Julkaisut

Osmo Soininvaaran kirjallista tuotantoa:

(Ohjeet kirjojen tilaamiseksi sivun alaosassa)

2020-luvun yhteis­kun­ta­po­li­tiik­ka (Teos, 2021)

Tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-ehdo­kas 2021

Uudes­sa kir­jas­saan Osmo Soi­nin­vaa­ra esit­tää kat­ta­van näke­myk­sen sii­tä, mitä talou­des­sam­me pitäi­si kor­ja­ta, jot­ta ihmi­set ja maa­pal­lo voi­si­vat paremmin.

Mark­ki­na­ta­lous on nos­ta­nut mei­dät ennen­nä­ke­mät­tö­mään vau­rau­teen, mut­ta se ei ole lisän­nyt hyvin­voin­tia ja onnel­li­suut­ta niin pal­jon kuin näil­lä resurs­seil­la pitäi­si. Ympä­ris­tön tila on vaka­vas­ti hei­ken­ty­nyt. Avuk­si Soi­nin­vaa­ra löy­tää väli­neet val­ta­vir­ran talous­tie­teis­tä. Suu­ri haas­te on eriar­voi­suu­den kas­vu työ­mark­ki­noil­la: joi­den­kui­den osaa­mi­sel­le on yhä enem­män kysyn­tää ja toi­sil­la ei ole tar­jo­ta työ­nan­ta­jal­le juu­ri muu­ta kuin kak­si kät­tään. Miten hyvin­voin­ti­val­tio pelas­te­taan, kun kii­na­lai­set ja robo­tit teke­vät työt? Eri­tyi­ses­ti poliit­tis­ta vasem­mis­toa Soi­nin­vaa­ra haas­taa muut­ta­maan stra­te­gi­aan­sa perusteellisesti.

Kau­pun­kien voit­to — kuusi kei­noa vapaut­taa kau­pun­kien kas­vu (yhdes­sä Mik­ko Säre­län kans­sa), EVA-pamflet­ti, 2015

 

OSMO_SOININVAARA_2015_jäähyväiset_eduskunnalle__kansi Jää­hy­väi­set edus­kun­nal­le (Teos, 2015)

” Jää­hy­väi­set edus­kun­nal­le on Osmo Soi­nin­vaa­raan syväl­li­nen ja suo­ra­pu­hei­nen ana­lyy­si nyky-Suo­men par­la­men­tin työs­ken­te­lys­tä. Mik­si pää­tök­siä ei saa­da aikaan, mit­kä puo­lu­eet ja ket­kä hen­ki­löt edus­ta­vat osal­taan nykyis­tä, kes­tä­mä­tön­tä tilan­net­ta? Mik­si nyt on aika sanoa jää­hy­väi­set. Ja ennen kaik­kea miten suo­ma­lai­nen par­la­men­ta­ris­mi voi­tai­siin pelastaa.”

 

 

 

Ansio­tur­va­re­for­mi — Yhtä­läi­nen, oikeu­den­mu­kai­nen ja kan­nus­ta­va työttömyysturva

(kir­joit­ta­ji­na Heik­ki Hii­la­mo, Eli­na Lepo­mä­ki, Tuo­mas Pöys­ti, Osmo Soi­nin­vaa­ra, Juha­na Var­tiai­nen), 2015

Lisää mata­la­palk­ka­työ­tä (yhdes­sä Juha­na Var­tiai­sen kans­sa), raport­ti Val­tio­neu­vos­ton kans­lial­le, 2013

 

Vih­reä poli­tiik­ka (Teos, 2012) 

” Vih­reä poli­tiik­ka on Osmo Soi­nin­vaa­ran terä­vä, haus­ka ja perus­teel­li­nen sel­vi­tys vih­reäs­tä poli­tii­kas­ta. Mis­tä oli alun perin kysy­mys ja mitä on tapah­tu­nut vih­rei­den tavoit­teil­le, kun puo­lue on kas­va­nut vaih­toeh­to­liik­keen tee­il­lois­ta hal­li­tuk­sen kabi­net­tei­hin? Onko talou­del­li­sen kas­vun kri­tiik­ki uhrat­tu kes­tä­vyys­va­jeen tor­ju­mi­sel­le? Vas­tus­ta­vat­ko kaik­ki vih­reät ydinvoimaa?

Samal­la kun Soi­nin­vaa­ra käsit­te­lee vih­rei­den kes­kei­sim­piä kysy­myk­siä mal­til­li­ses­ta kulu­tuk­ses­ta tasa-arvoon ja oikeu­den­mu­kai­suu­teen, hän käy läpi omaa suh­tau­tu­mis­taan vih­re­ään poli­tiik­kaan. Hän nos­taa pöy­däl­le vih­rei­den kipu­pis­tei­tä kuten luon­non­suo­je­lun ja sääs­tä­vän kau­pun­ki­ra­ken­teen ris­ti­rii­taa. Pakol­lis­ta luet­ta­vaa jokai­sel­le ajat­te­le­val­le kansalaiselle!”

 SATA-komi­tea (Teos, 2010)

Osmo Soi­nin­vaa­ra on kir­joit­ta­nut kir­jan sosi­aa­li­po­li­tii­kas­ta ja SATA-komi­teas­ta. Mik­si on vält­tä­mä­tön­tä uudis­taa sosi­aa­li­po­li­tiik­kaa, mitä SATA-komi­tean oli­si pitä­nyt esit­tää ja mik­si asiois­ta päät­tä­mi­nen on Suo­mes­sa niin vaikeata?”

 

 

 

Jul­ki­sen sek­to­rin tuottavuus

Tein Tuot­ta­vuus­sää­tiöl­le jul­ki­sen sek­to­rin tuot­ta­vuu­des­ta pamfle­tin, joka julkaistiin11.12.2009. Voit lukea pamfle­tin täs­tä.

 

Fil­la­ril­la Nizzaan (Teos, 2008) Näy­te­lu­ku

” Fil­la­ril­la Nizzaan joh­dat­te­lee ja innoit­taa pidem­män mat­kan pyö­räi­lyyn ja sisäl­tää vink­ke­jä mat­kan­te­koon kart­toi­neen ja reit­ti­suo­si­tuk­si­neen. Ympä­ris­töä sääs­tä­väs­tä mat­kan­teos­ta haa­vei­le­val­le tai sil­le hädin tus­kin vie­lä aja­tus­ta­kaan anta­neel­le kir­ja toi­mii innos­ta­va­na joh­da­tuk­se­na pyö­räi­lyn mah­dol­li­suuk­siin. Luki­jal­le sel­vi­ää, mit­kä Euroo­pan maat ovat pyö­räi­lyn kan­nal­ta antoi­sia ja mit­kä haas­teel­li­sem­pia, mik­si pyö­rä­tie ei saa aina pyö­räi­li­jää hih­ku­maan rie­mus­ta ja min­kä­lai­sel­la varus­tuk­sel­la pidem­mäs­tä mat­kas­ta selviää.”

 

.

Vau­raus ja aika (Teos, 2007)

Esi­pu­he ja sisällysluettelo

” Osmo Soi­nin­vaa­ran pamflet­ti Vau­raus ja aika on aika­lais­kri­tiik­ki talou­del­li­ses­ta vau­rau­des­ta, työ­elä­mäs­tä sekä näi­den vai­ku­tuk­ses­ta onnel­li­seen elämään.

Vau­raus ja aika on ajan­koh­tai­nen todis­tus sii­tä, miten hyö­dy­tön kil­pai­lun ora­van­pyö­rä on jätet­tä­vä ja kes­ki­tyt­tä­vä itse elämään.”

Enem­män aikaa, vähem­män roinaa!

 

 

Vih­reät ja talous — oikeal­la, vasem­mal­la vai edellä?

(Tie­to­kei­no Oy, 2005)

Soi­nin­vaa­ra jat­kaa teok­sel­laan yli kak­si vuo­si­kym­men­tä jat­ku­nut­ta vih­reän poli­tii­kan suun­ta­vii­vo­ja mää­rit­te­le­vien kir­jo­jen­sa sarjaa.

Suur­ta ylei­söä ja jos­sa­kin mää­rin vih­rei­tä itse­ään­kin on kiin­nos­ta­nut vih­rei­den sijoit­tu­mi­nen puo­lue­po­liit­ti­sel­le akse­lil­le. Täs­sä teok­ses­sa Soi­nin­vaa­ra hah­mot­taa vih­reän talous­po­li­tii­kan ole­mus­ta sekä suh­det­ta mui­den puo­luei­den talous­po­liit­ti­siin lin­joi­hin, sikä­li mikä­li nii­tä on olemassa.”


Voit lukea teok­sen pdf-version.

 

 

 

 

Minis­te­ri­kyy­ti (WSOY, 2002)
Lue näy­te­lu­vut:

“Huu­me­mi­nis­te­ri” (PDF-tie­dos­to)

“Raken­ne­työt­tö­myys” (PDF-tie­dos­to)

“Kan­sal­li­nen ter­veys­han­ke” (PDF-tie­dos­to)

 

 

 

 

Täys­työl­li­syy­teen ilman köy­hyyt­tä (Art House, 1999) sisäl­lys­luet­te­lo

 

 

 

 

 

 

Ehkä sii­nä kävi­kin näin: näkö­koh­tia työl­li­syy­den ja elin­kei­no­jen kehi­tyk­ses­tä ja elin­ta­po­jen muu­tok­ses­ta pää­kau­pun­ki­seu­dul­la vuo­teen 2020 (YTV, 1996)

 

Hyvin­voin­ti­val­tion eloon­jää­mi­sop­pi (WSOY, 1994)
Pro Oeco­no­mia ‑pal­kin­to 1995. Tutus­tu teok­sen verkkoversioon.

 “Hyvin­voin­ti­val­tion eloon­jää­mi­sop­pi on Soi­nin­vaa­ran mal­li sii­tä, miten laman arpeut­ta­mas­sa Suo­mes­sa voi­daan jat­kos­sa­kin tur­va­ta sosi­aa­li­nen oikeu­den­mu­kai­suus ja poh­jois­mai­sen hyvin­voin­ti­val­tion par­haat puolet.

Kir­jaan­sa hän on koon­nut val­tion­ta­lou­den ja hyvin­voin­ti­val­tion ongel­mat ja arvos­te­lee voi­mak­kaas­ti har­joi­tet­tua talous­po­li­tiik­kaa sekä esit­tää ennak­ko­luu­lot­to­mat ja yllät­tä­vät­kin mal­lit vau­rioi­den korjaamiseksi.

Yhteis­kun­tam­me ahdin­koon eivät ole syy­nä anka­rat ulkoi­set olo­suh­teet, vaan vika on huo­nos­ti toi­mi­vis­sa sisäi­sis­sä pelisäännöissämme.”

.

.

Hah­mo­tel­ma perus­tu­lo­mal­lis­ta (STM, 1994)

Ympä­ris­tön­suo­je­lu ja talou­del­li­set ohjaus­kei­not (YM, 1993)

Hyvin­voin­ti­val­tio ja talou­den krii­si (STM, 1992)

Vih­reä mark­ki­na­ta­lous (Han­ki ja jää,1990)

Vih­reä met­ro­po­li: kun­nal­lis­vaa­lit 1988 (Hel­sin­gin vih­reät, 1988) (toim.)

Kir­jei­tä Lin­ko­lan ohjel­mas­ta (Perusta/WSOY, 1987) (yhdes­sä Pent­ti Lin­ko­lan kanssa)

Rat­kai­se­va aika (WSOY, 1986)

Vih­re­ää valoa: kir­ja Suo­men muut­ta­mi­ses­ta (Perus­ta, 1983)

Suo­mi 1980-luvul­la: peh­meän kehi­tyk­sen tie (WSOY, 1980) (yhdes­sä Osmo Lam­pi­sen kans­sa) _______________________________________________________________________

 

Voit tila­ta kysei­siä kir­jo­ja edul­li­ses­ti lähet­tä­mäl­lä halua­ma­si kir­jo­jen nimet ja luku­mää­rän, nime­si ja osoitteesi.

Tilaa­mi­nen tapah­tuu lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia osoitteeseen

osmo (miu­ku­mau­ku) soininvaara.fi ja pane­mal­la vies­tin otsi­kok­si KIRJATILAUS

Lähe­tän vas­tauk­se­na mak­suoh­jeet vii­te­nu­me­roi­neen. Vii­te­nu­me­ro on mak­set­taes­sa ehdo­ton, kos­ka en saa muu­ten yhdis­te­tyk­si mak­sua ja tilausta.

Pos­ti­tus­ta nopeut­taa, jos säh­kö­pos­ti­vies­tin tilaa­ja­tie­dot nou­dat­ta­vat seu­raa­vaa rakennetta:

Mat­ti Meikäläinen
(c/o Fir­ma Oy)
Koti­ka­tu 5
01234 PAIKKAKUNTA
Kenel­le omistuskirjoitus

Jos tuo­ta c/o riviä ei ole, oli­si ystä­väl­lis­tä kor­va­ta se rivi­siir­rol­la. Omis­tus­kir­joi­tus­ri­vin voi jät­tää tyh­jäk­si, jos ei halua omistuskirjoitusta.

_____________________________________________________

Hin­nat ovat:

Jää­hy­väi­set edus­kun­nal­le 30 €

Vih­reä poli­tiik­ka 28,50 €

SATA-komi­tea 25€

Fil­la­ril­la Nizzaan pok­ka­ri­pai­nos 8 €

Vau­raus ja aika 21 € — Pok­ka­ri­ver­sio­na 8 €

Vih­reät ja talous 10 € 

Minis­te­ri­kyy­ti 12 € 

Täys­työl­li­syy­teen ilman köy­hyyt­tä 10 € 

Hyvin­voin­ti­val­tion eloon­jää­mi­sop­pi 14 € 

Rat­kai­se­va aika 10 €, Vih­re­ää valoa 6 €

(Olen jou­tu­nut pos­ti­mak­su­jen takia korot­ta­maan hin­to­ja hal­vim­pien kir­jo­jen kohdalla)

Hin­nat sisäl­tä­vät pos­ti­ku­lut Suo­mes­sa.

Kir­jat ovat myyn­nis­sä myös hyvin­va­rus­te­tuis­sa kir­ja­kau­pois­sa.
Nii­tä kan­nat­taa kysyä myös kirjastosta.