CV

Soininvaara, Osmo Heikki Kristian

val­ti­oti­eteen lisensiaatti
yrit­täjä, kirjailija
s. 2.9.1951 Helsinki

Tämänhetkiset tehtävät

Exec­u­tive in Res­i­dence, Aal­to-yliopis­to, talousti­eteen laitos
luen­noit­si­ja, kolum­nisti, tietokirjailija

Helen Oy, hal­li­tuk­sen puheenjohtaja

Kun­nal­liset luottamustehtävät

Helsin­gin kaupung­in­val­tu­utet­tu

Muut :

K.J. Ståhlber­gin säätiön hal­li­tus, jäsen
Kult­tuuri­ra­has­ton kan­na­tusy­hdis­tys, jäsen

Kolum­ni­pal­stat:
Suomen kuvalehti
Lääkärilehti
Arvopaperilehti

Ansi­oluet­te­lo

Suomen eduskun­ta
kansane­dus­ta­ja (Vihr.) 1987–91, 1995–2007 ja 2011–2015

Valiokun­ta­jäsenyy­det
Perus­tus­laki­valiokun­ta (vj) 09.04.1987 — 21.03.1991
Suuri valiokun­ta (vj) 20.03.1998 — 24.03.1999 Val­it­si­jamiehet (vj) 31.03.1995 — 24.03.1999
Työelämä- ja tasa-arvo­valiokun­ta ( — 29.02.2000 Työasi­ain­valiokun­ta, 01.03.2000 — 28.02.2003
Työ- ja tasa-arvoasi­ain­valiokun­ta) (vj) 09.09.1997 — 23.03.1999, 03.05.2002 — 25.04.2003, (vj) 29.04.2003 — 08.09.2004

Talous­valiokun­ta 09.04.1987 — 21.03.1991, 05.04.1995 — 05.09.1997, 07.04.1999 — 13.04.2000, vara­jäsen 28.09.2004 — 21.3.2007
Sosi­aali- ja ter­veysvaliokun­ta 05.04.1995 — 23.03.1999, (vj) 11.02.2000 — 13.04.2000, (vj) 02.04.2003 — 13.06.2003, jäsen 17.06.2003 — 21.3.2007

Val­tio­varain­valiokun­ta, 03.05.2011 — 22.4.2015
— Vero­jaos­to 01.09.2011 — 22.4.2015

Hallinto­valiokun­ta, 03.05.2011 — 26.09.2014
Par­la­ment­tien­vä­li­nen liit­to IPU, Suomen ryh­män johtokun­ta 15.09.2011 — 22.4.2015

 

Paa­vo Lip­posen II hallitus
Perus­palve­lu­min­is­teri 14.4.2000–19.4.2002, Sosi­aali- ja terveysministeriö

Ener­giapoli­ti­ikan neu­vos­ton jäsen 1991–93
Suurmyymälä­työryh­män puheen­jo­hta­ja 1996–97
Kun­ta- ja palvelu­raken­neryh­män jäsen 2005–2007

Val­tio­varain­min­is­ter­iö:
kun­ta­jako­selvit­täjä 2009–2010
Tule­vaisu­u­den kun­ta ‑asiantun­ti­jaryh­mä, 25.9.–15.12.2014

Sata-komitea
jäsen ja perus­tur­va­jaos­ton puheen­jo­hta­ja 2007–2009

Vihreä eduskun­taryh­mä
(vpj) 01.04.1995 — 02.02.1997, (pj) 02.09.1997 — 1999

Vihreä liit­to
puheen­jo­hta­ja 2001–2005

Vihreä lan­ka
pää­toimit­ta­ja 1984–85


Helsin­gin kaupunki

Kaupung­in­val­tu­us­ton jäsen vuodes­ta 1985
Kaupung­in­hal­li­tuk­sen jäsen 1985–86 ja 1991–95
sekä toinen vara­puheen­jo­hta­ja 1993–95
Mankala Oy:n hal­li­tuk­sen vpj. ‑2013
kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan jäsen
Kaupunkiym­päristölau­takun­ta jäsen 2017–2021

Helsin­gin ja Uuden­maan sairaan­hoitopi­iri (HUS)
hal­li­tuk­sen jäsen 2002–2003

Helsin­gin yliopis­tolli­nen keskus­sairaala (HYKS)
HYKS:n val­tu­us­ton toinen vara­puheen­jo­hta­ja 1993–96

Kun­tali­it­to
hal­li­tuk­sen jäsen 1993–95
Kun­tali­it­to, Maakun­tien liit­to­jen puheen­jo­hta­jien kok­ous, jäsen 2005- 2012

HOK-Elan­to
edus­ta­jis­ton jäsen 2004–2012

Uuden­maan liitto
Maakun­taval­tu­us­ton jäsen 2005 ‑2012 , 2. vara­puheen­jo­hta­ja 2005 — 2012

Helsin­gin seudun liikenne — kun­tay­htymä (HSL)
hal­li­tuk­sen jäsen 2009–2012

Tietokeino Oy

yrit­täjä vuodes­ta 1985

Akateemiset ansiot 

val­ti­oti­eteen kan­di­daat­ti 1973, val­ti­oti­eteen lisen­si­aat­ti 1982
(Helsin­gin yliopisto)

Posti- ja lennät­in­hal­li­tuk­sen tutk­i­ja 1971–74
Suomen Akatemi­an tutkimuk­sen suun­nit­teli­ja 1974–75
Helsin­gin yliopis­ton tilas­toti­eteen laitok­sen vt. lehtori 1975–78,
assis­tent­ti 1978–85 ja vt. apu­lais­pro­fes­sori vuon­na 1985