Keskustatunneli

Tois­sail­lan val­tu­us­ton iloisin uuti­nen oli se, että demariryh­mä ilmoit­ti vetävän­sä tuen pois keskus­tatun­nelil­ta, kos­ka han­ke on niin kallis. Kokoomus ryhtyi julkises­ti anomaan, että tun­neli kuitenkin kaavoitet­taisi­in, jos sitä myöhem­min vaik­ka tarvit­taisi­in. Muuten voi käy­dä niin, että tun­nelin reit­ille tai ulostu­loaukko­jen kohdalle raken­netaan jotain muuta.

Pitäisikö nyt pyyhk­iä koko tun­neli suun­nitelmista ja vapaut­taa sille varatut alueet muuhun käyt­töön vai päät­tää vain, ettei tun­nelille ole odotet­tavis­sa rahoitusta?

Kaa­van tekemisen – tai siis lin­jan varaamisen – puoles­ta puhuu se, ettei yhdel­lä aikakaudel­la ole oikeut­ta sitoa muiden aikakausien ratkaisu­ja. Espoolaiset aikanaan vas­tus­ti­vat metroa ja sen mukanaan tuo­maa pelät­tyä tuulipukukansaa niin pon­tev­asti, että rak­en­si­vat huolel­lis­es­ti tukkoon kaik­ki ajateltavis­sa ole­van reitit maan­pääl­liseltä raidey­htey­deltä. Nyt sit­ten suun­nitel­laan maanalaista metroa väli­in jäänei­den aukko­jen kaut­ta ainakin tuplakus­tan­nuksin. Varoit­ta­va esimerk­ki, joka puhuu kokoomuk­sen näkökan­nan puolesta.

Kaa­van hylkäämisen puoles­ta taas puhuu kak­si asi­aa. Jos kaa­va on, se on samal­la suun­nit­telu­o­hje liiken­nesu­un­nit­telijoille. Helsin­gin liiken­nejär­jestelmä suun­nitel­laan keskus­tatun­nelin varaan eikä mui­ta ratkaisu­ja etsitä – ei esimerkik­si ale­ta tutkia sitä, voisiko nykyis­es­tä huolto­tun­nelista kehit­tää mini­tun­nelin, jota kaut­ta pää­sisi pysäköin­ti­laitok­si­in mut­ta ei aja­maan kaupun­gin läpi vitoselta neloselle vai­h­ta­mat­ta. Keskus­tan kehäväylä on kum­mitel­lut Helsin­gin liiken­nesu­un­nitelmis­sa jo 40 vuot­ta myötä­vaikut­taen siihen, ettei mitään muu­ta toimi­vaa ratkaisua ole etsitty.

Edelleen, jos tun­neli­in joskus vuon­na 2070 päädyt­täisi­in, valmi­ista kaavas­ta on myös hait­taa. On liian suuri houku­tus pyyhk­iä vain pölyt van­hoista suun­nitelmista ja toteut­taa ne, vaik­ka aika olisi kulkenut yksi­tyisko­h­tien ohi. Uusi suun­nitel­ma kun laukai­sisi uudet valituskierrokset.

Eikö siis voitaisi tehdä niin, että hylätään kaa­va, mut­ta ei kiiruhde­ta rak­en­ta­maan umpeen sen vaa­ti­maa reit­tiä. Onhan rata­hallintokeskuk­sel­lakin yhä varaus Heli-radalle Sipoos­sa, vaik­ka radas­ta ei ole ole­mas­sa mitään suun­nitel­maa ja vaik­ka on selvää, ettei sitä 50 vuo­teen raken­neta. Ei tuo varaus ole mitenkään muu­ta liiken­nesu­un­nit­telua häirin­nyt samal­la taval­la kun keskus­tatun­neli on häirin­nyt Helsin­gin suunnittelua.

7 vastausta artikkeliin “Keskustatunneli”

 1. Kaavava­rauk­set eivät ole ilmaisia.

  Demarin mukaan “Sanomat­alon viereen suun­nitel­tu­un Keskus­takir­jas­toon olisi tarvit­tu tun­nelin rak­en­tamisen vuok­si 20 miljoo­nan euron varaus.” http://www.demari.fi/category.jsp?category=3 Sama koske­nee kel­lare­i­ta koko Töölönlahdella.

  Lisäk­si sille van­halle sata­ma­radan kuilulle Töölön­lahdelta Meche­lininkadulle saat­taa vielä hyvinkin löy­tyä muu­takin käyt­töä kuin juok­suput­ki joka siihen nyt ilmeis­es­ti tulee, vaikka­pa raideli­iken­neväylänä. Jos vas­taa­va tun­neli tehtäisi­in, niin sen hin­ta olisi jotain sata miljoon­aa, ja jotain tuol­laista pitää laskea kus­tan­nuk­sek­si sille että se pide­tään keskus­tatun­nelin pant­ti­na maail­man tap­pi­in saakka.

  3 — 1, eli kun demar­it nyt on ker­rankin järke­viä, niin jos nyt ei vihreät rupeaisi sähläämään.

 2. Oikein. Suun­nitelmia ja tutkimuk­sia on hyvä tehdä, mut­ta on ehdot­toman väärin kahli­ta tule­via aiko­ja liikaa. Kuka ties vuon­na 2070 liikenne Helsin­gin niemen ohi kul­kee ilmas­sa tai vedessä.

  Tilava­rausten tekem­i­nen lie­nee fik­sua, mut­ta suun­nitelmien jäädyt­tämi­nen kam­mot­taa. Tähän liit­tyy yleisem­min helsinkiläi­nen ase­makaavoituk­sen jäykkyys ja tarkku­us. Jos kaupunkia suun­niteltaisi­in ketjul­la yleiskaa­va-raken­nuslu­pa, ilman ase­makaavaa, suuret lin­jauk­set pysy­i­sivät, mut­ta muu­toin tapausko­htais­es­ti olisi enem­män vapauk­sia. Yleis­maail­mallis­es­ti helsinkiläi­nen hyvin rajaa­va ase­makaa­va on erikoinen ja harv­inainen. Itse näen sen puh­taana val­lankäyt­tönä virkamies­su­un­nit­telijoiden suunnal­ta. Sijoit­ta­ji­in ja oikeisi­in suun­nit­telijoi­hin ei usko­ta, ja kuvitel­laan että kaupunkiym­päristöä voidaan ohja­ta oikeal­la taval­la kir­jaa­mal­la kaavaan kat­tokul­ma ja julkisivumateriaali.

 3. Tpyy­lu­o­man point­ti siitä, että varauk­sen ylläpi­to voi tul­la aika kalli­ik­si on kyl­lä merkit­tävä, siis, että Töölön­lahdelle rak­en­t­a­mi­nen tulee paljon kalli­im­mak­si, jos keskus­tatun­nelille pitää jät­tää tilaa. Keskus­takir­jas­ton suun­nitelmista tosin kukaan ei voi sanoa mitään noin varmaa,koska sitä ei ole suunniteltu.

 4. Tun­nelin tämän het­k­istä kaaval­u­on­nos­ta ei pitäisi hyväksyä senkään takia, että se estää raideli­iken­teen kehit­tämistä. Kos­ka tun­neli halut­ti­in pin­taan — jot­ta siitä pää­sisi myös Töölön­lahdelle — painet­ti­in kan­takaupun­gin alit­ta­va Pis­ara-rata syvälle. Nehän eivät voi kulkea samas­sa tasos­sa maan alla. Syväl­lä kulke­van junaradan ongel­mana on pitkä käve­ly­mat­ka katu­ta­sol­ta, ts. ase­mat eivät ole niin lähel­lä kuin äkkiseltään luulisi.

  Nyt kan­nat­taisikin hylätä keskus­tatun­nelin ase­makaa­va helt och hål­let, ja vai­h­taa (mah­dol­lisen) itä-län­sisu­un­taisen tun­neli­v­a­rauk­sen ja Pis­ara-radan korkeusase­mat keskenään. Ja tietenkin rak­en­taa se Pis­ara mah­dol­lisim­man pian, jot­ta lähili­iken­neju­nia mah­tu­isi lisää.

 5. Varsi­naiseen kysymyk­seen en ota kan­taa, mut­ta sel­l­ainen tarken­nus Oden postauk­seen, että demarei­den kan­ta perus­tui (käsi­tyk­seni mukaan) etupäässä mui­hin näköko­hti­in kuin kohon­neeseen hin­taan. Ryh­mähän veti rehellis­es­ti johtopäätök­sen saamien­sa tuor­ei­den tieto­jen ja selvi­tyk­sen perus­teel­la. Selvi­tyk­sen keskeinen viesti oli se, että keskus­tatun­neli lisäisi HKI:n keskus­tan yksi­ty­isautoilua merkit­tävästi enem­män, kuin mitä aiem­min oli tiedetty. 

  Tärkein peruste oli siis sosialidemokraat­tien halu vähen­tää henkilöau­toli­iken­net­tä niemel­lä ja toisaal­ta suun­na­ta mah­dol­lisim­man suuri osa investoin­ti­ra­has­ta metrolaajennuksiin.

 6. [I]Tärkein peruste oli siis sosialidemokraat­tien halu vähen­tää henkilöau­toli­iken­net­tä niemel­lä ja toisaal­ta suun­na­ta mah­dol­lisim­man suuri osa investoin­ti­ra­has­ta metrolaajennuksiin.[/I]
  Se miten demar­it — suh­dan­teesta toiseen — ilmoit­ta­vat aja­vansa kul­loinkin mitäkin asi­aa, riip­puu täysin kul­lois­es­takin poli­ti­tis­es­ta ilmapiiristä.

  … jatkan­pa toisen ker­ran — ja mah­dol­lis­es­ti jos­sain muual­la — ihmette­lyäni siitä, mik­si pro­le­tari­aat­tia edus­ta­vat tover­imme eivät ole kiin­nos­tunei­ta yli 160 000:n toverin­sa työllistämisestä…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.