Kokeilu kielletty

SATA-komi­tean oli tar­koi­tus kokeil­la eräi­den työl­lis­ty­mis­tä edis­tä­vien hou­kut­ti­mien käy­töä satun­nais­te­tul­la kokeel­la. Vali­tuil­la kokei­lua­lueil­la työn­ha­ki­jat oli­si­vat saa­neet eräi­tä etu­ja työl­lis­ty­mi­ses­tään satun­nai­ses­ti. Arpa­na oli­si käy­tet­ty syn­ty­mä­päi­vän paril­li­suut­ta ja parit­to­muut­ta. Täs­tä ei tul­lut mitään, kos­ka oikeus­kans­le­ri kat­soi tämän vaa­ran­ta­van kan­sa­lais­ten yhden­ver­tai­suut­ta. Tot­ta kai se oli­si mer­kin­nyt, että ihmi­set oli­si­vat olleet eri ase­mas­sa kes­ke­nään, mut­ta oli­si­ko tämä ollut niin hirveätä?

Perus­kou­lu läh­ti aika­naan liik­keel­le poh­joi­ses­ta ja ete­ni koh­ti ete­lää. Eikö tämä vaa­ran­ta­nut kan­sa­lais­ten yhden­ver­tai­suut­ta. Alem­pia työ­nan­ta­ja­mak­su­ja kokeil­laan parai­kaa eräis­sä poh­joi­sen kun­nis­sa ja saa­ris­to­kun­nis­sa. Alu­eel­li­nen kokei­lu on siis sal­lit­tua, mut­ta ei saman alu­een sisäl­lä arpominen.

Toki samo­ja asioi­ta voi­daan kokeil­la niin, että eri kun­nis­sa nou­da­te­taan eri sään­tö­jä, mut­ta täs­tä on pal­jon han­ka­lam­pi vetää joh­to­pää­tök­siä kuin satun­nais­te­tus­ta kokees­ta. Nur­mek­ses­sa sovel­let­tu mene­tel­mä työl­lis­ti huo­nom­min kuin Van­taal­la kokeiltu!

Oikeus­kans­le­ri ei ilmei­ses­ti ole tutus­tu­nut sii­hen, miten eri­lais­ten hoi­to­me­ne­tel­mien tehoa tut­ki­taan lääketieteessä.

Oikeus­kans­le­ri tul­kit­see lakia ja on tie­tys­ti suve­ree­ni sen rat­ko­mi­ses­sa, mitä voi­mas­sa ole­van lait sano­vat, Voi­mas­sa ole­via lake­ja voi­daan tie­tys­ti muut­taa niin, että yhden­ver­tai­suu­des­ta voi­daan poi­ke­ta tut­ki­muk­sel­li­sis­ta syis­tä tila­päi­ses­ti ja kohtuullisesti.

28 vastausta artikkeliin “Kokeilu kielletty”

 1. Osmo,

  Sinun kan­nat­tai­si lait­taa tähän jokin esi­merk­ki, jon­ka avul­la asi­aa voi­si arvioida. 

  Nyt se on mah­do­ton­ta.. eli kan­nan­ot­to­kin on mahdotonta. 

  Peri­aat­tees­sa ja äkki­pää­tä kuu­los­taa huo­nol­ta. Lume­lää­ke-esi­merk­ki­si on keh­no, kos­ka ihmi­set mene­vät täy­sin vapaa­eh­toi­ses­ti lääketutkimuksiin.

  Vapaa­eh­toi­suu­des­ta­han ei kai ollut kyse täs­sä työl­lis­ty­mis­ju­tus­sa. Naa­pu­ri vain yhtäk­kiä sai­si parem­mat etuu­det? Kyl­lä­hän sel­lai­nen vituttaa.

  Alkaa pais­taa nyt epä­toi­vo, että SATA-komi­tea ei saa mitään kon­kreet­tis­ta aikaan, mitä onkin tie­tys­ti laa­jal­ti kan­san­pii­reis­sä epäilty.

 2. Kyl­lä ter­vey­den­huol­los­sa kokeil­laan muu­ta­kin kuin lääk­kei­tä. Esi­mer­kik­si vaik­ka­pa liuotushoitoa.

  Mitä se sinua hait­taa, jos naa­pu­ri­si saa parem­mat edut jos sinä kui­ten­kin saat enti­set edut? 

  Tuli täs­tä joten­kin mie­leen venä­läis­vit­si, jos­sa maan­vil­je­li­jä oli kateel­li­nen naa­pu­ril­leen, joka oli onnis­tu­nut sääs­tä­mään leh­män. Hän valit­ti sur­keut­taan Juma­lal­le ja Juma­la yllät­täen vas­ta­si ja kysyi, mitä voin teh­dä hyväk­se­si? Tapa se lehmä!

 3. New Scien­tis­tis­sä oli joi­ta­kin aiko­ja taka­pe­rin mai­nio kir­joi­tus sii­tä, miten kos­meet­ti­sia tuot­tei­ta­kin tes­ta­taan pal­jon tar­kem­min kuin yhtä­kään poliit­tis­ta hanketta. 

  Sää­li, ettei tuo kokei­lu onnis­tu­nut. Moni­mut­kai­ses­sa ja nopeas­ti muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa tar­vit­tai­siin ehdot­to­mas­ti empi­ri­aan perus­tu­vaa poli­tiik­kaa. Sii­tä voi­si jopa tul­la Suo­men kilpailuvaltti.

 4. En olis kyl­lä iki­nä usko­nut, että Osmon kynäs­tä tulee täl­lais­ta: “Mitä se sinua hait­taa, jos naa­pu­ri­si saa parem­mat edut jos sinä kui­ten­kin saat enti­set edut?”

  Oon niin onnel­li­nen! Hienoa!

  Tosin täs­sä on sel­lai­nen point­ti, että kun val­tio antaa jol­lek­kin parem­mat edut kuin toi­sel­le, niin se efek­tii­vi­ses­ti hei­ken­tää sen toi­sen etu­ja, kos­ka val­tio ei luo mitään tyhjästä.

  Oon Jan­ne Kor­ho­sen kans­sa täy­sin samaa meil­tä, että maa­il­ma on lii­an moni­mut­kai­nen polii­tik­ko­jen ja vir­ka­mies­ten rat­kais­ta­vak­si. Tar­vi­taan ehdot­to­mas­ti kokei­lua ja kil­pai­lua par­hais­ta tavois­ta hoi­taa yhtei­siä asioi­ta. Osmo on tääl­lä sään­nöl­li­sin välia­join vas­tus­ta­nut kun­tien kil­pai­lua kes­ke­nään. Tämä on täy­sin vää­rä läh­tö­koh­ta. Suo­mes­sa hal­lin­toa pitäis hajaut­taa ja kas­vat­taa kun­tien mah­dol­li­suut­ta kil­pai­luun eikä päinvastoin.

 5. Jot­ta Art­tu­ri ei ihan hal­ke­ai­si onnes­ta, huo­mau­tan, että kyse oli puo­len vuo­den kokei­lus­ta. Jos eriar­vois­tu­mi­nen oli­si pysy­vää, tilan­ne oli­si toinen.

 6. Uskal­tai­sin ennus­taa, että kokei­lu, jos­sa arvot­tu jouk­ko sai­si palk­kion työl­lis­ty­mi­ses­tään, todis­tai­si, että tuol­lais­ten palk­kioi­den jako kan­nat­taa. Mut­ta tulos voi­si hyvin joh­tua myös tuos­ta kama­las­ta “kateu­des­ta”.

  Tuol­lai­set mal­lit, jois­sa työ­pai­kan saa­vaa työ­tön­tä pal­ki­taan jol­la­kin eril­li­sel­lä etuu­del­la työl­lis­ty­mi­ses­tään, perus­tu­vat ole­tuk­seen, että työl­lis­ty­mi­nen sinän­sä ei ole riit­tä­vän pal­kit­se­vaa. (Mitä se ei talou­del­li­ses­ti kai aina ole­kaan.) Jos oli­sin työ­tön, joka ei ole pääs­syt arvon­nan voit­ta­jiin, voin hyvin kuvi­tel­la, että kiroai­sin kat­ke­ra­na ja tote­ai­sin, että teh­kööt töi­tä nyt sitt­ne nuo vali­tut. En siis vält­tä­mät­tä ääret­tö­män innok­kaa­na hakeu­tui­si töi­hin, joi­ta en koki­si muu­ten kovin pal­kit­se­va­na. Täs­tä syys­tä palk­kioon oikeu­te­tut työl­lis­tyi­si­vät var­maan hie­man mui­ta helpommin. 

  Kai­ken kaik­ki­aan en jak­sa ymmär­tää noi­ta temp­pu­ja, joil­la työl­li­syyt­tä pyri­tään paran­ta­maan. Työl­li­syys lisään­tyy, jos työ­paik­ko­ja syn­tyy lisää ja jos kai­ken työn teke­mi­nen on kai­kis­sa tilan­teis­sa kan­nat­ta­vam­paa kuin teke­mät­tä jättäminen.

  Toki ymmär­rän, että emme kos­kaan tule saa­maan niin roh­kei­ta päät­tä­jiä, jot­ka uskal­tai­si­vat teh­dä todel­li­sia muu­tok­sia jär­jes­tel­mään. Työn teke­mi­nen ei tule siis kos­kaan ole­maan kan­nat­ta­vaa kai­kis­sa tilan­teis­sa. Mut­ta lope­tet­tai­siin edes vero­ra­ho­jen työn­tä­mi­nen noi­hin temppuihin.

 7. Tosin täs­sä on sel­lai­nen point­ti, että kun val­tio antaa jol­lek­kin parem­mat edut kuin toi­sel­le, niin se efek­tii­vi­ses­ti hei­ken­tää sen toi­sen etu­ja, kos­ka val­tio ei luo mitään tyhjästä.”

  Täs­sä oli­si siis ollut kysy­mys kokei­lus­ta, ei mis­tään pysy­väs­tä edus­ta. Kokeil­tiin­han esi­mer­kik­si taso­kurs­sien pois­ta­mis­ta 80-luvul­la jois­sa­kin kou­luis­sa, vaik­ka muis­sa saman kun­nan kou­luis­sa taso­kurs­sit säi­lyi­vät. Niin ja se etu, mitä oppi­laat täs­tä kokei­lus­ta sai­vat oli mui­ta kou­lu­ja pie­nem­mät ope­tus­ryh­mät. (Lama­vuo­si­na­han sit­ten taso­kurs­sit­to­muus jäi, mut­ta ryh­mä­ko­ko­ja taas kasvatettiin).

 8. Osmo S:
  “Mitä se sinua hait­taa, jos naa­pu­ri­si saa parem­mat edut jos sinä kui­ten­kin saat enti­set edut? ”

  Kir­jas­sa­si Vau­raus ja aika kui­ten­kin esi­tät näke­myk­sen, jon­ka mukaan tuloe­rot ovat ongel­ma (mm.) sik­si, että ihmi­set koke­vat pelin epä­rei­luk­si. Usein käy­te­tyn kateus-argu­men­tin (“pie­ni­tu­loi­set ovat vain kateel­li­sia”) kuit­taat kir­jas­sa aika nopeas­ti lii­an yksin­ker­tais­ta­va­na. Minus­ta kir­joi­tat nyt kir­ja­si kans­sa ris­ti­rii­tais­ta tekstiä.

 9. Osmo S:
  “Mitä se sinua hait­taa, jos naa­pu­ri­si saa parem­mat edut jos sinä kui­ten­kin saat enti­set edut? ”

  Kir­jas­sa­si Vau­raus ja aika kui­ten­kin esi­tät näke­myk­sen, jon­ka mukaan tuloe­rot ovat ongel­ma (mm.) sik­si, että ihmi­set koke­vat pelin epä­rei­luk­si. Usein käy­te­tyn kateus-argu­men­tin (”pie­ni­tu­loi­set ovat vain kateel­li­sia”) kuit­taat kir­jas­sa aika nopeas­ti lii­an yksin­ker­tais­ta­va­na. Minus­ta kir­joi­tat nyt kir­ja­si kans­sa ris­ti­rii­tais­ta tekstiä.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  “huo­mau­tan, että kyse oli puo­len vuo­den kokei­lus­ta. Jos eriar­vois­tu­mi­nen oli­si pysy­vää, tilan­ne oli­si toinen.”

  Täs­sä on kyl­lä selit­te­lyn makua. Vas­tus­ta­ma­si palk­kae­rot­kaan eivät ole mitään pysy­viä ase­tel­mia vaan muut­tu­vat esim. suh­dan­tei­den, kil­pai­lu­ti­lan­tei­den ja hen­ki­lö­koh­tai­sen suo­ri­tus­ta­son myötä.

 10. Kyl­lä minua sen puo­len­kin vuo­den ajan haittaisi.. 

  Aivan mata­laot­sais­ta jut­tua nyt suol­lat. Mitä täl­lä eriar­vois­ta­mi­sel­la on sen kans­sa teke­mis­tä, että joku on sääs­tä­nyt itsel­leen jotain? Eli mitä tuo kan­san­sut­kau­tus nyt tuos­sa teki

  Ei yhtään mitään! ‘

  Mut­ta ei val­tio voi olla epä­oi­keu­den­mu­kai­nen vain “kokei­lu­mie­les­sä”… Kokeil­laan vaik­ka, että kaik­ki kata­ja­nok­ka­lai­set vapau­te­taan kun­nal­lis­ve­ros­ta pait­si Kata­ja­no­kan­ka­tu nelo­ses­sa asuvat. 

  Eipä kai tämä sinua hait­tai­si, net­to­tu­los­i­han ovat ennallaan?

 11. oma ehdo­kaa­ni” kun­nal­lis­vaa­leis­sa ajoi juu­ri tuo­ta empi­ri­aan perus­tu­vaa poli­tiik­kaa, ns. Living Lab ‑ajat­te­lua.

  Toi­vot­ta­vas­ti jotain täl­lais­ta läh­de­tään kokei­le­maan myöhemmin.

 12. Kun­nis­sa tapah­tu­vat kokei­lut, jois­sa siis “koe­hen­ki­löi­nä” ovat kaik­ki yhden kun­nan asuk­kaat, kuu­los­taa kovin­kin jär­ke­väl­tä. Arvon­ta kuu­los­taa edel­leen­kin pait­si epä­oi­keu­den­mu­kai­sel­ta myös tehot­to­mal­ta kokeelta. 

  Perus­tu­lo­ko­kei­luis­ta olen aina ollut sitä miel­tä, että toi­sin kuin aina jos­kus esi­te­tään, perus­tu­lo­ko­kei­lu­ja ei mis­sään tapauk­ses­sa pitäi­si aina­kaan aloit­ta vah­voil­la työt­tö­myy­sa­lueil­la. Eivät­hän esim. poh­jois­kar­ja­lai­set edes halua perus­tu­loa, jos äänes­tys­käyt­täy­ty­mi­ses­tä jotain voi tul­ki­ta. Perus­tu­lo­ko­kei­lu oli­si sen sijaan todel­la mie­len­kiin­toi­nen esim. tule­van Hel­sin­ki-Van­taa ‑yhdis­tel­män alu­eel­la (Espoo eläi­si ennal­laan ver­tai­lu­kun­ta­na). Nime­no­maan pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, jos­sa on ihmi­siä ja poten­ti­aa­li­sia mah­dol­li­suuk­sia myös lyhy­tai­kai­siin ja pie­ni­palk­kai­siin töi­hin, perus­tu­lon dynaa­mi­set vai­ku­tuk­set tuli­si­vat par­hai­ten esiin.

 13. Nur­mek­ses­sa sovel­let­tu mene­tel­mä työl­lis­ti huo­nom­min kuin Van­taal­la kokeiltu!”

  Jos ottai­si ver­tai­luun Espoon ja Van­taan? Saman­lai­sia Hel­sin­gin kau­pun­gi­no­sia­han ne ovat, kai 😉

 14. Mik­si­hän se tont­tien arpo­mi­nen ei ase­ta ihmi­siä eriar­voi­seen ase­maan? Niis­sä arpa­jai­sis­sa liik­kuu var­mas­ti 100x suu­rem­mat summat.

 15. Satun­nais­ta­mi­nen kuu­luu olen­nai­ses­ti kaik­keen (oikeas­ti mer­kit­tä­vään) lää­ke­tie­tees­sä tapah­tu­vaan tut­ki­muk­seen. Olen­nais­ta on ver­tail­ta­vien ryh­mien saman­kal­tai­suus muil­ta kuin tut­kit­ta­van muut­tu­jan osal­ta. Ilman satun­nais­ta­mis­ta poti­las­jouk­ko­jen välil­le muo­dos­tu­via ero­jen ei voi­da osoit­taa joh­tu­van itse tut­kit­ta­vas­ta muut­tu­jas­ta. Esi­mer­kik­si jos ver­ra­taan kah­ta eri hoi­to­me­ne­tel­mää siten että kah­ta eri hoi­toa anne­taan kah­des­sa eri sai­raa­las­sa, ver­tail­laan myös vält­tä­mät­tä sai­raa­lo­ja ja nii­den eri­lais­ta poti­las­jouk­koa. Eten­kin yhteis­kun­ta­tie­tei­siin sovel­let­tu­na tär­ke­ää on myös että tut­ki­mus teh­dään ajal­li­ses­ti yhtai­kai­ses­ti, jot­ta esi­mer­kik­si suh­dan­ne­muu­tok­set eivät sekoi­ta tuloksia. 

  Lisää voi lukea vaik­ka tääl­tä: http://en.wikipedia.org/wiki/Randomized_controlled_trial

  Sylt­ty jo mai­nit­si­kin että tont­tien arvon­ta aset­taa myös ihmi­set taval­laan eriar­voi­seen ase­maan. Samoin asuin­kun­nis­sa esi­mer­kik­si ter­vey­den­huol­to­pal­ve­lu­jen saan­nis­sa voi olla ero­ja, vero­äy­ri vaih­te­lee kun­nas­ta toi­seen jne jne. Tasa-arvoi­suus on lopul­ta­kin mel­ko suh­teel­lis­ta, mus­tan ja val­koi­sen lisäk­si har­maa­sä­vy­jä riit­tää, ja täs­sä asias­sa näki­sin että poten­ti­aa­li­nen hyö­ty ajaa ohi koet­tu­jen haittojen. 

  Mum­mo­ni kuo­li joi­tain vuo­sia sit­ten jät­täen kah­del­le lap­sel­leen perin­nök­si mökin ja osak­keen. Perin­tö­ve­ro on sit­tem­min las­ke­nut huo­mat­ta­vas­ti. Mis­sä tasa-arvo? Mikä tekee “ajal­lii­ses­ta eriar­voi­suu­des­ta” on hyväk­syt­tä­väm­pää kuin “pai­kal­li­ses­ta”? (Sel­ven­nyk­sek­si, en nyt oikeas­ti väi­tä että verot pitäi­si takau­tu­vas­ti mak­saa takai­sin, vaan argu­men­toin sen puo­les­ta että ehdo­ton tasa-arvoi­suu­den vaa­ti­mi­nen ei aina ole kovin järkevää.)

  Jos ja kun täl­lai­sia kokei­lu­ja ale­taan teh­dä (kuten toi­von), voi­si koet­tua epä­oi­keu­den­mu­kai­suut­ta ehkä vähen­tää käyt­tä­mäl­lä ryh­mä­jaot­te­lus­sa arvon­taa sosi­aa­li­tur­va­tun­nuk­sen vii­mei­sen nume­ron sijaan, jol­loin kukaan ei oli­si deter­mi­nis­ti­ses­ti tois­ta huo­nom­mas­sa ase­mas­sa. Epä­oi­keu­den­mu­kai­suu­den koke­mi­nen vähe­ni­si var­maan­kin myös jos eri ryh­mien yhteis­kun­nal­le koi­tu­vat kus­tan­nuk­set eivät eroai­si toi­sis­taan. Tämä tosin saat­tai­si rajot­taa lii­kaa tutkimusasetelmia..

 16. TILT!!!

  Hen­ri Wei­jo: Jos oli­sit ker­to­nut ennen vaa­le­ja, että vih­reis­sä on näin nero­kas ehdo­kas, niin oma ääne­ni ei olis men­ny huk­kaan wiki­puo­lu­eel­le. Ihan mah­ta­vaa! Tämä ket­ju on kyl­lä saa­nut minut pakah­tu­maan onnes­ta vaik­ka Osmo onkin yrit­tä­nyt vähän hiekoittaa…

  Tjm: Osmo selit­ti jo mik­si kun­nis­sa tapah­tu­vat kokei­lut on han­ka­lia. Aineis­too on vai­kea yleis­tää päte­mään koko val­tios­sa. Joku kei­no voi toi­mia just vaik­ka siel­lä Nur­mek­ses­sa. Jos täs­tä vede­tään joh­to­pää­tös, että se sopii myös muu­al­la voi­daan men­nä kun­nol­la metsään.

  En ymmär­rä kui­ten­kaan täl­lais­ten kokei­lui­den kri­ti­soin­tia tasa-arvo­mie­les­sä, kun suu­rin osa mei­dän poli­tii­kas­ta kes­kit­tyy juu­ri epä­ta­sa-arvoi­suu­den luon­tiin. Ote­taan joku ihmis­ryh­mä jos­ta pää­te­tään, että heil­le kuu­luu enem­män resurs­se­ja kuin muil­le (esim. maan­vil­je­li­jät, yksin­huol­ta­jat, telak­ka­teol­li­suus) ja sit­ten nii­tä resurs­se­ja ote­taan muil­ta ja anne­taan näil­le. Täs­sä kokees­sa ryh­mä on vaan valit­tu satunnaisesti.

 17. Min­kä­lai­sia etu­ja oltiin kokees­sa tarjoamassa?

  Jos se oli muo­toa “työl­lis­ty­nyt saa kol­me paket­tia hir­vit­tä­vän pahaa Elan­non kah­via, lef­fa­lip­pu­vi­hon ja ano­ra­kin”, tul­kin­taa on vai­kea ymmär­tää. Tai jos laki kiel­tää tämän, lakia on syy­tä muuttaa. 

  Jos taas kysees­sä on mer­kit­tä­vä rahal­li­nen panos tai tilan­ne, joka käy­tän­nös­sä tekee työ­nan­ta­jal­le fik­sum­mak­si pal­ka­ta paril­li­se­na kuin parit­to­ma­na päi­vä­nä syn­ty­neen, men­nään jo mie­les­tä­ni suo­hon. Tai jos työn­te­ki­jäl­le annet­tu rahal­li­nen etu on niin suu­ri, että hänen kan­nat­taa ottaa vas­taan myös palk­ko­ja ja työ­eh­to­ja pol­ke­vaa työ­tä vain tuon bonuk­sen saadakseen. 

  Työl­lis­ty­mi­nen ja työl­lis­ty­mät­tä jää­mi­nen ovat ihmi­se­lä­män vink­ke­lis­tä san­gen suu­ria asioi­ta, ja jos ase­tel­ma raken­ne­taan siten, että hyvään koriin arvo­tut käy­tän­nös­sä työl­lis­ty­vät ja muut eivät, ymmär­rän tilan­teen kohtuuttomuuden.

 18. Lyö­täi­siin 500 euroa kou­raan ja sanoit­tai­siin pääl­le, että ton­ni tulee vie­lä kou­raan kun löy­dät itsel­le­si vähin­tään puo­len vuo­den mit­tai­sen työsuhteen.

  Uto­pi­aa­han tuo yo. on mut­ta tup­paa jos­kus har­mit­ta­maan, kun hal­lin­toa on niin pirus­ti kerät­ty työt­tö­mien ympä­ril­le nol­la­pro­jek­tei­hin, joil­la ei juu­ri­kaan saa­da työl­lis­tet­tyä työt­tö­miä edes näen­näi­siin töihin.

 19. Lää­ke­tie­teel­li­ses­sä (kai­kes­sa) tut­ki­muk­ses­sa perus­a­se­tel­ma on: “Emme tie­dä, sel­vi­täm­me”. Poli­tii­kas­sa kaik­ki tie­tä­vät kai­ken. Kun kai­ken tie­tää on tut­ki­mi­nen turhaa.

 20. Tääl­lä puhu­taan edel­leen lil­lu­kan­var­sis­ta. Näis­sä työl­lis­tä­mis­ko­kei­lus­sa ym. koh­de­ryh­mä on aivan vää­rä, kan­nus­ti­non­gel­ma on aivan mar­gi­naa­li­nen. Meil­lä on ollut noususuh­dan­ne, jos­sa on val­lin­nut täys­töl­li­syys (ns. M. Fried­man­lais­ten kri­tee­rien mukaan, ja mui­den­kin). Jäl­jel­le jää­nyt pit­käiai­kais­työt­tö­myys (n.90%) on joh­tu­nut sii­tä, että noin vii­del­lä pro­sen­til­la työl­li­ses­tä työ­voi­mas­ta on niin vaka­va päih­de- tai mie­len­ter­vey­son­gel­ma, että työl­lis­ty­mi­nen avoi­mil­le työ­mark­ki­noil­le on mah­do­ton­ta. Usko­kaa jo. Tämä jouk­ko tuli­si lähes ilmai­sek­si töi­hin, jos pys­tyi­si. Olen itse ehdot­tan­nut SATA-komi­teal­le hie­man eri­lai­sia lääk­kei­tä, jos­sa kes­ki­ty­tään sai­rau­teen, eikä oirei­siin. Kat­so­kaa tilas­to­ja. Kyl­lä päih­de­riip­pu­vuus on voi­mak­kaam­paa kuin satun­nai­nen ns. kan­nus­tin, ja vie siis kan­nus­ti­men tehon. Työ­voi­ma­hal­lin­non avuk­si tar­vi­taan vah­vo­ja hoi­to­puo­len väliintuloja.

 21. Eli­na kir­joit­ti 28.11.2008 kel­lo 1:30

  Osmo,

  Sinun kan­nat­tai­si lait­taa tähän jokin esi­merk­ki, jon­ka avul­la asi­aa voi­si arvioida.” 

  Moik­ka.
  En ole Osmo, mut­ta vas­taan sil­ti. Tähän tai­si liit­tyä jokin sanan­las­ku­kin, mut­ta asiaan…
  Aika­naan, ‑90 luvul­la Uuden­kau­pun­gin telak­ka meni kon­kurs­siin. Pai­kal­lis­po­li­ti­kot päät­ti­vät, että telak­kaa oli hoi­det­tu vää­rin vii­mei­set sata vuot­ta ja ryh­tyi­vät toi­meen. Kau­pun­gin­hal­li­tus ja ‑val­tuus­to päät­ti­vät jat­kaa telak­ka­toi­min­taa kos­ka näin taat­tai­siin sekä tela­kan toi­min­ta tule­vai­suu­des­sa­kin että telak­ka­lais­ten toimeentulo.
  Lai­na­tak­se­ni eräs­tä kaik­ki­tie­tä­vää poli­tik­koa, niin näkee­hän sen sokea Reet­ta­kin, ettei tuo voi onnistua.
  Niin­hän sii­nä kävi, ja nopeas­ti. Varo­ja, varo­ja mit­kä oli­si tar­vit­tu kipeäs­ti muu­al­la­kin, pol­tet­tiin täy­sin toi­vot­to­maan yritykseen.
  Yri­tin, mut­kan kaut­ta, kas kun en ollut kun­nal­lis­po­li­tii­ka­sa muka­na muu­ta kuin mak­sa­ja­na, enkä myös­kään ole telak­kains­si, vih­jail­la että elkää nyt hel­ve­tis­sä. Oli­si tul­lut hal­vem­mak­si mak­saa tela­kan vaki­nai­sil­le duu­na­reil­le palk­ka suo­raan kotiin lisi­neen, mut­ta tämä­hän ei käy. Mones­ta­kaan syystä.

 22. Vali­tuil­la kokei­lua­lueil­la työn­ha­ki­jat oli­si­vat saa­neet eräi­tä etu­ja työl­lis­ty­mi­ses­tään satunnaisesti. ”

  Min­kä­lai­sia etu­ja tar­kal­leen ottaen?

  Satun­nais­ko­keet ovat hyvä jut­tu ja nii­tä pitäi­si teh­dä olet­taen, että joku on miet­ti­nyt huo­lel­li­ses­ti tilan­teen läpi, sil­lä esim. lää­ke­tie­tees­sä ja luon­non­tie­teis­sä yleen­sä mui­den muut­tu­jien vakioi­mi­nen on helpompaa.

 23. Mitä se sinua hait­taa, jos naa­pu­ri­si saa parem­mat edut jos sinä kui­ten­kin saat enti­set edut?

  No vaik­ka sik­si että ihmis­ten ja ihmi­sa­pi­noi­den luon­toon kuu­luu ihan bio­lo­gi­se­na vais­to­na saman­lai­sen koh­te­lun vaa­ti­mus. Meis­sä on olen­toi­na sisään­ra­ken­net­tu vais­to joka vaa­tii joko huo­not edut kai­kil­le tai hyvät edut kai­kil­le, mut­ta mis­sään nimes­sä ei niin että huo­not edut joil­le­kin ja hyvät joil­le­kin toisille.

  Jos koea­pi­noil­le antaa banaa­ne­ja, molem­mat ovat tyy­ty­väi­siä, ja samoin jos niil­le antaa kurk­ku­ja, mut­ta anna­pa toi­sel­le kurk­ku ja toi­sel­le banaa­ni niin kur­kun saa­nut vis­kaa sen heti sil­mil­le­si. Huo­nom­pi pal­kin­to — vaik­ka se oli­si itses­sään ns. toi­vot­ta­va — aiheut­taa heti viha­reak­tion sen anta­jaa vastaan.

  http://www.sciam.com/article.cfm?id=why-children-like-to-share

 24. Osmo sinä olet nyt avai­a­se­mas­sa SATA-komi­teas­sa! Run­no vih­rei­den perus­tu­lo läpi. Se on lähes oikea mal­li. Jos sitä ei saa­da nyt, menee taas pari suku­pol­vea mul­tiin, ennen kun perus­tu­lo saadaan.

  Perus­kou­lu oli muu­ten kou­lu­jär­jes­tel­män romu­tus­ta. Olen ollut sekä kan­sa­kou­lus­sa että perus­kou­lus­sa, joten voin arvioi­da molem­pia. Eikö asia voi­tai­si tun­nus­taa ja pala­ta vaik­ka enti­seen kan­sa­kou­luun? Ei kaik­ki halua lukea mais­te­reik­si, eikä sii­tä oikein hyö­tyä­kään ole.

 25. Jack kir­joit­ti 30.11.2008 kel­lo 14:30
  “Perus­kou­lu oli muu­ten kou­lu­jär­jes­tel­män romu­tus­ta. Olen ollut sekä kan­sa­kou­lus­sa että perus­kou­lus­sa, joten voin arvioi­da molem­pia. Eikö asia voi­tai­si tun­nus­taa ja pala­ta vaik­ka enti­seen kan­sa­kou­luun? Ei kaik­ki halua lukea mais­te­reik­si, eikä sii­tä oikein hyö­tyä­kään ole.”

  Eivät kaik­ki luek­kaan mais­te­reik­si, mut­ta… kyl­lä kun­nol­li­sen poh­ja­kou­lu­tuk­sen tar­vit­see jokai­nen. Kan­sa­kou­lu oli, sotien jäl­keen, hätä­rat­kai­su kun ei parem­paa­kaan ollut varaa. Nyt on. Ilman hyvää, tai edes tyy­dyt­tä­vää, poh­ja­kou­lu­tus­ta kie­lis­sä ja mate­maat­ti­sis­sa aineis­sa on tuo­mit­tu luuseriksi.

 26. Tuo kokei­lu kos­ki niin sanot­tua työl­lis­ty­mis­bo­nus­ta. Pit­kään työt­tö­mä­nä olleel­le oli­si mak­set­tu työl­lis­ty­mi­ses­tä bonus­ta 500 euroa ker­ral­la tai toi­ses­sa vaih­toeh­dos­sa 100 euroa kuus­sa puo­len vuo­den ajan. Lisäk­si oli tar­koi­tus kokeil­la teho­tetg­tu­ja työ­voi­ma­toi­mis­ton palveluja.

 27. Pit­kään työt­tö­mä­nä olleel­le oli­si mak­set­tu työl­lis­ty­mi­ses­tä bonus­ta 500 euroa ker­ral­la tai toi­ses­sa vaih­toeh­dos­sa 100 euroa kuus­sa puo­len vuo­den ajan.”

  en kek­si mitään syy­tä mik­si kokei­lus­ta ei saa­tai­si jär­ke­vää tie­toa. en usko, että esim. pit­kä­ai­kais­työt­tö­mät las­ke­vat, että (var­sin­kin jos he sai­si­vat vain 100e) kan­nat­taa vena­ta, kun­nes täs­tä kokei­lus­ta tulee käy­tän­tö, jol­loin odo­tet­ta­vis­sa on enem­män rahaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.