Oden vaaliohjelma 1: Ilmastopolitiikassa tositoimiin

Ei pidä peläs­tyä. En ole ehdok­kaa­na. Irrot­te­len muu­ten vain huvik­se­ni. Kos­ka olen yhtä vähän ehdok­kaa­na sekä edus­kun­ta- että euro­vaa­leis­sa, en ole niin tark­ka sii­tä, mis­tä pää­te­tään edus­kun­nas­sa ja mis­tä EU-par­la­men­tis­sa. Täs­sä jut­tusar­jas­sa ole­vat aja­tuk­set ovat vapaas­ti kaik­kien käytettävissä. 

Suo­men on vähen­net­tä­vä kas­vi­huo­ne­pääs­tö­jä radi­kaa­lis­ti tavoit­tee­na alen­taa vuo­teen 2030 men­nes­sä pääs­tö­jä 60 pro­sen­til­la vuo­den 1990 tasos­ta. Kei­nok­si tähän vali­taan hin­taoh­jaus, kos­ka se toi­mii kus­tan­nus­te­hok­kaam­min kuin ylhääl­tä anne­tut nor­mit. Suo­mi toi­mii EU-tasol­la niin, että pääs­tö­oi­keuk­sien mää­rää vähen­ne­tään niin, että pääs­tö­kaup­pa­sek­to­rin pääs­töt vähe­ne­vät 60 pro­sen­til­la vuo­den 1990 päästötasosta.

Pääs­tö­kaup­paa laa­jen­ne­taan käsit­tä­mään lii­ken­teen polt­toai­neet. Tämä ote­taan huo­mioon pääs­tö­oi­keuk­sien mää­räs­sä. Suih­ku­ko­nei­den on ostet­ta­va pääs­tö­oi­keuk­sia kak­sin­ker­tai­nen mää­rä polt­toai­neen hii­li­pi­toi­suu­teen näh­den, kos­ka yläil­ma­ke­häs­sä len­tä­vien konei­den ilmas­to­vai­ku­tus on var­si­nai­sia pääs­tö­jä suu­rem­pi. Vel­vol­li­suus kos­kee kaik­kia len­to­ja, jot­ka las­keu­tu­vat tai nouse­vat EU:n alueelta.

Kos­ka hin­taoh­jaus ja pääs­tö­kaup­pa sen osa­na joh­ta­vat tehok­kaim­mal­la mah­dol­li­sel­la taval­la annet­tuun pää­mää­rään, ohjaus­ta ei ryh­dy­tä sot­ke­maan eril­li­sil­lä mää­räyk­sil­lä joi­den­kin moot­to­rei­den tai polt­toai­nei­den kiel­loil­la vaan anne­taan mark­ki­noi­den hoi­taa tämä­kin. Ehdot­to­mat kiel­lot ovat tar­peen vain tek­no­lo­gi­sen mur­rok­sen tuke­mi­sek­si (heh­ku­lamp­pu­kiel­to).

Eril­li­ses­tä säh­kö­ve­ros­ta luo­vu­taan, kos­ka ener­gia­sek­to­rin verot nouse­vat riit­tä­vän kor­keik­si. Kun pääs­tö­jä jo vero­te­taan voi­mak­kaas­ti, ei ole mitään perus­tei­ta verot­taa ener­gi­aa yli­mää­räi­ses­ti vain sik­si, että se on säh­kön muo­dos­sa. Pääs­töt­tö­män säh­kön verot­ta­mi­nen on jopa hai­tal­lis­ta. Säh­kö­ve­ron pois­ta­mi­nen hel­pot­taa koti­ta­louk­sien aurin­ko­säh­kön myy­mis­tä ajoit­tain verkkoon.

Hin­taoh­jaus tar­koit­taa hii­li­ve­ro­ja muo­dos­sa tai toi­ses­sa. Ne ovat veroi­na regres­sii­vi­siä. Tämän nega­tii­vi­set tulon­ja­ko­vai­ku­tuk­set kom­pen­soi­daan palaut­ta­mal­la osa vero­jen tuo­tos­ta kai­kil­le mak­set­ta­va­na euro­mää­räi­ses­ti yhtä suu­re­na kor­vauk­se­na osa­na sosi­aa­li­tur­van kokonaisuudistusta.

52 vastausta artikkeliin “Oden vaaliohjelma 1: Ilmastopolitiikassa tositoimiin”

 1. Ehdo­te­tut pääs­töi­hin perus­tu­vat verot koh­dis­ti­vat vain suo­ma­lai­siin (tai Euroo­pan tasol­la toteu­tet­tu­na euroop­pa­lai­siin) yri­tyk­siin. Yhä useam­man yri­tyk­sen kan­nat­taa siis siir­tää tuo­tan­ton­sa ulko­mail­le ja saas­tut­taa siel­lä. Pääs­tet­ty hii­li­diok­si­di pää­tyy kui­ten­kin samaan ilma­ke­hään kuin Suo­mes­sa tai Euroo­pas­sa pääs­tet­ty hii­li­diok­si­di. Tuot­teet voi toki myy­dä edel­leen Suo­mes­sa ja Euroo­pas­sa täy­teen hintaan.

  Aikoo­ko Soi­nin­vaa­ra siis siir­tää hii­li­diok­si­di­pääs­töt ulko­mail­le vai onko hänel­lä ole­mas­sa lää­ke, joka tekee täs­tä toi­min­nas­ta kan­nat­ta­ma­ton­ta? Mikä­li ei, men­nään ojas­ta allik­koon pääs­tö­jen kas­vaes­sa ja Suo­men ja Euroo­pan talou­den hei­ken­tyes­sä ilman ilmastohyötyä.

  1. R. V.:
   Ehdo­te­tut pääs­töi­hin perus­tu­vat verot koh­dis­ti­vat vain suo­ma­lai­siin (tai Euroo­pan tasol­la toteu­tet­tu­na euroop­pa­lai­siin) yri­tyk­siin. Yhä useam­man yri­tyk­sen kan­nat­taa siis siir­tää tuo­tan­ton­sa ulko­mail­le ja saas­tut­taa siel­lä. Pääs­tet­ty hii­li­diok­si­di pää­tyy kui­ten­kin samaan ilma­ke­hään kuin Suo­mes­sa tai Euroo­pas­sa pääs­tet­ty hii­li­diok­si­di. Tuot­teet voi toki myy­dä edel­leen Suo­mes­sa ja Euroo­pas­sa täy­teen hintaan.

   Aikoo­ko Soi­nin­vaa­ra siis siir­tää hii­li­diok­si­di­pääs­töt ulko­mail­le vai onko hänel­lä ole­mas­sa lää­ke, joka tekee täs­tä toi­min­nas­ta kan­nat­ta­ma­ton­ta? Mikä­li ei, men­nään ojas­ta allik­koon pääs­tö­jen kas­vaes­sa ja Suo­men ja Euroo­pan talou­den hei­ken­tyes­sä ilman ilmastohyötyä. 

   Näem­mä vaa­li­blo­gi #2 vas­taa tähän kritiikkiin.

 2. Yri­tin seu­ra­ta vii­kon kes­tä­nyt­tä Hesa­rin laa­jo­jen jut­tu­jen ilmastokampanjaa. 

  EK:n hal­li­tuk­sen pj Pek­ka Lund­mark ( HS 16.2.19) : “Ener­giain­ten­sii­vi­sen teol­li­suu­den huo­li kil­pai­lu­ky­vys­tä pitää ottaa tosis­saan, mut­ta ila­mas­to­muu­tos on niin val­ta­va ris­ki, että huol­ta ei saa käyt­tää perus­tee­na sil­le, että emme aset­tai­si kun­nian­hi­moi­sia TAVOITTEITA (alle­kir­joit­ta­neen suu­ret kir­jai­met, ei siis tositoimia?).”

  Kui­ten­kin käsit­tääk­se­ni vain sitä kaut­ta voi­daan ilmas­to­muu­tos­ta hil­li­tä, että ener­giain­ten­sii­vi­set toi­min­nat jää­vät häviöl­le talou­den kil­pai­lus­sa vähem­män ener­gi­aa tar­vit­se­vien kans­sa. Kun jos­sain syn­tyy inno­vaa­tioi­ta, jot­ka tar­vit­se­vat aikai­sem­paa vähem­män ener­gi­aa ja sii­tä huo­li­mat­ta osoit­tau­tu­vat kil­pai­lu­ky­kyi­sik­si, mark­ki­nat pitä­vät huo­len, että ne leviä­vät glo­baa­lis­ti. Tämä voi toteu­tua, jol­lei ergian käyt­töä tue­ta, vaik­ka vuo­ri­neu­vok­set hii­len­pääs­tön eri­va­pauk­sia lobbaavat.

  1. Ener­gi­aa voi tuot­taa myös päästöttömästi. 

   Ei ole tar­vet­ta siir­tyä pois ener­giain­ten­sii­vi­ses­tä toi­min­nas­ta mikä­li ener­gian tuo­tan­non kus­tan­nuk­set eivät siir­ty­mäs­sä kas­va. Pauk­ku­ja tuli­si­kin siir­tää sii­hen, että saa­daan ener­gian­tuo­tan­to, muu­kin kuin säh­kö, puh­taak­si ja hal­vak­si. Eikä vain tek­nii­kal­la, vaan esi­mer­kik­si lupa­käy­tän­tö­jä sujuvoittamalla.

 3. Lisäk­si tar­vi­taan tarif­fi CO2 pääs­töil­le mais­ta jot­ka eivät ole muka­na pääs­tö­kau­pas­sa. Ilman hii­li­ta­rif­fia Suo­men tai EU:n hii­li­ve­rot joh­ta­vat hii­li­pääs­tö­jen vien­tiin mui­hin mai­hin. Tuom­me sit­ten siel­tä tuot­teet ilman hii­li­ve­roa. Ilmas­ton läm­pe­ne­mi­nen on glo­baa­li ongel­ma ja mui­den mai­den sub­ven­toin­ti omal­la hii­li­ve­rol­la ilman hii­li­ta­rif­fia tuo­duil­le pääs­töil­le on hul­lun hommaa. 

  Esim. teräk­sen tuo­tan­nos­sa syn­ty­vät hii­li­pääs­töt ovat aika huo­mat­ta­via (7 — 9% kai­kis­ta pääs­töis­tä). EU teräk­sen verot­ta­mi­nen hii­li­pääs­töis­tä ja teräs­tuot­tei­den tuon­ti Kii­nas­ta ilman veroa ei ole järkevää. 

  Hii­li­ta­rif­fien kans­sa pitäi­si olla val­mis kaup­pa­so­taan. Tarif­fin las­ke­mi­nen on yllät­tä­vän vai­ke­aa ja tarif­fi kan­nat­taa pis­tää ylä­kant­tiin nil­le mail­le jois­sa hii­li­pääs­töt on vai­kea laskea.

 4. Tehok­kaim­min hii­li­diok­si­pääs­tö­jä vähen­täi­si pääs­tön läh­teen muo­dos­ta riip­pu­ma­ton hii­li­ve­ro. Lii­ken­teen vero­tuk­sen kiris­tä­mi­seen kes­kit­ty­mi­nen ei ole kovin ratio­naa­lis­ta, kos­ka lii­ken­teen polt­toai­neet ovat jo nyt huo­mat­ta­vas­ti ras­kaam­min vero­tet­tu­ja kuin muut polt­toai­neet. Tulok­sel­li­sem­paa oli­si ajaa polt­toai­ne­ve­ro­tuk­sen yhte­näis­tä­mis­tä eri polt­toai­nei­den välil­lä perus­tuen puh­taas­ti polt­toai­neen hii­len määrään.

  Ener­gian­tuo­tan­to­sek­to­ri on vah­vas­ti kyt­ken­näs­sä poliit­ti­seen pää­tök­sen­te­koon. Roh­ke­aa ilmas­to­pol­tiik­kaa oli­si kan­nat­taa avoi­mes­ti fos­sii­li­sia polt­toai­nei­ta käyt­tä­vien voi­ma­lai­tos­ten kor­vaa­mis­ta pääs­töt­tö­mil­la ener­gia­muo­doil­la. Tämän voi­si aloit­taa esi­merk­si Hel­sin­gis­tä Hana­saa­ren kor­vaa­mi­sel­la ydin­voi­mal­la tai muul­la pääs­töt­tö­mäl­lä energiamuodolla.

  1. Jan­ne Käh­kö­nen:
   Tehok­kaim­min hii­li­diok­si­pääs­tö­jä vähen­täi­si pääs­tön läh­teen muo­dos­ta riip­pu­ma­ton hii­li­ve­ro. Lii­ken­teen vero­tuk­sen kiris­tä­mi­seen kes­kit­ty­mi­nen ei ole kovin ratio­naa­lis­ta, kos­ka lii­ken­teen polt­toai­neet ovat jo nyt huo­mat­ta­vas­ti ras­kaam­min vero­tet­tu­ja kuin muut polt­toai­neet. Tulok­sel­li­sem­paa oli­si ajaa polt­toai­ne­ve­ro­tuk­sen yhte­näis­tä­mis­tä eri polt­toai­nei­den välil­lä perus­tuen puh­taas­ti polt­toai­neen hii­len määrään.

   Juu­ri näin!

   Käy­tän­nös­sä vain ilmas­ton muu­tok­sen uhka on taan­tu­nut kep­pi­he­vo­sek­si, jol­la aje­taan häi­käi­le­mät­tö­mäs­ti kaik­kia mui­ta mah­dol­li­sia asioi­ta, kuten yksi­tyi­sau­toi­lun ja ydin­voi­man vas­tus­ta­mi­nen, luo­mu­vil­je­ly, vege­ta­ris­mi, risu­jen polt­to, yhteis­kun­nal­li­nen oikeu­den­mu­kai­suus, uusiu­tu­vien polt­toai­nei­den / ener­gia­läh­tei­den tukiai­sau­to­maa­tit, anti­ka­pi­ta­lis­mi, kolo­nia­lis­min “syn­tien” sovit­ta­mi­nen syy­tä­mäl­lä rahaa leo­par­di­sui­kil­le jne.

   Lop­pu­tu­lok­se­na on seka­sot­ku, jos­sa rahaa kyl­lä palaa ja ihmis­ten elä­mä kur­jis­tuu — mut­ta pääs­töt eivät juu­ri vähe­ne vaan saat­ta­vat jopa kasvaa.

  2. Jan­ne Käh­kö­nen:
   Tehok­kaim­min hii­li­diok­si­pääs­tö­jä vähen­täi­si pääs­tön läh­teen muo­dos­ta riip­pu­ma­ton hii­li­ve­ro. Lii­ken­teen vero­tuk­sen kiris­tä­mi­seen kes­kit­ty­mi­nen ei ole kovin ratio­naa­lis­ta, kos­ka lii­ken­teen polt­toai­neet ovat jo nyt huo­mat­ta­vas­ti ras­kaam­min vero­tet­tu­ja kuin muut polt­toai­neet. Tulok­sel­li­sem­paa oli­si ajaa polt­toai­ne­ve­ro­tuk­sen yhte­näis­tä­mis­tä eri polt­toai­nei­den välil­lä perus­tuen puh­taas­ti polt­toai­neen hii­len määrään.

   Len­to­pet­roo­li on vero­ton­ta. Kaup­pa­me­ren­ku­lun polt­toai­neet ovat verot­to­mia. Autoi­luun käy­tet­ty ben­sa ja die­sel ovat rajus­ti vero­tet­tu­ja suh­tees­sa CO2 päästöihinsä.

   Lop­pu­tu­lok­se­na on se, että logis­tiik­ka ran­ni­kol­ta sisä­maa­han on suh­tees­sa kal­lis­ta, mut­ta len­to­ko­neel­la aasi­aan suh­tees­sa hal­vem­paa ja lai­val­la Sak­saan tai pidem­mäl­le­kin myös edullista.

   Len­to­pet­roo­lia voi verot­taa Suo­mes­sa, kos­ka sitä on pak­ko tan­ka­ta joka tapauk­ses­sa, mut­ta lai­va­polt­toai­nei­ta huo­nom­min. Jos­kin joku pie­ni CO2 vero on aika kevyt­tä ver­rat­tu­na tie­lii­ken­ne­polt­toai­nei­den verotukseen.

 5. Kes­kus­tan Mik­ko Kär­nä esit­ti, että kai­man­sa Ala­ta­lo läh­ti­si uute­na minis­te­ri­nä sora­teil­le aje­le­maan ja SEO ase­mil­le pysäh­te­le­mään. Sel­vit­täi­si mitä kan­sa oikein halu­aa. Voi­si teh­dä hyvää myös tilastotieteilijälle.
  Hie­noin­ta mitä amis­poi­ka tie­tää, on ajel­la autol­la huvik­seen. Mie­lel­lään isol­la ja tehok­kaal­la autol­la. Lukio­ty­töl­le taas mat­kus­te­lu on se jut­tu, kau­as ja usein. Hin­taoh­jauk­sel­la voi­daan teh­dä pien­tä sää­töä sii­hen, kuin­ka iso osa nuo­ri­sos­ta pys­tyy näi­tä halu­jaan toteut­ta­maan. Pitäi­si pys­tyä vai­kut­ta­maan nuor­ten ihan­tei­siin ja haa­vei­siin saman­ai­kai­ses­ti kun yhä tar­kem­min pro­fi­loi­tu­va mai­nos­vies­tin­tä syöt­tää pro­pa­gan­daa. Vart­tu­neem­pi väes­tö on jo mene­tet­ty kanta.

  1. Yrjö Tuo­mi­nen: läh­ti­si uute­na minis­te­ri­nä sora­teil­le aje­le­maan ja SEO ase­mil­le pysäh­te­le­mään. Sel­vit­täi­si mitä kan­sa oikein haluaa. 

   Mitä­hän kan­saa sen Ala­ta­lon pitäi­si tavata? 

   Aina­kaan “Suo­men kan­sa” ei tänä­päi­vä­nä löy­dy sora­tei­den var­res­ta, sil­lä n. 70% suo­ma­lai­sis­ta asuu kau­pun­ki­mai­sel­la alu­eel­la jo vuon­na 2014.

   Tar­kem­min:
   http://www.tilastokeskus.fi/tietotrendit/artikkelit/2016/kaupungistuminen-etenee-loytyyko-kaikille-sopiva-asunto/

 6. (heh­ku­lamp­pu­kiel­to)”

  Heh, minul­la on tuo­re kana tämän asia kans­sa. Ennen kiel­toa oli toi­mi­va sys­tee­mi, kun valai­si­mes­ta paloi lamp­pu, menit kaup­paan, ja ostit uuden.

  Kiel­lon jäl­keen mark­ki­noil­le tuli LED-valai­si­mia, joi­hin ei saa varao­sia. Ostim­me sel­lai­sen n. 5 vuot­ta sit­ten kos­ka­pa sanot­tiin että LEDit kes­tää­vät kau­an ja mitä vielä.

  Nyt valai­si­mes­ta käräh­ti yksi kol­mes­ta led-modu­lis­ta. Sil­tä fir­mal­ta, joka valai­si­mes­sa väit­tää ole­van­sa val­mis­ta­ja, ei saa varao­sia, ja se väit­tää, että ei edes ole valmistaja.

  Nyt minun pitäi­si pereh­tyä ledien elekt­ro­niik­kaan ja viet­tää tun­te­ja ali­ba­bas­sa, että löy­täi­sin kor­vaa­vat ledit. Aika ei rii­tä, vaik­ka kiin­nos­tus­ta voi­si ollakin. 

  Käy­tän­nös­sä käy niin, että ostam­me uuden. Van­ha pan­naan arkis­toon odot­ta­maan sitä het­keä, että aikaa oli­si, mut­ta tod­näk seu­raa­vas­sa muu­tos­sa se len­tää ledei­neen, muun­ta­ji­neen ja mui­ne luon­non­va­roi­neen ros­kik­seen (no, siis johon­kin kierrätykseen).

  Suu­ri osa myy­tä­vis­tä LED-kat­to­va­lai­si­mis­ta on juu­ri täl­lai­sia. Oli­si muka­va tie­tää, pal­jon­ko nii­tä menee roskiin.

  Ei siis tek­no­lo­gia­mur­ros näyt­täy­dy kovin onnis­tu­nee­na tääl­lä päin.

  1. Kum­mal­lis­ta. Minä ostan kat­to­va­lai­si­mee­ni ihan saman­nä­köi­siä LED-lamp­pu­ja kuin oli­vat nuo heh­ku­lam­put. Sit­ten kun se vuo­sien kulut­tua hajo­aa, kier­rän sen pois ja ostan uuden. Ihan niin kun sen hehkulampunkin.

   1. Sot­ket LED valai­si­men ja LED lam­pun (polt­ti­mon) nyt totaa­li­ses­ti. Led valai­si­mis­sa on useim­mi­ten kiin­teä valon­läh­de. Ne saa­tai­siin kyl­lä kes­tä­mään (oli­si saa­tu heh­ku­lamp­pu­kin) lähes ikui­ses­ti, mut­ta sil­loin­han kysyn­tä vähe­ni­si. Lede­jä on lai­tet­tu myös lamp­pui­hin jois­sa on perin­tei­nen E‑kanta. Niis­sä on sama jut­tu, ei kes­tä kovin­kaan kauaa.

   2. Pidä hyvää huol­ta sii­tä valai­si­mes­ta. Minul­ta meni rik­ki jal­ka­lamp­pu, johon pys­tyi ruu­vaa­maan eri­lai­sia polt­ti­moi­ta, enkä löy­tä­nyt kau­pas­ta enää muu­ta sopi­vaa kor­vaa­jaa kuin valai­si­men, johon ledit on sisäänrakennettu.

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kum­mal­lis­ta. Minä ostan kat­to­va­lai­si­mee­ni ihan saman­nä­köi­siä LED-lamp­pu­ja kuin oli­vat nuo heh­ku­lam­put. Sit­ten kun se vuo­sien kulut­tua hajo­aa, kier­rän sen pois ja ostan uuden. Ihan niin kun sen hehkulampunkin.

    Lamp­pu mak­saa siis itsen­sä vuo­des­sa takai­sin. Val­mis­ta­ja lupaa (ennus­taa) lam­pul­le käyt­töi­kää 25 vuot­ta. Jos tuo pätee, seu­raa­van lam­pun jou­dun siis osta­maan noin vuon­na 2040.” Osmo Soi­nin­vaa­ra, 2015.

    Vie­lä­kö tuo las­kel­ma pitää paik­kan­sa ? Miten las­kel­ma muut­tuu kun ote­taan led-valai­si­mien ja lamp­pu­jen elin­kaa­ri­kus­tan­nuk­set ja ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set huo­mioon ? Miten arvo­te­taaan led-lamp­pu­jen vaa­ral­lis­ten ainek­sien kuten elo­ho­pean ympä­ris­tö­hai­tat ja nii­den estäminen ?

   4. Var­sin­kin ns. ammat­ti­va­lai­si­mis­sa kiin­teäs­ti asen­ne­tut ledit ovat enem­män sään­tö kuin poik­keus. Kun dio­dis­ta halu­taan enem­män teho­ja ja parem­paa ener­gia­te­hok­kuut­ta irti, dio­dil­le tar­vi­taan niin teho­kas jääh­dy­tys, ettei se perin­teis­ten lam­pun­kan­to­jen kans­sa onnis­tu. Samoin eri­lai­sis­sa ledin pie­neen kokoon perus­tu­vis­sa rat­kai­suis­sa (nau­hat, ympy­rät, tikut, mata­lat panee­lit, etc) dio­dit eivät yleen­sä ole vaih­det­ta­vis­sa, aina­kaan mihin­kään hyl­ly­ta­va­ra­na saa­ta­vaan standardituotteseen.

    Van­hoi­hin kier­re­kan­ta­va­lai­si­miin uudet led-polt­ti­mot voi vaih­taa tosi­aan ihan kuten van­hat heh­ku­lam­put­kin. Mut­ta uudet, var­ta­vas­ten led-tek­no­lo­gi­aa var­ten kehi­te­tyt valai­si­met yleen­sä eivät toi­mi samal­la tavalla.

   5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kum­mal­lis­ta. Minä ostan kat­to­va­lai­si­mee­ni ihan saman­nä­köi­siä LED-lamp­pu­ja kuin oli­vat nuo heh­ku­lam­put. Sit­ten kun se vuo­sien kulut­tua hajo­aa, kier­rän sen pois ja ostan uuden. Ihan niin kun sen hehkulampunkin.

    Te puhut­te nyt kah­des­ta eri asias­ta. On ole­mas­sa valai­si­mia, jois­sa on kiin­teäs­ti asen­ne­tut ledit. Sel­lai­nen valai­sin jää käy­tän­nös­sä tar­peet­to­mak­si, jos ledit lak­kaa­vat toimimasta.

    Van­hoi­hin valai­si­miin tie­tys­ti saa vaih­to­lamp­pu­ja monenkinlaisia.

   6. Daniel Feder­ley: Te puhut­te nyt kah­des­ta eri asias­ta. On ole­mas­sa valai­si­mia, jois­sa on kiin­teäs­ti asen­ne­tut ledit. Sel­lai­nen valai­sin jää käy­tän­nös­sä tar­peet­to­mak­si, jos ledit lak­kaa­vat toimimasta.

    Van­hoi­hin valai­si­miin tie­tys­ti saa vaih­to­lamp­pu­ja monenkinlaisia.

    Kylp­pä­rin kah­des­ta uudes­ta led­va­la­si­mes­ta sam­mui toi­nen. Oli siis tar­vet­ta saa­da saman­lai­nen rik­koon­tu­neen tilal­le. Sekin oli ihan “tar­peek­si” kal­lis, tois­ta sataa euroa. Jos saman­lais­ta ei enää löy­tyi­si, molem­mat meni­si­vät vaih­toon. Takuu­ai­kaa oli onnek­si jäjl­jel­lä vie­lä muu­ta­ma päi­vä. Sik­si pin­nis­tin irrot­ta­maan valai­si­men katos­ta, kos­ka siel­tä löy­tyi soke­ri­pa­laa muis­tut­ta­va lii­tän­tä­osa ja luu­len kysei­sen toi­men­pi­teen hipo­van vie­lä sal­li­tun säh­kö­työn rajo­ja (tosin vai­he pitää tun­nis­taa takai­sin kyt­ket­täes­sä). Kun tut­kin valai­sin­ta, arve­lin, että elekt­ro­ni­nen ohjaus­mok­ku­la saat­toi olla vian syy­nä, ja se voi­si olla jopa vaih­det­ta­vis­sa. Kau­pas­sa myy­jä rat­kai­si asian niin, että minul­le tilat­tiin Sak­sas­ta uusi valai­sin, ei mitään kor­jaus­toi­men­pi­tei­tä van­hal­le valaisimelle. 

    Tule­vai­suu­des­sa tilan­ne saat­taa paran­tua EU:ssa siten, että valai­si­mien osat pitää teh­dä vaih­det­ta­vik­si. Min­kä­hän­lai­nen sop­pa eri­lais­ten osien yhteen­so­vit­ta­mi­ses­ta syntyy? 

    Tar­koi­tuk­se­ni on ainoas­taan sanoa, että lii­an nopea väki­sin ajet­tu tek­ni­nen kehi­tys tuot­taa myös uuden­lai­sia ongel­mia, joi­ta rat­ko­taan lii­an nopeas­ti läpia­je­tuil­la tek­ni­sil­lä rat­kai­suil­la, jotka…

   7. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kum­mal­lis­ta. Minä ostan kat­to­va­lai­si­mee­ni ihan saman­nä­köi­siä LED-lamp­pu­ja kuin oli­vat nuo heh­ku­lam­put. Sit­ten kun se vuo­sien kulut­tua hajo­aa, kier­rän sen pois ja ostan uuden. Ihan niin kun sen hehkulampunkin. 

    Valai­si­men pitää olla van­han­ai­kai­sel­la heh­ku­lam­pun kan­nal­la varus­tet­tu, että sii­hen voi vaih­taa lam­pun. Uuden­ai­kai­sis­ta LED-valai­si­mis­ta suu­ri osa on sel­lai­sia, ettei nii­hin voi vaih­taa valon­läh­det­tä, vaan pitää vaih­taa koko valai­sin. LED-valon­läh­de on ener­gian­ku­lu­tuk­sen kan­nal­ta hyvä (var­sin­kin kun vähi­tel­len mark­ki­noil­le on tul­lut sel­lai­sia valon­läh­tei­tä, joi­den valos­sa värit näky­vät oikein…) Huo­noa kehi­tys­tä on, että valai­si­met ovat ker­ta­käyt­töi­siä. Vaik­ka mate­ri­aa­lit kier­rä­tet­täi­siin (kier­to­ta­lous, hie­noa!), se ei ole yhtä hyvä asia, kuin jos itse valai­si­men käyt­töi­kä oli­si pidempi.
    Oma aiheen­sa on, että nykyi­sis­sä valon­läh­teis­sä sini­sen valon osuus on hyvin voi­ma­kas, tämä mm. rap­peut­taa näköä. Var­maan­kin valon­läh­teet kehit­ty­vät myös täs­sä suh­tees­sa. Sitä ennen on alet­tu myy­dä sil­mä­la­se­ja, jot­ka vai­men­ta­vat sinis­tä valoa… 😉

   8. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kum­mal­lis­ta. Minä ostan kat­to­va­lai­si­mee­ni ihan saman­nä­köi­siä LED-lamp­pu­ja kuin oli­vat nuo heh­ku­lam­put. Sit­ten kun se vuo­sien kulut­tua hajo­aa, kier­rän sen pois ja ostan uuden. Ihan niin kun sen hehkulampunkin.

    Minul­la heh­ku­lam­pun tilal­le kier­ret­tä­vät led-lam­put eivät näy­tä kes­tä­vän sen kau­em­paa kuin vii­me aikoi­na myy­dyt heh­ku­lam­put, van­hois­ta puhu­mat­ta­kaan. Kysy­jä kyl­lä käsit­tääk­se­ni tar­koit­ti uusia koko­naan led­käyt­töön tar­koi­tet­tu­ja vala­si­mia, jois­sa ei ole mitään kier­ret­tä­viä osia, vaan koko­nai­nen paket­ti. Niis­tä on minul­la men­nyt vir­ta­läh­tei­tä (dri­ver). Ei nii­tä­kään saa Suo­mes­ta, mut­ta Kii­nan verk­ko­kau­pat ovat pys­ty­neet tois­tai­sek­si aut­ta­maan. Led-valois­sa se valoa tuot­ta­va osa on ilmei­ses­ti hyvin pit­käi­käi­nen, mut­ta vir­ta­läh­de ei. Suu­rim­mas­sa osas­sa vir­ta­läh­de on valet­tu valai­si­men sisään, joten sitä ei kai voi vaihtaa.

   9. TimoT: Minul­la heh­ku­lam­pun tilal­le kier­ret­tä­vät led-lam­put eivät näy­tä kes­tä­vän sen kau­em­paa kuin vii­me aikoi­na myy­dyt heh­ku­lam­put, van­hois­ta puhumattakaan

    Älä osta ros­kaa. Kun asun­nos­sa­ni oli noin 20 eri­lais­ta heh­ku­lamp­pua, tun­tui että nii­tä piti vaih­del­la koko ajan. Nyt kun tilal­la on ener­gian­sääs­tö­lam­put ja ledit, vaih­to­työ on vähen­ty­nyt rajus­ti, vaik­ka eivät­hän ne tosi­aan luvat­tua kestä. 

    Kes­tä­vät sil­ti pal­jon pidem­pään kuin heh­ku­lam­put. Osa eni­ten käy­te­tyis­tä valai­si­mis­ta on jo nel­jä vuot­ta van­ho­ja, ei heh­ku­lamp­pu kes­tä mil­lään sel­lais­ta käyttöä.

   10. Osas­sa valai­si­mia on kiin­teät ledit. Nii­tä kan­nat­taa vält­tää kuin rut­toa sil­lä eivät ne käy­tös­sä kestä.

  2. Heh­ku­lamp­pu­kiel­to kos­ki ympä­ri­sä­tei­le­viä koti­ta­lous­lamp­pu­ja — siis hehkulamppuja.

   Toi­saal­ta LED-tek­nii­kan kehit­ty­mi­nen on teh­nyt mah­dol­li­sek­si val­mis­taa täy­sin uuden­lai­sia valai­si­mia. Näis­sä päte­vät vas­taa­vat laa­tu­kri­tee­rit kuin kai­kes­sa muus­sa­kin säh­kö­lai­te­kau­pas­sa. Tava­roi­ta ostaes­saan kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta laa­tuun ja vaa­tia myy­jäl­tä pit­kää takuu­ai­kaa. Mut­ta heh­ku­lamp­pu­kiel­lon kans­sa asiayh­teyt­tä ei ole.

 7. . Tämän nega­tii­vi­set tulon­ja­ko­vai­ku­tuk­set kom­pen­soi­daan palaut­ta­mal­la osa vero­jen tuo­tos­ta kai­kil­le mak­set­ta­va­na euro­mää­räi­ses­ti yhtä suu­re­na kor­vauk­se­na osa­na sosi­aa­li­tur­van kokonaisuudistusta.

  Mik­sei koko­naan? Itse olen vii­me aikoi­na aja­tel­lut, että pääs­tö- ja kiin­teis­tö­ve­ro­jen tuot­to pitäi­si jakaa kan­sa­lai­so­sin­ko­na koko­nai­suu­des­saan jol­loin nii­den nos­ta­mi­nen asial­li­sel­le tasol­le oli­si poliit­ti­ses­ti hel­pom­paa, samoin kuin perin­tö­ve­ro pitäi­si mak­saa rahas­toon, jos­ta mak­se­taan van­hus­ten terveydenhoito.

  1. Mik­sei koko­naan? Itse olen vii­me aikoi­na aja­tel­lut, että pääs­tö- ja kiin­teis­tö­ve­ro­jen tuot­to pitäi­si jakaa kan­sa­lai­so­sin­ko­na kokonaisuudessaan

   Kos­ka pie­ni­tu­loi­set käyt­tä­vät ener­gi­aa abso­luut­ti­ses­ti vähem­män kuin suu­ri­tu­loi­set. Sik­si tuln­jaon neut­ra­loin­ti ei edel­ly­tä jaka­mis­ta koko­naan. Kun satun kan­nat­ta­maan perus­tu­loa, ei minul­la tie­ten­kään ole sitä vas­taan jate­aan koko­naan, mut­ta se on ylikomensointi.

  2. tcrown: Mik­sei koko­naan? Itse olen vii­me aikoi­na aja­tel­lut, että pääs­tö- ja kiin­teis­tö­ve­ro­jen tuot­to pitäi­si jakaa kan­sa­lai­so­sin­ko­na koko­nai­suu­des­saan jol­loin nii­den nos­ta­mi­nen asial­li­sel­le tasol­le oli­si poliit­ti­ses­ti hel­pom­paa, samoin kuin perin­tö­ve­ro pitäi­si mak­saa rahas­toon, jos­ta mak­se­taan van­hus­ten terveydenhoito.

   Hel­po­ten ympä­ris­tö­ve­ro­ja saa­daan koro­tet­tua, kun pyri­tään neut­ra­loi­maan nii­den tulon­ja­ko­vai­ku­tuk­set niil­tä osin, kuin se on mah­dol­lis­ta. Kan­sa­lai­so­sin­ko ei ole tulon­ja­ko­neut­raa­li, kuten ei oli­si esi­mer­kik­si tuot­to­jen käyt­tä­mi­nen ylim­pien tulo­ve­ro­luok­kien alentamiseenkaan.

   Mikä tahan­sa lisä­ta­voi­te tekee ympä­ris­tö­ve­ro­jen sää­tä­mi­ses­tä vain vaikeampaa.

 8. Miten estet­täi­siin, että kau­ko­len­not vain siir­tyi­si­vät alka­maan EU/E­TA-alu­een ulko­puo­lel­ta? Suo­ma­lai­set len­tä­mäs­sä Pie­ta­ris­ta Kau­koi­tään, kes­kieu­roop­pa­lai­set vaih­ta­mas­sa len­toa Ista­bu­lis­sa. Brexi­tin toteu­tues­sa kova­na siir­tyi­si­vät Atlan­tin ylit­tä­vät len­not läh­te­mään brittikentiltä.

  Me tar­vit­si­sim­me lii­ken­ne­muo­don myös saa­ril­ta ym. Miten irlan­ti­lai­set mat­kus­ta­vat Euroo­pas­sa, miten islan­ti­lai­set, kypros­lai­set, kree­ta­lai­set — tai suo­ma­lai­set? Lai­va­lii­ken­ne ei ole len­to­lii­ken­net­tä puh­taam­paa, ja rai­de­lii­ken­ne taas on rat­kai­su­na pois­sul­jet­tu, aina­kin kau­kai­sem­mil­ta saarilta.

  Näyt­tää sil­tä, että len­to­lii­ken­teen ongel­man­rat­kai­sun täy­tyy löy­tyä len­to­lii­ken­teen puh­dis­ta­mi­ses­ta, jol­la­kin taval­la. Insi­nöö­rit töi­hin, polt­toai­ne­ku­lu­tus per kul­je­tet­ta­va on ollut las­kusuun­nas­sa pitkään.

  1. ij:

   Näyt­tää sil­tä, että len­to­lii­ken­teen ongel­man­rat­kai­sun täy­tyy löy­tyä len­to­lii­ken­teen puh­dis­ta­mi­ses­ta, jol­la­kin taval­la. Insi­nöö­rit töi­hin, polt­toai­ne­ku­lu­tus per kul­je­tet­ta­va on ollut las­kusuun­nas­sa pitkään.

   Käy­te­tään nes­te­mäi­set uusiu­tu­vat polt­toai­neet ilmas­sa ja säh­köä maas­sa. Täs­sä mie­les­sä ei ole jär­keä polt­taa uusiu­tu­via polt­toai­nei­ta maan pin­nal­la. Tilan­ne kor­jau­tuu riit­tä­vän kor­keal­la hii­li­ve­rol­la, jol­loin hin­tae­ro säh­kö­au­toi­luun tulee riit­tä­vän suu­rek­si. Ja len­tä­mi­nen samal­la jon­kin ver­ran kal­lis­tuu. Toi­saal­ta HSY-lii­ken­teen vii­mei­sim­mäl­lä kier­rok­sel­la yhdes­sä pake­tis­sa voit­ta­va tar­jous sisäl­si jo nyt pel­käs­tään säh­kö­bus­se­ja (kii­na­lai­sia), vaik­ka nii­tä vaa­dit­tiin ainoas­taan muu­ta­ma. Kun kalus­to uusiu­tuu alle 15 vuo­den välein, noin 2035 ei ole enää yhtään die­sel­bus­sia ajos­sa jo nykyi­sel­lä­kin kehi­tyk­sel­lä. Enää pitäi­si rat­kais­ta talo­jen läm­mi­tys. Wärt­si­län ehdot­ta­ma tuu­li­voi­ma & varal­la kaa­su- ja vety­tur­bii­nit on vah­va ehdo­kas, yhdis­tet­ty­nä läm­pö­ak­kui­hin. Seu­raa­van hal­li­tuk­sen yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä ener­gia­po­liit­ti­sis­ta teh­tä­vis­tä on pääs­tä eroon puo­lus­tus­voi­mien aikaan­saa­mas­ta Suo­men­lah­den ran­ni­kon tuu­li­voi­ma­la­kiel­los­ta. Entä märeh­ti­jöi­den metaanivero?

   1. Seu­raa­van hal­li­tuk­sen yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä ener­gia­po­liit­ti­sis­ta teh­tä­vis­tä on pääs­tä eroon puo­lus­tus­voi­mien aikaan­saa­mas­ta Suo­men­lah­den ran­ni­kon tuulivoimalakiellosta.

    Oli­ko tuo huo­lel­li­ses­ti pii­lo­tet­tu esi­tys Nato-jäse­nyy­des­tä? Sil­läg­hän tuo­kin rat­ke­ai­si, kun tut­ka­tie­to tuli­si satelliiteista.

 9. Vel­vol­li­suus kos­kee kaik­kia len­to­ja, jot­ka las­keu­tu­vat tai nouse­vat EU:n alueelta.”

  Brexi­til­le vauh­tia ja Oslon len­to­ken­täs­tä Euroo­pan suosituin?

 10. Suo­mi tekee osan­sa osa­na Euroop­paa, joka tekee osan­sa suh­tees­sa muu­hun maa­il­maan. Jos teh­dään enem­män, niin teh­dään talou­del­li­nen tulon­siir­to muul­le maa­il­mal­le. On toden­nä­köis­tä, että myös saas­tu­mi­nen lisään­tyy. Eija-Riit­ta Kor­ho­la on kir­joit­ta­nut usei­ta teks­te­jä aihees­ta, mut­ta sama type­ryys näem­mä jat­kuu. EU moka­si niin­kin yksin­ker­tai­sen asian kuin siir­ty­män led­lamp­pui­hin, joka piti kier­rät­tää elo­ho­pea­lamp­pu­jen kaut­ta. Vae vic­tis, onko se ”ylei­nen mie­li­pi­de”, joka heit­tää miek­kan­sa vää­rien pun­nus­ten pääl­le, jot­ta jär­ki­rat­kai­sut hylätään?

 11. Naa­pu­ri on polt­ta­nut pal­jon kla­pe­ja säh­kön sääs­tä­mi­sek­si. Tai­taa olla kar­hun­pal­ve­lus luon­nol­le ja naa­pu­rus­ton terveydelle.
  Dagens Nyhe­ter patis­ti urhei­lu­vä­keä ener­gian sääs­töön. Kuu­lem­ma len­te­le­vät ympä­riin­sä kai­ken­lai­siin kil­pai­lui­hin ja muu­ta sellaista.

 12. Tuo­ta noin,

  Ei kai kukaan luu­le etta suu­ri enem­mis­to ihmi­sis­ta siir­tyi­si ener­gia­te­hok­kai­siin toi­min­toi­hin vapaa­eh­toi­ses­ti. Jotain pako­tus­ta tar­vi­taan. Sel­lais­ta ei ole nako­pii­ris­sa. Oil­si­ko sit­ten­kin parem­pi sopeu­tua sii­hen ika­vaan muu­tok­seen? Onhan se paha mut­ta en oikein voi kuvi­tel­la maa­il­maa jos­sa se ei tapah­tui­si. Vai voi­ko joku minua vii­saam­pia kuvitella.

 13. Timo T:“Ei nii­tä­kään saa Suo­mes­ta, mut­ta Kii­nan verk­ko­kau­pat ovat pys­ty­neet tois­tai­sek­si auttamaan”

  Ener­gia­sääs­tö­lamp­pu­ja perus­tel­tiin eko­lo­gi­suu­del­la. Nyt olem­me väli­kä­des­sä lamp­pu­jen elo­ho­pea ym. jät­tei­den kans­sa. Lamp­pu­ja tila­taan rah­ti­len­noil­la maa­il­man ääris­tä. Pom­min­var­mas­ti nk. uudis­tus lisä­si ilmas­to­taak­kaa ja siir­si pie­nen kulut­ta­jan rahat veroparatiiseihin.
  Tus­kin Phi­lips, Huawei ja mitä näi­tä onkaan mak­sa­vat veron­sa Suomeen.
  Jos meil­lä oli­si edel­leen Aira­min lamp­pu­teh­das Hel­sin­gin Suu­ta­ri­las­sa, niin kaik­ki taseet oli­si­vat parem­mal­la tolalla.

  1. Eemil: Jos meil­lä oli­si edel­leen Aira­min lamp­pu­teh­das Hel­sin­gin Suu­ta­ri­las­sa, niin kaik­ki taseet oli­si­vat parem­mal­la tolalla.

   Val­mis­ta­jat ovat vii­sai­ta, eivät val­mis­ta lii­an pit­kään kes­tä­viä tuot­tei­ta. Aira­min lam­put­kin kes­ti­vät sen mitä kes­ti­vät, vaik­ka ne oli­si voi­tu val­mis­taa lähes ikui­ses­ti kes­tä­vik­si, jos vain oli­si halut­tu. Kes­tä­vän kehi­tyk­sen ja talous­kas­vun välil­lä on perus­ta­va ris­ti­rii­ta — jos val­mis­tet­tai­siin pit­kään kes­tä­viä ja käy­tet­tä­viä tuot­tei­ta, kysyn­tä oli­si var­sin vähäistä…

   1. Vil­le: Val­mis­ta­jat ovat vii­sai­ta, eivät val­mis­ta lii­an pit­kään kes­tä­viä tuot­tei­ta. Aira­min lam­put­kin kes­ti­vät sen mitä kes­ti­vät, vaik­ka ne oli­si voi­tu val­mis­taa lähes ikui­ses­ti kes­tä­vik­si, jos vain oli­si haluttu. 

    Joo, var­maan oli­si — tosin sil­lä kus­tan­nuk­sel­la, että lam­pun kirk­kaus oli­si pudon­nut murto-osaan.

    Suun­ni­tel­tu van­he­ne­mi­nen kuu­los­taa tie­tys­ti hou­kut­te­le­val­ta seli­tyk­sel­tä, mut­ta 99% väit­teis­tä on silk­kaa hut­tua. “Suu­ret Pahat Riis­to­ka­pi­ta­lis­tit” val­mis­ta­vat juu­ri sel­lai­sia tuot­tei­ta, joi­ta asiak­kaat halua­vat — kun kukaan ei ole val­mis mak­sa­maan ekstraa lait­teen pit­käi­käi­syy­des­tä ja huol­let­ta­vuu­des­ta, niin eipå val­mis­ta­jan­kaan kan­na­ta opti­moi­da muu­ta kuin val­mis­tus­kus­tan­nuk­sia mah­dol­li­sim­man alhaiseksi.

    Täs­sä yhdey­des­sä moni on tie­tys­ti alkaa valit­ta­maan, että ostai­si toki kes­tä­viä tuot­tei­ta, jos vain nii­tä oli­si saa­ta­vil­la. No, kuin­ka moni oli­si oikeas­ti val­mis lait­ta­maan han­ki­taan vähin­tään 2–3x — ehkä jopa 10x sum­man rahaa vrt. nor­maa­li kulut­ta­ja­tuot­tei­den hin­ta? Kyl­lä joku ammat­ti­käyt­töön tar­koi­tet­tu “kodin­ko­ne” tai työ­ka­lu kes­tää monin ver­roin ver­rat­tu­na johon­kin hal­pa­hal­li tuot­tee­seen, mut­ta kulut­ta­jat jos­tain kum­man syys­tä valit­se­vat toisin.

    Moni on iloin­nut EU:n pää­tök­sis­tä, että tuot­tei­den pitäi­si olla kes­tä­viä ja kor­jat­ta­vis­sa. Ilmei­ses­ti tämä perus­tuu luu­loon, että ne tämän päi­vän mar­ket­tuot­teet oli­si­vat huo­men­na joten­kin ikään kuin maa­gi­ses­ti kes­tä­väm­piä — ja ihan samaan hin­taan. No, kat­so­taa­nap vain, kun nii­tä hel­pos­ti kor­jat­ta­via tuot­tei­ta alkaa ilmes­ty­mään kaup­poi­hin, että mikä on hin­ta­ta­so. Ei tai­da olla vai­kea arva­ta, että täs­tä seu­raa itku ja par­ku — ja syy­te­tään yri­tyk­siä ahneu­des­ta ja kartelleista.

 14. OS: “Suo­men on vähen­net­tä­vä kas­vi­huo­ne­pääs­tö­jä radi­kaa­lis­ti tavoit­tee­na alen­taa vuo­teen 2030 men­nes­sä pääs­tö­jä 60 pro­sen­til­la vuo­den 1990 tasosta.”

  Tavoit­teen voi­si mää­ri­tel­lä jär­ke­väm­min. Kun huo­mioi­daan, että ongel­ma on maa­pal­lon laa­jui­nen ja että Suo­mi tuot­taa kas­vi­huo­ne­pääs­töis­tä yhden tuhan­nes­osan, niin Suo­mi ei voi rat­kais­ta ongel­maa mil­lään abso­luut­ti­sel­la tavoit­teel­la. Sen sijaan kil­pai­lu­ky­ky ja elin­ta­so voi­daan huo­li­mat­to­mas­ti ase­te­tul­la tavoit­teel­la romut­taa. Kyl­lä mei­dän on kan­nat­taa kul­kea rin­ta­mas­sa mui­den mai­den kanssa.

  Mie­lum­min niin, että ase­tam­me omak­si tavoit­teek­sem­me olla jat­ku­vas­ti maa­il­man­laa­jui­ses­ti kes­kiar­von parem­mal­la puo­lel­la. Näin ete­nem­me samas­sa rin­ta­mas­sa ja samaan tah­tiin mui­den kans­sa, mut­ta kui­ten­kin koko ajan etu­jou­kon muka­na asi­aa edis­tä­mäs­sä eikä taka­na roik­ku­jien muka­na vauh­tia hidastamassa.

  1. Mie­lum­min niin, että ase­tam­me omak­si tavoit­teek­sem­me olla jat­ku­vas­ti maa­il­man­laa­jui­ses­ti kes­kiar­von parem­mal­la puolella.

   Olem­me jat­ku­vas­tyi kes­kiar­von huo­nom­mal­la puo­lel­la pääs­töis­sä asu­kas­ta kohden.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Olem­me jat­ku­vas­tyi kes­kiar­von huo­nom­mal­la puo­lel­la pääs­töis­sä asu­kas­ta kohden.

    Brut­to­pääs­töt per asu­kas on kel­vo­ton mit­ta­ri, kos­ka se ei “ran­kai­se” väes­tön­kas­vus­ta eikä huo­mioi hii­li­nie­lu­ja. Tuli­si ver­ra­ta rea­lis­ti­sia arvoi­ta sii­tä, kuin­ka nopeas­ti val­tio a) saa­vut­taa nol­la­net­to­pääs­töt ja b) sitoo myös his­to­rial­li­set pääs­tön­sä. Näin huo­mioi­daan sekä väes­tön­kas­vu että hii­li­nie­lut — kan­nus­teet kohdallaan.

   2. Aika aja­tel­la: Brut­to­pääs­töt per asu­kas on kel­vo­ton mit­ta­ri, kos­ka se ei “ran­kai­se” väes­tön­kas­vus­ta eikä huo­mioi hii­li­nie­lu­ja. Tuli­si ver­ra­ta rea­lis­ti­sia arvoi­ta sii­tä, kuin­ka nopeas­ti val­tio a) saa­vut­taa nol­la­net­to­pääs­töt ja b) sitoo myös his­to­rial­li­set pääs­tön­sä. Näin huo­mioi­daan sekä väes­tön­kas­vu että hii­li­nie­lut — kan­nus­teet kohdallaan.

    Peuk­ku.

   3. Aika aja­tel­la: Brut­to­pääs­töt per asu­kas on kel­vo­ton mit­ta­ri, kos­ka se ei “ran­kai­se” väes­tön­kas­vus­ta eikä huo­mioi hii­li­nie­lu­ja. Tuli­si ver­ra­ta rea­lis­ti­sia arvoi­ta sii­tä, kuin­ka nopeas­ti val­tio a) saa­vut­taa nol­la­net­to­pääs­töt ja b) sitoo myös his­to­rial­li­set pääs­tön­sä. Näin huo­mioi­daan sekä väes­tön­kas­vu että hii­li­nie­lut — kan­nus­teet kohdallaan.

    Onkos näis­sä pääs­tö­las­kel­mis­sa huo­mioi­tu sijain­ti: mil­lai­sil­le ilmas­to­vyö­hyk­keil­le maa sijoit­tuu, onko koko ma ja sen väes­tö sijoit­tu­nut samal­le ilmas­to­vyö­hyk­keel­le. Ovat­ko las­kel­mis­sa muka­na läm­mi­tys­tar­ve­lu­vut ja myös nii­den vas­ta­koh­ta, jääh­dy­tys­tar­ve­lu­vut. Voi­daan­ko kes­kiar­vo­ja yleen­sä ver­tail­la miten­kään järkevästi?

   4. Onkos näis­sä pääs­tö­las­kel­mis­sa huo­mioi­tu sijain­ti: mil­lai­sil­le ilmas­to­vyö­hyk­keil­le maa sijoit­tuu, onko koko ma ja sen väes­tö sijoit­tu­nut samal­le ilmastovyöhykkeelle.

    Tie­tys­ti vii­leäl­le vyö­hyk­keel­le sijoit­tu­vat maat tar­vit­se­vat vähem­män ener­gi­aa kulut­ta­vaa ilmas­toin­tia, mut­ta kyl­lä läm­pi­män vyohyk­keen mail­le pitää sil­ti aset­taa yhtä kovat vaatimukset

   5. Asian­tun­ti­ja minä­kin: Onkos näis­sä pääs­tö­las­kel­mis­sa huo­mioi­tu sijain­ti: mil­lai­sil­le ilmas­to­vyö­hyk­keil­le maa sijoit­tuu, onko koko ma ja sen väes­tö sijoit­tu­nut samal­le ilmas­to­vyö­hyk­keel­le. Ovat­ko las­kel­mis­sa muka­na läm­mi­tys­tar­ve­lu­vut ja myös nii­den vas­ta­koh­ta, jääh­dy­tys­tar­ve­lu­vut. Voi­daan­ko kes­kiar­vo­ja yleen­sä ver­tail­la miten­kään järkevästi?

    Itse olen kiin­nit­tä­nyt huo­mio­ta sel­lai­seen seik­kaan, että lähes kai­kes­sa kulu­tuse­lekt­ro­nii­kas­sa lukee nyky­ään: “Made in Chi­na”. Aiheu­tu­neet pääs­töt ilmei­ses­ti kir­jau­tu­vat val­mis­tus­maan tilil­le, vaik­ka tuo­tet­ta käy­te­tään aivan muu­al­la. (Toki minul­la ei ole tie­toa, onko kulu­tuse­lekt­ro­nii­kan tuo­tan­to eri­tyi­sen pal­jon hii­li­diok­si­dia tuottavaa.)

    Sama tar­kas­te­lu voi­tai­siin teh­dä min­kä tahan­sa vien­ti- tai tuon­ti­tuot­teen koh­dal­la. Jon­kin maan paik­ka kan­sain­vä­li­ses­sä työn­jaos­sa saat­tai­si vain olla huo­leh­tia pal­jon hii­li­diok­si­dia pääs­tä­väs­tä tuotannosta.

    Mul­lis­tai­si­ko­han täl­lai­nen tar­kas­te­lu pääs­tö­las­kel­mien tulokset?

   6. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Olem­me jat­ku­vas­tyi kes­kiar­von huo­nom­mal­la puo­lel­la pääs­töis­sä asu­kas­ta kohden.

    Kyl­lä, kos­ka olem­me vää­räs­sä pai­kas­sa maa­pal­lol­la, mut­ta olem­me sil­ti saa­vut­ta­neet län­si­mai­sen elin­ta­son. Köy­hyy­den pakot­ta­mi­na olem­me ener­gia­te­hok­kuu­des­sa kehit­ty­neet tien­näyt­tä­jik­si, muis­te­taan nyt vaik­ka säh­kön ja läm­mön yhteis­tuo­tan­to. Enää sekään ei rii­tä, tar­vi­taan uuden­lai­sia rat­kai­su­ja, joi­ta ei ole vie­lä tun­nis­tet­tu. Osmon ehdot­ta­ma näper­te­ly huk­kuu kohinaan.

   7. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Olem­me jat­ku­vas­tyi kes­kiar­von huo­nom­mal­la puo­lel­la pääs­töis­sä asu­kas­ta kohden.

    Jep. Ehkä meis­tä jos­kus tulee vas­tuul­li­sia ja ympä­ris­tö­tie­toi­sia kulut­ta­jia, kuten vaik­ka­pa hai­ti­lai­set. — Suo­mi nyt vaan sat­tuu ole­maan kyl­mä pit­kien etäi­syyk­sien maa. Olem­me kui­ten­kin pitä­neet väki­lu­vun aisois­sa ja sitä kaut­ta koko­nais­pääs­töt, ja se on tär­keäm­pää kuin pääs­töt per nokka.

   8. Tavoit­teen voi aset­taa myös suh­teu­tet­tu­na maa­il­man­laa­jui­siin pääs­töi­hin asu­kas­ta koh­den. Tai suh­teu­tet­tu­na useam­paan sopi­vas­ti valit­tuun ja pai­no­tet­tuun mittariin. 

    Idea on kui­ten­kin edel­leen, että men­nään rin­ta­mas­sa, eikä läh­de­tä hurs­kas­te­le­maan yksi­puo­li­sel­la pääs­töis­tä­rii­sun­nal­la. Rat­kai­sun avai­met ilmas­to­muu­tok­seen kun ovat aivan muu­al­la kuin Suomessa.

 15. Blo­gis­til­ta hyviä ehdo­tuk­sia, tie­tyin varauksin: 

  1) Pääs­tö­kaup­paan tuli­si saa­da mukaan myös nega­tii­vi­set pääs­töt eli nielut.

  2) Pääs­tö­kau­pan ulko­puo­lel­le jää­vis­tä val­tiois­ta tuo­ta­viin tuot­tei­siin on koh­dis­tet­ta­va pro­tek­tio­nis­ti­set hiilitullit. 

  3) Pääs­tö­vä­hen­nys­ten tavoit­tei­den ei tule olla pal­jon muun maa­il­man tavoit­tei­ta kunniahimoisempia. 

  4) Pääs­tö­kau­pan tuo­tot tulee käyt­tää ilmas­ton­suo­je­luun (pääs­tö­kau­pan pii­ris­sä ole­vis­sa val­tiois­sa); tulee pyr­kiä sii­hen, että (hii­len) pääs­tö­oi­keuk­sia on saman ver­ran kuin on hiilinieluja.

  5) Suo­mes­sa tulee tulon­siir­roin huo­leh­tia sii­tä, että köy­him­pien­kin elä­mä on sääl­lis­tä; rahoi­tus­ta ei pidä kyt­keä pääs­tö­kau­pan tuot­toi­hin, pääs­tö­ve­ron tuot­toi­hin tms.

 16. Aika aja­tel­la :“Brut­to­pääs­töt per asu­kas on kel­vo­ton mit­ta­ri, kos­ka se ei “ran­kai­se” väes­tön­kas­vus­ta eikä huo­mioi hiilinieluja.”

  Tasan noin. Tiu­ha väes­tön­kas­vu ja tiheät kau­pun­ki- /slummikeskittymät ovat glo­baa­li ongel­ma esim. jät­tei­den koh­dal­la. Mis­tä tämä val­ta­me­rien muo­vi­pyör­re­laut­ta on kar­mea esi­merk­ki. Ympä­ris­tö­asioi­ta on tar­kas­tel­ta­va koko­nai­suu­te­na, ide­aa­li ei raken­nu yhdes­tä totuudesta.

 17. Minun on vai­kea pitäy­tyä vuon­na 2019 sii­nä uskon­kap­pa­lees­sa, että pääs­tö­kaup­pa ja hin­taoh­jaus ovat se tehok­kain mah­dol­li­nen tapa pääs­tä johon­kin pää­mää­rään. Tai sano­taan­ko näin, että jos jär­jes­tel­mä koe­taan epä­rei­luk­si — ja eri­tyi­ses­ti se koe­taan tahal­li­sen epä­rei­luk­si — poliit­ti­sen val­lan­ku­mouk­sen ris­ki kas­vaa mer­kit­tä­väs­ti. Ja sit­ten mene­te­tään taas yksi vuo­si­kym­men vii­vy­tys­tais­te­luis­sa. Jos kiel­to­la­eis­sa on jotain hyviä puo­lia, niin aina­kin se, että ne kos­ke­vat (mel­kein) yhtä lail­la niin varak­kai­ta kuin pienituloisiakin. 

  Olen poh­ti­nut asi­aa myös sil­tä kan­til­ta, että autoi­lus­sa on vie­lä se eri­tyis­piir­re, että varak­kai­den valin­nat vai­kut­ta­vat pie­ni­tu­lois­ten ajo­neu­vo­kan­taan (jol­lain ~10 vuo­den vii­veel­lä) — jot­ta hin­taoh­jaus vai­kut­tai­si riit­tä­väs­ti ja välit­tö­mäs­ti varak­kai­den han­kin­toi­hin, sen pitäi­si olla mel­ko radikaalia.

  Mik­si muu­ten heh­ku­lam­puis­ta ledei­hin siir­ty­mi­nen oli sel­lai­nen tek­no­lo­gia­mur­ros jota piti nopeut­taa käyt­tö­kiel­lol­la, mut­ta polt­toai­neis­ta tai polt­to­moot­to­reis­ta siir­ty­mi­nen uusiin vaih­toeh­toi­hin ei? 

  Itse en siis kan­na­ta polt­to­moot­to­ri­kiel­toa, mut­ta jon­kin­lais­ta jous­ta­vuus­pak­koa kyl­lä, ja var­sin pikai­ses­ti­kin — mik­sei voi­si vaa­tia, että kaik­kien uusien polt­to­moot­to­ri­au­to­jen pitää tukea myös joko vähin­tään 20 km kan­ta­maa säh­köl­lä, tai sit­ten bio­kaa­sul­la ajoa, tai sit­ten jota­kin muu­ta pääs­töt­tö­mäk­si mää­ri­tet­tyä vaih­toeh­toa? Polt­toai­nei­den hin­noit­te­lus­sa voi sit­ten har­ras­taa sitä hie­noa hintaohjausta…

 18. Yri­te­taan vie­la kerran,

  Tie­tys­ti tama sota luon­toar­vo­jen ja ilmas­to­muu­tok­sen vas­taan on havitty.

  Mut­ta voi­si­ko olla etta jotain tas­sa vie­la saa­tai­siin aikaan. 

  Itse en usko niin tapahtuvan. 

  Onko ideoi­ta? Siis jotain muu­ta kuin etanolia.

 19. Tuo­ta noin, se on vahan niin, etta ei kan­na­ta teh­da mitaan, aina loy­tyy syy juu­ri tal­la het­kel­la sanoa ettei kannata.Olet aivan oikes­sas­sa. Tal­la pelil­la ei mitaan saa­da kos­kaan muu­tet­tua. Noin­han se on.

 20. Tämä vaa­lioh­jel­mat sar­ja. — Luke­nut yhden, näh­nyt kaik­ki. — Mie­les­tä­ni valit­se­ma­si for­maat­ti ei ole hyvä.

  Sen sijaan ehdot­tai­sin kir­joi­tus­sar­jaa, jos­sa nos­tat jokai­ses­ta puo­lu­ees­ta yhden ehdok­kaan, jota perus­tel­lus­ti kehut.
  — Lop­pu­pe­lis­sä kan­san menes­tyk­sen kan­nal­ta ei ole mer­ki­tys­tä sil­lä, min­kä väri­nen ihmi­nen on val­las­sa vaan ainoas­taan sil­lä, onko val­taan istu­tet­tu (nime­no­maan istu­tet­tu, kos­ka kan­sa on vain todel­li­sen val­lan käyt­tä­jien sub­jek­ti) hen­ki­lö hyvä vai­ko paha.
  — Hyvä ihmi­nen luo hyvää ympä­ril­leen, paha pahaa.
  — Ahne kerää ympä­ril­leen ahnei­ta, jot­ka äänes­tä­vät vain saa­dak­seen rahaa ja etuuk­sia mui­den kustannuksella.

  Omat tie­ten­kin hyökkäävät,
  — että vihol­li­ses­ta ei hyvää sanaa saa sanoa,
  — että kaik­ki kuu­luu meille,
  — että tie­däm­me oman ohjel­mam­me ole­van huo­no, mut­ta sitä ei saa ker­toa kan­sal­le sano­mal­la, että hyviä ihmi­siä voi olla oman poliit­ti­sen ava­ruu­tem­me ulkopuolella,
  — että vihol­li­nen ennen pit­kää kui­ten­kin van­gi­taan ja jul­ki­ses­ti häpäistään
  — ja samal­la menee sii­nä sinun­kin maineesi.

  Hyvän puhu­mi­nen kil­pai­li­jois­ta ei lop­pu­pe­lis­sä saa ketään vaih­ta­maan puo­luet­ta, mut­ta saat­ta­vat aiheut­taa ään­ten siir­ty­mis­tä ehdok­kaal­ta toi­sel­le tuol­la vihol­li­sen leirissä.
  — Se on erään­lai­nen hybri­di-isku vihollisleiriin.

  Hybri­di­vai­kut­ta­mi­sen yksi suden­kuop­pa on sii­nä, että luki­jat älyä­vät kuin­ka jätät jon­kun puo­lu­een mai­nit­se­mat­ta tai jon­kin asian kertomatta.
  — Sil­loin vai­kut­ta­mi­nen voi kään­tyä itse­ään vastaan.

  Hybri­di­vai­kut­ta­mi­nen on tule­vai­suut­ta eikä sitä voi oppia tai sisäi­ses­ti ymmär­tää astu­mat­ta itse tais­te­lu­ken­täl­le; ase kädessä.
  — Kun puhut hyvää toi­sis­ta, jou­dut lop­pu­pe­lis­sä pal­jas­ta­maan jotain itsestäsi:
  — olet­ko itse hyvä vai­ko paha.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.