Seuraavat 400 000 helsinkiläistä

Olen laat­in­ut yhteistyössä Mari Holopaisen, Osmo Kivekkään ja Mikko Särelän kanssa kaupunkipoli­it­tisen vaali­pam­fletin “Seu­raa­vat 400 ooo helsinkiläistä“.

Helsin­gin seudulle ennuste­taan tule­van 25 vuodessa 400 000 asukas­ta lisää. On seudun suurimpia päätök­siä, mihin tälle väestömäärälle raken­netaan asun­not ja miten liikenne saadaan suju­maan. Tavoit­teemme on ehyt ja tiivis kaupun­ki, jos­sa liikku­mi­nen kävellen, pyöräl­lä tai ratikalla on vaivatonta.

 

 

Pam­flet­timme on nyt julka­istu net­tiver­siona. Paper­ille painet­tuna se on saatavis­sa viikon sisällä.

 

Kokeilemme net­tiver­sios­sa mikro­ra­hoi­tus­ta nähdäk­semme, voiko täl­lä peri­aat­teel­la rahoit­taa kir­jan tekemistä Suomes­sa. Kir­jan voi lada­ta ilmaisek­si, mut­ta toivomme vapaae­htoista viiden euron mak­sua lahjoituk­se­na. Tuo­tot jae­taan tekemiseen osal­lis­tunei­den kesken käytet­täväk­si vaa­likam­pan­jan rahoituk­seen.

Kir­jan paperiver­sio­ta myy­dään viiden euron hin­nal­la siel­lä, mis­sä sitä sat­u­taan myymään. Kaik­ki tek­i­jät pyrkivät pitämään kir­jaa mukanaan. Ker­romme erik­seen, mil­loin kir­jaa on saatavil­la vaal­imökil­lämme. Kir­jan voi myös tila­ta pos­timyyntinä. Koti­in Suomeen pos­titet­tuna sen hin­ta on pos­ti­tusku­luineen 10 euroa.

 

Kir­jan net­tiver­sion voi lada­ta tästä. Huo­matkaa, että tiedos­to on varsin kookas, 6,6 Mt. 

Vapaae­htoisen mak­sun voi tehdä tilille FI44 1200 3500 3052 14 . Tilin omis­ta­ja on Otso Kivekäs.

 

Paperiver­sion voi tila­ta lähet­tämäl­lä otsikol­la PAMFLETTI tilausvi­estisi osoit­teeseen osmo (ät) soininvaara.fi. Merk­itse viesti­in tek­sti riv­isi­ir­toi­neen seuraavasti:

Nimi
mah­dolli­nen c/o osoite
Katu­osoite
Postinu­mero ja ‑toimi­paik­ka
 
Siis esimerkik­si
 
Mat­ti Meikäläinen
Yri­tys Oy
Tuli­tie 5 A 32
00170 HELSINKI
 

tai

 

Mat­ti Meikäläinen
Tuli­tie 5 A 32
00170 Helsin­ki
 
 

Lähetän tämän jäl­keen mak­su­tiedot ja viitenu­meron. Kir­ja läh­tee, kun mak­su on mak­set­tu ja kir­ja on tul­lut painosta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *