Toimistovaunuja juniin tai edes pistorasioita!

Käväi­sin tiis­tai­na Vaa­sas­sa puhu­mas­sa. Kah­dek­san tun­tia junas­sa ja vajaat kak­si tun­tia peril­lä. Len­täen­kin oli­sin saa­nut tul­la, mut­ta menen mie­luum­min junal­la,. len­to­mat­ka kes­tää kak­si tun­tia ja se kak­si tun­tia on koko­naan huk­ka-aikaa. Juna on hyvä paik­ka työs­ken­nel­lä läp­pä­rin kanssa.

Tämän­ker­tai­sen urpu­tuk­sen aihee­ni on, ettei VR ole oikein oival­ta­nut, mil­lai­sen val­tin läp­pä­rit sil­le tar­joa­vat sekä suh­tees­sa len­to­ko­nee­seen että ennen kaik­kea autoon. Autos­sa kun ei voi teh­dä mitään.

Tam­pe­reel­le asti pär­jää läp­pä­rin omal­la akul­la, mut­ta pitem­mil­lä mat­koil­la ja takai­sin tul­taes­sa tar­vi­taan pis­to­ra­si­aa. Taval­li­ses­sa toi­sen luo­kan vau­nus­sa pis­to­rasioi­ta on kes­kel­lä vau­nua pai­kois­sa, jois­sa istu­taan vas­tak­kain pöy­dän ääres­sä. Se on vau­nun hälyi­sin koh­ta. Sel­lai­sen voi vara­ta netis­sä pane­mal­la eri­tyis­toi­vei­den koh­taan ”pc-paik­ka avo-osastossa”.

Ergo­no­mi­ses­ti työs­ken­te­ly­ti­la on onne­ton. Moni menee läp­pä­rin­sä kans­sa ravin­to­la­vau­nuun ja vuo­kraa itsel­leen kun­nol­li­sen pöy­dän kah­vi­ku­pin hin­nal­la. Tämä ei ole VR:n kan­nal­ta järin hyvä rat­kai­su, kos­ka he vie­vät junas­ta kak­si paik­kaa, oman­sa ja sen ravin­to­la­vau­nun pai­kan. Ravin­to­la­vau­nus­sa jot­kut haluai­si­vat myös syödä.

Mik­si yhtä Interci­tyn vau­nuis­ta ei oli­si kalus­taa toi­mis­to­vau­nuk­si, jos­sa oli­si kun­non työ­pöy­dät eikä tuo­li oli­si noja­tuo­li vaan toimistotuoli.

Vara­tes­sa­ni paik­kaa Vaa­saan huo­ma­sin vali­kos­ta, että voi vara­ta pai­kan myös toi­mis­to­hy­tis­tä. Lois­ta­vaa! Lopu­ta­kin ovat oival­ta­neet! Vaan mikä pet­ty­mys. Tuo toi­mis­to­hyt­ti oli ilmei­ses­ti enti­nen tupak­ka­huo­ne. Siel­lä oli kyl­lä pis­to­ra­sia, mut­ta pöy­tä vain kah­vi­ku­pil­le. Mikä toi­mis­to­hyt­ti se sel­lai­nen on, jos­sa ei ole pöytää!

Aamu­ju­nas­sa joka kol­man­nel­la mat­kus­ta­jal­la oli läp­pä­ri edes­sään. Toi­mis­to­hy­til­le oli­si käyt­töä. Aina­kin käyt­töä oli­si pis­to­rasioil­le. Oli­si­ko mah­dot­to­man iso inves­toin­ti lait­taa pis­to­ra­sia jokai­sel­le, vaik­ka sitä kun­nol­lis­ta toi­mis­to­hyt­tiä ei heti saisikaan.

Junas­sa voi­si olla myös sel­lai­nen ravin­to­la­vau­nu, johon voi­si vara­ta pai­kan niin, ettei mat­kus­ta­jal­la muu­ta paik­kaa olisikaan.

39 vastausta artikkeliin “Toimistovaunuja juniin tai edes pistorasioita!”

 1. Lisäi­sin vie­lä, että pis­to­ke­paik­ko­jen varaa­mi­nen on teh­ty luvat­to­man han­ka­lak­si ase­mien junamaateilla. 

  Net­tiyh­tey­den kun vie­lä sai­si samaan sys­syyn, 3G kun tapaa pät­kiä junassa.

 2. Kil­pai­lu teki­si hyvää. Mono­po­liyh­tiöl­lä ei ole niin tark­kaa pal­ve­lun kehit­tä­mi­sen kans­sa. Ja vaik­ka bus­sit kat­sot­tai­siin­kin kil­pai­luk­si, niin sil­lä­kin puo­lel­la val­lit­see Mat­ka­huol­lon ilmei­ses­ti lail­li­nen kartelli.

 3. Miten pis­to­ke­paik­ko­jen varaa­mi­nen juna­maa­til­la on han­ka­laa? Itse olen muu­ta­man ker­ran varan­nut, eikä se kai vaa­ti­nut kuin yhden lisä­va­lin­nan pai­nal­luk­sen. Tosin nykyi­sin pis­to­ke­pai­kat tai­ta­vat olla aina­kin suo­si­tum­mis­sa junis­sa aina lop­puun­myy­ty­jä. Auto­maat­ti ei muis­taak­se­ni erik­seen huo­mau­ta täs­tä, vaan ilmoit­taa vain ettei varaus­ta voi suo­rit­taa / tapah­tu­ma kes­key­tet­ty tjsp. 

  Nykyi­set toi­mis­to­hy­tit tai­ta­vat olla enim­mäk­seen van­ho­ja ykkös­luo­kan vau­nu­ja, kun ykkös­luo­kan tilat on siir­ret­ty kak­si­ker­ros­vau­nui­hin. Näi­hin tie­tääk­se­ni aio­taan­kin asen­taa pis­tok­keet kaik­kien istu­ma­paik­ko­jen koh­dal­le. Kun­nol­li­sis­ta toi­mis­to­ti­lois­ta en muis­ta kyl­lä kuul­lee­ni suunnitelmia. 

  Nykyi­sin­hän VR:llä on IC-junien ykkös­luo­kas­sa omi­tui­nen käy­tän­tö, jos­sa nel­jäs­tä käy­tä­väl­lä rin­nak­kain ole­vas­ta pen­kis­tä myy­dään vain kol­me istu­ma­paik­kaa. Yhden pai­kan myy­mät­tä jät­tä­mi­sel­lä halu­taan tuo­da jotain lisä­ar­voa mat­kan­te­koon, vaik­ka pen­kit ovat yhtä epä­mu­ka­via kuin kakkosluokassakin.

 4. Tosi­aan har­mit­ta­vaa, että pis­to­ke­pai­kat ovat kes­kel­lä vau­nua. Itse käyn usein ase­man lipun­myy­jäl­tä pyy­tä­mäs­sä pai­kan heti seu­raa­vas­ta penk­ki­ri­vis­tä. Yleen­sä sii­tä saa vir­ta­joh­don vedet­tyä. Saa muka­vam­man pai­kan ja tulee pal­ve­lua­lo­jen työl­li­syyt­tä­kin tuet­tua, kun lipun ostaa oikeal­ta ihmiseltä 🙂

  Tot­ta kyl­lä että mono­po­lia­se­ma ei luul­ta­vas­ti ole luo­nut VR:lle pai­net­ta kehit­tää pal­ve­lu­aan, orga­ni­saa­tio­taan jne.

 5. Vie­tit kak­si tun­tia puhe­mat­kal­la Vaa­sas­sa, mat­ka­si kes­ti yhteen­sä kah­dek­san tun­tia ja aiheu­tit osal­ta­si yli­mi­toi­te­tun jouk­ko­lii­ken­ne­vä­li­neen tur­haa kuor­mi­tus­ta, sit­ten vie­lä vaa­dit parem­paa pal­ve­lua eli haluai­sit kulu­tet­ta­van enem­män. Olet­ko kuul­lut “Meses­tä”? Oli­sit osoit­ta­nut erin­omais­ta esi­merk­kiä ener­gian­sääs­tön mah­dol­li­suuk­sis­ta kun oli­sit pyy­tä­nyt jär­jes­tä­mään puhe­ti­lai­suu­teen video­ty­kin ja neu­vot­te­lu­pu­he­li­men, joi­den väli­tyk­sel­lä oli­sit osal­lis­tu­nut etä­nä. Samal­la olis tar­jou­tu­nut pai­kal­le vai­vau­tu­nei­ta vaa­sa­lai­sia laa­jem­mal­le ylei­söl­le mah­dol­li­suus kuul­la, mitä sanot­ta­vaa sinul­la täl­lä ker­taa oli. Minua­kin oli­si saat­ta­nut kiinnostaa. 

  Net­ti­kon­fe­rens­se­ja jär­jes­te­tään Suo­mes­sa ylei­sis­tä asiois­ta häm­mäs­tyt­tä­vän vähän. Ilmei­ses­ti tilai­suuk­siin ei halu­ta kuin innok­kaim­mat kuu­li­jat, ja ilmei­ses­ti net­ti­kes­kus­te­lu­kult­tuu­ri on sit­ten­kin vie­lä lii­an tuo­re asia. Vai muka tie­to­yh­teis­kun­ta, pah!

 6. Jos se pis­to­ke­pai­kan varaa­mi­nen on help­poa, niin ker­to­kaa nyt sit­ten miten se tapah­tuu. Minä­kin olen käyt­tä­nyt juna­maat­tia vaik­ka kuin­ka pal­jon, enkä miten­kään ole kek­si­nyt, miten paik­kaa voi­si vaihtaa.

 7. Eikö tämän urpu­tuk­sen oikea osoi­te oli­si ollut VR eikä oma blo­gi? Tur­ha tääl­lä on jupis­ta par­taan­sa, kun meis­tä tus­kin kenes­tä­kään on tämäm polt­ta­van ongel­man rat­kai­si­jak­si. Luu­ri roh­keas­ti käteen ja soit­to VR:lle. Kyl­lä siel­lä var­mas­ti halu­taan palau­tet­ta pal­ve­lus­ta ja myös aidos­ti kehit­tää palvelua. 

  Osmol­la on tyl­sää autoillessa: 

  Autos­sa kun ei voi teh­dä mitään.”

  Autos­sa voi opis­kel­la audi­tii­vi­ses­ti, autos­sa voi hoi­taa hands free ‑lait­teen avul­la ihmis­suh­tei­taan, autos­sa voi kuun­nel­la kehit­tä­viä kes­kus­te­luoh­jel­mia tai musiik­kia. Ja ennen kaik­kea autos­sa voi AJATELLA rau­has­sa, mikä tun­tui­si luon­te­val­ta toi­min­nol­ta “mer­kit­tä­väl­le nyky­ajat­te­li­jal­le” (lai­naus krii­ti­kin päi­vien esittelystä) 🙂

 8. Timo Karo­sel­le
  Kaik­ki nel­jä Junaa (Hel­sin­ki-Sei­nä­jo­ki-Vaa­sa-Sei­nä­jo­ki-Hel­sin­ki) oli­vat puo­li­tyh­jiä, joten mat­kal­la käyt­tä­mä­ni ener­gia lisä­si junan ener­gia­mää­rää vain mää­räl­lä, jon­ka minun ja mat­ka­ta­va­roi­ne­ni kiih­dyt­tä­mi­nen ase­mien ja joi­den­kin mui­den pysäh­dys­ten jäl­keen täy­teen nopeu­teen vei. Junan ilman­vas­tuk­seen mat­kus­tuk­se­ni ei vai­kut­ta­nut mitään enkä oikein usko sen vai­kut­ta­neen myös­kään vie­rin­tä­va­tuk­seen. Hel­sin­ki-Sei­nä­jo­ki ‑mat­kal­la läs­nä­olo­ni lisä­si säh­kön­ku­lu­tus­ta yhden kiih­dy­tyk­sen­osal­ta noin 100 kJ. Näi­tä tai­si olla mat­kan var­rel­la suun­taan­sa vii­si, joten se väli vei yhteen­sä 1000 kJ eli noin 0,3 kilowattituntia.

  Oli junan kyy­dis­sä tie­tys­ti myös sen jar­rut­taes­sa. En itsea­sias­sa tie­dä, tuup­paa­ko vaih­to­vir­taa käyt­tä­vä vetu­ri jar­ru­tuse­ner­gian takai­sin verk­koon kuten tekee tasa­vir­taa käyt­tä­vä ratik­ka. Jos näin on, syn­ti­taak­ka­ni tie­tys­ti pie­ne­nee olen­nai­ses­ti.

  Sei­nä­jo­ki Vaa­sa välis­tä kan­nan huo­nom­paa omaatuntoa,koska juna pysäh­te­li pik­kua­se­mil­la yhte­nään ja vetu­ri käyt­ti die­se­liä. Yri­tän sam­mu­tel­la soi­maa­vaa omaa­tun­toa­ni sil­lä, että vai­ku­tin myös käyt­tö­ti­las­toi­hin ja ken­ties olin näin nopeut­ta­mas­sa välin sähköistämistä. 

  Kar­kea arvio kui­ten­kin on, että mat­ka­ni lisä­si ener­gian­ku­lu­tus­ta kilowattitunnilla.

  Toi­saal­ta tuon kym­me­nen tun­nin aika­na en ollut työ­huo­nees­sa­ni ja tie­to­ko­nee­ni (150W) oli sul­jet­tu­na. Siitä
  tuli siis sääs­töä 1,5 kWh. Käy­tin mat­kal­la­ni läp­pä­riä, mut­ta sen ener­gian­ku­lu­tus on noin 25 W. Näin pääs­tiin negawat­tei­hin, mut­ta se joh­tuu tie­tys­ti sii­tä, että tie­to­ko­nee­ni on energiasyöppö.

  Mut­ta tun­nin esi­tel­mä netis­sä. Pal­jon­ko ener­gi­aa se oli­si vie­nyt? Jos vain kym­me­nen ihmis­tä oli­si kat­so­nut sitä tie­to­ko­neel­laan, joi­den ener­gian­ku­lu­tus on 150 W, sii­hen oli­si solah­ta­nut enem­män ener­gi­aa kuin meni tuo­hon matkaani.

  Timo ei onnis­tu­nut vie­mään yöunia­ni syytöksellään.

  PS:

  Olen muu­ta­man ker­ran ollut tilai­suuk­sis­sa, jos­sa alus­tus on esi­tet­ty videol­ta val­ko­kan­kaal­le ja sen jäl­keen on ollut mah­dol­li­suus “kes­kus­tel­la” alus­ta­jan kans­sa netin väli­tyk­sel­lä. Ei se toi­mi. Puhues­sa kat­se­kon­tak­ti ylei­söön on aivan olen­nai­nen. En minä aina­kaan osaa pitää eloi­saa esi­tys­tä kameralle.

 9. Enpä nyt mal­ta olla urput­ta­mas­ta Osmol­le hie­man tuos­ta ajat­te­lu­mal­lis­ta. Muis­tut­taa nimit­täin mel­koi­sen pal­jon erään tut­tu­ni kom­ment­tia len­to­lii­ken­tees­tä: “eihän se minun mat­kus­ta­mi­se­ni pal­jon mitään vai­ku­ta kun oli­si se kone len­tä­nyt kui­ten­kin sin­ne Kana­rial­le”. Niin­pä niin.

  Mut­ta täy­tyy toki myön­tää se, että junal­la usein yli­mää­räis­ten mat­kus­ta­jien mää­rä ei sinän­sä lisää ympä­ris­tö­ra­si­tus­ta kovin pal­jon (kun­han juniin mah­tuu), mut­ta tulee­han sii­nä jos­sain vai­hees­sa se hyp­päys kun junia tar­vi­taan lisää. Vie­lä suu­rem­pi hyp­päys syn­tyy kun rataa ale­taan raken­taa lisää. Ja kyl­lä­hän se Oden mat­kus­ta­mi­nen­kin paran­taa junien talout­ta aina­kin, mikä las­kee hin­to­ja ja lisää mat­kus­ta­ja­mää­riä (jot­ka _saattavat_ sir­tyä autois­ta tai sit­ten ne ovat ihan uusia matkoja).

  Odel­la on mie­les­tä­ni muu­ten­kin vähän tur­han ruusui­nen kuva rai­de­lii­ken­teen ympä­ris­töys­tä­väl­li­syy­des­tä. Eihän se var­mas­ti mikään pahin kul­ku­muo­to ole, mut­ta mel­koi­sia ympä­ris­tö­hait­to­ja sekin aiheuttaa:
  http://www.stat.fi/tup/tietoaika/tilaajat/ta_07_05_ekotehokkuus.html

  En nyt saa auki noi­ta alku­pe­rä­si­siä raport­te­ja, jois­sa juna­lii­ken­net­tä­kin oltai­siin ver­tail­tu, mut­ta jo tuol­ta lin­kis­tä löy­tyy seu­raa­va lai­naus: “Esi­mer­kik­si tie­lii­ken­teen koko­nai­suu­te­na kulut­ta­mis­ta abioot­ti­sis­ta eli uusiu­tu­mat­to­mis­ta luon­non­va­rois­ta kuluu kes­ki­mää­rin 93 pro­sent­tia tei­den raken­ta­mi­seen ja yllä­pi­toon. Vain 7 pro­sent­tia uusiu­tu­mat­to­mis­ta luon­non­va­rois­ta kuluu polt­toai­neen kulutukseen.”

  Tämä on jo kuvaa­vaa. Vaik­ka en nyt sano­kaan, että tie­hank­keet ver­tau­tui­si­vat suo­raan rata­hank­kei­siin, on kui­ten­kin sel­vä että tuol­lai­sil­la luvuil­la kan­nat­tai­si ehkä alkaa kiin­nit­tää huo­mio­ta mui­hin­kin seik­koi­hin kuin ben­san kulu­tuk­seen (tai nii­den junas­sa käy­tet­ty­jen wat­tien ynnäi­lyyn). Ja nois­sa luvuis­sa len­to­lii­ken­ne­kään ei enää näy­tä aivan sel­lai­sel­ta pei­kol­ta kuin aiem­min (vai pitäi­si­kö sanoa, että muu lii­ken­ne näyt­tää entis­tä pahem­mal­ta peikolta…)

  Toki on myön­net­tä­vä, että pää­osa radois­ta oli­si ole­mas­sa “joka tapauk­ses­sa” ihan pel­käs­tään tava­ra­lii­ken­teen vuok­si (sama pätee toki ties­töön­kin). Täl­löin voi­daan aja­tel­la myös laut­ta­mat­kai­lun Ruot­siin ole­van lähes “ilmais­ta”, kos­ka mat­kus­ta­ja ei pal­jon polt­toai­ne­ta­set­ta tai laut­to­jen lii­ken­ne­mää­riä hei­lau­ta kos­ka lau­tat tar­vi­taan joka tapauk­ses­sa tava­ra­lii­ken­teen hoi­ta­mi­seen (Tal­lin­nan pika­laut­ta­lii­ken­net­tä tämä ei luon­nol­li­ses­ti koske).

  Kari

 10. Olen lähiai­koi­na mat­kus­ta­nut pari ker­taa Turus­ta Hel­sin­kiin vau­nus­sa, jon­ka jokai­sel­la pai­kal­la oli pis­to­ke. En muis­ta, oli­ko IC vai Pen­do­li­no. Uudem­mis­sa vau­nuis­sa toi­vo­muk­see­si on siis jo vastattu.

 11. Fik­su hank­ki­si läp­pä­riin­sä jo osto­het­kel­lä toi­sen, mie­luus­ti ns. tehoa­kun. Kah­ta akkua käyt­tä­mäl­lä voi hel­pos­ti työs­ken­nel­lä usei­ta tun­te­ja. Var­sin­kin jos käyt­tää läp­pä­rin vir­ran­sääs­tö­omi­nai­suuk­sia mak­si­maa­li­ses­ti. Kir­joit­ta­mi­seen esim. ei tar­vi­ta koko pro­ses­so­ri­te­hoa vaan voi käyt­tää valin­nais­ta sääs­tö­ti­laa. Lisä­tie­to­ja läp­pä­rin manuaalista.

  Hank­ki­mal­la useam­man akun voi myös piden­tää lait­teen reaa­lis­ta käyt­töi­kää, sil­lä mones­ti 3 vuot­ta van­haan lait­tee­seen on mah­do­ton­ta saa­da enää akkua. Useam­man akun hyö­dyt ovat ilmei­set. Ja kai­ken lisäk­si ne voi lada­ta vir­hei­den rakas­ta­mal­la tuu­li­säh­köl­lä siel­lä mis­sä sitä on saatavissa.

 12. Tuo Karin viit­taa­ma eko­te­hok­kuus­ti­las­to, jota minä­kään en saa auki, on aika kum­mal­li­nen, kos­ka sii­nä las­ke­taan luon­non­va­ro­jen kulu­tus­ta ton­nei­na. Ton­ni hiek­kaa = ton­ni plu­to­niu­mia. Mit­ta­ri on niin äly­tön, ettei sitä voi käyt­tää mihinkään. 

  Tämä minun mar­gi­naa­li­las­kel­ma­ni oli vas­taus Timo Karo­sen väitteeseen,että vein pai­kan täy­des­tä junas­ta. Kun mat­kus­tin aamul­la pois Hel­sin­gis­tä ja illal­la takai­sin, kul­jin ruuh­kaa vas­taan, mikä perus­te­lu vähän puol­si marginaalitarkastelua.

  Oikea las­kel­ma on miet­tiä, mitä tapah­tui­si, jos tuhat kal­tais­ta­ni toi­mi­si samal­la taval­la. Sil­loin Pen­do­li­noa pitää piden­tää — rato­ja ei tar­vi­ta lisää, kos­ka tupla­pi­tui­nen Pen­do­li­no ei vie sen enem­pää rataa. Pai­noa junal­la on tonni/matkustajapaikka, joten nuo ener­gia­mää­rät pitää ker­toa kym­me­nel­lä. Täs­sä välis­sä selvitin,että Pen­do­li­no todel­la syöt­tää jar­ru­tuse­ner­gian takai­sin verkkoon,joten ener­gia­mää­rät putoa­vat olennaisesti.

  Lai­va­lii­ken­teen osal­ta argu­ment­ti että se kul­ki­si kui­ten­kin ei pidä paik­kaan­sa. Rah­din kul­jet­ta­mi­seen ei noin val­ta­via lai­vo­ja tar­vi­ta. Kun­non RoRo-alus kul­kee mur­to-osal­la sitä, mitä nuo uivat ker­ros­ta­lot kulut­ta­vat. Itä­me­ren lii­ken­tees­sä tar­jon­ta sopeu­tuu jat­ku­vas­ti kysyn­tään. Lai­va­vuo­ro­jen mää­rä riip­puu matkustajamääristä. 

  Toi­von totaa­lis­ta boi­kot­tia Ruot­sin­lai­voil­le. Käyt­tä­kää vaik­ka len­to­ko­net­ta. Se vie vähem­män energiaa.

 13. Osmo kiin­nit­tää huo­mio­ta tär­ke­ään epä­koh­taan VR:n pal­ve­luis­sa. Oma­toi­mi­ses­ti pis­to­ke­pu­lan voi rat­kais­ta pitä­mäl­lä pien­tä jako­ra­si­aa muka­na, jol­loin pc-paik­ko­jen mää­rän saa nelin­ker­tais­tet­tua itselleen.
  Itse olen PA:n kans­sa samoil­la lin­joil­la: WLAN-yhteys oli­si erit­täin ter­ve­tul­lut lisä, jos­ta oli­sin val­mis mak­sa­maan ylimääräistäkin.
  Kil­pai­lun puut­tu­mi­nen var­mas­ti hidas­taa juna­pal­ve­lui­den parantamista.
  Voi­si­ko joku nyt vih­doin selit­tää miten siel­tä juna­maa­tis­ta saa sen pc-paikan!

 14. Ei tuli­si heti mie­leen nipot­taa puut­tu­vis­ta vir­ta­pis­tok­keis­ta. En tee sitä kah­vi­lois­sa­kaan (tai teras­seil­la), jois­sa toi­si­naan pidän läp­pä­riä pöy­däl­lä. Läp­pä­rin otan mukaan usein loma­mat­koil­le­kin ja saa­tan hoi­taa kii­rei­sen työ­asian vaik­ka uima-altaan reu­nal­ta, park­ki­pai­kal­ta, kah­vi­las­ta, mis­tä tahansa.
  En jak­sa nipot­taa asiois­ta, jot­ka on help­po lait­taa kun­toon ihan itse, mui­ta neu­vo­mat­ta. Tie­to­ko­nee­seen saa hyvin vir­taa myös:
  — täy­teen lada­tus­ta akusta
  — täy­teen­la­da­tus­ta vara-akus­ta / ‑akuis­ta
  — ulkoi­ses­ta, täy­teen­la­da­tus­ta virtalähteestä

  Mui­ta­kin kei­no­ja on.

  Eli­nan tavoin olen huo­man­nut, että yksi­tyi­sau­toil­les­sa voi teh­dä pal­jon kivo­ja asioi­ta, kuten aja­tel­la rau­has­sa. Mie­li­musiik­kia kuun­nel­len, sil­lä volu­mel­la kuin huvit­taa. Autos­sa voi mutis­ta itsek­seen, kun vitut­taa. Autos­sa voi lau­laa kovaan ääneen, kun on kivaa.
  Autos­sa voit pie­res­kel­lä, jos pie­ret­tää. Autos­sa hen­gi­tyk­se­si saa hais­ta, per­set­tä kutit­taa. Autos­sa vai­mo ei mäkä­tä, työ­to­ve­rit eivät kiin­ni­tä kel­tai­sia lap­pu­ja moni­to­riin tai työ­pöy­dän reu­nal­le muis­tu­tuk­sek­si kii­rei­sis­tä pro­jek­teis­ta ja soittopyynnöistä.

  Suo­sit­te­len yksi­tyi­sau­toi­lun lisää­mis­tä kai­kil­le kii­rei­sil­le, kovas­sa pai­nees­sa elä­vil­le arjen san­ka­reil­le. Vähin­tään tun­ti päi­väs­sä tekee hyvää.

 15. Vaa­saan mat­kus­ta­mi­nen junal­la on muu­ten­kin sur­ke­aa, sil­lä sin­ne kul­kee junia huo­nos­ti. Käyn Vaa­sas­sa Tam­pe­reel­ta vii­koit­tain — yksin autol­la ajaen. Omal­la koh­dal­la­ni juna­mat­kus­tus lisäi­si pois­sao­loa kotoa noin vuo­ro­kau­den vii­kos­sa ver­rat­tu­na autoi­luun tai sit­ten pitäi­si mat­kus­taa äärim­mäi­sen epä­miel­lyt­tä­viin aikoi­hin. Lisäk­si Vaa­sas­sa pitää myös liik­kua ja kau­pun­gin jul­ki­nen lii­ken­ne ei ole kaksista. 

  Autos­sa aika kuluu huk­kaan, junas­sa voi­si lukea tai teh­dä töi­tä. Eten­kin jos oli­si vie­lä net­ti­mah­dol­li­suus. Olen Eli­nan ja Jan­nen kans­sa täy­sin eri miel­tä akti­vi­tee­teis­ta autoa ajaes­sa. Monil­la mat­koil­la­ni olen kokeil­lut käyt­tää aikaa­ni hyö­dyk­si, mut­ta tur­val­li­suus­syis­tä lope­tin. Ihmis­suh­tei­den hoi­to puhe­li­mel­la vaik­ka sit­ten hands freel­la tai ääni­kir­jan kuun­te­le­mi­nen on yksin­ker­tai­ses­ti vaa­ral­lis­ta, sil­lä havain­to­ky­ky heik­ke­nee oleel­li­ses­ti. Maan­tie­tä ajaes­sa tätä ei huo­maa — ennen kuin tapah­tuu jotain. Kes­kit­ty­mi­nen johon­kin muu­hun kuin aja­mi­seen piden­tää reak­tio­ai­kaa oleel­li­ses­ti. Moni ajat­te­lee yli­mie­li­ses­ti pys­ty­vän­sä vaik­ka mihin ajaes­saan, mut­ta ei tajua, kuin­ka suu­ren ris­kin todel­li­suu­des­sa ottaa. Kuin ajai­si humalassa.

 16. Ter­ve

  On se kum­mal­lis­ta, kun aikui­set täys­päi­set ihmi­set eivät osaa pysyä otsi­kon aihees­sa. Ode poh­ti, mik­si junas­sa ei ole riit­tä­väs­ti pis­tok­kei­ta läp­pä­rin käyt­töön ja joku kom­men­toi sitä tote­mal­la mm, että omas­sa autos­sa voi vapaas­ti piereskellä.
  O tem­po­ra o mores.

 17. Jan­ne esit­ti, ettei pis­to­rasioi­ta tarvita,koska mat­kus­ta­ja voi ottaa mukaan­sa kas­sil­li­sen vara-akkuja.

  Niin­pä niin, mik­si hotel­leis­sa on pyyh­keet, vaik­ka mat­kus­ta­ja voi tuo­da omat mukanaan.

  1) vara-akut mak­sa­vat. On pal­jon hal­vem­paa lait­taa junaan pis­to­ra­sia, jota voi­vat käyt­tää tuhan­net mat­kus­ta­jat kuin että kaik­ki VR:n mat­kus­ta­jat hank­ki­vat vara-akkuja.

  2) Vara-akut painavat

  3) Akut kuor­mit­ta­vat ympäristöä.

 18. Ter­ve Jouni!

  Itse­kin täys­päi­se­nä (?) tie­tä­net, että nor­maa­li kes­kus­te­lu haa­rau­tuu aina puu­mai­ses­ti ihmis­ten asso­si­aa­tioi­ta seu­rail­len. Jos otsik­ko­na on juna­lii­ken­teen pal­ve­lut lie­nee sel­vää, että sii­tä siir­ry­tään eri kul­ku­muo­to­jen ver­tai­luun jne…jne.

  Miten muu­ten oma, vain toi­sia kes­kus­te­li­joi­ta kom­men­toi­va kir­joi­tuk­se­si liit­tyi aihee­seen? Toit­ko esiin monia­kin uusia rat­kai­su­mal­le­ja pistorasiahaasteeseen?

  Cogi­to ergo sum! (osa­taan sitä lati­naa täälläkin 🙂 )

 19. Onko­han nou junien pis­tok­keet jyvi­tet­ty lip­pu­jen hin­taan niin, että ne mak­sa­vat, jot­ka käåyt­täbät. nyky­tek­nii­kal­la on mah­dol­lis­ta mita­ta tar­kas­ti säh­kön­ku­lu­tus ja mak­sat­taa käyt­tö rasit­ta­mat­ta mui­ta matkustavia.

 20. Yli­pään­sä pis­to­rasioi­ta pitäi­si olla enem­män. Ensin­nä­kin tämä on ihan elä­män­laa­tu­ky­sy­mys, ihmi­sil­lä on kai­ken sor­tin ladat­ta­via lait­tei­ta. Ympä­ris­tö­nä­kö­kul­mas­ta, puhu­taan sit­ten kan­net­ta­vis­ta tie­to­ko­neis­ta tai MP3-soit­ti­mis­ta, niin ne pää­sään­töi­ses­ti ovat monin ver­roin ener­gia­te­hok­kaamp­pia kuin vaihtoehdot.

  Luin jos­kus pik­ku-uuti­sen jos­tain päin Ruot­sia, että siel­lä on park­ki­tol­pis­sa pis­tok­keet, kos­ka läm­min auto tuot­taa vähem­män pääs­tö­jä. Tämä liit­tyy myös lelu­haa­vee­see­ni: Ajat­te­lin ostaa säh­kös­koot­te­rin, 2–3kWh/100km on muu­ten junaan tai ratik­kaan­kin ver­rat­tu­na aika hyvin, mut­ta mis­sä minä ker­ros­ta­los­sa asu­ja­na sen lataisin?

 21. Vie­lä yksi jut­tu, sem­moi­nen jat­ko­joh­dol­li­nen jako­ra­sia jol­le sen yhden pis­tok­keen jakaa vaik­ka kym­me­nel­lä mat­kus­ta­jal­le mak­saa alle kym­me­nen euroa, kerä­tään­kö koleh­ti ja lah­joi­te­taan VR:llä muutama?

 22. Hei, tie­dok­si pc-pai­kan varauk­ses­ta kysel­leil­le: Kävin tänään illal­la mui­den asioi­den ohes­sa näp­päi­le­mäs­sä Hel­sin­gis­sä juna­maat­tia, kun en itse ole tain­nut kuu­kausiin pc-paik­kaa vara­ta enkä var­mas­ti muis­ta­nut, miten se tapah­tuu. Valin­ta käy kyl­lä hel­pos­ti, mut­ta vaa­tii näkö­jään yhden jujun.

  Kun on näp­päil­lyt halua­man­sa mat­kan, auto­maat­ti tar­jo­aa pika­va­lin­ta­na mah­dol­li­suut­ta vara­ta lipun seu­raa­vak­si läh­te­vään junaan. Tätä pika­va­lin­taa käyt­täes­sään ei näkö­jään ole mah­dol­lis­ta vara­ta pc-paik­kaa. Pika­va­lin­to­jen sijaan kan­nat­taa siis aina vali­ta ala­reu­nas­sa ole­va “muut liput ja junat”-kohta, ja vali­ta siel­tä se juna, johon on menos­sa. Tämän jäl­keen juna­maat­ti kysyy mah­dol­li­sia alen­nuk­sia, ja näi­den jäl­keen se kysyy, tulee­ko eri­kois­paik­kaa. PC-paik­ka löy­tyy täs­tä eri­kois­pai­kat-koh­das­ta, lem­mik­ki­paik­ko­jen yms. ohel­la. Kokei­lin muu­ta­maa eri yhteyt­tä, ja tätä kaut­ta pc-pai­kan sai varat­tua aina­kin näil­le tes­taa­mil­le­ni yhteyk­sil­le, myös mat­kan alkaes­sa Kot­kas­ta. Mut­ta täl­löin tie­tys­ti vas­ta Kou­vo­las­ta alkaen, jos jat­ko­mat­kan junas­sa paik­ko­ja on, Kot­ka-Kou­vo­la ‑välil­lä on vain lähijunakalustoa. 

  VR:lle on tosi­aan tulos­sa 20 uut­ta IC-vau­nua, joi­hin näh­tä­väs­ti nuo pis­tok­keet asen­ne­taan jokai­sel­le istu­ma­pai­kal­le. Vau­nuis­ta muu­ta­ma on tul­lut, mut­ta menee var­maan useam­pi kuu­kausi, ennen­kuin ne saa­daan kaik­ki lii­ken­tee­seen ja mukaan VR:n varausjärjestelmään.

 23. Todel­la­kin, kes­kus­te­lu haa­rau­tuu. Ihan kuin ryh­mä­työs­sä, jos­sa pitäi­si löy­tää rat­kai­su yhtei­seen ongel­maan. Pitää olla joko kova­luon­toi­nen puheen­joh­ta­ja tai riit­tä­vän fik­sut kes­kus­te­li­jat, että pääs­täi­siin johon­kin tulok­seen. Nyt ei saa­da edes sel­vil­le, miten juna­maa­tis­ta tila­taan se pis­to­ke­paik­ka, joi­den riit­tä­mät­tö­myys oli se alku­pe­räi­nen kysymys.

  Yhdis­täi­sin nämä kes­kus­te­lut raken­ta­vas­ti kysy­mäl­lä, kuin­ka mon­ta pis­to­ke­paik­kaa Tam­pe­re-Vaa­sa ‑väliä aja­vas­sa hen­ki­lö­au­tos­sa on ja saat­taa­ko pis­to­ke­paik­ko­jen puu­te hen­ki­lö­au­ton ala­kyn­teen suh­teen junaan? 

  Prous­tin kuun­te­le­mi­nen auto­ra­dios­ta tus­kin kor­vaa sitä työ­pa­nos­ta, jon­ka kan­net­ta­val­la tie­to­ko­neel­la — pis­to­ke­paik­ko­jen riit­täes­sä — voi­si antaa tähän yhtei­seen kekoon, jol­la tämä­kin blo­gi kustannetaan.

  Kos­ka en osaa lati­naa, voin vain suo­mek­si häm­mäs­tel­lä onko se, että on ole­mas­sa, riit­tä­vä osoi­tus sii­tä, että myös ajattelee…

 24. Osmon toi­ve pis­to­rasiois­ta on otet­tu huo­mioon VR:llä. Lii­ken­tees­sä on jo kym­men­kun­ta kak­si­ker­ros­vau­nua, jois­sa on pis­to­rasiat kai­kil­le pai­koil­le. Lisää tulee kym­me­nen kesään men­nes­sä. Kysees­sä on se kah­den­kym­me­nen vau­nun sar­ja, jon­ka val­tio tila­si työl­li­syys­syis­tä Otan­mäen Tal­gol­ta. Myös aikai­sem­mat (ilmei­ses­ti kak­si­ker­ros-) vau­nut täy­den­ne­tään pis­to­rasioil­la vuo­teen 2009 men­nes­sä (Läh­de: Resii­na 4. 2007) 

  Art­tu­ri Björ­kin toi­vees­ta, eli WLAN-ver­kos­ta ei sen­si­jaan ole näky­nyt merk­kiä­kään. Ruot­sis­sa­han kai­kis­sa Pen­do­li­no­jam­me vas­taa­vis­sa x2000-junis­sa on WLAN ollut jo muu­ta­man vuo­den. Yhteys on tosi hyvä ja nopea. Ihan tois­ta maa­il­maa kuin mei­dän tök­ki­vät gpsr-yhteytemme.
  Työt suju­vat parem­min kuin toi­mis­tol­la, kos­ka junas­sa on koke­muk­se­ni mukaan yleen­sä kui­ten­kin rau­hal­li­sem­pi työym­pä­ris­tö kuin työ­pai­kal­la. Osmol­la on ollut joten­kin huo­no tuu­ri mat­kal­la häi­riöi­den suh­teen. Yleen­sä Poh­jan­maan radal­la mat­kus­ta­jat istu­vat hil­jaa kuin hautajaisissa.

  Ruot­sis­sa mat­kus­taes­sa huo­maa aina jota­kin vas­taa­vaa uut­ta, joka saa huo­maa­maan, min­kä­lai­nen tie­to­tek­nii­kan taka­pa­ju­la Suo­mi oikeas­ti onkaan. 

  WLAN:in käyt­tö mak­saa kyl­lä­kin kak­kos­luo­kas­sa koko mat­kan ajal­ta 109 kr = 11 €. Mak­sa­mis­ta kyl­lä­kin hel­pot­taa se, että juna­mat­kus­tuk­seen löy­tää huo­mat­ta­van hal­po­ja vuo­ro­ja. Mat­kat kun on hin­noi­tel­tu kysyn­nän mukaan. Ruot­sis­sa mat­kus­taa ykkös­luo­kas­sa sopi­vil­la vuo­roil­la sel­väs­ti hal­vem­mal­la kuin meil­lä kak­ko­ses­sa ja ykkös­luo­kas­sa WLAN kuu­luu tie­tys­ti hintaan.

  SJ ase­tet­tiin Ruot­sis­sa kym­men­kun­ta vuot­ta sit­ten osit­tai­seen kil­pai­luun ja se on sopi­vas­sa, ei lii­an äkäi­ses­sä kil­pai­lu­ti­lan­tees­sa hio­tu­nut rupu­yh­tiös­tä mel­koi­sen hyvin pär­jää­väk­si. Osoi­tuk­se­na on, että SJ voit­ti takai­sin usei­ta vuo­sia mui­den yhtiöi­den hoi­dos­sa olleen poh­jois-Ruot­sin yöjunaliikenteen. 

  Vähit­täi­nen kil­pai­lun avaa­mi­nen voi­si meil­lä­kin olla hyö­dyk­si. Juna­mat­kus­tua on meil­lä kyl­lä muka­vaa, mut­ta mel­ko exclusii­vis­ta tou­hua, johon köy­häl­lä ei ole koh­ta varaa. Köy­hem­pi jou­tuu len­tä­mään ja aja­maan omal­la autolla.

 25. Junien taval­li­sis­sa pen­keis­sä on usein nii­tä pik­ku­pöy­tiä, jot­ka muis­ti­ni mukaan ovat aika onnet­to­mia läp­pä­ri­na­lusia, mut­ta sai­si­ko­han ne esim jon­kin­lai­sel­la lisä­te­li­neel­lä parem­min tähän tar­koi­tuk­seen sopi­vak­si? Pis­tok­kei­den lisää­mi­sen lisäk­si WLAN­kaan ei lie­ni­si pois­sul­jet­tu vaih­toeh­to — niin monet pen­de­löi­vät tai kokous­mat­kai­le­vat junal­la, että työ­ajan aloit­ta­mi­sel­la mat­kus­taes­sa ko kus­tan­nuk­set kuit­tau­tu­vat kyl­lä yhteiskunnalle.

  Pak­ko kom­men­toi­da myös tois­ta kes­kus­te­lu­juon­net­ta: Tun­nin autoi­lun sijas­ta tun­ti käve­lyä las­kee pal­jon tehok­kaam­min v‑käyrää. Kova­sie­lui­sem­pi käve­li­jä, tiet­tyä dis­kre­ti­aa nou­dat­taen, voi samal­la kui­ta­ta myös pie­res­ke­ly­tar­peen­sa. Lau­les­ke­lu­tar­peet on kui­ten­kin parem­pi hoi­taa kave­rin kans­sa, sil­lä outo­jen sosi­aa­lis­ten käyt­täy­ty­mis­koo­diem­me mukaan kak­si käve­le­vää lau­les­ke­li­jaa == pie­ni katu­ku­vaan iloa tai aina­kin eloa tuo­va ele­ment­ti, mut­ta yksi käve­le­vä lau­les­ke­li­ja == hul­lu. Valitettavsti.

 26. Minus­ta sinä esi­tit junaan säh­kö­pis­to­ra­si­aa sil­le vir­taa kulut­ta­val­le tie­to­ko­neel­le­si, ynnää sii­hen vir­ran­ku­lu­tuk­seen junal­la kulut­ta­ma­si säh­kö pääl­le. Tus­kin mal­tat pysyä toi­mis­tol­la­si pois­sa “lin­joil­ta” kum­min­kaan *hyvän­tah­tois­ta hyker­te­lyä*. Minä toi­saal­ta tar­koi­tin esit­tää, että vaik­ka­pa You­Tu­bes­sa jul­kais­tu “puhe” tavoit­taa tehok­kaam­min kuu­li­joi­ta kuin Vaa­saan junal­la kul­je­tet­tu puhe, jopa Vaa­sas­sa. Sinun kan­nat­tai­si ehdot­to­mas­ti ryh­tyä jaka­maan jul­ki­set puhee­si ver­kos­sa videoi­na. Kir­joi­tet­tu­na­kin ne jotain ker­to­vat, mut­ta hyvä puhu­ja ker­too eleil­lään pal­jon lisää. 

  Ihmis­ten kul­jet­ta­mi­nen vero­va­roin kom­pen­soi­dul­la junal­la ei ole mie­les­tä­ni tavoi­tel­ta­va asia. Lähiö­elä­mä voit­taa jouk­ko­lii­ken­teen, jos täs­sä kivi, pape­ri, sak­set ‑tyyp­pi­ses­ti kisail­laan. Jos Hel­sin­kiin ei pää­si­si niin hel­pos­ti jouk­ko­lii­ken­ne­vä­li­neil­lä, monien mata­la­palk­kais­ten ammat­tien palk­ka­ta­so nousi­si. Ei siel­lä aamu­ruuh­kas­sa pika­ruo­ka­ra­vin­to­loi­den väki autoi­neen mate­le, nimit­täin. Kun toi­mis­to­työ yhä useam­min on aidos­ti mah­dol­lis­ta siir­tää verk­koon, pal­ve­lut palaa­vat lähiöi­hin ja auto­mar­ke­tit jää­vät his­to­ria­kir­joi­hin anek­doo­tik­si epä­on­nis­tu­nees­ta talous­ko­kei­lus­ta. Sil­loin junil­la kul­kee enää lähin­nä kont­ti­lii­ken­ne. Onhan sel­lai­nen iso juna aivan tur­han iso kapis­tus pie­nen ihmi­sen liikutteluun.

 27. Tuo Karin viit­taa­ma eko­te­hok­kuus­ti­las­to, jota minä­kään en saa auki, on aika kum­mal­li­nen, kos­ka sii­nä las­ke­taan luon­non­va­ro­jen kulu­tus­ta ton­nei­na. Ton­ni hiek­kaa = ton­ni plu­to­niu­mia. Mit­ta­ri on niin äly­tön, ettei sitä voi käyt­tää mihinkään.”

  On tie­tys­ti ajan huk­kaa kes­kus­tel­la tut­ki­muk­ses­ta johon kum­pi­kaan kes­kus­te­li­ja ei ole pereh­ty­nyt. Mut­ta kuvit­te­li­sin tut­ki­muk­sen teh­nei­den taho­jen aina­kin jol­lain tasol­la otta­neen kan­taa mää­rit­te­le­mien­sä kuor­mi­tus­ten jär­ke­vyy­teen (ja vii­me kädes­sä­hän tie­deyh­tei­sön kri­tii­kin pitäi­si var­mis­taa tut­ki­muk­sen luo­tet­ta­vuus ja tuo­da esiin mah­dol­li­set ongel­ma­koh­dat). Joka tapauk­ses­sa oli­sin kui­ten­kin tai­pu­va­sem­pi usko­maan LVM:n sel­vi­tyk­seen kuin Osmon “tupak­ka-askin kan­teen” teke­mään las­kel­maan. Kai­kel­la kunnioituksella 🙂

  Kom­ment­ti­ni oleel­li­nen sisäl­tö on kui­ten­kin se, että mie­les­tä­ni Osmo pitää junien aiheut­ta­maa ympä­ris­tö­kuor­mi­tus­ta oleel­li­ses­ti pie­nem­pä­nä kuin mitä ne objek­tii­vi­ses­ti arvioi­den ovat. Ja en nyt edes väi­tä, että viit­taa­ma­ni artik­ke­li oli­si objek­tii­vi­nen totuus (näis­sä lii­ken­teen ulkoi­siin vai­ku­tuk­siin liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä sel­lais­ta tus­kin kos­kaan tul­laan saa­vut­ta­maan), mut­ta ei nii­tä ympä­ris­tö­kus­tan­nuk­sia myös­kään voi­da las­kea pel­käs­tään yksit­täi­sen mat­kus­ta­jan ener­gia­kus­tan­nuk­sia ynnäämällä.

  Tämä minun mar­gi­naa­li­las­kel­ma­ni oli vas­taus Timo Karo­sen väitteeseen,että vein pai­kan täy­des­tä junas­ta. Kun mat­kus­tin aamul­la pois Hel­sin­gis­tä ja illal­la takai­sin, kul­jin ruuh­kaa vas­taan, mikä perus­te­lu vähän puol­si marginaalitarkastelua.”

  Pitää paik­kan­sa, käsit­tääk­se­ni minä myön­sin tämän näkö­kul­man oikeu­tuk­set jos­sain mää­rin edel­li­ses­sä pos­tauk­ses­sa­ni. Mut­ta tämä näkö­kul­ma on ainoas­taan yksi mah­dol­li­nen (eikä mie­les­tä­ni kovin oikea glo­baa­le­ja ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia tarkasteltaessa).

  Oikea las­kel­ma on miet­tiä, mitä tapah­tui­si, jos tuhat kal­tais­ta­ni toi­mi­si samal­la taval­la. Sil­loin Pen­do­li­noa pitää piden­tää — rato­ja ei tar­vi­ta lisää, kos­ka tupla­pi­tui­nen Pen­do­li­no ei vie sen enem­pää rataa. Pai­noa junal­la on tonni/matkustajapaikka, joten nuo ener­gia­mää­rät pitää ker­toa kym­me­nel­lä. Täs­sä välis­sä selvitin,että Pen­do­li­no todel­la syöt­tää jar­ru­tuse­ner­gian takai­sin verkkoon,joten ener­gia­mää­rät putoa­vat olennaisesti.”

  Ei se näin mene. Yhtä hyvin Tene­rif­fal­le len­tä­vä voi perus­tel­la len­ton­sa siten, että jos muut teke­vät samoin, voi­daan käyt­tää suu­rem­paa konet­ta, jon­ka ener­gia­te­hok­kuus on parem­pi kuin pie­nem­pien (nyt käy­tös­sä ole­vien) konetyyppien. 

  Ei ole mil­lään tavoin sel­vää, että yli­mää­räi­set mat­kus­ta­jat siir­ret­täi­siin vau­nu­ja lisää­mäl­lä. Eihän Hel­sin­gin ja Tam­pe­reen juna­lii­ken­net­tä­kään hoi­de­ta yhdel­lä nel­jä kilo­met­riä pit­käl­lä junal­la vaik­ka se kuin­ka oli­si eko­lo­gi­ses­ti paras ratkaisu.

  Kuten aiem­min tote­sin, kyl­lä se on tot­ta, että mikä­li las­ke­taan yksit­täi­sen mat­kus­ta­jan ympä­ris­tö­kus­tan­nuk­sia (tai vaik­ka VR:lle aiheu­tu­via lisä­kus­tan­nuk­sia), eivät ne kum­moi­sia ole. Pitää kui­ten­kin muis­taa, että nämä mat­kus­ta­ja­mää­rät vii­me kädes­sä joh­ta­vat uusiin ratain­ves­toin­tei­hin (vaik­ka­pa Lah­den oiko­ra­taan). Ja nämä inves­toin­nit eivät vält­tä­mät­tä ole ympä­ris­tön kan­nal­ta hyviä asioi­ta. Vai onko pen­de­löin­ti Lah­des­ta Hel­sin­kiin kes­tä­vän kehi­tyk­sen mukaista?

  Minus­ta junia pide­tään mones­ti eko­lo­gi­sem­pi­na vaih­toeh­toi­na ideo­lo­gi­sis­ta syis­tä vaik­ka ne eivät sitä aina ole. On tapauk­sia jois­sa esim. len­to­lii­ken­ne on eko­lo­gi­sem­paa kuin junaliikenne.

  Yleen­sä ottaen asia, joka ns. vih­reäs­sä poli­tii­kas­sa tök­kii on täl­lai­nen ideo­lo­gi­nen ajat­te­lu tyy­liin: “juna hyvä — auto paha”, “bus­si hyvä — len­to­ko­ne paha”. Eivät ne asiat ihan niin yksioi­koi­sia ole. 

  Lai­va­lii­ken­teen osal­ta argu­ment­ti että se kul­ki­si kui­ten­kin ei pidä paik­kaan­sa. Rah­din kul­jet­ta­mi­seen ei noin val­ta­via lai­vo­ja tar­vi­ta. Kun­non RoRo-alus kul­kee mur­to-osal­la sitä, mitä nuo uivat ker­ros­ta­lot kulut­ta­vat. Itä­me­ren lii­ken­tees­sä tar­jon­ta sopeu­tuu jat­ku­vas­ti kysyn­tään. Lai­va­vuo­ro­jen mää­rä riip­puu matkustajamääristä.”

  Saa­tat olla oikeas­sa. Oma käsi­tyk­se­ni perus­tuu kol­meen oletukseen:
  1) Lai­va­lii­ken­ne on ylei­ses­ti ener­gia­te­ho­kas­ta jos ton­ni­ki­lo­metr­jä ver­ra­taan energiankulutukseen.
  2) Ruot­sin ja Suo­men väli­sen lai­va­lii­ken­teen tär­kein suun­nit­te­lu­pe­rus­te on tavaraliikenne
  3) Talou­del­li­set syyt joh­ta­vat käy­tän­nös­sä myös ener­gia­te­hok­kaa­seen toi­min­taan ko. reiteillä.

  Mikä tahan­sa yllä ole­vis­ta ole­tuk­sis­ta saat­taa olla vää­rä, mah­dol­li­sest pahas­tik­kin. Esi­mer­kik­si lai­vo­jen kouk­kaa­mi­nen Maa­rian­ha­mi­nan kaut­ta — vero­tek­ni­sis­tä syis­tä — var­mas­ti joh­taa epä­te­hok­kaa­seen toi­min­taan ja polt­toai­neen­ku­lu­tuk­sen kasvuun.

  Jos jol­la­kul­la on esit­tää jotain oike­aa tut­ki­mus­ta nois­ta ympä­ris­tö­kus­tan­nuk­sis­ta, oli­sin kiin­nos­tu­nut tutustumaan.

  Toi­von totaa­lis­ta boi­kot­tia Ruot­sin­lai­voil­le. Käyt­tä­kää vaik­ka len­to­ko­net­ta. Se vie vähem­män energiaa.”

  Minä en tätä aivan pure­mat­ta nie­le. Mie­les­tä­ni on eko­lo­gi­sem­paa men­nä Tuk­hol­maan lai­val­la kuin len­to­ko­neel­la. Täs­sä oli­si kovas­ti hou­kut­te­le­vaa käyt­tää samaa argu­ment­tia kuin Osmo junien kans­sa: kyl­lä­hän ne lai­vat kui­ten­kin kul­ke­vat ja minun kiih­dyt­tä­mi­seen käy­tet­ty ener­gia ei pal­jon ener­gian­ku­lu­tus­ta lisää 🙂

  Mut­ta tie­ten­kin eko­lo­gi­ses­ti aja­tel­len ongel­ma on sii­nä, että pää­osa niil­lä lau­toil­la mat­kus­ta­vis­ta menee sin­ne Tuk­hol­maan, kos­ka se lai­va kul­kee (lai­va­lii­ken­ne siis lisää ns. “tur­hia” mat­ko­ja). Mut­ta mik­sei tämä sama argu­ment­ti toi­mi­si myös junaliikenteeseen?

  Kari

 28. Junien pituuut­ta rajoit­taa lai­tu­ri­pi­tuus, sikä­li kun se ei tule vas­taan niin Osmo on kyl­lä oikeas­sa että kapa­si­teet­tia kas­va­te­taan lisää­mäl­lä vau­nu­ja eikä vuo­ro­ja. Lisää rai­tei­ta taas tar­vi­taan tiheäm­pään vuo­ro­vä­liin ja uusiin reit­tei­hin. Ja tava­ra­ju­na saat­taa hyvin­kin olla nel­jän kilo­met­rin mit­tai­nen. Annoin muu­ten ker­toa itsel­le­ni, että met­roa­se­mat kulut­ta­vat Hel­sin­gis­sä enem­män säh­köä kuin met­ro­ju­nat, tämä ker­too toki myös met­ro­ju­nan energiatehokkuudesta.

  Jos juna tai bus­si ei jos­tain syys­tä käy, niin ympä­ris­tö­nä­kö­kul­mas­ta Vaa­saan on parem­pi len­tää kuin autoil­la itsek­seen. Aina­kin jos uskoo Fin­na­vi­aa, jon­ka mukaan koti­maan lii­ken­tees­sä käy­tet­tä­vät tur­bii­ni­pot­ku­ri­ko­neet kulut­ta­vat 3 — 4 lit­raa sataa mat­kus­ta­ja­ki­lo­met­riä kohden.

  En ole näh­nyt yhtään eko­lo­gi­sen jalan­jäl­jen mit­ta­ria joka ei tuot­tai­si enem­män kysy­myk­siä kuin vas­tauk­sia, var­sin­kin ne yleis­maa­il­mal­li­set. Esi­mer­kik­si puh­das vesi on rajal­li­nen luon­non­va­ra Suo­mes­sa ja Jor­da­nias­sa, mut­ta rajat ovat koko lail­la eri kulu­tuk­ses­sa. Vii­mek­si huk­ka­sin vart­ti­tun­nin ihme­tel­les­sä­ni otsik­koa jon­ka mukaan tie­to­ko­neen val­mis­ta­mi­nen kulut­taa enem­män luon­non­va­ro­ja kuin auton, ja sel­vi­si että kulut­taa­han se. Per kilo val­mis­ta tuotetta.

 29. Ei ole mil­lään tavoin sel­vää, että yli­mää­räi­set mat­kus­ta­jat siir­ret­täi­siin vau­nu­ja lisää­mäl­lä. Eihän Hel­sin­gin ja Tam­pe­reen juna­lii­ken­net­tä­kään hoi­de­ta yhdel­lä nel­jä kilo­met­riä pit­käl­lä junal­la vaik­ka se kuin­ka oli­si eko­lo­gi­ses­ti paras ratkaisu.”

  Jos­sain vai­hees­sa pituu­den kas­vaes­sa se toi­sen junan lisä-ilman­vas­tuk­sen vai­ku­tus ener­gian­ku­lu­tuk­seen alkaa kyl­lä olla mar­gi­naa­li­nen. Ja toi­saal­ta moot­to­ri­vau­nu­ju­nal­la ei lyhyel­lä junal­la ole huk­ka­las­tia mas­sii­vi­ses­ta pidem­pää­kin junaa vetä­mään suun­ni­tel­lus­ta vetu­ris­ta. Pen­do­li­no on käsit­tääk­se­ni osit­tain moot­to­ri­vau­nu­ju­na (kaik­ki vau­nut eivät ole vetä­viä), mut­ta käy­tän­nös­sä sil­lä tai­de­taan aina ajaa täyspituisena.

  Joten­kin kuvit­te­li­si, että junis­ta voi­si kyl­lä teh­dä huo­mat­ta­van pal­jon kevyem­piä­kin kuin mitä ne nyky­ään on. Jos junas­sa­kin hen­ki­lö raa­haa 1000kg muka­naan kuten täs­sä joku väit­ti (en ole tar­kas­ta­nut, mitä se oli­si koh­tuul­li­sel­la täyt­tö­as­teel­la), aivan kuin autos­sa­kin, niin jokin on vää­rin. Tiet­ty on tur­val­li­suus­nä­kö­koh­dat, ja nope­aa kul­ke­val­la junal­la pitää jon­kin ver­ran olla kes­tä­vää run­koa. (Tuplakerros-TGV:t ovat käsit­tääk­se­ni suh­tees­sa kevyem­piä tosin kuin monet muut junat.) Nyky­mal­li­nen ratik­ka­kin pai­naa sen 30 ton­nia vaik­kei hir­veän kovaa kul­je­kaan. Lie­nee­kö niin että tar­vi­taan mas­sii­vi­nen run­ko sel­vi­täk­seen kola­ris­ta pel­ti­leh­mien kans­sa, ja se taas edel­leen vaa­tii lisää kes­toa teleil­tä jne. Ja varus­te­lu­ta­so tokin myös lisää painoa. 

  Minus­ta junia pide­tään mones­ti eko­lo­gi­sem­pi­na vaih­toeh­toi­na ideo­lo­gi­sis­ta syis­tä vaik­ka ne eivät sitä aina ole. On tapauk­sia jois­sa esim. len­to­lii­ken­ne on eko­lo­gi­sem­paa kuin junaliikenne.

  Miten­kö­hän täs­sä menee raja sen suh­teen, mis­sä vai­hees­sa alkaa len­to­ko­ne ole­maan nopeam­pi kuin luo­ti­ju­na. Fak­ta­han on, että nousus­sa se len­to­ko­ne eni­ten vaa­tii ener­gi­aa, ei niin­kään len­täes­sä, jos­sa pääs­tään vähin­tään tyy­pil­lis­tä autoa vas­taa­viin kulu­tuk­siin, jos ei parempiinkin.

 30. Haluan pala­ta edel­leen rai­de­lii­ken­tees­tä tie­to­lii­ken­tee­seen. En vain voi sil­le mitään, että minus­ta se vain tun­tuu niin perin jär­jet­tö­mäl­tä mat­kus­taa puo­li suo­mea jonin parin tun­nin pala­ve­rin takia, kun sen voi­si hoi­taa nyky­päi­vän tek­nii­kan avul­la etä­nä. Ymmär­rän sen, että voi aluk­si tun­tua han­kal­ta hoi­taa asia video­neu­vot­te­lul­la, mut­ta usein­han se on asen­na kysy­mys. Kun avoi­mes­ti ilman ennak­ko­luu­lo­ja totut­tai­si itsen­sä sii­hen, alkai­si se jos­sain vai­hees­sa tun­tua luon­te­val­ta. Uskon, että nuo­ri­pol­vi tai­pui­si sii­hen parem­min, kun­han van­hem­mat jää­rät eivät osal­taan sitä oli­si jarruttamassa.

 31. tpyy­luo­ma Says: 

  Ajat­te­lin ostaa säh­kös­koot­te­rin, 2–3kWh/100km on muu­ten junaan tai ratik­kaan­kin ver­rat­tu­na aika hyvin, mut­ta mis­sä minä ker­ros­ta­los­sa asu­ja­na sen lataisin?”

  Näin vii­me jou­lu­kuus­sa Poh­jois-Ita­lias­sa (jos­sa muu­ten pol­ku­pyö­rät tun­tui­vat ole­van ylei­sem­piä kuin ben­sas­koot­te­rit) aika pal­jon säh­kös­koot­te­rei­ta. Niis­sä akku oli kiin­ni run­gos­sa ja näyt­ti ole­van varus­tet­tu kah­val­la, joten var­maan­kin sen sit­ten saa (avai­mel­la?) sii­tä irti noin sekun­nis­sa ja sit­ten vaan sin­ne ker­ros­ta­loa­sun­toon latauk­seen. Tai työ­pai­kal­le, tai kahvilaan…

 32. Kii­tok­sia tie­dos­ta Mar­ko, niin­pä tuo tie­ten­kin toimii.

 33. nor­maa­li kes­kus­te­lu haa­rau­tuu aina puu­mai­ses­ti ihmis­ten asso­si­aa­tioi­ta seuraillen”

  Tääl­lä tuo puu­mai­suus tah­too ilme­tä aika­lail­la kään­täen sii­hen mitä luu­len Eli­nan tar­koit­ta­neen: sen sijaan että kes­kus­te­luis­sa ver­soai­si uusia mie­len­kiin­toi­sia oksia, useim­mat avauk­set tah­to­vat supis­tua vain muu­ta­maan aihe­pii­riin. Jos avaus sat­tuu sisäl­tä­mään viit­tauk­sen mat­kan­te­koon, kes­kus­te­lu siir­tyy Osmon luon­toa tuhoa­vaan ele­män­tyy­liin. Jos kir­joi­tuk­ses­sa mai­ni­taan joku muu hen­ki­lö tai kan­sa kuin Suo­ma­lai­set, kes­kus­te­lu siir­tyy maa­han­muut­ta­jiin jne. Voi­si­ko ne kom­men­tit lait­taa nii­hin blo­gei­hin jois­sa ne ovat aihee­na? Vas­taus­han on ‘ei’ kos­ka ei nii­tä van­ho­ja kukaan enää lue. Tai­taa olla myös täl­lai­nen blo­gi­tek­ni­nen ongelma.

  Joo, onhan tämä minun­kin pos­ti­ni alku­pe­räi­sen asian vie­res­tä, pitää mai­ni­ta että sääs­tyy jol­tain muul­ta vai­va. Oli­si­han se muka­vam­paa lukea lyhyem­pää aja­tus­ten­vaih­toa itse aihees­ta, mut­ta hyvä näin­kin: puu­mai­nen haa­rau­ta­mi­nen, per­se edellä…

 34. BRG,

  Meta­kes­kus­te­lu sii­tä, mitä kes­kus­te­lu on tai mitä sen pitäi­si olla, on var­mas­ti sitä kaik­kein tyl­sin­tä luet­ta­vaa. Huo­mat­ta­vas­ti tyl­sem­pää kuin hie­man alku­pe­räi­sen otsi­kon alta eksy­neet aihehaarat. 

  Itse nyt äläh­din, kun joku piti eri kul­ku­muo­to­jen ver­tai­lua jo aihees­ta eksy­mi­se­nä, vaik­ka Osmo ITSE aloi­tuk­ses­saan otti tämän poin­tin esiin kir­joit­ta­mal­la, ettei autos­sa voi teh­dä mitään ajon aikana. 

  Muu­ten­kin päh­käi­ly sii­tä, mitä tääl­lä voi ja saa kir­joit­taa, on tur­haa, kos­ka sen päät­tää Osmo eikä kukaan muu. Kuten var­mas­ti olet­te huo­man­neet, pals­ta mode­roi­daan etukäteen. 

 35. Osal­lis­tun tähän kes­kus­te­luun kir­jai­mel­li­ses­ti jäl­ki­ju­nas­sa, mut­ta pari tie­toa työ­nan­ta­ja­ni puo­les­ta Odel­le ja Timo Taka­lal­le: pis­tok­keet täy­den­ne­tään parin vuo­den kulues­sa myös kaik­kiin pen­do­li­noi­hin. Sen jäl­keen sekä niis­sä että IC-junis­sa on istuin­koh­tai­set pistokkeet.

  WLAN-kokei­lu on juu­ri alka­nut, tulok­sia sii­tä saa­ti pää­tök­siä sen laa­jas­ta käyt­töö­no­tos­ta tai avaa­mi­ses­ta asiak­kail­le jou­du­taan jokin tovi odottamaan.

  Junien pai­noa selit­tä­vät osal­taan tiu­kat tur­val­li­suus­nor­mit, jot­ka joh­ta­vat mel­ko ras­kai­siin rakenteisiin.

 36. Näin vii­den vuo­den jäl­keen voi tode­ta että ei ole tilan­ne työs­ken­te­ly­hyt­tien suh­teen muut­tu­nut mik­si­kään. Aller­gia­kop­pe­ja myy­dään asiak­kail­le “työs­ken­te­ly­ti­loi­na” mut­ta toi­mis­to­työn teke­mi­nen ilman työ­ta­soa on edel­leen mah­do­ton­ta. Ikä­väk­se­ni täy­tyy tode­ta, että VR on kyvy­tön tai halu­ton rea­goi­maan sel­ke­ään tar­pee­seen edes vii­des­sä vuo­des­sa. Mis­sään yksi­tyi­ses­sä yri­tyk­ses­sä asiak­kaan kuu­le­mat­ta jät­tä­mi­nen vii­teen vuo­teen ei oli­si mahdollista.

  Työs­ken­te­ly­hyt­ti­nä myy­tä­vän tilan voi kat­soa osoit­tees­ta http://www.vr.fi/CMS/henkiloliikenne/fi/index/palvelut/vaunukuvasto/vaunutiedot.html.stx?asemanTunnus=Ed

  Pano­raa­ma­ku­van epä­mää­räi­sen urlin

  http://www.360hosting.biz/vr/pages/intercity/allergiahytti.htm

  perus­teel­la voi pää­tel­lä että tätä samaa kop­pia myy­dään myös aller­gia­hyt­ti­nä. Ilmei­ses­ti ei ole men­nyt riit­tä­vän hyvin kau­pak­si niin kut­su­taan sit­ten eri nimel­lä samaa tuo­tet­ta. Tuo nyt on oival­luk­sen tasol­la samaa luok­kaa kuin että kaup­pias ei saa vet­tä kau­pak­si vesi­pul­los­sa jon­ka jäl­keen hän alkaa myy­mään vet­tä mai­to­pur­kis­sa ja limuk­ka­pul­los­sa tai mis­sä tahan­sa pul­los­sa jon­ka ajat­te­lee tuot­ta­van tuot­teen arvon nousua. Minä aina­kin ole­tan ostaes­sa­ni kau­pas­ta mai­to­pur­kin että sen sisäl­tö on mai­toa, mut­ta VR:n logii­kal­la tämä ei ole itses­tään­sel­vää. Suo­raan sanot­tu­na hom­ma hais­kah­taa kuse­tuk­sel­ta. Ihmi­set saat­ta­vat aidos­ti kuvi­tel­la teke­vän­sä työ­tä tilas­sa jota sano­taan työs­ken­te­ly­ti­lak­si ja jou­tu­vat sit­ten pettymään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.