Sote-päättäjät pakotetaan rikkomaan lakia

Viime kok­ouk­ses­saan HUS:in hal­li­tus antoi vas­tauk­sen Ulla-Mai­ja Urhon val­i­tuk­seen HUS:n yhtymäkok­ouk­sen bud­jet­tipäätök­ses­tä. Valit­ta­jan mielestä päätös on laiton, kos­ka myön­netyn rahoituk­sen turvin HUS ei pysty­isi suo­ri­u­tu­man lakimääräi­sistä tehtävistään.

HUS:in rahatarpeet viimeisenä

HUS:in ase­ma rahan­jaos­sa on vähän han­kala. Val­tio antaa hark­in­tansa mukaan rahaa hyv­in­voin­tialueille. Uuden­maan erikois­ratkaisun vuok­si HUS ei saa rahaa lainkaan, vaan Uuden­maan viisi hyv­in­voin­tialuet­ta anta­vat sille rahaa omis­taan, jos eivät niitä itse tarvitse. Bud­jetista päätetään yhtymäkok­ouk­ses­sa tarvit­taes­sa äänestäen. Tästä asi­as­ta myös äänestet­ti­in, ainakin äänestet­ti­in bud­jetin varhaisem­mas­sa käsit­te­ly­vai­heessa. Helsin­ki ja Itä-Uusi­maa oli­si­vat anta­neet HUS:ille enem­män, mut­ta muut kolme (Län­si- ja Kes­ki-Uusi­maa ja  Ker­a­va-Van­taa) eivät siihen suostuneet.

Todet­takoon, että Ulla-Mai­ja Urho oli edel­lisel­lä vaa­likaudel­la HUS:n hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja – ei siis aivan kuka hyvänsä.

Olin valit­ta­jan kanssa samaa mieltä siitä, että HUS:n bud­jet­ti on lain­vas­tainen, kos­ka sen turvin HUS ei selviy­dy lak­isäätei­sistä velvoit­teis­taan. Val­i­tuk­sen kohde vain on väärä. Jos viisi hyv­in­voin­tialuet­ta oli­si­vat anta­neet enem­män omis­taan, ne eivät vas­taavasti olisi selvin­neet itse lak­isäätei­sistä tehtävistään. Val­i­tus olisi pitänyt osoit­taa val­tio­varain­min­is­ter­iölle, jon­ka niuk­ka rahal­in­ja pakot­taa rikko­maan lakia esimerkik­si hoitoon pääsya­joista. Kat­so­taan, mitä hallinto-oikeus asi­as­ta sanoo.

Muuten olen sitä mieltä, että HUS on Suomen sairaan­hoidon kru­u­nun­jalokivi. Maan paras osaami­nen on siel­lä. Jos tästä ei pide­tä huol­ta, osaami­nen heikke­nee koko maan tasolla.

Min­ua arve­lut­taa olla jäse­nenä HUS:n hal­li­tuk­ses­sa, kos­ka sil­loin joutuu kan­ta­maan vas­tu­un lait­to­muuk­sista, joille ei voi mitään. Syksyl­lä olin aika lähel­lä ilmoit­taa eroa­vani, mut­ta se olisi tun­tunut rintamakarkuruudelta.

Terveydenhuoltomme on halpaa

Hal­li­tus uhoaa, etteivät he anna liian vähän rahaa, vaan että hyv­in­voin­tialueet käyt­tävät sitä tehot­tomasti. Tämä olisi uskot­tavaa, jos Suomen ter­vey­den­huolto­jär­jestelmä olisi kallis, mut­ta se on ver­tailukelpoisi­in mai­hin ver­rat­tuna hal­pa. Pohjo­is­maista vain Islanti selviää BKT:n näh­den yhtä pie­nil­lä menoil­la. Muut käyt­tävät selvästi Suomea enem­män rahaa. EU-maista Suomen alle pää­sevät vain Puolan, Unkarin ja Sloven­ian kaltaiset maat, joiden ter­vey­den­huoltoon en omaamme vaihtaisi.

Suomen ter­vey­den­huol­lon halpu­ut­ta korostaa se tosi­a­sia, että väestömme on ikään­tynyt­tä ja paljon sairas­tavaa. Jos käytet­täisi­in samo­ja ikä- ja sairas­tavu­usker­toimia kuin Suomen sisäl­lä, Suomen ter­vey­den­huoltoon pitäisi käyt­tää paljon enem­män rahaa kuin esimerkik­si Tanskassa.

Priorisoinnin kielto on järjetön

Kyl­lä ter­vey­den­huol­loista selvit­täisi­in halvem­mal­lakin, jos vain saisi pri­or­isoi­da rahankäyt­töä niin, että rahat ohjau­tu­isi­vat sinne, mis­sä niistä on eniten ter­veyshyö­tyjä. Tämä on kuulem­ma kuitenkin laitonta.

Tästä asi­as­ta HS teki eilen hyvän jutun, vaik­ka siinä kuulem­ma onkin virheitä. Lehden mukaan pri­or­isoin­nin kiel­to perus­tuu kuulem­ma vuon­na 1999 hyväksyt­tyyn perus­tus­laki­in. Siinä san­o­taan, että julkisen val­lan on tur­vat­ta­va jokaiselle riit­tävät sosi­aali- ja ter­veyspalve­lut. Tämän mukaan hoito on annet­ta­va, mak­saa se mitä hyvän­sä. Olin hyväksymässä tätä perus­tus­lakia, mut­ta ei kukaan ker­tonut min­ulle, että sen tulk­in­taa voidaan venyt­tää niin, että hoito saa mak­saa mitä hyvän­sä ja se on silti pakko antaa.

Se, mitä eduskun­ta on säätänyt perus­tus­laista, on aika vähäistä ver­rat­tuna siihen, miten sen tulk­it­si­jat ovat sitä venyt­täneet. Jos halu­at val­taa, älä ryhdy poli­itikok­si, ryhdy perustuslakijuristiksi.

Kun nämä jär­jet­tömän kalli­it hoidot yhdis­tetään val­tio­varan­min­is­ter­iön aset­ta­maan bud­jet­ti­ra­joit­teeseen, lop­putu­lok­se­na on, että yhden ihmisen pelas­tamisek­si on uhrat­ta­va kym­meniä tai sato­ja sel­l­aisia, joiden hen­ki olisi voitu pelas­taa paljon halvem­mil­la hoidoil­la. Asianti­la ei ole järkevä.

Oikeas­t­aan kaikkien hyv­in­voin­tialuei­den päät­täjien tulisi ero­ta, jos eivät halua tul­la syyte­tyik­si laittomuuksista.

Priorisointikieltoa rikotaan, koska on pakko

Tosi­asi­as­sa pri­or­isoin­tia tapah­tuu koko ajan. Yksi tapa pri­or­isoi­da on antaa poti­laiden kuol­la jonoon. Se on pri­or­isoin­ti­tavoista huonoin, ver­rat­tavis­sa arvontaan.

Kalli­ita hoito­ja jätetään myös anta­mat­ta. Eräs min­ulle läheinen ihmi­nen sai syöpä­di­ag­noosin, jon­ka osalta HUS:ssa nos­tet­ti­in kädet pystyyn ja olisi tyy­dyt­ty vain siirtämään poti­las aikanaan saat­to­hoitoon. Hän kuitenkin osti itselleen huo­mat­taval­la raha­sum­mal­la hoidon yksi­tyiseltä puolelta – samat HUS:n syöpälääkärit sitä tosin taisi­vat antaa – ja parani. Olemme siis jo tulleet siihen, että paras­ta hoitoa saa vain rahal­la. Näin on useim­mis­sa mais­sa. Jos näin on tarkoi­tus olla meil­läkin, siitä pitäisi säätää lailla.

Huo­mat­tavasti halvem­mal­la päästäisi­in, jos kus­tan­nuste­hot­to­mia hoito­ja ei annet­taisi.  Menete­tyt ter­veyshyödyt oli­si­vat väestö­ta­sol­la vaa­ti­mat­tomat. Kri­teer­inä olisi sil­loin hoidol­la saavute­tun ter­veen elin­vuo­den hin­ta. Min­un ikäisil­leni tämä olisi tietysti huono jut­tu, kun noi­ta elin­vu­osia ei ole muutenkaan paljon jäl­jel­lä. Arvion pitäisi myös riip­pua toden­näköisyyk­sistä, kos­ka eihän hoidon tulosta voi­da yksit­täistapauk­sis­sa koskaan tietää.

Voitet­tu­jen ter­vei­den elin­vu­osien peri­aate sisältää mon­en mielestä ikäsyr­jin­tää. Miet­tikää itse: jos saisitte jumalal­lise­na ilmoituk­se­na tiedon, että lapsenne tulee var­muudel­la kuole­maan syöpään, mut­ta saisitte itse päät­tää, kuoleeko hän 15- vai 85-vuo­ti­aana, eikö val­in­ta olisi aika help­po. Nuoren ihmisen pelas­t­a­mi­nen on tärkeäm­pää kuin kuole­maa jo odot­ta­van van­han ihmisen pelastaminen.

Rahamääräistä pri­or­isoin­tia har­joite­taan jo nyt. Esimerkik­si seu­lon­tatutkimuk­sille on raja, kuin­ka hyödyl­lisiä niiden on olta­va. Seu­lon­tatutkimuk­sis­sa raja sääste­tyn elin­vuo­den hin­nalle on varsin alhainen. Ihmishen­ki on hal­pa, kun puhutaan toden­näköisyyk­sistä eikä kuole­mal­la niin ollen ole kasvo­ja. Jos kuole­ma on väl­tet­tävä hin­nal­la mil­lä hyvän­sä, meil­lä olisi liiken­teessä 30 km/h kattonopeus.

Tilas­toti­eteil­i­jän on myös vaikea ymmärtää sitä peru­soikeusjuristien kan­taa, että on kyl­lä sal­lit­tua evätä hyvä mut­ta kallis hoito, jos on ole­mas­sa huono ja hal­pa hoito. Siinäkin uhrataan ihmishenkiä rahaan vedoten.

Ter­vey­den­huol­lon menot tule­vat kas­va­maan vuoren­var­masti. Tämä johtuu väestön ikään­tymis­es­tä ja hoito­jen kehit­tymis­es­tä. Syöpähoito oli ennen hal­paa, kos­ka mitään ei ollut tehtävis­sä. Nyt on tulos­sa yhä parem­pia ja yhä kalli­impia hoito­ja. Lop­ul­ta sairauk­sien estämiseen voidaan käyt­tää koko brut­tokansan­tuote. Sitä ennen mainit­tua perus­tus­lain tulk­in­taa pitäisi muuttaa.

Piti kir­joit­taa vielä siitä,

 • Mitä tek­isin hoidon jär­jestämisessä toisin
 • Mik­si nykyi­nen soten manku­miseen perus­tu­va rahoi­tus tulee kalliiksi.

Näistä ehkä joskus uudet kir­joituk­set. Tämä on jo pitkä blogikirjoitukseksi.

19 vastausta artikkeliin “Sote-päättäjät pakotetaan rikkomaan lakia”

 1. Perus­tus­lain tulk­in­taan liit­tyvät asi­at kan­nat­taa viedä hal­li­tuk­sen käsiteltäviksi ja päät­tää muual­la kuin hyv­in­voin­tialueil­la. Hal­li­tuk­sen vas­tu­ul­la on määritel­lä se minkä tasoisia sote-palvelui­ta hyv­in­voin­tialuei­den tulee tuot­taa ja sen määrit­te­ly kuin­ka “kalli­ita” hoito­ja hyv­in­voin­tialueet ovat velvol­lisia tar­joa­maan, sil­lä onhan niiden rahoi­tuskin hal­li­tuk­sen vastuulla.

  On aivan selvää että nykyisel­lään Suomen julkises­sa ter­vey­den­huol­los­sa on rahoi­tus­va­jet­ta vähin­tään 1% BKT:stä. Ja vaje tulee vain pahen­e­maan ikään­tymis­es­tä johtuen mikäli sitä ei lisätä. Ja kun ottaa huomioon sen kuin­ka har­vaan asut­tu Suo­mi on ver­rokki­mai­hin ver­rat­tuna niin tuo 1 pros­ent­tiyk­sikön vajekin on jo nyt  todel­la merkit­tävä kansalais­ten yhden­ver­taisen kohtelun kannalta.

  Hyv­in­voin­tialueille tarvit­taisi­in ehdot­tomasti myös vero­tu­soikeus mikä lisäisi niiden taloudel­lista vas­tu­u­ta ja mah­dol­lisuuk­sia huomioi­da parem­min paikallisia olo­suhtei­ta. Jos jatke­taan pelkästään val­tio rahoituk­sel­la touhu on vähän kuin käen­poikien ruokkimista ja nälkää tulee kyl­lä riit­tämään. Jo nyt nähdään kuin­ka alueil­la korotel­laan hallinnon palkkioi­ta ja johdon palkko­ja vähin­täänkin avokä­tis­es­ti, mikä on seu­raus­ta siitä ettei alueil­la ole riit­tävää taloudel­lista vas­tu­u­ta toimin­nas­ta ja nimeno­maan kyseisen alueen kansalais­ten suun­taan. Toinen ongel­ma on se etteivät kela-kul­je­tuk­set ole hyv­in­voin­tialuei­den vas­tu­ul­la, mikä johtaa osaop­ti­moin­ti­in ja sitä kaut­ta kokon­aiskus­tan­nusten kasvuun. 

  Nyt hal­li­tus tun­tuu menevän kaikessa piiloon Marinin hal­li­tuk­sen taakse ja pakoilee vas­tu­u­ta. Nyt vas­tuu on kuitenkin Orpon hal­li­tuk­sel­la ja sen on kan­net­ta­va vas­tuu sekä palveluista että rahoituk­ses­ta! Myös siitä saako hoito mak­saa mitä tahansa ja kuin­ka hoito­ja pri­or­isoidaan jos rahat eivät riitä. Koko Suomes­sa pitää olla yht­enäi­nen lin­ja ja sen määrit­te­ly on Orpon hal­li­tuk­sen vastuulla!

 2. Muis­tan ameri­ikan vuosil­tani sikäläisen tapauk­sen. Lähde Atlanta Jour­nal and Constitution
  Vaku­u­tuk­sen omis­ta­va poti­las jou­tui tilanteeseen jos­sa ehdotet­ti­in varpaan amputointia.
  Hän ei halun­nut vaan etsi vai­h­toe­htoa, joka ei tehon­nut vaan tilanne paheni.
  Vaku­u­tuk­sen omis­ta­va poti­laalle ehdotet­ti­in nyt jalkaterän amputointia.
  Hän ei halun­nut vaan etsi vai­h­toe­htoa, joka ei tehon­nut vaan tilanne paheni.
  Vaku­u­tuk­sen omis­ta­va poti­laalle ehdotet­ti­in nyt jalan nilka­s­ta amputointia.
  Hän ei halun­nut vaan etsi vai­h­toe­htoa, joka ei tehon­nut vaan tilanne paheni.
  Vaku­u­tuk­sen omis­ta­va poti­laalle ehdotet­ti­in nyt jalan pol­ven alta amputointia.
  Hän ei halun­nut vaan etsi vai­h­toe­htoa, joka ei tehon­nut vaan tilanne paheni.
  Vaku­u­tuk­sen omis­ta­va poti­laalle ehdotet­ti­in nyt jalan rei­destä amputointia.
  Hän ei halun­nut vaan edelleen etsi vaihtoehtoa. 

  Tähän menenssä oli hoidet­tu yli miljoon­al­la taalalla. 

  Pitääkö hoitaa poti­laan halun mukaan?

 3. En ihan ymmär­rä näitä hyv­in­voin­tialue­hässäköitä. Voivatko alueen kun­nat rahoit­taa itse extrana noi­ta palvelui­ta, jos val­tion määrit­tämät rahat eivät riitä? Olen ihme­tel­lyt jo ennen sote-uud­is­tus­ta että miten PK-seudun alueel­la tun­tuu esim. las­ten­suo­jelun ole­van lait­toman huonoa monien muidenkin perus­palvelu­iden ohel­la, ja puhutaan että rahaa ei ole. Samaan aikaan alueen kun­nat ovat maan rikkaimpia, ja alueen vero­pros­en­tit ovat maan alhaisimpia. Rahaa siis on, mut­ta sitä ei ole halut­tu käyt­tää perus­palvelu­iden rahoittamiseen.

  Tosin mon­et kun­nat taisi­vat käyt­tää viivästyneen sote-uud­is­tuk­sen odot­telun siihen että kroonis­es­ti aliresur­soi­vat perus­palveluitaan, jot­ta val­tio veisi sit­ten mah­dol­lisim­man vähän kun­nan vero­tu­loista kun uud­is­tus tulee voimaan. Nyt hyv­in­voin­tialueet sit­ten perivät nuo pahasti aliresur­soidut perus­palve­lut itselleen, ja tässä sitä nyt ollaan. Kor­jatkaa jos olen väärässä.

  1. Et ole väärässä. Sitä en tiedä voivatko aluei­den kun­nat halutes­saan rahoit­taa sotea, mut­ta epäilen että eivät kos­ka se ei kuu­lu kun­tien tehtävi­in. Mut­ta mikä ettei kun­tia voitaisi vas­tu­ut­taa kus­tan­ta­maan osa soten kus­tan­nuk­sista, vaik­ka parem­pi olisi että tuo vas­tu­ut­ta­mi­nen hoidet­taisi­in maakun­taveron avul­la koske­maan ker­ral­la koko hyvinvointialuetta.

   1. Muis­taako kukaan mik­si Keskus­ta ja Kokoomus vas­tus­ti­vat hyv­in­voin­tialuei­den vero­tu­soikeut­ta? En muista mikä oli SDP:n kan­ta, mut­ta Vihreät ja Vasem­mis­toli­it­to puhui­v­at vero­tu­soikeu­den puolesta.

    Täysin pystyynkuol­lut aja­tus hoitaa koko hom­ma keskusjo­htois­es­ti. Ikäänkuin kaik­ki maail­man viisaus asu­isi jos­sain yhdessä min­is­ter­iössä, ja ikäänkuin olisi hyvä idea pois­taa hyv­in­voin­tialuei­den päät­täjiltä val­lan ja vas­tu­un yhteys oman alueen ihmisille.

   2. Jotenkin jäi sel­l­ainen kuva että sitä vas­tustet­ti­in ja vas­tuste­taan vain vas­tus­tamisen ilosta. Tekosyynä muka vero­tuk­sen kiristymi­nen, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa kos­ka lähtöko­htais­es­ti tietenkin samal­la alen­net­tai­isin val­tion osu­ut­ta. SDP taisi samal­la lin­jal­la kuin vihreät ja vasem­mis­toli­it­to, mut­ta ymmär­ret­tävistä syistä Marin ei tehnyt asi­as­ta kyn­nyskysymys­tä joka olisi taas kaatanut koko uudistuksen.

    Se että juuri kokoomus ja keskus­ta, sekä perus­suo­ma­laiset, rakas­ta­vat keskusjo­htoisu­ut­ta on kyl­lä outoa , mut­ta niin vain on . Nyt sit­ten tuo Orpon kaikki­ti­etävä polit­by­roo päs­märöi tiukasti Sote-raho­ja ilman että aluei­den ihmisil­lä on mitään mah­dol­lisu­ut­ta päät­tää niistä. Se että val­tio tak­ka perus­ra­hoituk­sen on ihan ok, mut­ta kyl­lä rahoi­tus­vas­tu­u­ta pitäisi olla myös niil­lä jot­ka kan­ta­vat käytän­nön vastuuta.

 4. HUSis­sa tosi­aan paras osaami­nen, mut­ta huonoim­mat palkat, esimiehet ja työolot.

  1. “En ihan ymmär­rä näitä hyv­in­voin­tialue­hässäköitä. Voivatko alueen kun­nat rahoit­taa itse extrana noi­ta palvelui­ta, jos val­tion määrit­tämät rahat eivät riitä?”

   Ei tietenkään voi kun asia ei enää kuu­lu kun­nille ja kun­nal­lisveros­ta on viety se osu­us jol­la ter­vey­den­hoito ennen mak­set­ti­in. Ja kun­nat eivät ole eri­tyisen rikkai­ta ver­rat­tuna velvol­lisuuk­si­in. Ope­tus­toimes­ta on jo useim­mis­sa kun­nis­sa leikat­tu ja siinäpä ne merkit­tävät meno kohteet ovat.

 5. Tuos­sa perus­tus­lain tek­stis­sä sana “riit­tävä” on aika ongel­malli­nen. Hel­posti voi argu­men­toi­da, että “riit­tävä” on min­imis­säänkin sel­l­ainen hoito, että ihmi­nen ei kuole. Jos kuolen hoidon aikana, ei hoito minus­ta mitenkään tun­nu kovin riit­tävältä. Ehkä koko perus­tus­lakia pitäisi muut­taa tältä osin, mut­ta miten. Pitäisikö se muut­taa niin, että julkisen val­lan on tur­vat­ta­va jokaiselle kus­tan­nuste­hokkaat sosi­aali- ja ter­veyspalve­lut? Ei kuu­losta kovin perus­tus­laki­in sopi­val­ta ja toisaal­ta tuos­sa on omat ongel­mansa, kos­ka kus­tan­nuste­hokas voi köy­häl­lä hyv­in­voin­tialueel­la tarkoit­taa aina koti­in lähet­tämistä buranare­septin kera.

 6. Kun ver­tail­laan sairaan­hoitoon eri mais­sa käytet­tyjä rahamääriä, las­ke­taanko Suomes­sa mukaan myös ne rahat, jot­ka mak­se­taan yksi­ty­isille fir­moille? Meil­lähän on mas­si­ivi­nen yksi­tyi­nen sairaan­hoitoli­ike­toim­inta, kolme suur­ta ja mon­ta pien­tä firmaa.

  1. Pakko­han yksi­tyi­nen sairaan­hoito on laskea mukaan, kos­ka monis­sa mais­sa, esimerkik­si USA:ssa, ei ole kuin yksi­ty­istä sairaan­hoitoa. Yhdys­val­lois­sa muuten ter­vey­den­huol­lon BKT osu­us on noin kaksinker­tainen Suomeen nähden.

   1. Kom­ment­ti­na Soin­in­vaar­alle että Yhdys­val­lois­sa on kolme julkisen ter­vey­de­n­uol­lon ohjel­maa Medicare, Med­ic­aid ja ACA.

 7. Ei kai perus­tus­lais­sa ole kuin 19 §:n lause: “Julkisen val­lan on tur­vat­ta­va, sen mukaan kuin lail­la tarkem­min sääde­tään, jokaiselle riit­tävät sosi­aali- ja ter­veyspalve­lut ja edis­tet­tävä väestön ter­veyt­tä.” On tuos­sa lain­säätäjäl­lä aika lail­la pelivaraa.

 8. Peli­v­araa rajoit­taa ne kuul­ta­vat perus­tus­la­ki asiantun­ti­jat. Jot­ka eivät ole mil­lään taval­la ilman omaa agendaa

 9. Aiem­min samat hoidet­ta­vat ja kulut oli­vat kun­tien vas­tu­ul­la. Sairaan­hoitopi­iri lähet­ti lakun kun­taan ja se oli mak­set­ta­va. Kun mak­sajia oli 300 eri­laista, se oli ikävää ja han­kalaa, mut­ta ei mikään uuti­nen. Sote-mallis­sa laskun mak­saa valtiovarainministeri.

  Jos ja kun val­tio­varain­min­is­teri ei piit­taa, tulos on katas­trofi. Tehtaan voi lomaut­taa, mut­ta ter­vey­den­huoltoa ei voi pysäyt­tää kuukaudeksi.

  Toinen som­pi asia mikä uno­htuu on, että tämä ja seu­raa­va vuosi tehdään kahdel­la organ­isaa­ti­ol­la. Muu­tos oli iso rysäys ja siir­tymi­nen vie aikansa, kos­ka toimin­nan pitää pysyä käyn­nis­sä. Tehost­a­mi­nen ei tapah­du päätök­sel­lä, kos­ka edelleenkään kyse ei ole tehtaasta. 

  Pop­ulisti­nen kulu­jen kar­simi­nen ja palkkioiden haukku­mi­nen on help­poa. Kuka läh­tee 20 000 e/kk tien­aavien lääkärei­den pomok­si 5 000 e/kk? Olisiko uskot­tavaa? Ilmeis­es­ti joku? Yleen­sä muiden saa­mat hoidot ovat turhia ja itsel­letule­vat tuki tarpeel­lisia. Esimerkik­si saat­to­hoito, siihen tarvi­taan osaamista ja resursse­ja, mut­ta kuolkoon kuka kuolee. 

  Kokoomus siirtää spon­sor­ei­den toiveesta toimen­piteet yksi­tyiselle puolelle. Se merk­it­see, että julkisel­la puolel­la tehdään vaikeam­mat ja entistä kalli­im­mat asi­at sekä hoide­taan pieleen men­neet tapauk­set. Säästöjä syn­tyy niukasti, kos­ka hoita­mista ei lopete­ta kokon­aan, mut­ta tekem­i­nen muut­tuu kalli­im­mak­si. Tilatkin tarvi­taan edelleen.

  Paljon on tehtävis­sä. Kun­tien intres­si on vain pitää työ­paikat itsel­lään. Mil­lä 1 600 asukkaan lähiöl­lä on koulu, ter­veyskeskus ja kir­jas­to? Ei mil­lään, mut­ta jos on kyse kun­nas­ta niin jokaisel­la. Kan­nat­taisiko Helsin­gin hajo­ta 60 kun­taan? Jokaiselle kaupungi­nos­alle omansa.

 10. Rahul, kaik­ki mainit­se­masi ovat rahoi­tu­so­hjelmia eli erään­laisia julkisen puolen tar­joamia vaku­u­tuk­sia joista mak­se­taan tietyn väestönosan hoitoku­lu­ja. Myös osaval­tioiden tasol­la on vai­htele­via vas­taavia ohjelmia, kos­ka ihmis­ten kuolem­i­nen sairaan­hoidon puut­teeseen on havait­tu huonok­si politiikaksi. 

  Hoidon täl­lä rahoituk­sel­la tar­joa­vat kuitenkin yksi­tyiset palvelun­tar­joa­jat, joiden suhde vaku­u­tu­so­hjelmi­in on sama kuin mihin tahansa vaku­u­tusy­htiöön: Koete­taan tehdä ja laskut­taa mah­dol­lisim­man paljon, ja mak­sa­japuolel­la koete­taan top­puutel­la kus­tan­nusten nousua.

   1. USA:n tahti­in sotaa käyvässä maas­sa ker­tyy myös sotavet­er­aane­ja melkoinen määrä. Näi­den ter­vey­den­hoi­dos­ta vas­taa val­ti­olli­nen Vet­er­ans Health Admin­is­tra­tion (VA). Tämän piiri­in kuu­lu­vien henkilöi­den (vaa­timuk­se­na vähin­tään 2 v palvelus) määrää en hel­posti löytänyt, mut­ta näköjään pelkästään organ­isaa­tios­sa työsken­televää henkilökun­taa on tuol­laiset 350.000.

   2. @Anna R

    Koh­ta pää­sevät län­si­maiset ter­vey­den­huoltoalan, apu­vä­lin­ealan ja mm. toim­intakyky­lu­ok­i­tuskon­sul­tit myymään yli­hin­taisia tuot­teitaan ja palveluitaan Ukrainalle. Ongel­ma on vain siinä, että tuot­teet ovat niin kallista ja puh­das­ta bisnestä ettei Ukrainalle ole mitenkään real­is­tis­es­ti varaan niihin, muuten kuin että län­si­maalaiset lahjoit­ta­vat heille rahaa joil­la ukrainalaiset sit­ten osta­vat län­si­maid­en yli­hin­taisia apu­vä­lineitä ja kon­sult­ti­palvelui­ta. Tämä on vähän sitä Kokoomuk­sen Pro Busi­ness tulon­si­ir­toa, mut­ta vähän laa­jem­mas­sa mittakaavassa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.