Hanna Nohynek, Peloton (kirja-arvostelu)

Tar­tu­in mie­lenki­in­nol­la Ter­hi Hau­tamäen kir­joit­ta­maan THL:n ylilääkäri Han­na Nohynekin elämänkertaan.

Olin tutus­tunut Nohyneki­in THL:n koron­aepi­demi­an tor­jun­nan strate­gis­sa asiantun­ti­jaryh­mässä kok­sas­sa, jon­ka jäs­en­inä oli toinen tois­taan pätevämpiä ihmisiä ja näi­den lisäk­si siis minä. Tässä joukos­sa Han­na oli yksi vakuuttavimmista.

Han­na on myös jump­pa­maikkani Pent­ti Pupi Nohynekin tytär. Pupin ankaru­us ja vaa­tivu­us koros­tu­vat kir­jas­sa mon­een kertaan.
Tiemme ovat näköjään kohdan­neet Han­nan kanssa myös vuon­na 1982 Forssas­sa Koi­järvi-oikeu­denkäyn­nistä, jos­sa Han­na sai 20 päiväsakkoa ja minä 40.

Kir­ja vaikut­ti min­u­un suuresti, kos­ka Han­na on elänyt sel­l­aisen tiedemieselämän, jos­ta minä haaveilin ennen kuin poli­ti­ik­ka vei mukanaan.

Helsin­gin Sanomien mukaan Nohynek on yksi maail­man parhaista rokoteasiantun­ti­joista. Las­ten keuhkoku­umet­ta koske­va rokote­tutkimus vei hänet pitkik­si ajoik­si Fil­ip­pi­ineille tutkimuk­seen, jon­ka tulok­set lääkey­htiö jostain syys­tä hylkäsi ja jät­ti tuo­mat­ta rokot­teen markki­noil­la. Täy­tyi olla Han­nalle kova paikka.

Narkolepsia

Suomes­sa Han­na Nohynek jou­tui THL:n rokoteasiantun­ti­jana kak­si ker­taa todel­la kovaan paikkaan. Toinen kos­ki sikain­flu­enssarokote Pan­dem­rix­ia vuon­na 2009. Rokote oli otet­tu käyt­töön ilman perus­teel­lisia tur­val­lisu­us­tutkimuk­sia, faasi kol­mos­ta, ja se johti yli kah­den­sadan lapsen sairas­tu­miseen narkolep­si­aan. Näi­den elämä oli pilalla.

Tilas­toti­eteessä opete­taan kaiken muun ohel­la päätök­sen­tekoa epä­var­muu­den val­lites­sa. Min­un saa­mani opetuk­sen mukaan Nohynek toi­mi oikein niiden tieto­jen val­os­sa, jot­ka oli käytet­tävis­sä. Jälkikä­teen asia on tietysti toisin. Olisi kan­nat­tanut vali­ta toinen rokote, mut­ta sitä ei voitu tietää silloin.

Lati­nalaises­sa Amerikas­sa sikain­flu­enssa oli aluk­si ollut erit­täin tap­pa­va, puhut­ti­in jopa kymme­nen pros­entin kuolleisu­ud­es­ta. Jos se olisi ollut Suomes­sa yhtä tap­pa­va, kuollei­ta olisi ollut kym­meniä tuhan­sia ellei jopa selvästi enem­män. Rokot­teen kanssa viivyt­te­ly olisi siis voin­ut olla todel­la tuhoisaa. Niis­sä olois­sa päätös nopeas­ta käyt­tööno­to­s­ta oli riskeistä huoli­mat­ta ehdot­tomasti oikea.

Niin tap­pa­va se ei lop­ul­ta ollut, mut­ta roko­tu­s­paikoille tuli jonoa, kun kahdek­san­vuo­tias lap­si kuoli Suomes­sa sikainfluenssaan.

Pan­dem­rix aiheut­ti pienessä määrässä poti­laista autoim­muu­nireak­tion, joka johti narkolep­si­aan. Myös sairastet­tu espan­jan­tau­ti aiheut­ti aikoinaan Suomes­sa paljon narkolep­si­at­a­pauk­sia. Sikain­flu­enssa oli läheistä sukua espan­jan­taudin aiheut­ta­neelle virustyypille.

Tätä hait­tavaiku­tus­ta esi­in­tyi vain Suomes­sa ja Ruot­sis­sa – tai sit­ten se salat­ti­in muual­la. Vaik­ka faasi kol­men tur­val­lisu­us­tutkimus olisi tehty, ongel­maa olisi tuskin havait­tu. Se oli sik­si harv­inainen ja kos­ki siis vain suo­ma­laisia ja ruotsalaisia.

Kauhea jut­tu silti.

Jot­ka ovat luke­neet muis­tel­mani tietävät, että jouduin tekemään saman­laisen rokot­tamis­päätök­sen, mut­ta se jäi aikanaan onnek­si kuiv­a­har­joituk­sek­si. Olin perus­palve­lu­min­is­ter­inä valmis joidenkin virkami­esteni kauhuk­si rokot­ta­maan väestön van­hen­tuneel­la ja var­masti vaar­al­lisel­la isorokko­rokot­teel­la, jos islami­laisen ja kris­ti­tyn maail­man yhtey­de­not­to olisi johtanut isorokkoepi­demi­aan. Min­un maail­mas­sani tau­ti­in kuolleet ja rokot­teen hait­tavaiku­tuk­si­in kuolleet ovat yhtä kuollei­ta. Sik­si pitää vali­ta vai­h­toe­hto, jos­sa kuolee vähemmän.

Covid-19 ‑rokotteet

Toinen kuuma paik­ka kos­ki koronarokot­tei­ta. Yhtäältä koko rokot­tamista vas­tustet­ti­in kiivaasti. Tätä vas­tus­tus­ta liet­sot­ti­in dis­in­for­maa­tio-oper­aa­ti­ol­la Venäjältä. Rokotekri­it­tiset tuskin miel­sivät itseään Venäjän agen­teik­si, eivät ainakaan kaik­ki. Lenin olisi var­maan kut­sunut heitä hyödyl­lisik­si idiooteiksi.

Toisaal­ta rokot­teisi­in usko­vat halu­si­vat niitä enem­män, vaik­ka lisäan­nos­ten hyödyl­lisyy­destä ei ollut oikein näyt­töä. Rokot­tamis­es­ta on myös hait­taa sen lisäk­si, että se syö ter­vey­den­huol­lon voimavaro­ja sekä rahan että henkilö­työvu­osien muodossa.

Kir­jas­sa Nohynek Suomii Krista Kiu­run roo­lia koro­nan tor­jun­nas­sa melko samoin sanoin kuin minä muistelmissani.

Pakoon Iittiin?

Han­na Nohynek asuu nyt Iitis­sä. Hän ei sano, joh­tuiko maalle muut­to siitä häirin­nästä, jota hän kaduil­la tele­vi­sios­ta tut­tuna sai eri­tyis­es­ti aggres­si­ivisil­ta rokotekri­it­tisiltä, mut­ta vähän tuli sel­l­ainen tunne, että siksi.

Nohynekin kan­sain­välistä uraa kuvaa parhait­en se, että hän on WHO:n strate­gisen rokoteasiantun­ti­jaryh­män puheenjohtaja.

Hänen tieteel­listä ehdot­to­muut­taan kuvaa se, että kir­jansa julk­istusti­laisu­udessa hän arvosteli kir­jan nimeä ”Pelo­ton”, kun minus­ta se oli nimenä mitä parhain . Nohynekin mukaan pelot­to­muus on oire mie­len sairaud­es­ta, toisin kuin vaikka­pa rohkeus. Niin se tietysti tarkkaan ottaen on.

Aika paljon Nohynek val­ot­taa yksi­tyiselämään­sä. Se sai min­ut tun­temaan itseni luk­i­jana tirk­istelijäk­si. Todet­takoon, että Han­na oli ollut lukioaikanaan vai­h­to-oppi­laana Kali­for­ni­as­sa ja toi sieltä tuli­aise­na tule­van puolison­sa ja lapsen­sa isän. Se liit­to kar­i­u­tui lop­ul­ta Han­nan työnarkomaniaan.

 

12 vastausta artikkeliin “Hanna Nohynek, Peloton (kirja-arvostelu)”

 1. Min­un pääl­lim­mäisin muis­toni on korona-ajoil­ta, kun Ylen pääuutis­lähetyk­sessä uutisle­gen­da ker­toi vaku­ut­taval­la rin­taäänel­lä, että korona ei lev­iä kouluissa.
  Tämä taisi olla THL:n var­ma kanta.
  Mut­ta samana päivänä esimerkik­si min­ul­la oli neljä tai viisi oppi­las­ta luokas­sa, kaik­ki lop­ut koronas­sa tai koro­nan jälkikaran­teenis­sa. Tämä kierre jatkui noin puoli­toista viikkoa.
  Sama jut­tu monis­sa muis­sakin luokissa. Opet­ta­jakun­taa oli myös paljon pois. Tätä tapah­tui lukui­sis­sa Helsin­gin kouluis­sa pitkin matkaa. Oppi­laat ja opet­ta­jat sai­vat toisil­taan tar­tun­to­ja ja tar­tut­ti­vat toisi­aan ris­ti­in rasti­in, mm. kai sik­sikin ettei myöskään paljon puhut­tu­ja pienen­net­tyjä luokkakoko­ja tosi­asial­lis­es­ti ollut eikä käytän­nössä kyet­ty minkään­laisia tur­vaväle­jä myöskään pitämään. Hen­gitimme täy­sis­sä luokissa ilois­es­ti sama virusil­maa. Niin ainakin lähiöi­den tuhan­nen oppi­laan opetustehtaissa. 

  Jäin ihmettelemään tätä uuti­soin­tia ja tätä merkit­tävää tilastopoikkea­maa. Selvisi.
  ‑Ellei tar­tun­taa ollut jäljitet­ty koulus­sa tapah­tuneek­si, sitä ei tilas­toitu koulus­sa saaduk­si, vaik­ka suurel­la toden­näköisyy­del­lä niin juuri oli, kos­ka kaik­ki muut paikat kiin­ni ja koul­u­lais­ten liikku­vu­us koulun ulkop­uolel­la läh­es nol­la. Kouluketju­jen jäljit­tämi­nen osoit­tau­tui kuitenkin mah­dot­tomak­si, käytän­nössä siitä luovut­ti­in ja koulu­tar­tun­to­ja ei ollut, kun ei ollut jäljitet­tyjä ketju­jakaan, ei ainakaan laa­jas­sa mitas­sa. Ja tästä sit­ten väärä yhteen­ve­to: ei kouluissa. 

  No, oppi­laat selvi­sivät ja opet­ta­jatkin koronas­ta, taivas ei pudon­nut niskaan, melkein kaik­ki otti­vat rokot­teet ja sai­vat myös tar­tun­nat, mon­et kah­teen ker­taan, mut­ta tuo uuti­soin­ti opet­ti kyl­lä käytän­nössä ettei kaikkea pidä uskoa mitä kuulee. 

  Vielä anek­doot­ti. Korona-ajan ope­tus­min­is­ter­imme oli kaikin tavoin etäope­tus­ta vas­taan ja huolis­saan siitä miten las­ten käy. Ihan ymmär­ret­tävää. Mut­ta kun me opet­ta­jat olimme lakos­sa, muis­taak­seni viikon, samainen ope­tus­min­is­teri poseerasi ilois­es­ti lakko­vah­tiopet­ta­jien kanssa ja koulu­jen kiin­ni pitämistä tukien. Sel­l­aisia me olemme.

  Mut­ta pääsään­töis­es­ti varsin hyvin koronas­ta selvittiin.

  1. Ymmärtääk­seni THL sanoi, ettei korona ole vaar­allinedn koul­u­laisille, toisin kuin vaikka­pa influ­enssa, joka on vaar­alli­nen lap­sille ja jon­ka takia koulu­ja ei ole koskaan suljettu.

   1. Taudin piti olla niin lievä ja las­ten vas­tus­tuskyky­isiä , ettei sen pitänyt kouluis­sa levitä. 

    Ja sit­ten asi­aa todis­telti­in jälji­tusti­las­toil­la, jois­sa ei käytän­nössä ollut mah­dol­lista saa­da tulok­sek­si koulua. 

    Hyvä esimerk­ki älyt­tömyy­destä oli, kun lapseni luokalla tapah­tui sairas­tu­misia. karan­teeni­in laitet­ti­in vain ne, jot­ka oli­vat olleet erään luokan pojan jär­jestämil­lä syntymäpäiväkutsuilla. 

    Tau­ti lev­isi viral­lis­es­ti siis kun lapset istu­vat juh­lapöy­dässä, mut­ta ei sil­loin kun samat lapset istu­vat koko päivän vierekkäin koulussa. 

    Ihan täyt­tä hevon­paskaa. Meillekin ja suurim­malle osalle tutu­ista se tuli koulusta.

  2. Nim­imerk­ki pari kauneusvirhet­tä kyl­lä oli kom­ment­ti­na tuo­hon koulu­jen sulkemiseen korona-aikana. Koulu­jen sulkemista ajoi voimakkaasti sil­loinen perus­palve­lu­min­is­teri . En muista tuo­taa viikon kestävää opet­ta­jalakkoa mut­ta minus­ta ope­tus­min­is­teri epäon­nis­tui pahasti puo­lus­ta­maan omaa tont­ti­aan ja hänen olisi pitänyt tuo­da vas­tae­hdo­tus koulu­jen sulkemiseen viimeistään syksyl­lä 2020. Myös päämin­is­teri ei tukenut ope­tus­min­is­ter­iä vaan tuki perus­palve­lu­min­is­teri joka ei kuun­nel­lut THL:n asiantun­ti­joi­ta. Edel­lisessä hal­li­tuk­ses­sa oli kak­si min­is­ter­iä jot­ka eivät olleet tietoisia hei­dän min­is­ter­iön­sä toimin­nas­ta perus­palve­lu­min­is­teri ja ope­tus­min­is­teri. En ole yllät­tynyt että nykyisen hal­li­tuk­sen ope­tus­min­is­tern salkku annett­tin RKP:lle.

 2. En ole roko­tusasiantun­ti­ja, mut­ta koro­nan aikana Han­na N oli yksi jär­jen ääni pani­iki­no­maises­sa kohi­nas­sa. Isot pis­teet siitä.

  Hänen jo edes­men­nyt isän­sä oli myös min­un opet­ta­jani aikanaan. Vaa­ti­va kyl­lä, mut­ta samal­la aivan poikkeuk­selli­nen ja val­ovoimainen tyyp­pi, äärim­mäisen reilu ja kan­nus­ta­va min­ua kohtaan juuri siinä kohdas­sa kun sitä itse nuore­na tarvitsin. Var­masti on ollut erit­täin suuri vaiku­tus tyt­täreenkin ja siihen minkälainen ihmi­nen hänestä kasvoi.

 3. Kiu­ru nyt ajoi ulkon­ali­ikku­miskiel­toakin ja sanoi teeveessä että ulko­mail­ta Suomeen tule­vat kansalaiset voi lait­taa vankilaan

  1. Nim­imerk­ki Jupelle kom­ment­ti­na tuo­hon Kiu­run ulkon­ali­ikku­miskiel­toon. Se ei olisi koskenut koko Suomea vaan toden­näköis­es­ti Uut­ta­maa­ta ja pääkaupunkiseu­tua jos­sa tar­jun­talu­vut oli­vat vuo­den 2021 alus­sa erit­täin korkeat. Myös Keskus­ta pelasi alue­poli­ti­ikkaa rokot­tei­den kanssa kun se vaati niiden jakelus­sa tas­a­puolista kohtelua jos­sa niitä jaet­ti­in tas­a­puolis­es­ti kaikki­in maakun­ti­in vaik­ka epi­demia tilanne oli keskit­tynyt isoi­hin kaupunkei­hin. Keskus­taa voidaan kri­ti­soi­da yhtä paljon kuin SDP:tä. Hal­li­tuk­sen heikkous oli siinä että sitä johti kak­si puoluet­ta joiden voima­suhde ei ollut tasan ja mon­es­sa kysymyk­sessä SDP pelu­ut­ti Vihre­itä Keskus­taa vas­taan ja liit­tou­tui Vasem­mis­toli­iton ja Vihrei­den kanssa Keskus­taa vas­taan. RKP val­it­si sit­ten puolen­sa tai ei valin­nut. Orpon hal­li­tuk­sen erona on kuitenkin se että siinä on kak­si läh­es yhtä vah­vaa puoluet­ta ja KD ja RKP joutu­vat aidosti val­it­se­maan puolensa.

 4. Ottiko Nohynek sen tatuoin­nin, että on sairas­tanut Koro­nan? Sitä vilaut­ta­mal­la olisi sit­ten ollut vapaa korona-rajoituk­sista. Ainakin hän oli jos­sain haas­tat­telus­sa sitä mieltä, että se olisi hyvä idea.

  Minä opin Nohynek­istä , THL:stä ja mon­es­ta muus­takin tahos­ta, kuin­ka häm­mästyt­tävän vähän tiedet­ti­in viruk­sista, niiden lev­iämis­es­tä ja rokot­tami­sista. Pian otinkin sel­l­aisen lin­jan, että selvitin itse, mitä kan­nat­taa tehdä ja mitä ei. 

  Mut­ta kaikkea ei tietenkään voin­ut itse päät­tää. Surullis­in­ta oli, kun päätet­ti­in sulkea van­huk­set hoitokotei­hin. Oliko siitä mitään hyö­tyä, että moni van­hus viet­ti viimeiset ajat tapaa­mat­ta läheisiään kuin ikku­nan tai pleksin läpi, ei edes ulkona? Se ainakin oli katas­tro­faalisen väärä päätös.

  Ilmestyikö muuten koskaan selvi­tys­tä THL:n ja hal­li­tuk­sen toimista vai odote­taanko sitä vieläkin? Ehkä ikuisesti?

 5. Mietiske­lin het­ken, mitkä ovat kolme tärkein­tä ope­tus­ta. Ehkäpä nämä:

  1) Taud­ista tiedot­tavil­la ja rajoituk­sia laa­tivil­la on usein piiloa­gen­da. Se voi olla esimerkik­si kasvo­mask­ien tms. sääste­ly, var­man päälle pelaami­nen tai yleisen edun liialli­nen korost­a­mi­nen. Joskus tun­tui, että vira­nomaiset antoi­vat huono­ja ohjei­ta pelkästään taita­mat­to­muut­taan (en tietenkään tarkoi­ta, että kaik­ki tai edes suurin osa vira­nomais­ten ohjeista oli huonoja).

  2) Suo­jau­tu­miseen kan­nat­ta suh­tau­tua jatku­vana toden­näköisyyk­sien pohdiskelun poh­jal­ta, bayesi­laisit­tain. Var­masti ei tiedä mitään, mut­ta kan­nat­taa suo­jau­tua monin keinoin ja tilanne huomioon ottaen. Keinot tähtäävät sairas­tu­misen toden­näköisyy­den pienen­tämiseen. Jos sairas­tu­mista ei pelkää, voi keino­ja vähen­tää ja päin­vas­toin. Lop­ul­ta muuten selvisi melko suurel­la var­muudel­la, että varmin tapa saa­da tar­tun­ta oli oleil­la huonos­ti ilmas­toiduis­sa, ihmis­ten kan­soit­tamis­sa tilois­sa varsinkin ilman kun­nol­lista mask­ia. Tosin suo­ma­laiset vira­nomaiset eivät kai koskaan tähän ohjet­ta antaneet.

  3) Suomes­sakin on paljon ihmisiä, jot­ka eivät osaa ajatel­la järkevästi — vaik­ka usein luule­vat, että he vas­ta osaa­vatkin. Sik­si he ovat help­po saalis mon­en­laiselle disinformaatiolle.

 6. Vielä tuli pakot­ta­va tarve lisätä, että eihän tää pan­demia tietenkään ohi ole. Syksyl­lä var­maan pukkaa uut­ta vari­ant­tia. Vaik­ka tau­ti menisikin vaarat­tomam­paan suun­taan kek­simäärin, ei ole mitään var­muut­ta, etteikö se voi trendis­tä poike­ta ja olla vaar­al­lisin tähä­nas­ti­sista. Sik­si jäl­ki- tai siis välipyyk­ki — olisi paikallaan. Kansalaisetkin saisi­vat real­is­tisen kuvan siitä, mitkä tehti­in oikein ja mikä väärin ja osaisi­vat tehdä ja vaa­tia oikei­ta asioita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.