Valmista tuli: Fillarilla Nizzaan!

Blogilla on ollut vähän hil­jaista. Se johtuu siitä, että min­ul­la oli pieni lkop­pukiri saa­da valmi­ik­si kir­ja viimekeväis­es­tä pyöräilystäni Tallinnas­ta Niz­za­an. Kir­ja on nyt pai­jnos­sa ja ilmestyy tämän kuun lopulla.

Esi­makua kir­jaan saa alla olev­as­ta linkistä.

Fil­lar­il­la Nizzaan

Toimistovaunuja juniin tai edes pistorasioita!

Käväisin tiis­taina Vaasas­sa puhu­mas­sa. Kahdek­san tun­tia junas­sa ja vajaat kak­si tun­tia per­il­lä. Lentäenkin olisin saanut tul­la, mut­ta menen mielu­um­min junal­la,. lentomat­ka kestää kak­si tun­tia ja se kak­si tun­tia on kokon­aan huk­ka-aikaa. Juna on hyvä paik­ka työsken­nel­lä läp­pärin kanssa.

Tämänker­taisen urputuk­sen aiheeni on, ettei VR ole oikein oival­tanut, mil­laisen valtin läp­pärit sille tar­joa­vat sekä suh­teessa lentokoneeseen että ennen kaikkea autoon. Autossa kun ei voi tehdä mitään. Jat­ka lukemista “Toimis­to­vaunu­ja juni­in tai edes pistorasioita!”

Kiertoilmaukset ovat loukkaavia

Muinaisille suo­ma­laisille karhu oli niin suuri kauhis­tus, ettei sanaakaan voin­ut sanoa ääneen, vaan kek­sit­ti­in mesikämme­nen kaltaisia kier­toil­mauk­sia. Har­ry Pot­teris­sa Volde­mort oli niin paha, että hän­tä kut­sut­ti­in nimel­lä hän-joka-jääköön-nimeämättä.

Tämä tuli mieleeni, kun kir­joitin kolum­nia van­hus­ten­hoi­dos­ta ja kom­men­taat­tori ker­toi, ettei sana van­hus ole nyky­maail­mas­sa sopi­va asi­aan liit­tyvien kiel­teis­ten kon­no­taa­tioiden vuok­si. Jat­ka lukemista “Kier­toil­mauk­set ovat loukkaavia”

Oman auton käyttökorvaus

Verot­ta­ja hyväksyy verot­tomak­si kor­vauk­sek­si oman auton käytöstä 44 sent­tiä kilo­metri. Siis 4400 euroa kymmeneltä tuhan­nelta kilo­metriltä ja 22 000 euroa 50 000 kilometriltä.

Eräs kan­sain­välisen yri­tyk­sen johto­por­taas­sa työsken­televä tut­ta­vani valit­ti, että hei­dän yhtiössään myyn­timiehet ovat otta­neet tämän palkan­lisäk­si pyrkien aja­maan niin paljon kuin mah­dol­lista. Jos heil­lä on keik­ka Hämeen­lin­naan ja Lah­teen, he käyvät niiden välis­sä Helsingis­sä vain saadak­seen matkamit­tarin hyrräämään. Jos samaan paikkaan menee kak­si, molem­mat aja­vat omil­la autoil­laan vaik­ka peräkkäin. Jat­ka lukemista “Oman auton käyttökorvaus”

Öljyn kulutusta on verotettava

Suomen kuvale­hti 3/2008

(Tämä tek­sti saat­taa tun­tua osin tutul­ta blo­gin ahk­erista lukijoista)

Öljyn hin­nan nousu on luon­nol­lista ja vält­tämätön­tä. Markki­namekanis­mi toimii oikein siirtäessään tule­van niukku­u­den nyky­isi­in hin­toi­hin. Hel­posti hyö­dyn­net­tävät öljy­varat lop­pu­vat muu­ta­mas­sa vuosikymme­nessä, mikä on lyhyt aika ihmiskun­nan historiassa.

Maail­man tulon­jakoa öljy­tu­lot häir­it­sevät. Kuusi vuot­ta sit­ten 20 dol­lar­in tyn­nyri­hin­taa pidet­ti­in asial­lise­na. Sen jäl­keen hin­taan on tul­lut lyhyessä ajas­sa 80 dol­lar­in lisä. Tämä merk­it­see läh­es viiden mil­jardin euron tulon­si­ir­toa öljyn kulut­ta­jil­ta niiden tuot­ta­jille päivässä. Suomen osu­us lisälaskus­ta on noin neljä mil­jar­dia euroa vuodessa eli liki 800 euroa asukas­ta kohden pelkästään öljys­tä. Laskua lisää kivi­hi­ilen, maakaa­sun ja uraanin hin­to­jen nousu öljyn hin­nan perässä. Jat­ka lukemista “Öljyn kulu­tus­ta on verotettava”

Turpeen uusiutuminen muuttuu vain monimutkaisemmaksi

Tähän asti turve uusi­u­tu­vak­si ‑liike on läht­enyt siitä, että turve tulee luokitel­la uusi­u­tu­vak­si, kos­ka turvesuot muo­dosta­vat nielun. Tuon nielun ver­ran Suomel­la olisi oikeus päästää ilmake­hään turvesoiden hiiltä, kuu­luu tämä legal­isti­nen argu­ment­ti. Mar­gin­aal­i­tarkastelun mukaan tämä argu­ment­ti ei päde, kos­ka toisin kuin met­sä, suot toimi­vat nielu­na, vaik­ka satoa ei kor­jat­taisi. Turpeen polt­to lisää ilmake­hän hiilid­iok­sidim­näärää ver­rat­tuna vai­h­toe­htoon, ettei turvet­ta poltettaisi.

Uusim­mas­sa argu­men­toin­nis­sa tämä asetel­ma on kään­tynyt päälaelleen. Sen mukaan Suomen turve­varat eivät olekaan nielu vaan päästölähde. Jat­ka lukemista “Turpeen uusi­u­tu­mi­nen muut­tuu vain monimutkaisemmaksi”

Tuulisähkön ahtaminen verkkoon

Puolue­tove­r­ieni kauhuk­si jatkan vihrei­den itses­tään­selvyyk­sien kyseenalaistamista.

Kuulin viime viikol­la, että Sak­sas­sa, joka on rak­en­tanut paljon tuulivoimaa ja jos­sa verkkoy­htiöi­den on ostet­ta­va tuulisähköä kiin­teäl­lä hin­nal­la markki­nati­lanteesta riip­pumat­ta, tuulisi­na aikoina ydin­voimalaitok­set pudot­ta­vat tehoaan tehdäk­seen tilaa taval­lista suurem­malle tuulisähkön tuotan­nolle. En tiedä, kuin­ka suuri osa tuulivoimaloiden tuotan­nos­ta haaskau­tuu tähän, mut­ta se osa tuuliener­gias­ta on aivan hukkaan heit­et­tyä. Olisi jopa parem­pi juok­sut­taa vesivoimalois­sa vet­tä ohi tur­bi­inien, mut­ta siihen taas eivät vihreän sähkön markki­nat yllytä. Jat­ka lukemista “Tuulisähkön aht­a­mi­nen verkkoon”

Herttoniemen vuokrankorotukset

Nim­imerk­ki Ville vaan kauhis­teli kom­men­tis­saan edel­liseen artikke­li­in “Rata raken­nu­soikeu­den ehdok­si” lähet­tämässään kom­men­tis­sa Helsin­gin kaavailemia ton­tin­vuokran koro­tuk­sia, jot­ka voivat jopa 15-ker­tais­taa vuokrat esimerkik­si Hert­toniemessä. Asia on peri­aat­teelli­nen ja vaikea. Ville vaati tosi­asi­as­sa, että kaupun­ki ei perisi omis­tamis­taan maista vuokraa vaan lahjoit­taisi ne asuinkäyt­töön. Jat­ka lukemista “Hert­toniemen vuokrankorotukset”

Rata rakennusoikeuden ehdoksi

Jos ilmas­ton­muu­tos otet­taisi­in vakavasti, pääkaupunkiseu­tu raken­net­taisi­in kokon­aan raideli­iken­teen varaan. Uusia asun­to­ja ja toimis­to­ja ei saisi rak­en­taa 600 metriä kauem­mak­si asemasta.

Lop­puisiko maa? Ei lop­puisi, vaan rato­ja raken­net­taisi­in PALJON  lisää. Jat­ka lukemista “Rata raken­nu­soikeu­den ehdoksi”

Keskustatunneli

Tois­sail­lan val­tu­us­ton iloisin uuti­nen oli se, että demariryh­mä ilmoit­ti vetävän­sä tuen pois keskus­tatun­nelil­ta, kos­ka han­ke on niin kallis. Kokoomus ryhtyi julkises­ti anomaan, että tun­neli kuitenkin kaavoitet­taisi­in, jos sitä myöhem­min vaik­ka tarvit­taisi­in. Muuten voi käy­dä niin, että tun­nelin reit­ille tai ulostu­loaukko­jen kohdalle raken­netaan jotain muuta.

Pitäisikö nyt pyyhk­iä koko tun­neli suun­nitelmista ja vapaut­taa sille varatut alueet muuhun käyt­töön vai päät­tää vain, ettei tun­nelille ole odotet­tavis­sa rahoi­tus­ta? Jat­ka lukemista “Keskus­tatun­neli”