Syntyvyyden romahdus (2): ihmiskunnan tuho peruutettu?

Aloite­taan syn­tyvyy­den rom­ah­duk­sen myön­tei­sistä puolista. Olen ollut hyvin pes­simisti­nen maa­pal­lon, sen eliökun­nan ja ihmiskun­nan tule­vaisu­ud­es­ta. Ihmisiä on yksinker­tais­es­ti jo nyt liikaa ja kasvu jatkuu – tai sen siis oletet­ti­in jatku­van. Ensim­mäisen ker­ran näen toivonpilkahduksen.

Olen pitänyt täysin toiv­ot­ta­mana tais­telua luon­non mon­imuo­toisu­u­den puoles­ta ja ilmas­ton­muu­tos­ta vas­taan, kos­ka ihmi­nen oli levit­täy­tymässä kaikkialle ja val­jas­ta­mas­sa käyt­töön­sä kaik­ki luon­non­va­rat, uusi­u­tu­vat ja fos­si­iliset. Pain­ol­la mitat­tuna 95 % maail­man nisäkkäistä on ihmisiä jai koti- tai tuotan­toeläim­iä.  Jos edessä olisi kysymys, kumpi kuolee nälkään, ihmi­nen vai kirahvi, ei kirahvil­la olisit paljon toivoa.

Min­un aikanani maa­pal­lon väk­iluku on kolminker­tais­tunut. Vaik­ka kasvu­vauhti pros­en­teis­sa mitat­tuna on laskenut, ihmis­inä mitat­tuna se ei ole hidas­tunut. YK:n ennustei­den mukaan pysähty­isi ehkä joskus, mut­ta aivan liian myöhään. Nyt näyt­tää siltä, että maa­pal­lon väk­iluku kään­tyy jyrkkään lasku­un, ei min­un eli­naikanani, mut­ta las­teni eli­naikana kuitenkin. Lasku voi olla erit­täin nopeaa – yhtä nopeaa kuin oli 1800-luvun aikana kiihtynyt kasvu.  Siis ehkä jopa pari pros­ent­tia vuodessa, vaik­ka tästä emme tietenkään voi olla varmoja.

Tieto syn­tyvyy­den rom­ah­duk­ses­ta eri puo­lil­la maail­maa on ensim­mäi­nen toivoa herät­tävä tieto. Olen mon­een ker­taan kir­joit­tanut, että kaik­ki olisi parem­min, jos ihmisiä olisi vain mil­jar­di. Siitä ei ole edes kauan, vain 200 vuot­ta, kun ihmis­ten määrä ylit­ti mil­jardin. Ehkäpä 200 vuo­den kulut­tua ihmisiä on taas vain miljardi.

Mil­jar­di ihmistä voisi­vat elää yltäkyl­läistä elämää luo­makun­nan val­is­tuneena kru­u­nuna ja jät­tää paljon tilaa muulle luomakunnalle.

Pent­ti Linko­la – joka ei kuu­lu kaik­il­ta ajatuk­sil­taan idol­ei­hi­ni – esit­ti joskus kom­pro­mis­sia, että puo­let Suomen met­sistä voi olla puu­pel­tona, kun­han toinen puoli muutet­taisi­in takaisin metsiksi.

Jos suo­ma­laisia on koh­ta vain kak­si miljoon­aa, voimme hyvin palaut­taa puo­let enti­sistä met­sistä met­sik­si. Talous­met­sää olisi silti henkeä kohden enem­män kuin nyt. Näin maail­ma ei toi­mi, mut­ta se voisi toimia.

Yksi asia on epä­var­ma. Mitä tapah­tuu Saha­ran eteläpuolises­sa Afrikas­sa. Lancet ennus­taa, että syn­tyvyys las­kee siel­läkin alle uusi­u­tu­mis­ra­jan, mut­ta vas­ta ehkä 50 vuo­den kulut­tua. Se tarkoit­taa, että Afrikan väk­iluku nousee vielä paljon, kaksinker­taisek­si nykyis­es­tä tai vieläkin suurem­mak­si. Min­un eli­naikanani se on kuusinkertaistunut.

Jää nähtäväk­si, lev­iääkö mata­la syn­tyvyys myös Afrikkaan. Joka tapauk­ses­sa se tapah­tuu niin myöhään, että edessä on kan­sain­vael­lus Afrikas­ta maa­pal­lon tyh­jenevi­in osiin.

Vaik­ka olen toivonut väk­ilu­vun laskua, näin nopeaa laskua en ole pitänyt toiv­ot­ta­vana. Se ei tule ole­maan ongelmatonta.Olen ajatel­lut, että tuol­lainen 0,8:n net­tou­u­si­u­tu­mis­luku eli run­saat 1,6 las­ta naista kohden olisi hyvä.

Mut­ta kyl­lä tästäkin selvitään, vaik­ka haas­tavaa se on.  Siitä lisää seu­raavis­sa postauksissa.

13 vastausta artikkeliin “Syntyvyyden romahdus (2): ihmiskunnan tuho peruutettu?”

 1. Kuten sanoit, maail­ma ei toi­mi näin, mut­ta se toki voisi toimia. Tosin jos sel­l­aiseen toim­inta­logi­ikkaan päästäisi­in, ei väk­ilu­vun edes tarvit­sisi laskea että hom­ma toimisi.

  Maail­man köy­hin puo­likas tuot­taa co2-päästöistä 8%. Rikkain 10% taas tuot­taa puo­let kaik­ista päästöistä.

  Ongel­ma ei siis alun­perinkään ole ollut ihmis­ten määrä, vaan hyväo­saisimpi­en poh­ja­ton ahneus ja yliku­lu­tus. Ihan sama paljonko meitä on, jos resurssit käytetään sam­mut­ta­maan pienen väestönosan poh­ja­ton­ta ahneut­ta. Jos tälle ei laite­ta stop­pia, niin kyl­lä hyvinkin pieni määrä riit­tää kään­tämään vaa’an yliku­lu­tuk­sen puolelle. Vaik­ka sit­ten niil­lä hupi­rak­ent­tilen­noil­la avaru­u­teen kuten rikkaimpi­en mil­jardöörien hupia viimeaikoina on ollut. Poh­jat­toman rikkaat kyl­lä aina löytävät tehokkaampia tapo­ja tehdä omas­ta elämän­tavas­taan ympäristöä tehokkaam­min tuhoavaa.

  Tarvit­sisimme siis rajo­ja yksilöi­den val­lalle tuho­ta yhteistä elinympäristöämme. Käytän­nössä siis pro­gres­sivista var­al­lisu­usvero­tus­ta ja ehkä jopa kat­to­ja varallisuudelle.

  1. Kil­go­re: “Vaik­ka sit­ten niil­lä hupi­rak­ent­tilen­noil­la avaru­u­teen kuten rikkaimpi­en mil­jardöörien hupia viimeaikoina on ollut.”

   Näi­den hupi­len­to­jen osu­us ihan vain raket­tienkin päästöistä lie­nee aika mitätön saati sit­ten ihmiskun­nan kokonaispäästöistä.

 2. Jos Kiinan väk­iluku alkaa laskea 10milj./vuosi, niin sille voi tul­la kiusaus alkaa rettelöimään.

 3. Maail­mas­ta voi tul­la aika ankea paik­ka. Monis­sa mais­sa uskonki­ihkoil­i­jat lisään­tyvät hur­jasti. Suomes­sa lesta­di­o­laiset, Israelis­sa ortodok­si­ju­u­ta­laiset, ja lis­taa voisi var­maan jatkaa aika pitkäk­si. Eli väestö vähe­nee, mut­ta kiihkoil­i­jat lisään­tyy. ‘Nor­mi-ihmiset’ jäävät vähem­mistöön ja koke­vat ajatuksi­neen aika lail­la yksinäisyyttä.

  1. Nim­imerk­ki smokin’ joelle kom­ment­ti­na että tuokin pitää paikkansa että uskon­nol­lis­ten lahko­jen piiris­sä syn­tyvyys on korkea ja ongelmia alkaa tul­la sil­loin kun lahko­laiset vaa­ti­vat itselleen etuoikeuk­sia mitä muual­la väestöl­lä ei ole kuten Israelis­sa ortodok­si­ju­u­ta­laiset jot­ka ovat vapautet­tu asepa­lveluk­ses­ta. Suomes­sa lesta­di­o­laisil­la on omat verkos­tot jot­ka valvo­vat toissiaan.

  2. Kek­sitkö juuri uskon­non tarkoituk­sen? Ei tuon­puoleista, vaan tämän­puoleista varten.

 4. Voi olla, että työori­en­toitunut kult­tuuri vie maan demografiseen alamä­keen. Gaidar Venäjäl­lä toteut­ti shokki­hoidon kap­i­tal­is­min siir­tymisessä ja syn­tyvyys las­ki puoleen.

  Onko vain sat­tumaa, että Var­ti­aisen poli­ti­ikkaan tulon jäl­keen Sup­men syn­tyvyy­den lasku kiihtyi? Var­ti­ainen­han oli kuu­luisa töi­hin patis­tele­vista puheis­taan. Ehkä Var­ti­ainen oli keskeinen tek­i­jä suo­ma­lais­ten syn­tyvyy­den romahtamisessa.

 5. Syn­tyvyy­den lasku kor­reloi kään­teis­es­ti elin­ta­son nousun kanssa. Siis­pä kaikille afrikkalaisille sama elin­ta­so kuin 1. maail­mas­sa, ml. tyt­tö­jen koulu­tus. Mut­ta kestääkö maa­pal­lo sen ? Siinä paradoksi.
  Good­hart & Med­han ’The Great Demo­graph­ic Rever­sal’ on erit­täin valai­se­va kir­ja syn­tyvyy­den laskun seu­rauk­sista. Vah­va lukusuositus.

  1. Kun elin­ta­so nousee tietyis­sä mais­sa niin asukasluku kas­vaa sen mukana niinkaun kuin mah­dol­lista toisin kuin län­si­mais­sa tämän on toden­nut yk:kin pari­in otteeseen viime­vu­osikymmenel­lä jopa.

 6. “Yksi asia on epä­var­ma. Mitä tapah­tuu Saha­ran eteläpuolises­sa Afrikas­sa. Lancet ennus­taa, että syn­tyvyys las­kee siel­läkin alle uusi­u­tu­mis­ra­jan, mut­ta vas­ta ehkä 50 vuo­den kulut­tua. Se tarkoit­taa, että Afrikan väk­iluku nousee vielä paljon, kaksinker­taisek­si nykyis­es­tä tai vieläkin suurem­mak­si. Min­un eli­naikanani se on kuusinkertaistunut.”

  Tuo on asiana epä­var­ma. Mut­ta asian seu­rauk­setkin ovat. Yksi mah­dolli­nen seu­raus saat­taisi olla se, että tulev­ina vuosikym­meninä saat­taisi maail­man­rauha ehkä onnis­tua helpom­min ikään­tyvis­sä osis­sa maa­pal­loa, jois­sa on mata­la syntyvyys.

  Ainakin 1900-luvul­la ja 2000-luvul­la voimakkaaseen alueel­liseen väestönkasvu­un on liit­tynyt kohon­nut alueel­lisen sodan ris­ki. Sotimis­riskiä on tutkimuk­sis­sa ennustet­tu mm. nuorten miesten korkeal­la osu­udel­la paikallis­es­ta väestöstä. Jos se on kas­vanut kovin isok­si, ja samaan aikaan resurs­seista on niukku­ut­ta, sodan ris­ki kas­vaa. Väestöltään ikään­tyneet maat taas eivät ole tavan­neet juuri soti­akaan. Nuoret miehet ovat niis­sä kiin­nitet­tynä palvelu­jen tuot­tamiseen. Japani oli 1900-luvun alkupuolel­la väestörak­en­teeltaan sotimis­risk­i­nen, kun taas nyt se ja moni muukin Aasian maa on ikään­tyvä yhteiskun­ta. Afrikan väestönkasvualueil­la, jois­sa on paljon nuo­ria, sotimi­nen on yhä valitet­ta­van yleistä.

 7. Min­un näke­myk­seni on se, että vähenevän väestön kanssa on hyvin vaikea ylläpitää talouskasvua. Koko yhteiskun­ta taas on raken­net­tu talouskasvun varaan. Jos sitä ei ole, ollaan isois­sa ongelmis­sa. Näin­pä läh­es kaik­ki, siis pienistä itä-suo­ma­lai­sista kun­nista aina jät­ti­val­tioi­hin kuten Kiina, pyrkivät väestönkasvu­un. Tai vähin­tään ovat ongelmis­sa ilman väestönkasvua. Talousjär­jestelmään on minus­ta siis ikään kuin sisään­raken­net­tuna samanaikaises­ti tavoite väestönkasvus­ta. Jär­jestelmää pitäisi jotenkin muut­taa tältä osin, lop­ut­toman väestönkasvun tavoit­telem­i­nen­han on oikeas­t­aan aika mielipuolista. Joka tapauk­ses­sa alhainen syn­tyvyys uhkaa jopa yhteiskun­ta­rauhaa, kos­ka ilman kasvua jär­jestelmä ei toimi.

  1. Talouden on vaikea kas­vaa, kun väestö vähe­nee, kos­ka ikäpyra­mi­di “vääristyy”. Sen sijaan en kek­si mitään syytä, mik­si talous ei voisi kas­vaa, kun väestön määrä pysyy samana.

   (Toisaal­ta on luul­tavasti turha kehitel­lä tule­vaisu­ut­ta koske­via ennus­tuk­sia nykytiedoil­la. Robot­it ja tekoä­ly tule­vat mullis­ta­maan maail­man — aina ihmis­ru­umista myöten — tavoil­la, joi­ta emme edes osaa kuvitella.)

   1. Tule­vaisu­u­den ennus­t­a­mi­nen on tun­netusti vaikeaa — onko se silti turhaa, ehkäpä ei kuitenkaan. Jos mitään ennakoin­tia ei omas­sa toimin­nas­saan tee, sor­tuu väistämät­tä lyhyt­näköisyy­teen. Tun­nus­tan etten ole ekon­o­misti, mut­ta yksinker­taisu­udessaan näen asian niin, että ihmiset muo­dosta­vat kysyn­nän. Yhden ihmisen kysyn­tä ei mielestäni voi kas­vaa rajat­tomasti, ei oikein edes vir­tu­aal­is­ten hyödykkei­den osalta. Jos­sain kohtaa tule­vat rajat vas­taan ja talouden keinotekoinen kas­vat­ta­mi­nen esimerkik­si pelkästään hin­to­ja nos­ta­mal­la voi rom­ah­dut­taa sen kuu­luisan luot­ta­muk­sen, jon­ka varaan yhteiskun­ta viime kädessä nojaa. Sinän­sä samana pysyvä väestön määrä voisi olla hyvä tavoite, mut­ta sen yhdis­tämi­nen talouskasvu­un taitaa kuitenkin olla vaikeaa. Talous pysynee nois­sa olo­suhteis­sa niinikään samankokoisena.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.