Miten Tehyn työtaistelu päätetään?

Jos Tehyn työ­tais­telu alkaa, on var­maankin tarkoi­tus, että se joskus myös lop­puu. Olisi hyvä osa­puolten val­is­tau­tua selvit­tämään juridi­nen ongel­ma, joka kos­kee virka­suh­teen­sa purkanei­ta hoita­jia. Tehyn lähtöko­htana on, että lakon­lopet­tamis­sopimuk­ses­sa kaik­ki ote­taan töi­hin van­hoina työn­tek­i­jöinä. Työ­suhteis­ten osalta tämä on ongel­ma­ton­ta, mut­ta viran täyt­töä säätelee laki, jota ei ymmärtääk­seni voi sopimuk­sel­la ohit­taa. Jat­ka lukemista “Miten Tehyn työ­tais­telu päätetään?”

Halpa mutta huono joukkoliikenne

Roomas­sa joukkoli­ikenne on hal­paa. Yhden vuorokau­den lip­pu mak­saa neljä euroa, kun se Helsingis­sä on muis­taak­seni kuusi. Val­it­sisin Helsin­gin hin­nat, jos saisin Helsin­gin liiken­teen. Bus­sis­sa matkus­t­a­mi­nen on todel­li­nen koet­tele­mus, sil­lä ne ovat niin täysiä kuin teo­ri­as­sakaan on mah­dol­lista, remi­sevät ja pomp­pi­vat. Ei ihme, että niin moni halu­aa liikkua toisel­la tavoin.

Se toinen tapa on usein käve­ly, mut­ta vielä use­am­man moot­toripyörä tai mopo. Joka paikkaan tunke­vat melu­a­vat ja hai­se­vat mopot ovat varsi­nainen riesa. Jat­ka lukemista “Hal­pa mut­ta huono joukkoliikenne”

Colosseum ja rekkajonot

Ter­veisiä Roomas­ta, jos­sa olen poikani kanssa syyslomalla.

Colos­se­u­min rau­nioille on parin tun­nin jono. Tulp­pana on hidas lipun­myyn­ti. Lip­pu mak­saa yhdek­sän euroa. Jos ostaa opaste­tun kier­roksen 21 eurol­la, saa oppaal­ta pää­sylipun jonot­ta­mat­ta. Jat­ka lukemista “Colos­se­um ja rekkajonot”

Onko Pihlajanmäki onnistunutta arkkitehtuuria?

Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan puheen­jo­hta­ja Mai­ja Antti­la on pari­inkin ker­taan kehunut 60-luvun beto­niarkkite­htu­urin saavu­tuk­sia ker­toma­l­la, että Pih­la­jan­mäkikin on nyt pan­tu suo­jelu­un ja alue on arkkite­htipi­ireis­sä herät­tänyt suur­ta ihas­tus­ta. Ajat­telin ensin, että en sano tähän mitään, Jat­ka lukemista “Onko Pih­la­jan­mä­ki onnis­tunut­ta arkkitehtuuria?”

Omaleimaisuus olisi kivaa

Kolum­ni Helsin­gin Uutisissa

Pekka Kor­pisen tes­ta­men­tis­sa Helsin­gin kaupungille – arkkite­htipoli­it­tises­sa ohjel­mas­sa - san­o­taan kaupun­gin muo­dos­tu­van vuosirenkaista. Pitää paikkansa liiankin hyvin. Samaan aikaan raken­netut alueet ovat kovin saman­näköisiä. Oma­leimainen alue voisi olla kiva yllä­tys. Jat­ka lukemista “Oma­leimaisu­us olisi kivaa”

Myy autosi ennen ensi kesää

New yorkin ben­sapörssi, joka säätelee aika pitkälle men­ove­den hin­taa ympäri maail­man, on tähän asti toimin­ut niin, että ben­san hin­ta on talvel­la laskenut alas (1,5 euroa gal­lon­al­ta) siitä riip­pumat­ta, minkä ajanko­hdan toim­i­tuk­sista on kyse. Kesän läh­estyessä hin­ta on nous­sut yli kah­den dol­lar­in. Kun näin on käynyt joka vuosi, on alka­nut tun­tua siltä, että tuol­la voisi tien­ata rahaa aika helpolla.

Joku muukin on havain­nut tämän. Ensi kesän ben­san hin­nat liikku­vat kymme­nen pros­ent­tia nyky­istä korkeam­mal­la, 2,27 dol­lar­ia oli tänään toukoku­un noteer­aus. Suomen hin­noik­si muutet­tuna tämä tietää noin1,40 euroa/litra, ellei tuo dol­lari tyystin romahda.

Mene ja myy autosi.

Helsinkiin isoja asuntoja

Paljon on arvostel­tu päätöstä, jon­ka mukaan Helsinki­in raken­net­tavien asun­to­jen keskip­in­ta-alan tulisi olla vähin­tään 75 m². Väitetään, että vain tosi rikkaat voivat asua per­hea­sun­nos­sa Helsingis­sä. Per­hea­sun­not ovat tääl­lä kalli­ita, kos­ka niitä on niin vähän. Jos niihin nyt pää­sevät vain rikkaim­mat, rak­en­ta­mal­la lisää tehdään asun­to­ja toisek­si rikkaim­mille ja niin edelleen. Kun niitä on tarpeek­si, kaiken­tu­loiset pää­sevät niihin asumaan. Jat­ka lukemista “Helsinki­in iso­ja asuntoja”

Tehyn joukkoirtisanoutuminen

Ter­vey­den­hoitoalan lakois­sa lakko­laisil­la on velvol­lisu­us tehdä ns. suo­je­lu­työtä. Aku­ut­tia hoitoa vaa­tivia poti­lai­ta ei sen­tään saa jät­tää kuole­maan. Esimerkik­si sydän­in­fark­tit ja kiireel­liset syöpäleikkauk­set on hoidettava.

Tehy suun­nit­telee Ylen mukaan lakon sijas­ta joukkoir­ti­sanou­tu­misia. Toiv­ot­tavasti tehyläiset eivät edes hark­itse kiertävän­sä täl­lä velvol­lisu­ut­ta suojelutyöhön.