Kannatettava esitys tilojen vuokraamisesta

STM:n työryh­mä esit­tää, että julkiset sairaalat ja ter­veyskeskuk­set voisi­vat vuokra­ta tilo­jaan yksi­ty­isille ham­maslääkäreille lähin­nä ilta-aikaan.

Ei sitä ole nytkään kiel­let­ty. Se on käytän­nössä estynyt sil­lä, että hoi­dos­ta ei nykysään­nösten mukaan saa sairaus­vaku­u­tusko­r­vaus­ta. Kos­ka sairaus­vaku­u­tusko­r­vauk­set ovat aika vaa­ti­mat­to­mia, ilman säädös­muu­tok­si­akin, joku voi kek­siä vuokra­ta tilo­ja nykysään­nöil­läkin. Tätä taas on perustel­tu sil­lä, että tukea ei pidä mak­saa tuen päälle. Val­tio on jo tukenut investoin­ti­avus­tuksin tilo­ja. Tosin sairaaloille ei enää saa investointiavustuksia.

Minä yritin perus­palve­lu­min­is­ter­inä ajaa samaa asi­aa, mut­ta kos­ka sairaus­vaku­u­tus ei ollut min­un vas­tu­ul­lani, vaik­ka ne sairaalat oli­vatkin, en voin­ut tehdä ehdo­tus­ta. On jotenkin hul­lua, jos kel­lon tul­lessa 16 (tai jo vähän aiem­min) val­ot sam­mute­taan kun­nan omis­ta­man sairaalan leikkaus­saleista ja lääkärit siir­tyvät kadun toiselle puolelle sytyt­tämään val­ot yksi­tyis­sairaalaan ja sytyt­tävä t val­ot siel­lä. No, ei se tietenkään kir­jaimel­lis­es­ti ihan näin käy, mut­ta tilo­jen yhteiskäyt­tö tuot­taisi kuitenkin säätöjä ja myös tulo­ja kun­nille. Eri­tyis­es­ti täl­lä olisi merk­i­tys­tä pie­nil­lä paikkakun­nil­la, jois­sa on aikanaan isom­paa väestöä ajatellen investoitu vähän turhan suuri­in tiloi­hin. HYKS:iin tuskin yksi­ty­istä hoitoa mah­tu­isi sekään.

Kan­nat­taa huo­ma­ta, että tämä tekee ain­oas­taan mah­dol­lisek­si vuokra­ta tilo­ja, ei mitenkään velvoita siihen. Päätös­val­ta kuu­luu edelleen kun­nille. Täl­lä ei ole myöskään mitään tekemistä sen kanssa, onko hyvä, että maas­sa on yksi­ty­istä ter­vey­den­huoltoa, jota tue­taan sairausvakuutuksella.

Täl­lä esi­tyk­sel­lä ei tai­da kuitenkaan olla elin­mah­dol­lisuuk­sia, kos­ka sitä vas­tus­ta­vat pait­si ne, jot­ka eivät hyväksy yksi­ty­istä ter­vey­den­huoltoa lainkaan, myös yksi­tyiset lääkäri­ase­mat, jot­ka ovat investoi­neet paljon tiloihinsa.

43 vastausta artikkeliin “Kannatettava esitys tilojen vuokraamisesta”

 1. Olen samaa mieltä työryh­män ja sin­un kanssasi. Nyt tilanne on tosi­aan se, että jos esimerkik­si ter­veyskeskuk­sel­la on ylimääräisiä tilo­ja, niitä ei käytän­nössä voi vuokra­ta fys­ioter­apeu­ti­lle tuon sv-rajoituk­sen vuok­si. Sen sijaan kun­nan viras­to­talosta voidaan vuokra­ta tilat ja kas nyt fys­ioter­apeutin anta­mas­ta hoi­dos­ta voikin saa­da sv-korvauksen. 

  Mut­ta sit­ten tuleekin se iso mut­ta, mik­si ihmeessä yksi­tyiseen hoitoon pitää mak­saa sv-kor­vaus­ta ja sen seu­rauk­se­na näper­rel­lä työryh­män ehdot­ta­mal­la taval­la pien­ten yksi­tyisko­h­tien kanssa. Kuten Ode toteaa, kor­vaus­ta­so on mata­la ja aiheut­taa run­saasti hallinnol­lista työtä. Yksi­ty­istä hoitoa halu­aville on jo nyt yksi­ty­is­vaku­u­tuk­sia joten sen takia ei enää tarvi­ta yksi­tyisen hoidon sv-kor­vaus­ta. Jos kor­vauk­sista luovut­taisi­in, voitaisi­in sv-mak­sua alen­taa tai vai­h­toe­htois­es­ti kohdis­taa nyky­istä järkeväm­mäl­lä taval­la esimerkik­si lääkeko­r­vauk­si­in taik­ka lääkeko­r­vausten ja kun­nal­lisen mak­suka­ton yhdis­tämisen aiheut­tami­in kustannuksiin.

 2. Kun­nal­lis­es­ta ham­mashoi­dos­ta sen ver­ran, että kuinka­han tehokas­ta ham­mashoito on ollut, kun tup­paa ainakin min­un ham­paista ns. viimeisim­mät muovipaikat putoa­maan äkil­lisen kovan puraisun myötä. Olkootkin paikkaa­jana ollut kun­nalli­nen taik­ka yksityinen.

  Min­un mielestä ole mitään siinä ongel­mallista, että julkiset vas­taan­otot alka­isi­vat otta­maan vas­taan ei-julk­ista ja samal­la julk­ista asi­akas­mas­saa saman raken­nuk­sen sisään­tu­lon kautta.

  Herää vaan sel­l­ainen luu­lo, että mil­lä hin­nal­la julkiset lääketi­eteel­liset mit­ta­lait­teen vuokrat­taisi­in yksi­tyiseen käyt­töön. Kuin­ka jakaa kus­tan­nuk­set lait­tei­den suhteen.

  Lääketi­eteel­lisiä mittalaitteistoja
  säätelevät tarkat huolto- ja käyt­tö­tun­tio­hjeet esim. siten, että mon­tako tun­tia yhteiskunnan
  mak­samaa lääketi­eteel­listä laitet­ta on käytet­ty poti­lai­ta analysoitaes­sa. Sit­ten kun tun­nit ovat tulleet täy­teen laitet­ta käytet­täessä, niin
  laite lähtetetään kuin manu illal­liselle huoltoon taik­ka tutkit­tavak­si myöhempää arvioin­tia varten, että tuleeko laite kor­va­ta uudel­la. Näin vielä tänään.

  Lopuk­si helpo­tuk­sek­si, että ei nykypäivänä lait­teet eli “rauta” mitään
  mak­sa, vaan se ohjel­man työstö “rautaan” maksaa.

 3. Minä en nyt ymmär­rä, mik­sei kun­nan palkkalis­toil­la ole­vat (hammas)lääkärit voi tehdä töitä kun­nalle enää neljän jäl­keen? Ainakin ham­maslääkäreille on kuulem­ma sel­l­aiset jonot, että tekemistä kyl­lä olisi, jos vain tek­i­jöitä riittäisi.

 4. Meil­lä on eri­laisia säädök­siä ylitöistä, joil­la yritetään suo­jel­la työn­tek­i­jöitä kaik­il­ta niiltä kauheuk­sil­ta, joi­ta liian pitkät työpäivät aiheut­ta­vat. Sik­si ham­maslääkäri ei voi jatkaa iltavas­taan­otol­la kun­nan palveluk­ses­sa. Näil­lä pitk­istä työpäivistä johtuvil­la haitoil­la on se mie­lenki­in­toinen omi­naisu­us, että hai­tat pois­tu­vat, jos vai­h­taa työtä. Tekee yhtä työtä päiväl­lä ja toista illal­la. Ne pois­tu­vat siis myös, kun virkalääkäri muut­tuu illak­si yksityislääkäriksi.

 5. “Näil­lä pitk­istä työpäivistä johtuvil­la haitoil­la on se mie­lenki­in­toinen omi­naisu­us, että hai­tat pois­tu­vat, jos vai­h­taa työtä.”

  Näin­pä. Mut­ta onko vuorotyö kun­nan ham­maslääkärille mah­dot­to­muus? Nythän tässä ollaan menos­sa siihen, että kun­nan ham­maslääkäri voi jatkaa työtä samas­sa tilas­sa yksi­tyisenä neljän jäl­keen. Vain takkia täy­tyy vaihtaa.

  Minä en osaa pitää tätä kyl­lä kovinkaan kan­natet­ta­vana kehi­tyk­senä sen enem­pää yhteiskun­nan kuin työ­suo­je­lu­mielessä yksit­täisen työn­tek­i­jänkään kannalta.

 6. Tavalli­nen teknikko: Lait­teet pitäisi vuokra­ta markki­nahin­taan. Jos tämä hin­ta on alem­pi kuin käytöstä aiheutu­vat kus­tan­nuk­set, niin sit­ten niitä ei tietenkään pidä vuokra­ta laisinkaan.

  Riit­ta: Eli siis työn­tek­i­jää pitää suo­jel­la häneltä itseltään? Jokainen (varsinkin lääkäri) osaa kyl­lä arvioi­da ihan itse kan­nat­taako hänen tehdä mitäkin työtä ja kuin­ka pitkään.

 7. Peri­aat­teessa kyl­lä, mutta…

  Ote­taan­pa äärikär­jis­tet­ty esimerk­ki: Paikkakun­nal­la jolle on han­kala saa­da lääkäre­itä on vain 3 lääkäriä. Yksi näistä kolmes­ta päät­tää alkaa pitämään iltavas­taan­ot­toa julk­i­sis­sa tilois­sa ja hypätä pois kun­nan viras­ta. Nyt paikkakun­nalle syn­tyy lääkäri­va­je ja jonot pitenevät. Taval­liselle ihmiselle luo­daan näin tilanne että saat toki nopeasti hoitoa ter­veyskeskuk­ses­sa “kun­nan­lääkärin” toimes­ta kun­han maksat…

  Toisin sanoen yksi­tyisek­si siir­tymi­nen tehdään näin lääkäreille houkut­tel­e­va vai­h­toe­hto kun ei ker­ta tarvi hom­ma­ta vehkeitäkään ja työym­päristö on muutenkin tut­tu. Palkkakin on parem­pi (kipu pistää maksamaan).

  Eikö olisi järkeväm­pää kehit­tää julkisen puolen kyvykkyyt­tä hyö­dyn­tää julk­isia tilo­ja tehokkaam­min iltaisin ? Eikö peri­aate ole että kun­ta hom­maa vehkeet ja miet­tii tehokkaim­man tavan hyö­dyn­tää ne ? Eikö työtilois­sa ole myös val­tavasti välil­lisiä kulu­ja jot­ka yhteiskun­ta mak­saa ? Siinä olen täysin samaa mieltä että ei niitä tilo­ja kan­na­ta tyhjänäkään makuuttaa.

 8. “Riit­ta: Eli siis työn­tek­i­jää pitää suo­jel­la häneltä itseltään? Jokainen (varsinkin lääkäri) osaa kyl­lä arvioi­da ihan itse kan­nat­taako hänen tehdä mitäkin työtä ja kuin­ka pitkään.”

  Kyl­lä työ­suo­jelu enim­mäistyö­tun­timääri­neen läh­tee enem­pi siitä, että työn­tek­i­jää suo­jel­laan työ­nan­ta­jan kohtu­ut­tomil­ta vaa­timuk­sil­ta. Tässä on lais­sa ilmi­selvä por­saan­reikä, samaa työtä voi jatkaa, jos vain vai­h­taa työnantajaa.

  Lääkärien tapauk­ses­sa liian pitkät työpäivät ovat vaar­al­lisia myös poti­laille. Riit­tävä väsymyshän vas­taa humalaa enkä minä lääkäre­itäkään sel­l­aisi­na yli-ihmis­inä pidä, ettenkö hei­dän uskoisi tekevän työtä (esimerkik­si velko­jen painaes­sa päälle) liian väsyneinä.

 9. “Eikö olisi järkeväm­pää kehit­tää julkisen puolen kyvykkyyt­tä hyö­dyn­tää julk­isia tilo­ja tehokkaam­min iltaisin ?”

  Olen täs­mälleen samaa mieltä, mut­ta veikkaan, että tässä tule­vat laki tai ainakin työe­htosopimuk­set vastaan.

 10. Vuokraa pois vaan. Mut­ta sil­lä ehdol­la, että vuokraa­ja on 

  a) paikan virkalääkäri 

  b) hän ei saa tilaa vuokralle, jos viikko­tun­nit (tmv. viran velvoite) eivät ole täydet

  c) yksi lekuri ei käytä työaikaa ja siis vuokratuo­lia enem­pää kuin työaikala­ki sal­lii. (Vuokra-aika = lääkärille sal­li­tut ylityöt.)

  d) kohtaan b se lisäys, että virkavelvoitet­ta ei voisi tehdä osapäiväiseksi.

 11. En ole samaa mieltä min­is­terin ideasta. 

  Täl­lä het­kel­lä on val­lal­la yleinen usko myyt­ti­in, että yksi­tyi­nen on aina ja kaikissa olo­suhteis­sa tehokkaampi kuin julki­nen. Toisaal­ta on val­lal­la myös oikeis­to­hal­li­tuk­sen ide­ologi­nen yksi­ty­istämisvim­ma. Yhdessä nämä kak­si ovat saa­neet aikaan sen, että mitään julk­ista palvelua ei edes yritetä kehit­tää, vaan aina suo­raan ehdote­taan sen lopet­tamista ja kor­vaamista yksityisellä.

  Jos sama ener­gia, joka kun­nis­sa pan­naan ulkois­tamiseen ja kil­pailut­tamiseen käytet­täisi­in ole­mas­saole­vien, jo toimivien, omaa tuotan­toa ole­vien palvelu­jen tehostamiseen ja kehit­tämiseen, niin yksi­ty­istämi­nen ei ehkä lop­ul­ta olisikaan niin kan­nat­tavaa. Ainakaan taloudel­lis­es­ti, ide­ol­o­gis­es­ti se tietenkin kan­nat­taa aina.

 12. Jos alikäytössä ole­via kun­nan tilo­ja mietitään, voisiko koulu­jen (ja muiden laitosten) ruuan­laiton yksi­ty­istää? Onko­han sel­l­aista kokeiltu? 

  Point­ti olisi, että koulu saisi tun­tu­van alen­nuk­sen ruokaku­luis­taan, kos­ka fir­ma mak­saisi vuokraa keit­tiöstä ja sen lait­teista. Fir­ma taas möisi ruokaa pait­si “oma­lle” koul­ulle myös muille laitok­sille, kouluille, työ­paikoille, kaup­poi­hin tai vaik­ka kirkon ruoka-avulle.

  Taitaa tosin Suo­mi olla niin täyn­nä laitoskeit­tiöitä, että kovin kum­moista vuokraa ei voisi pyytää. Ja vaik­ka tehost­a­mi­nen vähen­täisi keit­tiöi­den määrää, mitä koulut lisäti­lal­la tek­i­sivät, kun niil­lä pikem­min tun­tuu ole­van liikaakin tilaa? Jos­sain van­haikodis­sa lisäti­lalle var­maan käyt­töä kyl­lä löytyisi.

 13. Ongel­mana tässä on tietämät­tömyys ja ymmärtämättömyys.

  Nyt jo julki­nen sek­tori omis­taa merkit­tävästi yksi­ty­istä palvelun­tuotan­toa kuten Dia­co­ria. Jos kun­nat vuokraisi­vat tilo­jaan lääkäreille yksi­ty­is­toim­intaan sil­loin kun nuo tilat eivät ole muus­sa käytössä, tulisi kun­nille lisää tulo­ja, tip­puisi­vat yksi­ty­is­ten lääkäri­asemienkin vuokrat kil­pailun kas­vaes­sa ja lääkäris­säkäyn­ti halpenisi. Vas­taan­ot­to­huoneen vuokra lääkäri­ase­maketjuil­la vai­htelee välil­lä 15–40 pros­ent­tia lääkärin liike­vai­h­dos­ta. Sama on pros­ent­tio­su­us myös lääkäril­lä käyn­nin hinnasta. 

  Tyhjiä vas­taan­ot­to­huonei­ta ja myös leikkaus­sale­ja iltaisin löy­tyy myös hyk­sistä, tyk­sistä, tay­sista, oysista ja kysista, ei ain­oas­taan pie­niltä paikkakunnilta.

  Tätä ei tietenkään saa­da onnis­tu­maan, kos­ka yksi­tyiset lääkäri­ase­maketjut häviäi­sivät siinä merkit­tävästi, yksit­täi­nen kansalainen ja luul­tavasti lääkärikin voit­taisi­vat. Lisäk­si ongel­mana on ide­ologi­nen vas­tus­tus vail­la jär­jen hiven­tä: ei vuokra­ta ahneille (HS:uusmarxilaisille) lääkäreille ja tien­ata rahaa julkiselle sek­to­rille vaan mielu­um­min mak­se­taan enem­män ter­veysfir­mo­jen osakkeenomistajille.

  Tuo kelan osu­us lääkäri­palkkios­ta ei muuten ole aina mikään mar­gin­aa­li­nen. Se on erit­täin merkit­tävä esimerkik­si nuorelle, joka psyki­a­trip­u­laises­sa maakun­nas­sa menee pakon sanele­m­ana yksi­tyiselle, jon­ka tun­nin vas­taan­oton 80 euron palkkios­ta saa kelal­ta reilut 30 e. Jos­sain leikkauk­ses­sa se ei olekaan merkit­tävä, ter­vey­den­huolto­han muutenkin julk­isu­udessa tarkoit­taa pelkästään leikkauksia.

 14. “Jos alikäytössä ole­via kun­nan tilo­ja mietitään, voisiko koulu­jen (ja muiden laitosten) ruuan­laiton yksi­ty­istää? Onko­han sel­l­aista kokeiltu?”

  Ainakin Tam­pereel­la tilanne on (kiitos tilaa­ja-tuot­ta­ja ‑mallin) sel­l­ainen, että Tam­pereen ate­ria tekee ruoat koulu­jen ja päiväko­tien laitoskeit­tiöis­sä. Työn­tek­i­jät ovat niitä samo­ja työn­tek­i­jöitä ja ymmärtääk­seni Tam­pereen ater­ian omis­taa Tam­pereen kaupun­ki. Uskoisin, ettei ole kuin ajan kysymys, että tuo­ta kil­pailute­taan ja joi­hinkin laitoskeit­tiöi­hin tulee jonkun yksi­tyisen fir­man henkilöstöä. 

  Bus­sil­in­jo­ja­han kaupun­ki on jo kil­pailut­tanut ja yksi­ty­is­ten liiken­nöimi­in bus­sei­hin mah­tuu lehti­ti­eto­jen mukaan kol­met las­ten­vaunut (ei paha, kun aika usein jää äite­jä lapsi­neen pysäkille).

  Asia ei ole niin kamala, kun on annet­tu ymmärtää. Päivähoidon ja Tam­pereen ater­ian kesken on sovit­tu tiet­ty hin­ta yksit­täiselle ate­ri­alle. Päiväkotei­hin onkin tänä vuon­na tul­lut enem­män lap­sia kuin on bud­je­toitu. Sovit­tua ater­ian hin­taa ei voi­da kum­minkaan laskea, vaan rahat tähän on pakko ottaa jostain muualta.

 15. Riit­ta: Työn­tek­i­jää ei tarvitse suo­jel­la työ­nan­ta­jan kohtu­ut­tomil­ta vaa­timuk­sil­ta yhtään enem­pää kuin asi­akas­takaan kaup­pi­aan kohtu­ut­tomil­ta vaa­timuk­sil­ta. Me ei tarvi­ta mitään hin­takat­toa pöytäli­inoil­la, kos­ka jos pöytäli­ino­ja myy­dään liian kalli­il­la, niitä ei ole mikään pakko ostaa. Samal­la taval­la, jos työstä mak­set­tu kor­vaus ei ole riit­tävä työstä aiheutu­van mieli­pa­han kor­vaamisek­si, niin työtä ei tarvitse ottaa vas­taan. Lääkärei­den ollessa kyseessä tämä keskustelu on täysin absur­di, kos­ka lääkärei­den ase­ma työ­markki­noil­la on poikkeuk­sel­lisen hyvä.

  Laki on siis huono, mut­ta täysin vas­takkaises­ta syys­tä kuin mitä esität. Por­saan­reikä on oikeas­t­aan se ain­oa osa mis­sä on järkeä.

  En ymmär­rä tätä väsymyk­sen ja humalan rin­nas­tamista argu­ment­ti­na työ­suo­jelu­lain­säädän­nön puoles­ta. Lääkärit eivät tule humalas­sa töi­hin. Mik­si ole­tat, että he tuli­si­vat sinne väsyneinä, jos näi­ti lake­ja ei olisi?

  ““Eikö olisi järkeväm­pää kehit­tää julkisen puolen kyvykkyyt­tä hyö­dyn­tää julk­isia tilo­ja tehokkaam­min iltaisin ?”

  Olen täs­mälleen samaa mieltä, mut­ta veikkaan, että tässä tule­vat laki tai ainakin työe­htosopimuk­set vastaan.”

  ??!?! Eli olet täs­mälleen samaa mieltä, että laki ja työe­htosopimuk­set ovat huonoja?

  Timo: Oon osaltaan samaa mieltä. Olisi tot­takai järkevää, että sairaaloille annet­taisi­in mah­dol­lisu­us käyt­tää tilo­jaan mah­dol­lisim­man tehokkaasti. Tämä ei ole ris­tiri­idas­sa sen kanssa, että kun­nat voivat halutes­saan myös vuokra­ta tilat ulkop­uolisille. On han­kalaa kuvitel­la, että kun­nan omis­tamien tilo­jen käytön tehos­tu­mi­nen olisi pois yhteis­es­tä hyvästä.

 16. Art­tu & Riit­ta: Minus­ta riit­ta on oike­as­sa. Ainakin omat koke­muk­seni puhu­vat erit­täin voimakkaasti sen puoles­ta että ei lääkäreil­lä ole itsekon­trol­lia oman jak­samisen­sa suh­teen. Rahaa tehdään karusti omas­ta jak­samis­es­ta piit­taa­mat­ta jos vain tilaisu­us on tar­jol­la. Tosin myön­nän ettei min­ul­la ole tilas­to­ja, ain­oas­taan omat kokemukset.

  Mik­si kun­nat eivät siis järkkää ns. ylimääräistä ham­maslääkäripäivystys­tä jos tarvet­ta on ? Käsit­tääk­seni työ­nan­ta­jal­la on oikeus määrätä työn­tek­i­jät ylitöi­hin ? Tämähän ei kuitenkaan lääkärei­den kanssa onnis­tu kos­ka lääkärit saat­taisi­vat vaik­ka pahas­tua, kat­sos kun rahaa saa enem­män jos sama tehdään yksityisesti…

  Ps. kävin muu­ta­ma vuosi yksi­tyisel­lä ham­maslääkäril­lä sun­nun­taina kun reikä alkoi vihloa. Lääkäri diag­nosoi purenta­vian ja ker­toi kor­jaa­vansa sen 5000 markalla. Jokin aika sit­ten menin kun­nal­liselle joka (erit­täin onnis­tunut­ta) puudu­tus­ta odotel­lessa vilka­isi sitä ja sanoi: “onhan siinä vähän (kuvit­tele­lati­nankieli­nen­sana), mut­ta ei tuom­moista kan­na­ta alkaa korjaamaan…”

  Ps2. Osmo: Kyl­lä, vas­tus­tan yksi­ty­istä lääkäri­toim­intaa läh­es­tulkoon kat­e­goris­es­ti. En ole juuri koskaan saanut hyvää palvelua yksi­tyiseltä mut­ta hyvin usein eri­no­maista kun­nal­liselta (ter­veyskeskus­mak­sun hin­nal­la…) Tiedän myös paljon lääkäre­itä joiden rahas­tus yksi­tyisenä yhteiskun­nan avus­tuk­sel­la kor­peaa tosis­saan. Lääkärin ammat­ti on ihan tavalli­nen vaa­ti­va ammat­ti, ei mitään eri­ty­istä jota pitää paapoa ja antaa erivapauksia.

 17. Timo, ker­ropa miten Suomen valvo­tu­in­ta, pom­potel­luin­ta ja säädel­ly­in­tä ammat­ti­laista, lääkäriä, paapotaan. Lääkäri on erit­täin tyy­tyväi­nen jos saa har­joit­taa ammat­ti­aan sil­lä autono­mi­al­la, mitä sähkömies omaansa. Ei kukaan sano sähkömiehelle, että lai­ta ne johdot tois­in­päin tai että rajo­ta vähän tuo­ta maadot­tamista, ahne sika. Eikä kukaan vali­ta kun sähkömies tekee illal­la vähän lisätöitä, vieläpä pimeästi.

  Ihmisen tun­nepo­h­jainen argu­men­toin­ti näinkin vakavas­ta asi­as­ta täysin ilman asiantun­te­mus­ta his­to­ri­al­lisen pain­o­lastin värit­täessä näke­mys­tä kirkkaan­punaisek­si on enem­män kuin ikävää.

 18. Tämä johtaa vain julkisen ter­vy­den­hoidon romut­tumiseen. Päiväl­lä lääkäri pistää poti­laan hoito­jonoon ja kehot­taa tule­maan illal­la yksityispotilaana.

  Eli jol­la on varaa mak­saa pääsee ohi jonos­sa ja vara­ton kuolee jonoon.

  Nythän näi­den vajaakäytöl­lä ole­vien sairaaloiden ongel­ma on , ettei ole poti­lai­ta , ei se, ettei lääkäre­itä saa­da töihin

 19. ““Eikö olisi järkeväm­pää kehit­tää julkisen puolen kyvykkyyt­tä hyö­dyn­tää julk­isia tilo­ja tehokkaam­min iltaisin ?”
  Olen täs­mälleen samaa mieltä, mut­ta veikkaan, että tässä tule­vat laki tai ainakin työe­htosopimuk­set vastaan.”
  ??!?! Eli olet täs­mälleen samaa mieltä, että laki ja työe­htosopimuk­set ovat huonoja?

  En minä niinkään kir­joit­tanut. Laki vain antaa työn­tek­i­jälle oikeu­den kieltäy­tyä ylitöistä ja työe­htosopimuk­sis­sa on sovit­tu työa­joista. En tiedä miten lääkäreil­lä tuo menee (joku parem­min tietävä voi ker­toa), mut­ta ainakin oman alani työe­htosopimuk­ses­sa lukee, että työ tehdään ark­isin päivä­saikaan (ei siis iltaisin tai viikonloppuisin). 

  Kun maas­sa on muutenkin lääkärip­u­la, niin työe­hto­jen huonon­tamisyri­tyk­ses­tä julkisel­la puolel­la ei seu­raa kuin lakko ja työn­tek­i­jöi­den siir­tymistä yksi­tyiselle. Sekään ei ole hyvä asia.

 20. Riit­ta: Laki (tai työe­htosopimus) ei anna työn­tek­i­jälle oikeut­ta kieltäy­tyä ylitöistä. Tämä oikeus on työn­tek­i­jäl­lä ilman laki­akin. Laki vie työn­tek­i­jältä oikeu­den tehdä ylitöitä, sekä työ­nan­ta­jal­ta oikeu­den teet­tää ylitöitä.

  Työe­hdot siis paranevat, jos työn­tek­i­jäl­lä on oikeus tehdä ylitöitä.

 21. Työe­htosopimus ei ole yksipuo­li­nen vaan kun­nal­lis­ten lääkärei­denkin työe­htosopimuk­sen toinen osa­puoli on julki­nen yheteisö.
  Kyl­lä kaik­ki sopimuk­set ovat olleet muutet­tavis­sa, sinne hävi­sivät paper­imeis­ten juhan­nus-ja joulu­va­paatkin ja mon­et muut asi­at on muutettu.

  Lääkäreil­lä on vain se etu, että se on suurin eduskun­ta­puolue ja myös mon­et kun­ta-alan päät­täjät ovat lääkäreitä.

  Sik­si mitkään muu­tok­set lääkärei­den sopimuk­si­in eivät men­esty, kuka­pa kaverin etu­ja heiken­täisi, kuten Soin­in­vaarakin itse totesi.

 22. Art­turi Björk “tietää”, että lääkärit eivät tule töi­hin humalas­sa, eivätkä var­masti tulisi töi­hin väsyneenäkään.

  Hänel­lä on oletet­tavasti vas­taus valmi­ina myös siihen, miten toim­i­taan, jos lääkäri kuitenkin tulee töi­hin humalas­sa tai väsyneenä ja tekee sen seu­rauk­se­na hoitovirheen, jos­sa joku kuolee, vam­mau­tuu, tai saa muu­ta haittaa.

  Ole­tan, että (jos Art­turi Björk ylipäätään pitää ihmisen, vieläpä lääkärin, ere­htyväisyyt­tä ja hoitovirheitä mah­dol­lisi­na) vas­taus on jok­seenkin sen suun­tainen, että “hoitovirheestä johtu­van vahin­gon (kuole­ma, vam­mau­tu­mi­nen, muu hait­ta) voi hyvit­tää vahin­gonko­r­vauk­sel­la eli rahalla”.

  Minä kat­son edelleen, että ihmi­nen on ere­htyväi­nen, ja jos ei hän­tä itseään, vähin­täänkin mui­ta ihmisiä voidaan hänen ere­htyväisyy­deltään kohtu­ullisin keinoin pyrk­iä suojaamaan.

 23. “Jos kun­nat vuokraisi­vat tilo­jaan lääkäreille yksi­ty­is­toim­intaan sil­loin kun nuo tilat eivät ole muus­sa käytössä, tulisi kun­nille lisää tulo­ja, tip­puisi­vat yksi­ty­is­ten lääkäri­asemienkin vuokrat kil­pailun kas­vaes­sa ja lääkäris­säkäyn­ti halpenisi.”

  Hyvä point­ti joka harvem­min tulee julkises­sa keskustelus­sa esille. Lääkäri­ase­mat eivät useinkaan itse tuo­ta (lähellekään kaikkia) ter­vey­den­huol­lon palvelui­ta, vaan lähin­nä hyvää organ­isoin­tia, imagoa, tilo­ja ja poti­lasti­eto­jär­jestelmä­palve­lut. Lääkäri­ase­mal­la työsken­telee itsenäisenä ter­vey­den­huol­lon palvelu­jen tuot­ta­jana lääkäriyrit­täjä, joka jakaa yrit­täjäriskin lääkäri­ase­man kanssa s.e. jos mak­su poti­laal­ta jää saa­mat­ta, lääkäri­ase­ma menet­tää vuokra- ja laitoso­su­u­den, ja lääkäri palkkionsa.

  Yksi­tyisen lääkäriyrit­täjän on järkevää liit­toutua yksi­tyisen ter­veyspalveluy­htiön kanssa kos­ka lääkäri­asemil­la on asi­akasvir­rat valmi­ina. Lääkäri­ase­ma pystyy neu­vot­tele­maan itselleen hyvän kat­teen kos­ka kil­pailua ei oikein ole.

  Nyt jos kun­nalli­nen ter­veyskeskus / alue­sairaala pysty­isi tar­joa­maan sekä tilat että vas­taan­ot­topalve­lut, se madal­taisi kevyen organ­isaa­tion lääkäriyrit­täjien markki­noil­letu­lokyn­nys­tä ja vaiku­tus olisi juurikin tuo mitä LK esitti.

 24. Sat­un­nainen vihreä: Äh ymmär­sit väärin. Luuletko, että vaik­ka meil­lä ei olisi lakia (onko sel­l­aista edes?), joka kieltäisi lääkäriltä ammatin har­joit­tamisen humalas­sa tästä tulisi ongel­ma sairaalois­samme? Ainakin lääkärien työn­tan­ta­jil­la on kan­nus­timet pitää työkyvyt­tömät lääkärit ovien ulkop­uolel­la. (Aivan kuten mil­lä muul­la alal­la tahansa.)

  Tot­takai lääkäri voi ere­htyä. Point­ti oli, että laki ei vähen­nä tätä ere­htymisen mah­dol­lisu­ut­ta olen­nais­es­ti. Laista on hait­taa sil­loin, kun se kieltää yhteiskun­nan kokon­aishyö­tyä kas­vat­ta­vat valinnat.

 25. “Kyl­lä kaik­ki sopimuk­set ovat olleet muutet­tavis­sa, sinne hävi­sivät paper­imeis­ten juhan­nus- ja joulu­va­paatkin ja mon­et muut asi­at on muutettu.”

  Paper­im­iehiltä on kovaa vauh­tia häviämässä myös työ­paikat. Lääkäreil­lä ei täl­laista kan­nustin­ta ole suos­tua omien työe­hto­jen­sa heikentymiseen.

 26. Art­turi Björk: Ok. Kär­jistin vähän, kun näyt­ti siltä, että näkökul­masi oli melko yksinkertaistava.

  Kir­joi­tat, että työ­nan­ta­jil­la on kan­nus­timet pitää työkyvyt­tömät lääkärit ovien ulkop­uolel­la. En ole tästä luon­nol­lis­es­tikaan eri mieltä, mut­ta pyrin aiem­mal­la kom­men­til­lani hake­maan sitä, mis­tä ne kan­nus­timet (työ­nan­ta­jalle ja/tai lääkärille itselleen) tule­vat. Maineen mene­tyk­ses­tä, vahin­gonko­r­vauk­sista? Laista?

  (Yllä maini­tut ovat ulkoisia kan­nus­timia. Moraa­li­nen eli sisäi­nen kan­nustin on molem­mis­sa tapauk­sis­sa peri­aat­teessa sama.)

  Pysyn kan­nas­sani, eli:
  — lääkäritkään eivät ole yli-ihmisiä, jot­ka arvioi­vat itse omat toimen­sa ere­htymät­tömästi (tästä emme siis ole eri mieltä),
  — tähän “sisäiseen” eli itsearvioin­ti­in ver­rat­tuna ulkois­es­ti määritel­ty työaikala­ki voi vähen­tää ere­htymisen mah­dol­lisuuk­sia “olen­nais­es­ti”,
  — ei ole saman­tekevää lop­putu­lok­sen kannal­ta, minkä tason ulkois­t­en määräys­ten (laki, työ­nan­ta­ja, sosi­aa­li­nen paine tms.) varas­sa toimitaan.

 27. Julkisen edun ja yksi­tyisen ahneu­den yhteenso­vit­ta­mi­nen on kaikki­nen­sa mon­imutkainen ja pul­malli­nen kysymys. Tässä tapauk­ses­sa ei vähiten lääkärineti­ikan ja lääkärin toimin­nan puolueet­to­muu­den kannal­ta. Ks. esim. http://www.teo.fi/FI/Palveluiden_asianmukaisuus/Ratkaisulyhennelmat/Sivut/Laakarinesteellisyys.aspx
  Jos yksi­tyi­nen ja julki­nen intres­si majoite­taan vielä saman katon alle, eet­tiset ja legit­imi­teet­tion­gel­mat tuskin nykyis­es­tä ainakaan vähenevät.

 28. Sat­un­nainen vihreä:

  Yksi­tyisen yri­tyk­sen kohdal­la työn­tan­ta­jan kan­nus­timet tule­vat siitä, että asi­akkaat luul­tavasti vähen­tävät käyte­jään lääkäri­ase­mal­la, jos­sa on sat­tunut hoitovirhe lääkärin humalan takia. Osak­keen­o­mis­ta­jat tuskin katso­vat hyväl­lä yri­tyk­sen johtoa, joka ei ole osan­nut vali­ta henkilöstöään parem­min tai valvoa työn­tek­i­jöi­den työkykyä. Viimekädessä asi­akas, joka toteaa lääkärin ole­van humalas­sa voi kieltäy­tyä hoi­dos­ta. (Ei tietysti toi­mi nuku­tuk­ses­sa / koko­var­talop­u­udu­tuk­ses­sa.) Vahin­gonko­r­vauk­set ovat var­masti myös merkit­tävä kan­nustin. Uskon kuitenkin, että tärkein kan­nustin ei ole taloudelli­nen vaan, että työ­nan­ta­ja välit­tää asi­akkaistaan sen ver­ran, että ei halua aiheut­taa heille vahinkoa.

  Julkisel­la puolel­la kan­nus­timet työ­nan­ta­jan kan­nus­timet ovat luon­nol­lis­es­ti heikom­mat, mut­ta väit­täisin niiden ole­van silti riit­tävän suuret. (Vahin­gon kor­vauk­set hoitovirheestä eivät vaiku­ta julkisel­la puolel­la kan­nus­tim­i­na.) Sairaalan­jo­hta­ja voi menet­tää työ­paikkansa, jos häneltä menee luot­ta­mus. Samat “inhimil­liset” kan­nus­timet vaikut­taa tietysti julkisel­la kuin yksi­tyisel­läkin puolella.

  Riip­pumat­ta siitä onko meil­lä riit­täviä kan­nus­timia lääkäreille tul­la töi­hin työkyky­is­inä olen sitä mieltä, että työaikala­ki on äärim­mäisen type­rä laki tähän tarkoituk­seen. Lääkäri­hän voi väsyä vaik­ka kat­so­ma­l­la telkkaria yömyöhään ja tuhannes­ta muus­ta syys­tä, joi­ta lail­la ei pystytä kon­trol­loimaan. Sen sijaan työaikala­ki estää lääkärin pitkät työpäivät sil­loinkin kun ne eivät aiheuta vaaraa hänen poti­lailleen. Uskon, että lain tekemä hait­ta on huo­mat­tavasti hyö­tyjä suurem­pi. (Samal­la taval­la kuin lääke­tur­val­lisu­us­la­ki tap­paa enem­män ihmisiä viivästyt­tämäl­lä uusien lääkkei­den tuloa markki­noille, kuin mitä se pelas­taa lääkkei­den haittavaikutuksilta.)

 29. Yksi­tyisen lääkäri­ase­man vrheet eivät tule julk­isu­u­teen , sil­lä yksi­tyi­nen ostaa asi­akkaan hiljaiseksi.
  Sopimuk­sen sank­tiot ovat yleen­sä sen ver­ran kovat, että löysyinkin suu pysyy supussa.
  Ja kun julkisen alan lääkäri tekee omaa yrit­täjä­työtä julkisen sairaalan välineil­lä, hoito­henkilökun­nal­la, lääkkeil­lä etc niin tulee ongel­ma myös jälkiseu­rauk­sien hoidon vas­tu­us­ta. Esim jos sairaal­abak­teeri iskee niin oliko vika lääkärin hygien­i­as­sa vai sairaalan hunos­sa siivouksessa ?

  Kyl­lä tässä on eli­itin kom­pus kysymyk­sessä: Lääkäreile ollaan palaut­ta­mas­sa tuo­ta van­haa saavutet­tua etua eli oikeut­ta pitää omai poti­lai­ta julkises­sa sairaalas­sa ja toisaal­ta ns parem­malle väelle ohi­tuskaistaa jono­jen ohi

 30. Art­turi Björk: Aivan, tämän­su­un­taisia ne kan­nus­teet ovat, ja ne ovat joka tapauk­ses­sa hyvät ole­mas­sa. Eri kan­nus­timet (sosiaaliset/yhteiskunnalliset nor­mit) myös täy­den­tävät toisi­aan. (Pitänee silti maini­ta sekin mah­dol­lisu­us, että on myös toiseen suun­taan vaikut­tavia kannusteita.)

  Joutunemme tyy­tymään saman­mielisyy­teen siitä, että olemme erim­ielisiä aiheesta tarvi­taanko lääkäreille työaikalakia.

 31. “Jos yksi­tyi­nen ja julki­nen intres­si majoite­taan vielä saman katon alle, eet­tiset ja legit­imi­teet­tion­gel­mat tuskin nykyis­es­tä ainakaan vähenevät.”

  Yksi­tyi­nen ja julki­nen intres­si elävät jo nyt saman julkisen ter­vey­den­huoltosateen­var­jon ja usein saman fyy­sisen katon alla täysin riip­pumat­ta siitä minkälaiseen ratkaisu­un tässä tilakysymyk­sessä päädytään.

  Julki­nen palvelun­tuot­ta­ja ostaa tyyp­il­lis­es­ti yksi­tyiseltä palvelun­tuot­ta­jal­ta tukkuhin­taan niitä hoito- ja diag­noos­i­toimen­piteitä joi­ta sen ei kan­na­ta tuot­taa palkkaa­mal­la lääkäre­itä virkasuhteeseen.

  Käytän­nössä siis ter­veyskeskuk­ses­sa tai alue­sairaalas­sa poti­lai­ta vas­taan­ot­ta­va lääkäri voi hyvinkin viran­halti­jan sijaan olla itsenäi­nen ammat­in­har­joit­ta­ja, osakey­htiö, vuokrayri­tyk­sen työn­tek­i­jä tai jonkin­lainen kom­bi­naa­tio näistä. Palve­lut voidaan tuot­taa myös ali­hank­in­taketjua käyttäen.

 32. Nim­imerk­it Timo ja Liian van­ha kir­joit­ta­vat tästä tilo­jen vuokraamis­es­ta taval­la, jos­ta pitäisi kir­joit­taa, kun kytyään, tuleeko sairaus­vaku­u­tuk­sen ylipän­sä mak­saa yksi­tyis­es­tä hoi­dos­ta tai pitäisikö yksi­tyi­nen hoito peräti kieltää, kuten Kanadassa.

  Yksi­tyisessä hoi­dos­sa pääsee mak­samal­la ohi julkisen hoidon jono­jen ihan siitä riip­pumat­ta, miten kiin­teistö­jen vuokraamis­es­ta sovitaan.

 33. Spot­tu kir­joit­ti: “Käytän­nössä (…) ter­veyskeskuk­ses­sa tai alue­sairaalas­sa poti­lai­ta vas­taan­ot­ta­va lääkäri voi hyvinkin viran­halti­jan sijaan olla itsenäi­nen ammat­in­har­joit­ta­ja, osakey­htiö, vuokrayri­tyk­sen työn­tek­i­jä tai jonkin­lainen kom­bi­naa­tio näistä. Palve­lut voidaan tuot­taa myös ali­hank­in­taketjua käyttäen.”

  Tähän voi vain tode­ta, että mitä tiivi­im­min yksi­tyi­nen liike­toim­inta kietoutuu osak­si julk­ista palve­lu­tuotan­toa, sitä ongel­mallisem­mak­si tilanne mm. jär­jestelmän legit­imi­teetin kannal­ta muo­dos­tuu. Eri­tyisen ongel­mallista on se, että samat henkilöt huseer­aa­vat sekä julkisel­la että yksi­tyisel­lä puolella. 

  TEOn (Ter­vey­den­huol­lon oikeustur­vakeskuk­sen) mukaan “samo­jen henkilöi­den toimies­sa sekä julkisen ter­vey­den­huol­lon palveluk­ses­sa että yksi­tyisel­lä puolel­la, tulee jär­jestelmä luo­da läpinäkyväk­si ja olo­suh­teet sel­l­aisik­si, ettei luot­ta­mus virkamiehen puolueet­to­muu­teen mis­tään syys­tä tai mis­sään tilanteessa vaarannu”.

  Paljon on vielä tekemätön­tä työtä. Läpinäkyvyys on jo nyt, ennen STM:n työryh­män esi­tyk­sen läpirunt­taus­ta, huonom­pi kuin saas­tuneen Itämeren pimeim­mässä syvänteessä.

 34. Pitänee hiukan sel­ven­tää kantaani:

  Suomes­sa on vapaus har­joit­taa mitä tahansa kun­ni­al­lista ammat­tia halu­aakin, mikä on hyvä. Luon­nol­lis­es­ti tämä toki kos­kee myös lääkäre­itä. Lääkärin­palve­lut ovat kuitenkin mielestäni perus­palvelu joka kuu­luu kaikelle kansalle sama­nar­voise­na pult­sarista presidenttiin. 

  Pelkään että mikäli kun­nat alka­vat vuokra­ta tilo­ja yksi­ty­isille (tai se siis menee sv:n piiri­in) syn­tyy nopeasti tilanne jos­sa toim­imi­nen yksi­tyisenä kun­nan tilois­sa kun­nan välineil­lä luo lääkäreille liian edullisen ja helpon tilaisu­u­den alkaa tehdä rahaa yksi­tyisenä mis­tä alkaa mas­sasi­ir­tymi­nen yksi­tyisek­si kun­nan tiloi­hin. Uskon että taval­liselle ihmiselle tämä näky­isi käytän­nössä kas­vav­ina hintoina. 

  Ei min­ua häir­itse jos viras­sa ole­va ja hyvin virkatyön­sä hoita­va kun­nan­lääkäri tekee kun­nan tilois­sa sil­loin täl­löin yksi­ty­is­vas­taan­ot­toa ihan vain saadak­seen vai­htelua arkeen ja tien­atak­seen per­heelleen etelän­lo­man (pitäähän jokaises­sa työssä olla omat etunsa).

  Yksi vai­h­toe­hto on tiet­ty aset­taa tilo­jen vuokraamiselle tiukat ehdot joil­la väl­tytään kil­pailul­ta, mut­ta tässä on se ongel­ma että hyvin pian räm­mitään sään­nösvi­idakos­sa jota kon­trol­loimaan pitää palkata sih­teeri ja jos­ta välky­im­mät löytävät välit­tömästi muu­ta­man por­saan­reiän. Kaikkia työn­tek­i­jöitähän pitää kohdel­la tasapuolisesti.

 35. Kysymyshän onkin siitä, että laakärit alka­vat tarkoituk­sel­la huonon­taa julk­ista palvelua, jot­ta saa­vat asi­akkai­ta yksi­tyiselle vastaanotolleen .

  Nyt jär­jestelmä on kohta­laisen läpinäkyvä kun yksi­tyisel­lä ja julkisel­la on jokin selvä raja.
  Tosin vieläkin moni lääkäri situu kahdel­la jakkar­al­la eli on muu­ta­man tun­nin töis­sä julkises­sa viras­sa, mut­ta tkee pitkän päivän ilal­la yrit­täjänä kilpailijalla.
  Eipä onnis­tu­isi yrityksissä

 36. “Tähän voi vain tode­ta, että mitä tiivi­im­min yksi­tyi­nen liike­toim­inta kietoutuu osak­si julk­ista palve­lu­tuotan­toa, sitä ongel­mallisem­mak­si tilanne mm. jär­jestelmän legit­imi­teetin kannal­ta muodostuu.”

  En ihan hah­mo­ta tätä “yksi­tyisen liike­toimin­nan” kam­moa. Palkat­tu viran­halti­jakin on lop­ul­ta vain yksi­ty­ishenkilö jol­ta julki­nen palvelun­tar­joa­ja ostaa työ­panok­sen saadak­seen viran­halti­ja­roolin täytet­tyä. Yksi­ty­ishenkilöl­lä on omat taloudel­liset intressin­sä kuten vaik­ka per­heen elät­tämi­nen. En ole kuul­lut kenenkään näkevän tässä ris­tiri­itaa, ehkä sik­si ettei sitä ole.

  Näyt­tää siltä ettei asiantun­ti­ja-yrit­täjyyt­tä vieläkään oikein tah­do­ta nähdä “oikeana yrit­täjyytenä”. Ter­vey­den­huoltosek­torin mate­ri­aalivir­rat kulke­vat yksi­ty­isiltä tavaran­toimit­ta­jil­ta julkiselle puolelle luon­tev­asti herät­tämät­tä eri­tyisem­piä into­hi­mo­ja, ja val­tio näkee huo­mat­tavaa vaivaa saadak­seen kil­pailun toim­i­maan ja kat­teet kohdalleen (lääkkei­den kor­vat­tavu­us, hankintalaki).

  Sen sijaan kun ker­rankin ollaan ter­vey­den­huoltosek­to­ril­la tekemässä jotain joka helpot­taisi pien­ten asiantun­ti­ja-yrit­täjien makki­noil­letu­loa, loisi vastapoo­lia ase­maansa sys­temaat­tis­es­ti vahvis­taville yksi­ty­isille lääkäri­asemille ja tätä kaut­ta lisäisi kil­pailua näyt­tää lop­putu­los ole­van juurikin tuo Osmon aav­is­ta­ma ide­ologi­nen vastustus.

 37. Spot­tu: “En ihan hah­mo­ta tätä “yksi­tyisen liike­toimin­nan” kam­moa. Palkat­tu viran­halti­jakin on lop­ul­ta vain yksi­ty­ishenkilö jol­ta julki­nen palvelun­tar­joa­ja ostaa työ­panok­sen saadak­seen viran­halti­ja­roolin täytettyä.”

  Tämä alkaa men­nä nyt tarkoi­tushakuisek­si ohipuhun­naksi. Perustelin näke­mys­täni eet­tisil­lä ja legit­imi­teet­tion­gelmil­la. Olisi hedelmäl­lisem­pää argu­men­toi­da näitä perustelui­ta vas­taan kuin alkaa puhua epämääräis­es­tä kam­mos­ta ja ide­ol­o­gis­es­ta vastustuksesta. 

  Lisäk­si varoisin niput­ta­mas­ta työvoimaa myyvän yksityishenkilön/kotitalouden ja liike­taloudel­lisin peri­aat­tein toimi­van yri­tyk­sen intresse­jä yhteen. 

  Esimerkik­si osakey­htiölais­sa tode­taan, että “yhtiön toimin­nan tarkoituk­se­na on tuot­taa voit­toa osak­keen­o­mis­ta­jille”. En löy­dä laista main­in­taa sosi­aalis­es­ta vas­tu­us­ta (tai mis­tään muus­takaan vas­tu­us­ta). Ks. myös http://www.taloussanomat.fi/markkinointi/2008/09/02/wahlroos-yrityksella-ei-ole-moraalia/200822734/135

  Koti­talouk­sil­la näitä muitakin vas­tui­ta löy­tyy, ja nor­maal­i­ta­pauk­ses­sa nämä muut vas­tu­ut menevät myös taloudel­lisen voiton­tavoit­telun edelle. 

  Ter­vey­den­huol­los­sa toimi­valle viran­halti­jalle (ja poli­it­tisille päätök­sen­tek­i­jöille) asian ymmärtämisen ja moraal­isu­usharkin­nan pitäisi olla itses­tään­selvyys, vaan valitet­tavasti yhä use­am­min näyt­tää siltä, että näin ei ole. 

  Myöskään STM:n työryh­män esi­tyk­sessä eet­tis­ten ongelmien pohd­in­taa ei juuri harrasteta.

 38. “Perustelin näke­mys­täni eet­tisil­lä ja legitimiteettiongelmilla.”

  Ei, vaan perustelit näke­mys­täsi sil­lä että eet­tiset ja legit­imi­teet­tion­gel­mat oli­si­vat jotenkin merk­it­sevästi riip­pu­vaisia julkises­sa palvelun­tuotan­nos­sa käytet­ty­jen tuotan­non­tek­i­jöi­den oikeudel­lis­es­ta statuk­ses­ta taloudel­lises­sa mielessä.

  Jos näin olisi, pitäisi var­maan olla todel­la huolis­saan kos­ka kuten http://www.hankintailmoitukset.fi ‑por­taal­ista voi nähdä, julki­nen sek­tori ostaa todel­la paljon kaiken­laista yksi­tyiseltä sek­to­ril­ta. Näin laman kyn­nyk­sel­lä han­k­in­to­ja hark­i­taan jopa lisät­täväk­si, joka siis lisää eet­tisiä ja legit­imi­teet­tion­gelmia entisestään ?

  “Lisäk­si varoisin niput­ta­mas­ta työvoimaa myyvän yksityishenkilön/kotitalouden ja liike­taloudel­lisin peri­aat­tein toimi­van yri­tyk­sen intresse­jä yhteen.”

  Yri­tyk­sen intres­si on sama kuin sen omis­ta­jien intres­si. Mis­sä suh­teessa yri­tyk­sen omis­ta­jien intres­si eroaa yksityishenkilön/kotitalouden intres­sistä ? Jos yksi­ty­ishenkilö omis­taa yri­tyk­sen osakkei­ta, kumpaan intres­siko­ri­in hänet sil­loin pitäisi sijoit­taa jos intresse­jä ei mielestäsi voi niputtaa ?

  “Koti­talouk­sil­la näitä muitakin vas­tui­ta löy­tyy, ja nor­maal­i­ta­pauk­ses­sa nämä muut vas­tu­ut menevät myös taloudel­lisen voiton­tavoit­telun edelle.”

  Tätä lauset­ta en ymmär­rä. Ei kai määritelmi­in (koti­talous) kan­na­ta vakavis­saan asso­sioi­da omi­naisuuk­sia jot­ka ovat rel­e­vant­te­ja vain autonomisille sub­jek­teille ? Lain­säätäjäkään ei kir­joi­ta osakey­htiölaki­in että “yri­tyk­sel­lä pitää olla moraali” tai “yri­tyk­sen tulee kan­taa sosi­aal­ista vastuuta”.

 39. Lääkri­lakko­han oli hyvä esimerk­ki lääkärei­den moraal­ista: Edes seit­semän kuukau­den lakko ei tehnyt suuria jojn­ja, kos­ka lääkärit tekivät päiväl­lä seu­lon­taa ja ohja­si­vat päiväl­lä henkilöt oma­lle yksi­tyiselle vastaanotolleen.

  Moni lääkäri teki hyvän tilin lakolla

 40. “Ei, vaan perustelit näke­mys­täsi sil­lä että eet­tiset ja legit­imi­teet­tion­gel­mat oli­si­vat jotenkin merk­it­sevästi riip­pu­vaisia julkises­sa palvelun­tuotan­nos­sa käytet­ty­jen tuotan­non­tek­i­jöi­den oikeudel­lis­es­ta statuk­ses­ta taloudel­lises­sa mielessä.”

  Melkein oikein ymmär­sit. Tois­tan kuitenkin sen, mitä kir­joitin: “mitä tiivi­im­min yksi­tyi­nen liike­toim­inta kietoutuu osak­si julk­ista palve­lu­tuotan­toa, sitä ongel­mallisem­mak­si tilanne mm. jär­jestelmän legit­imi­teetin kannal­ta muo­dos­tuu. Eri­tyisen ongel­mallista on se, että samat henkilöt huseer­aa­vat sekä julkisel­la että yksi­tyisel­lä puolel­la.” Hyv­in­voin­tipalvelu­jen pri­vati­soin­ti on kyl­lä yleisem­minkin ongel­mallista (vaik­ka tästä en kyl­lä nyt puhunutkaan).

  “Yri­tyk­sen intres­si on sama kuin sen omis­ta­jien intressi.”

  Vaan kun ei ole. Esim. osakey­htiöla­ki ei säätele sitä, mitä omis­ta­jan tulee tavoitel­la. Omis­ta­ja voi toimia tämän lain vas­tais­es­ti, osakey­htiö ei.

  “Ei kai määritelmi­in (koti­talous) kan­na­ta vakavis­saan asso­sioi­da omi­naisuuk­sia jot­ka ovat rel­e­vant­te­ja vain autonomisille subjekteille?”

  En saa ajatuk­sen­juok­sus­tasi kiin­ni. Koti­taloudet ovat tavoit­teel­lisia toim­i­joi­ta siinä mis­sä yksilötkin (jos tätä tarkoi­tat automisel­la sub­jek­til­la). Sitä pait­si koti­talous on käsite, ei vielä määritelmä. Koti­talous voidaan määritel­lä monel­la tavalla.

 41. Timo: Mitä merk­i­tys­tä sil­lä on miten paljon lääkäri tekee töitä kun­nan tilois­sa ja mihin hän käyt­tää ansait­se­mansa rahat? Kaik­ki työ mis­tä joku on valmis mak­samaan on yhteiskun­nan palvelemista. Tämä palvelu ei muu­tu vähempiar­voisek­si vaik­ka siitä saata­van palkan tuh­laisi kal­jaan ja seksilehtiin.

  Yksi vai­h­toe­hto ei todel­laakaan ole, että kil­pailu kiel­letään. Ain­oa vai­h­toe­hto on, että kil­pailu sal­li­taan. Ain­oas­taan näin tilo­jen vuokra aset­tuu niin korkeak­si, että lääkärien ei kan­na­ta siir­tyä yksi­tyiselle puolelle, vain kos­ka sairaalal­ta saa tilat liian hal­val­la vuokralle.

  Osmon ehdot­taa resurssien käyt­tämistä tehokkaam­min. Tämä tulee laske­maan — ei nos­ta­maan- hintoja.

  Mikä muuten tekee sin­un mielestä lääkäri­palve­lut sel­l­aisik­si, että ne pitää tar­jo­ta sama­nar­voise­na kaikille? Mik­si vaate­tus­ta, ruokaa yms. ei pitäisi tar­jo­ta sama­nar­voise­na kaikille? Eikö esim. riit­täisi, että lääkäri­palve­lut tar­jo­taan kaikille samaan pis­teeseen asti ja lop­ut saa ostaa itse, jos haluaa?

  Markku: “Lisäk­si varoisin niput­ta­mas­ta työvoimaa myyvän yksityishenkilön/kotitalouden ja liike­taloudel­lisin peri­aat­tein toimi­van yri­tyk­sen intresse­jä yhteen.”

  No mik­si ei niput­taisi? Väitätkö, että yksi­ty­ishenkilöt eivät myisi työvoimaansa liike­taloudel­lisin peri­aat­tein?!!? Mitä ihmettä nämä liike­taloudel­liset peri­aat­teet voivat olla, jos ne koske­vat yri­tyk­siä, mut­ta eivät yksi­ty­ishenkilöitä? Yri­tyk­sel­lä on tasan se moraali ja vas­tu­ut kuin niiden omis­ta­jil­lakin. Ei sen enem­pää eikä vähempää. Ihan samal­la taval­la kuin kukkarossani ole­val­la 20 euron setelil­lä on samat vas­tu­ut ja moraali kuin min­ul­la. Tätä ei pysty mikään osakey­htiöla­ki muuttamaan.

 42. Art­turi Björk: “Yri­tyk­sel­lä on tasan se moraali ja vas­tu­ut kuin niiden omis­ta­jil­lakin. (…) Tätä ei pysty mikään osakey­htiöla­ki muuttamaan.”

  No voi hyvät hyssyrät. Täy­tyykö oikein rauta­lan­gas­ta ja ääries­imerkin avul­la vään­tää: Takavu­osi­na europar­la­men­taarikko Esko Sep­pä­nen haali usei­den pörssiy­htiöi­den osakkei­ta (muis­taak­seni 1 kpl/firma). Hänestä tuli siis yri­tyk­sen omis­ta­ja. Sep­pä­nen keräsi omis­tuk­sen­sa kaut­ta tieto­ja ko. fir­moista, joi­ta hän tarvit­si toimit­ta­jana ja kap­i­tal­is­min­vas­taises­sa poli­it­tises­sa toimin­nas­sa. Oliko siis Sep­päsel­lä samat vas­tu­ut ja moraali kuin yrityksellä? 

  Ja jos sin­un moraal­isi mah­tuu 20 euron seteli­in, niin eipä tässä tai­da kan­nat­taa enää keskustelua jatkaa.

 43. hihi­hi­hih… no jos sinä ymmär­sit kom­ment­ti­ni noin, niin eipä kyl­lä tosi­aankaan kannata.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.