Kasettimaksu maksettava verovaroista

(luon­nos­ta vaaliohjelmaan)

Suo­ma­laisil­la on oikeus kopi­oi­da äänit­teitä omaan käyt­töön­sä. Tästä oikeud­es­ta mak­se­taan tek­i­jöille kor­vaus­ta. Rahat kor­vauk­si­in saati­in aikanaan kaset­ti­mak­sus­ta (hyvi­tys­mak­su), joka perit­ti­in nauhureis­sa muinoin käyte­ty­istä C‑kaseteista ja jois­takin muis­takin talletusalustoista.

C‑kasetit ovat kadon­neet his­to­ri­aan, mut­ta hyvi­tys­mak­su on laa­jen­tunut mui­hin tal­letusalus­toi­hin. Viimek­si mak­su laa­jeni ulkoisi­in kovalevy­isin. Kehi­tyk­sen myötä kaset­ti­mak­sun yhteys alku­peräiseen tavoit­teeseen­sa on lai­men­tunut kolmel­la tavalla.

1.       Yhä pienem­pi osa mak­sun kohteena ole­vista tal­letusalus­toista käytetään kor­vauk­sen perus­teena ole­vaan lail­liseen omaan käyt­töön kopi­oin­ti­in. Ulkois­t­en kovalevy­jen tal­letuska­p­a­siteetista korkein­taan jokunen pros­ent­ti menee tähän tarkoitukseen.

2.       Yhä pienem­pi osa ilmais­es­ta musi­ikin kuun­telus­ta joutuu tur­vau­tu­maan mak­sun kohteena ole­vi­in talletusalustoihin.

3.       Hyvi­tys­mak­sul­la kerät­tyjä tulo­ja on alet­tu käyt­tää mon­een sinän­sä hyvään tarkoituk­seen, kuten koti­mais­ten doku­ment­tieloku­vien tuotan­to­tu­keen ja sokeain kir­jas­ton menoi­hin. Näil­lä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä yksi­tyisen kopi­oin­nin kanssa.

Teknolo­gian muu­tok­sen vuok­si hyvi­tys­mak­sun tuot­to on alen­e­mas­sa nopeasti. Tätä yritetään kom­pen­soi­da laa­jen­ta­mal­la hyvi­tys­mak­sua mil­loin min­nekin. Tämä on tuhoon tuomit­tu tie myös tek­i­jänoikeusjär­jestö­jen kannal­ta. Nor­jas­sa hyvi­tys­mak­sus­ta on luovut­tu. Val­tio mak­saa Nor­jas­sa kor­vauk­sen yksi­tyis­es­tä kopi­oin­nista verovaroista. Näin se tulee tehdä Suomessakin!

42 vastausta artikkeliin “Kasettimaksu maksettava verovaroista”

 1. C‑kasetti ei ole kadon­nut mihinkään, kuten ei vinyyli-LP:kään.

 2. Ehdotel­mas­sa on pari ongelmaa.

  - Kor­vamerkit­ty raha joka *ei* ole vero on siitä hyvä että se ei kas­va­ta bud­jet­ti­va­jet­ta. Jos tästä hyvää tarkoit­tavas­ta tues­ta tehdään verovaroista mak­set­ta­va mak­suau­tomaat­ti se kas­vat­taa osaltaan bud­jet­ti­va­jet­ta kos­ka tukeen pitää bud­je­toi­da rahaa ja vero­ker­tymähän on nyt
  aika kaukana siitä määrästä mitä suju­vasti jon­nekin kulutetaan.

  Ehdotel­ma jotenkin uno­htaa että val­tion raha tulee lop­pu­vi­imein veron­mak­sajil­ta (tai Fortum:in asi­akkail­ta 🙂 eli samal­la taval­la kansa mak­saa, ja ehdotel­mas­sa mak­su kohdis­tuu myös niihin jot­ka eivät kopi­oi. Onko se sit­ten oikeudenmukaisempaa?

  Lisäk­si kysessä on mak­suau­tomaat­ti jos­sa ei ole minkään sortin kulu­tuskat­toa kuten kor­vamerk­i­tyssä kasettimaksussa.

 3. Tas­a­puolis­es­ti kaikki­in kohdis­tu­va 4 euron veror­a­site on parem­pi kuin sat­tuman­varais­es­ti joi­hinkin kohdis­tu­va 20 euron mak­sur­a­site. Vielä parem­pi olisi tietysti vain kopi­oin­nista hyö­tyvi­in koh­did­stu­va 20 euron mak­sur­a­site, mut­ta se ei tosi­aan enää ole vaihtoehto.

  Ihan hyvä esi­tys. Toiv­ot­tavasti tämä ei kuitenkaan ole vaalio­hjel­masi kär­ki. Yhteiskun­nan ongel­mana tämä on sieltä pienem­mästä päästä.

 4. Mika: Nyky­istä kaset­ti­mak­sua korotel­laan ja laa­jen­nel­laan viran­puoles­ta TO-jär­jestö­jen pyytäessä. Siinä sivu­ute­taan kaik­ki muut intres­siryh­mät, käytän­nössä siis kulut­ta­jat. Aika mon­es­sa asi­as­sa kansalta puut­tuu oma lob­by, joten keskiver­to kansalaisen näkökul­ma uno­htuu kaikkien muiden lob­by­jen pain­os­tuk­ses­sa. Kos­kee tätäkin tapausta.

  Nykyisel­lään min­is­ter­iö jakelee muiden raho­ja ilman mitään intres­siä pysyä kohtu­udessa… Jos ne rahat ovat osa bud­jet­tia, niitä syynätään vähän eri malli­in. Oikeat veron koro­tuk­set ovat astet­ta paria han­kalampia kuin täm­möisen yksi­tyisen piiloveron.

 5. Yksi peruste voisi olla mak­su­jen markki­noi­ta vääristävä vaiku­tus (jos ulko­mail­ta saa samo­ja tuot­tei­ta pos­timyyn­nistä ilman maksuja)

 6. Jos mak­sun per­im­istä jatke­taan taval­la tai toisel­la pitäisi myös tehdä se yksi­tyi­nen kopi­oin­ti sal­li­tuk­si (ts. kopio­suo­jauk­sen kiertämi­nen jälleen sal­li­tuk­si) Ei ole mieltä hyvit­tää toimin­nas­ta jota ei saa tehdä.

 7. Ihan kan­natet­ta­va aja­tus, vaik­ka ei olekaan yhteiskun­nan pahimpia epäkohtia.

  Paljon suurem­pi merk­i­tys olisi sil­lä, että ajaisit myös Ylen rahoit­tamista verora­hoista. Siihen voisi käyt­tää suun­nilleen samo­ja perustelu­ja. Ylenkin tulo­ja käytetään mon­een sinän­sä hyvään tarkoituk­seen, mut­ta rahoi­tus­malli ei ole tältä vuosituhannelta. 

  Sil­loin kuin radio ja tele­vi­sio oli­vat ylel­lisyys­tuot­tei­ta, oli var­masti perustel­tua, että käyt­täjät rahoit­ti­vat toimin­nan. Nyt käytän­nössä kaik­ki käyt­tävät Ylen palvelu­ja, mut­ta mak­samiseen osal­lis­tu­vat ne jot­ka viit­sivät. Tele­vi­sion omis­tamisel­la on var­masti jonkin­lainen kor­re­laa­tio Ylen palvelu­jen käyt­tämisen kanssa, mut­ta toden­näköis­es­ti moni sokea mum­mo käyt­tää Ylen palvelu­ja enem­män kuin tele­vi­sio­ta kon­solipelaamiseen käyt­tävä nuori. Samoin lap­siper­heis­sä kat­so­taan tele­vi­sio­ta var­masti paljon enem­män kuin sinkku­talouk­sis­sa, vaik­ka tv-mak­su on kaikille sama.

  Toisaal­ta Yleä ei ole syytäkään rahoit­taa käyt­tö­mak­suil­la, vaan samal­la taval­la kuin koulu­tus, ter­vey­den­huolto ja muut julkiset palve­lut, eli verorahoista.

 8. Tun­tuu, että kärvis­tel­lään ole­mas­sa ole­van ongel­man kanssa (siis veron) uskalta­mat­ta kat­soa eteen­päin. Veronko­ro­tushan tarkoit­ti vain sitä, että Verkkokauppa.com joutuu siirtämään Ahve­nan­maal­la ole­van toimip­is­teen­sä muualle EU-alueelle.

 9. Itse olen hah­motel­lut myös kaset­ti­mak­sun ikäänkuin laa­jen­nus­ta, joka hyvit­täisi esimerkik­si YouTubeen lähete­ty­istä ja Pirate Baysta lada­tu­ista levy­istä rahaa siinä suh­teessa mon­ta ker­taa kys. biise­jä on kuun­nel­tu. Kaset­ti­mak­sun on kaiketi tarkoi­tus hyvit­tää siinä suh­teessa mis­sä vahinkoa on sat­tunut? Noh, netis­sä tuo­ta tietoa että mon­ta ker­taa biisi on kuun­nel­tu mis­säkin kanavas­sa on tar­jol­la kyl­lä yllin kyllin. Tästä voisi luo­da sit­ten erään­laisen approksi­maa­tioarvion että paljonko tätä kor­vas­ta kuu­luisi kullekin artistille. 

  Mallis­sa olisi hyvää se, että se olisi ikäänkuin objek­ti­ivi­nen palk­in­ta kult­tuurin rikas­tamis­es­ta. Nykyi­nen Teostove­toinen sys­tee­mi ymmärtääk­seni jakaa rahaa radiosoiton suh­teessa (+ kai biisien käyt­tö esim. main­ok­sis­sa ja eloku­vis­sa, aut­takaa ne jot­ka tietävät parem­min?), joka ei nyt ihan kuvas­ta sitä että miten paljon “iloa” kyseis­es­tä kap­paleesta on ollut suurelle yleisölle. Mielestäni voisi myös keskustel­la siitä, että tämä jaet­ta­va sum­ma voisi olla suurem­pi kuin nykyi­nen kaset­ti­mak­su. Kevyt­tä musi­ikkia tue­taan vähän suh­teessa klas­siseen musiikkiin.

  Myön­nän, että täl­laisel­la mallil­la on se taka-aja­tus, että kap­palei­den jakamiseen esimerkik­si juuri YouTubessa ja muis­sa vas­taavis­sa voitaisi­in alkaa suh­tau­tua hyväksyväm­min jos artis­tit saisi­vat niistä kor­vauk­sen. Itse rin­nas­tan YouTubeen ladatun musi­ikin kap­paleen radiosoit­toon ja artistin tun­net­tuu­den lisäämiseen. Ratkaisu on mielestäni myös prag­maat­ti­nen sikäli että tässä tun­nustet­taisi­in, että palu­u­ta aikaan ennen YouTubea ja Pirate Bay­ta ei ole.

  Tämän mallin hah­mot­telu on kesken, ja sisältää jonkin ver­ran ongelmia (esimerkik­si aiko­vatko jotkut artis­tit ostaa bot­te­ja, jot­ka klikkail­i­si­vat kat­seluk­er­to­ja omille bii­seilleen?). Lisäk­si YouTuben kaltaisia palvelu­ja on paljon, eikä niitä kaikkia voisi saa­da listalle. Lisäk­si ihmiset lataa­vat biise­jä YouTubeen eri nimil­lä jne jne. Malli vaatisi kaiketi YouTuben ja vas­taavien kol­lab­o­raa­tio­ta, eli traf­fi­ikki­tiedon keräämistä ja jakamista vira­nomaisille. En tiedä mikä hei­dän halukku­us tähän olisi. Google on esimerkik­si vedonnut tek­i­jänoikeusrikko­mussyytök­si­in sanom­al­la, että he eivät tiedä mitä ihmiset YouTubessa jaka­vat, eivätkä aio palvelua vah­tia. Mut­ta jos joku osaa noi­ta mallin aukko­ja pohtia niin olkaa hyvä.

 10. LNu: “Nyky­istä kaset­ti­mak­sua korotel­laan ja laa­jen­nel­laan viran­puoles­ta TO-jär­jestö­jen pyytäessä. Siinä sivu­ute­taan kaik­ki muut intres­siryh­mät, käytän­nössä siis kulut­ta­jat. Aika mon­es­sa asi­as­sa kansalta puut­tuu oma lob­by, joten keskiver­to kansalaisen näkökul­ma uno­htuu kaikkien muiden lob­by­jen pain­os­tuk­ses­sa. Kos­kee tätäkin tapausta.”

  Nyt kansalainen voi äänestää lom­pakol­laan eli tila­ta kaset­ti­mak­sut­tomat tavarat ulkomailta.
  Veroa ei voi näin kuitenkaan kiertää.

  Kyl­lä minäkin olen sitä mieltä että mak­su joutaisi pois mut­ta en todel­lakaan halua uut­ta veroa tilalle. Syynä se että vero­ja on jo aivan liikaa, ja veroil­la on aikuisen oikeasti paha tapa tur­vota vuosien mit­taan, esimerkkinä vaikka­pa liikevaihtovero.

 11. Mik­si teknolo­gias­sa tapah­tunei­den muu­tosten vaiku­tus­ta ei kor­va­ta muille markki­noil­la toimiville tahoille? 

  Jos joku ulkop­uo­li­nen muu­tos vaikut­taa hin­ta­suhteisi­in tai kokon­aisen toimi­alan ansain­ta­logi­ikkaan, niin ei sitä ole ollut tapana kor­va­ta. Pait­si tietenkin maat­alouden tai vas­taa­van val­tion suo­jeluk­ses­sa ole­van elinkeinon tapauksessa… 🙂

 12. mielu­um­min vähem­män val­tio­ta. Pitäisi kar­sia hyväo­sais­ten etu­ja rajusti; oop­per­aa, kult­tuuriseteliä, urheiluseteliä,joukkoliikenneseteliä lounas­seteliä autoe­t­ua kotitalousvähennystä

 13. Änkyröin taas: Mik­si pitää hyvit­tää yhtään mitään? Argu­men­tit ovat aina olleet tyyli­in “ei voi­da ajatel­la, että…” tai “tietenkin täy­tyy tur­va­ta…”, mut­ta mik­si täy­tyy tur­va­ta?

  A) Onko tosi­aan niin, että suo­ma­laiset muusikot ja sensel­laiset eivät tee musi­ikkia ilman, että heil­lä on oikeus joko kupa­ta kovalevy­jen ja tyhien DVD-levy­jen hin­nas­ta osat (tai vas­taa­va raha veroista)? Tämä nykyi­nen jär­jestelmä, sen parem­min kuin mikään kor­vaa­va jär­jestelmä ei ole minkään­sortin kan­nustin­vaiku­tus­ta nähnytkään. 

  Jos halu­taan tukea koti­maisia eloku­via tai musi­ikkia, tue­taan niitä. Se, että Kir­ill Bab­itzinin (RIP) perikun­nalle annetaan mak­su­o­su­us DVD-aihioista, on täysin absur­dia. Siitä ei tule vähem­män absur­dia sil­lä, että mak­sut ote­taan verora­hoista ja mitoite­taan sen mukaan kuin­ka paljon teinit lataa­vat Lady Gagan videoita youtubesta.

 14. Suo­ma­laisil­la on oikeus ajaa autol­la minne halu­a­vat neu­vot­telemat­ta erik­seen auton tek­i­jän kanssa siitä, onko käyt­tö­tarkoi­tus ja määrän­pää tek­i­jän mielestä sopi­va. Tästä oikeud­es­ta pitäisi mak­saa auton tek­i­jöille korvausta. 

  Rahat kor­vauk­si­in voitaisi­in saa­da vaik­ka polt­toainei­den hin­toi­hin lisät­tävästä osas­ta (hyvi­tys­mak­su). Jos käy niin ikävästi että kehi­tys kehit­tyy ja sähköau­tot val­taa­vat alaa, hyvi­tys­mak­su voitaisi­in laa­jen­taa kat­ta­maan sähköpis­tok­keet ja jatkojohdot.

  Tai sit­ten voisi lait­taa val­ot päälle.

 15. Ja mun mielestä tuo­ta jär­jestelmää pitää joka tapauk­ses­sa remon­toi­da _totaalisen_ läpinäkyväk­si ja siten, että tukea suun­nataan enem­män projektipohjaisesti. 

  MIelelään myös nuoriso­toim­intaan, mut­ta se on ehkä enem­män veikkaus­varoille sopi­vaa käyttöä.

 16. Komp­paan Hen­ri Weijoa.

  Tek­i­jänoikeusväit­te­lyis­sä on usein käsit­tääk­seni sel­l­ainen kom­mu­nikaa­tio-ongel­ma, että uud­is­tus­mielisil­lä ei ole näyt­tää vai­h­toe­htoisia malle­ja nykyisen tilalle. Nykyti­lan huo­noud­es­ta on ihan riit­tävät todis­teet, mut­ta vaikutel­mak­si jää, että pyritään vain huonon­ta­maan taiteil­i­joiden toimeen­tu­lon edellytyksiä.

  Perus­tu­lo tai yleisem­min perus­tur­van uud­is­tuk­set voisi­vat olla yksi osa ratkaisua. Mut­ta kun tuo varsi­nainen taiteesta saata­va tulo pitää jotenkin hoitaa, niin jonkin­laiset spo­ti­fyn kon­sep­tia laa­jen­ta­vat palve­lut voisi­vat toimia.

  Mielestäni YLE:n pitäisi pystyt­tää Spo­ti­fyn perusideaa toteut­ta­va palvelu, jol­la tur­vat­taisi­in musi­ikin ja eloku­vien tekjöille Suomes­sa tulot. Kuten telkkaris­sa ja Spo­ti­fyssä, mak­su­tapo­ja olisi main­os­ra­hoit­teisu­us ja kausi­mak­sullisu­us. Telkkarin tapaan lisäk­si voisi olla yleishyödyl­lisek­si kat­so­tun sisäl­lön osalta “verotet­ta­va” (viitat­en tv-lupaan). Täl­lä taval­la “kulu­tus­määrät” saataisi­in myös selville ja tulot ohjau­tu­isi­vat nyky­istä oikeudenmukaisemmin.

  Kos­ka mis­sä tahansa täl­laises­sa ide­as­sa on var­maan satatuhat­ta aukkoa, tärkein­tä tässä vai­heessa olisi saa­da jär­jestelmä kokeilu­as­teel­la pystyyn, jot­ta se voitaisi­in hioa kun­toon. Sit­ten hamas­sa tule­vaisu­udessa voitaisi­in kat­soa että mikä tämän sys­teemin roo­lik­si taiteen tuot­tamisen ja kulut­tamisen kokon­aisu­ut­ta ajatellen tulee.

  Ja oikeas­t­aan­han meil­lä on jo YLE Areena, jon­ka toimenku­vaa voitaisi­in laajentaa.

 17. Mitä jos luovut­taisi­in poli­it­tis­es­ta real­is­mista ja otet­taisi­in edes vähän ide­al­is­mia kehiin.

  Eli jos nyt joku edes lähtisi vas­tus­ta­maan tätä tolku­ton­ta kup­paamista, siipeilyä jne.

 18. Hei,

  olen muu­toin samaa mieltä itse asi­as­ta (siir­to verovaroi­hin), mut­ta toivoisin että käyt­täisit ainakin vaalio­hjel­mas­sasi van­hen­tuneen “kaset­ti­mak­su” ‑ter­min sijaan hyvi­tys­mak­sua, jol­la nimel­lä se on kulkenut jo vuosia.

  Tulee nimit­täin vähän saman­lainen fiilis kuin siitä että Timo Soi­ni halusi itselleen kaup­pa- ja teol­lisu­us­min­is­terin salkun, vaik­ka sekä ko. salkku että min­is­ter­iö oli lakkautet­tu. (->TEM)

 19. Nykyti­lan huo­noud­es­ta on ihan riit­tävät todis­teet, mut­ta vaikutel­mak­si jää, että pyritään vain huonon­ta­maan taiteil­i­joiden toimeen­tu­lon edel­ly­tyk­siä.

  Minä ainakin ihan suo­raan totean, että kyl­lä, taiteil­i­joiden “toimeen­tu­lon edel­ly­tyk­siä” pitääkin huonon­taa, jos ne edel­ly­tyk­set ovat sitä, että kupataan rahaa jostain DVD-aihioista ja sensellaisista.

  Jos se on jollekin ollut ansain­ta­malli, niin se ei ole mikään perusedel­ly­tys sille toimeli­aisu­udelle ja taiteilulle voin­ut ollakaan. Sik­si täl­lainen raha voidaan ihan hyvin ottaa pois ja tode­ta, että menkööt töi­hin niinkuin rehelliset ihmiset. 

  En ymmär­rä mikä hinku kaikil­la on jatku­vasti olla val­tion kukkarol­la itkemässä mil­loin minkäkin tyhjän­toimit­ta­jaryh­män perään. Jos se ei ole urheilu, se on taiteilu. 

  Entäs kau­pan kas­sat? Hehän käsit­televät parhaim­mil­laan kym­me­nien tuhan­sien euro­jen ostok­set päivässä!! Kyl­lä siitä nyt vähin­tään muu­ta­ma pros­ent­ti pitää kas­san­hoita­jalle antaa.

 20. Tiedemies kir­joit­ti:
  “En ymmär­rä mikä hinku kaikil­la on jatku­vasti olla val­tion kukkarol­la itkemässä mil­loin minkäkin tyhjän­toimit­ta­jaryh­män perään. Jos se ei ole urheilu, se on taiteilu.”

  Aivan. Lopete­taan täysin hyödytön taiteilu, urheilu ja muu hai­hat­telu ja pis­tetään tyhjän­tomit­ta­jat oikeisi­in töi­hin kuten tak­sia aja­maan ja kän­nyköitä suun­nit­tele­maan. Tiedekin voitaisi­in samal­la lopet­taa turhan­päiväisenä ja kalli­ina puuhastelu­na joka vain aiheut­taa ilmas­toalarmis­mia ja muu­ta ikävää.

 21. Nokian insinöörien tulot uhkaa­vat rom­ah­taa, jonkun teknisen kehi­tyk­sen vuok­si. Heille ei pitäisi mak­saa €100 000 ker­tako­r­vaus­ta vaan vuosit­tainen tuki. Tuki pitäisi kerätä jokaises­ta maail­mal­la myytävästä lait­teesta, jota voi pitää kädessä. Toinen vai­h­toe­hto on YK:n keräämästä veros­ta mak­set­ta­va kuukausit­tainen ikuiskorvaus.

  Vai onko niin, että roket­tirol­lia soit­ta­va kar­tanon­her­ra on eri asia kuin rauk­ka insinööri, joka ei koskaan saanut edes nokialaiseni päiv­i­tyk­siä toim­i­maan ilman, että oli kylmä hiki pinnassa?

  Niin tai näin, minus­ta “kaset­ti­mak­su” saat­taa olla parem­pi vai­h­toe­hto kuin verovaroista mak­set­tu tuki. Syy on läpinäkyvyys. Kar­tanon­her­roille ja keille lie menevien raho­jen pitää näkyä kauas ja juuri sel­l­aisi­na kuin ne ovat. 

  Veroista mak­set­tuina ne katoa­vat hajut­tom­i­na ja maut­tom­i­na jon­nekin bud­jetin sokkeloihin. 

  Jos ne kuitenkin pitää sinne bud­jet­ti­in siirtää, sovit­takoon, että mak­sus­ta ei tehdä ikuista vaan esimerik­si ker­ral­laan aina bud­jet­ti- tai vaa­likau­den pitu­inen. Näin­hän jär­jestö­toim­intaakin tai vaik­ka pien­le­htiä käsit­tääk­seni aina tue­taan (pait­si joitain val­tion eri­tyis­suo­jelus­sa ole­via, kuten naisjär­jestö NYTKIS tai puoluei­den naisjärjestöt).

 22. Aivan. Lopete­taan täysin hyödytön taiteilu, urheilu ja muu hai­hat­telu ja pis­tetään tyhjän­tomit­ta­jat oikeisi­in töi­hin kuten tak­sia aja­maan ja kän­nyköitä suun­nit­tele­maan. Tiedekin voitaisi­in samal­la lopet­taa turhan­päiväisenä ja kalli­ina puuhastelu­na joka vain aiheut­taa ilmas­toalarmis­mia ja muu­ta ikävää.

  Voi sen näinkin tulki­ta. Minä vaan en ymmär­rä, mil­lä perus­teel­la jotain taiteil­i­joi­ta pitää elät­tää verovaroin. Tiedekin on toki vähän niin ja näin, itse opetan työk­seni aika taval­la. Var­maan voitaisi­in edel­lyt­tää enem­mänkin, niin tulisi halvem­mak­si yliopis­tolle. Tosin sit­ten lähtisin mui­hin töi­hin, eli kysyn­tä ja tar­jon­ta var­maan sanel­e­vat ainakin osan tästä hommasta.

  Miten se toimii näil­lä kasettimaksuilla? 

  Kuten TomiA sanoi, mik­si ihmeessä Nokian ulospotkimille insinööreille ei pitäisi mak­saa verovaroista kor­vauk­sia. Tai vaik­ka “kän­nykkä­mak­sua”? Ja ihan niinkuin Tomi sanoi, veroi­hin siirtämi­nen vain häivyt­täisi sen tosi­asian, että näil­lä vain kupataan rahaa.

 23. Hen­ri Weijo: 

  “Malli vaatisi kaiketi YouTuben ja vas­taavien kol­lab­o­raa­tio­ta, eli traf­fi­ikki­tiedon keräämistä ja jakamista vira­nomaisille. En tiedä mikä hei­dän halukku­us tähän olisi.”

  Noin mutu­na sanois­in että ei mitään halua. Yksi YouTuben kus­tan­nus­logi­ikan kiemuroista on se, että se “ei tiedä” sitä että palvelus­sa jae­taan levy-yhtiöi­den ym. omis­ta­maan mate­ri­aalia. Jos sille ker­ro­taan copy­righ­t­ia rikko­vas­ta mate­ri­aal­ista, se sen pois­taa. Täl­lä sopimuk­sel­la Youtube saa toimia ilman, että oikeus määrää sen suljettavaksi.
  Jos siis Youtube antaisi tietoa esite­tys­tä mate­ri­aal­ista laskut­tamista varten, mate­ri­aalin omis­ta­ja ei vält­tämät­tä halu­aisikaan laskut­taa mate­ri­aal­ista vaan pois­taa sen. Youtube tuskin halu­aa tilan­net­ta, jos­sa esimerkik­si Sony tai MGM vaatisi kaiken mate­ri­aal­in­ta poistamista.

 24. Ei ketään enään kopio vaan strea­maa ja nämä on jo mak­set­tu esim main­ok­sil­la. Jos joku väit­tää, että kopi­oi, niin todis­tus­vas­tuu Teostol­la osoit­taa jokainen kopi­oin­ti ja mak­sut taitelijoille tämän mukaan. Yksi­ty­is­ma­te­ri­aalin kopi­oin­nista­han ei tarvitse mak­saa, eihän?

  Vihreät kyl­lä osaa­vat kek­siä jär­jet­tömiä vero­ja ja ehkä olisi paras­ta pitäy­tyä pois­sa julk­isil­ta pal­stoil­ta, voi tul­la kylmää kyytiä 🙂

 25. TM:

  Mitä jos luovut­taisi­in poli­it­tis­es­ta real­is­mista ja otet­taisi­in edes vähän ide­al­is­mia kehiin.

  Eli jos nyt joku edes lähtisi vas­tus­ta­maan tätä tolku­ton­ta kup­paamista, siipeilyä jne.

  Onhan sitä vas­tustet­tu. Mitä on saatu aikaan?

  Itse olen sen sortin ide­al­isti että se taide­vä­ki nyt vaan pitää saa­da pois sörkkimästä teknolo­giaa kaiken maail­man mak­suil­la ja rajoit­teil­la, kos­ka tuon oheishai­tat on se olen­nainen asia. Jos tämä onnis­tuu lahjon­nal­la jon­ka kus­tan­nus vas­taa kah­ta iltapäiväle­hteä vuodessa per veron­mak­sa­ja niin ei kiin­nos­taa onko tämä siipeilyä.

  Se nyt on vaan tämän jär­jestelmämme omi­naisu­us että yhtä jos toista mar­gin­aaliryh­mää jääkiekon har­ras­ta­jista kir­jastopalvelu­jen suuku­lut­ta­jien kaut­ta puu­tarha­pal­stavil­jeli­jöi­hin tue­taan enem­män tai vähem­män omi­tu­isin perustein. Sikäli kun me kaik­ki kuu­lumme johonkin mar­gin­aaliryh­mään niin ei tässä ole mitään ongel­maa, se tasaan­tuu kun­han jonkun mar­gin­aaliryh­män tuet eivät ole ihan kohtuuttomia.

 26. Tiedemies: “Voi sen näinkin tulki­ta. Minä vaan en ymmär­rä, mil­lä perus­teel­la jotain taiteil­i­joi­ta pitää elät­tää verovaroin.”

  Suurin osa niistä hyvi­tys­mak­su­ista menee juurikin niille taiteil­i­joille joi­ta EI elätetä verovaroin (kuten rock-muusikoille.) Kan­natan silti myös taiteen tukemista verovaroin — ilman tukea taide kaven­tu­isi pelkäk­si massaviihteeksi.

 27. Tek­i­jänoikeusväit­te­lyis­sä on usein käsit­tääk­seni sel­l­ainen kom­mu­nikaa­tio-ongel­ma, että uud­is­tus­mielisil­lä ei ole näyt­tää vai­h­toe­htoisia malle­ja nykyisen tilalle.

  Kom­mu­nikaa­tio-ongel­ma ei todel­lakaan johdu siitä, ettei uud­is­tus­mielisil­lä olisi esit­tää vai­h­toe­htoa nykysys­teemille. Itsekin olen esit­tänyt aiem­mis­sa keskusteluis­sa (Olete­taan musi­ikin täy­delli­nen hin­noit­telu 27.12.2010 ja Bitit pää­sivät lop­pumaan 2.1.2011) selvästi määritel­lyn tavan, jol­la musi­ikkia voidaan myy­dä täysin markki­nae­htois­es­ti, niin että jokainen muusikko saa juuri sen mitä pyytääkin, edel­lyt­täen että se vas­taa kulut­ta­jien ostohaluja. 

  Kom­mu­nikaa­tio-ongel­ma johtuu siitä, että van­han järjestyk­sen puo­lus­ta­jat ovat halut­to­mia näkemään mitään todel­la uut­ta ratkaisua tähän ongel­maan ja tietysti myös kyvyt­tömiä keskustele­maan sel­l­ais­es­ta. Näin­hän aina on, ”poli­it­ti­nen real­is­mi” pysyy van­han val­lan puolel­la, kunnes hom­ma hajoaa käsiin.

  Mitä tulee Osmon esi­tyk­seen, niin minus­ta verovaroin suoritet­tu yhteiskun­nal­lis­es­ti hyödyl­lisen musi­ikin tuki on hyvin ja oikein siinä kuin yleinen koulu­tus, ter­vey­den­hoito ja yleis­ra­dion yleis­sivistävä toim­inta. Mis­sä määrin nykyi­nen musi­ik­in­tar­jon­ta on yhteiskun­nal­lis­es­ti hyödyl­listä on sit­ten toinen kysymys. Voitaisi­in ajatel­la, että yleis­ra­dio kus­tan­net­taisi­in verovaroin ja niil­lä ostet­taisi­in myös yleishyödyl­listä musi­ikkia kaikkien vapaaseen käyt­töön. Muun musi­ikin kulut­ta­jat ostaisi­vat markkinaehtoisesti.

 28. Nuo bud­jetin olkop­uoliset pakko­mak­sut ovat huipu­tus­ta. Sit­ten noi­ta eri­laisia taiteil­i­joille suun­nat­tu­ja tukia ja palk­in­to­ja on liikaa. Olen tutk­in­ut Kore­an tilan­net­ta, siel­lä val­tio panos­taa voimakkasti taloutta/teollisuutta/veronmaksajaa hyödyt­tävään tutkimuk­seen. Sam­sung pär­jäileekin, miten Nokia. Onko meil­lä varaa olla humanistimaa.

 29. “Se nyt on vaan tämän jär­jestelmämme omi­naisu­us että yhtä jos toista mar­gin­aaliryh­mää … tue­taan enem­män tai vähem­män omi­tu­isin perustein.”

  Minus­ta tämä kuu­lostaa perustelul­ta hyvi­tys­mak­sua vas­taan kuin sen puoles­ta. Ei type­r­yyt­tä pois­te­ta lisäämäl­lä typeryyttä.

  “Kan­natan silti myös taiteen tukemista verovaroin – ilman tukea taide kaven­tu­isi pelkäk­si massaviihteeksi.”

  Argu­men­tis­sa on ilmeinen loogi­nen lipsahdus.

  Jos nyt yrit­täisi kek­siä edes vähän omaperäisen näkökul­man niin, eikö tähän voisi soveltaa vähenevän puu­tu­misen peri­aatet­ta. Tämä juuri kek­simäni yhteiskuntafilosofia väit­tää, että julki­nen puoli voi luop­ua puut­tumis­es­ta yhteiskun­nan vaurastues­sa. Vau­raas­sa yhteiskun­nas­sa yksilöil­lä on resursse­ja pitää yllä kaiken­lias­ta kivaa ja tärkeää, jol­loin val­tion ei tarvitse asi­aan puuttua.

  Suomes­sa­han nou­date­taan pitkälti päin­vas­taista peri­aatet­ta. Vuosi vuodelta kek­sitään uusia puut­tumisko­htei­ta. En usko, että kyse on demokra­t­ian väistämät­tömästä sivu­vaiku­tuk­ses­ta. Eihän talouteenkaan puu­tu­ta kuin ennen, ja muu­tos saati­in aikaan poli­it­tisel­la tahdolla.

 30. TomiA:

  Minus­ta tämä kuu­lostaa perustelul­ta hyvi­tys­mak­sua vas­taan kuin sen puoles­ta. Ei type­r­yyt­tä pois­te­ta lisäämäl­lä typeryyttä.

  No jaa. Jos Kalle mak­saa vero­ja joil­la tue­taan kympil­lä Masan puu­laakiekko­har­ras­tus­ta, ja Masa mak­saa vero­ja joille tue­taan kympil­lä Saaran vat­sa­tanssi­tun­te­ja kansanopis­tossa, ja Saara mak­saa vero­ja joil­la tue­taan kympil­lä Kallen venäläisen kir­jal­lisu­u­den har­ras­tus­ta kir­jas­tossa, niin mikä tässä oikeas­t­aan on ongelma?

 31. “mikä tässä oikeas­t­aan on ongelma?”

  Niin kut­sut­tu hyv­in­voin­ti­tap­pio nyt ainakin, joka syn­tyy, kun rahaa kier­rätetään vero­jen kautta. 

  Itsekin olen tosin sitä mieltä, että minä en voi tietää, mitä tuet on perustel­tu­ja, mitä eivät. On vain luotet­ta­va demokra­ti­aan. Tämä ei kuitenkaan ei tarkoi­ta, etteikö min­ul­la voisi olla peri­aat­teelli­nen kan­ta esimerkik­si siihen, pitääkö puut­tumista olla vähem­män kuin nykyään on tai siitä pitääkö luo­van tuhon jälk­iä kor­jail­la verora­hoil­la ja mis­sä kohdin.

 32. Tpyy­lu­o­ma:

  mikä tässä oikeas­t­aan on ongelma?

  no se, että jen­gi har­ras­taa ihan liikaa, kun eivät joudu mak­samaan har­ras­tusten­sa kustannuksia!

 33. Olen yrit­tänyt tähän saak­ka tyhjin tuloksin selvit­tää, mikä on kaset­ti­mak­su ja keneltä se per­itään. Ja miten. Onko se siis C‑kasettien hin­taan lisät­ty vero vai kaset­ti­soit­timien hin­taan lisät­ty vero? Vai mikä? Mak­sa­vatko sen jälleen­myyjät vai ostajat?

 34. Art­turi, no joo, mut­ta tämä on sit­ten taas näitä jut­tu­ja että nuo pitäisi purkaa sit­ten kaik­ki ker­ral­la. Muu­ta­ma rohkea veron­mak­sajien esi­tais­teli­ja on yrit­tänyt esimerkik­si käy­dä Liikun­ta­puolueen kimp­pu­un, sään­nöl­lisen huonol­la men­estyk­sel­lä. Tulee mieleen Niin­istön “voi sitä kiipeil­lä puis­sakin” ja Ode osa­neee ker­toa kuin­ka hyvin upposi hiih­to­hal­lien vas­tainen argu­ment­ti että pitäisikö sit­ten rul­la­suk­sil­la hiihtäjille rak­en­taa talvi­hal­lit. Ja kun ne absolu­ut­tiset sum­mat on kuitenkin aika pieniä, ja byrokraat­tis­es­ti on itseasi­as­sa kevyem­pää rahoit­taa pal­lo­kent­tää verovaroin kuin käyt­tö­mak­suila… Minus­ta tämä ei ole kovin tärkeä asia enkä ole siitä oikein mitään mieltä, kun­han vaan vähän top­pu­ut­te­len että olisi ehkä hyvä miet­tiä minkä näköisiä har­raste­tukia itse saa ennen kuin rupeaa kovaan ääneen mesoa­maan tois­t­en har­ras­tusten subventoinnista.

 35. Mak­sa­vatko sen jälleen­myyjät vai osta­jat?

  Yksi asia, jota ihmiset eivät tule aina oikein ajatelleek­si, on se, että kaiken mak­sa­vat aina kaik­ki. Jos mak­su per­itään myyjältä, niin myyjä nos­taa hin­taa vas­taavasti. Eroa ei ole.

  Se on vähän niinkuin että tien­aat 3000 ja mak­sat palka­s­tasi vaik­ka 30 pros­ent­tia veroa. Mut­ta työ­nan­ta­japa ei mak­sa 3000 euroa, vaan 4500 euroa, joten siitä, että käteen jää se 2100 euroa, ja työ­nan­ta­ja on mak­sanut 4500 euroa, on otet­tu välistä 2300 euroa, eli se vero­pros­ent­ti onkin oikeasti yli 50. 

  Sil­lä ei ole mitään väliä, kuka nämä mak­sut perii, luvut ovat virtuaalisia.

 36. Ei ole lähtöko­htais­es­ti mitenkään epäjo­hdon­mukaista jopa kan­nat­taa musi­ikki­har­ras­tuk­sen tukemista, mut­ta vas­tus­taa ulkoisen kovalevyn hin­taan lisät­tävää ja hel­posti kier­ret­tävää has­sut­telumak­sua. Jopa kovaan ääneen mesoamalla.

 37. Onko tämä mak­su mitenkään oleelli­nen asia?

  Pieni mak­su, jos vähänkin las­kee oma­lle ajalleen arvoa. Tietenkin sitä voi aina kiertää ja hallinto voi lohkaista liikaa maksutuloista.

  Dataka­maa voi tila­ta ulko­mail­ta, ja halvem­mal­la kuin Suomes­ta. Mut­ta miten on taku­un ja tuen lai­ta. Fir­mo­jen piikki­in oste­taan suurin osa, ja niille muut kulut ovat oleel­lisem­pia kuin pieni säästö hankintahinnassa.

  Täl­lainen mak­su, vaik­ka jois­takin se on kelju eikä vältämät­tä objek­ti­ivis­es­ti järkevä, on helpoo luo­da. Mut­ta yritäpä saa­da lisä­mo­ment­ti budjettiin…

 38. af Heurlin: jos ker­ran kaset­ti­mak­su on helpom­pi tapa kek­siä rahoi­tus­ta Hyville Asioille kuin niiden saami­nen bud­jet­ti­in, niin mik­si kaset­ti­mak­suil­la ei rahoite­ta mui­ta, tärkeämpiä asioita? 

  Esimerkik­si tarpeek­si vaip­po­ja van­hus­ten laitok­si­in? Min­un val­oku­vieni tal­let­tamiseen käyt­tämieni levy­jen myyn­nistä kerät­ty vero kuu­luu siihen tarkoituk­seen yhtä paljon kuin tekijänoikeusjärjestöille.

  (Hei, olen muuten jopa Gramex­in ns. asi­akasjäsen… pitäisi kai aktivoitua ja irti­sanoutua, puljun pro­pa­gan­dale­hti on siinä määrin ärsyt­tävä ja jäsenyyteni on kai jol­lain tapaa tulkit­tavis­sa tuek­si tekijänoikeusmafialle.)

 39. Vas­taus Taipaleelle:

  Kaset­ti­mak­su ja sen ehdotet­tu laa­jen­nus olisi yksi tek­i­jänoikeusko­r­vauk­sen muo­to. Se siis ei olisi ainakaan peri­aat­teessa veroa eikä tukea taiteelle vaan tek­i­jälle kuuku­va tuloa. Hän sit­ten käyt­täköön tulon­sa kal­jaan ja tupakkaan ja mui­hin hyväk­si näkemi­in­sä tarkoituk­si­in, kuten kun­non rokkarin tuleekin.

  Tal­len­nemak­sun hyvä puolisi olis, että se taval­la tai toisel­la kehit­ty­isi inflaa­tion mukana. Sel­l­aista automati­ikkaa ei bud­jeti­in siäsäl­tyvässä tuki­mo­men­tis­sa ole.

  En ole viitsinyt erik­seen tode­ta, että en tosi­aankan pidä Teoston ja Gramex­in luo­vas­ta tavas­ta löytää uusia leino­ja rahas­taa. Ja kuin­ka paljon siitä rahas­ta menee taiteen tek­i­jöille ja kuin­ka paljon dirikoiden ja juristien palkkoihin?

  Min­ul­la muuten ei ole asi­as­ta mielipi­det­tä suun­taan eikä toiseen. CD-rompuis­sa (joi­hn tal­lenan ylen ohjelmia) taitaa olla jotain teostom­ak­sua mukana, mut­ta sen arvo ei ylitä mil­lään rompulle siirtämisen vaa­ti­man (lyhyen) ajan aikakus­tan­nus­ta. (Itse lasken aikaku­luk­si 10 e/ tun­ti, so 1 e/ 6 min, kos­ka sen ver­ran täy­ty­isi mak­saa palkkaa ulk­ouoliselle työstä, jon­ka tek­isin aikana, jon­ka tähän ja muuhun “tarpeet­tomaan” käytän.)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.