Vähentääkö verotus työntekoa vai lisääkö se sitä?

Yleinen hoke­ma on, että vero­tus vähen­tää työhalu­ja. Tätä ole­tus­ta kan­nat­taa vähän eritellä.

Kun tulota­so nousee, halu lyhen­tää työpäivää lisään­tyy, kos­ka lyhyem­pi työai­ka riit­tää halut­tuun elin­ta­soon. Tämä riip­pu­vu­us on aivan ilmeinen. Korkeam­man tulota­son mais­sa tehdään vähem­män työtä henkeä kohden.

Jos näin on, mik­si sama ei koskisi net­to­tu­lo­ja? Jos tulota­so nousee 20 pros­ent­tia ja se ulos­mi­tataan 20 pros­entin tasaverol­la, net­to­tu­lot pysyvät ennal­laan. Sil­loin on vaikea väit­tää, että lop­putu­lok­se­na olisi työhalu­jen vähen­e­m­i­nen vero­tuk­sen takia. Pikem­minkin vero­tus palaut­taa ne ennalleen kumoa­mal­la nousseen ansio­ta­son vaiku­tuk­sen. Jos siis vero­tus pienen­tää net­to­tu­lo­ja, voisi ajatel­la, että halu­tun kulu­tus­ta­son saavut­tamiseen on tehtävä enem­män työtä, ei vähem­män. Jos ole­tamme, että yleinen tulota­son nousu johtaa lyhyem­pään työaikaan, mei­dän pitäisi myös olet­taa, että vero­tus johtaa pidem­pään työaikaan, ei lyhyem­pää. Tämä siis pääsään­tönä, mut­ta kysymys vero­tuk­sen muo­dos­ta tekee asi­as­ta monimutkaisemman.

Tasavero vastaa tasaista palkan alennusta

Yllä ole­va argu­ment­ti kos­kee tasaveroa. Kah­denkymme­nen pros­entin tasavero vas­taa kah­denkymme­nen pros­entin ansio­ta­son laskua.

Tasavero­ja meil­lä on tai oikeas­t­aan oli kun­nal­lisvero, joka sekin on nyky­isin jonkin ver­ran pro­gres­si­ivi­nen. Tasaveroksi las­ke­taan myös sosi­aal­i­tur­va­mak­sut, eri­tyis­es­ti työeläkemaksu.

Käytet­tävis­sä ole­via tulo­ja ajatellen tulo­jen nousu ja sen ulos­mit­taami­nen saman­su­u­ruisel­la veronko­ro­tuk­sel­la kumoa­vat toisen­sa, vaan eivät ihan.

Vero­tuk­sen ansios­ta myös saadaan jotain. Esimerkik­si julki­nen ter­vey­den­huolto ja koulu­tus lap­sille. Jos ne pitäisi mak­saa itse, olisi taval­laan pakko han­kkia enem­män rahaa. Jos ajat­telemme, että verot kerätään ihmisiltä julk­isten palvelu­jen rahoit­tamisek­si, vas­taa se tulon­jaon kannal­ta osa­puilleen sitä, että kerätään kaik­il­ta tas­apros­ent­ti veroa ja jae­taan se euromääräis­es­ti yhtä suure­na perus­tu­lona kaikille. Se var­maankin vähen­täisi työtekoa.

Progressiivinen verotus vähentänee työhaluja

Tasavero toimii eri taval­la kuin pro­gres­si­ivi­nen vero­tus. Pro­gres­si­ivises­sa vero­tuk­ses­sa ensim­mäiset eurot ovat verot­to­mia tai kevyesti verotet­tu­ja ja mar­gin­aaliv­ero on korkea. Olete­taan ihmis­ten pref­er­enssi­funk­tioista melkein mitä tahansa jär­keen käyvää, lop­putu­lok­se­na on, että voimakkaan pro­gres­si­ivi­nen vero­tus vähen­tää työhaluja.

Verokiila vähentää vaihdantaa

Yllä todet­ti­in, että tasaveron pitäisi lisätä työhalu­ja (luku­un otta­mat­ta tuo­ta huo­mau­tus­ta sen mah­dol­lis­tamista julk­i­sista palveluista), mut­ta palkkatyön tekoa se voi silti vähen­tää veroki­ilan takia. Itsepa­lvelu ja muu itse tekem­i­nen on vero­ton­ta. Sik­si vero­tus heiken­tää moti­vaa­tio­ta työn­jakoon, siihen, että pesemme tois­temme paito­ja tai syömme rav­in­tolois­sa. Työn­tekoa tämä ei vähen­nä vaan lisää, kun itse tekem­i­nen las­ke­taan työn­teok­si, mut­ta pal­ka­llisen työn tekemistä se saat­taa vähen­tää. Palvelu­am­matit kär­sivät korkeas­ta veroki­ilas­ta, kos­ka itsepa­lvelu on todel­li­nen vai­h­toe­hto toisin kuin vaik­ka tehtaas­sa tehty­jen tuot­tei­den nikkaroin­ti kotona.

Pääomamuodostus

Veroil­la ja eri­tyis­es­ti korkeil­la mar­gin­aaliv­eroil­la on vaiku­tuk­sen­sa pääo­man muo­dos­tu­miseen. Kos­ka suo­ma­laiset ovat niin varat­to­mia ver­rat­tuna vaikka­pa ruot­salaisi­in, hyvät yri­tysideat eivät mah­du kas­va­maan Suomeen, vaan ne on myytävä ulko­maille näi­den kansan­talout­ta lihot­ta­maan. Työn­tekoa tämä ei kutienkaan vähen­nä vaan pikem­minkin lisää, kun suo­ma­laiset joutu­vat raata­maan huonol­la pal­ka­lla ulko­mais­ten yhtiöi­den tytäryhtiöissä.

Aikasarjat osoittavat toista?

Vul­gaaria tilas­to­ana­lyysiä tekevä voisi huo­maut­taa, että 1950- ja ‑60-luvul­la esimerkik­si Bri­tan­ni­as­sa ja Yhdys­val­lois­sa oli erit­täin korkei­ta, yli 90 pros­entin  mar­gin­aaliv­ero­ja, mut­ta talous kasvoi parem­min kuin sen jäl­keen, kun noi­ta vero­ja alen­net­ti­in. Sodas­ta toipumi­nen oli tässä tietysti syynä ja se, ettei korkei­ta vero­ja sil­loin vielä päässyt pakoon ulkomaille.

The Bea­t­les mak­soi yli 95 pros­entin mar­gin­aaliv­eroa jät­ti­t­u­lois­taan, mut­ta ei tiede­tä yhtiön jät­täneen tämän takia yhtään levyä julkaise­mat­ta. Sitä emme voi tietää, mikä vaiku­tus veroil­la oli yhty­een hajoamiseen. Toden­näköis­es­ti päin­vas­tainen. Yhty­een jäsenet oli­vat jo riit­tävän rikkai­ta, eivätkä tarvin­neet enää tulo­ja mihinkään –– siis korkeista veroista huolimatta.

 

32 vastausta artikkeliin “Vähentääkö verotus työntekoa vai lisääkö se sitä?”

 1. Kor­jataan sen ver­ran tuo­ta tari­naa Beat­lesin mak­samista veroista, että he toki valit­ti­vat 95% mar­gin­aaliv­erostaan bii­sis­sä Tax­man, mut­ta eivät todel­lisu­udessa mak­sa­neet tuol­laisia vero­pros­ent­te­ja yhty­een alkuaiko­jen jälkeen. 

  Jo Tax­man-biisin julk­istuk­sen aikoi­hin Lennon ja McCart­ney oli­vat perus­ta­neet North­ern Song ‑yri­tyk­sen, jol­la he siir­sivät hit­tibi­isien tuo­ton alem­man vero­tuk­sen piiri­in. Myöhem­min Har­ris­son perusti Har­ris­songin ja Starr Star­tling­mu­sicin samaan tarkoituk­seen. Vero­su­un­nit­telu tehos­tui edelleen, kun bän­di perusti Applen 1968.

  1. Jo Tax­man-biisin julk­istuk­sen aikoi­hin Lennon ja McCart­ney oli­vat perus­ta­neet North­ern Song ‑yri­tyk­sen, jol­la he siir­sivät hit­tibi­isien tuo­ton alem­man vero­tuk­sen piiriin.

   North­ern Songs hallinnoi siis ain­oas­taan laulu­jen tek­i­jänoikeuk­sia sävel­lyksinä ja sanoituksi­na. Sit­ten oli erik­seen levymyyn­nin tuot­to, kiertuei­den tuot­to, oheis­tuot­tei­den tuot­to jne. On melko vaikea arvioi­da kovin hyväl­lä tarkku­udel­la, mikä jonkun Lennon­in lop­ulli­nen reaa­li­nen vero­pros­ent­ti oli sanokaamme vuon­na 1966.

   North­ern Songskin oli jälkikä­teen möh­läys, kos­ka se vieti­in pörssi­in, mis­tä se ostet­ti­in hal­ven­nut­tuaan pois, ja Lennon ja McCart­ney huo­ma­si­vat ole­vansa pitkäk­si aikaa eteen­päin sopimus­suh­teessa yhtiöön, jos­sa ääni­val­ta ei enää ollut heillä.

  2. Rolling Stones tai ainakin bandin laulu­nikkar­it muut­ti­vat Ran­skaan. Muis­taak­seni myös Elton John vai­h­toi maise­maa 1970-luvul­la. David Bowie muut­ti Sveit­si­in ja Sak­saan. Onhan noi­ta. Lennonkin asui USA:ssa elämän­sä viimeisen vuosikymme­nen vaik­ka ei ehkä verosyistä.

   Muuten olen sitä mieltä, että köy­hissä mais­sa ihmiset tekevät töitä enem­män jot­ta saisi­vat tur­val­lisu­ut­ta itselleen ja lap­silleen, eivät taatak­seen tietyn kulu­tus­ta­son. Tietysti köy­hiä on rikkaissakin mais­sa, mut­ta sen­tään jotain ter­vey­den­huoltoa ja muu­ta perus­tur­vaa voi odot­taa saa­vansa, vaik­ka ei ole rahaa mak­saa. Se syö kan­nustin­ta tehdä töitä.

   USA:ssa tehdään paljon työ­tun­te­ja vaik­ka palkat ovat hyvät etenkin rikkaissa osaval­tiois­sa. Johtuuko kotiäi­tiy­den yleisyy­destä? Rikkaissa Län­si-Eruoopan mais­sa työ­tun­nit taas usein vähenevät nais­ten siir­tyessä osa-aikaisiksi.

   Niin tai näin, sel­l­ainen ana­lyysi, joka olet­taa työn tähtäävän pääasi­as­sa tieytn kulu­tus­ta­son saavut­tamiseen ja ylläpitämiseen on kovasti puutteellinen.

 2. Tuo kom­men­tista, että 1950- ja 1960-luvul­la vero­ja ei päässyt pakoon ulko­maille ei pidä täysin paikkaansa. Sveitsin 1934 pankki­la­ki teki maas­ta veroparati­isin ja Englan­nin Pankin 1957 päätös tilisi­ir­to­jen ei-koti­maisu­ud­es­ta mah­dol­listi tehokkaat rahan­si­ir­rot Englan­nin vero­jär­jestelmän ulkopuolella.

  Siten 1950- ja 1960-luku­jen korkea vero­tus loi Kanaalin ja Karib­ian meren saarien veroparati­isi­te­ol­lisu­u­den. Toki mah­dol­lisu­us vero­jen pak­en­e­miseen ulko­maille oli sil­loin vain kaikkein varakkaimpi­en ja hyvä­tu­loisimpi­en ulottovilla.

 3. Bea­t­les hajosi oikeas­t­aan sitä kaut­ta, että kun sitä rahaa oli tul­lut ovista ja ikkunoista ja kaikil­la oli sitä jo koti­tarpeik­si, perustet­ti­in Apple-nimi­nen yhtiö jaka­maan sitä kaiken­laisi­in han­kkeisi­in. Peri­aat­teessa tämän piti olla jotain enke­lisi­joit­ta­jatyyp­pistä, mut­ta pian koko hom­ma lähti lapas­es­ta ja raha­hana uno­h­tui ole­maan auki yötä päivää. Tarvit­ti­in tälle stopin panevaa muu­tosjo­hta­jaa, ja Paul McCart­ney esit­ti tehtävään omaa appiukkoaan Lee East­ma­nia. Hän ei kel­van­nut muille kolmelle, jot­ka ajoi­vat tah­ton­sa läpi ja tehtävään nimitet­ti­in huono­maineinen, mut­ta aikaansaavak­si tiedet­ty Allen Klein. Myöhem­min osoit­tau­tui, että Klein oli ollut pitkäl­lä tähtäimel­lä väärä val­in­ta, kos­ka suk­set menivät ris­ti­in hänenkin kanssaan todel­la pahasti ja myös hin­tavasti. Mut­ta siinä vai­heessa yhtye oli jo hajon­nut erim­ielisyyk­sien pilat­tua henkilökemi­at liiaksi.

  Mut­ta tietysti kaik­ki neljä Beat­lesin jäsen­tä jatkoi­vat sit­ten sooloural­la varsin men­estyk­sekkäästi, vaik­ka kukaan ei onnis­tunut saa­maan ympärilleen saman­laista maag­ista hohdet­ta kuin heis­sä oli yhdessä ollut. John Lennon kyl­lä yrit­ti ker­taalleen lopet­taa uransa, mut­ta hänkin pää­tyi sit­ten taas viiden vuo­den päästä tekemään uuden levyn, kun joku sanomisen pakko oli sit­tenkin niin kova. Tämä oli kyl­lä virhe, kos­ka äkilli­nen julk­isu­u­teen palaami­nen pitkän tauon jäl­keen toi hänet sit­ten melkein heti häiri­in­tyneen sala­murhaa­jan huomion kohteeksi.

  95 pros­entin mar­gin­aaliv­eros­ta ker­to­va George Har­risonin Tax­man ei ole ain­oa Beat­lesin raha-asioi­ta sivua­va laulu. Apple-yhtiön talous­sotku­ja käsit­telee Paul McCart­neyn You Nev­er Give Me Your Mon­ey, joka oli oireel­lis­es­ti aivan viimeisiä yhty­een ennen hajoamis­taan levyt­tämiä kappaleita.

 4. Niin työ ei ole mikään itseis­ar­vo, vaan sen tuot­ta­ma hyv­in­voin­ti, jota vero­tus yksilöltä vapaa-ajan muo­dos­sa ulosmittaa.

 5. Vero­tuk­sen ansios­ta myös saadaan jotain. Esimerkik­si julki­nen ter­vey­den­huolto ja koulu­tus lap­sille. Jos ne pitäisi mak­saa itse, olisi taval­laan pakko han­kkia enem­män rahaa. 

  Taisin aloit­taa tämän keskustelun aiem­mal­la kom­men­til­lani, jos­sa huo­mautin, että kokoomuk­sen veronalen­nuk­set saa­vat min­ut muut­ta­maan käyt­täy­tymistäni päin­vas­taiseen suun­taan kuin kokoomuk­ses­sa usko­taan. Mut­ta oikeas­t­aan se, teenkö näin vai en, riip­puu siitä, miten suures­sa määrin lasken vai­h­toe­htoiskus­tan­nuk­sek­si veroas­t­een alen­e­mis­es­ta välil­lis­es­ti seu­raa­van julk­isten palvelu­jen huonone­misen. Tässä on usei­ta eri vai­h­toe­hto­ja, joi­hin voi päätyä.

  Voin kuvitel­la tilanteen, jos­sa veronalen­nus kyl­lä saa min­ut lisäämään työn­tekoani eikä vähen­tämään sitä. Mut­ta ei kokoomus­lais­es­ta syys­tä vaan sik­si, että odotan veronalen­nuk­sen aiheut­ta­man julk­istalouden rahoi­tus­po­h­jan rapis­tu­misen takia tarvit­se­vani jatkos­sa enem­män rahaa, kos­ka joudun osta­maan tähän saak­ka julk­isi­na palveluina saa­mani hyödykkeitä entistä enem­män omil­la rahoil­lani. Vähän niin kuin ricar­dolainen ekvi­valenssi kään­net­tynä päälaelleen.

  1. Kun las­ke­taan yksi­tyisen ja julkisen kus­tan­nuk­sia niin kan­nat­taa muis­taa että kus­tan­nus voi olla julkisel­la ihan sama kuin yksi­tyisel­läkin, on vain niin että sen ero­tuk­sen mak­sa­vat toiset, veronmaksajat.
   Ihan perusjuttu.
   Toki yksi­tyi­nen pyrkii tekemään myös voit­toa eli net­to­eroa saat­taa silti olla mut­ta julkisen mah­dolli­nen tehot­to­muus (niin­hän moni väit­tää) tasaa tilit senkin suhteen. 

   Ter­vey­den­hoito on kallista myös julkisella.
   Monel­la ei ole varaa hoi­dat­taa esim. ham­pai­ta julkisel­lakaan puolel­la. Lasku muu­ta­mas­ta paikas­ta ja perus­toimen­piteistä hoidon yhtey­dessä voi olla sadois­sa eurois­sa. Se saat­taa olla parinkin viikon ruok­abud­jet­ti. Mut­ta tietäneekö näistä keskilu­ok­ka ihan oikeasti, tuskin, ikuisu­usväit­telyssä julki­nen-yksi­tyi­nen on poli­it­tis­ten omien arvo­jen makua enem­män kuin eurojen.

 6. Korkean tulota­son mais­sa on vielä jään­teitä kotirou­vakult­tuurista, ja esimerkik­si Sak­sas­sa pariskun­ta voi käsit­tääk­seni edelleen vali­ta yhteisvero­tuk­sen. Tämä ”kan­nus­taa” vähem­män ansait­se­vaa puolisoa puolipäivä­työhön. Tämä vaikut­ta­nee ehkä merkit­tävästikin tehty­i­hin työtunteihin.
  Itse uskon että jonkin­lainen itse tekemisen ihan­noin­ti vaikut­taa siihen, että me suo­ma­laiset pysymme köy­hinä. Emme arvos­ta aikaamme, vaan palkkatyössä kehit­tymisen sijaan remon­toimme ja raken­namme itse, kaik­ki vaate­huolto tehdään itse ja sen päälle vielä kokataan ja leiv­otaan. Tämä voi toki olla ihan ter­veel­listä ja ter­apeut­tista, mut­ta elämän­laat­ua voisi paran­taa myös tähtäämäl­lä vaurastumiseen.

 7. Vähem­män mainit­tu yhteys on selvem­min ymmär­ret­tävä: korkeam­mat palkat vähen­tävät työn­tekoa. Näkyy hyvin lääkäreil­lä, joista kovin moni tekee nelipäiväistä viikkoa. Itsekin lopetin työn­teon it-alal­la tehtyäni ensim­mäisen miljoo­nani. Mitä sitä enää juoksemaan…

  1. Tuos­ta “anek­doo­tista” olisi mie­lenki­in­toista nähdä jotain ver­i­fioitua tilas­toa. Olisi sit­ten kort­ti mitä käyt­tää myös muis­sa keskusteluissa.

   Lisäk­si olisi eri­tyisen hyödyl­listä nähdä, kuin­ka yleinen ilmiö on lääkärien pienet työ­tun­nit kansainvälisemmin?
   Ehkä lääkärit ovat laiskin ammat­tiryh­mä ihan globaalisti?

 8. Mie­lenki­in­toinen, ja ainakin itsel­leni uusi näkökul­ma. Loogis­es­ti on tosi­aan järkevää ajatel­la, että jos ihmi­nen pyrkii pitämään elin­ta­son vakiona, vero­tuk­sen kiristämi­nen lisää työntekoa.

  Vaikea sanoa, että jos vero­tus kas­vaa, pää­tyykö yksilö tekemään enem­män töitä vai laske­maan elin­ta­soa. Jos pää­tyy tekemään enem­män töitä, niin sil­lä kyl­lä saataisi­in huo­mat­tavasti veroeu­ro­ja lisää. (tosin käy vähän sää­lik­si sitä kave­ria, jol­ta nuo rahat revitään, kun joutuu tekemään enem­män töitä ja kaiken lisäk­si sen tuot­ta­ma tulo vielä verote­taan korkeasti)

  Uskoisin, että ennen kaikkea vero­tuk­sen korot­ta­mi­nen vähen­tää urake­hi­tyk­sen eteen tehtyä vaivan­näköä. Ural­la eten­e­m­i­nen ei ole niin houkut­tel­e­vaa, jos sen tuot­ta­ma elin­ta­son nousu on pienem­pi. Pon­nis­telemista ural­la eten­e­m­i­nen joka tapauk­ses­sa vaatii, joten jos seu­raa­va askel ei tuo­ta riit­tävästi hyö­tyä, se voi lisätä houku­tus­ta jäädä nykyiseen asemaan.

 9. Linkolan kanssa kir­joit­ta­mas­sa kir­jas­sa Osmo esit­ti, että mata­la vero­tus saa tekemään töitä ja korkea vähen­tämään. Jos oikein muis­tan, niin perustelu­na oli se, että jos tur­vaverkko­ja ei ole, niin ihmiset yli­vaku­ut­ta­vat itsen­sä riskien var­al­ta, mihin tarvi­taan rahaa.

  Tuo siis vuodelta 86 kir­joitet­tu kirja.

 10. Työn vero­tus lisää työn­tekoa, ainakin sil­loin jos ajatel­laan ihmis­ten vähen­tävän työn­tekoaan sen jäl­keen kun tulot ovat hei­dän mielestään riit­tävät. Sil­loin pro­gres­si­ivisel­la vero­tuk­sel­la nos­te­taan sitä kyn­nys­tä jon­ka jäl­keen vähen­netään työn­tekoa, kos­ka käteen jäävä tulo­han lop­ul­ta ratkaisee sen mikä riittää. 

  Toki ihmisiä motivoivat eri­laiset tek­i­jät mut­ta var­masti use­ampia ihan perus­toimeen­tu­lo veroas­t­eesta välit­tämät­tä, ainakin jos he ymmärtävät mitä vero­tuk­sel­la kus­tan­netaan ja mitä jokainen jou­tu­isi kus­tan­ta­maan itse jos vero­ja ei mak­set­taisi. Ja mil­lainen yhteiskun­ta olisikaan ilman vero­ja. Ne, joi­ta motivoi pelkkä rahan keräämi­nen halu­aisi­vat kyl­lä kerätä sitä rahaa mah­dol­lisim­man helpol­la, mut­ta ei sen mah­dol­lis­t­a­mi­nen ainakaan regres­si­ivisel­lä vero­tuk­sel­la ole mielekästä. Jos ihmisiä motivoi aidosti työn­teko tai jopa halu tehdä into­hi­mol­la jotain sel­l­aista mieluisaa jos­ta vaan sat­u­taan mak­samaan paljon, ei tuo halu ei katoa mihinkään vero­tuk­sen pro­gres­sion takia, vaan korkein­taan saa pon­nis­tele­maan enem­män jos taloudelli­nen kan­nustin, raja jon­ka jäl­keen raha ei enää kan­nus­ta, tulee myöhem­min vas­taan. Jos ohju­ri­na on taas aito into­hi­mo toteut­taa itseään, tai tul­la toimeen, niin vero­tuk­sen pro­gres­si­ol­la on vielä vähem­män merk­i­tys­tä. Siitä hyvänä osoituk­se­na on se kuin­ka pro­gres­si­ivista vero­tus oli sodan jäl­keen USA:ssa ja myös Euroopas­sa jol­loin­ka ymmär­ret­ti­in ettei ole varaa antaa tulo­jen ja omaisuuk­sien keskit­tyä liikaa mikäli halu­taan, että talous kas­vaa ja kaik­ki saadaan mukaan sitä kasvattamaan. 😎

  1. Niin, USA:ssa mar­gin­aaliv­ero oli 1950-luvun alus­sa 90 % ja vielä 1960-luvun puo­livälis­sä 70 %. Samaa rataa myös Englan­nis­sa js Ruot­sis­sa ja hyvin pär­jä­sivät kaiketi. USa:ssa val­tion­vel­ka väheni jatku­vasti aina Rea­ganin val­taan­tu­loon asti, poikkeuk­se­na vain Nixon/­Ford-kausi. Rea­ganin ja Bushin val­takausil­la mar­gin­aaliv­ero las­ket­ti­in ensin 40 ja lop­ul­ta 28 pros­ent­ti­in, val­tion­vel­ka puolestaan nousi kahdek­sanker­taisek­si. Toki sil­loin oli sul­je­tut taloudet..

   1. Nim­imerk­ki TjAboalle kom­ment­ti­na että Englan­ti oli kyl­lä 1970-luvul­la erit­täin huonos­sa kun­nos­sa taloudel­lis­es­ti syynä oli siir­tomaaval­lan hajoami­nen ja markki­noiden supis­tu­mi­nen. Ei voi­da sanoa että Englan­nil­la olisi men­nyt hyvin 1970-luvul­la. Päin­vas­toin. Ruot­sista pak­eni myös pääo­ma 1970-luvul­la korkean vero­tuk­sen takia itse asi­as­sa Englan­ti­in jonne muut­ti paljon varakkai­ta ruot­salaisia. Yhdys­val­tain val­tion­vel­ka Rea­ganin kau­den jäl­keen las­ki Clin­tonin pres­i­dent­tikaudel­la vaik­ka vero­tus­ta las­ket­ti­in syynä oli isot leikkauk­set puo­lus­tuk­seen kun kylmä sota oli päät­tynyt. Velka­an­tu­mi­nen alkoi taas nous­ta Bush nuorem­man aikana Afgan­istanin ja Irakin sotien takia ja finanssikri­isin alet­tua. Trumpin aikana val­tion­velkaa kasvoi kun Trump las­ki kokon­aisvero­tus­ta mil­jardeil­la dol­lareil­la pysyvästi. Saman tem­pun teki Bri­tann­ian edelli­nen päämin­is­teri Liz Truss joka ajoi maansa läh­es konkurssiin.

   2. Rahul Somani — tot­ta on, että 1970-luvul­la Englan­nin talous oli kaikin puolin huonos­sa kun­nos­sa, samoin heikkeni Ruotsinkin talous saman vuosikymme­nen lopus­sa. Sodan jäl­keen elin­ta­so ja hyv­in­voin­ti Bri­tan­ni­as­sa kuitenkin kohosi jatku­vasti 1970-luvun alku­un asti.

   3. Kom­ment­ti­na TjAboalle Bri­tann­ian taloudel­liseen tilaan 1970-luvul­la niin syynä oli vuo­den 1973 öljykri­isi joka iski Bri­tann­ian talouteen enem­män kuin esim Län­si-Sak­san talouteen. Myös jatku­vat kor­pi­lakot teol­lisu­udessa ja kai­vok­sis­sa vaikut­ti­vat Bri­tann­ian talouden kehi­tyk­seen. Ruot­si kär­si vuo­den 1973 öljykri­isin jälkeis­es­tä tilanteesta. Suomen talous kasvoi taas 1980-luvul­la kun idänkaup­pa oli tuot­tanut parem­min kuin län­sikaup­pa kunnes sit­ten Neu­vos­toli­it­to hajosi ja lama iski.

 11. “Jos tulota­so nousee 20 pros­ent­tia ja se ulos­mi­tataan 20 pros­entin tasaverol­la, net­to­tu­lot pysyvät ennallaan”
  En ymmär­rä tai ymmär­rän jotain väärin. Jos tulot ovat vaikka­pa 1000 euroa, niin net­to 20 pros­entin verol­la on 800 euroa. Jos tulot nou­se­vat 1200 euroon, nousee net­to 960 euroon. Saisiko tuo­hon lain­auk­seen selvennystä?

  1. Kyl­lä. 20 pros­entin tulon­nousun neu­tral­isoi 16,7 pros­entin vero. n vain jak­sanut lait­taa eksak­tia arit­meti­ikkaa tähän.

  2. Net­to­tu­lot pysyvät samana, kun (kokonais)veroprossa nousee sen ver­ran, että mar­gin­aaliprossa on 100%.

 12. 1500-luvun lop­un ja uskon­so­tien aikaan asi­aa joudut­ti­in sil­loinkin titraa­maan. Talon­poi­ka tekee aina vähän enem­män töitä pysyäk­seen hengis­sä, mut­ta kuo­li­aak­si verot­tamista piti varoa.

  Iso­vi­han jäl­keen hom­ma meni aivan pehmoiluk­si ja suo­ma­laisille myön­net­ti­in verova­pausvu­osia. Työn tuot­tavu­us ja väk­iluku lähti kyl­lä nousu­un, mut­ta tästä voidaan ehkä ennem­min kiit­tää val­is­tuk­sen ajan koulu­tus­ta ja innovaatioita.

  Minus­ta olisi nöyryyt­tävää mak­saa lisävero­ja, ilman että val­tio jär­jestää jonkin­laisen voiman­näytök­sen. Joku itsenäisyyspäivän paraati, jon­ka marssi­jat eivät var­masti uskaltaisi ampua suo­ma­laisia vero­lakkoil­i­joi­ta, ei oikein riitä min­ulle. Halu­an nähdä ver­ta ennen kuin alan hikoilemaan.

 13. Minä en nyt päässyt jyvälle, että vähen­sikö veronkiristys palkkatyön­tekoa vai ei.
  Tun­tu­isi, että työn tekem­i­nen ei ole kovin houkut­tel­e­vaa jos viimeis­ten tun­tien työ on raskaasti verotet­tua. Tun­tu­isi myös, että täl­löin korkean työt­tömyy­den val­lites­sa kan­nat­taisi pro­gres­sio­ta kiristää, jot­ta use­ampi ihmi­nen pää­sisi työn syr­jään kiin­ni. Tuot­tavu­us siinä voisi kär­siä, mut­ta työt­tömyy­del­lä on myös inhimilli­nen hin­ta piilokustannuksena.

 14. Vero­tuk­sen ongel­ma on aina, että se vähen­tää yksilön­va­paut­ta. Sen sijaan, että yksilö voisi itse päät­tää raho­jen­sa käytöstä, verot­ta­ja ottaa ne pois, jon­ka jäl­keen poli­itikot tekevät päätök­sen. Jos vero­ja ei olisi, ei olisi julk­isia palveluitakaan, mut­ta yksilöl­lä olisi enem­män rahaa käyt­tää yksi­ty­isi­in palvelui­hin. Näin sys­tee­mi pysty­isi toim­i­maan kuten Yhdys­val­lois­sa, jos­sa julk­isten palvelu­iden verkko on huono. Tietysti väli­in­putoa­ji­na oli­si­vat köy­hät, joiden var­al­lisu­us ei riit­täisi yksi­ty­is­ten palvelu­iden käyt­töön. Tämän takia vero­jen täy­delli­nen puu­tos motivoisi etenkin köy­hiä työn­tekoon, kun taas varakkaam­mil­la moti­vaa­tio ehkä laskisi.

  1. Tot­ta kai vero­tus vähen­tää yksilön­va­paut­ta, mut­ta myös markki­namekanis­mi vähen­tää yksilön­va­paut­ta. Jos suosikkisuk­laani valmis­tus lopete­taan, kos­ka sille on min­un lisäk­seni liian vähän mui­ta osta­jia, tulos on kannal­tani aivan sama kuin jos tämän suk­laan valmis­tus kiel­let­täisi­in lailla.

   Ruot­salainen yhteiskun­tati­eteil­i­jä Lars Trägårdh on esit­tänyt, että korkeat verot hyväksytään Pohjo­is­mais­sa juuri sik­si, että ihmiset koke­vat, että niil­lä rahoite­tut asi­at lisäävät yksilön­va­paut­ta yhtääl­lä enem­män kuin ne vähen­tävät yksilön­va­paut­ta toisaal­la. Vaik­ka ne vähen­tävätkin yksilön­va­paut­ta siel­lä toisaal­la aivan aidosti.

  1. Mie­lenki­in­toinen kaavio, etenkin kun ver­taa siitä vas­taavaan Ruotsin kaavioon. Suomes­sa suu­rit­u­loisin pros­ent­ti mak­saa vero­ja tulois­taan kaikki­aan 36 %, Ruot­sis­sa 50 %, tulovero­jen osalta pros­en­tit ovat 17 % ja 20 %. Vas­taa­vat luvut suu­rit­u­loisim­man viisipros­ent­tisen osalta ovat kaik­ista veroista 45 % ja 51 % sekä tuloveroista 20 % ja 17 %. Mil­lä tämän selit­täisi? Lis­taa­mat­tomat yri­tys­ten osingot?

 15. Tarkastelet kokon­aisu­ut­ta vain yhdestä näkökul­mas­ta. Veron­mak­sa­jan. Real­is­tiseen pohd­in­taan voi päästä vain, jos ottaa mukaan myös veron­saa­jan.

  Ensim­mäi­nen kysymys tietenkin on, että tekeekö veron­saa­ja ylipäätään työtä sil­lä onhan moni veron­saa­ja nimeno­maan määrät­ty ole­maan työtä tekemät­tä, esimerkik­si sosi­aali­avus­tusten saajat.

  Lisääkö vero­tuk­sen nos­t­a­mi­nen veron­saa­jien ansio­ta­soa tai vas­taavasti veron­saa­jien määrää? Tekeekö virkamies tehokkaam­min työtä, jos palkkaa nostetaan?

  Entäpä ne sadat Helsin­gin parhail­la paikoil­la sijait­se­vat keskus­li­itot ja vas­taa­vat jär­jestöt, joiden ain­oa vuosit­tainen tehtävä on laa­tia val­tion­a­puhake­mus seu­raavalle vuodelle. Sinän­sä turha työ, kos­ka tuki on jo etukä­teen varmis­tet­tu puoluei­den kiin­tiöi­den mukaan, mut­ta voihan tuonkin työn tila­ta puolueen hal­lit­se­mal­ta toimis­tol­ta ja näin kas­vat­taa kansan­talouden kokoa entis­es­tään. Henkilökun­ta usein onkin hyvin kiireinen, kun joutuu matkustele­maan eri lomako­hteis­sa jär­jestet­tävi­in kan­sain­välisi­in konferensseihin.

  Kun yli puo­let äänestäjistä elää tois­t­en ansait­semil­la tuloil­la ja vuodes­ta toiseen äänestää itselleen ja kavereilleen vielä enem­män noi­ta tulo­ja, on demokra­tia ajau­tunut kuolin­syöksyyn, jos­ta ei ole paluuta.

  1. Suomes­sa tun­nu­taan menevän yhä huonom­paan suun­taan, mitä enem­män ihmiset opiskel­e­vat johtamista ja hallintoa — lop­putu­lok­se­na meil­lä on kaiken­laisia johta­ju­us ja organ­isaa­tioekspert­te­jä yri­tyk­set ja viras­tot täyn­nä, mut­ta sit­ten käytän­nössä ei osa­ta mitään eikä oikeas­t­aan edes tehdä mitään muu­ta kuin selvi­tyk­siä kuin­ka palvelui­ta voitaisi­in tuot­taa parem­min ja ennen kaikkea vähem­mäl­lä työvoimalla.

 16. Kaipaan aikaa ennen 90 luvun lamaa, kun Suomes­sa oli vielä aidosti sosi­aal­isia työ­paikko­ja. Esimerkik­si saho­ja, mis­sä ei ihan joka aamu työn­net­ty alkometriä suuhun vaan annet­ti­in ihmis­ten suoritua työstä melko rauhal­liseen tahti­in. Toki palk­ka oli huono, mut­ta mielestäni silti parem­pi olisi tehdä näitä help­po­ja töitä ansion­sa eteen. Eli työ lisään­tyy kyl­lä, jos sitä halutaan.

  1. Jos palk­ka oli ennen 1990-lukua huonom­pi kuin se on täl­lä het­kel­lä niin mik­si kuitenkin nyt vaa­di­taan että pal­ka­lla tulee elää vaik­ka ihan­noidaan samal­la vuosikym­men­tä jos­sa palk­ka oli huono. Saho­jen henkiömäärä on kor­vat­tu automati­ikalla . Sel­l­ainen saha ei olisi kil­pailukykyi­nen jos­sa kaik­ki tekevät työn­sä man­u­aalis­es­ti ja muiden sahat pyörivät automaattisesti.

   1. Yritän valaista Han­nun kommenttia!
    Minäkin olen sitä mieltä, että palk­ka ei vält­tämät­tä ole ihan kaik­ki. Itsekin välil­lä kaipailen urani alku­vai­heille, jol­loin oli paljon enem­män lup­poaikaa, eikä tarvin­nut vetää 100 lasis­sa kokoaikaa.
    Tuol­loin vielä oli työ­paikoil­la tilaa niillekin, joil­la ei kaik­ki aina onnis­tunut tai ei aina napan­nut tai oli­vat muuten “vajai­ta”?
    Nyky­isin tun­tuu, ettei mikään riitä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.