Kortrijk

Päädy­imme Inter­rail-matkallamme vähän sat­tumal­ta Kor­trijkin pikkukaupunki­in, joka on osa­puilleen Porin kokoinen. Se osoit­tau­tui niin mukavak­si, että pää­timme olla toisenkin yön.

Kaupungis­sa on laa­ja käve­lykeskus­ta, mut­ta se ei ole erikoista, kos­ka jok­seenkin kaikissa keskieu­roop­palai­sis­sa kaupungeis­sa on sel­l­ainen. Kaupun­gin erikoisu­us on paljon tätä paljon laa­jem­pi pyöräi­lykeskus­ta. Kadut ovat kapei­ta, jalka­käytävät lev­eitä ja kadut autoille yksisu­un­taisia, pyörille kak­sisu­un­taisia. Liiken­nemerkkiä “pyöräi­lykatu” ei käytetä. Ehkä sitä ei ole Bel­gian liiken­nemerkkiarse­naalis­sa tai se tulk­i­taan liian rajoit­tavak­si. Sak­sas­sa pyöräkadul­la auto ei saa ohit­taa pyörää. Suomes­sa määräys on väl­jem­pi. Joku juridi­nen sanoma oheisel­la liiken­nemerkil­lä var­maankin on. Nopeusra­joi­tus 30 km/h. Jat­ka lukemista “Kor­trijk”

Pyöräilyviikko Ranskassa 4/x Navigaattori

Olen ostanut pyörääni kalli­in lelun, Garminin 1030-nav­i­gaat­torin. (Käytin siihen niitä raho­ja, jot­ka ovat säästyneet, kun en omista autoa.) Siitä oli ver­ra­ton apu. Sen ideana on kerätä tietoa muiden käyt­täjien suosimista reit­eistä ja suun­nitel­la matkan käyt­täen suosi­tu­impia reit­te­jä. Tämä toi­mi eri­no­mais­es­ti. Pystyin vält­tämään iso­ja ja liiken­nöi­tyjä teitä. Nav­i­gaat­tori löysi pikkuteitä, joi­ta en olisi mitenkään keksinyt. Yht­enä päivänä kokeilin omin nokki­neni ajamista. Löysin kyl­lä kivo­ja pikkuteitä, mut­ta mon­et niistä oli­vat umpiku­jia. Jat­ka lukemista “Pyöräi­lyvi­ikko Ran­skas­sa 4/x Navigaattori”

Pyöräilyviikko Ranskassa (3/x): kylät

Voin kuu­lostaa epäisän­maal­liselta, mut­ta pyöräi­ly Ran­skas­sa oli kyl­lä paljon antoisam­paa kuin Suomessa.

Suomes­sa aidol­la maaseudul­la on lähin­nä vain talous­met­sää, jota jatkuu saman­laise­na kilo­metri toisen­sa jäl­keen. Tiheästi asu­tu­il­la alueil­la taas tiet ovat tyl­siä, kos­ka ne ovat uusia ja mod­erne­ja. Jat­ka lukemista “Pyöräi­lyvi­ikko Ran­skas­sa (3/x): kylät”

Pyöräilyviikko Ranskassa (2/x) Ranskan koronapassiin käytöstä pitäisi ottaa oppia Suomessa

Jo Helsingis­sä lentokoneeseen kir­jautues­sa piti näyt­tää koron­a­pas­sia. Sitä tarvit­ti­in Ran­skas­sa aina, kun halusi men­nä rav­in­to­laan sisään. Vain teras­sil­la sai syödä ilman pas­sia. En käynyt kon­serteis­sa enkä taidenäyt­te­lyis­sä, mut­ta olen melko var­ma, ettei niihinkään ollut asi­aa ilman koron­a­pas­sia. Jat­ka lukemista “Pyöräi­lyvi­ikko Ran­skas­sa (2/x) Ran­skan koron­a­pas­si­in käytöstä pitäisi ottaa oppia Suomessa”

Pyöräilyviikko Ranskassa (1/x) Pyörän kuljetus

Vietin viikon Ran­skas­sa Pari­isin pohjois­puolel­la pyöräillen. En kir­joit­tanut tavanomaista pyöräi­lypäiväkir­jaa, vaik­ka sel­l­aista on moni min­ul­ta odot­tanut, osit­tain sik­si, ettei maail­man kil­pailukyky­isim­män maanosan ytimessä toi­mi netti.

Julkaisen lähipäiv­inä use­an jutun, joiden aiheena on ainakin Garminin pyörä­nav­i­gaat­tori, pyöräi­ly Pari­i­sis­sa, koron­a­pas­si, net­tiy­htey­det, maaseu­tukylät, pyöräi­lyn kas­vanut suosia, oudot liiken­nesään­nöt ja metsät.

Tässä keski­tyn fil­lar­in kul­jet­tamista lentokoneel­la. Jat­ka lukemista “Pyöräi­lyvi­ikko Ran­skas­sa (1/x) Pyörän kuljetus”

Lauantai 7.8.2021 Loviisa — Helsinki

Sääen­nus­tus ennusti iltapäiväk­si kovaa sadet­ta. Pystyn aja­maan sateessa eikä ilma vaikut­tanut kovin kylmältä, mut­ta halusin silti ehtiä mah­dol­lisim­man pitkälle ennen sateen alkua. Niin­pä min­ul­la on kel­lo soimas­sa ennen seit­semää ja puoli kahdek­salta olin aamu­palal­la. Cafe Esplanad ei ollut sel­l­ainen pit­siver­hoil­la varustet­tu  kahvi­la, johon nimi viit­tasi, vaan paikallisen hoivakodin ruokala, mut­ta minä halusinkin murk­i­naa ja nopeasti.

Laskin, että rivakasti polke­mal­la olisin kolmelta kotona ja ajaisin pari tun­tia sateessa jos­sain Söderkul­lan ja Helsin­gin välil­lä. Jat­ka lukemista “Lauan­tai 7.8.2021 Lovi­isa — Helsinki”

Perjantai 6.8.2021 Kouvola – Loviisa

Aloin han­kki­u­tua kohti Helsinkiä, jot­ta en jou­tu­isi aja­maan sateessa. Ei sekään nyt niin hirveätä olisi, mut­ta kuitenkin. Olisin voin­ut jatkaa itään ja tul­la vaik­ka Lappeen­ran­nas­ta junal­la, mut­ta juni­in on kuulem­ma han­kalaa saa­da fil­lare­i­ta. Varasin hotellin Loviisasta.

Yritin pakot­taa reitin pikkuteille, mut­ta ohjel­ma protestoi sitä vas­taan voimakkaasti. Päät­telin siitä, että nuo mie­lenki­in­toisen näköiset tiet oli­vat sorateitä. Jat­ka lukemista “Per­jan­tai 6.8.2021 Kou­vola – Loviisa”

Torstai 5.8.2021 Heinola — Kouvola

Olin varan­nut hotellin Kou­volas­ta, ja nyt se onnis­tui suo­raan hotellin omil­ta sivuil­ta, mikä tuli 11 euroa halvem­mak­si. Se vaatii vain vähän päättäväisyyttä.

Reit­ti kul­ki ensin 10 km takaisin kohti Vierumäkeä. Alus­sa oli voimia vieviä nousu­ja, joista jalat eivät pitäneet. Pitäisi selvästi pitää vapaapäiviä polkemis­es­ta. Aloin jo epäil­lä, että mat­ka Kou­volaan kestäisi näil­lä jaloil­la kauan, mut­ta sit­ten mäet lop­pui­v­at ja reit­ti oli itse asi­as­sa lasku­voit­toista. Tun­nel­ma muut­tui onnelliseksi.

Garmin Edgen suosit­ta­ma reit­ti oli täl­lä ker­taa aika hyvä. Se kul­ki muun muas­sa golf-ken­tän huoltoti­etä pitkin. En olisi itse kekan­nut moista. Jat­ka lukemista “Torstai 5.8.2021 Heino­la — Kouvola”

Keskiviikko 4.8. Mäntsälä — Heinola

Varasin hotellin Heino­las­ta. Yritin vara­ta sen suo­raan, mut­ta  jouduin aina Booking.comin asi­akkaak­si. Se on miinoit­tanut Googlen tehokkaasti. Vaik­ka tiesin hotellin nimen, en onnis­tunut pääsemään hotellin omille sivuille. Sivu, joka näyt­ti hotellin oma­l­ta, oli sekin Booking.comin. Tätä kir­joit­taes­sani vas­ta oivalsin, että onhan hakukonei­ta muitakin. Olen aina ihme­tel­lyt, mihin Bing-hakukonet­ta voi käyt­tää, mut­ta tässä se olisi aut­tanut. Olisin saanut huoneen 15 euroa halvem­mal­la. Jat­ka lukemista “Keskivi­ikko 4.8. Mäntsälä — Heinola”

Fillariretki, ensimmäinen päivä tiistai 3.8.

Yllät­tävän moni on kysynyt min­ul­ta kesän pyöräretkestä ja että kai selostan sitä taas blogillani. Hel­teinen kesä meni viimeis­tel­lessä kir­jaani 2020-luvun yhteiskun­tapoli­ti­ik­ka ja fil­lariret­ki jäi tekemät­tä. Olin alun­perin suun­nitel­lut matkaa Sak­san jok­i­laak­soi­hin. Se hyvä puoli tässä tietysti oli, etten joutunut keskel­lä tulvakatastrofia.

Jat­ka lukemista “Fil­lariret­ki, ensim­mäi­nen päivä tiis­tai 3.8.”