Tarvitaanko sankarillisia ympäristötekoja?

(Kolum­ni Vihreässä lan­gas­sa 17.8.2007)
Yli puo­let helsinkiläi­sistä kan­nat­taa hakevoimalaa Helsinki­in. Hyvä! Vas­tu­ullisu­us ilmas­tos­ta levi-ää. Tosin hakevoimalas­ta Helsingis­sä olisi ilmas­ton kannal­ta vain hait­taa. Jat­ka lukemista “Tarvi­taanko sankar­il­lisia ympäristötekoja?”

Kiinteistövero ja köyhä vanhus

Yleisönosas­tokir­joita­ja valit­ti tänään Helsin­gin Sanomis­sa sitä, että maan arvon nousu nos­taa myös kiin­teistöveroa. Omakoti­talos­sa asu­va köy­hä van­hus joutuu mak­samaan nämä rahat pien­estä eläkkeestään.

Kiin­teistövero on vero­muo­tona Jat­ka lukemista “Kiin­teistövero ja köy­hä vanhus”

Näivettäisivätkö ruuhkamaksut keskustan?

Ruotsin por­var­i­hal­li­tus vak­i­naisti Tukhol­man ruuhka­mak­sut vas­toin vaalilu­paus­taan. Ne kun oli­vat toim­i­neen niin hyvin, että jär­jen oli annet­ta­va voit­taa vaalilupaukset.

Mik­si siis ei myös Helsingissä?

Ruuhka­mak­su­ja vas­taan on jär­jet­tömien Jat­ka lukemista “Näivet­täi­sivätkö ruuhka­mak­sut keskustan?”

Puulämmitystä syrjittävä Lapissa?

Lapin liit­to vaatii alem­paa sähköveroa Lappiin,koska maakun­nas­sa on niin paljon sähköläm­mitet­tyjä talo­ja ja kos­ka Lapis­sa on niin kylmää.

Voidaan toki ajatel­la, että ener­giavero­jen epä­ta­sainen kohden­tu­mi­nen alueel­lis­es­ti kom­pen­soitaisi­in jotenkin, mut­ta aja­tus Jat­ka lukemista “Puuläm­mi­tys­tä syr­jit­tävä Lapissa?”

Voisiko komissio olla oikeassa?

EU:n komis­sio on ilkeämielisyy­dessään tor­pan­nut Suomen ajatuk­sen mak­saa maat­alouden ympäristötues­ta kor­vaus­ta siitä, että sikaloiden jätök­siä käytetään lan­noit­teina luo­mu­tiloil­la. Komi­sion mielestä tämäloukkaa saas­tut­ta­ja mak­saa peri­aatet­ta. Maat­alous­min­is­teri Sirk­ka-Liisa Antti­la on luvan­nut tais­tel­la Jat­ka lukemista “Voisiko komis­sio olla oikeassa?”

Itärajan rekkaparkilla on kiire!

Liiken­ne­m­i­nis­ter­iö näyt­tää panevan kiireel­lisyysjärjestyk­sessä etusi­jalle jät­timäisen parkkialueen rak­en­tamisen itära­jal­la Venäjälle pääsyä odot­taville rekoille. Täl­lä han­kkeel­la onkin todel­li­nen kiire, jos se aio­taan saa­da valmi­ik­si ennen kuin se muut­tuu tarpeet­tomak­si. Tuskin Venäjä pitkään Suomen satamien kaut­ta Jat­ka lukemista “Itära­jan rekka­parkil­la on kiire!”

Mikrosimulointimallit julkisiksi!

(HS Vieraskynä 4.8.2007)
Suomes­sa hal­li­tus on monop­o­lisoin­ut itselleen mah­dol­lisu­u­den laskea vero­tus­ta ja tulon­si­ir­to­ja koske­vien esi­tys­ten vaiku­tuk­set. Tämä estää hal­li­tusten esi­tys­ten kri­it­tisen tarkastelun ja vai­h­toe­htois­t­en ehdo­tusten tekemisen. Jat­ka lukemista “Mikrosimu­loin­ti­mallit julkisiksi!”