CV

Soininvaara, Osmo Heikki Kristian

val­tio­tie­teen lisensiaatti
yrit­tä­jä, kirjailija
s. 2.9.1951 Helsinki

Tämänhetkiset tehtävät

Execu­ti­ve in Resi­dence, Aal­to-yli­opis­to, talous­tie­teen laitos
luen­noit­si­ja, kolum­nis­ti, tietokirjailija

Helen Oy, hal­li­tuk­sen puheenjohtaja

Kun­nal­li­set luottamustehtävät

Hel­sin­gin kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

Muut :

K.J. Ståhl­ber­gin sää­tiön hal­li­tus, jäsen
Kult­tuu­ri­ra­has­ton kan­na­tusyh­dis­tys, jäsen

Kolum­ni­pals­tat:
Suo­men kuvalehti
Lääkärilehti
Arvopaperilehti

Ansio­luet­te­lo

Suo­men eduskunta
kan­san­edus­ta­ja (Vihr.) 1987–91, 1995–2007 ja 2011–2015

Valio­kun­ta­jä­se­nyy­det
Perus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta (vj) 09.04.1987 — 21.03.1991
Suu­ri valio­kun­ta (vj) 20.03.1998 — 24.03.1999 Valit­si­ja­mie­het (vj) 31.03.1995 — 24.03.1999
Työ­elä­mä- ja tasa-arvo­va­lio­kun­ta ( — 29.02.2000 Työ­asiain­va­lio­kun­ta, 01.03.2000 — 28.02.2003
Työ- ja tasa-arvoa­siain­va­lio­kun­ta) (vj) 09.09.1997 — 23.03.1999, 03.05.2002 — 25.04.2003, (vj) 29.04.2003 — 08.09.2004

Talous­va­lio­kun­ta 09.04.1987 — 21.03.1991, 05.04.1995 — 05.09.1997, 07.04.1999 — 13.04.2000, vara­jä­sen 28.09.2004 — 21.3.2007
Sosi­aa­li- ja ter­veys­va­lio­kun­ta 05.04.1995 — 23.03.1999, (vj) 11.02.2000 — 13.04.2000, (vj) 02.04.2003 — 13.06.2003, jäsen 17.06.2003 — 21.3.2007

Val­tio­va­rain­va­lio­kun­ta, 03.05.2011 — 22.4.2015
— Vero­jaos­to 01.09.2011 — 22.4.2015

Hal­lin­to­va­lio­kun­ta, 03.05.2011 — 26.09.2014
Par­la­ment­tien­vä­li­nen liit­to IPU, Suo­men ryh­män joh­to­kun­ta 15.09.2011 — 22.4.2015

 

Paa­vo Lip­po­sen II hallitus
Perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri 14.4.2000–19.4.2002, Sosi­aa­li- ja terveysministeriö

Ener­gia­po­li­tii­kan neu­vos­ton jäsen 1991–93
Suur­myy­mä­lä­työ­ryh­män puheen­joh­ta­ja 1996–97
Kun­ta- ja pal­ve­lu­ra­ken­ne­ryh­män jäsen 2005–2007

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö:
kun­ta­ja­ko­sel­vit­tä­jä 2009–2010
Tule­vai­suu­den kun­ta ‑asian­tun­ti­ja­ryh­mä, 25.9.–15.12.2014

Sata-komi­tea
jäsen ja perus­tur­va­jaos­ton puheen­joh­ta­ja 2007–2009

Vih­reä eduskuntaryhmä
(vpj) 01.04.1995 — 02.02.1997, (pj) 02.09.1997 — 1999

Vih­reä liitto
puheen­joh­ta­ja 2001–2005

Vih­reä lanka
pää­toi­mit­ta­ja 1984–85


Hel­sin­gin kaupunki

Kau­pun­gin­val­tuus­ton jäsen vuo­des­ta 1985
Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen 1985–86 ja 1991–95
sekä toi­nen vara­pu­heen­joh­ta­ja 1993–95
Man­ka­la Oy:n hal­li­tuk­sen vpj. ‑2013
kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan jäsen
Kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­ta jäsen 2017–2021

Hel­sin­gin ja Uuden­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri (HUS)
hal­li­tuk­sen jäsen 2002–2003

Hel­sin­gin yli­opis­tol­li­nen kes­kus­sai­raa­la (HYKS)
HYKS:n val­tuus­ton toi­nen vara­pu­heen­joh­ta­ja 1993–96

Kun­ta­liit­to
hal­li­tuk­sen jäsen 1993–95
Kun­ta­liit­to, Maa­kun­tien liit­to­jen puheen­joh­ta­jien kokous, jäsen 2005- 2012

HOK-Elan­to
edus­ta­jis­ton jäsen 2004–2012

Uuden­maan liitto
Maa­kun­ta­val­tuus­ton jäsen 2005 ‑2012 , 2. vara­pu­heen­joh­ta­ja 2005 — 2012

Hel­sin­gin seu­dun lii­ken­ne — kun­tayh­ty­mä (HSL)
hal­li­tuk­sen jäsen 2009–2012

Tietokeino Oy

yrit­tä­jä vuo­des­ta 1985

Akateemiset ansiot 

val­tio­tie­teen kan­di­daat­ti 1973, val­tio­tie­teen lisen­si­aat­ti 1982
(Hel­sin­gin yliopisto)

Pos­ti- ja len­nä­tin­hal­li­tuk­sen tut­ki­ja 1971–74
Suo­men Aka­te­mian tut­ki­muk­sen suun­nit­te­li­ja 1974–75
Hel­sin­gin yli­opis­ton tilas­to­tie­teen lai­tok­sen vt. leh­to­ri 1975–78,
assis­tent­ti 1978–85 ja vt. apu­lais­pro­fes­so­ri vuon­na 1985