Oden vaaliohjelma 1: Ilmastopolitiikassa tositoimiin

Ei pidä peläs­tyä. En ole ehdok­kaa­na. Irrot­te­len muu­ten vain huvik­se­ni. Kos­ka olen yhtä vähän ehdok­kaa­na sekä edus­kun­ta- että euro­vaa­leis­sa, en ole niin tark­ka sii­tä, mis­tä pää­te­tään edus­kun­nas­sa ja mis­tä EU-par­la­men­tis­sa. Täs­sä jut­tusar­jas­sa ole­vat aja­tuk­set ovat vapaas­ti kaik­kien käytettävissä. 

Suo­men on vähen­net­tä­vä kas­vi­huo­ne­pääs­tö­jä radi­kaa­lis­ti tavoit­tee­na alen­taa vuo­teen 2030 men­nes­sä pääs­tö­jä 60 pro­sen­til­la vuo­den 1990 tasos­ta. Kei­nok­si tähän vali­taan hin­taoh­jaus, kos­ka se toi­mii kus­tan­nus­te­hok­kaam­min kuin ylhääl­tä anne­tut nor­mit. Suo­mi toi­mii EU-tasol­la niin, että pääs­tö­oi­keuk­sien mää­rää vähen­ne­tään niin, että pääs­tö­kaup­pa­sek­to­rin pääs­töt vähe­ne­vät 60 pro­sen­til­la vuo­den 1990 päästötasosta.

Pääs­tö­kaup­paa laa­jen­ne­taan käsit­tä­mään lii­ken­teen polt­toai­neet. Tämä ote­taan huo­mioon pääs­tö­oi­keuk­sien mää­räs­sä. Suih­ku­ko­nei­den on ostet­ta­va pääs­tö­oi­keuk­sia kak­sin­ker­tai­nen mää­rä polt­toai­neen hii­li­pi­toi­suu­teen näh­den, kos­ka yläil­ma­ke­häs­sä len­tä­vien konei­den ilmas­to­vai­ku­tus on var­si­nai­sia pääs­tö­jä suu­rem­pi. Vel­vol­li­suus kos­kee kaik­kia len­to­ja, jot­ka las­keu­tu­vat tai nouse­vat EU:n alueelta.

Kos­ka hin­taoh­jaus ja pääs­tö­kaup­pa sen osa­na joh­ta­vat tehok­kaim­mal­la mah­dol­li­sel­la taval­la annet­tuun pää­mää­rään, ohjaus­ta ei ryh­dy­tä sot­ke­maan eril­li­sil­lä mää­räyk­sil­lä joi­den­kin moot­to­rei­den tai polt­toai­nei­den kiel­loil­la vaan anne­taan mark­ki­noi­den hoi­taa tämä­kin. Ehdot­to­mat kiel­lot ovat tar­peen vain tek­no­lo­gi­sen mur­rok­sen tuke­mi­sek­si (heh­ku­lamp­pu­kiel­to).

Eril­li­ses­tä säh­kö­ve­ros­ta luo­vu­taan, kos­ka ener­gia­sek­to­rin verot nouse­vat riit­tä­vän kor­keik­si. Kun pääs­tö­jä jo vero­te­taan voi­mak­kaas­ti, ei ole mitään perus­tei­ta verot­taa ener­gi­aa yli­mää­räi­ses­ti vain sik­si, että se on säh­kön muo­dos­sa. Pääs­töt­tö­män säh­kön verot­ta­mi­nen on jopa hai­tal­lis­ta. Säh­kö­ve­ron pois­ta­mi­nen hel­pot­taa koti­ta­louk­sien aurin­ko­säh­kön myy­mis­tä ajoit­tain verkkoon.

Hin­taoh­jaus tar­koit­taa hii­li­ve­ro­ja muo­dos­sa tai toi­ses­sa. Ne ovat veroi­na regres­sii­vi­siä. Tämän nega­tii­vi­set tulon­ja­ko­vai­ku­tuk­set kom­pen­soi­daan palaut­ta­mal­la osa vero­jen tuo­tos­ta kai­kil­le mak­set­ta­va­na euro­mää­räi­ses­ti yhtä suu­re­na kor­vauk­se­na osa­na sosi­aa­li­tur­van kokonaisuudistusta.