Julkaisut

Osmo Soininvaaran kirjallista tuotantoa:

(Ohjeet kirjojen tilaamiseksi sivun alaosassa)

2020-luvun yhteiskun­tapoli­ti­ik­ka (Teos, 2021)

Tietokir­jal­lisu­u­den Fin­lan­dia-ehdokas 2021

Uudessa kir­jas­saan Osmo Soin­in­vaara esit­tää kat­ta­van näke­myk­sen siitä, mitä taloudessamme pitäisi kor­ja­ta, jot­ta ihmiset ja maa­pal­lo voisi­vat paremmin.

Markki­na­t­alous on nos­tanut mei­dät ennen­näkemät­tömään vau­rauteen, mut­ta se ei ole lisän­nyt hyv­in­voin­tia ja onnel­lisu­ut­ta niin paljon kuin näil­lä resurs­seil­la pitäisi. Ympäristön tila on vakavasti heiken­tynyt. Avuk­si Soin­in­vaara löytää väli­neet val­tavir­ran talousti­eteistä. Suuri haaste on eri­ar­voisu­u­den kasvu työ­markki­noil­la: joidenkuiden osaamiselle on yhä enem­män kysyn­tää ja toisil­la ei ole tar­jo­ta työ­nan­ta­jalle juuri muu­ta kuin kak­si kät­tään. Miten hyv­in­voin­ti­val­tio pelaste­taan, kun kiinalaiset ja robot­it tekevät työt? Eri­tyis­es­ti poli­it­tista vasem­mis­toa Soin­in­vaara haas­taa muut­ta­maan strate­giaansa perusteellisesti.

Kaupunkien voit­to — kuusi keinoa vapaut­taa kaupunkien kasvu (yhdessä Mikko Särelän kanssa), EVA-pam­flet­ti, 2015

 

OSMO_SOININVAARA_2015_jäähyväiset_eduskunnalle__kansi Jäähyväiset eduskun­nalle (Teos, 2015)

” Jäähyväiset eduskun­nalle on Osmo Soin­in­vaaraan syvälli­nen ja suo­ra­puheinen ana­lyysi nyky-Suomen par­la­mentin työsken­telystä. Mik­si päätök­siä ei saa­da aikaan, mitkä puolueet ja ketkä henkilöt edus­ta­vat osaltaan nyky­istä, kestämätön­tä tilan­net­ta? Mik­si nyt on aika sanoa jäähyväiset. Ja ennen kaikkea miten suo­ma­lainen par­la­men­taris­mi voitaisi­in pelastaa.”

 

 

 

Ansio­tur­vare­for­mi — Yhtäläi­nen, oikeu­den­mukainen ja kan­nus­ta­va työttömyysturva

(kir­joit­ta­ji­na Heik­ki Hiil­amo, Eli­na Lep­omä­ki, Tuo­mas Pöysti, Osmo Soin­in­vaara, Juhana Var­ti­ainen), 2015

Lisää mata­la­palkkatyötä (yhdessä Juhana Var­ti­aisen kanssa), raport­ti Val­tioneu­vos­ton kanslialle, 2013

 

Vihreä poli­ti­ik­ka (Teos, 2012) 

” Vihreä poli­ti­ik­ka on Osmo Soin­in­vaaran terävä, haus­ka ja perus­teelli­nen selvi­tys vihreästä poli­ti­ikas­ta. Mis­tä oli alun perin kysymys ja mitä on tapah­tunut vihrei­den tavoit­teille, kun puolue on kas­vanut vai­h­toe­htoli­ik­keen teeil­loista hal­li­tuk­sen kabi­net­tei­hin? Onko taloudel­lisen kasvun kri­ti­ik­ki uhrat­tu kestävyys­va­jeen tor­ju­miselle? Vas­tus­ta­vatko kaik­ki vihreät ydinvoimaa?

Samal­la kun Soin­in­vaara käsit­telee vihrei­den keskeisimpiä kysymyk­siä maltil­lis­es­ta kulu­tuk­ses­ta tasa-arvoon ja oikeu­den­mukaisu­u­teen, hän käy läpi omaa suh­tau­tu­mis­taan vihreään poli­ti­ikkaan. Hän nos­taa pöy­dälle vihrei­den kipupis­teitä kuten luon­non­suo­jelun ja säästävän kaupunki­rak­en­teen ris­tiri­itaa. Pakol­lista luet­tavaa jokaiselle ajat­tel­e­valle kansalaiselle!”

 SATA-komitea (Teos, 2010)

“Osmo Soin­in­vaara on kir­joit­tanut kir­jan sosi­aalipoli­ti­ikas­ta ja SATA-komiteas­ta. Mik­si on vält­tämätön­tä uud­is­taa sosi­aalipoli­ti­ikkaa, mitä SATA-komitean olisi pitänyt esit­tää ja mik­si asioista päät­tämi­nen on Suomes­sa niin vaikeata?”

 

 

 

Julkisen sek­torin tuottavuus

Tein Tuot­tavu­ussäätiölle julkisen sek­torin tuot­tavu­ud­es­ta pam­fletin, joka julkaistiin11.12.2009. Voit lukea pam­fletin tästä.

 

Fil­lar­il­la Niz­za­an (Teos, 2008) Näyteluku

” Fil­lar­il­la Niz­za­an joh­dat­telee ja innoit­taa pidem­män matkan pyöräi­lyyn ja sisältää vinkke­jä matkan­tekoon kart­toi­neen ja reit­tisu­osi­tuksi­neen. Ympäristöä säästävästä matkan­teosta haaveil­e­valle tai sille hädin tuskin vielä aja­tus­takaan anta­neelle kir­ja toimii innos­ta­vana joh­datuk­se­na pyöräi­lyn mah­dol­lisuuk­si­in. Luk­i­jalle selviää, mitkä Euroopan maat ovat pyöräi­lyn kannal­ta antoisia ja mitkä haas­teel­lisem­pia, mik­si pyörätie ei saa aina pyöräil­i­jää hihku­maan riemus­ta ja minkälaisel­la varus­tuk­sel­la pidem­mästä matkas­ta selviää.”

 

.

Vau­raus ja aika (Teos, 2007)

Esipuhe ja sisällysluettelo

” Osmo Soin­in­vaaran pam­flet­ti Vau­raus ja aika on aikalaiskri­ti­ik­ki taloudel­lis­es­ta vau­raud­es­ta, työelämästä sekä näi­den vaiku­tuk­ses­ta onnel­liseen elämään.

Vau­raus ja aika on ajanko­htainen todis­tus siitä, miten hyödytön kil­pailun ora­van­pyörä on jätet­tävä ja keski­tyt­tävä itse elämään.”

Enem­män aikaa, vähem­män roinaa!

 

 

Vihreät ja talous — oikeal­la, vasem­mal­la vai edellä?

(Tietokeino Oy, 2005)

“Soin­in­vaara jatkaa teok­sel­laan yli kak­si vuosikym­men­tä jatkunut­ta vihreän poli­ti­ikan suun­tavi­ivo­ja määrit­tele­vien kir­jo­jen­sa sarjaa.

Suur­ta yleisöä ja jos­sakin määrin vihre­itä itseäänkin on kiin­nos­tanut vihrei­den sijoit­tumi­nen puolue­poli­it­tiselle akselille. Tässä teok­ses­sa Soin­in­vaara hah­mot­taa vihreän talous­poli­ti­ikan ole­mus­ta sekä suhdet­ta muiden puoluei­den talous­poli­it­tisi­in lin­joi­hin, sikäli mikäli niitä on olemassa.”


Voit lukea teok­sen pdf-version.

 

 

 

 

Min­is­terikyyti (WSOY, 2002)
Lue näytelu­vut:

“Huumem­i­nis­teri” (PDF-tiedos­to)

“Raken­netyöt­tömyys” (PDF-tiedos­to)

“Kansalli­nen ter­veyshanke” (PDF-tiedos­to)

 

 

 

 

Täystyöl­lisyy­teen ilman köy­hyyt­tä (Art House, 1999) sisällysluet­te­lo

 

 

 

 

 

 

Ehkä siinä kävikin näin: näköko­htia työl­lisyy­den ja elinkeino­jen kehi­tyk­ses­tä ja elin­tapo­jen muu­tok­ses­ta pääkaupunkiseudul­la vuo­teen 2020 (YTV, 1996)

 

Hyv­in­voin­ti­val­tion eloon­jäämisop­pi (WSOY, 1994)
Pro Oecono­mia ‑palk­in­to 1995. Tutus­tu teok­sen verkkoversioon.

 “Hyv­in­voin­ti­val­tion eloon­jäämisop­pi on Soin­in­vaaran malli siitä, miten laman arpeut­ta­mas­sa Suomes­sa voidaan jatkos­sakin tur­va­ta sosi­aa­li­nen oikeu­den­mukaisu­us ja pohjo­is­maisen hyv­in­voin­ti­val­tion parhaat puolet.

Kir­jaansa hän on koon­nut val­tion­talouden ja hyv­in­voin­ti­val­tion ongel­mat ja arvostelee voimakkaasti har­joitet­tua talous­poli­ti­ikkaa sekä esit­tää ennakkolu­u­lot­tomat ja yllät­tävätkin mallit vau­ri­oiden korjaamiseksi.

Yhteiskun­tamme ahdinkoon eivät ole syynä ankarat ulkoiset olo­suh­teet, vaan vika on huonos­ti toimivis­sa sisäi­sis­sä pelisäännöissämme.”

.

.

Hah­motel­ma perus­tu­lo­ma­llista (STM, 1994)

Ympäristön­suo­jelu ja taloudel­liset ohjauskeinot (YM, 1993)

Hyv­in­voin­ti­val­tio ja talouden kri­isi (STM, 1992)

Vihreä markki­na­t­alous (Han­ki ja jää,1990)

Vihreä metropoli: kun­nal­lis­vaalit 1988 (Helsin­gin vihreät, 1988) (toim.)

Kir­jeitä Linkolan ohjel­mas­ta (Perusta/WSOY, 1987) (yhdessä Pent­ti Linkolan kanssa)

Ratkai­se­va aika (WSOY, 1986)

Vihreää val­oa: kir­ja Suomen muut­tamis­es­ta (Perus­ta, 1983)

Suo­mi 1980-luvul­la: pehmeän kehi­tyk­sen tie (WSOY, 1980) (yhdessä Osmo Lamp­isen kanssa) _______________________________________________________________________

 

Voit tila­ta kyseisiä kir­jo­ja edullis­es­ti lähet­tämäl­lä halu­a­masi kir­jo­jen nimet ja lukumäärän, nime­si ja osoitteesi.

Tilaami­nen tapah­tuu lähet­tämäl­lä sähkö­pos­tia osoitteeseen

osmo (miuku­mauku) soininvaara.fi ja pane­mal­la viestin otsikok­si KIRJATILAUS

Lähetän vas­tauk­se­na mak­suo­hjeet viitenu­meroi­neen. Viitenu­mero on mak­set­taes­sa ehdo­ton, kos­ka en saa muuten yhdis­te­tyk­si mak­sua ja tilausta.

Pos­ti­tus­ta nopeut­taa, jos sähkö­pos­tivi­estin tilaa­jatiedot nou­dat­ta­vat seu­raavaa rakennetta:

Mat­ti Meikäläinen
(c/o Fir­ma Oy)
Kotikatu 5
01234 PAIKKAKUNTA
Kenelle omistuskirjoitus

Jos tuo­ta c/o riv­iä ei ole, olisi ystäväl­listä kor­va­ta se riv­isi­ir­rol­la. Omis­tuskir­joi­tus­riv­in voi jät­tää tyhjäk­si, jos ei halua omistuskirjoitusta.

_____________________________________________________

Hin­nat ovat:

Jäähyväiset eduskun­nalle 30 €

Vihreä poli­ti­ik­ka 28,50 €

SATA-komitea 25€

Fil­lar­il­la Niz­za­an pokkari­pain­os 8 €

Vau­raus ja aika 21 € — Pokkariver­siona 8 €

Vihreät ja talous 10 € 

Min­is­terikyyti 12 € 

Täystyöl­lisyy­teen ilman köy­hyyt­tä 10 € 

Hyv­in­voin­ti­val­tion eloon­jäämisop­pi 14 € 

Ratkai­se­va aika 10 €, Vihreää val­oa 6 €

(Olen joutunut pos­ti­mak­su­jen takia korot­ta­maan hin­to­ja halvimpi­en kir­jo­jen kohdalla)

Hin­nat sisältävät postiku­lut Suomes­sa.

Kir­jat ovat myyn­nis­sä myös hyv­in­varuste­tuis­sa kir­jakaupois­sa.
Niitä kan­nat­taa kysyä myös kirjastosta.