Blogini säännöt

1)      Blogillani sal­li­taan sekä blo­gi-isän­nän että vihrei­den kärkeväkin arvostelu, jos se on argu­men­toivaa. Pelkkä solvaus ilman perustet­ta ei mene läpi. Sama kos­kee tietysti muiden keskustelijoiden solvaamista. Täl­laise­na olen pois­tanut esimerkik­si tiedon, jon­ka mukaan apteek­it joditableteista tyhjik­si osta­neet oli­si­vat vihrei­den äänestäjiä. Täl­laista ”tietoa” en julkaise ilman lähde­vi­itet­tä tai muu­ta uskot­tavaa perustet­ta, kos­ka se kielii vain kir­joit­ta­jan omista ennakkoluuloista.

2)      Jos kir­joit­ta­ja ei osaa kir­joit­taa kri­ti­ikkiään ilman, että joutuu tur­vau­tu­maan hal­ven­tavi­in ilmaisui­hin, tek­sti hylätään, vaik­ka siinä muuten olisi sisältöäkin.

3)      Sel­l­ainen kri­ti­ik­ki blo­giavaus­ta tai toisia kir­joit­ta­jia kohtaan, joka perus­tuu väärin lukemiseen tai väärinymmär­ryk­seen, ei pääse läpi.

4)      Kir­joi­tus, joka sisältää ilmi­selvän väärän tiedon, raakataan muiden luk­i­joiden ajan säästämisek­si sen sijaan, että ryhty­isin oiko­maan sitä.

5)      Argu­ment­ti, joka on esitet­ty jo aiem­min, en ansaitse tul­la esite­tyk­si uud­estaan ja uud­estaan, ellei siihen ole joitain eri­ty­isiä perusteita.

6)      Ilmi­selvät oman puolueen vaal­i­main­ok­set voi esit­tää oman puolueen sivuilla.

7)      Tek­sti, jota HS ei voisi julka­ista pääkir­joi­tus­sivul­laan ilman pelkoa syyt­teestä, ei löy­dä julka­isukanavaa tältäkään blogilta.

8)      En julkaise otsikkoon liit­tymät­tömiä kommentteja.

9)      En julkaise kir­joituk­sia, jos­sa san­o­taan, että olisi kivaa, jos koko ongel­maa ei olisi. Ne ovat yhtä rak­en­tavia kuin kir­joituk­set, kuin­ka help­poa olisi logis­ti­ik­ka, jos New­ton ei olisi keksinyt painovoimaa.

10)    Kos­ka blogi­ni moderoin­nis­sa saat­taa olla tun­tien ja joskus jopa päivien tauko­ja, tääl­lä ei tavoitel­la reaali­aikaista keskustelua. Kom­ment­tien laatu on arvokkaam­paa kuin määrä, joten eri­tyisen innokkaan kir­joit­ta­jan kom­menteistä osa voi pää­tyä hylkyyn.