Kasettimaksu maksettava verovaroista

(luon­nos­ta vaaliohjelmaan)

Suo­ma­lai­sil­la on oikeus kopioi­da äänit­tei­tä omaan käyt­töön­sä. Täs­tä oikeu­des­ta mak­se­taan teki­jöil­le kor­vaus­ta. Rahat kor­vauk­siin saa­tiin aika­naan kaset­ti­mak­sus­ta (hyvi­tys­mak­su), joka perit­tiin nau­hu­reis­sa mui­noin käy­te­tyis­tä C‑kaseteista ja jois­ta­kin muis­ta­kin talletusalustoista.

C‑kasetit ovat kadon­neet his­to­ri­aan, mut­ta hyvi­tys­mak­su on laa­jen­tu­nut mui­hin tal­le­tusa­lus­toi­hin. Vii­mek­si mak­su laa­je­ni ulkoi­siin kova­le­vyi­sin. Kehi­tyk­sen myö­tä kaset­ti­mak­sun yhteys alku­pe­räi­seen tavoit­tee­seen­sa on lai­men­tu­nut kol­mel­la tavalla.

1.       Yhä pie­nem­pi osa mak­sun koh­tee­na ole­vis­ta tal­le­tusa­lus­tois­ta käy­te­tään kor­vauk­sen perus­tee­na ole­vaan lail­li­seen omaan käyt­töön kopioin­tiin. Ulkois­ten kova­le­vy­jen tal­le­tus­ka­pa­si­tee­tis­ta kor­kein­taan joku­nen pro­sent­ti menee tähän tarkoitukseen.

2.       Yhä pie­nem­pi osa ilmai­ses­ta musii­kin kuun­te­lus­ta jou­tuu tur­vau­tu­maan mak­sun koh­tee­na ole­viin talletusalustoihin.

3.       Hyvi­tys­mak­sul­la kerät­ty­jä tulo­ja on alet­tu käyt­tää moneen sinän­sä hyvään tar­koi­tuk­seen, kuten koti­mais­ten doku­ment­tie­lo­ku­vien tuo­tan­to­tu­keen ja soke­ain kir­jas­ton menoi­hin. Näil­lä ei kui­ten­kaan ole mitään teke­mis­tä yksi­tyi­sen kopioin­nin kanssa.

Tek­no­lo­gian muu­tok­sen vuok­si hyvi­tys­mak­sun tuot­to on ale­ne­mas­sa nopeas­ti. Tätä yri­te­tään kom­pen­soi­da laa­jen­ta­mal­la hyvi­tys­mak­sua mil­loin min­ne­kin. Tämä on tuhoon tuo­mit­tu tie myös teki­jä­noi­keus­jär­jes­tö­jen kan­nal­ta. Nor­jas­sa hyvi­tys­mak­sus­ta on luo­vut­tu. Val­tio mak­saa Nor­jas­sa kor­vauk­sen yksi­tyi­ses­tä kopioin­nis­ta vero­va­rois­ta. Näin se tulee teh­dä Suomessakin!

42 vastausta artikkeliin “Kasettimaksu maksettava verovaroista”

 1. C‑kasetti ei ole kadon­nut mihin­kään, kuten ei vinyyli-LP:kään.

 2. Ehdo­tel­mas­sa on pari ongelmaa.

  - Kor­va­mer­kit­ty raha joka *ei* ole vero on sii­tä hyvä että se ei kas­va­ta bud­jet­ti­va­jet­ta. Jos täs­tä hyvää tar­koit­ta­vas­ta tues­ta teh­dään vero­va­rois­ta mak­set­ta­va mak­suau­to­maat­ti se kas­vat­taa osal­taan bud­jet­ti­va­jet­ta kos­ka tukeen pitää bud­je­toi­da rahaa ja vero­ker­ty­mä­hän on nyt
  aika kau­ka­na sii­tä mää­räs­tä mitä suju­vas­ti jon­ne­kin kulutetaan.

  Ehdo­tel­ma joten­kin unoh­taa että val­tion raha tulee lop­pu­vii­mein veron­mak­sa­jil­ta (tai Fortum:in asiak­kail­ta 🙂 eli samal­la taval­la kan­sa mak­saa, ja ehdo­tel­mas­sa mak­su koh­dis­tuu myös nii­hin jot­ka eivät kopioi. Onko se sit­ten oikeudenmukaisempaa?

  Lisäk­si kyses­sä on mak­suau­to­maat­ti jos­sa ei ole min­kään sor­tin kulu­tus­kat­toa kuten kor­va­mer­ki­tys­sä kasettimaksussa.

 3. Tas­a­puo­li­ses­ti kaik­kiin koh­dis­tu­va 4 euron vero­ra­si­te on parem­pi kuin sat­tu­man­va­rai­ses­ti joi­hin­kin koh­dis­tu­va 20 euron mak­su­ra­si­te. Vie­lä parem­pi oli­si tie­tys­ti vain kopioin­nis­ta hyö­ty­viin koh­dids­tu­va 20 euron mak­su­ra­si­te, mut­ta se ei tosi­aan enää ole vaihtoehto.

  Ihan hyvä esi­tys. Toi­vot­ta­vas­ti tämä ei kui­ten­kaan ole vaa­lioh­jel­ma­si kär­ki. Yhteis­kun­nan ongel­ma­na tämä on siel­tä pie­nem­mäs­tä päästä.

 4. Mika: Nykyis­tä kaset­ti­mak­sua koro­tel­laan ja laa­jen­nel­laan viran­puo­les­ta TO-jär­jes­tö­jen pyy­täes­sä. Sii­nä sivuu­te­taan kaik­ki muut int­res­si­ryh­mät, käy­tän­nös­sä siis kulut­ta­jat. Aika mones­sa asias­sa kan­sal­ta puut­tuu oma lob­by, joten kes­ki­ver­to kan­sa­lai­sen näkö­kul­ma unoh­tuu kaik­kien mui­den lob­by­jen pai­nos­tuk­ses­sa. Kos­kee tätä­kin tapausta.

  Nykyi­sel­lään minis­te­riö jake­lee mui­den raho­ja ilman mitään int­res­siä pysyä koh­tuu­des­sa… Jos ne rahat ovat osa bud­jet­tia, nii­tä syy­nä­tään vähän eri mal­liin. Oikeat veron koro­tuk­set ovat astet­ta paria han­ka­lam­pia kuin täm­möi­sen yksi­tyi­sen piiloveron.

 5. Yksi perus­te voi­si olla mak­su­jen mark­ki­noi­ta vää­ris­tä­vä vai­ku­tus (jos ulko­mail­ta saa samo­ja tuot­tei­ta pos­ti­myyn­nis­tä ilman maksuja)

 6. Jos mak­sun peri­mis­tä jat­ke­taan taval­la tai toi­sel­la pitäi­si myös teh­dä se yksi­tyi­nen kopioin­ti sal­li­tuk­si (ts. kopio­suo­jauk­sen kier­tä­mi­nen jäl­leen sal­li­tuk­si) Ei ole miel­tä hyvit­tää toi­min­nas­ta jota ei saa tehdä.

 7. Ihan kan­na­tet­ta­va aja­tus, vaik­ka ei ole­kaan yhteis­kun­nan pahim­pia epäkohtia.

  Pal­jon suu­rem­pi mer­ki­tys oli­si sil­lä, että ajai­sit myös Ylen rahoit­ta­mis­ta vero­ra­hois­ta. Sii­hen voi­si käyt­tää suun­nil­leen samo­ja perus­te­lu­ja. Ylen­kin tulo­ja käy­te­tään moneen sinän­sä hyvään tar­koi­tuk­seen, mut­ta rahoi­tus­mal­li ei ole täl­tä vuosituhannelta. 

  Sil­loin kuin radio ja tele­vi­sio oli­vat ylel­li­syys­tuot­tei­ta, oli var­mas­ti perus­tel­tua, että käyt­tä­jät rahoit­ti­vat toi­min­nan. Nyt käy­tän­nös­sä kaik­ki käyt­tä­vät Ylen pal­ve­lu­ja, mut­ta mak­sa­mi­seen osal­lis­tu­vat ne jot­ka viit­si­vät. Tele­vi­sion omis­ta­mi­sel­la on var­mas­ti jon­kin­lai­nen kor­re­laa­tio Ylen pal­ve­lu­jen käyt­tä­mi­sen kans­sa, mut­ta toden­nä­köi­ses­ti moni sokea mum­mo käyt­tää Ylen pal­ve­lu­ja enem­män kuin tele­vi­sio­ta kon­so­li­pe­laa­mi­seen käyt­tä­vä nuo­ri. Samoin lap­si­per­heis­sä kat­so­taan tele­vi­sio­ta var­mas­ti pal­jon enem­män kuin sink­ku­ta­louk­sis­sa, vaik­ka tv-mak­su on kai­kil­le sama.

  Toi­saal­ta Yleä ei ole syy­tä­kään rahoit­taa käyt­tö­mak­suil­la, vaan samal­la taval­la kuin kou­lu­tus, ter­vey­den­huol­to ja muut jul­ki­set pal­ve­lut, eli verorahoista.

 8. Tun­tuu, että kär­vis­tel­lään ole­mas­sa ole­van ongel­man kans­sa (siis veron) uskal­ta­mat­ta kat­soa eteen­päin. Veron­ko­ro­tus­han tar­koit­ti vain sitä, että Verkkokauppa.com jou­tuu siir­tä­mään Ahve­nan­maal­la ole­van toi­mi­pis­teen­sä muu­al­le EU-alueelle.

 9. Itse olen hah­mo­tel­lut myös kaset­ti­mak­sun ikään­kuin laa­jen­nus­ta, joka hyvit­täi­si esi­mer­kik­si You­Tu­been lähe­te­tyis­tä ja Pira­te Bays­ta lada­tuis­ta levyis­tä rahaa sii­nä suh­tees­sa mon­ta ker­taa kys. bii­se­jä on kuun­nel­tu. Kaset­ti­mak­sun on kai­ke­ti tar­koi­tus hyvit­tää sii­nä suh­tees­sa mis­sä vahin­koa on sat­tu­nut? Noh, netis­sä tuo­ta tie­toa että mon­ta ker­taa bii­si on kuun­nel­tu mis­sä­kin kana­vas­sa on tar­jol­la kyl­lä yllin kyl­lin. Täs­tä voi­si luo­da sit­ten erään­lai­sen approk­si­maa­tio­ar­vion että pal­jon­ko tätä kor­vas­ta kuu­lui­si kul­le­kin artistille. 

  Mal­lis­sa oli­si hyvää se, että se oli­si ikään­kuin objek­tii­vi­nen pal­kin­ta kult­tuu­rin rikas­ta­mi­ses­ta. Nykyi­nen Teos­to­ve­toi­nen sys­tee­mi ymmär­tääk­se­ni jakaa rahaa radio­soi­ton suh­tees­sa (+ kai bii­sien käyt­tö esim. mai­nok­sis­sa ja elo­ku­vis­sa, aut­ta­kaa ne jot­ka tie­tä­vät parem­min?), joka ei nyt ihan kuvas­ta sitä että miten pal­jon “iloa” kysei­ses­tä kap­pa­lees­ta on ollut suu­rel­le ylei­söl­le. Mie­les­tä­ni voi­si myös kes­kus­tel­la sii­tä, että tämä jaet­ta­va sum­ma voi­si olla suu­rem­pi kuin nykyi­nen kaset­ti­mak­su. Kevyt­tä musiik­kia tue­taan vähän suh­tees­sa klas­si­seen musiikkiin.

  Myön­nän, että täl­lai­sel­la mal­lil­la on se taka-aja­tus, että kap­pa­lei­den jaka­mi­seen esi­mer­kik­si juu­ri You­Tu­bes­sa ja muis­sa vas­taa­vis­sa voi­tai­siin alkaa suh­tau­tua hyväk­sy­väm­min jos artis­tit sai­si­vat niis­tä kor­vauk­sen. Itse rin­nas­tan You­Tu­been lada­tun musii­kin kap­pa­leen radio­soit­toon ja artis­tin tun­net­tuu­den lisää­mi­seen. Rat­kai­su on mie­les­tä­ni myös prag­maat­ti­nen sikä­li että täs­sä tun­nus­tet­tai­siin, että paluu­ta aikaan ennen You­Tu­bea ja Pira­te Bay­ta ei ole.

  Tämän mal­lin hah­mot­te­lu on kes­ken, ja sisäl­tää jon­kin ver­ran ongel­mia (esi­mer­kik­si aiko­vat­ko jot­kut artis­tit ostaa bot­te­ja, jot­ka klik­kai­li­si­vat kat­se­lu­ker­to­ja omil­le bii­seil­leen?). Lisäk­si You­Tu­ben kal­tai­sia pal­ve­lu­ja on pal­jon, eikä nii­tä kaik­kia voi­si saa­da lis­tal­le. Lisäk­si ihmi­set lataa­vat bii­se­jä You­Tu­been eri nimil­lä jne jne. Mal­li vaa­ti­si kai­ke­ti You­Tu­ben ja vas­taa­vien kol­la­bo­raa­tio­ta, eli traf­fiik­ki­tie­don kerää­mis­tä ja jaka­mis­ta viran­omai­sil­le. En tie­dä mikä hei­dän haluk­kuus tähän oli­si. Google on esi­mer­kik­si vedon­nut teki­jä­noi­keus­rik­ko­mus­syy­tök­siin sano­mal­la, että he eivät tie­dä mitä ihmi­set You­Tu­bes­sa jaka­vat, eivät­kä aio pal­ve­lua vah­tia. Mut­ta jos joku osaa noi­ta mal­lin auk­ko­ja poh­tia niin olkaa hyvä.

 10. LNu: “Nykyis­tä kaset­ti­mak­sua koro­tel­laan ja laa­jen­nel­laan viran­puo­les­ta TO-jär­jes­tö­jen pyy­täes­sä. Sii­nä sivuu­te­taan kaik­ki muut int­res­si­ryh­mät, käy­tän­nös­sä siis kulut­ta­jat. Aika mones­sa asias­sa kan­sal­ta puut­tuu oma lob­by, joten kes­ki­ver­to kan­sa­lai­sen näkö­kul­ma unoh­tuu kaik­kien mui­den lob­by­jen pai­nos­tuk­ses­sa. Kos­kee tätä­kin tapausta.”

  Nyt kan­sa­lai­nen voi äänes­tää lom­pa­kol­laan eli tila­ta kaset­ti­mak­sut­to­mat tava­rat ulkomailta.
  Veroa ei voi näin kui­ten­kaan kiertää.

  Kyl­lä minä­kin olen sitä miel­tä että mak­su jou­tai­si pois mut­ta en todel­la­kaan halua uut­ta veroa tilal­le. Syy­nä se että vero­ja on jo aivan lii­kaa, ja veroil­la on aikui­sen oikeas­ti paha tapa tur­vo­ta vuo­sien mit­taan, esi­merk­ki­nä vaik­ka­pa liikevaihtovero.

 11. Mik­si tek­no­lo­gias­sa tapah­tu­nei­den muu­tos­ten vai­ku­tus­ta ei kor­va­ta muil­le mark­ki­noil­la toi­mi­vil­le tahoille? 

  Jos joku ulko­puo­li­nen muu­tos vai­kut­taa hin­ta­suh­tei­siin tai koko­nai­sen toi­mia­lan ansain­ta­lo­giik­kaan, niin ei sitä ole ollut tapa­na kor­va­ta. Pait­si tie­ten­kin maa­ta­lou­den tai vas­taa­van val­tion suo­je­luk­ses­sa ole­van elin­kei­non tapauksessa… 🙂

 12. mie­luum­min vähem­män val­tio­ta. Pitäi­si kar­sia hyvä­osais­ten etu­ja rajus­ti; oop­pe­raa, kult­tuu­ri­se­te­liä, urheiluseteliä,joukkoliikenneseteliä lou­nas­se­te­liä autoe­tua kotitalousvähennystä

 13. Änky­röin taas: Mik­si pitää hyvit­tää yhtään mitään? Argu­men­tit ovat aina olleet tyy­liin “ei voi­da aja­tel­la, että…” tai “tie­ten­kin täy­tyy tur­va­ta…”, mut­ta mik­si täy­tyy tur­va­ta?

  A) Onko tosi­aan niin, että suo­ma­lai­set muusi­kot ja sen­sel­lai­set eivät tee musiik­kia ilman, että heil­lä on oikeus joko kupa­ta kova­le­vy­jen ja tyhien DVD-levy­jen hin­nas­ta osat (tai vas­taa­va raha verois­ta)? Tämä nykyi­nen jär­jes­tel­mä, sen parem­min kuin mikään kor­vaa­va jär­jes­tel­mä ei ole min­kään­sor­tin kan­nus­tin­vai­ku­tus­ta nähnytkään. 

  Jos halu­taan tukea koti­mai­sia elo­ku­via tai musiik­kia, tue­taan nii­tä. Se, että Kirill Babitzi­nin (RIP) peri­kun­nal­le anne­taan mak­suo­suus DVD-aihiois­ta, on täy­sin absur­dia. Sii­tä ei tule vähem­män absur­dia sil­lä, että mak­sut ote­taan vero­ra­hois­ta ja mitoi­te­taan sen mukaan kuin­ka pal­jon tei­nit lataa­vat Lady Gagan videoi­ta youtubesta.

 14. Suo­ma­lai­sil­la on oikeus ajaa autol­la min­ne halua­vat neu­vot­te­le­mat­ta erik­seen auton teki­jän kans­sa sii­tä, onko käyt­tö­tar­koi­tus ja mää­rän­pää teki­jän mie­les­tä sopi­va. Täs­tä oikeu­des­ta pitäi­si mak­saa auton teki­jöil­le korvausta. 

  Rahat kor­vauk­siin voi­tai­siin saa­da vaik­ka polt­toai­nei­den hin­toi­hin lisät­tä­väs­tä osas­ta (hyvi­tys­mak­su). Jos käy niin ikä­väs­ti että kehi­tys kehit­tyy ja säh­kö­au­tot val­taa­vat alaa, hyvi­tys­mak­su voi­tai­siin laa­jen­taa kat­ta­maan säh­kö­pis­tok­keet ja jatkojohdot.

  Tai sit­ten voi­si lait­taa valot päälle.

 15. Ja mun mie­les­tä tuo­ta jär­jes­tel­mää pitää joka tapauk­ses­sa remon­toi­da _totaalisen_ läpi­nä­ky­väk­si ja siten, että tukea suun­na­taan enem­män projektipohjaisesti. 

  MIe­le­lään myös nuo­ri­so­toi­min­taan, mut­ta se on ehkä enem­män veik­kaus­va­roil­le sopi­vaa käyttöä.

 16. Komp­paan Hen­ri Weijoa.

  Teki­jä­noi­keus­väit­te­lyis­sä on usein käsit­tääk­se­ni sel­lai­nen kom­mu­ni­kaa­tio-ongel­ma, että uudis­tus­mie­li­sil­lä ei ole näyt­tää vaih­toeh­toi­sia mal­le­ja nykyi­sen tilal­le. Nyky­ti­lan huo­nou­des­ta on ihan riit­tä­vät todis­teet, mut­ta vai­ku­tel­mak­si jää, että pyri­tään vain huo­non­ta­maan tai­tei­li­joi­den toi­meen­tu­lon edellytyksiä.

  Perus­tu­lo tai ylei­sem­min perus­tur­van uudis­tuk­set voi­si­vat olla yksi osa rat­kai­sua. Mut­ta kun tuo var­si­nai­nen tai­tees­ta saa­ta­va tulo pitää joten­kin hoi­taa, niin jon­kin­lai­set spo­ti­fyn kon­sep­tia laa­jen­ta­vat pal­ve­lut voi­si­vat toimia.

  Mie­les­tä­ni YLE:n pitäi­si pys­tyt­tää Spo­ti­fyn perus­i­de­aa toteut­ta­va pal­ve­lu, jol­la tur­vat­tai­siin musii­kin ja elo­ku­vien tek­jöil­le Suo­mes­sa tulot. Kuten telk­ka­ris­sa ja Spo­ti­fys­sä, mak­su­ta­po­ja oli­si mai­nos­ra­hoit­tei­suus ja kausi­mak­sul­li­suus. Telk­ka­rin tapaan lisäk­si voi­si olla yleis­hyö­dyl­li­sek­si kat­so­tun sisäl­lön osal­ta “vero­tet­ta­va” (vii­ta­ten tv-lupaan). Täl­lä taval­la “kulu­tus­mää­rät” saa­tai­siin myös sel­vil­le ja tulot ohjau­tui­si­vat nykyis­tä oikeudenmukaisemmin.

  Kos­ka mis­sä tahan­sa täl­lai­ses­sa ideas­sa on var­maan sata­tu­hat­ta auk­koa, tär­kein­tä täs­sä vai­hees­sa oli­si saa­da jär­jes­tel­mä kokei­luas­teel­la pys­tyyn, jot­ta se voi­tai­siin hioa kun­toon. Sit­ten hamas­sa tule­vai­suu­des­sa voi­tai­siin kat­soa että mikä tämän sys­tee­min roo­lik­si tai­teen tuot­ta­mi­sen ja kulut­ta­mi­sen koko­nai­suut­ta aja­tel­len tulee.

  Ja oikeas­taan­han meil­lä on jo YLE Aree­na, jon­ka toi­men­ku­vaa voi­tai­siin laajentaa.

 17. Mitä jos luo­vut­tai­siin poliit­ti­ses­ta rea­lis­mis­ta ja otet­tai­siin edes vähän idea­lis­mia kehiin.

  Eli jos nyt joku edes läh­ti­si vas­tus­ta­maan tätä tol­ku­ton­ta kup­paa­mis­ta, sii­pei­lyä jne.

 18. Hei,

  olen muu­toin samaa miel­tä itse asias­ta (siir­to vero­va­roi­hin), mut­ta toi­voi­sin että käyt­täi­sit aina­kin vaa­lioh­jel­mas­sa­si van­hen­tu­neen “kaset­ti­mak­su” ‑ter­min sijaan hyvi­tys­mak­sua, jol­la nimel­lä se on kul­ke­nut jo vuosia.

  Tulee nimit­täin vähän saman­lai­nen fii­lis kuin sii­tä että Timo Soi­ni halusi itsel­leen kaup­pa- ja teol­li­suus­mi­nis­te­rin sal­kun, vaik­ka sekä ko. salk­ku että minis­te­riö oli lak­kau­tet­tu. (->TEM)

 19. Nyky­ti­lan huo­nou­des­ta on ihan riit­tä­vät todis­teet, mut­ta vai­ku­tel­mak­si jää, että pyri­tään vain huo­non­ta­maan tai­tei­li­joi­den toi­meen­tu­lon edel­ly­tyk­siä.

  Minä aina­kin ihan suo­raan totean, että kyl­lä, tai­tei­li­joi­den “toi­meen­tu­lon edel­ly­tyk­siä” pitää­kin huo­non­taa, jos ne edel­ly­tyk­set ovat sitä, että kupa­taan rahaa jos­tain DVD-aihiois­ta ja sensellaisista.

  Jos se on jol­le­kin ollut ansain­ta­mal­li, niin se ei ole mikään perus­e­del­ly­tys sil­le toi­me­liai­suu­del­le ja tai­tei­lul­le voi­nut olla­kaan. Sik­si täl­lai­nen raha voi­daan ihan hyvin ottaa pois ja tode­ta, että men­kööt töi­hin niin­kuin rehel­li­set ihmiset. 

  En ymmär­rä mikä hin­ku kai­kil­la on jat­ku­vas­ti olla val­tion kuk­ka­rol­la itke­mäs­sä mil­loin min­kä­kin tyh­jän­toi­mit­ta­ja­ryh­män perään. Jos se ei ole urhei­lu, se on taiteilu. 

  Entäs kau­pan kas­sat? Hehän käsit­te­le­vät par­haim­mil­laan kym­me­nien tuhan­sien euro­jen ostok­set päi­väs­sä!! Kyl­lä sii­tä nyt vähin­tään muu­ta­ma pro­sent­ti pitää kas­san­hoi­ta­jal­le antaa.

 20. Tie­de­mies kirjoitti:
  “En ymmär­rä mikä hin­ku kai­kil­la on jat­ku­vas­ti olla val­tion kuk­ka­rol­la itke­mäs­sä mil­loin min­kä­kin tyh­jän­toi­mit­ta­ja­ryh­män perään. Jos se ei ole urhei­lu, se on taiteilu.”

  Aivan. Lope­te­taan täy­sin hyö­dy­tön tai­tei­lu, urhei­lu ja muu hai­hat­te­lu ja pis­te­tään tyh­jän­to­mit­ta­jat oikei­siin töi­hin kuten tak­sia aja­maan ja kän­ny­köi­tä suun­nit­te­le­maan. Tie­de­kin voi­tai­siin samal­la lopet­taa tur­han­päi­väi­se­nä ja kal­lii­na puu­has­te­lu­na joka vain aiheut­taa ilmas­toa­lar­mis­mia ja muu­ta ikävää.

 21. Nokian insi­nöö­rien tulot uhkaa­vat romah­taa, jon­kun tek­ni­sen kehi­tyk­sen vuok­si. Heil­le ei pitäi­si mak­saa €100 000 ker­ta­kor­vaus­ta vaan vuo­sit­tai­nen tuki. Tuki pitäi­si kerä­tä jokai­ses­ta maa­il­mal­la myy­tä­väs­tä lait­tees­ta, jota voi pitää kädes­sä. Toi­nen vaih­toeh­to on YK:n kerää­mäs­tä veros­ta mak­set­ta­va kuu­kausit­tai­nen ikuiskorvaus.

  Vai onko niin, että roket­ti­rol­lia soit­ta­va kar­ta­non­her­ra on eri asia kuin rauk­ka insi­nöö­ri, joka ei kos­kaan saa­nut edes nokia­lai­se­ni päi­vi­tyk­siä toi­mi­maan ilman, että oli kyl­mä hiki pinnassa?

  Niin tai näin, minus­ta “kaset­ti­mak­su” saat­taa olla parem­pi vaih­toeh­to kuin vero­va­rois­ta mak­set­tu tuki. Syy on läpi­nä­ky­vyys. Kar­ta­non­her­roil­le ja keil­le lie mene­vien raho­jen pitää näkyä kau­as ja juu­ri sel­lai­si­na kuin ne ovat. 

  Verois­ta mak­set­tui­na ne katoa­vat hajut­to­mi­na ja maut­to­mi­na jon­ne­kin bud­je­tin sokkeloihin. 

  Jos ne kui­ten­kin pitää sin­ne bud­jet­tiin siir­tää, sovit­ta­koon, että mak­sus­ta ei teh­dä ikuis­ta vaan esi­me­rik­si ker­ral­laan aina bud­jet­ti- tai vaa­li­kau­den pitui­nen. Näin­hän jär­jes­tö­toi­min­taa­kin tai vaik­ka pien­leh­tiä käsit­tääk­se­ni aina tue­taan (pait­si joi­tain val­tion eri­tyis­suo­je­lus­sa ole­via, kuten nais­jär­jes­tö NYTKIS tai puo­luei­den naisjärjestöt).

 22. Aivan. Lope­te­taan täy­sin hyö­dy­tön tai­tei­lu, urhei­lu ja muu hai­hat­te­lu ja pis­te­tään tyh­jän­to­mit­ta­jat oikei­siin töi­hin kuten tak­sia aja­maan ja kän­ny­köi­tä suun­nit­te­le­maan. Tie­de­kin voi­tai­siin samal­la lopet­taa tur­han­päi­väi­se­nä ja kal­lii­na puu­has­te­lu­na joka vain aiheut­taa ilmas­toa­lar­mis­mia ja muu­ta ikä­vää.

  Voi sen näin­kin tul­ki­ta. Minä vaan en ymmär­rä, mil­lä perus­teel­la jotain tai­tei­li­joi­ta pitää elät­tää vero­va­roin. Tie­de­kin on toki vähän niin ja näin, itse ope­tan työk­se­ni aika taval­la. Var­maan voi­tai­siin edel­lyt­tää enem­män­kin, niin tuli­si hal­vem­mak­si yli­opis­tol­le. Tosin sit­ten läh­ti­sin mui­hin töi­hin, eli kysyn­tä ja tar­jon­ta var­maan sane­le­vat aina­kin osan täs­tä hommasta.

  Miten se toi­mii näil­lä kasettimaksuilla? 

  Kuten TomiA sanoi, mik­si ihmees­sä Nokian ulos­pot­ki­mil­le insi­nöö­reil­le ei pitäi­si mak­saa vero­va­rois­ta kor­vauk­sia. Tai vaik­ka “kän­nyk­kä­mak­sua”? Ja ihan niin­kuin Tomi sanoi, veroi­hin siir­tä­mi­nen vain häi­vyt­täi­si sen tosi­asian, että näil­lä vain kupa­taan rahaa.

 23. Hen­ri Weijo: 

  Mal­li vaa­ti­si kai­ke­ti You­Tu­ben ja vas­taa­vien kol­la­bo­raa­tio­ta, eli traf­fiik­ki­tie­don kerää­mis­tä ja jaka­mis­ta viran­omai­sil­le. En tie­dä mikä hei­dän haluk­kuus tähän olisi.”

  Noin mutu­na sanoi­sin että ei mitään halua. Yksi You­Tu­ben kus­tan­nus­lo­gii­kan kie­mu­rois­ta on se, että se “ei tie­dä” sitä että pal­ve­lus­sa jae­taan levy-yhtiöi­den ym. omis­ta­maan mate­ri­aa­lia. Jos sil­le ker­ro­taan copy­righ­tia rik­ko­vas­ta mate­ri­aa­lis­ta, se sen pois­taa. Täl­lä sopi­muk­sel­la You­tu­be saa toi­mia ilman, että oikeus mää­rää sen suljettavaksi.
  Jos siis You­tu­be antai­si tie­toa esi­te­tys­tä mate­ri­aa­lis­ta las­kut­ta­mis­ta var­ten, mate­ri­aa­lin omis­ta­ja ei vält­tä­mät­tä haluai­si­kaan las­kut­taa mate­ri­aa­lis­ta vaan pois­taa sen. You­tu­be tus­kin halu­aa tilan­net­ta, jos­sa esi­mer­kik­si Sony tai MGM vaa­ti­si kai­ken mate­ri­aa­lin­ta poistamista.

 24. Ei ketään enään kopio vaan strea­maa ja nämä on jo mak­set­tu esim mai­nok­sil­la. Jos joku väit­tää, että kopioi, niin todis­tus­vas­tuu Teos­tol­la osoit­taa jokai­nen kopioin­ti ja mak­sut tai­te­li­joil­le tämän mukaan. Yksi­tyis­ma­te­ri­aa­lin kopioin­nis­ta­han ei tar­vit­se mak­saa, eihän?

  Vih­reät kyl­lä osaa­vat kek­siä jär­jet­tö­miä vero­ja ja ehkä oli­si paras­ta pitäy­tyä pois­sa jul­ki­sil­ta pals­toil­ta, voi tul­la kyl­mää kyytiä 🙂

 25. TM:

  Mitä jos luo­vut­tai­siin poliit­ti­ses­ta rea­lis­mis­ta ja otet­tai­siin edes vähän idea­lis­mia kehiin.

  Eli jos nyt joku edes läh­ti­si vas­tus­ta­maan tätä tol­ku­ton­ta kup­paa­mis­ta, sii­pei­lyä jne.

  Onhan sitä vas­tus­tet­tu. Mitä on saa­tu aikaan?

  Itse olen sen sor­tin idea­lis­ti että se tai­de­vä­ki nyt vaan pitää saa­da pois sörk­ki­mäs­tä tek­no­lo­gi­aa kai­ken maa­il­man mak­suil­la ja rajoit­teil­la, kos­ka tuon oheis­hai­tat on se olen­nai­nen asia. Jos tämä onnis­tuu lah­jon­nal­la jon­ka kus­tan­nus vas­taa kah­ta ilta­päi­vä­leh­teä vuo­des­sa per veron­mak­sa­ja niin ei kiin­nos­taa onko tämä siipeilyä.

  Se nyt on vaan tämän jär­jes­tel­mäm­me omi­nai­suus että yhtä jos tois­ta mar­gi­naa­li­ryh­mää jää­kie­kon har­ras­ta­jis­ta kir­jas­to­pal­ve­lu­jen suu­ku­lut­ta­jien kaut­ta puu­tar­ha­pals­ta­vil­je­li­jöi­hin tue­taan enem­män tai vähem­män omi­tui­sin perus­tein. Sikä­li kun me kaik­ki kuu­lum­me johon­kin mar­gi­naa­li­ryh­mään niin ei täs­sä ole mitään ongel­maa, se tasaan­tuu kun­han jon­kun mar­gi­naa­li­ryh­män tuet eivät ole ihan kohtuuttomia.

 26. Tie­de­mies: “Voi sen näin­kin tul­ki­ta. Minä vaan en ymmär­rä, mil­lä perus­teel­la jotain tai­tei­li­joi­ta pitää elät­tää verovaroin.”

  Suu­rin osa niis­tä hyvi­tys­mak­suis­ta menee juu­ri­kin niil­le tai­tei­li­joil­le joi­ta EI elä­te­tä vero­va­roin (kuten rock-muusi­koil­le.) Kan­na­tan sil­ti myös tai­teen tuke­mis­ta vero­va­roin — ilman tukea tai­de kaven­tui­si pel­käk­si massaviihteeksi.

 27. Teki­jä­noi­keus­väit­te­lyis­sä on usein käsit­tääk­se­ni sel­lai­nen kom­mu­ni­kaa­tio-ongel­ma, että uudis­tus­mie­li­sil­lä ei ole näyt­tää vaih­toeh­toi­sia mal­le­ja nykyi­sen tilalle.

  Kom­mu­ni­kaa­tio-ongel­ma ei todel­la­kaan joh­du sii­tä, ettei uudis­tus­mie­li­sil­lä oli­si esit­tää vaih­toeh­toa nyky­sys­tee­mil­le. Itse­kin olen esit­tä­nyt aiem­mis­sa kes­kus­te­luis­sa (Ole­te­taan musii­kin täy­del­li­nen hin­noit­te­lu 27.12.2010 ja Bitit pää­si­vät lop­pu­maan 2.1.2011) sel­väs­ti mää­ri­tel­lyn tavan, jol­la musiik­kia voi­daan myy­dä täy­sin mark­ki­naeh­toi­ses­ti, niin että jokai­nen muusik­ko saa juu­ri sen mitä pyy­tää­kin, edel­lyt­täen että se vas­taa kulut­ta­jien ostohaluja. 

  Kom­mu­ni­kaa­tio-ongel­ma joh­tuu sii­tä, että van­han jär­jes­tyk­sen puo­lus­ta­jat ovat halut­to­mia näke­mään mitään todel­la uut­ta rat­kai­sua tähän ongel­maan ja tie­tys­ti myös kyvyt­tö­miä kes­kus­te­le­maan sel­lai­ses­ta. Näin­hän aina on, ”poliit­ti­nen rea­lis­mi” pysyy van­han val­lan puo­lel­la, kun­nes hom­ma hajo­aa käsiin.

  Mitä tulee Osmon esi­tyk­seen, niin minus­ta vero­va­roin suo­ri­tet­tu yhteis­kun­nal­li­ses­ti hyö­dyl­li­sen musii­kin tuki on hyvin ja oikein sii­nä kuin ylei­nen kou­lu­tus, ter­vey­den­hoi­to ja yleis­ra­dion yleis­si­vis­tä­vä toi­min­ta. Mis­sä mää­rin nykyi­nen musii­kin­tar­jon­ta on yhteis­kun­nal­li­ses­ti hyö­dyl­lis­tä on sit­ten toi­nen kysy­mys. Voi­tai­siin aja­tel­la, että yleis­ra­dio kus­tan­net­tai­siin vero­va­roin ja niil­lä ostet­tai­siin myös yleis­hyö­dyl­lis­tä musiik­kia kaik­kien vapaa­seen käyt­töön. Muun musii­kin kulut­ta­jat ostai­si­vat markkinaehtoisesti.

 28. Nuo bud­je­tin olko­puo­li­set pak­ko­mak­sut ovat hui­pu­tus­ta. Sit­ten noi­ta eri­lai­sia tai­tei­li­joil­le suun­nat­tu­ja tukia ja pal­kin­to­ja on lii­kaa. Olen tut­ki­nut Korean tilan­net­ta, siel­lä val­tio panos­taa voi­mak­kas­ti taloutta/teollisuutta/veronmaksajaa hyö­dyt­tä­vään tut­ki­muk­seen. Sam­sung pär­jäi­lee­kin, miten Nokia. Onko meil­lä varaa olla humanistimaa.

 29. Se nyt on vaan tämän jär­jes­tel­mäm­me omi­nai­suus että yhtä jos tois­ta mar­gi­naa­li­ryh­mää … tue­taan enem­män tai vähem­män omi­tui­sin perustein.”

  Minus­ta tämä kuu­los­taa perus­te­lul­ta hyvi­tys­mak­sua vas­taan kuin sen puo­les­ta. Ei type­ryyt­tä pois­te­ta lisää­mäl­lä typeryyttä.

  Kan­na­tan sil­ti myös tai­teen tuke­mis­ta vero­va­roin – ilman tukea tai­de kaven­tui­si pel­käk­si massaviihteeksi.”

  Argu­men­tis­sa on ilmei­nen loo­gi­nen lipsahdus.

  Jos nyt yrit­täi­si kek­siä edes vähän oma­pe­räi­sen näkö­kul­man niin, eikö tähän voi­si sovel­taa vähe­ne­vän puu­tu­mi­sen peri­aa­tet­ta. Tämä juu­ri kek­si­mä­ni yhteis­kun­ta­fi­lo­so­fia väit­tää, että jul­ki­nen puo­li voi luo­pua puut­tu­mi­ses­ta yhteis­kun­nan vau­ras­tues­sa. Vau­raas­sa yhteis­kun­nas­sa yksi­löil­lä on resurs­se­ja pitää yllä kai­ken­lias­ta kivaa ja tär­ke­ää, jol­loin val­tion ei tar­vit­se asi­aan puuttua.

  Suo­mes­sa­han nou­da­te­taan pit­käl­ti päin­vas­tais­ta peri­aa­tet­ta. Vuo­si vuo­del­ta kek­si­tään uusia puut­tu­mis­koh­tei­ta. En usko, että kyse on demo­kra­tian väis­tä­mät­tö­mäs­tä sivu­vai­ku­tuk­ses­ta. Eihän talou­teen­kaan puu­tu­ta kuin ennen, ja muu­tos saa­tiin aikaan poliit­ti­sel­la tahdolla.

 30. TomiA:

  Minus­ta tämä kuu­los­taa perus­te­lul­ta hyvi­tys­mak­sua vas­taan kuin sen puo­les­ta. Ei type­ryyt­tä pois­te­ta lisää­mäl­lä typeryyttä.

  No jaa. Jos Kal­le mak­saa vero­ja joil­la tue­taan kym­pil­lä Masan puu­laa­kiek­ko­har­ras­tus­ta, ja Masa mak­saa vero­ja joil­le tue­taan kym­pil­lä Saa­ran vat­sa­tans­si­tun­te­ja kan­san­opis­tos­sa, ja Saa­ra mak­saa vero­ja joil­la tue­taan kym­pil­lä Kal­len venä­läi­sen kir­jal­li­suu­den har­ras­tus­ta kir­jas­tos­sa, niin mikä täs­sä oikeas­taan on ongelma?

 31. mikä täs­sä oikeas­taan on ongelma?”

  Niin kut­sut­tu hyvin­voin­ti­tap­pio nyt aina­kin, joka syn­tyy, kun rahaa kier­rä­te­tään vero­jen kautta. 

  Itse­kin olen tosin sitä miel­tä, että minä en voi tie­tää, mitä tuet on perus­tel­tu­ja, mitä eivät. On vain luo­tet­ta­va demo­kra­ti­aan. Tämä ei kui­ten­kaan ei tar­koi­ta, ettei­kö minul­la voi­si olla peri­aat­teel­li­nen kan­ta esi­mer­kik­si sii­hen, pitää­kö puut­tu­mis­ta olla vähem­män kuin nyky­ään on tai sii­tä pitää­kö luo­van tuhon jäl­kiä kor­jail­la vero­ra­hoil­la ja mis­sä kohdin.

 32. Tpyy­luo­ma:

  mikä täs­sä oikeas­taan on ongelma?

  no se, että jen­gi har­ras­taa ihan lii­kaa, kun eivät jou­du mak­sa­maan har­ras­tus­ten­sa kustannuksia!

 33. Olen yrit­tä­nyt tähän saak­ka tyh­jin tulok­sin sel­vit­tää, mikä on kaset­ti­mak­su ja kenel­tä se peri­tään. Ja miten. Onko se siis C‑kasettien hin­taan lisät­ty vero vai kaset­ti­soit­ti­mien hin­taan lisät­ty vero? Vai mikä? Mak­sa­vat­ko sen jäl­leen­myy­jät vai ostajat?

 34. Art­tu­ri, no joo, mut­ta tämä on sit­ten taas näi­tä jut­tu­ja että nuo pitäi­si pur­kaa sit­ten kaik­ki ker­ral­la. Muu­ta­ma roh­kea veron­mak­sa­jien esi­tais­te­li­ja on yrit­tä­nyt esi­mer­kik­si käy­dä Lii­kun­ta­puo­lu­een kimp­puun, sään­nöl­li­sen huo­nol­la menes­tyk­sel­lä. Tulee mie­leen Nii­nis­tön “voi sitä kii­peil­lä puis­sa­kin” ja Ode osa­neee ker­toa kuin­ka hyvin uppo­si hiih­to­hal­lien vas­tai­nen argu­ment­ti että pitäi­si­kö sit­ten rul­la­suk­sil­la hiih­tä­jil­le raken­taa tal­vi­hal­lit. Ja kun ne abso­luut­ti­set sum­mat on kui­ten­kin aika pie­niä, ja byro­kraat­ti­ses­ti on itsea­sias­sa kevyem­pää rahoit­taa pal­lo­kent­tää vero­va­roin kuin käyt­tö­mak­sui­la… Minus­ta tämä ei ole kovin tär­keä asia enkä ole sii­tä oikein mitään miel­tä, kun­han vaan vähän top­puut­te­len että oli­si ehkä hyvä miet­tiä min­kä näköi­siä har­ras­te­tu­kia itse saa ennen kuin rupe­aa kovaan ääneen mesoa­maan tois­ten har­ras­tus­ten subventoinnista.

 35. Mak­sa­vat­ko sen jäl­leen­myy­jät vai osta­jat?

  Yksi asia, jota ihmi­set eivät tule aina oikein aja­tel­leek­si, on se, että kai­ken mak­sa­vat aina kaik­ki. Jos mak­su peri­tään myy­jäl­tä, niin myy­jä nos­taa hin­taa vas­taa­vas­ti. Eroa ei ole.

  Se on vähän niin­kuin että tie­naat 3000 ja mak­sat pal­kas­ta­si vaik­ka 30 pro­sent­tia veroa. Mut­ta työ­nan­ta­ja­pa ei mak­sa 3000 euroa, vaan 4500 euroa, joten sii­tä, että käteen jää se 2100 euroa, ja työ­nan­ta­ja on mak­sa­nut 4500 euroa, on otet­tu välis­tä 2300 euroa, eli se vero­pro­sent­ti onkin oikeas­ti yli 50. 

  Sil­lä ei ole mitään väliä, kuka nämä mak­sut perii, luvut ovat virtuaalisia.

 36. Ei ole läh­tö­koh­tai­ses­ti miten­kään epä­joh­don­mu­kais­ta jopa kan­nat­taa musiik­ki­har­ras­tuk­sen tuke­mis­ta, mut­ta vas­tus­taa ulkoi­sen kova­le­vyn hin­taan lisät­tä­vää ja hel­pos­ti kier­ret­tä­vää has­sut­te­lu­mak­sua. Jopa kovaan ääneen mesoamalla.

 37. Onko tämä mak­su miten­kään oleel­li­nen asia?

  Pie­ni mak­su, jos vähän­kin las­kee omal­le ajal­leen arvoa. Tie­ten­kin sitä voi aina kier­tää ja hal­lin­to voi loh­kais­ta lii­kaa maksutuloista.

  Data­ka­maa voi tila­ta ulko­mail­ta, ja hal­vem­mal­la kuin Suo­mes­ta. Mut­ta miten on takuun ja tuen lai­ta. Fir­mo­jen piik­kiin oste­taan suu­rin osa, ja niil­le muut kulut ovat oleel­li­sem­pia kuin pie­ni sääs­tö hankintahinnassa.

  Täl­lai­nen mak­su, vaik­ka jois­ta­kin se on kel­ju eikä väl­tä­mät­tä objek­tii­vi­ses­ti jär­ke­vä, on hel­poo luo­da. Mut­ta yri­tä­pä saa­da lisä­mo­ment­ti budjettiin…

 38. af Heur­lin: jos ker­ran kaset­ti­mak­su on hel­pom­pi tapa kek­siä rahoi­tus­ta Hyvil­le Asioil­le kuin nii­den saa­mi­nen bud­jet­tiin, niin mik­si kaset­ti­mak­suil­la ei rahoi­te­ta mui­ta, tär­keäm­piä asioita? 

  Esi­mer­kik­si tar­peek­si vaip­po­ja van­hus­ten lai­tok­siin? Minun valo­ku­vie­ni tal­let­ta­mi­seen käyt­tä­mie­ni levy­jen myyn­nis­tä kerät­ty vero kuu­luu sii­hen tar­koi­tuk­seen yhtä pal­jon kuin tekijänoikeusjärjestöille.

  (Hei, olen muu­ten jopa Gra­mexin ns. asia­kas­jä­sen… pitäi­si kai akti­voi­tua ja irti­sa­nou­tua, pul­jun pro­pa­gan­da­leh­ti on sii­nä mää­rin ärsyt­tä­vä ja jäse­nyy­te­ni on kai jol­lain tapaa tul­kit­ta­vis­sa tuek­si tekijänoikeusmafialle.)

 39. Vas­taus Taipaleelle:

  Kaset­ti­mak­su ja sen ehdo­tet­tu laa­jen­nus oli­si yksi teki­jä­noi­keus­kor­vauk­sen muo­to. Se siis ei oli­si aina­kaan peri­aat­tees­sa veroa eikä tukea tai­teel­le vaan teki­jäl­le kuu­ku­va tuloa. Hän sit­ten käyt­tä­köön tulon­sa kal­jaan ja tupak­kaan ja mui­hin hyväk­si näke­miin­sä tar­koi­tuk­siin, kuten kun­non rok­ka­rin tuleekin.

  Tal­len­ne­mak­sun hyvä puo­li­si olis, että se taval­la tai toi­sel­la kehit­tyi­si inflaa­tion muka­na. Sel­lais­ta auto­ma­tiik­kaa ei bud­je­tiin siä­säl­ty­väs­sä tuki­mo­men­tis­sa ole.

  En ole viit­si­nyt erik­seen tode­ta, että en tosi­aan­kan pidä Teos­ton ja Gra­mexin luo­vas­ta tavas­ta löy­tää uusia lei­no­ja rahas­taa. Ja kuin­ka pal­jon sii­tä rahas­ta menee tai­teen teki­jöil­le ja kuin­ka pal­jon diri­koi­den ja juris­tien palkkoihin?

  Minul­la muu­ten ei ole asias­ta mie­li­pi­det­tä suun­taan eikä toi­seen. CD-rom­puis­sa (joihn tal­le­nan ylen ohjel­mia) tai­taa olla jotain teos­to­mak­sua muka­na, mut­ta sen arvo ei yli­tä mil­lään rom­pul­le siir­tä­mi­sen vaa­ti­man (lyhyen) ajan aika­kus­tan­nus­ta. (Itse las­ken aika­ku­luk­si 10 e/ tun­ti, so 1 e/ 6 min, kos­ka sen ver­ran täy­tyi­si mak­saa palk­kaa ulkou­o­li­sel­le työs­tä, jon­ka teki­sin aika­na, jon­ka tähän ja muu­hun “tar­peet­to­maan” käytän.)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.