Rautateiltä loppuu kapasiteetti

VR:n hen­ki­lö­lii­ken­ne on kas­va­nut alku­vuo­des­ta kah­dek­sal­la pro­sen­til­la. Se on aika pal­jon. Tämän seu­rauk­se­na mat­kal­le läh­te­vän on vii­sas­ta vara­ta liput ajois­sa, kos­ka suo­si­tuim­mat vuo­rot ovat usein lop­puun myytyjä.

On toi­nen­kin ongel­ma: VR:ltä lop­puu kapa­si­teet­ti. Vetu­rei­ta ja vau­nu­ja saa lisää, mut­ta kis­koil­le ei mah­du enem­pää. Lisä­rai­tei­ta tar­vit­tai­siin nopeas­ti . Sii­nä välis­sä voi tie­tys­ti hank­kia lisää kak­si­ker­rok­si­sia vau­nu­ja ja vetu­rei­ta, jot­ta pitem­pi­kin juna voi­si kul­kea nopeas­ti. Hyvä oli­si kui­ten­kin nos­taa pal­ve­lu­ta­soa vuo­ro­vä­le­jä lyhentämällä. 

Pahin pul­lon­kau­la on kui­ten­kin Hel­sin­gin rau­ta­tie­a­se­ma, johon ei mah­du enem­pää junia. Kaa­vai­lut lisä­tä lähi­lii­ken­net­tä Hel­sin­gin seu­dul­la esty­vät täl­lä. Vaih­toeh­to­ja on kaksi.

1) Osa junis­ta pysäy­te­tään Pasi­laan. Yli­mää­räi­nen vaih­to las­kee roi­mas­ti palvelutasoa.

2) Raken­ne­taan maa­na­lai­nen Pisa­ra-rata, jol­loin läj­hi­lii­ken­teen junat kier­täi­si­vät Töö­lön ja Espan kaut­ta Haka­nie­meen. Mukaan tuli­si kol­me pysäk­kiä. Pal­ve­lu­ta­so nousi­si roimasti.

Täs­tä on teh­tä­vä pää­tök­set pian. Täs­tä toi­voi­sin puo­luei­den kan­nan­ot­to­ja ennen ensi kunnallisvaaleja.

37 vastausta artikkeliin “Rautateiltä loppuu kapasiteetti”

 1. Anteek­si, mut­ta kir­joi­tuk­se­si edus­taa säh­kö­sa­no­ma­tyy­liä. Onko ongel­ma­na siis se, että Hel­sin­gin suun­taan on lii­kaa lii­ken­net­tä, ja ris­teys­koh­dat tuk­keu­tu­vat? Ympä­ris­tö­syis­tä hen­ki­lö­au­to­lii­ken­net­tä tuli­si lei­ka­ta jopa 90 pro­sen­til­la (en tosin tie­dä, mitä ohi­tus­teil­lä sit­ten teh­dään). Jos rata­lii­ken­ne on nyt jo jumis­sa, kuin­ka sen saa iki­nä pal­ve­le­maan mää­rä­osaa työ­paik­ka­liik­ku­jis­ta? Tie­ten­kin pak­ko on pak­ko, jos öljyn hin­ta jat­kaa nousu­aan: yhteis­kun­ta-insi­nöö­rien tuli­si kui­ten­kin miet­tiä skaa­lau­tu­mi­sen ongel­mia. Ehkä pää­kau­pun­ki­seu­tuun panos­ta­mi­nen ei ole­kaan kaik­kein eko­lo­gi­sin­ta, jos par­haim­min suu­ni­tel­tu­jen aluei­den hyö­dyt eivät skaa­lau­du ylös.

 2. Täs­tä on teh­tä­vä pää­tök­set pian. Täs­tä toi­voi­sin puo­luei­den kan­nan­ot­to­ja ennen ensi kunnallisvaaleja.”

  Ja lipun­hin­nat — myös kau­ko­lii­ken­teen — jol­le­kin tolal­le raken­ta­mi­ses­ta huo­li­mat­ta. Ks. hin­nois­ta (joi­ta olet itse parem­min laskenut):

  http://pseudonyymi.blogspot.com/2008_07_01_archive.html

  Vii­me bud­je­tis­sa oli vie­lä se ongel­ma, että Kepu sai ilta­lyp­syl­lään siir­ret­tyä väy­lä­ra­ho­ja met­sä­tei­hin eli har­joit­ti puh­das­ta siltarumpupolitiikkaa.

 3. PISARA JA ÄKKIÄ

  VR ehdot­ti Pisa­ra-rataa pari­sen vuot­ta sit­ten. H.S. tote­si tämä pää­kir­joi­tuk­ses­saan kau­his­tut­tavk­si sala­hank­keek­si kam­pit­taa Töö­lön met­ro. Sen jäl­keen asia ei ole ollut tapetilla.
  tan­nuk­set oli­vat sil­loin n. 250 Me. Toi­saal­ta Pisa­ra-rata samal­la hel­pot­tai­si Töö­lön suun­nan lii­ken­net­tä, mah­dol­li­sest­si teki­si jopa Töö­lön met­ron tar­peet­to­mak­si. Aina­kin. jos se vie­lä voi­ta­siin ohja­ta HUS:n Mei­lah­den kli­ni­koi­den kaut­ta. Onko tämöä tek­ni­ses­ti mah­dol­lis­ta tai jär­ke­vää, sii­hen minul­la ei ole mielipidettä.

  Laa­jen­net­tu Pisa­ra: (Pasi­las­sa maan alle) — Haka­nie­mi — Espa — R‑tori — Oop­pe­ra — Mei­lah­ti — Pasila/Huopalahti

 4. Kuten aiem­mas­sa vies­ti­ket­jus­sa­kin tote­sin, Pisa­ra-rata pitäi­si tosi­aan olla koh­tuul­li­sen kor­keal­la prio­ri­teet­ti­lis­tal­la, kos­ka se — pait­si hel­pot­tai­si kapa­si­teet­tion­gel­mia — myös mer­kit­tä­väs­ti paran­tai­si kaik­kien (vähin­tään­kin lähi-)junien pal­ve­lu­ta­soa, kun kes­kus­tas­sa pääs­täi­siin muu­al­le­kin kuin yhteen pisteeseen.

  Mut­ta rata­ka­pa­si­tee­tin suh­teen on ole­mas­sa kol­mas­kin mah­dol­li­suus. Ohjaus­jär­jes­tel­män ja VR:n toi­min­ta­ta­po­jen kehit­tä­mi­nen. VR:n ainoa rat­kai­su kaik­kiin ongel­miin tun­tuu ole­van rai­tei­den lisää­mi­nen, mut­ta kui­ten­kin jo Ruot­sis­sa (Tuk­hol­mas­sa) pal­jon vähem­mil­lä rai­teil­la hoi­de­taan suu­rem­paa lii­ken­net­tä kuin Suo­mes­sa (Hel­sin­gis­sä).

  Suo­mes­sa jär­jes­tel­män ongel­mat huo­maa maa­lik­ko­kin, kun ver­taa vaik­ka juna­lii­ken­net­tä Züric­his­sä ja Hel­sin­gis­sä (Tuk­hol­mas­sa ver­tai­lu on han­ka­lam­paa, kos­ka siel­lä toteu­tus­ta­pa on toi­sen­lai­nen. Rai­teet mene­vät kes­kus­tan läpi tai päät­ty­vät kau­em­pa­na kes­kus­tas­ta toi­mien syöt­tö­lii­ken­tee­nä met­rol­le). Hel­sin­gis­sä rau­ta­tie­a­se­mal­la sei­soo jat­ku­vas­ti junia (vara­ten samal­la rai­teet Rau­ta­tie­a­se­man ja Pasi­lan välil­lä), mut­ta Züric­his­sä junat ovat ase­mal­la ainoas­taan ottaak­seen mat­kus­ta­jia. Kaik­ki junat (=vaih­dot) on myös synk­ro­noi­tu (“takt­fahrplan”, jos joku halu­aa google­tel­la). Tämä oli­si koh­tuul­li­sin kus­tan­nuk­sin toteu­tet­ta­vis­sa Suo­mes­sa­kin lähin­nä seu­raa­vin toimenpitein:
  — rai­dein­ves­toin­nit suun­ni­tel­tai­siin toi­min­nan opti­moin­nin näkökulmasta
  — junien sig­na­loin­ti- ja ohjaus­jär­jes­tel­mä kehi­tet­täi­siin ja
  — aika­tau­lu­jen ja lii­ken­teen suun­nit­te­luun käy­tet­täi­siin aikaa (ja rahaa)

  Jos­ta­kin syys­tä suo­ma­lai­seen toi­min­ta­mal­liin ei vain tun­nu istu­van tuol­lai­nen “pien­ten” paran­nus­ten teke­mi­nen (niil­le ei saa iki­nä tar­peek­si rahoi­tus­ta), vaan rat­kai­su­jen pitää aina olla mas­sii­vi­sia ratain­ves­toin­te­ja tms., joi­ta sit­ten odo­tel­laan vuo­si­kym­me­net, eivät­kä ne sit­ten­kään tuo mer­kit­tä­viä paran­nuk­sia inves­toin­tei­hin suhteutettuna.

  Kari

 5. Las­kee­ko tuo ykkös­vaih­toeh­to lop­pu­jen lopuk­si pal­ve­lu­ta­soa niin roimasti?

  Har­va­han nyt Hel­sin­gin rau­ta­tie­a­se­mal­la asuu, joten joka tapauk­ses­sa mat­kus­ta­vai­nen jou­tuu siel­tä jol­lain toi­sel­la kul­ku­vä­li­neel­lä jat­ka­maan mat­kaan­sa. Pasi­las­ta pää­see käte­väs­ti mel­kein min­ne vain pää­kau­pun­ki­seu­tua niin bus­seil­la, rati­kal­la kuin paikallisjunilla. 

  Ja meni­si­hän suu­rin osa junis­ta kui­ten­kin edel­leen Hel­sin­gin rau­ta­tie­a­se­mal­le asti. Löy­tyi­si­kö­hän jotain tilas­toa, kuin­ka moni nyt jo joka tapauk­ses­sa käyt­tää Pasi­lan asemaa?

  Kak­kos­vaih­toeh­to on niin ras­kas, että opti­mis­ti­sim­mis­sa­kin (onpa vai­kea sana) odo­tuk­sis­sa oli­si val­mis jos­kus vuon­na 2025. Eli ei tämän päi­vän asia. 

  Eikö muu­ten fik­sum­paa oisi jat­kaa met­roa Sör­kas­ta Pasi­laan kuin lou­hia koko­naan uudet reitit?

 6. Las­kee­ko tuo ykkös­vaih­toeh­to lop­pu­jen lopuk­si pal­ve­lu­ta­soa niin roimasti?”

  Riip­puu pal­jol­ti toteut­ta­mis­ta­vas­ta. Jos mitään mui­ta muu­tok­sia ei teh­dä, pal­ve­lu­ta­so las­kee aika sel­väs­ti. Mut­ta jos samal­la mie­tit­täi­siin Hel­sin­gin nie­men (ja PK-seu­dun) jouk­ko­lii­ken­ne uudel­la taval­la, näin ei vält­tä­mät­tä käy. Pasi­lan jat­ko­yh­teyk­siä pitäi­si paran­taa rei­lus­ti, nyky­ään vaih­dot on poik­keuk­sel­li­sen huo­nos­ti ja seka­vas­ti toteutettu.

  Löy­tyi­si­kö­hän jotain tilas­toa, kuin­ka moni nyt jo joka tapauk­ses­sa käyt­tää Pasi­lan asemaa?”

  Var­maan löy­tyi­si, mut­ta ihan sil­mä­mää­räi­nen tar­kas­te­lu­kin pal­jas­taa, että pää­osa jat­kaa Rau­ta­tie­a­se­mal­le. Mut­ta. Tämä ei tar­koi­ta, että lopul­li­nen mää­rän­pää oli­si siel­lä, vaan siel­tä­kin yleen­sä jat­ke­taan mat­kaa. Tämä voi­si ehkä mah­dol­lis­taa “pää­tea­se­man” siir­ron Pasi­laan ilman mer­kit­tä­vää pal­ve­lu­ta­son heik­ke­ne­mis­tä, jos jat­ko­yh­tey­det oli­si muu­ten toteu­tet­tu nykyis­tä paremmin.

  Kak­kos­vaih­toeh­to on niin ras­kas, että opti­mis­ti­sim­mis­sa­kin (onpa vai­kea sana) odo­tuk­sis­sa oli­si val­mis jos­kus vuon­na 2025”

  Ei se nyt noin kau­aa kes­tä, jos se todel­la halu­taan raken­taa. Mut­ta nyt on tai­det­tu kyl­lä has­sa­ta kaik­ki rahat Län­si­met­roon, Kehä­ra­taan ja mui­hin höm­pö­tyk­siin, joten eipä tai­da olla lähiai­koi­na toi­vei­ta tuon hank­keen etenemisestä.

  Eikö muu­ten fik­sum­paa oisi jat­kaa met­roa Sör­kas­ta Pasi­laan kuin lou­hia koko­naan uudet reitit?”

  Ei oli­si. Lähi­ju­na­lii­ken­teen kehit­tä­mi­nen toi­si pal­jon enem­män etu­ja kuin tyn­kä­met­ron laa­jen­ta­mi­nen (paik­kaan, johon tulee jo raiteet!).

  Jotain tuollaista(kin) voi­tai­siin tie­tys­ti aja­tel­la, jos met­ro ja lähi­ju­na integroi­tai­siin jos­kus enem­män yhte­näi­sek­si jär­jes­tel­mäk­si. Mut­ta ei sekään näy­tä kovin toden­nä­köi­sel­tä ske­naa­riol­ta nyky­ti­lan­tees­sa. Jos nyt edes aluk­si saa­tai­siin met­rol­le ja lähi­ju­nil­le yhtei­nen lin­ja­kart­ta ja ulkoa­su (käyt­tä­jän kan­nal­ta­han nii­den käy­tös­sä ei pitäi­si olla eroa).

  Kari

 7. Kan­nat­tai­sin Pisa­ra-rataa, ehkä taas vähän oudoin perus­tein, mut­ta minus­ta jul­ki­sen lii­ken­teen suun­nit­te­lus­sa kiin­ni­te­tään aivan lii­an vähän huo­mio­ta sii­hen mitä rat­kai­su vies­tii käyt­tä­jäl­leen ja käyttäjästään.

  Nykyi­nen mal­li jos­sa lähi­lii­ken­ne­ra­dat ovat ase­man lai­dal­la vetoi­sal­la ja osin kat­ta­mat­to­mal­la alu­eel­la vies­tii aivan eri asioi­ta kuin maa­na­lai­set pysä­köin­ti­luo­lat vesi­au­to­maat­tei­neen, viher­kas­vei­neen ja kengänkiillotuskoneineen. 

  Se että VR pys­tyy tuo­maan asiak­kaan­sa kes­kel­le kaik­kea miel­lyt­tä­vis­sä olo­suh­teis­sa ilman yli­mää­räi­siä vii­vei­tä on arvo sinän­sä. Junal­la Pasi­laan mut­ta autol­la suo­raan kes­kus­taan ‑vas­tak­kai­na­set­te­lu on kar­me­aa vies­tin­tää VR:n kan­nal­ta ja aut­taa yllä­pi­tä­mään sitä samaa yksi­tyi­sau­toi­lua tuke­vaa luok­ka­ja­ko-ima­goa joka esiin­tyy sel­keäs­ti visua­li­soi­tu­na vaik­ka­pa juu­ri pysä­köin­tiyh­tiöi­den tiloissa.

 8. Kyl­lä junien pysäyt­tä­mi­nen Pasi­laan oli­si pal­ve­lu­ta­sol­la kata­stro­fi. Vaik­ka Pasi­las­ta pää­see moneen paik­kaan, vuo­ro­vä­li on maa­lais­lii­ken­ne­mäi­sen pit­kä eikä se junien takia sii­tä juu­ri para­ni­si. Suu­rin osa jou­tui­si vain vaih­ta­maan toi­seen junaan jat­kaak­seen keskustaan.

  Pisa­ra taas paran­tai­si pal­ve­lu­ta­soa olen­nai­ses­ti, kos­ka juna tuli­si pal­jon lähem­mäs. Nyt­hän lähi­lii­ken­teen junat pysäy­te­tään jon­ne­kin Lin­nun­lau­lun ja rau­ta­tie­a­se­man puo­li­vä­liin, jos­ta on pit­käh­kö mat­ka käve­ly­mat­ka mihin tahansa. 

  Jos meil­lä oli­si tie­noi­kai­su, joka lyhen­täi­si 100 000 hen­gen mat­ka-aikaa vii­del­lä minuu­til­la, se toteu­tet­tai­siin välit­tö­mäs­ti. Aika­voit­to­hyö­ty oli­si siis 8000 tun­tia eli noin 80 000 euroa päi­väs­sä, 20 mil­joo­naa euroa vuo­des­sa, mikä nel­jän pro­sen­tin kor­ko­kan­nal­la oikeut­tai­si 500 mil­joo­nan euron inves­toin­tiin, eikä sil­loin ole vie­lä las­ket­tu nii­tä sää­tö­jä, joi­ta muus­sa jouk­ko­lii­ken­tees­sä saavutetaan.

 9. Pisa­ra-rata on ehdot­to­mas­ti kan­na­tet­ta­va ja kii­reel­li­nen han­ke. Itse funt­sin myös, jos­ko sii­tä oli­si hyö­tyä mah­dol­li­ses­sa Tal­lin­na-tun­ne­lis­sa. Yhden rai­teen­han voi­si aina­kin peri­aat­tees­sa joh­taa kul­ke­maan Foru­min alta ole­val­ta ase­mal­ta suo­raan ete­lään. Oli­si mie­len­kiin­tois­ta tie­tää, onko tätä näkö­koh­taa otet­tu huo­mioon suun­ni­tel­mis­sa ja onko sii­nä mitään jär­keä. Aina­kaan Pisa­ra-lop­pu­ra­por­tis­ta en find-toi­min­nol­la löy­tä­nyt mai­nin­taa. Samoin oli­si mie­len­kiin­tois­ta tie­tää, miten pal­jon tuo 250M on alakanttiin.

  Kan­nat­taa muu­ten tutus­tua tuo­hon raporttiin:
  http://rhk-fi-bin.directo.fi/@Bin/07a021114b5c75a24b5f3c8822d77ecc/1220696199/application/pdf/1543611/PISARA_loppuraportti_160306_web.pdf

  Kiin­nos­tu­neil­le myös oma blo­gi­mer­kin­tä­ni Pisara-radasta:
  http://thexder82.livejournal.com/13143.html

 10. Tun­tuu nyt täy­sin jär­jet­tö­mäl­tä hank­keel­ta teh­dä tun­ne­lei­ta ris­tiin ras­tiin kau­pun­gin alle eri rai­de­le­vey­del­lä eri­lai­sil­le vaunuille. 

  Sovel­tu­vai­sit­ko edes nykyi­set vau­nut maan alle vai uusit­tai­siin­ko koko kalus­to? Miten kak­si­ker­rok­si­set kau­ko­ju­nat mah­tui­si­vat tun­ne­liin? Aika kor­kea sii­tä tulisi?

  Tule­vai­duu­den mah­dol­li­set reit­ti­muu­tok­set­kin ja kai­ken­lai­nen synk­ro­noin­ti han­ka­loi­tu­vat, kun maan alla vii­pot­taa jos jon­kin­lais­ta eri­lais­ta meno­pe­liä. Ihan suu­ruu­den­hul­lu suun­ni­tel­ma! Eikö nyt oli­si jär­ke­vä kehit­tää met­ro­verk­koa ja unoh­taa se Brion juna­ra­ta, joka jäi saa­mat­ta jou­lu­lah­jak­si.. sen­kin insinöörit 🙂

 11. Mark­ku, Mar­tin­laak­son rata on poh­jois­osa kak­kos­met­ron lin­jaus­ta, se vaan teh­tiin VR:n rata­na. Huo­pa­lah­ti — Kamp­pi väli oli­si myös kuu­lu­nut tähän.

  Nyky­met­ron lin­jan jat­kot Espoo­sen ja Sipoo­hon on jut­tu sinän­sä, mut­ta sii­nä että samal­la kal­liik­si ja han­ka­lak­si osoit­tau­tu­neel­la juna­tek­nii­kal­la teh­dään koko­naan uusi lin­ja ei ole mitään jär­keä. Jos Töö­lön met­ro teh­dään, niin sit­ten kevyem­pä­nä pika­ra­tik­ka­na jol­la on pysä­kit maan pääl­lä ja tun­ne­lio­suuk­sia han­ka­lim­mis­sa paikoissa.

  Sekä Töö­lön met­ron että Pisa­ran ongel­ma on se että niis­sä ei tulo­puo­lel­la ole lain­kaan raken­nat­ta­vak­si vapau­tu­vaa maa­ta. Mis­sään tapauk­ses­sa kum­paan­kin ei ole lähi­tu­le­vai­suu­des­sa varaa, ja Pisar­ra on eduil­taan suu­rem­pi ja tekee pit­käl­ti saman kuin Töö­lön met­ro. Mer­kit­tä­vä etu Osmon mai­nitt­se­mien lisäk­si on että Haka­nie­meen saa­tai­siin toi­mi­va vaih­to met­ros­ta junaan. Lisäk­si Pisa­ra piris­täi­si ihan eri taval­la Haka­nie­meä, käy­tän­nös­sä kaik­ki junat kul­ki­si­vat sen kaut­ta, ja samal­la tuli­si­kin pis­tää torin seu­tu uusiksi.

  Hei­tän vie­lä yhden idean jol­la haluai­sin näh­dä jon­kun hin­ta-arvion: Pisa­ras­ta neli­rai­tei­nen ja kau­ko­ju­na-ase­ma lou­hi­taan jon­ne­kin kes­kus­taan. Koko rata­pi­ha Pasi­la — Rau­ta­tien­toi välil­lä vapau­tui­si rau­ta­tiel­tä mikä avai­si ihan uusia mah­dol­li­suuk­sia kehit­tää kantakaupunkia.

 12. Tus­kin ne vuo­ro­vä­lit nyt pysyis ennal­laan, jos kau­ko­ju­nat jäis Pasilaan.

 13. Ei sii­nä vuo­ro­vä­leis­sa suur­ta muu­tos­ta tapah­tui­si, kos­ka mel­kein kaik­ki jat­kai­si­vat kes­kus­taan toi­sel­la junalla.Keskustan tiheä vuo­ro­vä­li ei ole peräi­sin sii­tä, että sin­ne tul­laan junal­la, vaan että sin­ne tul­laa joka puolelta.Aika pie­ni osa Hel­sin­gin jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jis­tä on “junan tuomia”. 

  Jo nyt pää­see junas­ta pois Pasilassa,mutta ei se tava­ton­ta jouk­ko­lii­ken­teen kysyn­tää ole synnyttänyt.

 14. Nyt kun kes­kus­ta­tun­ne­lin varaus on ilmei­ses­ti pois­tet­tu maa­na­lai­ses­ta yleis­kaa­vas­ta, yksi olen­nai­nen teko oli­si Pisa­ran siir­tä­mi­nen lähem­mäs pin­taa. Kus­tan­nuk­set las­ki­si­vat ja pal­ve­lu­ta­so paranisi.

  Se tosin samal­la tar­koit­tai­si että Pisa­ra tun­nus­te­taan ensi­si­jai­sek­si Töö­lön met­roon näh­den, kos­ka nii­den­kin syvyy­det pitäi­si vaih­taa samal­la päit­täin. Tuo kisa Töö­lön met­ron kans­sa­han on kai­ke­ti ollut yksi suu­ri syy mik­si Pisa­raa on vii­vy­tel­ty. Nyt kun Laa­ja­sa­lon lii­ken­ne alkaa olla sel­vä, hom­man rat­kea­mi­ses­ta (Pisa­ran hyväk­si) alkaa olla toivoa.

 15. Tpyy­luo­ma on oikeas­sa, kak­si ras­kas­ta run­ko­lin­jaa välil­le Kes­kus­ta-Pasi­la kuu­los­taa kovin yli­mi­toi­te­tul­ta ja kus­tan­nus­te­hot­to­mal­ta alu­een nykyi­siin mat­kus­ta­ja­vir­toi­hin näh­den. Pisa­ra-rata on var­mas­ti inves­toin­ti­na järkevämpi.

  Oop­pe­ran ase­ma on muu­ten suun­ni­tel­tu lii­tet­tä­väk­si Töö­lön met­roa­se­maan, jon­ka lip­pu­hal­li oli­si Töö­lön­to­rin alla. Tämä var­maan­kin kan­nat­tai­si liit­tää Pisara-projektiin.

  Mah­dol­li­ses­ti Töö­lön­to­rin kaut­ta mat­ka junal­ta Mei­lah­den sai­raa­la-alu­eel­le­kin nopeu­tui­si nykyi­seen ver­rat­tu­na Tope­liuk­sen­ka­tua kul­ke­via bus­se­ja käyttäen.

 16. Kun kat­se­lee sate­liit­ti­ku­vaa Pasi­las­ta län­teen ja lou­naa­seen, huo­maa, että sii­nä on aika pal­jon puis­toa ja sairaala-aluetta. 

  Kun asu­tus­ta ei ole pal­joa, radan voi­si kai raken­taa, koro­tet­tu­na maa pääl­le, siis samal­la tapaa pyl­väil­le kuin vaik­ka­pa Chica­gos­sa. No, ei tie­te­ne­kään sai­raa­lan poti­lai­ta­kaan voi kovin koval­la mete­lil­lä vai­va­ta eli pitäi­si olla lin­jaus, joka kul­ki­si kau­kaa poti­lai­den asut­ta­mis­ta raken­nuk­sis­ta tai stten rata pitäi­si melusuo­ja­ta. Mis­sä rata kul­ki­si asu­tuk­sen “läpi”, sen voi­si sii­nä koh­din kai­vaa maan alle. Aina kun mah­dol­lis­ta rata kul­ki­si kadun vie­res­sä tai mik­sei päällä.

  Tuli­si pal­jon, pal­jon hal­vem­mak­si ja voi­si olla jopa ansiok­si Hel­sin­gin turis­ti­mai­neel­le tuol­lai­nen “näkö­ala­ra­ta”. Ehkä joku pai­kal­li­nen­kin tyk­kä­si muu­ten­kin kuin liikenneratkaisuna. 

  Poliit­ti­ses­ti han­ke lie­nee kui­ten­kin mah­do­ton, kun “puis­tot meni­si­vät pilal­le” ja melua pelät­täi­siin. Mut­ta kyl­lä asial­li­ses­ti hyö­dyt saat­tai­si­vat hyvin­kin voit­taa haitat.

 17. Ilma­ju­na, se lenk­ki on suun­ni­tel­tu mene­mään aika taval­la ete­läm­pää kuin ne sai­raa­lat. Jon­ni­sen link­kaa­mas­ta rapor­tis­ta saa jo kan­nes­ta hyvän kuvan.

  Toki sen voi­si suun­ni­tel­la toi­sin­kin, mut­ta kovin jyrk­kää mut­kaa Pasi­las­ta heti tus­kin kan­nat­taa ruve­ta teke­mään; suu­rin osa ihmi­sis­tä on kui­ten­kin mat­kal­la kes­kus­tan suun­taan tai vaih­ta­mas­sa met­roon eikä Mei­lah­den kouk­kauk­ses­ta oli­si hait­to­jaan (ja hin­taan­sa) vas­taa­vaa hyö­tyä, jos sitä edes sai­si jär­ke­väs­ti teh­tyä, kun juna vaa­tii mel­koi­set kaartosäteet.

 18. Sii­nä on siis keskuspuisto.a Yhtä hyvin voi­sit esit­tää mar­ket­tia Tuomiokirkkoon.
  Tii­vii­seen ja har­vaan kuu­luu myös se har­va ja sii­hen kuu­luu myös Keskuspuisto

 19. On se vaan kum­ma jut­tu tämä Suo­men rau­ta­tei­den rapis­tu­mi­nen. Sil­loin kun vie­lä oli 1 rata ete­läs­tä poh­joi­seen, niin tuol­la yhdel­lä radal­la pär­jät­tiin. Niin pai­kal­lis­lii­ken­tees­sä kuin poh­jei­seen­kin suun­tau­tu­vas­sa liikenteessä. 

  Sit­ten raken­net­tiin toi­nen rata toi­sen vie­reen. Tämän myö­tä kävi­kin niin, että muu­ta­man mie­hen rata­ra­ken­nys­ryh­mä tuk­ki koko pohois-ete­lä radan työl­lään. Odo­tet­tiin ja odo­tet­tiin kun­han muu­ta­ma mies sai­si työn­sä val­miik­si tie­tyl­lä ase­mal­la, että koko val­ta­kun­nan rau­ta­tie taas kulkisi.

  Onhan täs­sä tul­lut muu­ta­kin näh­tyä kuin vaan Hel­sin­ki-Rova­nie­mi ratao­suut­ta. Sak­san Bun­des­Bahn oli mie­len­kiin­toi­nen jo vuon­na 1975. Kaik­ki radal­la toi­mi ja pää­si liik­ku­maan maas­ta toi­seen väl­jäs­ti ja nopeasti.

  Että mikä­hän piru sii­nä on, että tääl­lä Suo­mes­sa ei ole ymmä­ret­ty rau­ta­tien mer­ki­tys­tä. Jos­ko sit­ten on ymmär­ret­ty, niin ei kait voi olla muu­ta selit­tä­vää teki­jää rau­ta­tei­dem­me huo­nou­tu­een kuin se, että itä­val­tio on saar­nan­nut rato­jem­me kap­si­tee­tin aikoinaan.

 20. Tii­vii­seen ja har­vaan kuu­luu myös se har­va ja sii­hen kuu­luu myös Keskuspuisto”

  Tuhoai­si­ko se puis­ton? No, jos teh­täi­siin rumasti:

  http://redriverhistorian.com/sitebuilder/images/Chicago_El-445x334.jpg

  Mut­ta entäs tämä Dubai­hin suun­ni­tel­tu turistirysä:

  http://www.sandierpastures.com/wp-content/uploads/2007/09/dubai-metro-in-szr.jpg

  Makua­sia. Tai eihän se hyväk­si ole, mut­ta ei mikään kata­stro­fi myös­kään var­sin­kin, kun vaa­ka­ku­pis­sa on toi­sel­la puol­la muut viih­ty­vyys­te­ki­jät, lähin­nä siis suju­va liikkuminen.

  Tai­taa tosi­aan vain olla noi­ta ase­mien paik­ko­ja har­vak­sel­taan tuol­la retillä.

 21. Ilma­ju­na: joo, tol­lai­nen Har­ry Pot­te­rin näky­mät­tö­myys­vii­tan sisäl­lä aja­va ilma­ra­ta olis vii­leä. Siel­lä Dubais­sa­han nii­tä on enem­män­kin, upei­ta pil­ven­piir­tä­jiä joi­den koh­dal­la aurin­ko pais­taa aina ja jois­ta ei edes jää varjoa.

 22. Sovel­tu­vai­sit­ko edes nykyi­set vau­nut maan alle vai uusit­tai­siin­ko koko kalus­to? Miten kak­si­ker­rok­si­set kau­ko­ju­nat mah­tui­si­vat tun­ne­liin? Aika kor­kea sii­tä tulisi?”

  Tun­ne­li voi­daan lou­hia tar­vit­ta­van kokoi­sek­si. Pariis­sa oli jo vii­me vuo­si­tu­han­nel­la kak­si­ker­rok­si­sia metrojakin.

 23. Tun­tuu nyt täy­sin jär­jet­tö­mäl­tä hank­keel­ta teh­dä tun­ne­lei­ta ris­tiin ras­tiin kau­pun­gin alle eri rai­de­le­vey­del­lä eri­lai­sil­le vaunuille.”

  Eihän Suo­mes­sa ole käy­tös­sä kuin kah­ta rai­de­le­veyt­tä, rai­tio­vau­nu­jen met­ri­nen ja sit­ten se met­ron ja junien käyttämä.

  Sovel­tu­vai­sit­ko edes nykyi­set vau­nut maan alle vai uusit­tai­siin­ko koko kalus­to? Miten kak­si­ker­rok­si­set kau­ko­ju­nat mah­tui­si­vat tun­ne­liin? Aika kor­kea sii­tä tulisi?”

  Min­kä­hän luu­let ole­van olen­nai­sin ero Hel­sin­gin met­ron ja VR:n junien välillä? 

  Eikö nyt oli­si jär­ke­vä kehit­tää met­ro­verk­koa ja unoh­taa se Brion juna­ra­ta, joka jäi saa­mat­ta jou­lu­lah­jak­si.. sen­kin insinöörit”

  Ja nyt meil­lä on oikein met­ro­verk­ko­kin Hel­sin­gis­sä? Ja tähän “verk­koon” eivät sit­ten kui­ten­kaan lähi­ju­nat kuulu?

  Kari

 24. Min­kä­hän luu­let ole­van olen­nai­sin ero Hel­sin­gin met­ron ja VR:n junien välillä? ”

  -Väri?

 25. Miten kak­si­ker­rok­si­set kau­ko­ju­nat mah­tui­si­vat tun­ne­liin? Aika kor­kea sii­tä tulisi?”

  Kak­si­ker­rok­si­set kau­ko­ju­nat eivät vaa­di tilaa sen enem­pää kuin yksi­ker­rok­si­set­kaan (ne ajo­lan­gat, ne ajo­lan­gat..) ja mah­tu­vat hyvin rata­ver­kon nykyi­siin tun­ne­lei­hin joten tämä ongel­ma tun­tuu lähin­nä keksityltä…

  Ihan suu­ruu­den­hul­lu suun­ni­tel­ma! Eikö nyt oli­si jär­ke­vä kehit­tää met­ro­verk­koa ja unoh­taa se Brion juna­ra­ta, joka jäi saa­mat­ta jou­lu­lah­jak­si.. sen­kin insinöörit”

  Itsea­sias­sa puheet metro_verkosta_ yhden run­ko­lin­jan poh­jal­ta lie­ne­vät täs­sä asias­sa suu­ruu­den­hul­lum­pia kuin suun­ni­tel­ma jol­la kehi­tet­täi­siin jo ole­mas­sao­le­vaa & kol­meen suun­taan lii­ken­nöi­vää kau­pun­ki­ra­ta­verk­koa yhdel­lä ja samal­la rai­de­len­kil­lä… Eten­kin kun rai­de­ver­kon kah­ta tyn­käyh­teyt­tä ollaan vihon vii­mein­kin suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä yhdis­tä­mäs­sä toi­siin­sa poh­jois­pään lenkiksi.

 26. Pisa­ra teh­dään lähi­lii­ken­teen paran­ta­mi­sek­si, jot­ta se on hyö­dyl­li­sin. Kak­si­ker­rok­si­sia lähi­ju­nia Hel­sin­gis­sä ei ole nyt eikä lähi­tu­le­vai­suu­des­sa. Lähi­ju­na­lii­ken­teen taso on jo nyt Van­has­mai­nen, kos­ka junat pysäh­te­le­vät ennen rau­ta­tie­a­se­maa ja mat­kus­ta­jat pää­se­vät ulos todel­la­kin lii­an kau­ka­na met­ro- ja bussipysäkeistä.

  Toi­sek­seen Pisa­ra ei kor­vaa mitään met­ro­lin­jaa. Laut­ta­saa­ren suun­ni­tel­tu met­ro­lin­ja kan­nat­taa raken­taa. Laut­ta­saa­reen suun­ni­tel­tu met­ro­lin­ja kan­nat­taa jat­kaa Pasi­laan. Pasi­las­ta lin­jaa kan­nat­ta jat­kaa, jot­ta useam­pi lähiö oli­si kel­vol­li­sen jouk­ko­lii­ken­teen ulot­tu­vis­sa. Bus­sit ovat keh­no tapa mat­kus­taa yli 30 min mat­ko­ja. Pasi­las­ta met­ro kan­nat­tai­si ehkä jat­kaa len­to­ken­täl­le. Täl­löin oli­si vie­lä mah­dol­lis­ta raken­taa met­ro esi­mer­kik­si Suur­pel­los­ta, Ota­nie­men, Pasi­lan, Kum­pu­lan, Lato­kar­ta­noon ja vie­lä eteen­päin jos­si­tel­lun Por­voon­ra­dan lii­tyn­tä­ase­mal­le. Tai vaik­ka Tikkurilaan. 

  Joka tapauk­ses­sa — Helsinki(sis. Espoon, Van­taan ja Kau­niai­sen) tar­vit­see met­ro­ki­lo­met­re­jä lisää. Huo­li­mat­ta Pisarasta.

 27. Se ete­läi­nen ase­ma on muu­ten pikem­min­kin Man­ner­hei­min­tien alla Foo­ru­min kul­man koh­dal­la kuin Espal­la. Ks jon­ni­sen link­kaa­ma raport­ti, sivu 10.

  Kan­nat­taa kor­ja­ta vaa­lioh­jel­maan (kom­men­toin tän­ne enkä sin­ne kun sin­ne ei voi). Ero on kui­ten­kin mel­ko oleel­li­nen suu­rel­le osal­le tuon ase­man poten­ti­aa­li­sia käyttäjiä.

 28. Jätin vas­taukl­se­ni tar­koi­tuk­sel­la vaa­lien jäl­kei­seen aikaan, sil­lä kukin tul­koon uskol­laan autuaaksi.
  “Pahin pul­lon­kau­la on kui­ten­kin Hel­sin­gin rau­ta­tie­a­se­ma, johon ei mah­du enem­pää junia.”

  Tätä aika ajoin kuu­lee. Todel­li­suus vain ei ole tuo. Todel­li­suu­des­sa VRn pahim­mat lii­ken­teel­li­set ongel­ma­koh­dat PK-seu­dul­la on Pasi­lan poh­jois­puo­lel­la Ilma­las­sa, alu­eel­la jos­sa Mar­ti­laak­son­ra­ta koh­taa Ran­ta­ra­dan ja Pää­ra­dan. Toi­nen nyt jo pal­jon pie­nem­pi ongel­ma pesä­ke on Lin­nun­lau­lu. Kos­ka kau­ko­ju­nia ei enää nyky­ään kään­ne­tä Lin­nun­lau­lus­sa on tosin tuon pai­kan ongel­mat vähen­ty­neet olen­nai­ses­ti. Täs­tä kui­ten­kin seu­raa se, että rau­ta­tie­a­se­man kapa­si­tee­tis­tä vara­taan kol­man­nes kään­ty­vil­le junil­le. Täs­tä varaa­mi­ses­ta voim­me sit­ten kiit­tää polii­tik­ko­ja (toim. huom. ei mitään hen­ki­lö­koh­tais­ta syy­tös­tä). Vaik­ka junat kään­ne­tään­kin ase­mal­la ei Hel­sin­gis­sä kapa­si­teet­ti ole lopus­sa. Tie­to on yksi­ker­tai­ses­ti väärä.

  Toi­nen syy mik­si en pidä Pisa­raa jär­ke­vä­nä on VR kyvyt­tö­myys hoi­taa lii­ken­net­tään rai­teil­la. Muis­tin varai­ses­ti (joku voi tuon tar­kis­taa) VRl­tä jää 15–20% vuo­rois­taa joko koko­naan aja­mat­ta tai ovat myö­häs­sä enem­män kuin “tole­rans­sit” anta­vat myö­den. Tämä yksis­tään on riit­tä­vä syy suh­tau­tua kriit­ti­ses­ti VRän pal­ve­lun tarjoajana.

  Sen sijaan minus­ta oli­si jär­ke­väm­pää kehit­tää Hel­sin­gin met­roa. Län­si lin­jan jat­kon lisäk­si kan­ta­kau­pun­kiin voi­tai­siin ajaa nykyi­sen Mel­lun­mäen suun­tai­nen lin­ja nykyis­tä poh­joi­sem­paa. Käy­tän­nös­sä tämä lin­ja vedet­täi­siin Kala­sa­ta­man ase­mal­ta Val­li­laan ja siel­tä Pasi­laan ja edel­leen joko Haa­gaan tai Munk­ki­nie­men ja ‑vuo­ren kaut­ta jopa Pitä­jän­mäel­le asti, jol­loin voi­tai­siin men­nä Mei­kun kaut­ta. Tämän kus­tan­nus oli­si pik­kui­sen hal­vem­pi kuin Pisa­ran (riip­puen toki sii­tä miten pit­kä rata oli­si sekä toteu­tus tavas­ta), jos­kin kui­ten­kin ollen samaa suu­ruus­luok­kaa. Lii­ken­teel­li­ses­ti TOIMIVAN poi­kit­tai­sen rai­de­lin­jan mer­ki­tys kan­ta­kau­pun­gin poh­joi­so­sis­sa oli­si kui­ten­kin pal­jon jär­ke­väm­pi toi­men­pi­de kuin Pisa­ra, eikä vähi­ten sen vuok­si, että sil­lä saa­tai­siin vähen­net­tyä (jon­kun mie­les­tä) lii­an kovaa pai­net­ta Hel­sin­gin rau­ta­tie­a­se­mal­ta. Lisä­nä toki kan­na­tan myös ns. Pasi­lan met­roa, jos­kaan pelk­kä­nä Kaup­pa­to­ri-Pasi­la yhtey­te­nä se jää väki­sin­kin vähän torsoksi.

 29. Ete­lä-Sai­maa 26.10
  “Tämän leh­den toi­mi­tus­pa­la­ve­ris­sä pitää pian poh­tia uudel­leen juna­lii­ken­teen uuti­sar­vo­tus­ta. Pai­nam­me­ko uuti­sen, kun juna tulee ase­mal­le ajallaan?”

  Tak­si­kus­kit ker­to­vat, että myö­häs­ty­vien junien takia ase­mal­la ei halu­ta sei­sot­taa tur­haan auto­ja. Kos­ka VR:lle ei mah­da min­kään, niin tääl­lä perään­kuu­lu­te­taan­kin katos­ta tak­si­tol­pal­le. Satees­sa sei­so­mi­nen on san­gen ärsyttävää.

  Onnek­si on lentokone.

 30. VR nos­taa Pisa­ran prio­ri­tee­tik­si: “VR kui­ten­kin kat­soo, että Pisa­ran toteut­ta­mi­nen tuli­si ehdot­to­mas­ti aloit­taa vii­meis­tään Kehä­ra­dan val­mis­tut­tua vuon­na 2012.” http://www.tekniikkatalous.fi/rakennus/article210710.ece

  Voi­si­ko kau­pun­ki, tar­kem­min KSV ja siten myös lau­ta­kun­ta pik­ku­hil­jaa herä­tä tähän? Jos ja kun Pisa­ra teh­dään, niin Hel­sin­gin de fak­to pää­rau­ta­tie­a­se­ma on Haka­nie­mi. Siel­lä yhty­vät itä- ja län­si­met­ro, ran­ta­ra­ta, len­to­kent­tä­ra­ta, Mar­tin­laak­son rata, pää­ra­ta, vii­si ratik­ka­lin­jaa (jat­kos­sa toi­vot­ta­vas­ti useam­pi), sekä nel­jän seit­sä­mäs­tä pää­väy­läs­tä bus­sit. Koko Haka­nie­meä pitää tar­kas­tel­la täs­tä näkö­kul­mas­ta, ei jon­kun yhden vai­vai­sen park­ki­luo­lan kaut­ta (http://kaarintaipale.blogspot.com/2008/07/ideapyskinti-hakaniemess.html).

  Haka­nie­meen mah­tuu maan alle ja pääl­le­kin lisä­ra­ken­ta­mis­ta rei­lus­ti. Nykyis­tä toria kier­tää kuusi­kais­tai­nen kau­pun­ki­mo­ta­ri ei mis­tään ei mihin­kään, joka vie­lä leik­kaa ran­nan irti toris­ta. Se pitää pur­kaa ja ottaa tila hyö­ty­käyt­töön. Tori itses­sään on taas vähän tur­han­kin iso, jon­kun ark­ki­teh­din taan­noin Hesa­ris­sa esit­te­le­mä aja­tus pavil­jon­ki­mai­ses­ta raken­nuk­ses­ta torin itä­reu­nal­le on oikean suun­tai­nen. Pisa­ra-ase­man raken­ta­mi­sen kan­nat­tai­si toteut­taa yksi­tyi­sin varoin, sii­hen liit­ty­vän liike‑, tms. tilan raken­nusoi­keu­den pitäi­si kat­taa kustannukset.

  Ja sama jut­tu Töö­lös­sä. Kisa­hal­lin pihal­la on val­ta­kun­nan kal­lein avo­park­ki­paik­ka, sen ase­man yksi sisään­käyn­ti on käy­tän­nös­sä sii­nä. Myös Töö­löön mah­tuu lii­ke­ti­laa, tms. myös maan alle.

  Tär­kein­tä oli­si rahoi­tuk­sen kan­nal­ta, joten­kin koh­te­li­aas­ti, unoh­taa nyt se Töö­lön met­ro suo­siol­la. Pisa­ra on parem­pi, tar­peel­li­sem­pi, ja ajaa käy­tän­nös­sä saman asian.

 31. Tori itses­sään on taas vähän tur­han­kin iso, jon­kun ark­ki­teh­din taan­noin Hesa­ris­sa esit­te­le­mä aja­tus pavil­jon­ki­mai­ses­ta raken­nuk­ses­ta torin itä­reu­nal­le on oikean suuntainen.”

  Ja vie­lä oikeam­man suun­tai­nen aja­tus voi­si olla antaa koko tori jouk­ko­lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­neen jalos­tet­ta­vak­si samal­le ark­ki­teh­ti­po­ru­kal­le (Davids­son, Pal­las­maa, Helin) joka sai ideoi­tua Kam­pin kes­kuk­sen. Haka­nie­men tori oli var­maan kova jut­tu vuon­na 1956 ja ehkä vie­lä “rauhan“marssien aikaan 80-luvul­la, mut­ta poliit­ti­ses­ta nos­tal­gias­ta huo­li­mat­ta nämä tuu­li­set yli­suu­ret kau­pun­ki­ra­ken­net­ta rik­ko­vat aukio/parkkipaikat sai­si­vat vähi­tel­len hävi­tä his­to­rian hämärään.

 32. Ihan sii­nä visio­ta, mut­ta aina uhoh­de­tan, että Hel­sin­ki ympä­ris­töin­ne oni aika pie­ni kau­pun­ki. Ja hel­ve­tin poh­joi­ses­sa. Huo­mat­ta­va osa Haka­nie­men lii­ken­tees­tä on bus­si­lii­ken­net­tä. Mihin se ohja­taan, jos mota­ri suljetaan?

  Sii­tä olen smaa meil­tä, että Pisa­ra­ra­ta on syy­tä tote­tut­taa. Voi­si­ko sen ohjat vie­lä Mei­lah­den kaut­ta on hyvä kysymys.

 33. Spot­tu, Kam­pin kes­kus on ihan OK, vaik­kei sel­lai­se­naan siir­ret­tä­vis­sä Haka­nie­meen. Tori on sinän­sä elä­vä ja toi­mi­va, kyse on sii­tä miten se ja hal­li lii­te­tään uudisrakentamiseen.

  Mark­ku, se kau­pun­ki­mo­ta­ri jota tar­koi­tan on Haka­nie­men­ran­ta, joka on ihan puh­das­ta DDR:ä Meri­ha­kaan saak­ka. Poten­ti­aa­li­se­ti hie­no paik­ka, ete­lään aukea­va suo­jai­nen meren­ran­ta on uhrat­tu täy­sin yli­mi­toi­te­tul­le autoväylälle.

  Var­sin­kin jos ja kun Kaivokatu/Kaisaniemenkatu sul­je­taan hen­ki­lö­au­toil­ta, niin oli­si luon­te­vaa sul­kea myös Haka­nie­men­ran­ta ja Pit­kä­sil­ta. Bus­sit eivät tuo­ta reit­tiä juu­ri tar­vit­se, ne kul­ke­vat Hämeentietä.

  En tie­dä mitä sil­le ran­nal­le sit­ten teki­si, yksi vaih­toeh­to voi­si olla puis­to, ja/tai uudis­ra­ken­nus. Tai jotain ihan muu­ta. Kil­pai­lun paikka.

  Niin ja minus­ta Pisa­ran voi­si peri­aat­tees­sa vetää van­haa met­ro­lin­jaus­ta (Mar­tin­laak­son rata) Huo­pa­lah­des­ta Mei­lah­den kaut­ta Töö­löön, eli Pasi­lan läpi men­täi­siin vain ker­ran len­kil­lä. Osit­tain toki kus­tan­nus­ky­sy­mys. Tätä­kö tarkoitit?

 34. Bus­sit eivät tuo­ta reit­tiä juu­ri tar­vit­se, ne kul­ke­vat Hämeentietä.”

  Itä­suun­nan yöbus­sit ja muu­ta­ma has­su päi­vä­sai­kaan lii­ken­nöi­vä lin­ja voi­si­vat hyvin kier­tää vaik­ka­pa Haa­pa­nie­men­ka­dun kautta.

  Torit aiheut­ta­vat minul­le kog­ni­tii­vis­ta dis­so­nans­sia. Esi­mer­kik­si Hie­ta­lah­den torin todel­li­suus (tuu­li­nen pimeä park­ki­paik­ka ja par­haim­mil­laan­kin kai­ken­lai­sen rojun huuto.net live­nä) on hyvin kau­ka­na sii­tä “aidos­ta kau­pun­ki­lais­tun­nel­mas­ta” jota jul­ki­suus­ha­kui­set heh­kut­ta­vat mil­loin mis­sä­kin mediassa.

  Haka­nie­men tori­kin on yksin­ker­tai­ses­ti vain kolk­ko. Ei tori­kaup­pa tar­vit­se tuu­lis­ta auke­aa tilaa, käve­lyyn tar­koi­tet­tu katu­ti­la kuten leven­net­ty jal­ka­käy­tä­vä tai käve­ly­ka­tu riit­tää kuten muu­al­la­kin Euroopassa.

 35. Olen tämän vies­tin jo ker­taal­leen lähet­tä­nyt, mut­ta kos­ka se par­hai­ten sovel­tuu tähän vies­ti­ket­juun, lähe­tän uudelleen.

  Ter­vei­sin Kale­vi Kämäräinen
  http://www.rautatiematkustajat.fi

  ■Kale­vi Kämä­räi­nen kir­joit­ti 25.8.2010 kel­lo 14:52
  Kes­kus­te­lus­sa vii­ta­taan mah­dol­li­suu­teen tehos­taa juna­lii­ken­net­tä Pisa­raa hal­vem­mil­la vaih­toeh­doil­la (esi­mer­kik­si kehit­tä­mäl­lä kulun­val­von­taa). Ulko­mai­sen esi­mer­kin valos­sa tämä tun­tuu mah­dol­li­sel­ta. Aina­kin Lon­toos­sa Vic­to­rian säk­kia­se­mal­la on 19 rai­det­ta Hel­sin­gin tapaan. 

  http://www.networkrail.co.uk/documents/For%20Passengers/Station%20Maps/4510_Victoria%20Station%20Map.pdf

  Kun äsken kävin kat­so­mas­sa juna­ti­heyt­tä, kel­lo 12:n ja 13:n välil­lä ase­mal­ta läh­ti 40 junaa ja sin­ne saa­pui 37 junaa (yhteen­sä siis 77 junaa tunnissa). 

  http://ojp.nationalrail.co.uk/en/s/ldbboard/arr/VIC

  Pisa­raa suun­ni­tel­taes­sa on arvioi­tu, että ruuh­ka-aikaan vuon­na 2015 Hel­sin­gis­tä läh­ti­si 19 ja sin­ne saa­pui­si 23 junaa (sivut 8 ja 9); yhteen­sä 42 junaa tunnissa. 

  http://www.prorautatie.net/PISARA-esitys%20-%20pro%20rautatie.pdf

  Ei siis lie­ne höl­mö­läi­sen hom­maa sel­vi­tel­lä pääs­täi­siin­kö juna­ti­hey­den lisää­mi­seen vaih­toeh­to­ja etsimällä. 

  http://www.rautatiematkustajat.fi/Lausu.htm

  Ter­vei­sin Kale­vi Kämäräinen
  http://www.rautatiematkustajat.fi

 36. Pisa­ra tuo VR:n hei­kon pal­ve­lu­ta­son kan­ta­kau­pun­gin sisäi­seen lii­ken­tee­seen. VR:n kalus­to ei ole kaut­taal­taan mata­la­lat­tia­ka­lus­toa. Pak­ka­sen ja kul­jet­ta­ja­pu­lan vuok­si eivät junat kul­je. Met­ro­mat­kan kus­tan­nuk­set ovat Hel­sin­gil­le hal­vem­mat kuin VR:n pai­kal­lis­ju­nan. Pisa­ra­mat­ka Hel­sin­gis­sä on siis veron­mak­sa­jal­le kal­lis. Hel­sin­gin sisäi­sen lii­ken­teen kan­nal­ta Pasi­lan met­ro on Pisa­raa parem­pi. Myös Mar­tin­laak­son rata tuli­si muut­taa metroksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.