Syntyvyyden romahdus (4) Maahanmuutto pelastaa?

Vuon­na 2023 Suomen väk­iluku kasvoi 40 000 hen­gel­lä, aivan kuin van­haan hyvään aikaan. Tilanne näyt­tää aivan toiselta, kun kat­so­taan kokon­ais­lu­vun taakse. Luku­un vaikut­ta­neet muu­tok­set olivat:

 

Väestö­muu­tok­set 2023
Syn­tyneet   43 320
Kuolleet -61 106
Maas­ta­muut­to -13 422
Yhteen­sä -31 208
Muut­to Suomeen     71 918
Net­to     40 710

 

Ilman maa­han­muut­toa Suomeen väk­ilukumme lask­isi siis 30 000 hen­gel­lä vuodessa. Tämä on vähän harhaan­jo­hta­va tieto, kos­ka tuos­sa maas­ta­muu­tossa on toisaal­ta muiden maid­en kansalaisia ja maa­han­muu­tossa on suo­ma­laisia. Vuo­den 2023 luku­ja ei löy­dä vielä ainakaan Tilas­tokeskuk­sen sivuil­ta. Suomen kansalais­ten net­tomaa­han­muut­to on parin tuhan­nen paikkeil­la vuodessa. Ilman muiden maid­en kansalais­ten net­to­muut­toa Suomen väk­ilukumme lask­isi noin 20 000 asukkaal­la vuodessa. Luku on vah­vasti nouse­maan päin, sil­lä suurten ikälu­okkien kuolleisu­us alkaa nous­ta. Siihen aikaan ikälu­okan koko oli yli satatuhat­ta. Samal­la syn­nyt­täjien ikälu­okat pienenevät ja hedelmäl­lisyys las­kee. Jos­sain vai­heessa kuollei­ta on yli 80 000 ja syn­tyneitä selvästi alle 40 000 vuodessa.

Tässä piti speku­loi­da, mitä syn­tyvyy­den rom­ah­t­a­mi­nen vaikut­taa tule­vaisu­udessa. Aloite­taan kuitenkin siitä, mitä tiede­tään jo syn­tyneistä. Jos yksikään alle 65-vuo­tias ei kuolisi eikä mitään muut­toli­iket­tä rajo­jen yli olisi, työikäis­ten (20–64 vuot­ta) määrä lask­isi 20 vuodessa 240 000 hen­gel­lä. Se on paljon, mut­ta ei mitään ver­rat­tuna siihen, mitä näyt­tää ole­van tulossa.

Tänä vuon­na net­tomaa­han­muut­to ylit­ti roimasti syn­tyvyy­den ja kuolleisu­u­den ero­tuk­sen. Siinä oli melkoista Ukraina-lisää, mut­ta myös vuon­na 2022 net­tomaa­han­muut­to oli 34 000 henkeä, eikä sodan vuok­si Suomeen muut­tanei­ta ukrainalaisia käsit­tääk­seni kir­jat­tu vielä maa­han muuttaneiksi.

Jos syn­tyvyys ei nykyis­es­tä kohene sadas­sa vuodessa, suomen väk­iluku las­kee pari­in miljoon­aan ilman maa­han­muut­toa. Juuri nyt näyt­tää siltä, että pysty­isimme kom­pen­soimaan mata­lan syn­tyvyy­den maa­han­muu­tol­la, mut­ta se siis tarkoit­taisi, että sadan vuo­den kulut­tua enem­mistö maas­sa asu­vista olisi maa­han­muut­ta­jia tai hei­dän jälkeläisiään.

Jatkos­sa ei ole var­maa, että Suo­mi pystyy houkut­tele­maan nyky­istä määrää maa­han­muut­ta­jia, kun jyrkästi laske­van väk­ilu­vun ongel­ma kos­kee muitakin Euroopan mai­ta ja myös mui­ta mai­ta esimerkik­si Aasiassa.

Nyt Suo­mi tuo huonos­ti koulutet­tua väestöä, ja vie hyvin koulutet­tua. Kil­pailu koulute­tu­ista maa­han­muut­ta­jista kiristyy, eikä Suomel­la ole siinä kovin hyviä eväitä.

Suomes­sa on korkeat verot ja asiantun­ti­ja-ammateis­sa mata­lat palkat. Jos et ole päässyt naut­ti­maan ilmais­es­ta päivähoi­dos­ta ja koulu­tuk­ses­ta, ei ole eri­tyisen houkut­tel­e­vaa pää­tyä pien­ten tulo­ero­jen ja korkean vero­tuk­sen  maa­han, kun tar­jol­la on mai­ta, jois­sa saat kak­si ker­taa korkeam­paa palkkaa ja mata­lam­mat verot.  Asi­aan liit­tyy myös kysymys D‑vitamiinista ja ihon­väristä, mut­ta vita­mi­ine­ja saa myös purkista.

Suomen taloudel­liselle tule­vaisu­udelle on kohtalokas­ta, jos merkit­tävä osa väestöstämme on huonos­ti koulutet­tu­ja.  Joku hyvin koulutet­tukin joskus tänne osuu, mut­ta tohtori­ta­son ihmiset saa­vat töitä siivoo­ji­na. Viimeistään muut­to pois tulee ajanko­htaisek­si, kun maa­hamuut­tokri­it­tis­ten kom­man­do­ryh­mät iskevät hei­dän las­ten­sa kimp­pu­un met­rossa ja ratikois­sa sol­vat­en ja kehot­taen men­emään takaisin sinne, mis­tä on tul­lut. Tieto tästä lev­iää tehokkaasti poten­ti­aal­is­ten tuli­joiden keskuuteen.

Suo­mi on Euroopan rasis­tisimpia mai­ta. Olemme olleet pitkään eristäy­tyneitä impi­vaar­alaisu­u­teemme. Sik­si emme ole tot­tuneet siihen, että ihmiset voivat näyt­tää vähän eri­laisil­ta. Jatkos­sa tämä tulee meille kalliiksi.

Jos väestö­va­jet­tamme paikkaa­vat maa­han­muut­ta­jat ovat mata­lasti koulutet­tu­ja, sen kom­pen­soimisek­si suo­ma­lais­ten las­ten koulu­tus­ta­soa pitäisi nos­taa olen­nais­es­ti. Se, että hal­li­tus toisen­sa jäl­keen on säästänyt laske­mal­la suo­ma­lais­ten nuorten koulu­tus­ta­soa, osoit­tau­tuu katas­tro­faalisek­si virheeksi.

Toinen ongel­ma liit­tyy Suomen kieleen. Venäjäl­lä ajatel­laan, että venäläi­nen on se, joka puhuu venäjää. Niin­pä maa alis­taa mui­ta kan­so­ja ja pakkovenäläistää niitä geeniper­imästä mure­hti­mat­ta. Suomes­sakin ne maa­han­muut­ta­jien jälkeläiset, jot­ka puhu­vat suomea ja ajat­tel­e­vat suomek­si, ovat vah­vasti suo­ma­laisia. Suurin osa maa­han­muut­ta­jien lap­sista on tämän määritelmän mukaan hyvin suomalaisia.

Entä tule­vaisu­udessa? Jos maa­han­muut­ta­jia on selvästi enem­män kuin syn­tyviä lap­sia, miten käy suomen kie­len ja sen mukana maa­han­muut­ta­jien suomalaisuuden?

Entä se toinen muut­tovir­ta? Suomen kansalais­ten osalta muut­to­tap­pio on nyt par­in­tuhan­nen luokkaa. Siis parisa­taatuhat­ta sadas­sa vuodessa. Entä kun Euroop­pa alkaa tyh­jen­tyä? On todel­la houkut­tel­e­vaa muut­taa pois maas­ta tyh­jenevään Euroop­paan. Sadas­sa vuodessa paljon enem­män kuin 200 000 hyvin koulutet­tua suo­ma­laista voi pää­tyä muut­ta­maan maas­ta. Firen­ze vai Lieksa?

Kun väestöpyra­mi­di kään­tyy kär­jelleen, työikäis­ten mak­samat eläke­mak­sut — jot­ka eivät juurikaan hyödytä heitä itseään, ovat iso kan­nustin muut­taa pois maas­ta. Tosin sama ongel­ma kos­kee melkein kaikkia maita.

Suomen kohta­lo riip­puu paljon siitä, mitä tapah­tuu Afrikalle ja afrikkalaisille.

(Tek­stiä on päivitet­ty 6.4. klo 12:48)

 

 

 

28 vastausta artikkeliin “Syntyvyyden romahdus (4) Maahanmuutto pelastaa?”

 1. Moni ei var­maan pidä siitä, että 50 vuo­den päästä näytämme ulko­maalaisil­ta omas­sa maas­samme. Voi olla että monel­la tuo tärkeämpi tek­i­jä kuin talous, vaik­ka syödäkin var­maan pitäisi.

  1. Minus­ta tun­tuu, että ihmisiltä on kadon­nut empa­tia siltä osin, että on vaikea käsit­tää miltä nämä ulko­maalaisvi­hamieliset puheet ja toimet kuu­losta­vat maa­han­muut­ta­jien mielestä. 

   Olin opet­ta­mas­sa suomea sitä jo hyvin osaav­ille EU-alueelta tulleille eri­ty­isam­mat­ti­laisille ja heistä esim. kansalaisu­u­teen vaa­dit­ta­van ajan nos­t­a­mi­nen 5 vuodes­ta 8 vuo­teen tun­tui todel­la epäoikeu­den­mukaiselta ja loukkaaval­ta, puhu­mat­takaan täl­lai­sista puheista. Käsitin nyt aivan eri taval­la, miltä maa­han­muut­to­vas­taisu­us TUNTUU. Siihen toivon jokaisen eläytyvän.

 2. “Kun väestöpyra­mi­di kään­tyy kär­jelleen, työikäis­ten mak­samat eläke­mak­sut — jot­ka eivät juurikaan hyödytä heitä itseään, ovat iso kan­nustin muut­taa pois maas­ta. Tosin sama ongel­ma kos­kee melkein kaikkia maita.”

  Onko tosi­aan niin, että tämä ongel­ma kos­kee useimpia mai­ta? Olen aina kuvitel­lut, että lak­isääteinen osal­lis­tu­mi­nen eläke­jär­jestelmään olisi suo­ma­lainen erikoisu­us, ja muual­la maail­mas­sa saisi itse päät­tää, miten oman eläk­keen­sä järjestää.

 3. Jos väestö­va­jet­tamme paikkaa­vat maa­han­muut­ta­jat ovat mata­lasti koulutet­tu­ja, sen kom­pen­soimisek­si suo­ma­lais­ten las­ten koulu­tus­ta­soa pitäisi nos­taa olen­nais­es­ti. Se, että hal­li­tus toisen­sa jäl­keen on säästänyt laske­mal­la suo­ma­lais­ten nuorten koulu­tus­ta­soa, osoit­tau­tuu katas­tro­faalisek­si virheeksi.

  Mata­lasti koulutet­tu maa­han­muut­to lisää yhteiskun­nan eri­ar­vois­tu­mista merkit­tävästi. Paljon parem­pi jät­tää turhat julkiselle taloudelle kalli­it mata­lasti koulute­tut tar­jokkaat pihalle. Suo­ma­laisille ei voi mak­saa riistopalkko­ja, kos­ka he ainakin teo­ri­as­sa ovat kieli­taitoisia ja saat­ta­vat koulut­tau­tua ja vai­h­taa alaa. Tietenkin on niitä, joiden mielestä siivoo­ja ei “ansaitse” hyvää palkkaa. Ja niitä joiden mielestä hei­dän paikkansa toteemi­paalus­sa pitäisi näkyä palk­ka- ja palvelusuhteessa.

  Tuskailusi suo­ma­lais­nuorten mata­las­ta koulu­tus­ta­sos­ta taas pal­jas­taa, että kom­ple­men­taarisu­ut­ta ei todel­lisu­udessa ole, ts. maa­han­muut­ta­jat ain­oas­taan syr­jäyt­tävät eivätkä nos­ta suo­ma­laisia kil­pail­i­joitaan pomoportaaseen. 

  Edelleen muis­tu­tan, että Suomel­la on rahalli­nen ja ei-rahalli­nen arvo jota ei ikinä ote­ta huomioon. Lähtöko­h­ta, että tuli­ja saa kaiken kun vaivau­tuu paikalle, on pähkähul­lu. Kukaan ei yksi­ty­i­sis­sä kau­pal­li­sis­sa toimis­saan ole noin höveli. Mikä yhtiö palkkaa kaik­ki halukkaat ja antaa täysimääräisen yhteisosakku­u­den 5 vuo­den malek­simisen jäl­keen? Ilmeis­es­ti yhteis­maal­la ei ole niin väliä. Ei hait­taa vaik­ka omat jälkeläiset jäävät ilman isän­maa­ta, se yhteis­es­tä kas­sas­ta varastet­tu euro on niin makea. Jeesustelus­ta puhumattakaan.

  Etkä ainakaan ekplisi­it­tis­es­ti ottanut huomioon mar­gin­aalisen lisä­maa­han­muut­ta­jan vaiku­tuk­sia julkiseen talouteen, jot­ka ovat useim­miten negati­ivisia. Vaiku­tuk­set ovat negati­iviset läh­es aina, kun tarkastelu­un ote­taan myös mukana tule­vat per­heen­jäsenet. Maa­han­muut­to ei siis ole ratkaisu. Jos tarkoi­tus on vain kas­vat­taa työikäisen väestön määrää, annetaan ennem­min kas­vavalle koiraväestöllemme joku sta­tus väestön­laskus­sa ja työiäk­si 0,5–12 vuotta.

 4. Voisiko koulu­tus­ta­soa nos­taa olen­nais­es­ti? Eihän läh­eskään kaik­ki pysty suorit­ta­maan esim. yliop­pi­las­tutk­in­toa. Pitäisikö vaa­timuk­sia madal­taa, jot­ta saadaan näen­näisk­oulu­tus­ta tilastoihin?

 5. Kaik­ki väestömäärän lasku kaikkial­la Afrikas­ta Pohjo­laan on hyvä asia.
  Luulisi jokaisen maail­man­ti­las­ta huolis­saan ole­van ajat­tel­e­van näin. Myös vihrei­den jot­ka tätä nykyä ovat kään­täneet takkin­sa siten että hehän ovat kaikkein huo­let­tomimpia maa­pal­lon edelleen kas­va­van väestön suh­teen, kun jos­sakin kaukaises­sa tule­vaisu­udessa kasvu pysähtyy.
  Nythän laskus­sa on vas­ta kasvun kasvu koko pla­nee­tan mitas­sa. Noin Sak­san väestön ver­ran ihmisiä vuodessa tulee uusia asukkai­ta maail­maan, lisää. 

  Suomes­sa on tietysti väli­men­o­vai­he, jol­loin väestöpyra­mi­di ei ole tas­apain­os­sa, ja alen­e­ma vaikut­taa ikävästi kansan­tuot­teeseen ja tuot­tavu­u­teen ja mm. van­hus­ten hoitoon Suomes­sa. Sen yli men­e­miseen on var­masti muitakin keino­ja kuin väestöalen­e­man paikkaami­nen mm. maa­han­muu­tol­la eli väestönkasvun ora­van­pyörässä pakol­la pyristeleminen.
  Japani ei käsit­tääk­seni panikoi lainkaan.
  Maa­han­muu­ton tänne houkut­telu on aika väli­neel­listä: heitä odote­taan tänne tekemään paskatöitä korkeal­la vero­tuk­sel­la ja korkeal­la asumisen hin­nal­la, pelas­ta­maan tuot­tavu­utemme. On var­maan parem­piakin vaihtoehtoja.

  1. Kymme­nessä sekun­nis­sa hakukoneel­la löy­tyy Japanin päämin­is­terin kom­ment­te­ja mata­las­ta syn­tyvyy­destä noin vuo­den takaa. Kyl­lä Japani panikoi.

   “Japan’s prime min­is­ter Fumio Kishi­da said the coun­try’s low birthrate and age­ing pop­u­la­tion pose an urgent risk to society”. 

   “But this week he issued a stark warn­ing to the Japan­ese peo­ple: have more chil­dren, or risk drag­ging their coun­try into the depths of dysfunction.”

   Itse jut­tu löy­tyy Guardian­ista: https://www.theguardian.com/world/2023/jan/24/japan-birthrate-population-pm-solution-already-rejected-by-young

   Muu­ta­man suuren kaupun­gin ulkop­uo­li­nen Suo­mi katoaa kun asukaslukumme on kolme miljonaa.

  1. Jatkan vieläkin. Epäilen myös että eräs taus­ta­syy tälle alen­e­mis­pelolle on pelko oman asun­to­var­al­lisu­u­den, kos­kee keskilu­okkaa, arvon laskemis­es­ta, jos väki vähe­nee ja asun­to­ja tulee markki­noille enem­män kuin on kysyn­tää. Siinä isom­mat arvot saa­vat kyytiä, kun oma kul­ta­mu­naneliö ei pidäkään munien arvoa.
   Näin­hän jo maaseudul­la tapah­tunut, mut­ta nyt ollaan vas­ta huolis­saan jos sama kos­kee myös keskilu­okan iso­ja kotikaupunke­ja. Kun se osuu omaa nilkkaan. 

   Eri asia sit­ten ovatko mata­la­palk­ka-aloille maa­han muut­ta­neet uudet ihmiset, siis nämä van­huk­sista huol­ta pitävät, sit­ten todel­lakin tulota­soltaan heitä jot­ka kykevät pitämään huol­ta myös asun­to­var­al­lisu­u­den arvos­ta. Epäilen tätäkin. Hyvä jos oli­si­vat mut­ta eivät näil­lä palkoilla. 

   Eli: antaa väestön laskea. Miten se nyt san­ot­ti­inkaan aina: muu­tos­ta ei pidä pelätä.

   1. Epäilen myös että eräs taus­ta­syy tälle alen­e­mis­pelolle on pelko oman asun­to­var­al­lisu­u­den, kos­kee keskilu­okkaa, arvon laskemis­es­ta, jos väki vähe­nee ja asun­to­ja tulee markki­noille enem­män kuin on kysyntää.

    Taustal­la on myös vähem­män mairit­televil­ta näyt­täviä asetelmia:

    AY-liike on laimin­lyönyt jäsenistön­sä puo­lus­tamisen maa­han­muu­tol­ta. Liik­keel­lä on suuria omis­tuk­sia asuntobisneksissä.

    Työeläk­er­a­has­tot ovat ns. isän­nätön­tä rahaa. Nyt se puhuu mm. Ris­to Mur­ron suul­la omis­ta­ji­aan vas­taan, maa­han­muu­ton puolesta.

  2. Jos yhteiskun­ta siinä sivus­sa talous menevät enem­pi tai vähempi rik­ki, seu­rauk­set ympärisölle voivat olla karmeat. Pitää olla vakaat olot, jot­ta esimerkik­si investoidaan ekol­o­giseen teknolo­giaan tai nou­date­taan ilmastosopimuksia.

   1. Eli mei­dän täy­tyy eksten­si­ivis­es­ti kas­vat­taa väestöä ja van­haan teknolo­giaan perus­tu­vaa talout­ta, ja SITTEN kun olemme taas voimis­samme, me vai­h­damme vihreäm­mälle vaihteelle?

    “Her­ra, tee minus­ta pyhä. Mut­ta vas­ta huomenna!”

   2. “Eli mei­dän täy­tyy eksten­si­ivis­es­ti kas­vat­taa väestöä ja van­haan teknolo­giaan perus­tu­vaa taloutta”

    Höps

 6. Mik­si suo­ma­lais­ten las­ten han­k­in­taa ei siis tuet­taisi? Jos lap­sia han­kit­taisi­in juuri se määrä, jol­la väk­iluku ei kas­va eikä vähene, ei tehtäisi suur­ta ympäristörikos­ta vaan vält­tämätön toimen­pide Suomen elinkelpoisu­u­den varmis­tamisek­si. Väk­ilu­vun rom­ah­dus on suuri uhka kansal­liselle tur­val­lisu­udelle, kos­ka se vaikut­taa negati­ivis­es­ti Suomen kykyyn käy­dä puo­lus­tus­tais­telua Venäläistä aggres­sio­ta vas­taan. Toden­näköis­es­ti tämä maa miehitetään, jos sen väk­iluku las­kee liian alas ja samal­la Naton kaltaiset kan­sain­väliset organ­isaa­tiot menet­tävät merk­i­tys­tään. Pitää myös huo­ma­ta ettei maa­han­muut­ta­ja aina ole koulut­tam­a­ton eikä etenkään oppimiskyvytön. Mik­si emme koulut­taisi Suomeen tule­via maahanmuuttajia?

  1. Juuri­han hal­li­tus on päät­tänyt ajaa pien­i­t­u­loiset lap­siper­heet ahdinkoon suun­taa­mal­la jok­seenkin kaik­ki säästöt hei­dän päälleen.

   1. Niin on tehty, mut­ta toisaal­ta on hyvä muis­taa, että raha on yhtälössä vain yksi muut­tu­ja. Usein ajatel­laan virheel­lis­es­ti, että mitä enem­män rahaa johonkin tarkoituk­seen syy­de­tään, sitä parem­pi lop­putu­los. Rahas­ta ei silti ole mitään apua, jos se käytetään tehot­tomasti, tai jos todel­liset ongel­mat eivät ole rahal­la ratkaistavis­sa. Mielestäni Suomen peru­sopetuk­ses­sa on täl­lä het­kel­lä sel­l­aisia ongelmia, joi­ta pelkkä rahoituk­sen lisäämi­nen ei ratkaise, kuten vaikeus ylläpitää järjestys­tä kouluis­sa ja äly­lait­tei­den ope­tus­ta häir­it­sevä käyt­tö. Rahoituk­sen lisäämi­nen on yksi keino puut­tua ongelmi­in, jos sil­lä saadaan lisää resursse­ja. Se apu jää kuitenkin lai­hak­si, jos ongelmil­ta sul­je­taan silmät, jol­loin rahat käytetään johonkin muuhun kuin ongelmien ratkaisu­un. Näin­hän on taval­laan käynyt, kun opet­ta­jat ovat puhuneet ongelmista asiantun­ti­joille, mut­ta jostain syys­tä niihin ei ole puu­tut­tu. Avoin ja kaikkia kuun­tel­e­va ilmapi­iri aut­taisi Suomen ongelmiin.

   2. Nyt pakkoväk­ilu­vunkasvua puo­lus­te­taan jo sil­lä että Venäjä tulee ja miehit­tää nämä autiot maat ja man­nut. Tutus­tu­pa Venäjän väestön“kasvuun”? Ja muutenkin aikamoinen dystopia.
    Toinen kom­men­taat­tori maalaasi jo että se on ilmas­touh­ka! jos väestö ale­nee? Siis se meneekin niin päin nykyään?
    Mitäköhän seu­raavak­si? Sudet tulevat?

    Kyl­lä tässä on kyse mörköp­sykolo­gias­ta, kollek­ti­ivis­es­ta sellaisesta. 

    Suo­ma­lainen ei voi vain ajatel­la ja kuvitel­la että tässä maas­sa väki alenisi esimerkik­si sille tasolle mis­sä olti­in 1930 tai 1940-luvuilla.
    Onko 8 mil­jadin maail­man todel­la ok? Jos ei, niin mik­si juuri Suomen väk­iluku ei saisi laskea ja muis­sa mais­sa niin pitäisi tapah­tua? Kos­ka mei­dän asun­to­var­al­lisu­us putoaa?

   3. Itse asi­as­sa nim­imerkille “out­o­ja pelko­ja” voisi vas­ta­ta, että myös väestönkasvua, luon­toka­toa ja ilmas­ton­muu­tos­ta pelkäävät ihmiset syyl­listyvät sil­loin “mörköa­jat­telu­un”. Tosi­asi­as­sa monel­la asial­la on hyö­tyjä ja hait­to­ja, joi­ta kan­nat­taa pohtia real­is­tis­es­ti. Joskus hai­tat ovat noi­ta mainit­tu­ja uhkaku­via. Jos hait­tana esitet­ty uhkaku­va on riit­tävän suuri, siihen kan­nat­taa suh­tau­tua asian­mukaisel­la vakavu­udel­la, eikä vain sivu­ut­taa sitä merkityksettömänä.

 7. Itse uskon vah­vasti siihen, että Stubb ja Var­ti­ainen tuho­si­vat Suomen “työlin­jan” tuon­nil­la. Tuos­sa ihmisen elämästä pyrit­ti­in tekemään niin kiireistä, että kaik­ki ener­gia kuluisi vero­jen maksuun.

  Stubb ja Var­ti­ainen ovat Suomen his­to­ri­an surkein pari­val­jakko politiikassa.

 8. Mik­seivät tutk­i­jat tutki?

  Suomen tasol­la erot­tuu aika selvästi, että lap­siluku las­kee siel­lä mis­sä asumisku­lut suh­teessa tuloi­hin ovat suuret.

  Suuris­sa kaupungeis­sa pienem­pi lapsiluku/hedelmällisyysaste.

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2018–06-14/the-complex-relationship-between-house-prices-and-fertility

  “But the low­er fer­til­i­ty rates of pricey cities are much more like­ly to reflect the edg­ing out of less advan­taged, less edu­cat­ed groups that tra­di­tion­al­ly have high­er fer­til­i­ty rates. ”

  https://www.bristol.ac.uk/cmm/research/housing/publications/do-high-prices-deter-fertility.html

  “The results reveal pos­i­tive but tem­po­rary effects on the fer­til­i­ty of own­ers, in con­trast to neg­a­tive and longer-last­ing effects on the fer­til­i­ty of renters.”

  Kokon­aishedelmäl­lisyy­den laskuhan johtuu nimeno­maan putoavas­ta lap­silu­vus­ta pien­i­t­u­loisil­la. Kum­masti pien­i­t­u­loiset ovat usein juuri niitä jotka
  1. joutu­vat asumaan kaupungeis­sa tuot­ta­mas­sa palveluita
  2. mak­sa­vat suh­teel­lis­es­ti paljon isom­man osan tulois­taan asumiseen nimeno­maan kaupungeis­sa kuten Helsingis­sä mis­sä kovat asumisen kustannukset
  3. Toden­näköis­es­ti myös joutu­vat käyt­tämään hur­jasti aikaa liikku­miseen töi­hin kaupungeissa.

  Eli pien­i­t­u­loisil­la on kaupungeis­sa kokon­aisuute­na vähem­män rahaa ja vähem­män aikaa.

  Yksinker­taisia asioi­ta, mut­ta aivan liian mon­imutkaisia nyky-yhteiskun­tamme mer­i­tokra­t­ian tuot­tamille ‘asian tuntijoille’.

 9. Sis­areni asuu Pohjois- Sak­sas­sa Han­noverin lähel­lä pikkukaupungis­sa. Talo on hieno tiil­i­ta­lo vuodelta 1930, idyl­lisen puu­tarhan ja vil­japel­to­jen ympäröimänä. Mut­ta Pohjois-Sak­sa taan­tuu suh­teel­lis­es­ti ja jopa tyh­je­nee samal­la kuin taloudelli­nen toimeli­aisu­us pakkaan­tuu eteläiseen Sak­saan. Kun naa­pu­rus­tossa on paljon talo­ja myyn­nis­sä tai tyhjil­lään, se ei oikein kan­nus­ta isoi­hin perusko­r­jauk­si­in ym. Kaupun­gin keskus­tas­sa mon­et erikois­li­ik­keet ovat lopet­ta­neet. Toki vau­raas­sa maas­sa tilanne ei näyt­täy­dy minään kur­juute­na, mut­ta on kuitenkin eri­lainen kuin 30 vuot­ta sit­ten. Jonkin ver­ran kiin­teistöjä on toki siir­tynyt vapaa-ajan asumiseen.

 10. Erikoista muuten, että Suomes­sa on muis­taak­seni EU:n tyy­tyväisim­mät mamut. Tai “hap­pi­est”. Tää siis liit­tyi siihen tutkimuk­seen, jos­sa Suo­mi oli maail­man onnel­lisen maa. “Hirveän rasis­tisen maan mamut ovat maail­man­laikkeu­den onnel­lisem­pia”. Hyvä otsikko, mutta…

 11. Suomen kohta­lo riip­puu paljon siitä, mitä tapah­tuu Afrikalle ja afrikkalaisille.

  Olen ihan samaa mieltä. Mik­si afrikkalaisia kiin­nos­taisi pelas­taa Suomea? Afrikas­sa on tule­vaisu­us, kolo­nial­is­tises­sa Euroopas­sa menneisyys.

 12. Minä muuten olen tör­män­nyt joi­hinkin suo­ma­laisi­in nuori­in koulutet­tui­hin, jot­ka muut­ti­vat Helsingistä pois ulko­maille voimakkaasti nousseen katu­väki­val­lan ja jen­girikol­lisu­u­den takia.

  Kun Suomes­sa ei enää ole tur­val­lista lap­sille ja kun koulu­jen tasot laske­vat, niin suo­ma­laiset lap­siper­heet alka­vat kat­sel­la mui­ta asuinmaita.

  Että kyl­lä se voi Osmo olla se vasem­mis­to­lainen leiri, joka ajaa koulutet­tu­ja nuo­ria ulko­maille eikä tuo sin­un mainit­se­masi ryhmä.

 13. ”Ei helpota, kun virkamiehillä on täl­laisia näke­myk­siä, jot­ka eivät vie asioi­ta eteen­päin, vaan ovat haitak­si. Paik­ka asen­teen kor­jaamiselle, saa suorit­taa” Jani Mäkelä (ps.).

  Tuo kom­ment­ti oli siis tähän aiheeseen liit­tyen koskien tätä uutista: https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/582149b4-aed7-4945–8444-271732c4e5b5

  Nim­i­tyk­sen tuon virkamiehen tilalle tulee esit­tämään tämän hal­li­tuskau­den aikana Riik­ka Purra. Hyvin sys­temaat­tis­es­ti aate lev­iää. Mikä on tämän jäl­keen seuraava?

  1. Yllä maini­tus­ta Iltale­hden jutus­ta: “Suomes­sa miesten kan­taväestö työl­listyy heikom­min”. Ei ole yllät­tävää. Kan­nat­taisiko nyt yrit­tää ryhtyä paran­ta­maan påoikeina ja miesten ja eri­tyis­es­ti kan­tavästöön kuu­lu­vien poikien ja miesten ase­maa? Pisan mukaan­han Suomes­sa on suurin piirtein maail­man epä­tasa-arvoisin koulu. Jos vaik­ka alotet­taisi­in siitä. Fem­i­nis­tit syr­jään ja tasa-arvon kan­nat­ta­jia tilalle kehit­tämään koulua sel­l­aisek­si, että eri­tyis­es­ti syr­jäy­tymisuhkaiset pojat oppi­si­vat jotain, edes lukemaan.

 14. Väestön vähen­e­m­i­nen tuot­taa tietenkin mon­en­laisia haitallisia seu­rauk­sia. Mut­ta sel­l­ainen­han dynaami­nen elämä on, asi­at muut­tuvat. His­to­ri­as­sa on ollut suuria väestöka­to­ja. Ja nyt on ollut väestöräjähdyk­sen kaltainen tilanne jo pitkään, noin 100 vuotta. 

  Tässä ajas­sa halu­taan museoi­da tilanteet tiet­tyyn aikapis­teeseen: lajis­tossa ei saisi mikään muut­tua vaikkei mikään ole luon­nol­lisem­paa kuin lajin x alen­e­ma ja lajin y pop­u­laa­tion kasvu. Jokainen biolo­gian har­ras­ta­ja tietää tämän. Met­sien tila halu­taan myös valaa muut­tumat­tomak­si. Ja niiden edelleen. Ilmas­to, en tarkoi­ta nyt ihmis­ten haitallista vaiku­tus­ta siihen, on samoin jatku­vaa ylös-alas ‑liiket­tä.

  Eli pitäisikö Euroopan, Suomen väkimäärä nyt pysäyt­tää ikuisik­si ajoik­si paikoilleen? Pysäyt­tää muu­tos, vaihtelu? 

  Jos Euroopan, Suomen väkimäärä san­o­taan nyt vaik­ka puolit­tuu, kyl­lä tänne jää vielä pop­u­laa. Mik­si se olisi katas­trofi ja asia jota pitäisi kaikin voimin vält­tää? Väestö olisi edelleen val­ta­va. Luon­to voit­taa, yhteiskun­tien suun­nit­telu on helpom­paa kos­ka on tilaa jos­sakin määrin enem­män. Siir­tymäai­ka olisi vaikea mut­ta pidem­mässä juok­sus­sa win-win-win.
  Samaa­han tavoitel­laan ilmas­to­toimienkin suh­teen, ei pikavoittoja.

  Jos euroop­palainen nainen ja mies eivät halua hedelmöi­tyä yhtä las­ta enem­pää, men­nään sit­ten sil­lä. Antaa väestön laskea. Voimme toki ottaa väestöko­r­vaa­jia muista maanosista, mut­ta se on kokon­aan toinen tarina.
  Onko väestö­nalen­e­mis­pelon takana piilo­rasis­mia (meil­lä suvakeil­lakin) sen suh­teen että kaik­ki muut­tuu kokon­aan toisen­laisek­si tääl­lä pohjoisessa.
  Kuten jo sanoin mata­la­palk­ka-aloille tuo­dut muut­ta­jat eivät valitet­tavasti ole tulota­soltaan siinä ase­mas­sa että kykeni­sivät pitämään ylivirit­tyneen asun­to­var­al­lisu­utemme entisel­lä tasolla.
  Itse olemme tämän yksi­lap­sisu­utemme tänne luoneet omil­la kult­tuurisil­la valinnoillamme.
  Nurinkurista olisi hakea siihen pikako­r­vaa­jat muual­ta, kun emme itse arvos­ta enää per­heitä, isyyt­tä ja äityit­tä samaan tapaan kuin ennen.

 15. Olen ekaa ker­taa elämässäni pes­simisti­nen Suomen tule­vaisu­u­den puoles­ta. Syy on van­hen­e­m­i­nen. Yhä pienem­pi osa työssäkäyviä joutuu elät­tämään kas­vavaa ei-tuot­tavien eläkeläis­ten joukkoa. Vero­taak­ka on vah­vasti ylöspäin van­hen­e­misen seu­rauk­se­na. Omat lapseni karis­ta­vat koh­ta pölyt jaloista ja muut­ta­vat pois Suomes­ta. Ja vah­vasti näyt­tää että tilalle ote­taan mata­lasti koulutet­tua hant­ti­työvoimaa. Viimeinen lähti­jä sam­mut­takoon val­ot, niinkuin DDRssä san­ot­ti­in aikoinaan. Pätee koh­ta myös täällä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.