Blogini säännöt

1)      Blo­gil­la­ni sal­li­taan sekä blo­gi-isän­nän että vih­rei­den kär­ke­vä­kin arvos­te­lu, jos se on argu­men­toi­vaa. Pelk­kä sol­vaus ilman perus­tet­ta ei mene läpi. Sama kos­kee tie­tys­ti mui­den kes­kus­te­li­joi­den sol­vaa­mis­ta. Täl­lai­se­na olen pois­ta­nut esi­mer­kik­si tie­don, jon­ka mukaan aptee­kit jodi­table­teis­ta tyh­jik­si osta­neet oli­si­vat vih­rei­den äänes­tä­jiä. Täl­lais­ta ”tie­toa” en jul­kai­se ilman läh­de­vii­tet­tä tai muu­ta uskot­ta­vaa perus­tet­ta, kos­ka se kie­lii vain kir­joit­ta­jan omis­ta ennakkoluuloista.

2)      Jos kir­joit­ta­ja ei osaa kir­joit­taa kri­tiik­ki­ään ilman, että jou­tuu tur­vau­tu­maan hal­ven­ta­viin ilmai­sui­hin, teks­ti hylä­tään, vaik­ka sii­nä muu­ten oli­si sisältöäkin.

3)      Sel­lai­nen kri­tiik­ki blo­gia­vaus­ta tai toi­sia kir­joit­ta­jia koh­taan, joka perus­tuu vää­rin luke­mi­seen tai vää­ri­nym­mär­ryk­seen, ei pää­se läpi.

4)      Kir­joi­tus, joka sisäl­tää ilmi­sel­vän vää­rän tie­don, raa­ka­taan mui­den luki­joi­den ajan sääs­tä­mi­sek­si sen sijaan, että ryh­tyi­sin oiko­maan sitä.

5)      Argu­ment­ti, joka on esi­tet­ty jo aiem­min, en ansait­se tul­la esi­te­tyk­si uudes­taan ja uudes­taan, ellei sii­hen ole joi­tain eri­tyi­siä perusteita.

6)      Ilmi­sel­vät oman puo­lu­een vaa­li­mai­nok­set voi esit­tää oman puo­lu­een sivuilla.

7)      Teks­ti, jota HS ei voi­si jul­kais­ta pää­kir­joi­tus­si­vul­laan ilman pel­koa syyt­tees­tä, ei löy­dä jul­kai­su­ka­na­vaa täl­tä­kään blogilta.

8)      En jul­kai­se otsik­koon liit­ty­mät­tö­miä kommentteja.

9)      En jul­kai­se kir­joi­tuk­sia, jos­sa sano­taan, että oli­si kivaa, jos koko ongel­maa ei oli­si. Ne ovat yhtä raken­ta­via kuin kir­joi­tuk­set, kuin­ka help­poa oli­si logis­tiik­ka, jos New­ton ei oli­si kek­si­nyt painovoimaa.

10)    Kos­ka blo­gi­ni mode­roin­nis­sa saat­taa olla tun­tien ja jos­kus jopa päi­vien tau­ko­ja, tääl­lä ei tavoi­tel­la reaa­liai­kais­ta kes­kus­te­lua. Kom­ment­tien laa­tu on arvok­kaam­paa kuin mää­rä, joten eri­tyi­sen innok­kaan kir­joit­ta­jan kom­men­teis­tä osa voi pää­tyä hylkyyn.