Miksi Timo Harakka erotettiin

Olen pois­tanut tässä olleen tek­stin keskustel­tuani Timo Harakan kanssa. Tuon keskustelun jäl­keen käsi­tyk­seni tapah­tu­mien kulus­ta on seuraava:

Vihreän lan­gan talous jou­tui kuilun par­taalle kesäl­lä 1993 tapah­tuneen kaval­luk­sen takia. Yhtiön enti­nen toim­i­tusjo­hta­ja oli eron­nut kevääl­lä ja uusi oli tulos­sa syksyl­lä. Yhtiöl­lä on olta­va toim­i­tusjo­hta­ja ja nimes­imme erään työn­tek­i­jän vt. toim­i­tusjo­hta­jak­si. Se oli katas­tro­faa­li­nen virhe, kos­ka tämä kuvit­teli voivansa käyt­tää fir­man raho­ja kuin omi­aan. Siitä hänelle tuli vanki­latuomio, mut­ta yri­tys oli käytän­nössä konkurssissa.

Neu­vot­telin hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jana yhtiölle lainan Posti­pankista talouden vakaut­tamisek­si. Toisin kuin muistin, Harak­ka oli oike­as­sa: laina todel­la tuli Vihreälle lan­galle lop­ul­ta Vihreän liiton kaut­ta. Puolue oli aset­tanut tälle lainalle ehto­ja, jot­ka koski­vat lehden sisältöä ja puolueen mate­ri­aalin julkaisemista siinä. Harak­ka ei kuitenkaan nou­dat­tanut tätä sopimus­ta puolue­jo­htoa tyy­dyt­täväl­lä taval­la. Puolue­jo­hto vaati vihreän lan­gan hal­li­tuk­selta toimen­piteitä, eli käytän­nössä Harakan erottamista.

Minä päätin, etten pane erot­tamis­vaa­timus­ta toimeen. En pitänyt itsekään hyvänä lehden muut­tamista puolueen tiedo­tuskanavak­si. Olin­han ollut lehden pää­toimit­ta­ja minäkin.  Päiväkir­jaani kir­joitin, että tämä var­maankin johtaa kevään yhtiökok­ouk­ses­sa siihen, että min­ut kor­vataan ja Harak­ka erote­taan sen jälkeen.

Sit­ten min­ul­la tuli riita Harakan kanssa jostain pien­estä talouteen liit­tyvästä seikas­ta, minkä poh­jal­ta päätin antaa perik­si Harakan irti­sanomisas­i­as­sa. Lehden talous oli ymmär­ret­tävästi min­ulle hyvin tärkeä asia. Min­un silmis­säni syy oli tässä sinän­sä pienessä talout­ta koskevas­sa riidas­sa, mut­ta isos­sa kuvas­sa se joh­tui vihreän liiton tyy­tymät­tömyy­destä Harakan toimit­ta­maan lehteen. Tuo talout­ta koske­va riita oli sinän­sä mitätön ver­rat­tuna siihen loveen, jon­ka yllä mainit­tu kaval­lus yhtiön taloudelle tuotti.

 

6 vastausta artikkeliin “Miksi Timo Harakka erotettiin”

 1. Ode
  ” Kyl­lä hänelle kuitenkin ker­rot­ti­in, mik­si niin tehtiin.”

  Ette tain­neet Harakan korvis­sa kuu­lostaa kovinkaan uskottavilta.

 2. Harak­ka kuu­luu siihen jour­nal­istien koulukun­taan, jon­ka mielestä hyvä tari­na on tärkeämpi kuin kaikissa tosi­a­siois­sa pitäytyminen.

 3. onko tämä het­ki kun sanon: ker­ran äänestin demaria, oliko vuon­na 1999, hävet­tää vieläkin.

  timo harak­ka, onko demar­it muut­ta­neet harakan vai harak­ka demar­it. tietysti jos oli demari jo ennestään. ja jotkut vihreät meni tak­tikoimaan tätä puoluetta.

  vas­taavaa kai voi sanoa juhana var­ti­ais­es­ta. onko kokoomus muut­tanut juhana var­ti­aisen stan­dar­di kokoomus­laisek­si. tätäkin puoluet­ta meni vihreät taktikoimaan.

  oikeis­to voi olla kuraa ja jätet­tä, mut­ta tämä hyvin muis­tut­taa että demar­it ovat vain näen­näi­nen vai­h­toe­hto, ellei jopa takuu että oikeis­to pääsee takaisin valtaan.

  hävet­tää vieläkin se ääni.

  1. Nim­imerk­ki qua­si­mi­nusille kom­ment­ti­na että syy mik­si Juhana Var­ti­ainen liit­tyi Kokoomuk­seen oli tietääk­seni talous ja työl­lisyyspoli­ti­ik­ka joka oli muut­tunut demarei­den val­tavir­ras­sa Lip­posen puheen­jo­hta­ja kau­den jäl­keen lähem­mäs ay-liik­keen tavoit­tei­ta. Etenkin SAK:n pain­oar­vo koros­tui Heinälu­o­man puheen­jo­hta­ja kaudel­la. Urpi­lainen olisi voin­ut muut­taa tätäkin lin­jaa mut­ta hänet syr­jäytet­ti­in. Minus­ta on hyvin outoa sanoa että demarin, kokoomus­laisen, vihreän tai keskusta­laisen pitäisi olla jonkun tietyn­lainen. Vasem­mis­toli­it­to, kris­til­lis­demokraatit ja myös perus­suo­ma­laiset ovat enem­mänkin iden­ti­teetil­lä rat­sas­tavia puoluei­ta. Vihreät ovat menos­sa kohti iden­ti­teet­ti puoluet­ta mut­ta vihrei­den his­to­ria on toisen­lainen. Kokoomuk­sen nimi on viral­lis­es­ti Kansalli­nen Kokoomus. Se nimeno­maan yhdisti ja yhdis­tää edelleen oikeis­ton. Perus­suo­ma­laiset yhdis­tetään oikeis­toon mut­ta puolueen tavoit­teet etenkin talous­poli­ti­ikas­sa ovat olleet enem­män vasem­mal­la vaik­ka val­tio­varain­min­is­teri Purra on pro­filoitunut talous­poli­ti­ikas­sa oikeis­toon mut­ta puolueen sisäl­lä on paljon duunare­i­ta jot­ka kuu­lu­vat ay-liik­keeseen ( tai ovat YTK:n jäseniä) mut­ta eivät ole akti­ivis­es­ti mukana ay-liik­keen toimin­nas­sa kos­ka SAK:n vaal­i­ta­pa suosii demare­i­ta van­han vaal­i­ta­van takia. Jo Timo Soinin puheen­jo­hta­ja kaudel­la hän main­os­ti perus­suo­ma­laisia työväen­puolueena ilman sosial­is­mia. Jos pitäisi kat­soa mil­loin demarei­den kan­na­tus oli Euroopas­sa suurim­mil­laan se oli 1990-luvul­la ja 2000-luvun alus­sa kos­ka hyväksymäl­lä markki­na­t­alouden saa keskilu­okan kan­natuk­sen. Bri­tan­ni­as­sa Tony Blair onnis­tui saa­maan kak­si vaalivoit­toa lanseer­aa­mal­la työväen­puolueelle uuden slo­ganin New Labour. Kan­na­tus menetetään heti kun alkaa otta­maan esille val­tiososial­is­mi­in viit­taavia kan­nan­ot­to­ja. Demareis­sa on ollut aina kak­si siipeä vasem­mis­tososial­is­tit ja oikeis­tode­mar­it. Kyl­lä nim­imerk­ki qua­si­mi­nus var­masti teki oikean ratkaisun vuon­na 1999 äänestämäl­lä demare­i­ta. Jos 2024 tuo ratkaisu näyt­tää oudol­ta niin siihen on yksinker­tainen vas­taus eli onhan siitä nyt aikaa jo koh­ta 25 vuotta.

   1. Rahul. Kansal­lista kokoomus­ta ei perustet­tu yhdis­tämään oikeis­toa vaan kuningas­mieliset. Oikeis­to­lai­sis­sa oli myös kansan­val­lan kan­nat­ta­jia ja kuningas­mieli­sis­sä poli­it­tiseen keskus­taan kuuluvia.

 4. Soin­in­vaar­alle kom­ment­tia tuo­hon Kansal­lisen Kokoomuk­sen nimeen. Se tulee siitä kun van­hasuo­ma­laiset- ja nuor­suo­ma­laiset monark­istit yhdis­tyivät. Van­hasuo­ma­laiset oli­vat kon­ser­vati­ivis­min edus­ta­jia ja nuor­suo­ma­laiset talous­lib­er­al­is­min edus­ta­jia. Tuo monarkia han­ke oli jo itse asi­as­sa kaatunut kun Kansalli­nen Kokoomus perustet­ti­in 9. jouluku­u­ta 1918. Kansalli­nen Kokoomus nimeno­maan yhdisti Nuor­suo­ma­laisen puolueen ja Suo­ma­laisen puolueen (van­hasuo­ma­laiset tai suomettare­laiset). Lop­ut nuor­suo­ma­lai­sista perus­ti­vat Kansal­lisen Edis­tyspuolueen. Voidaan sanoa että myös Lib­er­aa­li­nen Kansan­puolue johon sinäkin kuu­luit jonkun aikaan oli Kansal­lisen Edis­tyspuolueen jatka­ja. Sil­läkin oli nuor­suo­ma­lainen taus­ta. Monarkian kan­nat­ta­jia oli myös huo­mat­ta­van paljon RKP:ssä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.