Torontolaista kaupunkisuunnittelua

Ter­veisiä edelleen maakun­ta­hal­li­tuk­sen Torontonmatkalta.

Ontar­i­on provinssi on määrän­nyt nopeasti kas­va­van Toron­ton ympärille vihreän vyöhyk­keen (green belt) joka on käytän­nössä rajat­tu muun kuin maat­alouteen liit­tyvän rak­en­tamisen ulkop­uolelle. Vas­taavasti kehi­tys­su­un­nitel­mas­sa osoite­taan alueet, joille kasvu suunnataan.

Vihreä vyö myös kiristää Toron­ton kasvun kohti yhdyskun­tarak­en­teen Jat­ka lukemista “Toron­to­laista kaupunkisuunnittelua”

Onnittelut kehäradasta!

Hal­li­tus­ta pitää onnitel­la päätök­ses­tä toteut­taa sit­tenkin Kehära­ta aio­tus­sa aikataulus­sa. Merkit­tävä päätös hyvän asun­topoli­ti­ikan ja kestävän kehi­tyk­sen tiellä.

Samal­la Kehära­ta pudot­ti Kirkkon­um­men moot­toriten (kan­tatie 51) myöhem­mäk­si. Voisi kysyä, pitikö Jat­ka lukemista “Onnit­te­lut kehäradasta!”

Toronton ihmeellinen kasvu ja liikenne

Toron­ton alueen erään­lainen seu­tusu­un­nitel­ma on nimeltään ”growth plan”, kasvusu­un­nitel­ma. Se sisältää aika saman­laisia ele­ment­te­jä kuin maakun­takaa­va ja –suun­nitel­ma meil­lä, mut­ta ainakin puheista päätellen sen ohjaus­vaiku­tus on huo­mat­tavasti suurempi.
Kun kaupun­ki aikoo kas­vaa liki neljäl­lä miljoon­al­la Jat­ka lukemista “Toron­ton ihmeelli­nen kasvu ja liikenne”

Kanadan valikoiva maahanmuuttopolitiikka

Ter­veisiä Toron­tos­ta! Olen tääl­lä Uud­ed­n­maan­li­iton hal­li­tuk­sen matkalla tutus­tu­mas­sa yhden maail­man nopeim­min kas­va­van kaupunkialueen toimintaan.

Toron­tossa on meneilään val­ta­va maa­han­muut­ta­ji­in perus­tu­va kasvu. Alueelle muut­taa run­saat satatuhat­ta asukas­ta Jat­ka lukemista “Kanadan valikoi­va maahanmuuttopolitiikka”

Kunnallinen liikennevalvonta

Helsin­gin kaupun­ki on esit­tänyt lain­muu­tos­ta, joka tek­isi kun­nille mah­dol­lisek­si valvoa ylinopeuk­sia ja päin punaista val­oa ajamista valvon­takameroil­la ja sakot­taa sään­töjä rikko­van ajoneu­von omis­ta­jaa samaan tapaan kuin sakote­taan auton omis­ta­jaa väärin pysäköin­nistä. Tähän asti oikeusmin­is­ter­iössä on tätä vas­tustet­tu, mut­ta nyt min­is­teri Jat­ka lukemista “Kun­nalli­nen liikennevalvonta”

Vapaasta autoedusta on päästävä eroon

Jos aivan tosis­saan halut­taisi­in vähen­tää Suomen kasvi­huonepäästöjä, eräs help­po ja hal­pa tapa olisi luop­ua vero­tuk­ses­sa vapaan autoe­dun suosimis­es­ta. En tiedä mik­si val­tio suosii sitä, että osa palka­s­ta mak­se­taan anta­mal­la työn­tek­i­jän käyt­töön auton ilmaisek­si. Tämän muutenkin arve­lut­ta­van menet­te­lyn vihe­liäisin piirre on se, että auton käytön mar­gin­aal­i­hin­ta on tämän jäl­keen nolla. 

Ilmainen autoilu muut­taa vääristää käyt­täy­tymistä pahasti. Sil­loin kan­nat­taa men­nä auto­la aina vaik­ka junal­la pää­sisi mukavam­min ja vaik­ka junakyyti olisi auton aiheut­tamia kus­tan­nuk­sia halvem­pi. Autoe­dus­ta naut­ti­vat kiertävät tar­jousten perässä automar­ketista toiseen.

Ei riitä, että vero­tusar­voa vähän nos­te­taan; tulon­jako ei tässä ole se ongel­ma, vaan tuo ilmainen mar­gin­aa­likus­tan­nus. Joko vero­tusar­voa on nos­tet­ta­va niin paljon, että useim­mat luop­u­vat autoe­dus­ta tai vero­tus on muutet­ta­va todel­lisi­in käyt­tömääri­in perus­tu­vak­si niin, että jokainen ajet­tu kilo­metri mak­saa. Kätev­in­tä olisi yksinker­tais­es­ti kieltää vapaa autoe­tu palkanmaksumuotona.

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni klikkaa­mal­la tästä. 

Energiavero dieselpolttoaineeseen?

Mik­si VM:n virkamiehet halu­a­vat kohdis­taa hal­li­tu­so­hjel­maan­sisäl­tyvän ener­giaveron koro­tuk­sen lähin­nä dieselpolt­toaineen veroon? Onhan dies­se­lau­to esimerkik­si ilmastopoli­ti­ikan kannal­ta parem­pi kuin ben­sa-auto. Siis mitä ihmettä?

Ei se ympäristön kannal­takaan huono aja­tus ole, ja sitä voi vielä paljon parantaa.

Val­taosa dieselpolt­toaineesta kuluu kuor­ma- ja rek­ka-autois­sa. Ne ovat suomes­sa aliv­erotet­tu­ja siinä mielessä, etteivät Jat­ka lukemista “Ener­giavero dieselpolttoaineeseen?”

Kakkosasunnon verotuki

Nyt seu­raa jälkiviisautta,sillä sil­loin kun hal­li­tu­so­hjel­maan otet­ti­in main­in­ta kakkosasun­non verotues­ta, en minäkään tul­lut ajatelleeksi,kuinka hölmö jär­jeste­ly se oli.

Aja­tus kuu­lostaa hyvältä: kos­ka työtä on kasvukeskuk­sis­sa ja kos­ka moni työtön asuu kasvukeskusten ulkop­uolel­la, helpote­taan Jat­ka lukemista “Kakkosasun­non verotuki”