Puheenvuoroni Rosa Meriläisen eurovaalikampanjan avajaisissa.

En olisi uskonut 20 vuot­ta sit­ten, jos joku olisi sanonut sit­ten min­ulle, että olen tääl­lä tänään ja tukeak­seni Rosa Mer­iläistä europar­la­ment­ti­vaaleis­sa. Puolueen puheen­jo­hta­jalle kansane­dus­ta­ja Rosa Mer­iläi­nen aiheut­ti har­mai­ta hiuk­sia – joi­ta tosin min­ul­la ei ole enää juuri näkyvis­sä. San­o­taanko, että Ros­al­la oli pitkä ja vaikea nuoru­us. Olin jos­sain vai­heessa häneen aika kypsä.

Teki nuori Rosa muu­takin kuin tuot­ti min­ul­la han­kaluuk­sia. Hän oli hyvin nuore­na kohon­nut vaa­tivi­in tehtävi­in vihreis­sä, muun muas­sa puolueen vara­puheen­jo­hta­jak­si ja johta­maan peri­aa­teo­hjel­man laa­timista. Olimme siis puheen­jo­hta­ja ja vara­puheen­jo­hta­ja samanaikaises­ti, eikä min­ulle ollut siinä tehtävässä Rosas­ta mitään pahaa sanottavaa.

Rosa jäi pois eduskun­nas­ta ja minä seurasin etäisyy­den päästä hänen edes­ot­ta­muk­si­aan Tam­pereel­la.  Kuulin hänestä yhä ilah­dut­tavampia uutisia. Rosa aikuis­tui, mut­ta ei liikaa. Hänen räväkkyyten­sä, ennakkolu­u­lot­to­muuten­sa ja idearikkaut­en­sa ei ole kadon­nut mihinkään. Erään­lainen ikin­uori vielä viidenkympin kynnykselläkin.

Rosas­ta on kehit­tynyt merkit­tävä kult­tuuri­vaikut­ta­ja.  Toiv­ot­tavasti en loukkaa ketään, kun sanon, että taide- ja kult­tuuri­alan etu­jär­jestö KULTA ry on melkein sama kun Rosa. Kult­tuuriväen kan­nat­taisi äänestää kult­tuuriväen edus­ta­jia siinä mis­sä maanvil­jeli­jät vil­jeli­jäväestön edustajia.

Rosa on kir­joit­tanut usei­ta kir­jo­ja, myös fik­tio­ta, johon minä en pysty­isi. Voin olla jäävi, mut­ta kir­jo­jen kir­joit­ta­mi­nen osoit­taa kyvykkyyt­tä ajat­telu­un.  Rosan kykyä ylit­tää rajo­ja osoit­taa sekin, että hän on kir­joit­tanut dekkare­i­ta yhdessä Kari Häkämiehen kanssa.

Tuen vil­pit­tömästi Rosan val­in­taa europar­la­ment­ti­in. En pelkästään sen takia, että Rosa on hyvä tyyp­pi vaan myös kos­ka uskon, että hänel­lä on avu­ja, jot­ka aut­ta­vat europar­la­ment­ti­na toim­imises­sa. Se nimit­täin on ihan oma jut­tun­sa. Hän on sopi­vas­sa määrin ekstrovertti.

Kult­tuuri tarvit­see voimakas­ta puo­lus­ta­jaa sekä kan­sain­välisiä some­jät­te­jä, pin­nal­lista amerikkalaisu­ut­ta että yliko­ros­tunut­ta kau­pal­lisu­ut­ta vastaan.

Europar­la­men­tis­sa Rosa ei jäisi näkymät­tömäk­si. Uskon, että kun viiden vuo­den kulut­tua tehdään kyse­ly par­la­mentin jäsen­ten tun­net­tuisu­ud­es­ta, useim­mat kol­le­gat tun­nista­vat hänet.

Hänen nau­run­sa tun­nista­vat kaikki.

= = = =

Tuen eurovaaleis­sa Rosan lisäk­si muitakin vihre­itä ehdokkaita.

6 vastausta artikkeliin “Puheenvuoroni Rosa Meriläisen eurovaalikampanjan avajaisissa.”

 1. tuli tässä lahjoitet­tua vihreille vähän fyf­feä, mut­ta ehdokas on hakuses­sa, joten tuli tehtyä puolue lahjoi­tus. toiv­ot­tavasti osaa­vat kohden­taa tehokkaasti. saatan lahjoit­taa lisää ehdokkaalle.

  ehdokkaan val­in­ta on han­kalaa näis­sä vaaleis­sa, kun kyse on sisäis­es­tä tak­tikoin­nista. ulkoinen tak­tikoin­ti on eri asia, eli ääni jollekin isolle puolueelle. tuli kuitenkin päätet­tyä että atte har­janne ja maria ohisa­lo ei min­un ään­tä saa näis­sä vaaleis­sa, syy on helsin­gin vaalipi­iri, ovat eri­no­maisia konkare­i­ta muuten. alvi­ina alamet­sä oli min­un varae­hdokas. hän­tä ei oikein pääse äänestämään. toden­näköis­es­ti en äänestä inka hopsu:a ja krista mikkonen:sta.

  rosa mer­ilä­nen taitaa jäädä pois. itse näen että eu par­la­men­tis­sa tarvi­taan poli­it­ti­nen konkari. eli tarkoi­tan että tietää miten eu pyörii ja miten asioi­ta kan­nat­taa ajaa. asial­ista ei ihan riitä. mon­ta konkaria siel­lä jo on, mut­ta eduskun­ta voi olla parem­pi paik­ka heille.

  sit­ten se osu­us joka on kohden­net­tu niille jot­ka ei yleen­sä äänestä. jos kolmea pamp­pupuoluet­ta äänestää niin pamp­pupuoluei­ta saapi. jos ei äänestä niin van­hat siel­lä pääsee siltikn läpi. tämä ei ole vuo­da­tus että “äänestä vihre­itä”, mut­ta jos ei tee mitään niin mitään ei tapah­du. sym­bol­is­es­ti olen sil­lä lin­jal­la että jos ei äänestä niin ei vali­ta. en ole liit­tynyt puolueeseen, niin voi sanoa jotain edellistä.

  viime eduskun­tavaalit oli kyl­lä var­maan ällöt­tävyy­den huipen­nus, ei niinkään että vihreät hävisi, vaan kolme pamp­pua voit­ti, onko tämä muu­tok­sen vas­tako­h­ta !? en soinia kan­na­ta mut­ta mis­sä se soinin jytky on !? vai­h­toe­hto puolueil­la on nyt läh­es mah­do­ton tehtävä, [voimakas­ta iro­ni­aa] kiitos vaan tak­tikoi­ja äänestäjät [].

  1. Toisel­la kuplan puolueel­la on nyt niin hyvä ehdokas, että ääni menee sinne. Kah­ta eri puoluet­ta olen vuosien var­rel­la eurovaalilois­sa äänestänyt. Nyt on sen toisen vuoro…

 2. “Rosas­ta on kehit­tynyt merkit­tävä kult­tuuri­vaikut­ta­ja. Toiv­ot­tavasti en loukkaa ketään, kun sanon, että taide- ja kult­tuuri­alan etu­jär­jestö KULTA ry on melkein sama kun Rosa. Kult­tuuriväen kan­nat­taisi äänestää kult­tuuriväen edus­ta­jia siinä mis­sä maanvil­jeli­jät vil­jeli­jäväestön edustajia.”

  Ennen kuin asioista puhut­ti­in oikeil­la nimil­lä, Rosa toi­mi “Veikkauk­sen edun­saa­jat ry” toimin­nan­jo­hta­jana. Ts, puo­lusti kynsin ja ham­pain Veikkauk­sen monop­o­lia rahan keräämiseen peliri­ip­pu­vaisil­ta. Jos­sain vai­heessa taju­si­vat sit­ten muut­taa pump­pun­sa nimen.

 3. Mut­ta minä olin “rasisti” ja neu­vos­to­vas­tainen jo 8 vuo­ti­aana ja täysin oppin­ut jo 12 vuotiaana

  kukaan ei hyssyt­tele mua.. mun mielip­i­teet ja sanomiset eivät ole 40 vuodes muut­tuneet mihinkään… so im an a‑hole

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.