Seuraavat 400 000 helsinkiläistä

Olen laa­ti­nut yhteis­työs­sä Mari Holo­pai­sen, Osmo Kivek­kään ja Mik­ko Säre­län kans­sa kau­pun­ki­po­liit­ti­sen vaa­li­pamfle­tin “Seu­raa­vat 400 ooo hel­sin­ki­läis­tä“.

Hel­sin­gin seu­dul­le ennus­te­taan tule­van 25 vuo­des­sa 400 000 asu­kas­ta lisää. On seu­dun suu­rim­pia pää­tök­siä, mihin täl­le väes­tö­mää­räl­le raken­ne­taan asun­not ja miten lii­ken­ne saa­daan suju­maan. Tavoit­teem­me on ehyt ja tii­vis kau­pun­ki, jos­sa liik­ku­mi­nen kävel­len, pyö­räl­lä tai rati­kal­la on vaivatonta.

 

 

Pamflet­tim­me on nyt jul­kais­tu net­ti­ver­sio­na. Pape­ril­le pai­net­tu­na se on saa­ta­vis­sa vii­kon sisällä.

 

Kokei­lem­me net­ti­ver­sios­sa mik­ro­ra­hoi­tus­ta näh­däk­sem­me, voi­ko täl­lä peri­aat­teel­la rahoit­taa kir­jan teke­mis­tä Suo­mes­sa. Kir­jan voi lada­ta ilmai­sek­si, mut­ta toi­vom­me vapaa­eh­tois­ta vii­den euron mak­sua lah­joi­tuk­se­na. Tuo­tot jae­taan teke­mi­seen osal­lis­tu­nei­den kes­ken käy­tet­tä­väk­si vaa­li­kam­pan­jan rahoi­tuk­seen.

Kir­jan pape­ri­ver­sio­ta myy­dään vii­den euron hin­nal­la siel­lä, mis­sä sitä satu­taan myy­mään. Kaik­ki teki­jät pyr­ki­vät pitä­mään kir­jaa muka­naan. Ker­rom­me erik­seen, mil­loin kir­jaa on saa­ta­vil­la vaa­li­mö­kil­läm­me. Kir­jan voi myös tila­ta pos­ti­myyn­ti­nä. Kotiin Suo­meen pos­ti­tet­tu­na sen hin­ta on pos­ti­tus­ku­lui­neen 10 euroa.

 

Kir­jan net­ti­ver­sion voi lada­ta täs­tä. Huo­mat­kaa, että tie­dos­to on var­sin koo­kas, 6,6 Mt. 

Vapaa­eh­toi­sen mak­sun voi teh­dä tilil­le FI44 1200 3500 3052 14 . Tilin omis­ta­ja on Otso Kivekäs.

 

Pape­ri­ver­sion voi tila­ta lähet­tä­mäl­lä otsi­kol­la PAMFLETTI tilaus­vies­ti­si osoit­tee­seen osmo (ät) soininvaara.fi. Mer­kit­se vies­tiin teks­ti rivi­siir­toi­neen seuraavasti:

Nimi
mah­dol­li­nen c/o osoite
Katuo­soi­te
Pos­ti­nu­me­ro ja ‑toi­mi­paik­ka
 
Siis esi­mer­kik­si
 
Mat­ti Meikäläinen
Yri­tys Oy
Tuli­tie 5 A 32
00170 HELSINKI
 

tai

 

Mat­ti Meikäläinen
Tuli­tie 5 A 32
00170 Hel­sin­ki
 
 

Lähe­tän tämän jäl­keen mak­su­tie­dot ja vii­te­nu­me­ron. Kir­ja läh­tee, kun mak­su on mak­set­tu ja kir­ja on tul­lut painosta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.