Suomen luisuminen kohti Unkarin tietä

Tuo­htuneena perus­suo­ma­lais­ten poli­it­tisen val­tiosi­h­teerin nimit­tämis­es­tä Supon johtoon kir­joitin X:ssä:

Ääri­oikeis­to­laiset puolueet eri puo­lil­la Euroop­paa ovat nou­dat­ta­neet samaa kaavaa: men­nään hal­li­tuk­seen talousoikeis­ton kanssa, annetaan sille kaik­ki mitä se ikinä osaa halu­ta ja vasti­neek­si val­lataan tur­val­lisu­uskoneis­to ja lehdis­tö ja rajoite­taan kansalaisoikeuksia

Johonkin tuo viesti osui, kos­ka siitä on tykät­ty 1700 ker­taa ja retwi­itat­tu 300 ker­taa. Silti vähän kadun sen julkaisemista, kos­ka olin päät­tänyt pysyä eril­lään iden­ti­teet­tipoli­it­tis­es­ta keskustelus­ta. Ongel­mana on, että 280 merkissä joutuu julis­ta­maan eikä voi perustella.

Moni ilmoit­ti pet­tyneen­sä siihen, että olen luiskah­tanut salali­it­to­te­o­ri­oiden puolelle. Niin­pä ker­ron, mitä ajat­te­len Suomen vaaras­ta suis­tua Unkarin tielle ja masen­tavas­ta poli­it­tis­es­ta tilanteesta yleensä.

Twi­itis­säni esitet­ty kaa­va on tois­tunut mon­een ker­taan muun muas­sa Sak­sas­sa, Ital­ias­sa, Puo­las­sa ja Unkaris­sa. Pahoin pelkään, että näin käy myös Trumpin USA:ssa.

En kuitenkaan usko, että kyse on tietois­es­ta suun­nitel­mas­ta. Voi olla, että jotkut höyrypäät ovat täl­laisia suun­nitelmia piirustelleet, mut­ta ei heil­lä ole val­taa niitä toteut­taa. Trump on kyl­lä suun­nitel­lut. Kehi­tys johtuu yksinker­tai­sista lainalaisuuksista.

Yksinker­tais­ten san­ot­tuna pääo­ma tekee liiton anti-intellek­tu­aalisen, yleen­sä mata­lasti koulute­tu­il­ta kan­natuk­sen­sa saanei­den kanssa, euroop­palaisen ter­mi­nolo­gian mukaan ääri­oikeis­ton kanssa, mut­ta san­o­taan heitä nyt vaik­ka kansal­liskon­ser­vati­iveik­si, kos­ka sitä nim­i­tys­tä he Suomes­sa itse itses­tään käyttävät.

Kansal­liskon­ser­vati­iv­it saa­vat tuken­sa ase­maansa menet­täneiltä, yleen­sä miespuolisil­ta duunareil­ta. Oman etun­sa vas­tais­es­ti he anta­vat pääo­maa edus­tavalle oikeistop­uolueelle perik­si talouden osalta kaikessa, jot­ta saisi­vat val­taa niis­sä asiois­sa, jot­ka ovat heille tärkeitä. Yhdys­val­lois­sa Kes­ki-Län­nen ”white trash” tukee repub­likaanien pyrkimyk­siä tehdä rikkaista vielä rikkaampia, mikä on tietysti vähän outoa.

Suomes­sa perus­suo­ma­laiset ovat men­neet omas­sa talous­poli­ti­ikas­saan selvästi kokoomuk­ses­ta ohi oikeal­ta. Se ei näytä enää ole­van edes vai­h­tokaup­paa kokoomuk­sen kanssa. Se johtuu tuskin halus­ta kas­vat­taa tulo­ero­ja hei­dän omien kan­nat­ta­jien­sa tap­piok­si. Pikem­minkin kyse on uskomis­es­ta yksinker­taisi­in totuuk­si­in myös kansan­talouden tasolla.

Yksinker­taiset totu­udet ovat puolueen ydin­tä. Kyse on ihmistyyp­istä. Maail­ma on mon­elle tuskas­tut­ta­van mon­imutkainen. Valitet­tavasti vain yksinker­taiset totu­udet eivät ole totuuk­sia vaan valheita.

Lop­putu­lok­se­na Purran-Orpon hal­li­tuk­ses­ta on Suomen muut­tumi­nen toisaal­ta eri­ar­voisem­mak­si ja toisaal­ta kult­tuuriv­i­hamielisem­mäk­si tai san­o­taanko anti-intellek­tu­aalisem­mak­si. Se on hyvin surullista, eikä tiedä hyvää maamme tule­vaisu­udelle. Uuden kehit­tämi­nen sujuu paljon parem­min moni­ar­voises­sa lib­er­aalis­sa ympäristössä.

Talouden kään­tämi­nen jyrkästi oikealle on kokoomuk­selle niin tärkeätä, että tin­kivät omista peri­aat­teis­taan kult­tuurin ja arvolib­er­al­is­min osalta. Kokoomuk­sen eduskun­taryh­mä on myös muut­tunut sel­l­aisek­si, että tämä perik­si anta­mi­nen ei ole edes vaikeata.

Eri­tyis­es­ti suren suo­ma­laisen kult­tuurin kohtaloa. Miten puolue voi väit­tää itseään kansal­lis­mielisek­si ja sit­ten ottaa vihol­lisek­seen koti­maisen kult­tuurin tyyli­in, ”Suomes­sa on jo maalat­tu tarpeek­si mon­ta taulua”.

Suomea vaivaa paha aivovi­en­ti ulko­maille. Se voi voimis­tua matkalla Unkarin tielle.

Perus­suo­ma­laiset ovat nyt kään­täneet tyk­istön­sä lehdis­tön­va­paut­ta ja siinä sivus­sa Yleis­ra­dio­ta vas­taan.  Huolestut­tavia puheen­vuoro­ja on esitet­ty tuomiois­tu­in­ten riip­pumat­to­muud­es­ta. Kokoomus ei tue heitä tässä, mut­ta ei vas­tus­takaan vaan pysyy vaiti. Kuin­ka pitkälle he anta­vat Suomen luisua kohti Unkarin tietä vain saadak­seen talous­poli­ti­ikkaa oikeistolaisemmaksi?

Politrukki Supoa johtamaan

Kir­joituk­seni kir­posi perus­suo­ma­lais­ten Juha Marteliuk­sen valin­nas­ta Supon pääl­likök­si. Martelius saat­taa olla ihan pätevä. Siitä ei ole kyse. Supon pääl­likök­si ei pidä vali­ta eturiv­in poli­itikkoa samas­ta syys­tä kuin ei korkeim­man oikeu­den tuo­marik­sikaan. Mikään ei ole niin puolue­poli­it­ti­nen kuin poli­it­ti­nen val­tiosi­h­teeri. Tai no, Valpon apu­laisjo­hta­jak­si valit­tu Suomen kom­mu­nis­tisen puolueen puheen­jo­hta­ja Aimo Aal­to­nen oli ehkä piirun ver­ran vielä poli­it­tisem­pi. On tehtävään ennenkin valit­tu ihmisiä puolue­poli­it­tisil­la perusteil­la. Kekko­nen halusi oman miehensä.

Jääviyt­tä tässä tuot­taa, että Supon koti­maiset asi­akkaat ovat lähin­nä ääri­oikeis­to­laisia. Monil­la on kytken­tä perus­suo­ma­laisi­in tai johonkin sen lukui­sista spin-offeista. Tule­vatko puolue­tover­it pain­os­ta­maan tässä Marteliusta?

Syyttävä sormi kohti demareita

Kaik­ki tämä tarkoit­taa, että Suo­mi on menos­sa suun­taan, jota en koe omak­seni. Tästä on help­po syyt­tää kokoomus­ta, mut­ta minä syyt­täisin myös demare­i­ta. Vasem­mis­toli­it­toa en viit­si edes syyt­tää, kos­ka en ole puolueelta paljon odottanutkaan.

Demarei­den poli­ti­ik­ka on luisunut kovin höt­töisen vasem­mistopop­ulis­tisek­si. San­na Marin teki gigant­tisen virheen pane­mal­la ennen vaale­ja kaiken yhden kortin varaan: joko hän itse jatkaa päämin­is­ter­inä tai demar­it mököt­tävät oppositiossa.

Demar­it ja Vasem­mis­toli­it­to ovat luisuneet kat­teet­tomaan pop­ulis­mi­in, kos­ka niiden unel­ma on rik­ki. Se meni rik­ki 1990-luvul­la, kun kehi­tys kään­si selkän­sä hyvä­tu­loisille duunareille. Sen jäl­keen ei ole löy­det­ty uut­ta toimi­vaa yhteiskun­nal­lista strategiaa.

Kokoomuk­sen liit­tou­tu­mi­nen perus­suo­ma­lais­ten kanssa tekee Suomes­ta huonon paikan elää, mut­ta ei kokoomuk­selle myöskään annet­tu vai­h­toe­hto­ja. Itse vähän har­mit­telin, etteivät vihreät irtaan­tuneet Marinin rin­ta­mas­ta – varsinkin kun Marin yrit­ti kaikin tavoin tuho­ta vihre­itä ja onnis­tui siinä aika hyvin.

Olisi onnel­lisem­paa, jos tätä maa­ta johdet­taisi­in kokoomuk­sen sivistys­si­iv­en ja vihrei­den muo­dosta­man run­gon voimin, kuten de fac­to Helsinkiä. Sel­l­ainen oli mah­dol­lista vielä seit­semän vuot­ta sit­ten, mut­ta ei ole oikein enää, kun vihrei­den kan­na­tus on kadonnut.

Kat­so­taanko, johde­taanko Helsinkiäkään näin kun­nal­lis­vaalien jäl­keen. Kokoomuk­ses­sakin on halu­ja muut­taa poli­ti­ikkaa kon­ser­vati­iviseen suuntaan.

Keskus­tankin toivoisi joskus taas virkoa­van toim­intakykyisek­si puolueek­si. Hie­man on vaikeaa saa­da Suomes­sa enem­mistöä järkevälle ja toim­intakykyiselle hallitukselle.

Tilanne voi lukki­u­tua jo senkin vuok­si, että avarakat­seiset ihmiset jät­tävät kokoomuk­sen ja puolue per­su­un­tuu pysyvästi.

Toivoa kuitenkin on. Ihmi­sistä kol­mannes on auk­tori­teet­tiuskoisia, siis kon­ser­vati­ivisia. Kak­si kol­mannes­ta siis ei ole.

Oikeas­t­aan ain­oa toi­vo on, että demar­it palaa­vat toim­intakykyisek­si puolueek­si. Se ei ole mah­do­ton­ta. Myös moni demari halu­aa sitä.

[Viimeinen kap­pale lisätty]

101 vastausta artikkeliin “Suomen luisuminen kohti Unkarin tietä”

 1. Soin­in­vaar­alle kom­ment­ti­na että Perus­suo­ma­laiset ovat kieltämät­tä otta­neet kri­it­tisen kan­nan suh­teessa Yleis­ra­dio­ta vas­taan. Silti Yleis­ra­dion ase­ma on Suomes­sa ollut aina hyvin par­la­ment­tive­toista. Muis­sa Euroopan mais­sa kuten Ran­skas­sa yleis­ra­dio on ollut taas hal­li­tusve­toinen insti­tuu­tio. En oikein tiedä mis­sä kohtaa perus­suo­ma­laiset oli­si­vat esit­täneet kri­ti­ikkiä tuomiois­tu­in­ten riip­pumat­to­muud­es­ta? Eduskun­nan perus­tus­laki­valiokun­ta on saanut viimeis­ten 15 vuo­den aikana paljonkin kri­ti­ikkiä myös Kokoomuk­sen suun­nas­ta ja olen itse sitä mieltä että perus­tus­laki­valiokun­ta toi­mi hyvin sil­loin kun sen jäsenet oli­vat pääasi­as­sa läh­es kaik­ki juris­te­ja jot­ka ymmär­sivät kyseisen valiokun­nan yhteiset pelisään­nöt jot­ka oli­vat luo­tu pitkäl­lä aikavälil­lä näi­den jäsen­ten toimes­ta. Onko sit­ten Suo­mi menos­sa kohti Unkarin tietä kuten tämän blo­gi kir­joituk­sen otsikko antaa ymmärtää? Unkaris­sa poli­it­ti­nen muu­tos tapah­tui par­la­ment­ti­vaalien kaut­ta kun val­ta­puolue Fidez sai vuon­na 2010 Unkarin par­la­ment­ti­in enem­mistön joka antoi sille enem­mistön muut­taa maan vaalilake­ja ja sitä kaut­ta mui­ta lake­ja ilman määräen­em­mistöä. Suomes­sa tilanne on kyl­lä aivan toisen­lainen. Orpon hal­li­tuk­sel­la ei ole sel­l­aista määräen­em­mistöä eduskun­nas­sa kuin Fidezil­lä että se voisi jopa muut­taa vaalilakia. Jopa kiis­tel­ty rajalaki­in hal­li­tus tarvit­see oppo­si­tion tuen. Supon ase­ma on eri kuin Valpon. Nykyi­nen KRP on enem­mänkin omak­sunut van­han Valpon man­daatin sen jäl­keen kun Valpo har­joitet­ti­in vuon­na 1949. Supol­la ei ole esim. pidä­tysoikeut­ta vaan se on kokon­aan KRP:n vas­tu­ul­la. Supon pääjo­hta­jan viras­sa on ollut aiem­minkin valit­tu pääjo­hta­jia puolue­poli­it­tis­es­ti. Supos­ta ei voi tul­la näin olleen enää hal­li­tuk­sen poli­isia kuten van­ha EK ja Valpo oli­vat 1920-ja 1940-luvuilla .

 2. Kiitos tästä jutus­ta Osmo. Tek­stisi osui min­un syvimpi­in tun­teisi­i­ni. Vuosia olen hau­tonut samo­ja ajatuk­sia välil­lä enem­män tai vähem­män turhau­tuneena ja ahdis­tuneena Suomen kohtalosta. Etpä olisi voin­ut selkeäm­min tode­ta sen mis­sä tilanteessa olemme ja mil­laiset voimat ovat siihen johta­neet. Tämän päivän tek­sti on paras­ta mitä saa­toin toivoa. Vih­doinkin voin nähdä sen sanoik­si puettuna.
  Toivon niin, että medi­akin uskaltaisi tart­tua tähän tekemääsi analyysiin.

 3. Herät­tää toivoa kun tätä ei nähdä enää puh­taana folio­hat­tuilu­na. Pelkään­pähän vain nyt jo ole­van liian myöhäistä Supon men­tyä ja Over­tonin ikku­nan radikaalin muu­tok­sen myötä. 

  Pelikir­ja on oikeasti ole­mas­sa tosi­aan lähin­nä Yhdys­val­lois­sa ja mon­et Euroopan ääri­oikeis­to ryh­mit­tymät lähin­nä kopi­oi­vat mitä näkevät siel­lä tapah­tu­van. Osit­tain se on myös raken­net­tu ide­olo­giaan sisään. Arvois­sa pain­oite­taan voiman, kurin, nation­al­is­min ja valkoisen yli­val­lan tärkeyttä.

  Jos Per­sut jät­tävät asi­at puoli­tiehen niin näem­mä luul­tavasti hei­dän kan­natuk­sen laskun ja mah­dol­lisu­u­den kor­ja­ta yhteiskun­ta. Jos he “pudot­ta­vat mask­it” tulemme näkemään laa­jat kam­pan­jat luul­tavasti tran­sih­misiä vas­taan, joka johtaa myös nais­ten oikeuk­sien heiken­tämiseen. Tämä tapah­tuu täysin samal­la tavoin mitä Yhdys­val­lois­sa, onhan sama henkilö joka aut­taa aja­maan näitä trans­vas­taisia lake­ja Yhdys­val­lois­sa “asiantun­ti­ju­u­den” kaut­ta töis­sä Suomes­sa Tam­pereen yliopis­tol­lisen sairaalan nuorten psyki­a­tri­an ja trans­po­lik­linikan ylilääkärinä.

 4. Suo­mi muis­tut­taa siinä mielessä Unkaria että olemme kie­limuurin takana. Unkari vielä tiukem­min. Pop­ulisti­nen oikeis­to on aina halun­nut kaven­taa vähem­mistö­jen oikeuksia.
  Suomen merkit­tävim­mät van­hat vähem­mistöt ovat suomen­ruot­salaiset ja saame­laiset. PS on puolueen koko his­to­ri­an aikana halun­nut heiken­tää ruotsin kie­len ase­maa maan viral­lise­na kie­lenä. Suomen Sisu ja muut PS:n foo­ru­mit ovat aina vas­tus­ta­neet ruotsin kieltä ja suomen­ruot­salaisia. Vielä n 10 vuot­ta sit­ten he oli­si­vat halun­neet venäjän kie­len ope­tus­ta koului­hin ruotsin sijaan mut­ta “Putte-sedän ” edes­ot­ta­muk­set hiljen­sivät sit­tem­min niitä äänen­sävyjä. Nyt ruotsin vas­tus­t­a­mi­nen on muut­tunut vähem­män näkyväk­si mut­ta esim YLE:n toimin­nan leikkausha­lut ovat lin­jas­sa sen kanssa kos­ka YLE tuot­taa ain­oat val­takun­nal­liset TV- ja radio-ohjel­mat ruot­sik­si maassamme. 

  Unkar­il­la ei tai­da olla juuri mitään vähem­mistöjä enää. Kom­mu­nis­mi piti huolen siitä ja nation­al­isti­nen oikeis­to on jatkanut vähem­mistö­jen polkemista. Vielä 1980-luvul­la unkar­i­laiset tosin osasi­vat sak­saa oikein hyvin ja venäjääkin, joskin jotkut vas­ten­tah­tois­es­ti, mut­ta niiden osaami­nen on kor­vau­tunut huonol­la englan­nil­la. Jos ei osa­ta minkään europ­palaisen suuren talousalueen pääkieltä kun­nol­la niin ei kaup­pa oikein käy. Kuka ostaa unkar­i­laista tavaraa enää? Ei tai­da Rubikin kuu­tiot enää olla sel­l­ainen hit­ti kuin 30 vuot­ta sit­ten, vien­ti taitaa olla enim­mäk­seen maat­alous­tuot­tei­ta. Onko sel­l­ais­es­ta maas­ta mallik­si Suomelle ?

  1. Kom­ment­ti­na Sil­fver­bergille että myös Vihreät ovat aja­neet ruotsinkie­len pakol­lisu­u­den pois­tamista. Myös RKP on vas­tus­tanut muiden vähem­mistökiel­ten ope­tus­ta kouluis­sa kuten esimerkik­si kar­jalankie­len ope­tus­ta. Mitä tulee tuo­hon Unkarin talouteen niin Unkari on itse asi­as­sa saanut eniten investoin­te­ja itäisen Euroopan maista Puolan jälkeen.Unkarissa on huo­mat­ta­van paljon sak­salaisen ja itä­val­ta­lai­somis­teisen teol­lisu­u­den ali­hank­in­taa. Maat­aloudessa Unkari on pär­jän­nyt oikein hyvin. Poli­it­tiset Unkari on kyl­lä aivan eri ase­mas­sa täl­lä esimerkik­si Euroopan unionis­sa kuin Suo­mi. Juuri tässä kohtaa Soin­in­vaaran näke­myk­set siitä että Suo­mi olisi Unkarin tiel­lä ei oikein täs­mää sen todel­lisu­u­den kanssa mitä Unkaris­sa on tapah­tunut vuodes­ta 2010. Muis­tut­taisin myös että unkar­i­lainen vähem­mistö Unkarin naa­puri­mais­sa on ollut Unkar­ille poli­it­tis­es­ti suurem­pi tek­i­jä mitä tulee näi­den vähem­mistö­jen kielel­lisi­in oikeuk­si­in mais­sa kuten Slo­va­ki­as­sa ja Romaniassa.

   1. En minäkään usko että Suo­mi olisi Unkarin tiel­lä mut­ta liika tukeu­tu­mi­nen vain raa­ka-aine­te­ol­lisu­u­teen, maat­alouten ja siihen että investoidaan vain ali­hank­in­taan yhdis­tet­tynä kansalais­ten heikkoon kieli­taitoon voi olla kalte­va pin­ta jos­ta ei noin vaan pon­nis­te­ta ylös.

  2. tuos­ta kie­limuurista unkaris­sa, olen yrit­tänyt löytää lähdet­tä uudelleen mitä luin joskus.

   mut­ta lähde ker­toi jotain että noin 90 pros­ent­tia unkar­i­lai­sista ei osaa puhua mui­ta kieliä oikeas­t­aan ollenkaan. pain­opiste oli tosin naa­puri­maan kielil­lä, kuten sak­sa, tsek­ki, roma­nia jne.

   tuos­sa kieli eristyk­sessä voi hyvin kuvitel­la miten jokin sisäi­nen val­takoneis­to voi pitää val­lan yllä. vas­taavaa voi sanoa venäjän kielisi­in, mikä voi olla syynä putin:in valtapyrkimyksiin.

  3. “Vielä n 10 vuot­ta sit­ten he oli­si­vat halun­neet venäjän kie­len ope­tus­ta koului­hin ruotsin sijaan mut­ta “Putte-sedän ” edes­ot­ta­muk­set hiljen­sivät sit­tem­min niitä äänensävyjä. ”

   Itä-Suomes­sa oli halu­ja muut­taa ruot­si valin­naisek­si venäjän kanssa, mut­ta täl­lä aloit­teel­la ei ollut mitään tekemistä perus­suo­ma­lais­ten kanssa. Taisi olla joku demarikansane­dus­ta­ja asi­aa ajamassa.
   Venäjän sotkem­i­nen pakko­ruot­sikeskustelu­un on jotenkin — pakkomiel­teistä. Miten sup­pea pitää maail­manku­van olla jos sinne ei sovi mui­ta kieliä kuin ruot­si ja venäjä?

   “Jos ei osa­ta minkään europ­palaisen suuren talousalueen pääkieltä kun­nol­la niin ei kaup­pa oikein käy. ”

   Hieno argu­ment­ti pakko­ruot­sia vastaan!

  4. Kom­ment­ti­na Sil­fver­bergille tuo­hon että investoin­nit oli­si­vat olleet pääasi­as­sa raa­ka-aine­te­ol­lisu­u­teen. Ruot­sis­sa on myös paljon raa­ka-aine­te­ol­lisu­u­den alo­ja etenkin Nor­rbot­tenis­sä. Uuden­maan, Varsi­nais-Suomen ja Pirkan­maan elinkeino­rakenne muis­tut­taa jo Eteläisen Ruotsin ja Tukhol­man seudun elinkeino­raken­net­ta. En nyt tiedä kuin­ka huono suo­ma­lais­ten kieli­taito on ver­rat­tuna esim unkar­i­lais­ten kieli­taitoon. Englan­ninkieltä puhutaan etenkin pääkaupunkiseudul­la paljon enem­män kuin Budapestissä.

   1. En tarkoit­tanut että suo­ma­lais­ten kieli­taito olisi yhtä heikko kuin unkar­i­lais­ten tai eräi­den muiden itäeu­roop­palais­ten mut­ta se voi huonon­tua jos liika nation­al­is­mi pääsee valloilleen.

  5. Sil­fver­bergille kom­ment­ti­na että olet oike­as­sa siinä ettei vaalien kil­pailu­asetel­ma ollut oikeis­to- tai vasem­mis­to­hal­li­tus vaan myös sinipuna, por­var­i­hal­li­tus ja oikeis­to­hal­li­tus oli vai­h­toe­htoina. Olen eri mieltä kuitenkin siinä että puna­mul­ta olisi ollut myös vai­h­toe­hto. Kepun puheen­jo­hta­ja Saarikko ilmoit­ti jo maalisku­us­sa 2023 ettei puna­mul­ta demarei­den kanssa ole enää Kepulle vai­h­toe­hto. Saarikko on jopa julkises­ti toden­nut että Kepulle viime hal­lit­skausi oli suuri moka.

   1. Ihmette­len mil­lä taval­la Kepulle viime hal­li­tus oli moka, hehän sai­vat Sote-uud­is­tuk­sen juuri sel­l­aise­na kuin halu­si­vat? Ja kaikkia mui­ta tyyp­il­lisiä viher­vasem­mis­ton vaa­timia muu­tok­sia jot­ka oli­si­vat kos­ket­ta­neet met­sä- ja maat­alout­ta he sai­vat estet­tyä. Saarikko tiesi jo aiem­min että he menet­tävät ääniä PS:lle mut­ta pyh­keen heit­tämi­nen kehi­in sen­si­jaan että oli­si­vat kil­pailleet hal­li­tu­s­paikas­ta oli heikko esi­tys ker­ta kaikkiaan.

  6. Sil­fver­bergille kom­ment­ti­na tuo­hon Sote uudistukseen.Todellisuudessa edel­lisen hal­li­tuk­sen Sote uud­is­tus oli veis­tet­ty lehmän kaup­pa . Jopa Keskus­tan puheen­jo­hta­ja Saarikko myön­si että Sote uud­is­tus oli moka ainakin rahoituk­sen kohdal­la joka on soteen kaikkein oleel­lisen tekijä.

 5. Muuten olen jutus­ta harv­inaisien samaa mieltä, mut­ta SDP:n tai muun oppo­si­tion syyt­tämi­nen nykyis­es­tä tilanteesta ja pop­ulis­mista on kyl­lä pelkkää jos­sit­telua kun varsi­naiset pop­ulis­tit istu­vat nyt hal­li­tuk­ses­sa. Se mitä hal­li­tus nyt tekee, ei ole mitenkään oppo­si­tion vas­tu­ul­la, eikä varsinkaan niiden puoluei­den vas­tu­ul­la jot­ka eivät mis­sään nimessä halua tehdä kokoomus/perussuomalaista eri­ar­vois­tavaa poli­ti­ikkaa. Sen sijaan niiden äänestäjien jot­ka äänes­tivät kokoomus­ta, per­su­ja, RKP:tä tai KD:tä ja äänioikeutet­tu­jen jot­ka jät­tivät äänestämät­tä, vas­tu­ul­la on se mihin suun­taan Suo­mi on nyt menos­sa. Oli­si­vathan vihreätkin voineet myy­dä peri­aat­teen­sa ilmoit­ta­mal­la halukkuuten­sa yhteiseen hal­li­tuk­seen per­su­jen kanssa tai voineet men­nä yhteiseen hal­li­tuk­seen per­su­un­tuneen kokoomuk­sen kanssa, mut­ta eivät­pä vaan men­neet. Tot­takai kokoomuk­sel­la oli vai­h­toe­hto­ja, mut­ta se halusi vali­ta niistä per­sut, oikeistopop­ulis­min ja van­hoil­lisu­u­den, sekä sosi­aalisen epäoikeudenmukaisuuden.

  Sen sijaan että väitetään Marinin yrit­täneen kaikin voimin yrit­täneen tuho­ta vihre­itä, mikä ei objek­ti­ivis­es­ti tarkastel­tuna pidä edes paikkaansa, vihrei­den kan­nat­taisi kyl­lä kek­siä aivan jotain muu­ta kuin demarien syyt­te­lyn jos se halu­aa nos­taa kan­na­tus­taan. Jos halu­aa kosiskel­la äänestäjiä kokoomuk­ses­ta, niin onhan se aivan selvää ettei sil­loin jonkun vasem­mis­to­vai­h­toe­hdon tar­joa­ja edes kalastele kan­na­tus­taan samoil­ta vesiltä. Taitaa vaan olla niin ettei oikeis­tossa ole nykyään enää riit­tävästi avarakat­seista sivistyneistöä jota kalastel­la, joten pelkästään oikeis­to­laisen sivistyspuolueen tila jää varsin pieneksi. 

  “Tilanne voi lukki­u­tua jo senkin vuok­si, että avarakat­seiset ihmiset jät­tävät kokoomuk­sen ja puolue per­su­un­tuu pysyvästi.” Jos noin käy, niin sit­ten muiden pitää vaan ottaa vas­taan nuo avarakat­seiset ihmiset ja tar­jo­ta heille vai­h­toe­hto kokoomuk­selle. Edus­takoon kokoomus ja per­sut sit­ten yhdessä sitä per­su­un­tu­vaa kon­ser­vati­ivista oikeis­toa, ja muut sit­ten sivistys­tä ja kansan avarakat­seista enemmistöä.

 6. Jopa entisetkin ‘olin­han siel­lä minäkin’ ‑poli­itikot, kuten ansioitunut kir­jaa­ja O S, joutu­vat koke­maan oman val­heel­lisen ylem­myy­den tun­teen hege­mon­ian lop­un. Liian mon­ta suh­muria ja kuningatar­ta ilman rih­man kiertämää on päästet­ty pro­pa­gan­doimaan. Nyrk­it on taskus­ta pal­jastet­tu ja rekyy­likierre on alka­nut. Kahdes­ta asi­as­ta Osmon kanssa ollaan samaa mieltä; syy on demareis­sa, nois­sa keskenkasvui­sis­sa ja yhteisöl­lisen jär­jet­tömyy­den edusih­mi­sis­sä ja valitet­tavasti Unkarin tuho­hakuiselle tielle oltaisi­in menos­sa täl­lä meiningillä. Kaatakaa nyky­hal­li­tus, J. Kosk­i­nen tai joku muu tavankansan demari reaalipoli­itikko Orpon kanssa maa­ta työn­tämään kohti yhteisjär­jen tietä. Fantsuidolit ja-anti­sel­laiset (mm Jyr­ki ‘käteinen’, ‘riita’ Rinne, ‘punahu­uli’ San­nuli) on niin nähty.

 7. ” Ongel­mana on, 280 merkissä joutuu julis­ta­maan eikä voi perustella.”

  Suosit­te­len siir­tymään Thread­si­in. Enem­män merkke­jä ja vähem­män trolleja.

 8. min­ul­la alkaa olla iso kirosanalli­nen san­ot­tavaa elon musk:in omis­ta­mas­ta viesti­palvelu x:stä, vaiko entis­es­tä twitter:stä. se on käytän­nössä pilal­la. mut­ta pahin alkaa ole­maan elon musk:in venäjälle tekemät myö­tai­lyt. suosit­te­len suuresti jät­tää viesti­palvelu x:n ja muut elon musk:n omis­ta­mat tuot­teet, esim tesla.

  jos vai­h­toe­hto­ja halu­aa niin seu­raa­va voi olla vai­hte­hto, https://joinmastodon.org/ . olen jo siellä.

  tämänkin löysin, https://mastodon.social/@aral@mastodon.ar.al/112098726396603478 .

  mitä tulee keskus­ta puolueeseen, ajat­telin jo että oliko puolue tässä. voi olla keskus­ta palaa kos­ka me tarvi­taan asial­lien jär­ki oikeistop­uoluekin suomeen. vai­h­toe­hdot alkaa käy­dä vähiin.

 9. Tee niin tai näin, aina väärin päin. Aina, kun perus­suo­ma­laiset ovat kysymyk­sessä, ne tekevät näi­den moraali­poseer­aa­jien mielestä väärin. Kuka­han oli sisämin­is­ter­inä, kun sinne valit­ti­in joku lyp­sy­to­htori isoim­paan virkaan ja käytän­nössä poli­isivirkaan. Omat valin­nat ovat tietysti aina oikei­ta ja puolueet­to­mia. Suo­mi tuskin on Unkarin tiel­lä, kaukana siitä. Osmo Soin­in­vaara oli oike­as­sa siitä, kun epäili itsessään salali­ito­teo­ri­an kehit­te­lyä. Näitä salali­it­to­te­o­ri­oi­ta on paljon liit­tyen nimeno­maan perus­suo­ma­laisi­in. Emme tarvitse Putinia etsimään nat­se­ja ja facis­te­ja, kyl­lä tun­tuu, että Suomes­takin niitä löytäjiä löytyy.

  1. Kaar­lol­ta lyhyt ja ytimekäs ana­lyysi tästä Osmon kirjoituksesta.
   Kyl­lä nyt Osmo hairah­tui pahan­päiväis­es­ti demon­isoimaan yhtä (jääköön se nyt mainit­se­mat­ta mitä) puoluet­ta ja sen kannattajakuntaa.

 10. Kokoomus on per­in­teis­es­ti ollut kansal­liskon­ser­vati­ivi­nen. Ps on ollut pop­ulisti­nen protestipuolue. Hal­la-ahon aikana Ps muut­tui kansal­liskon­ser­vati­ivisek­si ja on sitä Purran aikana. Sikäli puoluei­den yhteistyö onnis­tuu, vaik­ka kor­peaa Kok liberaalisiipeä.

  Kansal­lis­mielisyys ja kan­sain­välisyys on nykyisessä tilanteessa molem­mat erit­täin tärkeitä. Vihrei­den pitäisi yrit­tää löytää aidosti Ps:n kanssa yhteisiä lin­jo­ja: Kansal­lis­maisemien, suo­ma­laisen luon­non, kie­len ja kult­tuurin edis­tämisek­si. Kitkeä woke yms ääri-ilmiö, kuten Ps kit­ki etnona­tion­al­is­min. Samoin Sdp:n kan­nat­taisia muut­tua, kuten tan­skalainen sisarpuolueensa.

  Kun tehdään järkevää yhteistyötä, niin ääri­ainek­sil­ta läh­tee elin­ti­la kaik­ista ek-puolueista ja kri­ti­ik­ki ei ole jatku­vaa haukku­mista puolin ja toisin. Sil­loin ei tarvitse niin ikään pelätä minkään tahon val­lankäyt­töä. Ps on tul­lut jäädäk­seen, ja demon­isoivalle voi tul­la pitkä oppositiotaival.

  1. Kom­ment­ti­na Tuo­mas Rämölle siitä ett SDP:n kan­nat­taisi muut­taa lin­jansa siihen suun­taan mitä Tan­skan sosi­aalidemokraatit ovat tehneet. Syy mik­si Tan­skan kansan­puolue on menet­tänyt kan­na­tus­ta johtuu siitä että Tan­skaan perustet­ti­in Tan­skademokraatit nimi­nen kil­pail­e­va puolue. Toinen syy löy­tyy siitä että Ven­stre omak­sui myös kansan­puolueen tiukan maa­han­muut­tolin­jan koskien tur­va­paikan­hak­i­joi­ta. Olen itse sitä mieltä että SDP:n kiin­nit­tymin­nen liiak­si ay-liik­keeseen on suurin tek­i­jä mik­si sen kyky tehdä järkevää talous­poli­ti­ikkaa viimeis­ten 15 vuo­den aikana ei ole real­isoi­n­unut. Urpi­lainen yrit­ti muut­taa kurssia kun ymmär­si talouden reali­teetit mut­ta hänet syr­jäytet­ti­in hyvin härskil­lä taval­la joka itse asi­as­sa repi sdp:n kah­tia jos­ta se ei ole päässyt vieläkään yli.

   1. Aivan samaa mieltä. Vihreät ovat kri­ti­soi­neet Purran-Orpon hal­li­tuk­sen esi­tyk­siä, mut­ta ymmärtävät esim. ansiosi­don­naisen por­ras­tamisen ja eläkkei­den leikkaamisen tarpeel­lisu­u­den val­tion­talouden tas­apain­ot­tamisen kannal­ta. Demar­it vas­tus­ta­vat molem­pia, ja se haiskah­taa vähän pop­ulis­mil­ta. Tietysti Vihrei­den on helpom­pi ottaa kan­taa eläkkeisi­in, kun ei puolueel­la tai­da olla niin paljon eläkeikäisiä kan­nat­ta­jia kuin demareil­la ja Kokoomuk­sel­la. Stubb muuten syr­jäytet­ti­in puheen­jo­hta­jan paikalta suun­nilleen yhtä härskil­lä taval­la kuin Urpi­lainen, kun Orpo keräsi puolueen his­to­ri­an suurim­man sum­man pj-kam­pan­jas­saan käytet­täväk­si. Puoluei­den­sa pres­sae­hdokkaik­si molem­mat härskisti syr­jäyte­tyt kyl­lä kelpasivat.

   2. Ay-liik­keen tavoit­teille on myös ollut vahin­gol­lista kiin­nit­tyä van­haan aat­teeseen ja siihen kuu­lu­vaan kan­sain­välisyy­teen. Viimeisen 30 vuo­den aikana maa­han­muut­to on ollut ylivoimais­es­ti eniten Suomen työ­markki­noi­ta kur­jis­ta­va ja eri­ar­vois­ta­va tek­i­jä. Jokin muu­ta­mas­sa neu­vot­telukier­rokses­sa palkan tas­apain­ot­tumiseen häviävä “ikuinen etu” on täy­delli­nen sivu­seik­ka ja harhau­tus siihen ver­rat­tuna, että maa­han tuo­daan vähempään tyy­tyvää porukkaa em. neu­vot­telupöytään neu­vot­tele­maan sin­un ohitsesi.

    Demar­it ilmeis­es­ti ovat otta­neet naa­puri­maas­ta mallia ja yrit­täneet tuo­da itselleen uut­ta kan­na­tus­ta. Uskoiko ay-johto pää­sevän­sä mukaan tähän kasvu­un asun­to­bisnesten kautta?

 11. Tässä oli paljon asial­lista kri­ti­ikkiä sekä oikeis­ton että vasem­mis­ton suun­taan. Kri­ti­soi­da sopisi kyl­lä myös Virheitä. Ville Niin­istöä on hyvästä syys­tä san­ot­tu pop­ulis­tik­si. Viime vaa­likaudel­la taas Vihrei­den edus­ta­jien toim­inta perus­tus­laki­valiokun­nas­sa oli sen ver­ran häpeäl­listä että edes kepu­laiset eivät läht­e­neet sel­l­aiseen kun käsitelti­in Juhan­talon tapaus­ta. Toivoa sopii että Vir­ta vie puoluet­ta järkilinjalle. 

  Mon­en­lais­es­ta on Marinia syytet­ty, nyt myös Vihrei­den tuhoamis­es­ta. Mielestäni syy Vihrei­den alhoon löy­tyy kuitenkin puolueesta itses­tään. Siinä sen­tään tehti­in fik­susti, että uskallet­ti­in vali­ta Vir­ta johtoon.

  1. Vhrei­den tuhoamisel­la tarkoitin keho­tus­ta äänestää vihrei­den ja Vasem­mis­ton sijas­ta demare­i­ta, kos­ka muka suurin puolue määrää sen, tuleeko maa­han oikeis­to­lainen vai vasem­mis­to­lainen hal­li­tus. Se oli aivan hui­jaus­ta, ksoa hal­li­tuk­sen kokoon­panon tarvi­taan eduskun­nan enemmistö.

   1. En tiede mikä oli Marinin todel­li­nen tavoite viime kevään vaalien aikana. Oliko hänen tavoite saa­da SDP hal­li­tuk­seen päämin­is­teripuolueena vai oliko hänen tavoite kiristää Kokoomus­ta talous­poli­ti­ikas­sa? Sitä pitäisi kysyä häneltä itseltään. Itse olen sitä mieltä että SDP:ssä oli kak­si kup­pikun­taa joil­la oli eri­lainen näke­mys talousti­lanteesta mut­ta puolueen yht­enäisyy­den takia näi­den kup­pikun­tien erot eivät näkyneet julkisuudessa.

   2. Vielä tuo­hon kohtaan kom­ment­ti­na että onko mis­sään laiss tai sään­nöis­sä määrät­ty että suurin puolue olisi automaat­tis­es­ti hal­li­tuk­sen muo­dosta­ja? Suurin puolue saa hal­li­tuk­sen tun­nusteli­jan ase­man mut­ta se on eri asia kuin hal­li­tuk­sen muo­dost­a­mi­nen. Alanko­mais­sa on ollut pat­ti­ti­lanne jo mar­rasku­us­ta alka­en kun Geert Wilder­sin johta­ma Vapaus­puolue tuli maan suurem­mak­si puolueek­si mut­ta yksikään toinen ei halua Geert Wilder­siä päämin­is­terik­si mut­ta ovat valmi­ita muo­dosta­maan hänen kanssa hal­li­tuk­sen. Olisko Suomes­sa voin­ut olla tilanne sel­l­ainen että suurim­man puolueen puheen­jo­hta­jas­ta ei tulisi pääministeriä?

   3. Ei ole mitään peri­aatet­ta, että suurim­mas­ta puolueesta tulisi automaat­tis­es­ti päämin­is­teripuolue. ONso­vit­tu (ei tai­da olla lais­sa) että suurin saa yrit­tää enin, mut­ta jos eduskun­nas­sa enem­mistö sopii toisen­lais­es­ta hal­li­tus­po­h­jas­ta, yri­tys epäonnistuu.

   4. Vaaleis­sa ei kil­pailu­asetel­ma ollut oikeis­to- tai vasem­mis­to­hal­li­tus vaan sinipuna vai sin­imus­ta. Myös puna­mul­ta olisi voin­ut tul­la kyseeseen.

   5. Kysymys Soin­in­vaar­alle jos Li Ander­s­son yrit­ti saa­da Vasem­mis­toli­iton Europar­la­men­tis­sa vihrei­den ryh­mään johon ei suos­tut­tu tiedätkö mikä oli syy mik­si Vihreät / Euroopan vapaa allianssi ‑ryh­mä ei ottanut Vasem­mis­toli­it­toa mukaan? Greens/EFA ryh­mäsä on myös Ruotsin Piraat­tipuolue sekä Kat­alon­ian tasaval­ta­lainen vasem­mis­to joiden tavoit­teet ovat hyvin eri­laisia kuin Vihreän liiton tavoitteet.

   6. On kuiten kyl­lä älyl­listä epäre­hellisyyt­tä väit­tää että joku muu real­isti­nen vai­h­toe­hto olisi estänyt oikeis­to­hal­li­tuk­sen muo­dos­tu­misen ja ääri­oikeis­ton nousun hal­li­tuk­seen. Oli­han aivan selvää että kokoomus ja perus­suo­ma­laiset oli­vat valmis­telleet yhteistyötään niin että jom­man kum­man noustes­sa ykkösek­si molem­mat ovat sitoutuneet yhteiseen hal­li­tuk­seen, mikä sul­ki heti ulos vasem­mis­ton, vihreät ja demar­it joista yksikään ei halun­nut lähteä tekemään ainakaan perus­suo­ma­laista poli­ti­ikkaa. Toki luop­umal­la kaik­ista omista tavoit­teis­taan voi aina päästä hal­li­tuk­seen, mut­ta sehän ei ole tietenkään realismia.

    Toki aina voidaan jos­sitel­la tyyli­in että jos tädil­lä olisi “se”, niin täti olisi setä jne. Mut­ta kun RKP myi arvon­sa ja lähti ääri­oikeis­ton kelkkaan niin nyt meil­lä on val­las­sa ääri­oikeis­to ja vieläpä eduskun­nan enem­mistöl­lä, vaikkei edes äänestänei­den tai varsinkaan äänioikeutet­tu­jen enemmistöllä. 

    Speku­lanteil­ta olisi kiva kuul­la rehelli­nen arvio siitä mil­lä vaal­i­t­u­lok­sel­la he kuvit­te­liv­at saa­vansa hal­li­tuk­sen joss­sa oli­si­vat mukana demar­it, vasem­mis­toli­it­to ja vihreät tai edes joku puolue noista, mikäli yksikään noista puolueista ei nousisi suurimmaksi.

   7. Jos olisi vaalit men­neet vaik­ka näin: SDP 46, Kok 44, niin olisi­han siitä saanut hal­li­tuk­sen SDP+Kok+Vihreät+RKP.

 12. Mik­sei vihreät voisi alkaa “sivistys­porvaripuolueek­si? Mik­si tuol­lainen rooli tulisi olla kokoomuk­sel­la, jos Kokoomus on talousoikeis­to­lainen puolue.

 13. Taisin kir­joit­taa tänne kom­ment­tei­hin siinä vai­heessa, kun supo torp­pasi per­sue­dus­ta­jien oikeat kädet tur­val­lisu­us­selvi­tyk­sessä, että bye bye supo. Ei tain­nut kovin moni ottaa todes­ta. vielä siinä vaiheessa. 

  Luulit­toko todel­lakin, että Purran eri­tysavus­ta­jan ja Lulu Ranteen val­tiosi­h­teerin nim­i­tys­ten torp­paami­nen tilanteessa, jos­sa supos­ta vas­taa­va min­is­teri on per­su­ista olisi jät­tänyt supon henkiin?

 14. Hyvä kolum­ni muuten mut­ta ällistyin Keskus­taan liit­tyneestä toiveesta puolueen palaamis­es­ta merkit­täväk­si vaikut­ta­jak­si. Itse tun­nen sym­pa­ti­aa maaseudun asukkai­ta kohtaan — esim Etelä-Savo ei ole mitenkään perus­suo­ma­laista aluet­ta. Mielestäni aiem­mis­sa kolum­neis­sasi ja joidenkin vihrei­den kom­menteis­sa on herunut lähin­nä pilkkaa esim vil­jeli­jäväestölle. Olisiko tässä polar­isoi­tu­mises­sa siten muitakin syypäitä kuin kir­joituk­ses­sasi toteamat.

 15. Koen tämän kyl­lä dra­maat­tisek­si ylipessimismiksi. 

  Suomes­sa saati­in Nato-jäsenyys yhdessä aikaan, Suomes­sa ei ole eduskun­nas­sa Putinin kanssa vel­jeilevää Ukrainaan hylän­nyt­tä puoluet­ta. Ris­tiri­ito­ja toki on paljon mut­ta ne ovat dra­maat­tis­es­ti pienem­piä kuin Sak­sas­sa tai Itä­val­las­sa. Puhu­mat­takaan nyt Unkarin tilanteesta.

  Olen kuun­nel­tu keskustelu­ja, mis­sä per­sut ja per­su­ja lähel­lä ole­vat henkilöt totea­vat Sak­san AfP:n tms. puoluei­den ole­van todel­lisu­udessa Suomen ja per­su­jen vihol­lisia, jot­ka myi­sivät Suomen Putinille. Kyl­lä Suo­mi on hyvin kaukana Unkarin tiestä. Nyt vaan yhdessä se rajala­ki pulkkaan — ja sit­ten talousu­ud­is­tuk­sia yhdessä tekemään. TYötä on paljon mut­ta täl­lainen epä­toivon vil­je­ly on liioittelua.

  1. Koment­ti­na Aaku­lan Jukalle että Nato-jäsenyyt­tä vas­tus­ti­vat eduskun­nas­sa 6 vasem­mis­toli­iton kansane­dus­ta­jaa joiden argu­men­tit oli­vat kuin 1980-luvun rauhan­mars­seil­ta. Tämä oli Vasem­mis­toli­iton suurin ris­tiri­ita jota Li Ander­s­son piti koos­sa vain oman henkilöko­htaisen karis­man­sa takia. Perus­suo­ma­laiset ymmärtävät ihan hyvin sen että hei­dän yhteistyö Euroopan par­la­men­tis­sä ID-ryh­män kanssa oli iso virhe. ECR sekä EPP ovat ryh­miä johon ei ote­ta ketä vain. Vielä hajanaisem­pi poruk­ka on Euroopan yhtynyt vasem­mis­to / Pohjo­is­maid­en vihreä vasem­mis­to ryh­mä jos­sa on myös Venäjän ulkopoli­ti­ikan ymmärtäjiä sekä vas­tus­ta­jia. Tässä ryh­mässä ei ole Li Ander­ssonil­la tule ole­maan help­poa. Pohjo­is­mainen vasem­mis­to­lainen on kuin yö ja päivä espan­jalais­es­ta ja ital­ialai­sista vasem­mis­to­lai­sista joil­la on aivan eri­lainen näke­mys Venäjästä ja Natosta.

   1. Ymmärtääk­seni Li Ander­s­son yrit­ti saa­da Vasem­mis­toli­iton Europar­la­men­tis­sa vihrei­den ryh­mään, mut­ta ei otettu.

  2. Jaa, Suo­mi on eri­lainen. Mut­ta ovatko 1930-Sak­sa, 1930-Italia, Puo­la ja Unkari
   saman­laisia keskenään? Ja mil­lä taval­la samanlaisia?

   1. Jari S:lle kom­ment­ti­na että Italia, Sak­sa, Puo­la sekä Unkari oli­va 1920-ja 1930-luvuil­la oikeis­todik­tatu­ure­ja. Puo­las­sa oli val­las­sa marsalk­ka Józef Pił­sud­s­ki, Unkaris­sa ami­raali Mik­lós Hor­thy, Ital­ias­sa Ben­i­to Mus­soli­ni. Suomes­sa 1920-ja 1930-luvuil­la val­las­sa oli Maalais­li­iton ja Edis­tyspuolueen johta­mat hal­li­tuk­set ja tasaval­lan pres­i­den­tit oli­vat myös kysei­sistä puolueista. Mäntsälän kap­inan epäon­nis­tu­mi­nen 1932 todisti sen että Suomes­ta ei tul­lut oikeis­todik­tatu­uri. Joten yhteen­ve­t­ona Suomen poli­it­ti­nen tilanne 1920-ja 1930-luvuil­la oli aivan eri­lainen kuin Puo­las­sa, Unkaris­sa ja Ital­ias­sa. Tämä oli yksi tek­i­jä myös mik­si Suomes­ta ei tul­lut sodan jäl­keen Neu­vos­to­tasaval­taa tai Neu­vos­toli­iton satelliittivaltiota

  3. “Suomes­sa ei ole eduskun­nas­sa Putinin kanssa vel­jeilevää Ukrainaan hylän­nyt­tä puoluetta.”
   Per­sut eivät ole tehneet poli­it­tista joukkoit­se­murhaa aset­tumal­la Putinin puolelle, mut­ta kat­so­taan, miten käy, jos Trump val­i­taan ja alkaa vetää uut­ta ulkopoli­it­tista linjaa.

 16. Mielestäni on kyl­lä hyvin ylim­ielistä väit­tää kaikkia Perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jia koulut­ta­mat­tomik­si ihmisik­si, jot­ka usko­vat yksinker­tais­tet­tuun ver­sioon totu­ud­es­ta, mut­ta sit­ten itse vedo­ta “yksinker­taisi­in lainalaisuuk­si­in”, joiden paikkaansapitävyy­destä on niin var­ma, että pystyy niiden poh­jal­ta ennus­ta­maan tule­vaa. Kuten olen muualle kir­joit­tanut, tule­vaisu­u­den ennus­t­a­mi­nen on vaikeaa ja usein siinä epäon­nis­tu­vat myös his­to­ri­oit­si­jat ja asiantun­ti­jat. On fak­ta, että Per­suhal­li­tuk­sen johta­mana Suo­mi on ottanut aske­lia autori­taarisem­paan suun­taan, mut­ta tämä ei vielä tarkoi­ta, että hal­li­tus veisi suomen “all-way-down” Unkarin malli­in. On myös teo­ri­as­sa mah­dol­lista, että Suomes­ta tulee jonkin ver­ran autori­taarisem­pi maa, mut­ta kehi­tys pysähtyy jon­nekkin. Logi­ikas­sa tun­netaan argu­men­toin­tivirhe nimeltään “slip­pery slope”, joka tarkoit­taa äärim­mäisen lop­putu­lok­sen ennus­tamista ilman riit­täviä perustelu­ja. Mielestäni osa nykyisen oppo­si­tion kan­nat­ta­jista on syyl­listynyt kyseiseen ajatusvirheeseen.

  1. “Mielestäni on kyl­lä hyvin ylim­ielistä väit­tää kaikkia Perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jia koulut­ta­mat­tomik­si ihmisik­si”. Tot­ta, idioot­te­ja piisaa ihan tohtoris­ta­solle asti. Koulu­tus, älykkyys ja viisaus ovat kolme eri asi­aa, eikä yhdel­läkään per­sul­la ole niitä kaikkia.

   1. Äänestäjiä on tutkit­tu. Mata­lasti koulute­tut miehet ovat perus­suo­ma­lais­ten äänestäjis­sä yli edustettuina.

   2. Minus­ta perus­suo­ma­lai­sis­sa on paras­ta se, että sanovat EI. Muis­sa puolueis­sa on paljon sel­l­aisia, jot­ka katso­vat asioi­ta ”laa­jakat­seisem­min”. Lähin­nä mielis­televät Sak­saa. Sak­sa­han on Suomen tärkeimpiä kauppakumppaneita.
    Met­säa­siois­sa use­at puolueet vasem­mis­tos­ta vihreisi­in yrit­tävät ajaa Suomen met­sä­talouden umpiku­jaan. Esit­tävät Suomen asioista mon­en­laista perätön­tä tietoa.
    Heti tulee mieleen tämä nielukysymys. Eikö se vihrei­den Ville ole jokin­lainen pääpukari tässä Eu n nielupoli­ti­ikas­sa. Yrit­tävät ilmeis­es­ti saa­da suo­ma­laiset puun­jalostus­tuot­teet boikottiin.
    Täl­lä nämä perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jia moit­ti­vat voisi­vat pal­jas­taa yliv­er­taisen älykkyyten­sä ja antaa vaikka­pa vas­tauk­sen kysymyk­seen: Met­sän nielu on puu­varas­ton derivaat­ta. Puu­varas­to pitäisi mak­si­moi­da. Miten sitä nielua voi lisätä, kun pää­tarkoi­tus on ajaa derivaat­ta (nielu) nollaksi?
    Ei äänestyskäyt­täy­tymisessä ole pääa­sia, että edus­ta­ja ymmärtää asian. Pääa­sia on, että edus­ta­ja ei kan­na­ta sel­l­aista asi­aa, jos­sa ei ole mitään mieltä.

   3. Olen samaa mieltä, ettei met­sien puu­varas­to voi ksvaa rajat­tomasti, mut­ta näitä nielu­a­sioi­ta domi­noi­vat kuitenkin soiden ojit­tamis­es­ta syn­tyvät päästöt. Ne ovat ihmisen ahneuk­sis­taan aiheuttaneet.

   4. Osmo se jak­saa kir­joit­taa noista suoasioista.
    Min­ul­la itsel­läni ei ole kos­ke­tus­pin­taa suomet­sä­talouteen, joten en ole siihen paljoa pere­htynyt. Kuitenkin met­siäni olen ojit­tanut. Yksi tärkeim­mistä met­siä koske­vista ilmas­to­teoista on, että sois­tu­mi­nen on estet­tävä. Tiedä tuos­ta ihmisen ahneud­es­ta. Min­ul­la näyt­tää ole­van met­sis­säni käsinkaivet­tu­ja ojia 150–200 vuo­den takaa. Hyvin mität­tömiä painan­tei­ta ovat kui­v­at­ta­neet met­sää kas­va­maan, ei siis pel­loik­si. Nykyi­nen met­sä­talous raskaine konei­neen tuhoaa nuo ojat, mut­ta kaivinkoneel­la ne pystyy nopeasti avaamaan.
    Vihreä Ville ajaa hakkuiden vähen­tämistä. Sil­lä mis­si­ol­la ei ole mitään tekemistä suomet­sä­talouden kanssa.

 17. Herää kysymys, että mik­si vihreistä ei ole tässäkään kohtaa mihinkään? Ei kokoomuk­ses­sa var­maan kaik­ki kat­se­le sen kehi­tys­tä hyväl­lä ja keskustal­ib­er­aaleille ei ole tässä maas­sa kotia. Rahas­ta se ei ole kiin­ni, kun Ohisa­lon aikana sitä oli, mut­ta toim­inta oli yhtä aneemista. Toki kun vuosikym­me­nien pitu­inen iden­ti­teet­ti ydin­voiman ja asei­den vas­tus­tamis­es­ta rom­ahti ja osoit­tau­tui vääräk­si ja lapsel­lisek­si, niin uuden uskot­tavu­u­den rak­en­t­a­mi­nen kestää. Hal­pa var­ma ener­gia ja tur­val­lisu­us ovat aika tärkeitä siinä vai­heessa kun naa­puri riisuu mask­in­sa. Aivan pöl­höltähän tämä ydin­voiman vas­tus­t­a­mi­nen nyt näyt­tää. Ihan kuin tulet kylmälle mökille, mut­ta heitätkin sisältä kuiv­an kopal­lisen koivuk­lape­ja sateeseen ja tuot kymme­nen kopal­lista märkää puo­lila­hoa puu­ta tilalle. Tuo on Sak­san ver­sio, onnek­si tääl­lä ei tehty ihan tuol­laista sulke­mal­la ydin­voimalat ja panos­ta­mal­la mil­jardi­tolkul­la uusi­u­tu­vi­in. Mut­ta se oli kuitenkin vihrei­den poli­ti­ikan ydin­tä ja ihan usko­mat­toman pöljää. Eurovihreil­lä vis­si­in vieläkin. Ja Venäjän suh­teen olisi pitänyt nähdä ettei puo­lus­tus­ra­ho­ja pidä pienen­tää. Tässä se ydi­non­gel­ma mielestäni on, kun entisen lin­jan pöljyys pal­jas­tui ja uut­ta suun­taa ei ole. Kokoomuk­sen nyky­meno ei paljoa houkut­tele, kun sit­ten ydin­voiman ja puo­lus­tus­ra­ho­jen sivus­sa tulee sit­ten maail­man toimivimpi­in kuu­lu­van yhteiskun­nan alasajo. Joka­paikkaan raken­net­tavien tuulivoimaloiden ja sähkölin­jo­jen sijaan panos­tet­taisi­in ydin­voimaloi­hin, jot­ka ovat 60 vuo­den ajan­jak­sol­la taloudel­lis­es­tikin paljon kan­nat­tavampia kuin 20 vuo­den välein uusit­ta­vat tuulivoimalat, jot­ka ovat muutenkin sitä märkää puu­ta ver­rat­tuna kuiv­aan ydin­voiman koivuk­lapi­in. Ja eivät vie luon­nol­ta tilaa kuten tuulivoimalat. Ja jätekin on lukit­tuna tur­val­lis­es­ti eikä kenenkään keuhkois­sa ja ilmake­hässä kuten muis­sa. Ener­gia on kuitenkin talouden perus­ta ja kuka tekee sitä eniten voit­taa. Mut­ta kukaan ei lop­ul­ta halua nähdä luon­non tilal­la lop­u­ton­ta tuulivoimavi­idakkoa sähkölin­joi­neen. Euroop­paan ydin­voimaloi­ta sar­jas­sa, puo­lus­tus kun­toon ja sosi­aalidemokra­ti­aa siten ettei se ole vain men­estyjille. Eikä sekään ole paha jos geen­imuun­telul­la saa pel­losta vähem­mäl­lä enem­män. Tuos­sa se resep­ti olisi, mut­ta onko ottajia?

  1. Minä olen hil­jalleen kään­tynyt tässä ener­giakysymyk­sessä ydin­voiman vas­tus­ta­jak­si. Hyvin yksinker­tais­es­ta syystä:
   IPCC ja hei­dän co2 myyt­tin­sä eivät ole kestävä läh­estymistapa ilmas­ton läm­pen­e­miseen. Hei­dän opeil­laan ydin­voima ja aurinkopa­neel­it ovat tule­vaisu­ut­ta. Ei se noin mene. Ilmas­ton läm­pen­e­m­i­nen lop­puu vain kun maa­pal­lolle tule­va ener­gia ja lähtevä ener­gia ovat yhtä­su­uret. Tämä tarkoit­taa, että vaik­ka co2 päästöt lopete­taan mut­ta jos ener­gian kulu­tus kate­taan ydin­voimal­la ja aurinkopa­neeleil­la niin maa­pal­lo läm­pe­nee edelleen.
   Siinä mielessä vihreät oli­vat väärässä, että fos­si­ilis­ten kor­vaami­nen ydin­voimal­la oli oikein. Mut­ta olisi tiedostet­ta­va, että fos­si­ilis­ten käytön lop­pumi­nen tarkoit­taa myös ydin­voiman alasajoa ilmas­ton kannal­ta. Sama on aurinkopa­neel­ien kanssa.

   1. Ihmisen tuot­ta­ma ener­gia on mitätön ver­rat­tuna auringos­ta maa­pal­lol­la tule­vaan ener­giaan. Kyl­lä aurinkopa­neel­it ja ydin­vo­ma vähen­tävät ilmas­ton lämpenemistä.

   2. Osmo näyt­tää ole­van sitä mieltä, että ihmisen ener­gian käytöl­lä ei voi läm­mit­tää ilmastoa.
    Täy­tyy ihme­tel­lä täl­laista pienu­u­den filosofi­aa. Yleen­sä sel­l­ainen oppi liit­tyy ilmastodenialismiin.
    Perusa­sia on kuitenkin, että kaik­ki ihmisen ilmake­hään vaikut­ta­vat toimet ovat suh­teel­lis­es­ti ottaen mität­tömiä. Co2 päästö taitaa olla suh­teel­lis­es­ti suurin, 4 % . Muut toimet ovat promillen osia ja jopa co2 pitoisu­uskin promilleluokkaa.

   3. Laskin joskus, mon­tako ydin­voimalaa tarvi­taan läm­mit­tämään Itämer­ta asteel­la vuo­den aikana. Lop­putu­los oli pari tuhat­ta. Kuitenkin Itämeri läm­pe­nee joka kevät monel­la asteel­la. Ihmisen tuot­ta­ma ENERGIA vaikut­taa läm­pöti­laan vain hyvin paikallis­es­ti, mität­tömän vähän ver­rat­tuna vesi­höyryn ja hiilid­iok­sidin tuot­ta­maan akotteeseen.

 18. “Lop­putu­lok­se­na Purran-Orpon hal­li­tuk­ses­ta on Suomen muut­tumi­nen toisaal­ta eri­ar­voisem­mak­si ja toisaal­ta kult­tuuriv­i­hamielisem­mäk­si tai san­o­taanko anti-intellek­tu­aalisem­mak­si. Se on hyvin surullista, eikä tiedä hyvää maamme tule­vaisu­udelle. Uuden kehit­tämi­nen sujuu paljon parem­min moni­ar­voises­sa lib­er­aalis­sa ympäristössä.”
  Tämä pal­jas­taa kyl­lä sen, että Osmon mielestä ain­oaa oikeaa kult­tuuria on verovaroin sub­ven­toin­tu taidet­ta apu­ra­han takia ‑meinin­ki. Oikeasti lib­er­aalia olisi mata­la vero­tus ja yhteiskun­nan rahoituk­ses­ta riip­puma­ton kol­mas sek­tori, joka tietenkin sisältää myös kult­tuurin. Täl­löin olisimme aidosti sekä talous- että arvoliberaaleja.

 19. Näköjään viime vaa­likausien Vihre­itä kohtaan esit­tämäni kri­ti­ik­ki ymmäret­tävistä syistä sen­suroiti­in, mut­ta kysy­isin kuitenkin blo­gin viimeis­es­tä, julka­isun jäl­keen lisä­tys­tä kap­paleesta, mil­lä taval­la määrit­telisit “toim­intakyky­isyy­den” demarien tapauk­ses­sa? Valmi­udel­la tehdä yhteistyötä Orpon johta­man Kokoomuk­sen kanssa?

  1. Kor­jaus edel­liseen: ei näköjään sen­suroitukaan, hyvä että avoin keskustelu sallitaan.

   1. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki Doom­say­er­ille Stub­bin haas­tamis­es­ta Kokoomuk­sen puoluekok­ouses­sa. Nimeno­maan Stubb olisi halun­nut luop­ua puheen­jo­hta­ju­ud­es­ta mut­ta ei min­is­terin­salkus­ta ja Orpo haas­toi Stub­bin juuri siitä syys­tä kos­ka se on ain­oa toimi­va tapa varsinkin kun puolue on hal­li­tuk­ses­sa. Itse en kyl­lä usko että sinipuna­hal­li­tus olisi mah­dol­lista edes nykyisen demar­i­jo­hdon kanssa. Kokoomuk­sen lin­ja ei ole muut­tunut per­su­jen suun­taan. Päin­vas­toin. Per­sut ovat enem­män tulleet lähem­mäs Kokoomus­ta mon­es­sa asi­as­sa. Orpol­la on erit­täi kokenut min­is­teri. Hän oli sisämin­is­ter­inä 2015 kun Venäjä alkoi tuo­da tur­va­paikan­hak­i­joi­ta itära­jalle ensim­mäistä ker­taa ja Orpo lop­ul­ta matkusti Mosko­vaan neu­vot­tele­maan asi­as­tas­ta venäläis­ten kanssaa ja pres­i­dent­ti Niin­istö antoi taustal­la tukea.

  2. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki Doom­say­er­ille tuo­hon että Alexan­der Stubb olisi syr­jäytet­ty Kokoomuk­sen joh­dos­ta. Todel­lisu­udessa Stub­bil­la halusi luop­ua min­is­terin tehtävistä per­hesyi­den takia mut­ta hän halusi kuitenkin jatkaa puheen­jo­hta­jana mut­ta Orpo ymmär­si sen että puolueen puheen­jo­hta­ja ei voi olla Val­tioneu­vos­ton ulkop­uolel­la. Tasaval­lan pres­i­den­tik­si kuitenkin valit­ti­in Alexan­der Stubb 7 vuo­den jäl­keen kun hän oli ollut pois­sa päivän poli­ti­ikas­ta. Stubb teki tässä kohtaa Richard Nixonit. Ja hän on myös toden­näköis­es­ti ehdol­la myös 6 vuo­den päästä ilman että mitään Water­gat­en tyy­li­nen skan­daali olisi mitenkään mahdollista

   1. Ei se kyl­lä käsit­tääk­seni ihan noin men­nyt. Stubb ei enää pj-vaalin hävit­tyään ottanut vas­taan min­is­teripestiä, mut­ta ei hän tietääk­seni ennen sitä ollut salkus­ta luop­umas­sa. Orpo taas oli luvan­nut, ettei lähde haas­ta­maan Stub­bia, mut­ta lähti kuitenkin. Ja Orpon johdol­la Kokoomus on per­su­un­tunut sel­l­aiseen pis­teeseen, että puoluei­ta ei koh­ta ero­ta muus­ta kuin pukeu­tu­mis­es­ta. Hyvin vaikea nähdä, että sinipuna­hal­li­tus voisi syn­tyä niin kauan kuin Orpo vetää Kokoomusta.

 20. Tästä tek­stistä voisi sanoa paljonkin, mut­ta kak­si täs­mäkom­ment­tia saa riittää:
  1) Onko kenenkään muun mielestä hie­man yllät­tävää, että YLE:n rahoituk­sen saat­ta­mi­nen suun­nilleen vuo­den 2005 tasolle, jol­la se vas­taisi vaikka­pa Ruotsin yleis­ra­dion rahoi­tus­ta, on suuri uhka demokra­tialle? Eikö Ruot­sis­sa ole demokratiaa?

  Entä onko juuri 500M vuodessa opti­maa­li­nen määrä rahaa lehdis­tön­va­pau­den kannal­ta, vai mik­si emme saisi vielä lisää lehdis­tön­va­paut­ta nos­ta­mal­la rahoi­tus­ta? Jos vas­tus­taa YLEn rahoituk­sen lisäämistä 1000 miljoon­aan euroon, eikö sil­loin vihaa lehdis­tön­va­paut­ta aivan samoin kuin vaaties­saan rahoituk­sen leikkaamista 400 miljoonaan?

  2) Kukaan edes per­su­jen piiris­sä ei var­mas­tikaan vas­tus­ta taidet­ta yleis­es­ti tai taulu­jen maalaamista eri­tyis­es­ti. Kysymys on vain siitä, mik­si sen pitäisi tapah­tua veron­mak­sajien rahoil­la. Minus­ta kaik­ki taiteil­i­jat tai sel­l­aisik­si halu­a­vat saa­vat maala­ta vaik­ka 10 000 taulua mieheen (tai naiseen tai oth­erkini­in), mut­ta en pysty hah­mot­ta­maan, mik­si val­tion pitäisi sekaan­tua siihen asi­aan esimerkik­si tukiaisilla.

  Suomes­sa tun­tuu val­lit­se­van aja­tus, että mitään ei voi tehdä ellei val­tio tue sen tekemis­es­tä, ja niin­pä val­tion tuki­ais­ten vähen­tämi­nen samas­te­taan kieltämiseen. Kuitenkin taidet­ta tehti­in 50 000 vuot­ta ennen kuin val­tio kek­sit­ti­in, ja kauan senkin jäl­keen kun oli kek­sit­ty val­tio, mut­ta ei valtiontukiaisia.

 21. New York Time­sis­sä oli juuri kolum­ni liit­tyen intialais­mil­jardööri Mukesh Amban­in nuorim­man pojan häi­hin, jois­sa on ollut Rihan­na esi­in­tymässä, Zucker­berg ja Gates vieraina, jalokivin koris­tel­tu­ja ele­fant­te­ja, ja ylipään­sä van­han ajan maharadza-meininki. 

  Yksi mekanis­mi jon­ka maini­taan ole­van mukana ultra­rikkaan ylälu­okan nousus­sa, on Naren­dra Modin puolueen 2017 laik­si säätämä mah­dol­lisu­us antaa rajoit­ta­mat­toman suuria vaalilahjoituk­sia anonyyminä. 

  Vaik­ka nimeno­maan tuo tuskin on isoin ris­ki pääo­maköy­hässä Suomes­sa, monia mekanis­me­ja näyt­tää ole­van liik­keel­lä per­in­teis­ten demokra­tioiden muut­tumisen polul­la ohja­tuik­si demokra­tioik­si. Syytä ottaa opiksi.

 22. Suurem­pi uhka Suomelle on vasem­mis­ton korkeasti koulutet­tu­jen post­mod­erni anti-intellek­tu­al­is­mi. Mikään ei ole heille pyhää, ei edes luon­non­ti­eteel­liset fak­tat, saati yhteiskun­taa koos­sa pitävät rak­en­teet. He muo­dosta­vat uhan, kos­ka heil­lä on val­taa suun­nat­tomasti enem­män kuin huonos­ti koulute­tul­la oikeis­tol­la — tai vasem­mis­tol­la. Ja kos­ka heitä har­va osaa epäil­lä sel­l­aisek­si tuhovoimak­si, jota he ovat.

  Vielä suurem­pi uhka on Suomen talouskasvun hiipumi­nen viimeisen yli 15 vuo­den aikana. Sitä iden­ti­teet­tipoli­it­tisia luokka­so­ti­aan käyvät vasem­mis­to­laiset post­mod­ernistit eivät osaa lainkaan pitää uhkana. Lainaa­han voi ottaa lop­ut­tomasti! Onnek­si sen­tään oikeis­to ymmärtää jotain paremmin.

  Täl­lä ker­taa Suomen uhka ei ole nopea val­lankaap­paus vaan hitaasti yhteiskun­taa murenta­va piit­taa­mat­to­muus yhteiskun­nan perus­rak­en­teista, val­is­tuk­sen arvoista ja tosi­a­sioista. Vaiku­tuk­set näkyvät jo kaikkial­la: syr­jäy­tyneisyys kas­vaa eri­tyis­es­ti poikien ja miesten kesku­udessa, suuri osa pojista ei opi koulus­sa edes luke­maan, lap­sia ei tehdä, mis­sään muual­la ei ole lapset­to­mia miehiä niin paljon kuin Suomes­sa, työvoima­pu­la yhdis­tyy val­tavaan “rak­en­teel­liseen” työt­tömyy­teen, katu­jen­git tunke­vat yhteiskun­nan tilalle ja niin edelleen. 

  Ja miten reagoi val­tio­val­ta, poli­itikot? Eivät ainakaan yhdis­tämäl­lä voimansa ja nos­ta­mal­la suuret ongel­mat poli­it­tiselle agen­dalle. Jos­sain sat­un­naises­sa puheessa voidaan asi­aa voiv­otel­la, mut­ta sit­ten se uno­htuu, kun pitää ajaa “tärkeämpiä” asioi­ta, kuten sukupuolten mon­i­naisu­ut­ta, naisia fir­mo­jen hal­li­tuk­si­in ja mitä kaikkia iden­ti­teet­tipoli­it­tisia mar­gin­aalia­sioi­ta nyt viime aikoina on rummutettu.

  Onnek­si meil­lä sen­tään on demokra­tia, vaik­ka huonos­ti toimi­va. Nyt val­taa pääsi oikeis­to, joka näyt­täisi nos­ta­van joitakin oikeasti iso­ja ongelmia poli­it­tiselle agen­dalle. Lin­ja näyt­tää ole­van, että kun ei sopi­mal­la niin sit­ten run­no­m­al­la. Hyvä, että edes jotain yritetään, eikä vain jae­ta lainara­haa ja pide­tä sen avul­la yllä illu­u­sio­ta edes jotenkin toimi­vas­ta taloud­es­ta ja val­oisas­ta tulevaisuudesta.

  1. “korkeasti koulutet­tu­jen post­mod­erni anti-intellek­tu­al­is­mi. Mikään ei ole heille pyhää, ei edes luon­non­ti­eteel­liset faktat”
   Tässäkin ketjus­sa on paljon vah­vaa suorit­tamista post­mod­ernin anti-intellek­tu­al­is­min alal­ta. Mm. ilmas­ton­muu­tok­sen kiistämistä ja EU:n samais­tamista Neu­vos­toli­it­toon. Mut­ta kos­ka ne ovat sitä parem­paa, oikeis­to­laista post­mod­ernismia, sinä tuskin edes huo­maat niitä.

 23. Yleä minus­ta saakin höykyt­tää ja kun­nol­la, kos­ka se rahoite­taan pakko­mak­sul­la, eli verol­la johon kaik­ki nekin osal­lis­tu­vat jot­ka eivät käytä sen palvelui­ta. Lupa­mak­su oli parem­pi, kos­ka sen mak­sami­nen oli vapaae­htoista. Ei oikein istu nykyaikaiseen yhteiskun­taan se jos­sa val­tion­medi­aa ihmiset joutu­vat pakosti rahoit­ta­maan ja se media on myös poli­it­tises­sa ohjauk­ses­sa. Sel­l­ainen ei ole ihan ter­vet­tä touhua.

 24. En muutenkaan usko, että niin pienet tulo­erot kuin Suomes­sa ennen oli enää ovat mah­dol­lisia. Tuo maail­ma oli mah­dol­lista vain kansal­lis­val­tios­sa, jos­ta ollaan luovut­tu. Kun kansal­lisiden­ti­teet­ti katoaa, ei koi­ta sosial­is­mi, vaa veron­mak­suhalu­jen lasku.

 25. Soin­in­vaar­al­la on tietoa Supon asi­akaskun­nas­ta, se on yllättävää:
  “Jääviyt­tä tässä tuot­taa, että Supon koti­maiset asi­akkaat ovat lähin­nä äärioikeistolaisia.”

  Mitähän kaut­ta Soin­in­vaar­alle pää­tyy täl­laista tietoa? Yleen­sä Supon asioista aika har­va tietää yhtään mitään.

  Vai oliko ihan “mutu­tun­tu­mal­la” heit­et­ty koepal­lo lukijoille?

   1. Sanat “lähin­nä” ja “koti­maiset asi­akkaat” osoit­taa miten Soin­in­vaara on vedel­lyt mutkia suorik­si kun ver­taa tohon linkki­in. Tosin ei edes vaivau­tunut ker­tomaan ensin väit­teelleen lähdet­tä. Tyyp­il­listä net­tikeskustelua jois­sa yleen­sä läh­teet puut­tuvat ja sen takia medi­akri­ti­ikin merk­i­tys korostuu.

    Tämä totea­muk­seni ei tarkoi­ta, etteikö noin voisi asia olla, mut­ta ei ainakaan noin kevyin perustein voi väit­teitä heit­el­lä ja ensin ilman lähdet­tä. Nykyään jo van­hen­tu­va kom­ment­ti­gen­er­aat­tori on täl­lainen kirjoitustapa.

   2. Soin­in­vaar­alle kom­ment­ti­na että olet siinä oike­as­sa että Supo seu­raa Suomes­sa koti­maisia ääri­oikeis­to­laisia (yleis­ter­mi) solu­ja mut­ta Supon tehtävä on vain seu­ran­ta. KRP hoitaa käytän­nön asian eli pidä­tyk­set ja tutkin­nan kuten Lah­den ja Kankaan­pään tapauk­sien kohdal­la jos­sa Supon anta­mat tiedustelu mate­ri­aalit. Supon ja KRP:n väli­nen yhteistyö on erit­täin tiivistä. Täl­lä het­kel­lä Venäjän suosit­ta­ma vakoilu ja tiedustelu on suurem­pi uhka kuin ääri­oikeis­to­laiset solut. En oikein jak­sa uskoa että per­sut pysty­i­sivät pain­os­ta­maan Juha Martelius­ta siinä että hän jät­tää nuo ääri­oikeis­to­laiset solut noteera­mat­ta. Martelius on työsken­nel­lyt myös Supon eri­ty­is­tutk­i­jana ja ana­lyysiyk­sikön pääl­likkönä. Valpon ja EK:n toim­inta oli taas hyvin toisen­laista kuin Supon ja KRP:n. Poli­isin valvon­ta on nykyään hyvin avoin­ta. Toki Supon his­to­ri­as­sa on ikäviä mus­tia pis­teitä kuten Alpo Rusin tapaus joka oli Supolle erit­täin vaka­va työtapaturma.

   3. Soin­in­vaar­alle kom­ment­ti­na tuo­hon että har­vaan asu­tuis­sa mais­sa ei olisi kehitet­ty oikein mitään. Talousti­eteen klas­sikko­teos Kan­so­jen var­al­lisu­us oli Skot­lannin val­is­tuk­sen kaut­ta syn­tynyt vapaankau­pan talous­poli­ti­ik­ka joka haas­toi sen aikaisen merkan­til­is­min joka oli vah­vasti kaupunkipor­varis­ton suosi­ma kau­pan ja talouden oppi. Sekä Adam Smith ja Anders Chy­de­nius oli­vat suur­val­lan per­ife­ri­as­ta kotoisin ole­via oppinei­ta kos­ka hei­dän visios­sa oli haas­taa Tukhol­ma ja Lon­too keskeinen tak­oudelli­nen hege­mo­nia joka suosi merkantilisimia.

   4. Jos ver­taat vaik­ka Oulun ja Pohjois-Ital­ian kehi­tys­ta­soa 1500-luvul­la, ymmär­rät mitä tarkoitan.

   5. Soin­in­vaar­alle kom­ment­ti­na että ymmär­rän mitä tarkoi­tat mut­ta val­tioiden sisäistä kehi­tyst olisi syytä tark­istel­la enem­män kuin kah­den val­tion välistä kehi­tys­tä. Minus­ta parem­pi ver­tailu olisi tarkastelu Pohjois-Ital­ian ja Etelä-Ital­ian välistä kehi­tys ja samoin Oulun ja Uuden­maan välil­lä esim 1950-luvul­la. Italia on minus­ta huono esimerk­ki kos­ka Italia ei ole ollut kovinkaan pitkän aikaa yht­enäi­nen val­tio vaan usei­den val­tioiden muo­dosta­ma tilkkutäk­ki. Suo­mi oli jo 1820-luvul­la yht­enäi­nen val­tio pohjois­es­tä etelään, idästä länteen.

 26. Kuka­han kir­joit­ti näin:

  “Mitä ihmettä me tarkkaan ottaen tek­isimme kolmel­la Sibeliuk­sel­la ja viidel­lä Alek­sis Kiv­el­lä? Eikö korkean tason kansal­lisen ja kan­sain­välisen yleiskult­tuurin tar­jon­ta ole — jos ollaan rehellisiä — määräl­lis­es­ti riit­tävä tai enemmänkin.
  Ainakin min­ua enem­män kiusaa kuin ilah­dut­taa se, että on ole­mas­sa suuren­moisia sävel­teok­sia ja kir­jal­lisu­u­den helmiä ver­rat­tomasti enem­män kuin mihin koskaan elämäni aikana ehdin tutus­tua saati syventyä.”

  No, ei kukaan perus­suo­ma­lai­sista vaan Pent­ti Linko­la vuon­na 1971. Mut­ta toisaal­ta, eikö Linkolan aja­tus­malli ollutkin pop­ulisti­nen ja nationalistinen? 

  Muuten olen sitä mieltä, että poli­it­ti­sista virka­nim­i­tyk­sistä on älytön­tä ruikut­taa niin kauan kuin jokainen suo­ma­lainen puolue tekee niitä vuorol­laan val­las­sa ollessaan.

  1. Kyösti Salo­vaar­al­ta hyvä huomio Pent­ti Linko­las­ta. Itse asi­as­sa Linko­las­ta on tul­lut 2010-luvul­la ääri­oikeis­tolle saman­lainen poli­it­ti­nen idol­li kuin mitä hän oli Vihreälle liikelle 1980-luvulla.

  2. Var­maankaan Linko­la ei tuos­sa puhu kult­tuuria tai sen tukemista vas­taan. Sen sijaan uskon tuon ole­van vas­tine sille mm. Julian Simonin väestönkasvua puoltavalle argu­men­tille, että suurem­pi väestö tuot­taisi enem­män nero­ja ja kult­tuuria, ja jopa teknistä kehi­tys­tä siinä määrin, että se kor­vaisi niukko­jen hyödykkei­den (kuten luon­non) määrän vähen­e­misen per capita.

   Tuo argu­ment­ti on tosin help­po kaataa jo pari askelta aiemmin:

   -ihmiset eivät tuo­ta keksin­töjä ym. ajatuk­sia toi­sis­taan riip­pumat­ta. Kehi­tys on toki jos­sain määrin riip­pu­vainen mal­adap­ti­ivi­sis­es­ta sat­un­nais­muun­telus­ta (kookospähk­inä tip­puu Akun päähän ja tekee hänestä säveltäjäneron), mut­ta tämä muun­telu ei vält­tämät­tä ole mon­estikaan rajoit­ta­va tek­i­jä, ja sitä voidaan lisätä tehokkaam­min kan­nus­ta­mal­la nuo­ria ole­maan rohkei­ta ja itsenäisiä ja tekemään uransa ja taloudel­lisen men­estyk­sen­sä kannal­ta vaar­al­lisia val­in­to­ja. <a href=“https://www.lesswrong.com/posts/LKC3XfWxPzZXK7Esd/leading-the-parade“On help­poa luul­la, että keksin­tö oli juuri kek­si­jästään riippuvainen.

   -olisiko 1850-luvun Englan­ti, Euroop­pa tai maail­ma hypän­nyt höyrys­tä diesel­moot­tor­ei­hin 100 vuo­den sijas­ta 50 vuodessa, jos sen väestö olisi ollut kaksinker­tainen? Aja­tus edes 10 vuo­den kiihdy­tyk­ses­tä on min­ulle ilmeisen järjetön.

   -useim­min aja­tustyön tek­i­jöi­den sijaan rajoit­ta­va tek­i­jä on säästämi­nen, kulu­mis­es­ta johtu­va uudelleen investoin­nin tarve, tai luon­nol­liset aikake­hyk­set kuten teknolo­gian “kyp­symi­nen” tai yhden ihmisen kas­vami­nen sisään uuteen teknolo­giaan nuoruuten­sa kymme­nen vuo­den aikana.

   -oman koke­muk­seni mukaan uuden kek­simi­nen vie äärel­lisen määrän aikaa. Ajatuk­sen kom­mu­nikoimi­nen myös.

   -nero­ja on huo­mat­tavasti tehokkaam­paa tuot­taa oikoluke­mal­la ihmis­ten per­imää, per­in­teisen 1/100000 hakuam­munnan sijasta.

 27. Kyl­lä Vihreätkin taisi­vat tehdä oman osuuten­sa tuos­sa per­su­jen kan­na­tus­nousus­sa. Edel­lisen hal­li­tuk­sen alku­taipaleel­la Ohisa­lo ilmoit­ti hal­li­tuk­sen tasa-arvopoli­ti­ikan nojaa­van inter­sek­tion­aaliseen feminismiin.

  Ilmeis­es­ti vasem­mis­to­lais-fem­i­nisti­nen iden­ti­teet­tipoli­ti­ik­ka ei juurikaan puhutel­lut kir­joituk­ses­sa kuvat­tua ihmis­ryh­mää. Todet­takoon vielä, että jok­seenkin jokainen täysi­järki­nen suo­ma­lainen kan­nat­taa tasa-arvoa. Sitä, että jokaiselle taataan taus­tas­ta tai mis­tä tahansa ulkois­es­ta tek­i­jästä riip­pumat­ta samat mah­dol­lisu­udet tavoitel­la men­estys­tä. Tästä näkökul­mas­ta on ymmär­ret­tävää, että pieni­palkkaisen duu­narim­iehen on vaikea hyväksyä aja­tus­ta siitä, että kuu­luukin etuoikeutet­tuun sortoryhmään.

  1. Nim­imerk­ki wesiltä oikea näke­mys tuo­hon inter­sek­tion­aaliseen fem­i­nis­mi­in. Helsin­gin yliopis­ton Pohjois-Amerikan tutkimuk­sen dosent­ti Ari Helo on kir­joit­tanut aiheesta kir­jan nimeltään Inter­sek­tion­aal­ista vai “valkoista” yli­val­taa? jos­sa hän tuo esille kuin­ka inter­sek­tion­aa­li­nen fem­i­nis­mi on muut­tanut Yhdys­val­tain suurten yliopis­to­jen luen­tos­ale­jen luen­not poli­ti­soi­n­uneik­si agi­taa­tioik­si .Suosit­te­len kaikille luke­maan Helon kirjan.

  2. “Todet­takoon vielä, että jok­seenkin jokainen täysi­järki­nen suo­ma­lainen kan­nat­taa tasa-arvoa.”
   Ihan aidosti kysyn, oletko kuin­ka paljon seu­ran­nut maamme oikeis­ton ääneena­jat­telua sosi­aal­i­sis­sa mediois­sa? Sieltä löy­tyvät ne aidot ja rehelliset mielip­i­teet, joi­ta ei tiedo­tusvä­lineis­sä näe.

 28. Äänestän jatkos­sakin per­su­ja, vaik­ka talouteni puoles­ta KOK olisi parem­pi! Kolme pointtia:
  1. Holti­ton roska­joukon maahanmuutto.
  2. Ilmas­to- ja muu ympäristävouho­tus, woke, vähem­mis­to­jen hyysäys
  3. EU/euro riisut­ta­va talousliitoksi.

  1. Nim­imerk­ki Real­is­tille kom­ment­ti­na noi­hin kolmeen kohtaan fak­tana että Kokoomus on nimeno­maan korostanut raja tur­val­lisu­ut­ta (koh­ta 1), Ilmas­to- ja muut ympäristö asi­at eivät ole kyl­lä mitään vouhutuk­sia vaan todel­lisia ilmiötä. Woke on kyl­lä sel­l­ainen ilmiö että se on erit­täin haitallista kokon­aisu­udessa. Euroopan unioni on jo täl­lä het­kel­lä talousali­it­to eikä sen roo­lia pidä muut­taa esim soti­lasli­itok­si kos­ka NATO on jo ole­mas­sa. Joten oikein ymmär­rä mikä tarkoi­tat noil­la kolmel­la esimerkil­lä kos­ka nimeno­maan ovat tosi asioi­ta. Pait­si woke.

   1. Suomen eduskun­nan hyväksymä ilmas­to­la­ki on hyvä esimerk­ki ilmas­tovouho­tuk­ses­ta. On päätet­ty hiilineu­traal­i­ud­es­ta joka perus­tuu met­sien nielu­un. Sille nielulle ei ole kuitenkaan mitään tieteel­listä perustet­ta. Poli­it­ti­nen peruste on, että kun on ollut tiet­ty nielu 20 vuot­ta niin jatke­taan samal­la lin­jal­la vielä 30 vuotta.
    Min­ul­la on omista met­sistäni yli 90 vuoti­nen hakku­u­da­ta. Siitä näen esim, että nielua on ollut viimeiset 15 vuot­ta ja jatkuu vielä noin 12 — 18 vuot­ta. Mut­ta sit­ten nielu on hoidet­ta­va hakkuil­la nol­lak­si tai vuosikasvu alkaa pienentyä.
    Eikö niitä ole jo nielu­oikeu­denkäyn­te­jäkin Suomes­sa vireil­lä. Ja kaik­ki vain sen takia, että nieluhur­mos on poli­itikko­jen ja medi­an toimes­ta saatu aikaan.

   2. Kokoomus on aina ennen vaale­ja ajanut kak­sil­la rat­tail­la ennen vaale­ja etenkin maa­han tule­vien osalta teot ovat sit­ten olleet ne huonom­mat rat­taat. EU on kieltänyt suomelta oikeat ilmas­to­toimet (oikeasti vaikut­ta­vat toimet, ei ide­ol­o­gisia puhet­ta tai lumer­atkaisu­ja ja tuotan­non siirtämistä ulko­maille) vaik­ka tääl­lä olisi miljoona ulko­maille rahaa rak­sut­tavaa tuulimyl­lyä jaa maatäyn­nä vaik­ka omaa fuu­siovoimaa, niin eu on päät­tänyt kuin­ka paljon suo­mi saa kulut­taa sähköä joten ei voisi vaik­ka sak­sas­ta siirtää tuotan­toa tänne puh­taan sähkön maa­han sen enem­päää kuin kiinas­takaan kos­ka sitä sähköä ei saisi suomes­sa käyt­tää, läh­teet tuo­honkin löy­tyvät jopa soin­in­vaaran blogista. 

    Eu ei todel­lakaan ole mikään talous­li­it­to vaan hyvin paljon neu­vos­toli­it­toa muis­tut­ta­va jär­jestelmä, ahve­nan­maal­la on tosin itse­hallinto mut­ta se ei man­ner­suomea auta, kukaan ei ole sitä soti­lasli­itok­si vai­h­ta­mas­sa vaan halu­a­vat sen jona se meille myyti­in ja mikä se oli ennen tuo­ta hidas­ta hivut­tamista nykyiseen tilaansa, tietenkään sieltä virkansa saavien etu se ei olisi joten sel­l­aisen tapah­tum­mi­nen on mah­do­ton­ta? kos­ka val­lan­pitäjil­lä on tarkoi­tus yleen­sä vain semen­toi­da val­tansa oli se kuin­ka huono tahansa. Eu on pirun kallis ollut suomelle koko ajan mut­ta tietenkään sitä eivät myön­nä kuin har­vat siitä him­melistä palkkansa saa­vat tai joiden etu sekin on johtuen semen­tistä.. Mitään ilmas­to ongel­maa ei ole on vain väestöon­gel­ma voit tark­istaa sen kat­so­ma­l­la maa­pal­lon väk­ilu­vun syn­tymäpäivänäsi.. Mitään ongel­maa ei olisi jos koko muu maa­pal­lo lisään­ty­isi kuten suo­ma­laiset. Luontokato=väestönkasvu, siihen ei auta vaik­ka kaik­ki suomen pel­lot ennal­is­tet­taisi­in metaanisoiksi.

    Ja ei, afrik­ka on eri­lainen siihen ei auta vaik­ka jotkut sat­un­naiset tutk­i­jat aina vuo­den kah­den välein julkai­se­vat tutkimuk­sen, että väestön kasvu lakkaa siihen ja siihen YK:kin on tämän myön­tänyt ja tämä johtuu taas siitä semen­tistä, että val­taa ja rahaa ei saa­da puhu­mal­la siitä vaan siitä, että suomen pitää vai­h­taa auto­jen renkaat siihen ja siihen kos­ka muuten me menetetään virkamme. Arvaa paljon väestö kasvoi tämän kir­joituk­sen aikana? Noin on noiden kasvun hidas­tu­mis tutkimusten kanssa ollut siitä asti kun kek­sit­ti­in, päästökau­pat ja muut asi­at jot­ka ratkai­se­vat ongel­mat vaik­ka olisi 100mijrd. asukas­ta ja se ongel­ma ei tod. ratkea sil­lä, että siir­rel­lään “ylituotettua“väestöä väl­jem­mille alueille niiltä alueil­ta ja etenkin niiltä jois­sa tuo väestönkasvu on tarkoituksellista..

    Päästöjä vähen­täisi suomen mit­takaavas­sa paljon se kun päästöistä pölöt­tävät eivät saisi iso­ja palkko­ja, tämä olisi pois nimit­täin kulutuksesta.. 

    Niin ja ne sademet­sät, niin siel­läkin väestö kas­vaa ja lev­iää sinne mis­sä tiel­lä on vain pui­ta… Kohteliaasti ei pidä kir­joit­taa toisen blogi­in ylip­itk­iä pätk­iä.. Keväitä!

  2. Ilman muu­ta noil­la ajatuk­sil­la ain­oa ja oikea vai­h­toe­hto on per­sut vaik­ka kokoomus onkin nykyään melkein sama kuin per­sut. Suh­tau­tu­mi­nen ihmiseen, ihmis­ar­voon ja ‑oikeuk­si­in, yhden­ver­taisu­u­teen ja syr­jimät­tömyy­teen, sekä luon­toon on juuri sitä per­sut edus­ta­vat. Ja voisin veika­ta että ymmärtämät­tä mitä tuol­la wokel­la tarkoite­taan. Siis­pä kysymys, mitä per­sut tarkoit­ta­vat wokel­la? Ja ihan suomek­si kuten isän­maal­lisu­u­teen kuuluu.

   Mut­ta taitaa jo per­sutkin olla kaikkein ääri­oikeis­to­laisim­mille koh­ta liian maltill­i­nen puolue kun se ei enää aja EU:n purkamista ja on mukana hal­li­tuk­ses­sa hyysäämässä vähem­mistöjä ja vas­tus­ta­mas­sa rasimia joka on ollut tähän saak­ka sen poli­ti­ikan ydin­tä sikäli kuin mes­tari Hal­la-ahon ja nim­imerk­ki “Riikan” (=Purra) scrip­ta-kir­joit­telus­ta voi päätel­lä. “Orpo kut­sui ryh­män koolle ratko­maan syr­jin­nän ongelmia. Hal­li­tuk­sen on määrä lähet­tää huhtiku­us­sa lausun­tok­ier­rokselle rasis­min­vas­tainen toimenpideohjelma.”

   Kokoomuk­ses­ta­han sivistys hävisi viimeistään viime kesänä, mut­ta vielä on kirit­tävää jos aiko­vat ihan aidoik­si vai­h­toe­hdoik­si persuille.

   Kan­nat­taa lukea Kir­si Pihan kir­joi­tus siitä kuin­ka sivistys hävisi kokoomuksesta:
   “Kokoomus on pait­si rak­en­tanut sil­lan sille, että perus­suo­ma­laiset ovat hal­li­tus­vas­tu­us­sa, se myös tun­tuu täl­lä het­kel­lä tekevän itses­tään per­sunkestävää sen sijaan, että vaatisi perus­suo­ma­laisil­ta hal­li­tuskestävää toim­intaa, puhet­ta ja käytöstä. ”
   https://kirsipiha.fi/nollatoleranssi/?fbclid=IwAR2pOwE6L0dVz_8v4_nOP0EFGwnFOxCdVyBGGOvDmbzGPet5U9T9G8u_j8s

   Luulisi nyt että ainakin vihreät tart­tuisi­vat Pihan viesti­in ja älyäi­sivät hyö­dyn­tää sen omas­sa poli­ti­ikas­saan. Lib­er­aali oikeis­to­han tun­tuu ole­van nyt vail­la kotia ja poim­i­jaansa vailla!

   1. Hyvä muis­tu­tus tuo Pihan blog­itek­sti. Hän ennusti jo heinäku­us­sa hal­li­tuk­sen aja­van yhteiskun­nan ump­isol­muun. Tuskin aav­isti itsekään, kuin­ka nopeasti ja selkeästi ennus­tus toteu­tui. Olin Vihrei­den puheen­jo­hta­javai­h­dok­sen jäl­keen aivan var­ma, että Vihrei­den kan­na­tus tulee kas­va­maan voimakkaasti, kun sivistys­porvar­it siir­tyvät Kokoomuk­ses­ta sinne. Olin väärässä — ilmeis­es­ti sik­si, että sivistys­porvare­i­ta ei tässä polar­isoituneessa yhteiskun­nas­sa yksinker­tais­es­ti enää ole. Tai ainakin he ovat yhtä harv­inaisia kuin sivistys­re­pub­likaan­it Usassa.

   2. AKK lla on hyvä kysymys woke sanas­ta. Halu­aisi tietää, mitä per­sut tarkoit­ta­vat sanal­la woke. Min­un täy­tyy ainakin tun­nus­taa, että ei hajuakaan sanan merk­i­tyk­ses­tä. Enkä viit­si edes wik­istä tarkastaa.
    Nämä ovat näitä ihme­sano­ja, joi­ta olisi hyvä kään­tää selkok­ielelle ja jatkaa selkokielellä.
    Minäkin isän­tämiehenä keskustelin ker­ran naa­purin isän­nän kanssa niitänäitä. Jos­sain välis­sä tämä sanoi, että hän­tä häir­it­see tele­vi­sion keskutelu­o­hjelmis­sa vierasperäis­ten sano­jen käyt­tö. En muista minkä sanan otti esimerkik­si, mut­ta ei se minus­ta mitenkään tun­tem­aton ollut. Tulee mieleen esim sana nar­rati­ivi. Jos ei osaa englan­tia niin tuskin tietää mis­tä keskustellaan.
    Woke on sanana niin yleinen, että siitä tulee useille korkein­taan jamais vu mieleen.

   3. Helpot­tiko EU jäsenyys kaikkein eniten taho­ja jot­ka halu­si­vat myy­dä suomen kansal­li­so­maisu­ut­ta ja kääriä itselleen rahat ? Kuka sel­l­aista tah­toi? Kuka sitä ajoi? Ketkä sitä main­os­ti­vat? Kuin­ka paljon vei passin näyt­tämi­nen aikaa ennen? No vähem­män kuin nykyiset tur­vatarkas­tuk­set voin kertoa. 

    Ketkä yrit­tävät nuo­rille luo­da kuvaa, että suomes­ta ei pääse pois ilman Eu:ta. Keil­lä on paljon kivo­ja virko­ja, mis­sä vai­heessa alkoi EU muis­tut­taa neu­vos­toli­it­toa? Mis­sä vai­heessa vasem­mis­to alkoi sen puoles­ta puhua?

    Kysymyk­set on nau­ret­ta­van helppoja.

    Visaisem­pia kysymyk­siä ovat esim. ketkä ovat Kir­si Pihan lob­baus fir­man asi­akkaat? Kului­v­atko hallintoneu­vos­ton saranat pahasti lob­barei­den juostes­sa siel­lä esim. Uniper/fortum tapah­tu­man aikaan, jou­tuiko saranat vai­h­ta­maan per­su? Kan­nat­taako täl­läisiä pohtia vai pitäisikö jär­jestää jonkun vas­tainen viikko ja syyt­tää vaikka­pa per­su­ja siitä? Paljon se maksaisi?

  3. Minus­ta tämänkaltaiset kom­men­tit, jois­sa puhutaan “holtit­tomas­ta roska­joukon maa­han­muu­tos­ta”, “ilmas­tovouho­tuk­ses­ta” ja “vähem­mistö­jen hyysäyk­ses­tä” eivät ansaitse tul­la ote­tuik­si vakav­ina keskustelu­navauksi­na. Minus­ta ei mak­sa vaivaa yrit­tää pysyä itse asial­lise­na ja kysel­lä vaik­ka “miten perustelisit että maa­han­muut­to on holti­ton­ta” tai “mitä tarkoi­tat roska­joukol­la”. Jos taas läh­tee itse samalle lin­jalle ja kir­joit­taa “tuol­laiset rasis­tit sitä todel­lista roska­joukkoa ovat” ei joh­da sekään mihinkään.

 29. Muis­tanette virkakiel­lot Län­si-Sak­sas­sa. Soin­in­vaara ainakin mui­s­tat. Kom­mu­nis­teille siis. Ehdot­taako Soin­in­vaara niitä nyt per­suille? Jos ei suo­raan, niin sit­ten ole­tusten ja hyvää tarkoit­tavak­si naamioituneen arvop­uheen kautta? 

  Moni asia viime vaaleista on vielä purkau­tu­mat­ta sekä pin­ta­todel­lisu­udessa että mei­dän ali­ta­jun­nas­sa. Kansalaiset äänes­tivät nyt näin. Aika mon­elle se tarkoit­ti sel­l­aisen peikon muut­tamista ajatuk­si­in että näin ei olisi saanut käy­dä, näin ei olisi saanut äänestää. 

  Nyt hie­man sisua. Lusi­taan nämä kolme vuot­ta ja äänestetään demar­it takaisin val­taan…? Sit­ten­hän maail­mamme on taas hyvä ja käsitet­tävä, kun sdp on ykkösenä — tai edes kakkose­na kokoomuk­sen johtaessa.
  Sisältää tietenkin mah­dol­lisu­u­den että kansalaiset eivät pelkää samo­ja pelko­ja kuin mitä me toivoisimme hei­dän pelkäävän.

  1. Minä esitän virkakiel­toa kaikkien puoluei­den keskeisille vaikut­ta­jille sel­l­aisi­in virkoi­hin, kuin korkeim­man oikeu­den jäsenet ja Supon johta­jat. Jos on poli­it­ti­nen val­tiosi­h­teeri, ei ole vain puolueen jäsen vaan aivan puolueen aivan keskeinen vaikuttaja.

   1. Kom­ment­ti­na Soin­in­vaar­alle tuo­hon esit­tämääsi virkakiel­toon . Eikös yksi ehto noi­hin virkoi­hin jo täl­läkin het­kel­lä on se että on luovut­ta­va kaik­ista poli­it­ti­sista toimin­nas­ta niin kauan kuin on viras­sa? Tasaval­lan pres­i­dent­ti on myös luop­uu puolueen jäsenkir­jas­ta kun hänet on valit­tu kyseiseen virkaan.

   2. Et kai vakavis­sasi kuvit­tele, että ihmi­nen muut­tuu toisek­si luop­umal­la poli­it­tis­es­ta viras­ta. Kom­mu­nisti Valpon johta­ja ei olisi ongel­ma, jos tämä lopet­taisi jäsen­mak­sun mak­samisen puolueelleen?

   3. Kom­ment­ti­na Soin­in­vaar­alle noi­hin virka­nim­i­tyk­si­in Jos virkaan nimitet­ty henkilö luop­uu jäsenkir­jas­ta ja samal­la poli­it­ti­sista luot­ta­muste­htävistä on hän kuka tahansa virkamies. Eikä Juha Martelius ole ollut tietääk­seni 0le ollut keskeinen vaikut­ta­ja per­su­is­sa. Mitä tulee tuo­hon Punaiseen Valpoon niin sen kak­si ensim­mäistä johtaa eivät olleet SKP:n jäseniä. Ain­os­taan Erk­ki Tuomi­nen oli Aka­teemisen sosial­is­tiseu­ran jäsen ja hänkin oli vain lyhyen ajan Valpon joh­dos­sa 1948 ennen kuin Valpo hajotettiin.

 30. Minä kiteytin tuon jo 2012 sanoil­la “Sitä mitä ei voi ymmärtää, ei voi olla ole­mas­sa. Ei ainakaan min­un verora­hoil­la”. Siinä on Perus­suo­ma­lais­ten poli­ti­ikan ydin.

 31. Demokra­t­ian juna alkaa läh­estyä koti­ase­maa. Koh­ta on aika nous­ta pois kyydistä.

  Älkää kär­sikö turhaa ahdis­tus­ta. Suo­ma­lainen on voitossaan antelias ja suuripi­irteinen. Kaiken­lainen tarpee­ton eri mieltä ole­vien kiusaami­nen on jalon luon­teemme ala­puolel­la. Olette kaik­ki rakkai­ta, myös vihaa­jat ja luuserit!

  Jos asi­at menevät toisin kuin toivoimme, ja joudumme teroit­ta­maan uuden yhteiskun­nan reali­teet­te­ja omille maan­miehillemme… Mitä tapah­tuukin, tehkää aina tiet­täväk­si, että olette Osmon blo­gin kom­men­taat­tor­e­i­ta. Jos min­ul­la on siihen auk­tori­teet­tia, kat­son mitä voin tehdä hyväksenne.

 32. Onhan tämä huolestut­tavaa, mut­ta per­sut oli vii­sai­ta ja val­it­si­vat henkilön, joka olisi hyvin val­in­takelpoinen ilman jäsenkir­jaakin. Toisin oli ennen. Kun Tiiti­nen nimitet­ti­in Suo­pon johta­jak­si, hänel­lä ei ollut alal­ta mitään koke­mus­ta. Suopo on kai kuitenkin poli­it­ti­nen poli­isi ja tämä on aina otet­tu huomioon johta­jaa valittaessa. 

  Mik­si meil­lä on kansal­liskon­ser­vati­ivi­nen, talousoikeis­to­lainen hal­li­tus on kyl­lä ilmeinen kansan tah­to. Kun on kak­si näin suur­ta kon­ser­vati­ivista oikeistop­uoluet­ta ja kak­si pien­tä por­varipuoluet­ta, joil­la on yhdessä enem­mistö, ei juuri muu­ta mah­dol­lisu­ut­ta ole, varsinkaan kun SDP­kin kävi sel­l­aisen vaa­likam­pam­jan, ettei muu­ta hal­li­tus­po­h­jaa voin­ut ajatel­la. Kun kansa tämän siu­naa, mitä voimme tehdä?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.