Kehä ykköselle bussikaistat

Kehä­tei­den ruuh­kau­tu­mis­ta on vali­tel­tu pit­kään. Niii­hin ollaan tun­ke­mas­sa pal­jon rahaa, mut­ta ruuh­kat eivät sil­lä kyl­lä katoa. Rahaa sen sijaan menee. Kun Yhdys­kun­ta­ra­ken­ne hajo­aa vauh­dil­la koh­ti Van­ha­sen him­me­liä, kehä­tei­den voi olet­taa ruuh­kau­tu­van aivan toi­vot­to­mas­ti kym­me­nes­söä vuodessxa,eivätkä sii­hen lisä­kais­tat­kaan auta, kos­ka ongel­ma on sii­nä, ettei katu­verk­ko vedöä kehäl­tä pur­su­vaa liikennettä.

Entä, jos hom­ma kor­jat­tai­siin kerralla.

1) Oste­taan pal­jon bus­se­ja ja pal­ka­taan kuljettajia.

2) Lai­te­taan Kehä ykkö­sel­le bus­si­kais­ta koko mat­kal­le otta­mal­la toi­nen kais­ta pois hen­ki­lö­au­toil­ta samal­la kun bus­si­lii­ken­teen tar­jon­taa lisä­tään olennaisesti. 

3) Kos­ka bus­sit eivät tar­vit­se aivan koko­nais­ta kais­taa yksin, sal­li­taan pie­nel­le mää­räl­lä kii­rei­sim­piä autoi­li­joi­ta bus­si­kais­tan käyt­tö. Sen arvioi­mi­nen, kuin­ka monel­le autoi­li­jal­le tämä bus­si­kais­tan käyt­tö kan­na­taa sal­lia, kuu­luu lii­ken­nein­si­nöö­rien osaa­mi­sa­lu­eel­le. Tuo oikeus huu­to­kau­pa­taan. Nii­hin autoi­hin, joil­la tämä oikeus on, kiin­ni­te­tään jokin elekt­ro­ni­nen vem­pain, joka lii­ken­teen val­von­nan on help­po havaita.

4) Kos­ka jos­kus muil­le­kin voi tul­la yli­voi­mai­nen hou­ku­tus käyt­tää bus­si­kais­taa, sal­li­taan se esi­mer­kik­si 10 euron ker­ta­mak­sua vas­taan. Mak­sus­ta vas­taa auton hal­ti­ja jot­ta lii­ken­net­tä ei tar­vit­se pysäyt­tää mak­sun kerää­mis­tä var­ten, vaan las­ku­tus tapah­tuu postitse.

Joku voi­si kuvi­tel­la, että kais­tan otta­mi­nen pois hen­ki­lö­au­toil­ta aiheut­tai­si ruuh­kia, mut­ta tie väli­tys­ky­ky kyl­lä kas­vaa. Aluk­si var­maan­kin auto­kais­toil­la voi olla vähän jono­ja, mut­ta nok­ke­la autoi­li­ja var­maan­kin huo­maa, että bus­si menee nopeam­min ja vaih­taa bussiin.

Bus­si­kais­to­jen avul­la pois­tet­tiin aika­naan ruuh­kat Itä­väy­läl­tä. Niin ne saa­daan Kehä ykköseltäkin

25 vastausta artikkeliin “Kehä ykköselle bussikaistat”

 1. Häkel­lyt­tä­vän eri­lai­set näke­myk­set teil­lä poliit­ti­sen astei­kon ääri­päi­tä edus­ta­vil­la huip­pu­po­lii­ti­koil­la kyl­lä asiois­ta on.. 😀

  Mat­ti ker­too meil­le tänään päi­vän prav­das­sa mm. että ben­saan tul­laan lisää­mään 1. suku­pol­ven erit­täin­kin food-poh­jais­ta pon­tik­kaa 5,75 % ja Eikä mak­sa val­tiol­le käy­tän­nös­sä yhtään mitään Ei var­maan mak­sa­kaan, höl­möt autoi­li­jat­han sen mak­sa­vat. Polii­ti­kot nos­ta­vat vain jäl­leen pal­ko­jaan ja ‘kehit­ty­vät puu­tar­ha­kau­pun­git’ kar­tel­li­hin­to­jaan ja sii­nä­hän se onkin, rat­kai­su ongel­maan. Sinän­sä koko tämä 1. suku­pol­ven bio­hö­pö on aja­kaa­vä­hem­män-veron­ko­ro­tus a’la jyr­ki katai­nen, eikä mitään muu­ta. Tai no, ehkä pie­ni ili­mas­toa­ne sentään..

  Osmo taas pelas­taa mail­maa omal­la taval­laan asen­nut­ta­mal­la pie­nen osmot­ti­men joka autoon, jotain yli­mää­räis­tä veroa kerää­mään. Eikä tämä­kään mak­sa val­tiol­le yhtään mitään..

 2. Siel­lä kehä 1:llä on liik­keel­lä se jouk­ko, joka kat­soo vero­jen kaut­ta jo mak­sa­van­sa väy­läs­tään. Eivät­kä he tie­ten­kään ihan aina vää­räs­sä ole, vaik­ka autol­la aja­vat­kin. Jos­kus jopa sil­loin, kun vie­res­sä huris­taa bus­si, jol­la oli­si pääs­syt osan mat­kas­ta. Vaik­ka he oli­si­vat vää­räs­sä, eivät he ole ilman oikeuk­sia ja siis vapaa­ta riis­taa neu­vo­ta­vak­si ja jota kuul­laan jos kuullaan.

  Joil­la­kin saat­taa olla jopa asia­li­nen syy auton­käyt­töön­sä, yksi hie­man hukas­sa ollut näkö­kul­ma sekin. Sii­tä asial­li­ses­ta syys­tä ei nime­no­maan tar­vit­si­si mie­les­tä­ni jou­tua mak­sa­maan. Syi­den kot­rol­loi­mi­sen­kin kans­sa on niin ja näin jo ihan periaatteesta. 

  Kehä 1:n lii­ken­ne ei myös­kään ole autoi­li­joil­le niin suu­ri kär­si­mys kuin syn­ty­nees­tä äänen­käy­tös­tä voi­si kuvi­tel­la. Jos oli­si, se vähe­ni­si luon­to­jaan. Eli jos lii­ken­net­tä rajoi­tet­tai­siin, se kär­si­mys päin vas­toin lisään­tyi­si. Se tois­ten kär­si­mys, nii­den syyl­lis­ten ja oikeu­det­to­mien. Ei lie­ne tar­koi­tus kumminkaan?

  Tie­ver­kol­la ei myös­kään ole tai­pu­mus­ta täy­tyä sitä mukaa kuin sitä paran­ne­taan. Se päin vas­toin tyh­je­nee ellei­vät muut teki­jät muu­tu. Ken­ties Kehä 1:lle pitäi­si raken­taa mah­dol­li­suuk­sien mukaan yksi kais­ta lisää?

  Tai sit­ten oli­si siis puu­tut­ta­va auto­kan­taan. Hin­ta oli­si ainoa kei­no. Nos­te­taan hin­taa vero­tuk­sel­la ja tode­taan 5 vuo­den pääs­tä, että koti­ta­louk­sien muu­hun kuin lii­ken­tee­seen käy­tet­tä­vis­sä ole­vat tulot ovat pie­nen­neet vas­taa­vas­ti ja auto­kan­tam­me on saas­tut­ta­vaa ja iäl­tään sekä kun­nol­taan kuin se oli­si tuo­tu käy­tet­ty­nä Alba­nias­ta. (Nyt Sak­sas­ta…) Hin­ta ei siis nykyi­sel­lä tulo­ta­sol­la vai­ku­ta kuin auto­jen ikään, ei lukumäärään.

  Ehkä nos­tam­me polt­toai­ne­ve­ro­ja? Se eit­tä­mät­tä tehoai­si. Eikö sitä oli­si hyvä ehdottaa? 

  Tai siten oli­si teh­tä­vä jouk­ko­lii­ken­ne veto­voi­mai­sek­si ja kil­pai­lu­ky­kyi­sek­si omaa auto­aan käyt­tä­vän näkökulmasta. 

  Nyt­hän se näkö­kul­ma on unoh­tu­nut: ohjei­ta jaka­vat ne, jot­ka eivät tar­vit­se tai käy­tä autoa — peri­aat­tees­ta, vie­lä tai usein. Kai­kil­la ei ole kum­min­kaan halua­ja tai mah­dol­li­suuk­sia alkaa elä­män­ta­pain­ti­aa­neik­si, jota jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tö nyt vaa­tii. (Mer­kit­tä­vä osa ink­ka­reis­ta­kin luo­puu elä­män­ta­vas­taan sit­ten iso­na kun saa omaa rahaa.)

  Jos ker­ran hen­ki­lö­au­to­lii­ken­ne ei saa vetää kuin kiusal­la­kaan, teh­dään palk­kiok­si jouk­ko­lii­ken­tees­tä kil­pai­lu­ky­kyis­tä. Mie­les­tä­ni se on nykyi­sen auton­käyt­tä­jän näkö­kul­mas­ta kil­pai­lu­kyis­tä sil­loin, kun se on nykyi­sel­lä pal­ve­lu­ta­sol­laan ilmais­ta aina­kin sikä­li, ettei lip­pua tar­vit­se ostaa.

  Lopuk­si kik­ka­ku­to­nen. Muut las­ke­koot kaik­ki ulkois‑, sisäis‑, liikenne‑, aluerakenne‑, terveys‑, kansantalous‑, kaavoitus‑, vaih­toeh­tois­kus­tan­nus- ja hyvin­voin­ti­vai­ku­tuk­set. Minä otan ja opti­moin sitte.

 3. Eli­na ihmettelee: 

  1, Mis­tä saa­daan kul­jet­ta­jia lisää, kun nyt­kin jäte­tään vuo­ro­vä­le­jä aja­mat­ta kul­jet­ta­ja­pu­lan takia? Tähän mal­liin pitäi­si kus­tan­nus­te­ki­jä­nä lisä­tä siis tun­tu­vat pal­kan­ko­ro­tuk­set linja-autonkuljettajille. 

  2, Miten sitä elekt­ro­nis­ta vem­pain­ta (osmon­tin­ta, kuten Tra­vel­ler kir­joit­ti) oikein sit­ten seurataan? 

  Jos luku­lait­tei­ta on aika har­vak­sel­taan, niin sit­ten­hän voi vain vaih­del­la kais­taa. En usko, että on sel­lais­ta tek­niik­kaa, joka erot­tai­si osmot­ti­mel­la varus­te­tut autot kovin kau­kaa muis­ta, kun tie mut­kit­te­lee. Eli luku­lait­tei­ta pitäi­si olla joka lyhtypylväässä..?

  Minus­ta oli­si vää­rin, että huu­to­kaup­pa rat­kai­si­si oikeu­den käyt­tää vähem­män ruuh­kais­ta kais­taa. Oikeus pitäi­si olla tar­ve­har­kin­tai­nen etuus, joka anot­tai­siin erik­seen ja myön­net­täi­siin tiu­koin perus­tein. Esim. vam­mai­sen lap­sen kou­luun kul­je­tus pit­kän mat­kan pää­hän voi­si olla täl­lai­nen erityisperuste. 

  3, Miten tämä kym­me­nen euron ker­ta­mak­su toteu­tet­tai­siin tila­päi­ses­ti kii­reel­li­sil­le? Kame­ra­val­von­ta­na­ko ja jäl­ki­kä­teen las­ku kotiin vai etu­kä­teen tilauk­se­na ja kuit­ti mukaan pis­to­tar­kas­tus­ta var­ten? Jär­jes­tel­mä tun­tuu kal­liim­mal­ta kuin kuin mitä kym­pin ker­ta­mak­su toi­si. Jo las­ku­tus mak­saa sen sii­nä vii­si euroa. Entä nii­den hen­ki­löi­den pal­kat, työ­ti­lat ym. jot­ka tih­rus­te­le­vat rekis­te­ri­nu­me­roi­ta videol­ta työk­seen, etsi­vät hen­ki­löi­tä auto­re­kis­te­ri­kes­kuk­sis­ta jne… 

  En nyt oikein läm­men­nyt täl­le ideal­le. Se on toki vil­li ja roh­kea kuten Osmo itse­kin, mut­ta hais­kah­taa toteut­ta­mis­kel­vot­to­mal­ta ja toden­nä­köi­ses­ti sitä vas­tus­tet­tai­siin veris­sä päin.

 4. Kehä 1:llä on muu­ten­kin yksi kais­ta lii­an vähän ja yksi niis­tä pitäi­si antaa vie­lä bus­si­lii­keen­teel­le? Ei hyvää päi­vää, Osmo, ter­ve­tu­loa jos­kus ruuh­kas­sa sin­ne aja­maan! Bus­si­kus­keis­ta on muu­ten­kin puu­te, niin ei muu­ta­kuin vuo­ro­ja lisää­mään! Kek­si­tään bus­sei­hin vaik­ka joku veko­tin, niin sim­pans­sit voi nii­tä ajaa.

 5. Eikös (rai­de-) Joke­ri I ja Joke­ri II ole ne rat­kai­sut tähän kehä­tei­den ruuh­kaon­gel­maan? Ihmi­set­hän eivät asu tai työs­ken­te­le kehä­tiel­lä, vaan niil­lä alueil­la mit­kä ovat kehien välis­sä, ja joi­den kaut­ta joke­rien lin­jauk­sia on suunniteltu.

  Pai­nos­te­taan vain päät­tä­jiä kii­reh­ti­mään rai­de-joke­rin raken­ta­mis­ta ja joke­ri II:n perus­ta­mis­ta. Tie­tys­ti voi­si olla myös joi­tain bus­si­lin­jo­ja lisää­kin kehäl­lä. Mut­ta nii­tä bus­si­lin­jo­ja tar­vi­taan val­ta­va mää­rä, jos halu­taan yhdis­tää toi­siin­sa eri alue­kes­kuk­set kehien var­rel­la, ja samaan aikaan yllä­pi­tää jon­kin­lais­ta lin­ja­no­peut­ta => val­ta­vat kustannukset.

 6. Osmo­tin toi­mii jos näin halu­taan, mut­ta kai ihan perin­tei­nen bus­si­kais­ta lisät­ty­nä vaik­ka car pool ‑omi­nai­suu­del­la oli­si paria ker­ta­luok­kaa yksin­ker­tai­sem­pi rat­kai­su, niin tek­ni­ses­ti kuin poliitisestikin.

  Tai siten oli­si teh­tä­vä jouk­ko­lii­ken­ne veto­voi­mai­sek­si ja kil­pai­lu­ky­kyi­sek­si omaa auto­aan käyt­tä­vän näkökulmasta.”

  Näin­hän se pitäi­si men­nä, ja tämä kai oli­si myös bus­si­kais­to­jen idea.

  Sekin pitää paik­kan­sa että autoi­li­jat mak­sa­vat liik­ku­mi­ses­taan pal­jon jo vero­jen kaut­ta. Sitä en ymmär­rä ettei­vät kehien vai­ku­tus­pii­ris­sä asu­vat autoi­li­jat ole kil­van vaa­ti­mas­sa alu­een jul­ki­sen lii­ken­teen kehit­tä­mis­tä mak­sa­mil­laan vero­va­roil­la jot­ta kehil­le saa­tai­siin tilaa.

 7. Suo­men­kin lii­ken­tee­seen omat oli­gar­kit! Vie­lä kun saa­tai­siin polii­si­saat­tu­eet kiir­rel­li­sem­mil­le arvo­kul­ki­joil­le. Ral­li siir­tyy asun­toa­lue­lil­le tar­vit­taes­sa (vrt. tak­sit Tukholmassa)?
  No, vaa­lit on tulos­sa ja näi­tä huu­mo­ri­uu­ti­sia riit­tää joka läh­töön ja joka päi­väl­le ja aina joku tie­tää toi­sen tar­peet ja kul­ke­mi­set paremmin.

 8. Itä­väy­läl­lä ei ole enää bus­si­kais­taa, kos­ka on met­ro. Ennen met­ron käyt­töön­ot­toa Itä­väy­läl­le lai­tet­tiin bus­si­kais­tat ja sekä auto­jen että bus­sien kul­ku nopeutui.

 9. Kek­si­tään bus­sei­hin vaik­ka joku veko­tin, niin sim­pans­sit voi nii­tä ajaa. 

  Tuos­ta lausees­ta tuli­kin jos­tain syys­tä mie­lee­ni aja­tus osmot­ti­mien ® laa­jen­ne­tus­ta käy­tös­tä. Mik­sei nii­tä lai­tet­tai­si jon­ne­kin aivan muu­al­le kuin töi­hin mene­vien köy­hien ihmis­ten autoihin? 

  Ensim­mäi­nen mai­nio koh­de osmot­ti­mel­le oli­si ns. tai­ka­sei­nä, sosi­aa­li­toi­mis­ton asiak­kaan nos­ta­mas­ta hil­los­ta valui­si suo­raan halut­tu % osmot­ti­men poh­jat­to­maan nie­luun. Asi­aa voi­tai­siin perus­tel­la mai­nios­ti sil­lä että asia­kas ostaa rahal­la kui­ten­kin wii­naa joten juo­koon vähem­män niin ter­veys­kin kohe­nee. Näin­hän val­tion­va­rain­mi­nis­te­ri Jyr­ki Katai­nen kehot­ti rea­goi­maan ben­sa­ve­ron koro­tuk­seen. Tai sit­ten asia­kas ostaa niil­lä savuk­kei­ta jol­loin ili­mas­to se vas­ta muut­tuu­kin ja sii­tä hesan subways­ta tulee sub­ma­ri­ne.. Kuka näin meil­le ker­too, sitä ei var­maan tar­vit­se mainita.

  Toi­sen parem­man koh­teen osmot­ti­mil­le löy­sin samas­ta prav­das­ta; töh­ryil­le alt­tii­ta koh­tei­ta pitäi­si suo­ja­ta enem­män osmot­ti­mil­la ja ker­ran­kin käryn­neen töh­ri­jän pää­hän tuli­si asen­taa eri­tyi­nen osmo­tin joka toden­taa 24/7 mah­dol­lis­ta töh­rin­tää, rikok­sia, varas­te­lua ym. katu­ti­lan hal­tuun­ot­toa. Kor­vauk­set perit­täi­siin sit­ten tai­ka­sei­nän osmot­ti­mel­la täy­si­mää­räi­se­nä toi­meen­tu­lo- ja työ­markk­ki­na­tues­ta, eläk­kees­tä ja eten­kin perin­nöis­tä. Kor­ko­ta­so­na voi­si olla se sama n. 25 % / vuo­si mitä käy­te­tään kon­kurs­sin teh­nei­siin rehel­li­siin yrit­tä­jiin ja muu­hun ei niin hal­li­tuk­sen suo­sios­sa ole­viin ryhmiin.

  Jne.

  Kek­si­kää ihmees­sä lisää koh­tei­ta osmottimille!

 10. Pal­jon olet kan­san­ta­lou­den osal­ta puhu­nut jär­ke­viä, mut­ta täs­sä asias­sa vai­ku­tat ole­van kovin ulko­na kovin monen asian osalta.

  Nykyi­sil­le­kään lin­joil­le ei saa­da bus­sin­kul­jet­ta­jia, joten bus­si­mää­rän lisäys ei tai­da onnis­tua tämän­kään takia. Lisääntyä.

  Toi­saal­ta, etkö tie­dä bus­si­jo­ke­ria, joka kul­kee nykyi­sin var­sin lähell­lä Kehää ja jol­la on hyvin taa­ja bus­si­ti­heys ja pal­jon käyt­tä­jiä. EI tai­da olla jär­ke­vää toteut­taa uut­ta jär­jes­tel­mää muu­ta­man kilo­met­rin etäisyydelle.

  Toi­saal­ta Kehä ei sijoi­tu kovin­kaan hyvin asun­toa­luei­den pain­opis­tei­siin näh­den. Kehä on raken­net­tu asu­tus­ten ja työ­paik­ka-aluei­den väliin ja tar­vit­tai­siin yhtey­det, jot­ka syöt­täi­si­vät ihmi­siä Kehän run­ko­lin­jal­le. Tämän takia­han bus­si­jo­ke­ri toteu­tet­tiin juu­ri niin­kuin se on nyt toteutettu.

  Et tai­da tun­tea kovin hyvin myös­kään lii­ken­teen ohjailujärjestelmiä.Asia ei todel­lan­kaan ole yksin­ker­tai­nen tek­nii­kal­taan ja oikeu­tus­jär­jes­tel­män raken­ta­mi­sen osal­ta. Kan­nat­taa täl­läi­siin asioi­den todel­la pereh­tyä hiu­kan syväl­li­sem­min, ennen­kuin nii­tä käyt­tää perusteina.

  Itä­väy­län ruuh­kat vähe­ni­vät sii­tä syys­tä, että raken­net­tiin Met­ro. Met­ro tehok­kaa­na jul­ki­sen lii­ken­teen jär­jes­tel­mä­nä on ihan eri asia kuin bussikaistat.

  Yli­pää­tään pitää­kö yhteis­kun­ta raken­taa joi­den­kin aja­tus­mal­lien tota­li­ta­ris­mil­le vai oli­si­ko syy­tä huo­mioi­da kan­sa­lais­ten eri­lai­set tar­peet ja toiveet?

 11. Itse ajan työ­mat­ka­ni työ­suh­deau­tol­la joka on työs­sä­ni minul­le mää­rät­ty. Mak­san tuos­ta aivan tar­peek­si jo nyt joten tuon pääl­le vie­lä yli­mää­räi­set bus­si­kais­ta tms. mak­sut niin johan nau­rat­taa. Pitäi­si asiois­ta pur­naa­jien muis­taa myös jos­kus, että ei se autoe­tu ole aina “etu”.

  Eikö­hän täl­lai­nen kir­joi­tus omas­sa blo­gis­sa ole muu­ten­kin lähin­nä popu­lis­mia jol­la vedo­taan tiet­tyyn äänestäjäsegmenttiin?

 12. En ole täy­sin vakuut­tu­nut tämän idean jär­ke­vyy­des­tä. Suu­rin ongel­ma on se, ettei­vät bus­sit näh­däk­se­ni oikein vas­taa kysyn­tään mene­mäl­lä vain kehää. Autoi­li­jat­han aloit­ta­vat mat­kan­sa yleen­sä kau­kaa kehäl­tä, mene­vät sitä pit­kin jon­kin mat­kaa ja jat­ka­vat sit­ten mää­rän­pää­hän­sä, joka on yleen­sä kau­ka­na kehäl­tä. Toi­saal­ta bus­sit­kin saas­tut­ta­vat var­sin pal­jon ja – kuten täl­lä on jo mai­nit­tu – nii­hin on jo nyt vai­kea saa­da kul­jet­ta­jia. Rai­de­jo­ke­ri lie­nee parem­pi ratkaisu.

  Mut­ta sen sijaan osmo­tin on hyvä ja tar­peel­li­nen väli­ne! Aina­kin itse näki­sin, että satel­liit­ti­pai­kan­nuk­seen perus­tu­va val­ta­kun­nal­li­nen lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä oli­si oiva kei­no jou­he­voit­taa autoi­lua ja vähen­tää ruuh­kia talou­del­li­ses­ti tehok­kaal­la ja oikeu­den­mu­kai­sel­la taval­la. Osmo­tin oli­si se veh­je, joka antai­si sig­naa­lia pai­kas­ta ja jon­ka kaut­ta aja­ja voi­si ostaa eri­lai­sia oikeuk­sia teil­lä ja saa­da muu­ta tar­peel­lis­ta informaatiota.

  Ruuh­ka-aikaan tiel­lä ajos­ta mak­set­tai­siin sen mukaan, miten pit­kä mat­ka sil­lä aje­taan. Osmot­ti­mes­ta autoi­li­ja näki­si sen het­ki­sen hin­nan, arvion hin­nan tule­vas­ta muu­tok­ses­ta sekä perus­tie­toa esim. auto­jen mää­räs­tä tiel­lä sekä arvioi­duis­ta mat­ka-ajois­ta halua­mal­laan välil­lä. Osmot­ti­mel­la autoi­li­ja voi­si myös ostaa väliai­kai­set oikeu­det esim. nopeam­man kais­tan käyt­töön kehä­teil­lä. Toi­nen kais­ta oli­si koko ajan kal­liim­pi ja mitä enem­män tiel­lä oli­si ruuh­kaa, sitä enem­män nopeas­ta kais­tas­ta tuli­si maksaa.

  Osmot­ti­meen ladat­tai­siin rahaa (jos halu­aa nopeas­ti, vaik­ka kän­ny­käl­lä), jon­ka kulu­mis­ta voi­si koko ajan seu­ra­ta. Tie­tyt eri­tyis­ryh­mät (tak­sit jne.) sai­si­vat eri­lai­sia ilmai­sia oikeuk­sia osmot­ti­meen­sa. Eri mää­riä saas­tut­ta­vil­le autoil­le voi­si olla vie­lä omat mak­su­ker­toi­men­sa, mikä lisäi­si insen­tii­viä ostaa eko­lo­gi­sem­pia meno­pe­le­jä. Kehä­teil­lä oli­si vähän väliä jon­kin­lai­set tar­kas­tus­pis­teet, jot­ka pitä­vät huo­len sii­tä, että nopeal­la kais­tal­la autoi­le­van osmot­ti­mes­sa on tar­vit­ta­vat luvat ostet­tu­na. Tämä voi­si toki hoi­tua satel­lii­til­la­kin, mut­ta kun kyse on met­reis­tä, eivät ne tai­da olla vie­lä tar­peek­si tarkkoja.

  Veik­kaan, että kym­me­nen vuo­den sisäl­lä joka autos­sa Suo­mes­sa on osmotin.

 13. Blo­gia jat­ku­vas­ti (24/7) seu­raa­va­na tie­dos­ta­va­na kan­sa­lai­se­na en voi olla kiin­nit­tä­mät­tä huo­mioi­ta tiet­tyi­hin perus­ris­ti­rii­toi­hin, joi­ta Soi­nin­vaa­ral­la esiin­tyy tavan takaa kirjoituksissaan. 

  Eli:

  Sel­vä siis on, että maa­seu­tu ja muu haja-asu­tus tulee ajaa alas ja kas­vu­kes­kus­ten pai­su­mi­nen on vää­jää­mä­tön tosia­sia, jota vas­taan tais­te­le­mi­nen on kuin haroi­si ken­gän­nau­hal­la tuu­li­myl­lyä.. Van­ha­nen sen­tään yrittää.

  Toi­saal­ta täl­lai­nen tule­vai­suu­den visio toteu­tues­saan monin­ker­tais­taa lii­ken­teen pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Se ei voi hoi­tua vähen­tä­mäl­lä kehä­tiel­tä kais­to­ja. Aja­tus on ker­ta­kaik­ki­sen mah­do­ton. Kehä­tei­tä voi­daan leven­tää bus­si­kais­toin ja rai­de­lii­ken­net­tä kehit­tää, mut­ta ei yksi­tyi­sau­toi­lus­ta voi pääs­tä eroon täl­lä rakennemallilla. 

  Autoi­lu pää­kau­pun­ki­seu­dul­la tulee lisään­ty­mään abso­luut­ti­ses­ti, mut­ta suh­teel­li­ses­ti se voi toki vähe­tä oikein yhdys­kun­ta­po­liit­ti­sin ratkaisuin. 

  En siis oikein vie­lä ole pääs­syt peril­le koko­nai­suu­des­ta, mut­ta onhan täs­sä puo­li­tois­ta kuu­kaut­ta aikaa teh­dä valintansa.…

 14. Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riön kans­lia­pääl­lik­kö Har­ri Pur­siai­nen on jo puhu­nut nois­ta satel­liit­tios­mot­ti­mis­ta. Lii­ken­net­tä hin­noi­tel­tai­siin vuo­ro­kau­den­ajan ja/tai ruuh­kan mukaan. Jos ei peli­tä tai rii­tä, teh­dään Pur­siai­sen mukaan tei­tä vas­ta sitten.

  Osmot­ti­men ei tar­vit­se olla met­rien tark­ka, riit­tää kun­han se tie­tää, onko auto kehäl­lä tms. mak­sul­li­sel­la väy­läl­lä. Tähän riit­tää GPS-tark­kuus (tai mik­sei Glo­nas, muu­ten?). Ennen kehiä tms. sopi­vas­sa vaih­toeh­toi­sen rei­tin (tai ase­man!) edel­lä oli­si tau­lu, joka ker­too lii­ken­ne­ti­lan­teen ja tak­san, jos sur­vot sekaan.

  Älyk­käim­mät osmot­ti­met voi­si­vat jutel­la Osmon äänel­lä odo­tet­ta­vis­sa ole­van tie­tak­san. Kan­san­mal­lis­sa oli­si vain Salo­vaa­ra- ja sve­duil­le Klau­de-Kop­te­ri ‑moo­di: “Hej­san, grab­bar­na, det är Klau­de här igen” ja “Salo­vaa­ra täsä ite, voe maho­ton! Maho­ton mak­su oot­taa sinu­va! Kään­nyk­kö nää ase­mal­le seu­raa­van mai­to­lai­tu­rin kohal­ta ja meet onni­kal­la vai mak­sak­ko nää lis­sää, mitä hä?”

  Ras­kaan lii­ken­teen ajo­jär­jes­te­li­jöil­le voi­si teh­dä sys­tee­min, jon­ka avul­la rei­tin voi­si suun­ni­tel­la lii­ken­ne­ti­las­to- sää- ym. tie­to­jen nojal­la osmo­tin­mak­sui­neen. Sit­ten vain rat­kai­se­maan se nk. kaup­pa­mat­kus­ta­jan ongel­ma ja kus­ki matkaan. 

  Parem­pi rat­kai­su kuin bus­si­kais­ta, jos­sa osmo­tus tapah­tuu lii­an myö­hään. Parem­pi uha­ta osmo­tuk­sel­la vie­lä sil­loin, kun on vaih­toeh­to­ja, vaik­ka se lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti ja jouk­ko­lii­ken­teel­lä eteenpäin.

 15. Eli­na sanoo: “Van­ha­nen sen­tään yrit­tää.” Ja jat­kuu; pääs­tä kepui­neen kau­pun­kiin. Erit­täin vas­tus­tet­ta­va ja inha aja­tus, että Hel­sin­gin ja ympä­ris­tö­kun­tien val­tuus­tos­sa oli­si vie­lä nykyis­tä­kin enem­män lyp­sy­jak­ka­roi­ta. Tämä kai­kel­la kun­nioi­tuk­sel­la nii­tä tär­kei­tä jak­ka­roi­ta kohtaan. 

  Van­ha­nen­han ajaa kepun ohel­la maa­no­mis­ta­jien asi­aa täy­sin vas­tuut­to­mas­ti ja vail­la mie­len­kiin­toa him­me­lien­sä vaikutuksista. 

  Tämä sama Him­me­li-Mat­ti, jos muis­tat, oli Vih­din Idea­par­kin puo­lel­la ja ilmei­ses­ti sii­nä KMS-poi­kien hil­lo­purk­ki aut­toi. Tie­ten­kään tapah­tu­mien saman­ai­kai­suus ja se, että rahaa tuli Matil­le ja Matin avul­la Meri­ku­kal­le ja että Mat­ti sit­ten vähän kir­joit­te­li Idea­par­kin puo­les­ta, ei osoi­ta yhtään mitään, eihän.

  Ja tämä sama mies ja tämän sama KMS-puo­lue pitäi­si pääs­tää kau­pun­ki­suun­nit­te­luun käsik­si? Ehei, älä hul­lu ole, olet­han jo kuul­lut mitä on taas suus­taan loikannut.

  Vie­lä ker­ran: kepul­la ei ole mitään aitoa kiin­nos­tus­ta pää­kau­pun­ki­seu­tua koh­taan. No, on sen ver­ran, että jotain tääl­tä pitäi­si pääs­tä nyp­pi­mään maa­kun­tiin: Lää­ke­lai­tos, Mavi, Polii­sin tie­to­hal­lin­to, Ase- ja arpa­jai­syk­sik­kö, ihan sama mitä ja mil­lä hin­taa. Sen­hän mak­sa­vat ne muut kuin aidot maa­seu­dun kes­kus­ta­lai­set, jot­ka eivät mak­sa mis­tään mitään jo nytkään.

  Mil­läs mak­sa­vat: maa­ta­lous tuot­taa 0,5% BKT:sta (net­to, Maa­il­man­pan­kin luku), mut­ta vie 3% työ­voi­mas­ta ja tuki­neen luok­kaa 7% val­tion menoar­vios­ta. Vil­je­li­jän tulois­ta puo­let on tukia. Kyl­lä se nyt riit­tää heil­le, että saa­vat väes­tö­kes­kuk­sis­ta puo­len lei­pään­sä kotiin­kan­net­tu­na. Syö­kööt sitä siel­lä ja me omaam­me tääl­lä ja pysy­tään niin eril­lään kuin voi­daan. Oste­taan se lähi­ruo­ka vaik­ka Viros­ta, jos alka­vat ruo­as­ta kiu­kut­te­le­maan: Viroon 90 km, Sei­nä­joel­le 350 km.

  Suun­ni­tel­koot he vaan sitä lan­noi­tus­ta ja tilus­ja­koa. Jäte­tään kau­pun­ki­suun­nit­te­lu kaupunkilaisille.

 16. Jos ja kun kehän kais­to­jen ylä­puo­lel­la on tun­ne­tus­ti vapaa­ta tilaa raken­taa ja käyt­tää niin mik­si taas heti ensim­mäi­se­nä ehdo­tuk­se­na on se että autoi­li­joi­ta yri­tet­täi­siin patis­taa huo­nos­ti pal­ve­le­viin bus­sei­hin sil­kan peri­aat­tee­li­sen kiusan­teon ja kek­si­tyn pakon kaut­ta kun ykkös­ke­hän varaa­maa kau­pun­ki­ti­laa voi­si mel­ko hel­pos­ti uusio­käyt­tää sil­lä että kais­to­jen pääl­le sijoi­tet­tai­siin 2. ker­rok­seen nos­tet­tu poi­kit­tais­suun­na pika­rai­tio­tie jol­la lin­ki­tet­täi­siin tär­keim­mät kehän­var­ren pituus­suun­tai­set lii­ken­teel­li­set sol­mu­koh­dat hyväl­lä ja nopeal­la palvelulla… 

  Hitaas­ti ete­ne­vil­lä ja taa­jaan pysäh­te­le­vil­lä joke­ri I:llä ja 2:lla kate­taan var­mas­ti alue­koh­tai­set jake­lu­lii­ken­ne­tar­peet mut­ta uskoi­sin että tilaus­ta oli­si myös pika­vuo­ro­yh­tey­del­le jol­la pää­si­si ran­ta­ra­dal­ta muu­ta­mal­la sto­pil­la itä­kes­kuk­seen met­ron jake­lu­yh­tey­den pää­hän tai toisinpäin..

  Ei tuol­la kehäl­lä kukaan jono­ta sil­kas­ta jonot­ta­mi­sen rie­mus­ta tai sik­si että peri­aat­teen nimis­sä yksi­tyi­sau­toil­laan vaan sik­si että pää­kau­pun­ki­seu­dul­la siir­ryt­täes­sä poi­kit­tais­suun­nas­sa pai­kas­ta a paik­kaan b on oma auto kaik­ki­ne ruuh­ki­neen­kin sen­ver­ran YTV:n “pal­ve­lui­ta” nopeam­pi väli­ne ettei lähin­nä viron­nie­men syöt­tö­lii­ken­teek­si raken­net­tua jouk­ko­lii­ken­net­tä ole miel­tä käyttää.

 17. Ellu hyvä, autoi­lun mää­rä riip­puu käy­tet­tä­vis­sä ole­vas­ta tie­ka­pa­si­tee­tis­ta, ei väki­mää­räs­tä. Kun mota­ri muut­tuu park­ki­pai­kak­si niin auto jää kotiin. Osmot­ta­mal­la asia voi­daan hoi­taa sil­leen sivis­ty­nees­ti rahal­la että autot­kin liikkuu.

 18. Jos lii­ken­net­tä voi­daan rajoittaa/rahastaa tehok­kaas­ti ja talou­del­li­ses­ti oikeis­sa suur­kau­pun­geis­sa­kin, niin mik­sei se oli­si muka mah­dol­lis­ta tääl­lä poh­jan peru­koil­la sijait­se­vas­sa wan­na­be suurkaupungissakin?

  Auto­jen val­von­taan tar­koi­tet­tu­jen “osmot­ti­mien” yksik­kö­hin­ta ei ole enää mikään kyn­nys­ky­sy­mys jos täl­lai­sia jär­jes­tel­miä halu­taan ottaa käyt­töön. Nii­den seu­ran­ta­jär­jes­tel­mien sen sijaan on.

  Suu­rin kyn­nys kui­ten­kin on poliit­ti­nen tah­to toteut­taa muu­tok­sia. Poliit­ti­nen tah­to tulee kui­ten­kin lisään­ty­mään sit­ten, kun pää­kau­pun­ki­seu­dul­le saa­daan oikei­ta ruuhkia.

 19. Ensin­nä­kin, Osmo, mil­lä­hän ihmeen vem­pai­mil­la voi­daan seu­ra­ta saman­ai­kai­ses­ti koko Kehä I:n lii­ken­net­tä? Min­kä­lai­sis­ta mää­ris­tä tun­nis­ti­mia tien­si­vus­sa puhu­taan? Oli­si­ko nii­tä esi­mer­kik­si 100 met­rin välein? Kuin­ka val­ta­va kapa­si­teet­ti ja suo­ri­tus­ky­ky täl­lai­sel­la jär­jes­tel­mäl­lä oli­si? Onko tämän kal­tai­nen tie­to­jär­jes­tel­mä nyky­päi­vän tek­no­lo­gial­la edes tek­ni­ses­ti kat­soen mah­dol­li­nen tai mil­lään muo­toa toteuttamiskelpoinen? 

  Toi­sek­si, bus­si­kais­tat ovat aina tien oikeas­sa lai­das­sa, siel­lä pysä­kit­kin ovat. Hitaam­paa lii­ken­net­tä esiin­tyy teil­lä aina. Tähän men­nes­sä maa­il­ma ei ole tun­te­nut sel­lais­ta tie­tä, jol­la oli­si lain mukaan mah­do­ton ohit­taa mak­sut­ta. Jos hen­ki­lö­au­to­kais­ta oli­si jat­ku­vas­ti tukos­sa, eikö suju­vas­ti ja kovaa vauh­tia sol­ju­va bus­si­lii­ken­ne ohit­tai­si auto­ja koko ajan oikeal­ta. Mis­tä läh­tien täl­lai­nen ohit­ta­mi­nen on yli­pään­sä ollut sal­lit­tua? Oikean kais­tan pyhit­tä­mi­nen lin­ja-autoil­le käy­tän­nös­sä tuk­ki­si koko pää­kau­pun­ki­seu­dun tie­jär­jes­tel­män. Onko yli­pää­tään perus­tel­tua yrit­tää, edes jalon ja tavoi­tel­ta­van pää­mää­rän edis­tä­mi­sek­si, lyö­dä kapu­loi­ta sato­jen tuhan­sien ihmis­ten van­tei­den väliin — ruuh­kaut­taa tie­lii­ken­net­tä tahallaan?

  Kol­man­te­na kysyn: min­kä­lai­sia vai­ku­tuk­sia hank­keel­la oli­si pää­kau­pun­ki­seu­dul­le ja alu­eel­ta pois vir­taa­vaan ras­kaa­seen lii­ken­tee­seen ja tava­ra­toi­mi­tuk­siin? Kehä I:llä kul­kies­sa­ni olen usein havain­nut niin­kin kau­his­tut­ta­van ja val­ta­van suu­ren ihmeen kuin tuhan­sia kilo­ja pai­na­van rekka-auton.

  Jär­jes­tel­mä aiheut­tai­si aivan val­ta­via kus­tan­nuk­sia koko pää­kau­pun­ki­seu­dun lii­ken­teel­le ja kai­kil­le sen käyt­tä­jil­le. Jokai­seen bus­siin­kin­han oli­si asen­net­ta­va tämä “elekt­ro­ni­nen vem­pain”. Vai tun­nis­tai­si­ko jär­jes­tel­mä auto­ja bus­seik­si nii­den kor­keu­den perus­teel­la? Läm­pö­ka­me­ral­la­ko kat­sot­tai­siin ajo­neu­von sisäl­le ja las­ket­tai­siin läm­pi­mien keho­jen yhteis­sum­mia? Entä­pä tyh­jem­män bus­sin koh­dal­le sat­tues­sa? Vai tun­ti­si­ko jär­jes­tel­mä mah­dol­li­ses­ti jokai­sen lii­ken­tees­sä ole­van lin­ja-auton rekisteritunnuksen?

  Han­ke lisäi­si val­ta­vas­ti eriar­voi­suut­ta. Mää­rit­te­li­si­vät­kö lii­ken­nein­si­nöö­rit esi­mer­kik­si kan­san­edus­ta­jien työn sel­lai­sek­si työk­si joka vaa­tii erioi­keu­te­tun nope­aa liik­ku­mis­ta­paa. Entäs kirur­git? Heil­lä­hän voi tul­la kes­kel­lä päi­vää kut­su kii­rei­seen ope­raa­tioon — tai rapu­kut­suil­le Espoon Wes­ten­diin. Työ­suh­deau­tol­la liik­ku­jat­ko kuit­tai­si­vat eri­va­pau­ten­sa las­kun työ­nan­ta­jal­laan? Eivät­kö kovas­sa kii­rees­sä ole­vat hen­ki­löt voi­si asen­taa ihon­sa­kin alle vem­pai­mia, joi­den avul­la voi­si kii­la­ta jou­ti­laam­mat esim. kau­pan­jo­nos­sa tai ham­mas­lää­kä­riai­kaa varatessa.

  Mihin jär­jes­tel­mäs­tä kerä­tyt varat voi­tai­siin legi­tii­mis­ti sijoit­taa? Kais­to­jen kaven­nuk­seen muil­la­kin teil­lä? Bus­sin­penk­kien peh­mus­tei­den hank­ki­mi­seen? Tol­kut­to­man kal­liin “vem­pain­jär­jes­tel­män” rahoittamiseen?

  Koko Soi­nin­vaa­ran aja­tus on ehdo­to­mas­ti vil­leim­piä ja suo­raan sanot­tu­na jär­jet­tö­mim­piä ideoi­ta, joi­ta ilmas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­sek­si on uudel­le vuo­si­tu­han­nel­le tul­les­sa esi­tet­ty. Se antaa hyvää kuvaa sii­tä, kuin­ka epä­toi­voi­sel­la vyö­hyk­keel­lä ilmas­to­kes­kus­te­lus­sa ale­taan jopa päi­vän­po­li­tii­kas­sa näi­nä päi­vi­nä lii­keh­tiä. Ilmas­ton­muu­tok­ses­ta tun­tui­si ja näyt­täi­si pik­ku­hil­jaa kehit­ty­vän tär­keäm­pi kysy­mys kuin vaik­ka­pa yhteis­kun­ta­ryh­mien väli­ses­tä tasa-arvosta.

 20. Muu­ta­ma kysy­mys: “Ilmas­ton­muu­tok­ses­ta tun­tui­si ja näyt­täi­si pik­ku­hil­jaa kehit­ty­vän tär­keäm­pi kysy­mys kuin vaik­ka­pa yhteis­kun­ta­ryh­mien väli­ses­tä tasa-arvosta.”

  Autoi­li­jat” eivät ole yhteis­kun­ta­ryh­mä vaan seka­lai­nen jouk­ko ihmi­siä, jot­ka sat­tu­vat käyt­tä­mään tiet­tyä kul­ku­vä­li­net­tä kuka mis­tä­kin syys­tä. Mik­sei lii­ken­neon­gel­mia voi­si rat­koa siten, että joi­den­kin koh­dal­la auton käyt­töön joh­ta­va syy pois­tui­si esim. uuden jouk­ko­lii­ken­neyh­tey­den myö­tä? Täl­löin­hän jäi­si enem­män tilaa niil­le, jot­ka autoa oikeas­ti tar­vit­se­vat. Mik­si pitäi­si aja­tel­la, että autoi­lu on joku pyhä perus­oi­keus, jon­ka hel­pot­ta­mi­seen yhteis­kun­nan on ammen­net­ta­va rahaa jos­tain poh­jat­to­mas­ta kassasta?

 21. Tar­koi­tan edel­li­ses­sä kom­men­tis­sa­ni nime­no­maan autoi­li­joi­den välil­le muo­dos­tu­vaa eriar­voi­suut­ta. Mikä taho voi mää­ri­tel­lä keil­lä on lii­ken­tees­sä oikeus nopeam­paan liik­ku­mi­seen kuin toi­sil­la? Soi­nin­vaa­ra jät­täi­si vas­tuun pää­tök­ses­tä lii­ken­nein­si­nöö­reil­le. Kysy­mys on kui­ten­kin ennen kaik­kea sosi­aa­li­ses­ta, ei tek­ni­ses­tä ongelmasta. 

  Jouk­ko­lii­ken­net­tä on ehdot­to­mas­ti syy­tä paran­taa. Jär­jet­tö­mät lii­ken­ne­rat­kai­sut eivät kui­ten­kaan edis­tä mitään tavoi­tel­ta­vaa pää­mää­rää. Jouk­ko­lii­ken­teen osuu­den kas­vat­ta­mi­sek­si on syy­tä jakaa pork­ka­noi­ta, eikä suin­kaan edel­lä mai­nit­tu­ja kapu­loi­ta. Täl­lai­sia hou­kut­ti­mia ovat lip­pu­jen hin­nan las­ke­mi­nen esi­mer­kik­si tuki­toi­mil­la tai vaik­ka­pa jouk­ko­lii­ken­teen viih­ty­vyy­den lisää­mi­nen. Kehit­tä­mi­ses­tä on vii­me vuo­si­na käy­ty pal­jon kes­kus­te­lua ja käyt­tö­kel­poi­sia ideoi­ta on jo esi­tet­ty moneen ottee­seen. Nyt näi­tä ideoi­ta on syy­tä lait­taa käy­tän­töön eikä vain esit­tää uusia vil­le­jä ajatuksia.

 22. Tar­koi­tan edel­li­ses­sä kom­men­tis­sa­ni nime­no­maan autoi­li­joi­den välil­le muo­dos­tu­vaa eriar­voi­suut­ta. Mikä taho voi mää­ri­tel­lä keil­lä on lii­ken­tees­sä oikeus nopeam­paan liik­ku­mi­seen kuin toi­sil­la? Soi­nin­vaa­ra jät­täi­si vas­tuun pää­tök­ses­tä lii­ken­nein­si­nöö­reil­le. Kysy­mys on kui­ten­kin ennen kaik­kea sosi­aa­li­ses­ta, ei tek­ni­ses­tä ongelmasta.”

  Käsit­tääk­se­ni Soi­nin­vaa­ra on esit­tä­nyt rat­kai­sua, jos­sa oikeus nopeam­paan liik­ku­mi­seen jätet­täi­siin “mark­ki­noil­le”, eli ne jot­ka eni­ten mak­sa­vat saa­vat myös liik­kua. Tämä­hän on ruuh­ka­mak­su­jen ja tie­tul­lien idea. Toi­nen osmon vil­je­le­mä aja­tus (esim. näi­den bus­si­kais­to­jen suh­teen) on se, että jouk­ko­lii­ken­net­tä tuli­si suo­sia, kos­ka sen avul­la väy­lien väli­tys­ky­vys­tä on saa­ta­vis­sa pal­jon enem­män irti kuin pel­käs­tään hen­ki­lö­au­toi­hin poh­jau­tu­val­la liikenteellä.

  En minä näe näis­sä tavot­teis­sa sinän­sä mitään sosi­aa­lis­ta epäarvoisuutta.

  Jouk­ko­lii­ken­net­tä on ehdot­to­mas­ti syy­tä paran­taa. Jär­jet­tö­mät lii­ken­ne­rat­kai­sut eivät kui­ten­kaan edis­tä mitään tavoi­tel­ta­vaa pää­mää­rää. Jouk­ko­lii­ken­teen osuu­den kas­vat­ta­mi­sek­si on syy­tä jakaa pork­ka­noi­ta, eikä suin­kaan edel­lä mai­nit­tu­ja kapu­loi­ta. Täl­lai­sia hou­kut­ti­mia ovat lip­pu­jen hin­nan las­ke­mi­nen esi­mer­kik­si tuki­toi­mil­la tai vaik­ka­pa jouk­ko­lii­ken­teen viih­ty­vyy­den lisääminen.”

  Jouk­ko­lii­ken­teen sub­ven­toin­nil­la on sinän­sä perus­teen­sa. Sub­ven­toi­mal­la jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jä­mää­riä saa­daan kas­va­tet­tua, mikä joh­taa yhteis­kun­ta­ta­lou­del­li­ses­ti parem­paan tilan­tee­seen. Minä en tosin pidä ide­aa läh­tö­koh­tai­ses­ti hyvä­nä aja­tuk­se­na, kos­ka ongel­ma on meil­lä pikem­min­kin se, että lii­ken­net­tä on lii­kaa, jol­loin ei tun­nu oikeal­ta rat­kai­sul­ta alkaa sub­ven­toi­maan sitä, kun oikeas­ti lii­ken­teen mää­rää pitäi­si pyr­kiä vähentämään.

  Kari

 23. Jos rajal­li­sia bus­si­kais­tan käyt­tö­oi­keuk­sia läh­de­tään huu­to­kaup­paa­maan, eikö se joh­da perin­tei­sen talous­a­jat­te­lun mukaan — kysyn­nän olles­sa kor­keam­pi kuin tar­jon­nan — sii­hen, että oikeuk­sia myy­dään kor­keim­paan mah­dol­li­seen hin­taan? Täl­löin on loo­gis­ta aja­tel­la, että oikeuk­sien osta­mi­seen oli­si parem­mat mah­dol­li­suu­det, mitä kor­keam­piin tulo­luok­kiin siirrytään.

  Asian­lai­ta oli­si toi­nen, jos ennal­ta mää­rää­mä­tön mää­rä oikeuk­sia myy­täi­siin kiin­te­ään hin­taan. Täl­löin oli­si kui­ten­kin huo­mat­ta­vas­ti yksin­ker­tai­sem­paa hin­noi­tel­la koko tie, eli puhui­sim­me­kin Kehä I:n tie­tul­lis­ta/-tul­leis­ta. Tämän­tyyp­pi­ses­sä mal­lis­sa alkai­si olla jo huo­mat­ta­van pal­jon enem­män järkiperää.

 24. Jos rajal­li­sia bus­si­kais­tan käyt­tö­oi­keuk­sia läh­de­tään huu­to­kaup­paa­maan, eikö se joh­da perin­tei­sen talous­a­jat­te­lun mukaan — kysyn­nän olles­sa kor­keam­pi kuin tar­jon­nan — sii­hen, että oikeuk­sia myy­dään kor­keim­paan mah­dol­li­seen hin­taan? Täl­löin on loo­gis­ta aja­tel­la, että oikeuk­sien osta­mi­seen oli­si parem­mat mah­dol­li­suu­det, mitä kor­keam­piin tulo­luok­kiin siirrytään.”

  Kyl­lä. Täs­tä seu­raa se, että kau­pun­ki saa suu­rim­man mah­dol­li­sim­man sum­man rahaa. Jos ohi­tus­kais­tan käyt­tö­oi­keus on tär­kein tuloe­ro­jen muo­to, niin sil­loin tasoit­ta­mis­ta kan­nat­taa teh­dä hin­noit­te­le­mal­la muu­ten. Jos taas tuloe­ro­ja voi tasoit­taa tehok­kaam­min jos­sain muu­al­la, niin kan­nat­taa ottaa kais­ta­ra­hat pois ja käyt­tää ne sii­hen muuhun.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.