Kuntarajojen pyhyys ja itsehallinnon rajat

Kysymys metron rak­en­tamis­es­ta Söderkul­laan ei herät­tänyt yhtään puheen­vuoroa itse ehdo­tuk­ses­ta, mut­ta mon­ta puheen­vuoroa kun­tara­jo­jen koskemattomuudesta.

Minä en osaa pitää kun­tara­jo­ja pyhinä enkä osaa edes vas­tus­taa kokon­ais­ten kun­tien pakkoli­itok­sia. Kun­tara­jat ovat syn­tyneet sat­tuman­varais­es­ti täysin eri­laiseen yhteiskun­taan. Minus­ta ne on syytä pitää ajan tasal­la. Jat­ka lukemista “Kun­tara­jo­jen pyhyys ja itse­hallinnon rajat”

Metro Söderkullaan

Nyt kun on selvää, että pala Lounais-Sipoo­ta liitetään Helsinki­in, Helsin­gin ja Sipoon tulisi aloit­taa neu­vot­te­lut metron ja sen ympärille rak­en­tu­van nauhakaupun­gin ulot­tamis­es­ta Sipoon puolelle Söderkul­laan asti.

Olen iloinen KHO:n päätök­ses­tä ja myös siitä, että KHO hylkäsi Helsin­gin val­i­tuk­sen lunas­tus­lu­vas­ta Nikkilän mai­hin. En sik­si, että se on kohtu­ullista sor­sit­tua Sipoo­ta kohtaan (on se sitäkin) vaan kos­ka se on ennakko­ta­paus väl­jem­män lunas­tuskäytän­nön puolesta.

Asukaspysäköintipaikan hinta kymmenkertaistettava!

Helsin­gin Sanomat ker­toi, että väärin tai mak­samat­ta pysäköimis­es­tä ei saa Helsingis­sä juuri sakko­lap­pua. Moni valit­ti, että kan­takaupun­gin asun­tokaduil­ta on niin vaikea löytää luval­lista pysäköin­tipaikkaa, että on pakko pysäköidä luvat­tomaan paikkaan.

Pysäköin­tipaikko­jen puut­teeseen on syynä se, että asukaspysäköin­ti on läh­es ilmaista, kolme euroa kuus­sa. Jat­ka lukemista “Asukaspysäköin­tipaikan hin­ta kymmenkertaistettava!”

Helsingin energiapaletti

Päämin­is­teri on kovasti suomin­ut Helsin­gin kaupunkia siitä, että se käyt­tää voimalaitok­sis­saan vain fos­si­il­isia polt­toainei­ta ja huo­maut­tanut, että Tukhol­ma käyt­tää sen­tään jonkin ver­ran puu­ta. Minus­ta päämin­is­teri on tässä asi­as­sa väärässä. Helsingillä on ener­giaon­gel­ma, kuten koko maal­la on, mut­ta päämin­is­terin esit­tämä ratkaisu ei sitä auta.

Kyse on siitä, pitääkö ilmastopoli­ti­ikas­sa tähdätä tehokkaisi­in vain sankar­il­liselta näyt­tävi­in ratkaisui­hin Jat­ka lukemista “Helsin­gin energiapaletti”

Virastojen hajasijoitus

Suurkaupun­gin hai näyt­tää Hesarin net­ti­sivuil­la tuskas­tuneen Tar­ja Cron­ber­gin halui­hin siirtää val­tion viras­to­ja maakun­ti­in. Mitä tuos­ta nyt ähisemään.

Helsingillä ei ole syytä vas­tus­taa viras­to­jen siir­toa. Se tuo Helsinki­in yksi­tyisen sek­torin työ­paikko­ja, joista sen­tään mak­se­taan kaupungille yhteisöveroa, jota val­tio ei mak­sa. Helsin­gin kasvua rajoit­taa vain ja yksi­no­maan asun­top­u­la. Jos täältä siir­retään tuhat val­tion työ­paikkaa maakun­ti­in, tänne ei jää tyhjilleen tuhat­ta asun­toa. Ne täyt­tyvät muiden alo­jen ihmisil­lä ja tekevät mah­dol­lisek­si siirtää tänne yksi­tyisen alan työ­paikko­ja. Jat­ka lukemista “Viras­to­jen hajasijoitus”

Öljyn kulutusta pitäisi verottaa ankarasti

Teol­lisu­us­maid­en pitäisi sopia, että ne nos­ta­vat öljy­tuot­tei­den kulu­tusvero­ja tun­tu­vasti. Tämä voi kuu­lostaa äkkiseltään hölmöltä, kun hin­ta on muutenkin nopeas­sa nousus­sa. Veron tarkoi­tus ei olisi nos­taa kulut­ta­jahin­to­ja, vaan ohja­ta hin­nan­nousus­ta koitu­vat voitot kulut­ta­ja­maid­en hal­li­tuk­sille. Jat­ka lukemista “Öljyn kulu­tus­ta pitäisi verot­taa ankarasti”

Ympäristöpolitiikan mahdottomuudesta

Mart­ti Tiuri ilmoit­ti Hesarin alak­er­ras­sa, ettei ener­gia-ala pysty täyt­tämään ilmastopoli­ti­ikan vaa­timuk­sia. Suomen ener­giaval­tainen teol­lisu­us taas esit­ti noin viiden­nen­sadan­nen ker­ran, että päästökau­pas­ta pitäisi luop­ua ja siir­tyä jär­jestelmään, jos­sa ilmas­tom­ak­sua mak­se­taan vain, jos tuot­taa jotain tuotet­ta tehot­top­mam­min kuin paras­ta teknolo­giaa käyttävä.

Näis­sä molem­mis­sa ajatuk­se­na on, ettei ilmastopoli­ti­ikan pitä vaikut­taa hitus­takaan kulu­tuk­sen ja tuotan­non määrään tai rak­en­teeseen.  Jos tämä ote­taan lähtöko­hdak­si, ilmas­ton­muu­tos­ta ei todel­lakaan voi pysäyt­tää. Mei­dän jäl­keemme siis veden­paisumus. Kään­täen, ilmastopoli­ti­ikkaedel­lyt­tää men­estyäk­seen, että vaikute­taan myös tuotan­non ja kulu­tuk­sen rak­en­teeseen ja määrään. Jat­ka lukemista “Ympäristöpoli­ti­ikan mahdottomuudesta”

Ihmisyhteisöjen heterogeenisuus ja työnjako

Seu­raa­va tek­sti on täysin speku­lati­ivista. Irrot­te­len vähän uuden vuo­den kun­ni­ak­si pohti­mal­la asioi­ta, jot­ka ovat kokon­aan osaamiseni ulkopuolella.

Kaikissa yhteiskun­nis­sa val­lit­see jonk­i­nasteinen työn­jako. Tätä työn­jakoa vahvis­taa taipumusten opit­tu tai perin­nölli­nen eri­laisu­us. Olisiko niin, että tiet­ty kyky­jen ja taipumusten eri­laisu­us tekee yhteisöstä men­estyväm­män? Jat­ka lukemista “Ihmisy­hteisö­jen het­ero­geenisu­us ja työnjako”