä nämä Eli­nan kohtaamiset tavoita kuin mur­to-osan (joku kvark­ki) väärinymmärtäjistä. 

  Syylli­nen huhu­un lie­nee Helsin­gin Sanomat, joka taan­noin kir­joit­ti asi­as­ta väärin. Myöhem­min tuli kyl­lä oikaisu, mut­ta kuka niitä nyt lukee… 

  No minä luin, mut­ta olenkin vähän erikoinen tapaus.

 2. Oli­pa hyvä kuul­la. Itsekin luulin tähän het­keen asti Jan­i­nan otta­van eläk­keen. Tietenkin olisi pitänyt huo­ma­ta Hesarin kor­jaus, kos­ka se min­ulle tulee.

 3. Osmo:

  “Ville Niin­istö on eduskun­taryh­män puheen­jo­hta­ja. Hän on ryh­män talousasiantun­ti­ja ja monel­la tapaan vihreille välttämätön”

  Olis muuten kiva tietää mitä mieltä oot Ville Niin­istöstä yleisem­min ja hänen vetämästään lin­jas­ta. Niiden suht har­vo­jen kir­jo­tusten ja TV-esi­in­tymis­ten perus­teel­la joi­ta oon mieheltä näh­ny, hän vaikut­taa melko fanaat­tiselta tyyp­iltä, jolle oma ide­ologi­nen agen­da ja sen vahvis­t­a­mi­nen keinol­la mil­lä hyvän­sä on paljon tär­keem­piä jut­tu­ja ku totu­u­den etsimi­nen tai älylli­nen rehellisyys. 

  Mut kuten sanoin, en tiedä tarpeeks tehdäk­seni kum­mos­ta arvio­ta. Tiet­ty ymmär­rän jos et haluu sanoo asi­aan mitään tässä vai­heessa vaalitaistelua.

 4. Rogue: En kyl­lä oikein tosis­sani yrit­täenkään tajua, miten olet saanut Ville Niin­istöstä fanaat­tisen kuvan. Ville on omieni koke­musten mukaan mukau­tu­miskykyi­nen ja rauhalli­nen tyyppe­jä, joka kyl­lä tarvit­taes­sa puo­lus­taa oikeusval­tio­ta ja ihmisoikeuk­sia jämäkästi. Tästä huoli­mat­ta sana “fanaat­ti­nen” on kyl­lä niitä viimeisiä, mitä Villestä tulee min­un mieleeni.

 5. Eräässä Turun Sanomien kolum­nis­saan Ville Niin­istö ehdot­ti, että maa­han­muut­toasi­at siir­ret­täisi­in “asiantun­ti­joiden” päätettäviksi.
  Mitä se tarkoit­taa ver­rat­tuna nykytilanteeseen?
  Min­ul­la on asi­as­ta omat epäilyni.

 6. Heik­ki,

  Käsi­tyk­seni perus­tuu pari­in Niin­istön kir­joituk­seen ja etenkin taan­noiseen esi­in­tymiseen Pres­sik­lu­bis­sa. Pres­sik­lu­bis­sa hän puo­lusti kiihkeästi ja tap­pi­in asti näke­mys­tä, jon­ka mukaan Ruotsin­demokraatit tulisi lait­taa medi­a­boikot­ti­in ja mah­dol­lis­es­ti sulkea poli­ti­ikan ulkop­uolelle seu­raaval­la perusteella(luvut sinne päin):

  “Ruotsin­demokraatit sai­vat vain 5 pros­ent­tia äänistä. 95 pros­ent­tia äänestäjistä siis vas­tus­taa Ruotsindemokraatteja”

  Tuon kaltainen räikeä epälo­ogisu­us ei anna mairit­tel­e­vaa kuvaa kaverista. Ja vaik­ka epälo­ogisu­u­den antaisi anteek­si, on kysyt­tävä minkälaista ide­olo­giaa ajaa tyyp­pi, jon­ka mielestä toisi­na­jat­teli­jat pitäisi kuo­li­aak­si vai­eta medi­as­sa ja mah­dol­lis­es­ti jopa eristää kokon­aan poli­ti­ikan ulkopuolelle?

  Fanaat­tisu­udel­la viit­tasin siis lähin­nä siihen, että logi­ikan vaa­timuk­set ja rehellisyys tun­tu­i­v­at hau­tau­tu­van täysin omak­su­tun ide­olo­gian alle.

  1. Rogue,
   En ole näh­nyt Niin­istön esi­in­tymistä pres­sik­lu­bis­sa, mut­ta voin vaku­ut­ta, että hän ei ole fanaatikko. Ihmiset eivät ole tele­vi­siokameroiden äärel­lä aina omimmillaan.

 7. Min­ua suo­ras­taan nau­rat­ti tämä Roguen mainit­se­ma Niin­istön lausah­dus 95 pros­entin Ruotsin­demokraat­tien kiivaiden vas­tus­ta­jien osuudesta.

  Samal­la logi­ikalla Suomen vihrei­denkin vas­tus­tus kipuaa yli 90 prosentin. 

  En tiedä, onko fanaat­tisu­us oikea sana, mut­ta kovasti hän perus­suo­ma­laisia vas­taan meuhkaa. Niin­istö on mm. väit­tänyt, että perus­suo­ma­laiset pyrkivät kaven­ta­maan vähem­mistö­jen oikeuk­sia. Jotain konkreet­tista esimerkkiä häneltä kaipaisin täl­laiseenkin lausun­toon, mut­ta en ole löytänyt. 

  On selvä, että perus­suo­ma­laiset pääsään­töis­es­ti vas­tus­ta­vat vähem­mistö­jen etuoikeuk­sia, mut­ta sehän on aivan eri asia.

  Tun­tuu muutenkin, että vihrei­den pää­teema vaaleis­sa on per­su­ja vas­taan hyökkäi­ly onnekkaan luon­non­mullis­tuk­sen esi­in nos­ta­man ydin­voi­ma­tee­man lisäksi.

  1. Jos joku perus­taa puolueen, joka halu­aa Suy­omen siir­tyvän vasem­man­puoleiseen liiken­teeseen ja saa viisi pros­ent­tia äänistä, on hyvin johdon­mukaista sanoa, että äänestäjistä 95 % ei tätä muu­tos­ta halun­nut ja jatkaa oikean­puoleista liiken­net­tä. Ruotsin­demokraat­tien suhde muuhun yhteiskun­taan on vähän samanlainen.

 8. Sit­ten on yhtä johdon­mukaista sanoa, että 90 pros­ent­tia suo­ma­lai­sista vas­tus­taa vaah­toa­maanne uut­ta Suomea.

  (Sori, Niklas Herlin)

 9. Rogue, Eli­na, Pres­sik­lu­bis­sa yritin asial­lis­es­ti ava­ta sitä, miten muut ruot­salaiset puolueet suh­tau­tu­vat ruot­sidemokraat­tei­hin ja mik­si se on loogista. Ruot­sis­sa vaalien alla kaik­ki muut puolueet selkeästi puo­lus­ti­vat avoin­ta yhteiskun­taa ruot­sidemokraat­tien käsi­tys­tä vas­taan. Näin ollen on loogista sanoa, että 94% ei äänestänyt ruot­sidemokraat­tien keskeisen lin­jan puoles­ta vaan pikem­minkin sitä vas­taan, kos­ka kaik­ki muut puolueet tekivät selväk­si ole­vansa maa­han­muut­to- ja ihmisoikeuskysymyk­sistä eri mieltä.

  Sen sijaan tulk­in­ta siitä, että olisin kan­nat­tanut hei­dän eristämistään poli­ti­ikas­ta on täysin kuuli­jan pään sisäl­lä syn­tynyt. Tarkoitin vain sitä, että pääsy par­la­ment­ti­in ei oikeu­ta vaa­ti­maan _muita puoluei­ta ja hallitusta_ omak­sumaan 6% kan­natuk­sen saa­neen puolueen poli­ti­ikkaa tai edes epä­suo­rasti toteut­taa sitä. Tämä oli olen­naista sanoa tilanteessa, jos­sa Ruot­sis­sa on vähem­mistöhal­li­tus. Por­var­i­hal­li­tus onkin vaalien jäl­keen hak­enut tarvit­se­mansa tuken­sa lähin­nä vihreiltä ja demareil­ta, kuten ennustin. 

  Ihmiset tun­te­vat selvästikin sen ver­ran heikosti Ruotsin poli­ti­ikkaa joten asia olisi pitänyt vään­tää rauta­lan­gas­ta. Olen monis­sa muis­sa kir­joitukssia korostanut, että ruot­sidemokraateille kuu­luu demokraat­ti­nen oikeus toimia par­la­men­tis­sa, osal­lis­tua yhteiskun­nal­liseen keskustelu­un ja että hei­dät pitää päi­hit­tää asial­lises­sa keskustelus­sa argu­menteil­la. Vihreät Ruot­sis­sa — kuten minäkin — vas­tus­ti­vat eduskun­nan valiokun­tien koko­jen muut­tamista siten, että ruot­sidemokraat­tien edus­tus olisi kärsinyt. 

  Maa­han­muut­tokri­itikko­jen päähän ei tun­nut kuitenkaan uppoa­van tämä aja­tus, että oppo­si­tiop­uolueel­la ei ole oikeut­ta edel­lyt­tää mui­ta puoluei­ta muut­ta­maan lin­jaansa, ja tämän sanomi­nen ei ole sor­tamista. Sen sijaan sor­tamista on kaikkien ihmisoikeusjuristienkin mielestä vähem­mistö­jen oikeuk­sia vakavasti rajoit­ta­van ruot­sidemokraat­tien ohjel­man toteuttaminen.

 10. Osmo:

  “Jos joku perus­taa puolueen, joka halu­aa Suy­omen siir­tyvän vasem­man­puoleiseen liiken­teeseen ja saa viisi pros­ent­tia äänistä, on hyvin johdon­mukaista sanoa, että äänestäjistä 95 % ei tätä muu­tos­ta halun­nut ja jatkaa oikean­puoleista liiken­net­tä. Ruotsin­demokraat­tien suhde muuhun yhteiskun­taan on vähän samanlainen”

  Niin jos on äänestet­ty siitä, kum­man suun­tainen liikenne halu­taan, ts. 95% on äänestänyt oikean­puoleista. Mut siitähän ei ollu kyse. Taju­ut ihan var­masti, et tota sun argu­ment­tii vois käyt­tää ihan jokaista puoluet­ta vas­taan eikä siinä olis mitään logiikkaa.

  Muutenkin toi analo­gia on huono. Ruotsin­demokraatithan ei yrit­täny muut­taa jotain pitkään jatkunut­ta kansan siu­naa­maa tapaa. Päin­vas­toin, jokin asia(islamilaisen maa­han­muu­ton määrä) kasvoi his­to­ri­al­lisel­la per­spek­ti­ivil­lä yhtäkkiä räjähdys­mäis­es­ti, ilman että asian toiv­ot­tavu­ud­es­ta mitään varsi­naista kansanäänestys­tä oltaisi­in jär­jestet­ty. Sit­ten Ruotsin­demokraatit alkoi­vat osoit­ta­maan mieltään tätä tapah­tunut­ta muu­tos­ta vas­taan. Eivätkä siis yrit­täneet muut­taa jotain pitkään vallinnut­ta maan tapaa.

  Ruotsin medi­as­sa vallinnut poli­it­ti­nen kor­rek­tius on ilmeis­es­ti vielä jär­jet­tömäm­mäl­lä tasol­la kuin Suomen. Siel­lä Ruotsin­demokraat­te­ja ruvet­ti­in yhteis­tu­umin lynkkaa­maan eikä täl­laista toim­intat­a­paa nähty edes ongel­mana. Tilanne taisi lop­ul­ta kär­jistyä jopa jonkin­laiseen vaal­i­t­u­losten manipulointiin. 

  Täl­laisen toimin­nan hyväksyessään(en väitä että olisi hyväksynyt vaal­i­t­u­losten manip­u­loin­tia) Ville Niin­istö tulee toim­i­neek­si esimerkkinä juuri sel­l­ais­es­ta elit­is­tisu­vait­se­vais­es­ta, joiden takia näen jotain posi­ti­ivis­takin siinä, että muuten vieroksum­ieni Per­su­jen kan­na­tus on rake­toin­ut. Olisin kuitenkin toivonu, et elit­is­tit olis herän­ny todel­lisu­u­teen vähän aikasem­min eikä sen Per­su­jen kan­natuk­sen olis tart­tenu nous­ta sinne 20% kieppeille.

  Mut kuten sanoin, mun käsi­tys Niin­istöstä perus­tuu lähin­nä tohon pres­sik­lu­biesi­in­tymiseen. Muil­ta osin en tiiä kaverista hirveesti ja siks kyselinkin näkemystä.

 11. “Ruot­sis­sa vaalien alla kaik­ki muut puolueet selkeästi puo­lus­ti­vat avoin­ta yhteiskun­taa ruot­sidemokraat­tien käsi­tys­tä vastaan.”

  Avoin­ta yhteiskun­taa puo­lus­te­taan siis sulke­mal­la väärät mielip­i­teet ulos. Toivon, että Niin­istönkin kehu­ma ruot­salainen keskustelukult­tuuri ei siinä tapauk­ses­sa tule Suomeen — ainakaan yhtään enem­pää kuin se jo tääl­lä on.

  En ihmettele, mik­si nimeno­maan Ruot­sis­sa äärili­ik­keet kas­va­vat ja radikalisoitu­vat. Uus­nat­se­jakin siel­lä on kym­meniä tuhan­sia, Suomes­sa kai joku sata.

 12. Vas­tasinkin just samaan aikaan ku Ville itse, joten joudun hie­man lisäämään.

  “Ruot­sis­sa vaalien alla kaik­ki muut puolueet selkeästi puo­lus­ti­vat avoin­ta yhteiskun­taa ruot­sidemokraat­tien käsi­tys­tä vas­taan. Näin ollen on loogista sanoa, että 94% ei äänestänyt ruot­sidemokraat­tien keskeisen lin­jan puoles­ta vaan pikem­minkin sitä vastaan”

  Loogista toi olis ain­oas­taan sil­loin, jos maa­han­muut­tokysymys olis ihmis­ten mielestä ain­oa merk­i­tyk­selli­nen seik­ka, jos­ta vaaleis­sa äänestetään. Moni on voinu vali­ta puolueen­sa ihan muiden kysymys­ten pohjalta.

  “Sen sijaan tulk­in­ta siitä, että olisin kan­nat­tanut hei­dän eristämistään poli­ti­ikas­ta on täysin kuuli­jan pään sisäl­lä syntynyt”

  No jokainen voi tark­istaa tos­ta lait­ta­mas­tani linkistä, onks se käsi­tys ihan pään sisäl­lä syn­tynyt. Sanoit, että he edus­ta­vat niin vas­ten­mielistä poli­ti­ikkaa, ettei hei­dän kanssaan tarvitse olla dial­o­gis­sa ja on oikein eristää hei­dät politiikasta. 

  “Olen monis­sa muis­sa kir­joitukssia korostanut, että ruot­sidemokraateille kuu­luu demokraat­ti­nen oikeus toimia par­la­men­tis­sa, osal­lis­tua yhteiskun­nal­liseen keskustelu­un ja että hei­dät pitää päi­hit­tää asial­lises­sa keskustelus­sa argu­menteil­la. Vihreät Ruot­sis­sa – kuten minäkin – vas­tus­ti­vat eduskun­nan valiokun­tien koko­jen muut­tamista siten, että ruot­sidemokraat­tien edus­tus olisi kärsinyt”

  Kuten sanoin, mun käsi­tys sun lin­jas­ta ton asian suh­teen muo­dos­tu lähin­nä kyseisen pres­sik­lu­bin perus­teel­la. Edelleen oon sitä mieltä, että käsi­tyk­seni sen infon poh­jal­ta oli perustel­tu. Mut jos oikeesti ootkin eri lin­jal­la, niin asia selvä.

 13. Niin­istö:

  Sen sijaan tulk­in­ta siitä, että olisin kan­nat­tanut hei­dän eristämistään poli­ti­ikas­ta on täysin kuuli­jan pään sisäl­lä syntynyt.

  Pääni sisäl­lä pyöri juuri video, jos­sa Ruben Stiller kysyy:

  - onko oikein eristää Ruotsidemokraatit?

  VN: […] on aivan oikein eristää. 

  RS: eikö hei­dän kanssaan voi olla edes dialogissa?

  VN: ei voi olla, kos­ka tavoit­teet ovat poli­it­tis­es­ti niin vastenmielisiä.

  (lit­teroin­ti epä­tarkkaa, mut­ta pääni sisäl­lön voi kat­soa tarkem­min kohdas­ta 6.30 http://www.youtube.com/watch?v=DOmGKlLw55c&feature=related )

  Kakkososas­ta löy­tyy vahvis­tus Roguen havain­nolle VN:n näke­myk­ses­tä medi­an toiv­ot­tavas­ta roolista. HUOM! Ei herkille sanan­va­pau­den kannattajille.

 14. voin sanoa, että itseänikin har­mit­ti että en sanonut siinä sitä että mielestäni Lars Ohly liioit­teli kun ei suos­tunu samaan meikkauk­seen Åkessonin kanssa. On eri asia suh­tau­tua jonkun poli­ti­ikkaan kiel­teis­es­ti kuin suh­tau­tua tähän henkilönä näin.

  Tulk­in­taerot johtu­vat siitä mitä ymmär­retään eristämisel­lä. Ruot­sis­sa eristämisel­lä tarkoite­taan lähin­nä sitä, että ei aio­ta toteut­taa ruot­sidemokraat­tien poli­ti­ikkaa (joka on siis muiden mielestä vas­ten­mielistä ihmisoikeuk­sien polkemista), ei sitä, että ruot­sidemokraatit eivät saisi puhua politiikastaan.

  Sanan­va­paut­ta en ole rajoit­ta­mas­sa, eikä Ruot­sis­sakaan olla, mut­ta kai sitä muil­la puolueil­la on oikeus sanoa ole­vansa ääri­oikeis­ton kanssa eri mieltä. Tämä sanan­va­paus­mart­tyyriys on oikeistopop­ulis­ten per­in­teinen kik­ka saa­da itselleen myötä­tun­toa ja aset­tua haas­ta­jan ase­maan, vaik­ka kukaan ei ole sanan­va­paut­ta heiltä viemässäkään — ovat vain eri mieltä. Mut­ta eri mieltä olemis­es­ta nämä pop­ulis­tit ovat kovin herkkä­nahkaisia, noin “sanan­va­pau­den puolustajiksi”..

 15. Eli­na, mun on vaikea ymmärtää tuo­ta skeneä mis­sä ei puhuta asioista vaan yritetään koko ajan väit­tää että eri mieltä olem­i­nen olisi sanan­va­pau­den vas­tus­tamista. Ruot­sidemokraat­tien kanssa dial­o­gis­sa olem­i­nen tarkoit­taisi vuorop­uhelua, heiltä omak­sum­ista, ja tätä muut puolueet eivät halua tehdä. Ruotsin hal­li­tus ei halua olla vähem­mistöhal­li­tuk­se­na dial­o­gis­sa ruot­sidemokraat­tien kanssa, vaan mielu­um­min vihrei­den ja sosialidemokraat­tien. Se on hei­dän oikeuten­sa. Sen sijaan ruot­sidemokraat­tien näke­myk­siä vas­taan pitää väitel­lä, se on avoin­ta demokratiaa. 

  Ja mis­sä kohtaa medi­anäke­myk­seni oli­si­vat sanan­va­pau­den rajoit­tamista? Että mielestäni on hyvä että lehdil­lä on edis­tyk­selli­nen lin­ja pääkir­joi­tus­sivul­laan ja että ne pyrkivät toim­i­maan kansaa val­is­tavas­sa hengessä, ana­lyyt­tiseen tietoon ja tutkimuk­seen perustuen? Onko val­is­tuk­sen hen­ki mielestäsi sanan­va­pau­den vas­tus­tamista? Eikö val­is­tus ollutkaan tiedon ja jär­jen vapaut­tamista per­in­tei­den kahleista? Type­r­iä mielip­iteitä saa esit­tää, ja min­ul­la on oikeus pitää niitä typerinä.

  Olen vank­ka sanan­va­pau­den puo­lus­ta­ja, joten nämä väit­teet on aika rasit­tavia. Perus­tus­laki­valiokun­nas­sa olen ollut tuke­mas­sa sanan­va­paus­myön­teistä perus­tus­lak­i­t­ulk­in­taa kaikissa kiistatilanteissa.

 16. Eli­na: Entäs jos ajateltaisi asi­aa niin, että Ville var­maan ker­too tuos­sa yllä aika hyvin omat mielip­i­teen­sä ja saat­taa ne tietää jopa parem­min kuin sinä tiedät yhden tele­vi­sioe­si­in­tymisen perus­teel­la? Eli ehdot­taisin, että tässä kat­soisitte, mitä Ville kir­joit­taa tääl­lä eri­laisen tulkin­nan sijaan? 🙂

 17. Ville Niin­istö kysyy: 

  Ja mis­sä kohtaa medi­anäke­myk­seni oli­si­vat sanan­va­pau­den rajoittamista?

  Pitäisi taas kat­soa video, mut­ta ihan muistin varassa:

  Siinä kohden kun penäät tiedo­tusvä­lineiltä “sivistyneen ja edis­tyk­sel­lisen” yhteiskun­nan puoles­ta puhumista. 

  “Sivistyneen” yhteiskun­nan puoles­ta puhumi­nen tässä tarkoit­ta­nee sin­un mielestäsi oikei­den mielip­itei­den julkituomista. 

  Min­un käsi­tyk­seni jour­nal­is­mista on täysin toisenlainen: 

  Medi­an tehtävä ei ole tuo­da val­taeli­itin näkökul­maa yksi­tu­umais­es­ti esi­in — oli näkökul­ma sit­ten “suvait­se­vainen” tai rasistinen. 

  Medi­an peruste­htävä on tiedonväl­i­tys! — ei siis ide­ologi­nen indoktrinaatio. 

  Toki pääkir­joituk­sis­sa, kolum­neis­sa ym. toimit­ta­ja voi tuo­da omat hyvinkin värit­tyneet käsi­tyk­sen­sä esi­in. Se on mon­imuo­toisu­ut­ta, etten sanoisi monikulttuurisuutta… 

  Mut­ta vaa­timus tai edes toivo­mus siitä, että media kokon­aisuute­na ajaisi jotain tiet­tyä poli­it­tista asi­aa oli hiuk­sia nostattava.

 18. Heik­ki Sairanen:

  Entäs jos ajateltaisi asi­aa niin, että Ville var­maan ker­too tuos­sa yllä aika hyvin omat mielip­i­teen­sä ja saat­taa ne tietää jopa parem­min kuin sinä tiedät yhden tele­vi­sioe­si­in­tymisen perusteella?

  Mis­tä sinä tiedät, mis­tä minä tiedän…? Aika äkkiväärä päätelmä nyt sinulta.

 19. Ville Niin­istö:

  “Tulk­in­taerot johtu­vat siitä mitä ymmär­retään eristämisel­lä. Ruot­sis­sa eristämisel­lä tarkoite­taan lähin­nä sitä, että ei aio­ta toteut­taa ruot­sidemokraat­tien poli­ti­ikkaa (joka on siis muiden mielestä vas­ten­mielistä ihmisoikeuk­sien polkemista), ei sitä, että ruot­sidemokraatit eivät saisi puhua politiikastaan”

  Mut jos sä nyt suo­ma­laises­sa tv-lähetyk­sessä san­ot, että on oikein eristää jokin puolue poli­ti­ikas­ta ja on oikein, ettei niiden kanssa suos­tu­ta dialogi­in, niin kyl siitä näin suo­ma­laiseen retori­ikkaan tot­tuneena vähän kum­mallisen kuvan saa. Etenkin kun nää lausun­not yhdis­tää siihen, että pid­it hyvänä hom­mana, että media “val­is­taa”, ts. heit­tää kauheen määrän lokaa yhen puolueen niskaan. 

  Tulee vähän sel­l­a­nen fiilis, et oot “hyvän asian” puoles­ta ainakin jonkin ver­ran valmis venyt­tämään nor­maale­ja poli­ti­ikan kon­ven­tioi­ta ja medi­an eet­tisiä norme­ja. En ainakaan ite oo kuul­lu, et poli­ti­ikas­sa pidet­täis hyväksyt­tävänä tapana jonkun lain puit­teis­sa toimi­van kansalta man­daatin saa­neen ryh­män eristämistä dial­o­gista. Ainakin verora­hot­teisel­la medi­al­la lie­nee myös ole­mas­sa jonkin­laisia puolueet­to­muusi­hantei­ta, joil­la kyl­lä pyy­hit­ti­in per­set­tä Ruotsin vaalien alla oikein olan takaa. Sikäli kuin verora­hot­teinen media lokaamiseen siel­lä osal­lis­tui, en tunne yksi­tyisko­htia sen tarkemmin. 

  “Tämä sanan­va­paus­mart­tyyriys on oikeistopop­ulis­ten per­in­teinen kik­ka saa­da itselleen myötä­tun­toa ja aset­tua haas­ta­jan ase­maan, vaik­ka kukaan ei ole sanan­va­paut­ta heiltä viemässäkään – ovat vain eri mieltä”

  En nyt oikeen tiiä kuka tääl­lä on sanan­va­paus­mart­tyyriä esit­täny? Sitä pait­si efek­ti­iviseen sanan­va­pau­teen voi vaikut­taa aika monel­la taval­la. Jos oot esimerkiks sitä mieltä, et verora­hot­teisel­la val­ta­me­di­al­la on täys oikeus lynka­ta jokin puolue ja hypet­tää jotain toista täysin tarkoituk­sel­lis­es­ti, niin kyl siinä jo aika “sameil­la vesil­lä kalastel­laan”. Sama pätee ehkä osit­tain jonk­i­nasteisen monop­o­liase­man omaavi­in val­tame­dioi­hin, vaikkeivät verora­hot­teisia olisikaan. Ääries­imerk­ki on jonkin autoritäärisen hal­li­tuk­sen kon­trol­loima media, joka tuot­taa vain yhden­laista yhtä ide­olo­giaa tuke­vaa tietoa. Jos tiedonväl­i­tys täl­laises­sa tapauk­ses­sa on monop­o­lisoitu, asial­la on paljonkin tekemistä sanan­va­pau­den kanssa.

  Sitä­pait­si meil­lähän on Suomes­sa ihan lähi­men­neisyy­destä esimerk­ki, jos­sa “oikeistopop­ulisti” voi ihan aiheel­lis­es­ti leikkiä sanan­va­paus­mart­tyyriä. Jus­si Hal­la-Ahon oikeut­ta ilmaista avoimesti mielip­iteitään on yritet­ty han­kaloit­taa erinäisil­lä älykkyyt­tä ja moraalia loukkaav­il­la oikeustoimil­la. Tuomiois­tu­in­ten poli­it­ti­nen käyt­tö on yksi tapa puut­tua sanan­va­pau­teen. Lisäk­si verora­hoit­teinen YLE on pääuutis­lähetyk­sessään kut­sunut hän­tä “rotu­to­htorik­si”, ain­oana tarkoituk­se­naan saa­da hänet huonoon val­oon. Tämä taas esimerkkinä medi­an epäeet­tis­es­tä toiminnasta. 

  Eri mieltä olem­i­nen on täysin eri asia kuin poli­ti­ikas­ta eristämi­nen tai kieltäy­tymi­nen dialo­gin käymis­es­tä sel­l­ais­ten erim­ielis­ten kanssa, jot­ka kuitenkin ovat lain suomin val­tuuksin edus­ta­mas­sa jotain kansanosaa. Tästä ollaan var­maan Ruot­sis­sakin samaa mieltä?

 20. Poimin vielä tämän Villeltä:

  Onko val­is­tuk­sen hen­ki mielestäsi sanan­va­pau­den vastustamista?

  Lause on sel­l­aista liukas­ta poli­itikkok­ieltä. Vähän kuin kysyt­täisi­in klasskikko: oletko jo lopet­tanut vaimosi hakkaamisen…

  Sano nyt tuo­hon kyl­lä tai ei.

  Mut­ta vas­taan nyt rohkeasti, että ON!

  Mikä tahansa hen­ki on väärin, jos sil­lä hamu­taan val­taa tiedo­tusvä­lineis­sä. Ja viime kädessä val­taa hamu­taan tietysti itselle ja oma­lle viiteryhmälleen. 

  Näin on, vaik­ka moti­ivi olisi jotain niin hienoa (ja epämääräistä) kuin valistus.

 21. Taus­toitet­takoon nyt viel sen vähän sitä, et miks mä vaah­toon tästä asiasta.

  Rupesin joskus 2006 paikkeil­la ihan sat­tumal­ta luke­maan Hal­la-Ahon blo­gia. Sil­loin olin vielä puh­dasver­i­nen “suvait­se­vainen” ja aluks luon­nol­lis­es­ti kauhis­tu­in ku huo­masin et kyseessä on “rasisti”. Sit luin vähän enem­män ja tajusin, et siel on erit­täin paljon asi­aakin loogis­es­ti ja taitavasti argu­men­toitu­na. Välil oli seassa “kamelikuski”-letkautuksia tms., jot­ka saat­to ylit­tää hyvän maun rajan, mut ei kuitenkaan pois­tanu asiasisältöä.

  Rupesin seu­raa­maan kaikkea maa­han­muut­toa­sioi­hin liit­tyvää keskustelua ja kir­joit­telua akti­ivis­es­ti, kuten moni muukin niihin aikoi­hin. “Suvait­se­vais­to” ihan oikeesti suh­tau­tu aluks koko Hal­la-Aho ‑ilmiöön käsit­tämät­tömäl­lä moraalisel­la pani­ikil­la ja niistä alkuaiko­jen vastineista puut­tu yleen­sä kaik­ki tolkku, äly ja rehellisyys. Hal­la-Aho vaikut­ti ole­van sekä tyylil­lis­es­ti että asi­a­sisäl­löl­lis­es­ti kilo­me­tre­jä vastapuoltaan edel­lä. Tältä poh­jal­ta oli help­po ennus­taa, että muu­ta­man vuo­den kulues­sa “rasis­teil­la” on huo­mat­ta­va kan­na­tus ellei “suvait­se­vaiset” muu­ta tyyliään. 

  Kos­ka Hal­la-Ahon ja “rasistien” suo­sion nousu näyt­ti mate­ri­al­isoitu­van pääasi­as­sa Per­su­jen kan­natuk­se­na, toivoin har­taasti et “suvait­se­vaiset” heräis ja rupeis oikeesti vas­taa­maan älyl­lis­es­ti, loogis­es­ti ja rehellis­es­ti vastapuolen jut­tui­hin ja ehkä jopa vähän tark­ista­maan omaa lin­jaansa tai lin­jat­to­muut­taan joil­tain osin. Välil­lä sel­l­as­ta vähän tapah­tuikin joidenkin yksit­täis­ten fik­su­jen tyyp­pi­en, kuten Osmon, tahol­ta. Mut pääasi­as­sa jär­jet­tömyys kuitenkin edelleen val­lit­si ja Hal­la-Ahon haas­teeseen pyrit­ti­in vas­taa­maan lähin­nä vaiken­e­misel­la, loan­heitol­la medi­as­sa tai oikeusju­tu­il­la. Täs vai­heessa alko ole­maan niin pet­tynyt suvait­se­vais­ten toim­intaan, et alko toivo­maan pien­tä näpäy­tys­tä niille, vaik­ka sit­ten Per­su­jen kan­natuk­sen nousun kaut­ta, jos mui­ta vai­htare­i­ta ei ker­ran ollu tar­jol­la. Mut toi 20% on jo sel­l­a­nen kauhuske­naario, et sen näpäy­ty­se­fek­ti tuskin enää riit­tää kor­vaa­maan sitä hait­taa mitä ne kymmenet per­sut mah­dol­lis­es­ti saa siel eduskun­nas­sa aikaan. Tai sit ne ei vaiku­ta mihinkään, tiedä häntä…

  Mut tästä syys­tä siis nousee niskav­il­lat pystyyn, ku kuulee noi­ta näke­myk­siä, joiden mukaan tiet­tyjä ryh­miä pitäis eristää poli­ti­ikas­ta, loa­ta medi­as­sa, jät­tää dialo­gin ulkop­uolelle tms. Täl­lasen toim­intata­van seu­rauk­set ei ainakaan tähän men­nessä näytä kovin hyviltä. Itse asi­as­sa ne näyt­tää just päin­vas­tasil­ta, ku mikä se tarko­tus on ollu.

 22. Hal­la-ahon kir­joituk­sil­la on meri­it­tin­sä, mut­ta loogisu­us ei ole yksi niistä. Tai totu­u­den rakas­t­a­mi­nen. Tai sit­ten vaan olen liian kranttu.

 23. Eli­na, se on ihan nor­maalia että varsinkin vaki­in­tunem­mat ehdokkaat suosit­telee vähem­män tun­net­tu­ja. Eikä tämä sinän­sä herätä jour­nal­is­tista mieleenki­in­toa, pait­si jos on saumaa epäil­lä taustal­la ole­van lin­jaer­im­ielisyyk­siä isois­sa asiois­sa, ja Hal­la-aho nyt näyt­tää ole­van Per­su­jen puna­mul­tanos­tal­gis­es­ta talous- ja sosi­aalipoli­it­ti­sista lin­joista van­hakokoomuk­se­laisen kaukana, ja Ode vas­taavasti ei Vihrei­den lin­jas­ta. Siis oikeasti isois­sa asiois­sa, pienem­mis­sä nyt on puoluei­den sisäl­lä niin paljon mielipi­de-ero­ja ettei se oikein ylitä uutiskyn­nys­tä. Ylipään­sä medi­akri­ti­ikissä men­nään vain­o­harhaisuuten kun uno­hde­taan että toimit­ta­jat tekee jut­tu­ja joi­ta lue­taan, ja ris­tiri­idat on kiinnostavia.

 24. Hep.

  Käväisin tänään äänestämässä Koskimi­estä. Tiedän, että hän ei mene läpi, mut­ta toisaal­ta — mik­si äänestää niitä, jot­ka menevät joka tapauk­ses­sa läpi? 

  Itse asi­as­sa, taitaa olla niin, että olen aina onnis­tunut äänestämään sel­l­aista ehdokas­ta, joka ei ainakaan samoissa vaaleis­sa ole men­nyt läpi.

  Touko
  Tule­vaisu­u­teen katsoja
  niinkuin kaiketi useimmat

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.