Ljubljana, Euroopan viherpääkaupunki 2016

Olem­me vai­mo­ni kans­sa pää­ty­neet Inter­rail-mat­kal­la Ljubl­ja­naan, jos­sa olen ollut kak­si ker­taa aiem­min­kin. Muis­tin vähän kulu­neen näköi­sen eikä niin kau­hean att­rak­tii­vi­sen Ljubl­ja­nan, mut­ta tämä oli muut­tu­nut valtavasti.

Autoil­ta oli siir­ret­ty mer­kit­tä­väs­ti tilaa jalan­ku­lul­le ja pyö­räi­lyl­le, talo­ja kohen­net­tu ja ennen kaik­kea joen­var­ren ”suu­ri baa­ri- ja ravin­to­la-alue” on todel­la hie­no ja tyy­li­käs – ja vapaa autoista.

Täs­tä kai­kes­ta komis­sio on pal­kin­nut Ljubl­ja­naa vuo­den 2016 viher­pää­kau­pun­gin arvolla. 

Kau­pun­gin­ta­lol­la oli näyt­te­ly ennen – nyt ‑ase­tel­mal­la sii­tä, mitä on teh­ty. Tilaa on otet­tu ihmi­sil­le sekä jou­to­maas­ta että ennen kaik­kea autoil­ta ja eri­tyi­ses­ti pysä­köin­nis­tä. Komea suo­ri­tus enti­sel­tä sosia­lis­ti­sel­ta maal­ta. Nehän ovat mel­kein kaik­ki vie­lä sii­nä auto­hur­mok­sen vai­hees­sa, jos­sa Suo­mi­kin oli 30 vuot­ta sitten.

Fil­la­rei­ta näkee pal­jon ja kau­pun­ki­pyö­rät ovat suo­sit­tu­ja. Pyö­räi­li­jöil­le on sekä pyö­rä­tei­tä että ennen kaik­kea pyöräkaistoja.

Joen var­ren teras­si­kah­vi­la­kes­kit­ty­mä on tie­tys­ti vähän epä­to­del­li­nen, mut­ta kai­kes­ta päät­täen hyvä talou­del­li­nen sijoi­tus koh­ta­lai­sen köy­häl­le maal­le. Val­ta­vas­ti turis­ta­ja ja hin­nat kak­sin­ker­tai­set sii­hen, mitä ne ovat kah­den kort­te­lin päässä.

Mut­ta kyl­lä kau­pun­ki­ku­van kohe­ne­mi­nen näkyy kaik­kial­la kaupungissa.

Seu­raa­vas­sa vähän epä­on­nis­tu­nei­ta kuvia kau­pun­gin­ta­lon julisteista.

split_35

split_34

 

7 vastausta artikkeliin “Ljubljana, Euroopan viherpääkaupunki 2016”

 1. Olin Ljubl­ja­nas­sa vap­pu­na 2003. Opas­kir­jat heh­kut­ti­vat “Jugos­la­vian Sveit­siä”. Joo­pa­joo, ajat­te­lin, kun­han puhu­vat läm­pi­mik­seen. Mut­ta oli sii­nä vis­si totuus – van­ha­kau­pun­ki oli siis­ti kuin Poh­jois­mais­sa, kau­pun­ki veh­reä kuin Suo­mes­sa ja tun­nel­ma jos ei nyt sveit­si­läi­nen niin koh­ta­lai­sen län­si­mai­nen kui­ten­kin. Vähän tyl­sä Ljubl­ja­na ehkä oli, ja jouk­ko­lii­ken­ne kehittymätöntä.

  Ehkä­pä pitäi­si käy­dä uudestaan!

 2. Kävin siel­lä myös vkon­lop­pu­mat­kal­la joku vuo­si sit­ten kun Fins­ki aloit­ti suo­rat len­not ja yllä­tyin todel­la posi­tii­vi­ses­ti. Edel­li­nen käyn­ti oli­kin vuo­del­ta ‑87 ja muis­ti­ku­vat oli­vat nuh­jaan­tu­neen sosia­lis­ti­maan likai­ses­ta pik­ku­kau­pun­gis­ta. Yhä muis­tan sel­väs­ti kuin­ka kes­kus­tan val­koi­nen mar­mo­ri­sil­ta sil­loin yli­tet­tiin autol­la mus­taa savua tuprua­van neuk­ku­re­kan peräs­sä. Pal­jon on muut­tu­nut — ja täl­lä ker­ral­la onnek­si parem­paan suuntaan.

 3. Minä myös visi­tee­ra­sin enti­ses­sä Lai­bac­his­sa vuo­si­na 2003 ja 2007, ja molem­pi­na ker­toi­na onnis­tuin kyl­lä pitä­mään ihan att­rak­tii­vi­se­na kau­pun­ki­na — sijain­ti var­sin­kin huomioiden.

  Oli vän­kää kuun­nel­la Tori Amos­ta Hala Tivo­lis­sa. Etu­ri­viin oli­si pääs­syt istu­maan ihan vapaas­ti ja jen­gi sai myös haa­huil­la kenen­kään estä­mät­tä min­ne lys­tä­si­vät mil­loin lys­tä­si­vät kun­han eivät laval­le pyrkineet.

  Ei tai­tai­si onnis­tua moi­nen enää tänä päi­vä­nä. Mis­sään. Ikä­vä kyllä.

  Tajusin myös mon­ta vuot­ta myö­hem­min, että sama mes­ta jos­sa Nir­va­na soit­ti lähes tul­koon vii­mei­sen keik­kan­sa täs­sä maailmassa.

  Muus­sa tapauk­ses­sa oli­sin­kin yrit­tä­nyt saa­da yhteyt­tä miek­ko­sen astraa­lio­len­toon, että min­kä vuok­si s’nää ny sem­mo­sen tem­pun mänit teke­mään, hölö­mö poeka. 

  Jos musa­hom­mat kovas­ti ahis­taa, niin kyl­lä niis­tä eroon pää­see itse­ään tappamattakin. 

  Anyways, kiwa kui­ten­kin kuul­la mai­ni­tuis­ta parannuksista. 

  Ite ihan tyk­kään sii­tä ettei ole joka nurk­ka kuin Ström­sös­sä. Mie­les­tä­ni kau­pun­gis­sa saa mie­luus­ti löy­tyä enem­män tai vähem­män rosoa ja särmää. 

  Sat­tuu­ko Ode vie­lä muis­ta­maan tar­kem­min mikä tuol­loin jos­kus vai­kut­ti vähem­män posi­tii­vi­sen mie­li­ku­van iskostumiseen?

  Jos on muu­ten lup­poai­kaa niin suo­sit­te­len Škoc­ja­nin luo­lil­le käp­päi­lyä jot­ka ovat pai­kal­li­sis­ta kars­ti­luo­lis­ta vähän vähem­män “world famous”.

  En muis­ta enää lähin­tä juna-ase­maa nimel­tä — vai oli­ko se pelk­kä pysäk­ki? — mut­ta sii­tä ei ole enää pit­käl­ti kävel­tä­vää ja on var­sin esteet­ti­nen reit­ti köpöteltäväksi.

  Mekin saim­me kau­nii­na kesä­päi­vä­nä step­pail­la ihan kak­sis­taan pääkallopaikalle. 🙂

  Kun­non backcount­ry fii­lis­tä, takaan sen.

  Pitäi­si löy­tää peril­le ilman kart­taa­kin, mut­ta meil­le tyr­kät­tiin mus­ta­val­koi­nen print­ti käteen lähi­siwas­ta… En tie­dä mikä tilan­ne tänä päivänä. 

  My two cents.

 4. Minä ajoin tie­tys­ti pyö­räl­lä Ljub­jaa­naan vuon­na 1969. Huo­not tiet ja hevos­ajo­neu­vot oli­vat itäi­sen euroo­pan omi­nai­suus. Kukaan ei osan­nut englan­tia, onnek­si oli lyhyt sak­sa. Sii­tä taas oli seu­rauk­se­na se, että luul­tiin sak­sa­lai­sek­si. Ja heit­ti­vät kivil­lä. Onnek­si oli mak­ka­ra­ky­pä­rä. Ljub­jaa­nas­sa join sli­vots­kia lii­kaa, luu­lin että se oli jon­kin­lai­nen vir­voi­tus­juo­ma. Siel­lä oli myös kuu­ba­lai­sia sikareita.

 5. Ljubl­ja­nas­ta jäi kit­ke­rä jäl­ki­ma­ku, vaik­ka muu­ten tyk­kä­sim­me vai­mo­ni kans­sa muu­ta­man päi­vän reis­sus­ta. Paluu­mat­kan len­to­kent­tä­bus­si ei läh­te­nyt aika­tau­lu­kyl­teis­tä huo­li­mat­ta pai­kas­ta, johon olim­me tul­les­sa saa­pu­neet. Run­saan tun­nin odo­tuk­sen jäl­keen oli pak­ko ottaa tak­si. Yri­tin taka­pen­kil­tä kurk­kia tak­sa­mit­ta­rin rak­su­tus­ta, mut­ta se oli vai­kea­ta, kos­ka mit­ta­ri jäi kus­kin vaih­de­ke­pil­lä ole­van nyr­kin taak­se. Hin­ta oli­kin sit­ten 60 euroa, joka oli mie­les­täm­me koh­tuu­ton. Ilmei­ses­ti mit­ta­rin tah­ti kiih­tyi alku­mat­kan jäl­keen. Tämän vuok­si emme tois­ta ker­taa mat­kus­ta Ljubljanaan.

 6. Kii­tos monis­ta kir­joi­tuk­sis­ta­si ja ana­lyy­seis­tä­si. Olen näin oikeis­to­de­ma­ri­na ollut kom­men­teis­ta­si kans­sa­si usein samaa miel­tä ja herän­nyt usein ajat­te­le­maan monia asioi­ta uudel­la taval­la. Suur­kii­tok­set aja­tus­te­si jakamisesta.

  Yksi outo ja ihmi­siä epä­ar­vois­ta­va asia, joka on pint­ty­nyt pää­hä­si, on yksi­tyi­sau­toi­lun rajoit­ta­mi­nen ja sii­tä joka kään­tees­sä toi­tot­ta­mi­nen. Olet­ko kos­kaan aja­tel­lut, että kaik­ki suo­ma­lai­set eivät asu Hel­sin­gis­sä, mikä on ainoa seu­tu Suo­mes­sa, jos­sa jouk­ko­lii­ken­ne toi­mii. Hel­sin­gis­sä pää­set lähes pis­tees­tä A lähes pis­tee­seen B. Käve­ly­mat­ka pis­tei­den välil­lä voi usein olla kohtalainenkin.

  Mitä olet miel­tä lisään­ty­väs­tä lii­kun­ta­vam­mais­ten jou­kos­ta, joka kas­vaa tule­vai­suu­des­sa enti­ses­tään osin ihmis­ten omil­la huo­noil­la elin­ta­voil­laan, osin huononevan/kalliimman ter­vey­den­hoi­don vuoksi.

  Ymmär­rän, että jak­sat pyö­räil­lä ympä­ri Euroop­pa, mut­ta unoh­dat, että kaik­ki eivät jaksa. 

  Täs­tä syys­tä toi­von, että uusi tek­no­lo­gia ja yksi­tyi­sau­toi­lun ene­ne­väs­sä mää­rin vähe­ne­vä hii­li­ja­lan­jäl­ki sai­si sinut­kin ymmär­tä­mään, että kaik­ki yksi­tyi­sau­toi­lu ei ole tur­haa vaan tasa-arvoa kai­kil­le help­poon ja vai­vat­to­maan liikkumiseen.

  Par­hain ter­vei­sin: Juha Mäki

  1. Yksi outo ja ihmi­siä epä­ar­vois­ta­va asia, joka on pint­ty­nyt pää­hä­si, on yksi­tyi­sau­toi­lun rajoit­ta­mi­nen ja sii­tä joka kään­tees­sä toi­tot­ta­mi­nen. Olet­ko kos­kaan aja­tel­lut, että kaik­ki suo­ma­lai­set eivät asu Hel­sin­gis­sä, mikä on ainoa seu­tu Suo­mes­sa, jos­sa jouk­ko­lii­ken­ne toi­mii. Hel­sin­gis­sä pää­set lähes pis­tees­tä A lähes pis­tee­seen B. Käve­ly­mat­ka pis­tei­den välil­lä voi usein olla kohtalainenkin.

   En ymmär­rä tätä logiik­kaa. Olen kan­nat­ta­nut tilan saa­mis­ta takai­sin jalan­kul­ki­joil­le ja pyö­räi­löi­jöil­le Hel­sin­gis­sä. Mik­si niin ei voi­si teh­dä Hel­sin­gis­sä vain sik­si, että niin ei voi teh­dä muu­al­la Suomessa?
   Käve­ly­kes­kus­tat ovat kas­va­va tren­di kaik­kial­la Euroo­pas­sa ja jopa Yhdys­val­lois­sa. Kau­pun­ki­ti­lan jäsen­tä­mi­seen on herät­ty vähän jäl­ki­ju­nas­sa, mut­ta kau­pun­geis­ta tulee parem­pia, jos autot eivät leviä ihan kaikkialle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.