Oikeus lyhentää työaikaansa

Laman seu­rauk­se­na val­tion­talous on pahasti sekaisin. Tulot eivät riitä peit­tämään meno­ja, ellei meno­ja leika­ta kipeästä, vero­ja korote­ta roimasti tai saa­da aikaan voimakas­ta talouskasvua niin, että työt­tömien määrä vähe­nee ja työssä käyvien määrä lisään­tyy. On myös piden­net­tävä työuria. Yhä use­am­man pitäisi siis tehdä töitä.

Kan­natan työl­lisyy­den lisäämistä voimakkaasti. Toisaal­ta olen kir­joit­tanut kir­jan ”Vau­raus ja aika”, jos­sa suosit­te­len työn­teon vähen­tämistä ja tuot­tavu­u­den kasvun ulos­mit­taamista vapaa-aikana mielu­um­min kuin yhä suurem­pana tavara­paljoute­na. Miten voin kan­nat­taa molem­pia asioi­ta yhtä aikaa? Jat­ka lukemista “Oikeus lyhen­tää työaikaansa”

Eläkeikää on nostettava elinajan odotteen noustessa

Tämä artikke­li kuu­luu vaalio­hjel­mani valmis­telu­un wiki-peri­aat­teel­la. Päiv­itän tek­stiä tehty­jen kom­ment­tien per5usteella. Viimeisim­mät muu­tok­set merk­it­sen punaisel­la. Nämä muu­tok­set eivät väl­i­ty sivus­toille, joille postauk­set kopi­oidaan (Suomen kuvale­hti, Uusi Suo­mi, vaalikeskustelu.fi), vaan ne näkyvät vain alku­peräisel­lä sivus­tol­la www.soininvaara.fi. Pystyn tek­stiä kehitel­lessöä otta­maan huomioon vbain oma­lle alku­peräiselle blogilleni tule­vat kom­men­tit, joten kan­nat­taa lähet­tää viestit sinne.

===

Suomes­sa ansioeläkkeitä alen­netaan eli­na­jan noustes­sa (eli­naikak­er­roin). Tämä tekee peri­aat­teessa tarpeet­tomak­si nos­taa eläkeikää, vaik­ka elin­vu­osia tulisikin lisää. Eläke­jär­jestelmä pääsee omilleen sil­lä, että jos eläkkeitä nos­te­taan pitkään, ne ovat vas­taavasti huonom­mat. Eläkkeistä vain tulee kovin pieniä. Val­tion­talouden kannal­ta eläkeikää pitäisi nos­taa, kos­ka työssä ole­va mak­saa enem­män vero­ja kuin pien­tä eläket­tä saa­va. Jat­ka lukemista “Eläkeikää on nos­tet­ta­va eli­na­jan odot­teen noustessa”

Kasettimaksu maksettava verovaroista

(luon­nos­ta vaaliohjelmaan)

Suo­ma­laisil­la on oikeus kopi­oi­da äänit­teitä omaan käyt­töön­sä. Tästä oikeud­es­ta mak­se­taan tek­i­jöille kor­vaus­ta. Rahat kor­vauk­si­in saati­in aikanaan kaset­ti­mak­sus­ta (hyvi­tys­mak­su), joka perit­ti­in nauhureis­sa muinoin käyte­ty­istä C‑kaseteista ja jois­takin muis­takin talletusalustoista.

C‑kasetit ovat kadon­neet his­to­ri­aan, mut­ta hyvi­tys­mak­su on laa­jen­tunut mui­hin tal­letusalus­toi­hin. Viimek­si mak­su laa­jeni ulkoisi­in kovalevy­isin. Kehi­tyk­sen myötä kaset­ti­mak­sun yhteys alku­peräiseen tavoit­teeseen­sa on lai­men­tunut kolmel­la taval­la. Jat­ka lukemista “Kaset­ti­mak­su mak­set­ta­va verovaroista”

Aika alkaa vaaliohjelman kasaaminen

Lupasin aikanaan laa­tia wiki-peri­aat­teel­la oman vaalio­hjel­mani täl­lä blogilla. Muiden kiirei­den vuok­si han­ke on lykkään­tynyt ja lykkään­tynyt. Jot­ta se kuitenkin valmis­tu­isi ennen vaale­ja, se on nyt aloitet­ta­va. Seu­raavas­sa eräitä nopeasti kyhät­tyjä otsikoi­ta aiheik­si, joista aion lyhyen jutun kir­joit­taa. Otan vas­taan hyviä ehdo­tuk­sia aiheik­si. Jos jonkin ehdo­tuk­sen hyväksyn, lisään sen alla ole­vaan lis­taan. Näitä kaikkia on jo käsitel­ty täl­lä blogilla.

Tätä postaus­ta päivitetään kom­men­nt­tien mukaan. Viimeisim­mät lisäyk­set punaisel­la. Jat­ka lukemista “Aika alkaa vaalio­hjel­man kasaaminen”

Ehdoton kyllä

Olen päät­tänyt aset­tua ehdokkaak­si ensi eduskun­tavaaleis­sa. Neljän vuo­den tuumaus­tauko on tehnyt tehtävän­sä. Jos min­ut eduskun­taan val­i­taan, tulen sinne paljon osaavam­pana ja näke­myk­sel­lisem­pänä kuin lähdin sieltä neljä vuot­ta sitten.

Tärkeä vaa­likausi

Seu­raavas­ta vaa­likaud­es­ta tulee raskas, kos­ka talouden kri­isi pakot­taa ikävi­in ratkaisui­hin. Juuri kri­isi­aikoina tehdään kauaskan­toisia päätök­siä, kos­ka moni itses­tään­selvyys on ajatelta­va toisin. Ensi vaa­likausi on hyvin tärkeä. Siitä ei voi olla syr­jässä. Jat­ka lukemista “Ehdo­ton kyllä”

Rautateiden hyöty on maksimoitava (2)

Suomes­sa on noin 20 kas­vavaa seu­tukun­taa ja run­saat 60 väk­ilu­vul­taan supis­tu­vaa seu­tukun­taa.  Kah­ta luku­un otta­mat­ta kas­va­vat seu­tukun­nat ovat kaik­ki rautatiepaikkakun­tia. Nuo kak­si rataverkon ulkop­uolelle men­estyvää ovat Loh­ja ja Por­voo, jot­ka oikeas­t­aan kuu­lu­vat Helsin­gin seutuun.

On erit­täin kallista, että mon­et hyvät kaupun­git menet­tävät asukkai­ta kasvukeskuk­si­in. Sinne jäävät asun­not ja infra­struk­tu­uri, joka on raken­net­ta­va uud­estaan muut­tovoit­toalueille.  Kehi­tys­tä yritetään kyl­lä suit­sia alue­poli­it­tisin keinoin. Aika suuria raha­sum­mia käytetään, mut­ta tulok­set jäävät vaa­ti­mat­tomik­si. Jat­ka lukemista “Rautatei­den hyö­ty on mak­si­moita­va (2)”

Rautateiden hyöty on maksimoitava (1)

Val­tio on yhtiöit­tänyt rautati­et VR-Yhtymä Oy:ksi. En löy­dä mis­tään yhtiöjärjestys­tä. Jo se, ettei sitä ole mis­sään näkyvil­lä osoit­ta­nee, että kyse on nor­maal­ista yhtiöistä, jon­ka tehtävä on tuot­taa voit­toa omis­ta­jille. Ainakin johdon kan­nustin­jär­jestelmä on sidot­tu taloudel­liseen tulokseen.

Tämä on peri­aat­teessa väärin ja se kan­nat­taisi muut­taa. VR:n tehtävän tulisi olla tuot­taa mak­si­maal­ista hyö­tyä yhteiskun­nalle. Nyt tätä yhteiskun­nal­lista hyö­tyä voidaan tavoitel­la vain niin, että val­tio ja kun­nat voivat ostaa VR:ltä kan­nat­tam­a­ton­ta liiken­net­tä. Suurin menetet­ty yhteiskun­nalli­nen hyö­ty sisäl­tyy kuitenkin kan­nat­tavaan liiken­teeseen, sen väärin hin­noit­telu­un. Tuo kan­nat­tam­a­ton liikenne on usein aidosti kan­nat­tam­a­ton­ta, sel­l­aista jon­ka kokon­aishyödyt eivät peitä sen kus­tan­nuk­sia. Jat­ka lukemista “Rautatei­den hyö­ty on mak­si­moita­va (1)”

Kehä ykköselle bussikaistat

Kehätei­den ruuhkau­tu­mista on valitel­tu pitkään. Nii­ihin ollaan tunke­mas­sa paljon rahaa, mut­ta ruuhkat eivät sil­lä kyl­lä katoa. Rahaa sen sijaan menee. Kun Yhdyskun­tarakenne hajoaa vauhdil­la kohti Van­hasen him­meliä, kehätei­den voi olet­taa ruuhkau­tu­van aivan toiv­ot­tomasti kymme­nessöä vuodessxa,eivätkä siihen lisäkaistatkaan auta, kos­ka ongel­ma on siinä, ettei katu­verkko vedöä kehältä pur­su­vaa liikennettä.

Entä, jos hom­ma kor­jat­taisi­in kerralla.

1) Oste­taan paljon busse­ja ja palkataan kuljettajia.

2) Laite­taan Kehä ykköselle bus­sikaista koko matkalle otta­mal­la toinen kaista pois henkilöau­toil­ta samal­la kun bus­sili­iken­teen tar­jon­taa lisätään olen­nais­es­ti. Jat­ka lukemista “Kehä ykköselle bussikaistat”

Rautateiltä loppuu kapasiteetti

VR:n henkilöli­ikenne on kas­vanut alku­vuodes­ta kahdek­sal­la pros­en­til­la. Se on aika paljon. Tämän seu­rauk­se­na matkalle lähtevän on viisas­ta vara­ta liput ajois­sa, kos­ka suosi­tu­im­mat vuorot ovat usein lop­pu­un myytyjä.

On toinenkin ongel­ma: VR:ltä lop­puu kap­a­siteet­ti. Veture­i­ta ja vaunu­ja saa lisää, mut­ta kiskoille ei mah­du enem­pää. Lisäraitei­ta tarvit­taisi­in nopeasti . Siinä välis­sä voi tietysti han­kkia lisää kak­sik­er­roksisia vaunu­ja ja veture­i­ta, jot­ta pitem­pikin juna voisi kulkea nopeasti. Hyvä olisi kuitenkin nos­taa palve­lu­ta­soa vuoroväle­jä lyhen­tämäl­lä. Jat­ka lukemista “Rautateiltä lop­puu kapasiteetti”