Aivoviennin takia koulutustasoa pitäisi Suomessa nostaa

Sil­loin täl­löin on hyvä kat­soa, mitä ennen ajatelti­in tule­vaisu­ud­es­ta ja ver­ra­ta sitä toteu­tuneeseen. Hyvä esimerk­ki on keskustelu perusk­oulus­ta 65 vuot­ta sitten.

Perusk­oulua vas­tustet­ti­in poli­it­tisen ken­tän oikeal­la laidal­la muun muas­sa sil­lä perus­teel­la, että jos kaik­ki koulute­taan her­roik­si, kuka tekee enää suorit­tavaa työtä. Tästä on jo sen ver­ran aikaa, ettei asi­as­ta oikein voi nykykokoomus­laisia syyt­tää. Muis­tutin asi­as­ta lähin­nä esimerkkinä täysi pieleen men­neestä käsi­tyk­ses­tä siitä, mikä tule­vaisu­udessa odottaa.

Sil­loin siis kuvitelti­in, että työ­markki­noille tulisi osaamisvi­nouma, jos­sa tar­jol­la ole­vat työt oli­si­vat liian yksinker­taisia suh­teessa työvoiman koulutusjakaumaan.

Osaamisvi­nouma meil­lä on ja paha, mut­ta toisin päin. On liikaa mata­lasti koulutet­tu­ja suh­teessa siihen, mil­laista koulu­tus­ta työ­markki­noil­la tarvitaan.

Suo­ma­lais­ten koulu­tus­ta­son nousu pysäytet­ti­in parikym­men­tä vuot­ta sit­ten. En ymmär­rä, mil­laiseen tule­vaisu­usku­vaan tämä perus­tui. Olin sil­loin kansane­dus­ta­ja, mut­ta en tien­nyt ole­vani tekemässä päätöstä koulu­tus­ta­son nousun pysäyt­tämis­es­tä. Koulu­tus­ta­soa pitäisi Suomes­sa nos­taa roimasti korkeam­mak­si kuin muual­la, kos­ka Suo­mi tuo maa­han vähän koulutet­tua työvoimaa ja vie mui­hin mai­hin korkeasti koulutet­tu­ja osaajia.

Aivovienti vaatii Suomelta enemmän koulutusta

Suo­mi häviää muut­tovir­rois­sa vääjäämät­tä koulu­tuk­sen osalta, kos­ka korkeasti koulutet­tu­jen ei kan­na­ta muut­taa Suomeen, mut­ta tääl­lä koulu­tuk­sen saanei­den kan­nat­taa muut­taa pois.

Suo­mi poikkeaa melkein kaik­ista muista maista korkeak­oulu­tuk­sen ilmaisu­udessa. Muual­la yliopis­tois­sa mak­se­taan lukukausi­mak­su­ja, meil­lä mak­se­taan jopa pien­tä opiske­li­japalkkaa, eli opin­tora­haa. On luon­nol­lista, että meil­lä korkeasti koulutet­tu­jen palkat ovat matalia ver­rat­tuna mai­hin, jois­sa on pitänyt mak­saa koulu­tuk­sen­sa itse ja jos­sa työelämään valmis­tu­taan vah­vasti velkaantuneena.

Suomen malli on monel­la taval­la hyvä, mut­ta kaikil­la hyvil­lä asioil­la on huonot puolensa.

Jos on opiskel­lut ulko­mail­la ja niskas­sa on korkeat opin­tove­lat, ei oikein kan­na­ta tuol­la töi­hin Suomeen, jos­sa vaikka­pa insinöörille mak­se­taan paljon vähem­män ja jos­sa joutuu mak­samaan veroina suo­ma­lais­ten saa­mas­ta ilmais­es­ta koulu­tuk­ses­ta. Puhu­mat­takaan oudos­ta kielestämme.

Vas­taavasti sen, joka on saanut yliopis­tok­oulu­tuk­sen Suomes­sa ilmaisek­si, kan­nat­taa muut­taa ulko­maille ja saa­da näin korkea­ta palkkaa – palkkaa, joka on mitoitet­tu opin­tovelko­jen mak­sua ajatellen. Varsi­nainen tuplapot­ti siis. Suomen kieli on tois­taisek­si pidätel­lyt suo­ma­laisia Suomes­sa, mut­ta tämä este on pois­tu­mas­sa paran­tuneen kieli­taidon takia. Onhan usein korkeak­oulu­tus jo englanninkielistä.

Asetel­ma voi tul­la Suomelle todel­la kalliiksi.

 

 

43 vastausta artikkeliin “Aivoviennin takia koulutustasoa pitäisi Suomessa nostaa”

 1. Eli ope­tus mak­sullisek­si tai koroste­taan suomen kieltä opinnoissa?

  Haha, tämä on help­po — tehdään koulu­tuk­ses­ta mak­sullista ja opiskelus­ta vielä enem­män englan­tia pain­ot­tavaa. Seu­raavak­si pitääkin alkaa jo pois­ta­maan suomen kie­len osaamisen vaa­timuk­sia val­tion viroista.

  1. Kieli­taito­vaa­timusten höl­len­tämi­nen val­tion virois­sa voisi olla oikeasti perustel­tua. Ei näy juuri koskaan ulko­maalaisia nim­iä val­tion korkeak­oulu­tus­po­h­jais­ten virko­jen hak­i­joina. Syynä tähän on hakuil­moi­tusten kieli­taito­vaa­timus asiantun­ti­jate­htävis­sä, jos­sa usein val­tion virois­sa ei edes riitä suo­mi, vaan vaa­di­taan suo­mi + osoi­tus virkaruotsin kurssin hyväksy­tys­tä suorituk­ses­ta, mikä käytän­nössä estää läh­es täysin ulko­maalais­taus­tais­ten viransaan­timah­dol­lisu­u­den. Jos halut­taisi­in ulko­maalais­taus­tais­ten voivan työl­listyä val­tion virkoi­hin, pitäisi virko­jen ehto­ja muut­taa esimerkik­si niin, että moni­in virkoi­hin riit­täisi se, että osaa joko suomea tai ruot­sia + jotain muu­ta EU:n viral­lista kieltä. Sil­loin muual­ta muut­tanutkin, edes jom­man kum­man koti­maisen kie­len jol­lain tasol­la omak­sunutkin voisi saa­da joskus val­tionkin virko­ja. Nykyi­nen vaa­timus tyy­dyt­tävästä toisen koti­maisen kie­len tai­dos­ta merkkaa käytän­nössä niin heikkoa min­imikieli­taito­vaa­timus­ta (vaa­timus on, että on edes vuosikym­meniä sit­ten vähin­tään juuri ja juuri läpäis­syt korkeak­oulun ruotsin kokeen, mikä ei takaa nyky­taidoista juuri mitään), ettei sil­lä oikeasti virkaan val­i­tu­ista monikaan Google Trans­la­to­ria parem­min käytän­nössä silti kieltä tai­da. Mut­ta täl­lainen kieli­taito­vaa­timus estää mon­en ihan muu­ta kieltä äidinkie­lenään puhu­van hakumah­dol­lisu­u­den val­tion virkoi­hin. Suomes­sa on ulko­maalais­taus­tais­ten poikkeuk­sel­lisen vaikeaa päästä val­tion virkoi­hin — eri­tyis­es­ti juuri kak­sikielisyys­vaa­timusten takia, kun mon­es­sa muus­sa EU-maas­sa val­tion virkoi­hin riit­tää yhden maan pääkie­len osaaminen.

 2. Äkkiä googletet­tuna ilmaista/halpaa opiskelua on mon­es­sa maas­sa tarjolla.

  Lukukausi­mak­sut tuot­ta­vat aivovi­en­nin nuo­rille. Mik­si opiskel­la Suomes­sa, jos se on sama hin­taista kuin muualla?

 3. Nykyi­nen aivovi­en­ti johtuu osin siitä, että on tehty taloudel­lis­es­ti kan­nat­tavak­si korkeak­ouluille haalia ulko­maalaisopiske­li­joi­ta suorit­ta­maan englan­ninkielisiä tutk­in­to-ohjelmia ilman, että asi­aan liit­tyy työl­listymis­tavoitet­ta tutkin­non suorit­tamisen jäl­keen. Näistä tutkin­non suorit­ta­jista merkit­tävä osa pois­tuu maas­ta tutkin­non suorit­tamisen jälkeen.

  Vas­taavasti suo­ma­laisopiske­li­joista osalta jää korkeak­oulu­tutkin­not väli­in sik­si, etteivät pääse enää suorit­ta­maan tutk­in­toa äidinkielel­lään, ja neu­rol­o­giset tai muut syyt estävät sen, ettei tutk­in­toa saa aikaisek­si vier­aal­la kielel­läkään. Sit­ten on vielä ne lukuisat tapauk­set, joil­la korkeak­oulu­tutk­in­to on tyssän­nyt pakol­liseen ruotsin kurssi­in. Vaik­ka rima sen kurssin läpi menon osalta on nykyään jo keskimäärin paljon yliop­pi­laskir­joi­tusten A:n tasoa alem­pana, kaik­ki eivät sitä kurssia silti läpäise. Ulko­maalaisopiske­li­jat on vapautet­tu ruotsin kurs­seista Suomen korkeak­ouluis­sa, mut­ta syn­type­r­äisiä suo­ma­laisia niiden suori­tusvelvol­lisu­us kos­kee. Jos koulu­tus­ta­soa halu­taan nos­taa, täl­laiset esteet koulu­tus­ta­son nos­tol­ta pitäisi poistaa.

  Jos aivovi­en­tiä halu­taan edis­tää, tutkin­not kan­nat­taa tehdä englan­niksi. Jos taas halu­taan osaamista Suomeen, kan­nat­taisi Suomeen muual­ta tullei­den tutk­in­toi­hin sisäl­lyt­tää suomenkielistäkin opiskelua — muul­takin osin kuin vain muista opin­noista eril­lis­inä kielikurs­seina. Suomenkielis­ten kurssien edes osin käyn­ti aut­taisi opiske­li­joi­ta pääsemään myöhem­min suo­ma­laisi­in työpaikkoihinkin.

  1. “Näistä tutkin­non suorit­ta­jista merkit­tävä osa pois­tuu maas­ta tutkin­non suorit­tamisen jälkeen.”

   Näis­sä kom­puroidaan niin monel­la taval­la, että ei tosikaan. 

   - Tutk­in­toaan korot­ta­vat sote-alan opiske­li­jat eivät saa tutk­in­toaan lail­lis­tet­tua Suomes­sa, mut­ta muis­sa EU mais­sa se on kovaa val­u­ut­taa. Kun opin­to­jen aikana tehdään kesä­työt Ruot­sis­sa tai Nor­jas­sa, niin siel­lä ollaan toden­näköis­es­ti valmis­tu­misen jälkeenkin.

   -Tekni­ikan kv osaa­jien työ­maat ovat usein Suo­ma­laises­sa yri­tyk­sessä, mut­ta ulko­mail­l­la. Jos­sain vai­heessa on töis­sä tehtävä töitä vain max. päivää vaille puoli vuot­ta kuu­den vuo­den ajan, jos halu­aa EU-passin Suomes­ta. Hal­li­tus halu­aa vähen­tää työa­jan max 3 kuukau­teen ja 8 vuo­den ajak­si. Samal­la esim. Sak­sa alkaa anta­maan oman passin­sa kolmes­sa vuodessa seu­raa­mat­ta maas­saolovelvotet­ta niin hem­metin pilkun­tarkasti. Jos tuo 8 vuot­ta ja 3 kk laki menee läpi, niin suomes­ta ei myy­dä yhtään paperikoneen asen­nus­ta maail­malle. Ikinä.

 4. Näistä ‘koulu­tus­ta­son nos­to’ ‑puheista voi päätel­lä puhu­jan ikälu­okan aika hel­posti. Tai jos ei ikälu­okkaa, niin ainakin sen, mis­tä ikälu­okas­ta ei ole kysymys. Näis­sä puheis­sa on mielestäni se kaiku, että kir­joit­ta­ja ei ole suorit­ta­mas­sa tutk­in­toa juuri nyt.

  Opiske­len parhail­laan diplo­mi-insinöörik­si ja suori­tan mais­terivai­het­ta suo­ma­laises­sa korkeak­oulus­sa. Läh­es koko opiskelu­aikani olen ollut melko kiin­nos­tunut koulu­tus­poli­it­ti­sista asioista, mut­ta en ole juurikaan tart­tunut mah­dol­lisuuk­si­in vaikut­taa asioi­hin. Olen kuitenkin käynyt asioista lukuisia keskustelu­ja opiske­lu­toverei­deni kanssa ja uskon, että olen ainakin jos­sain määrin pätevä kom­men­toimaan aihetta.

  Ensim­mäi­nen huoleni liit­tyy matem­ati­ikan osaamiseen enkä oikein tiedä, miten selit­tää ymmär­ret­tävästi tilanteen vakavu­us. Min­ul­la on lukio­ta käyviä suku­laisia, joi­ta olen aut­tanut sil­loin täl­löin matem­ati­ikas­sa. Vaik­ka omas­ta lukiostani on alle kymme­nen vuot­ta aikaa, niin tun­tuu, että keskiver­toluki­o­laisen matem­ati­ikan osaami­nen ihan perusju­tuis­sa (esimerkik­si sel­l­aises­sa nopeas­sa ‘ratkaisun näkemisessä silmäl­lä’ ilman eril­listä laskemista) huo­maa heiken­tyneen aivan val­tavasti. Samaa havain­toa olen kuul­lut opiskelukavereil­tani, ja ollaan yhdessä päädyt­ty syyt­tämään paperi­sta luop­umista. Tietokoneelle voi toki kir­joit­taa samaan tapaan kuin paper­ille, mut­ta se ei ilmeis­es­ti neu­roti­eteil­i­jöi­denkään mielestä ole sama asia oppimisen näkökulmasta.

  Aloit­taes­sani sit­ten opin­to­ja upou­udessa yhdis­tyneessä Tam­pereen yliopis­tossa, matem­ati­ikan kurs­seil­la meille esitelti­in upou­usi kon­sep­ti ‘flipped learn­ing’. Julis­tuk­sel­lises­sa avausti­laisu­udessa ker­rot­ti­in, että perusasi­at opetel­laan kotona vide­ol­ta ja viikko­ta­paami­sis­sa ryh­mässä ratkaistaan haas­tavampia tehtäviä, joka sit­ten kehit­tää mon­en­laisia taito­ja ja sitä rataa. Kon­sep­ti oli nerokas ja parhaim­mil­laan aika toimi­va. Ryh­mässä todel­lakin opit­ti­in paljon taito­ja ja kurssit oli­vat laadukkaasti toteutet­tu­ja. Yliopis­to ja sen henkilökun­ta tekivät kaikken­sa matem­ati­ikas­sa itse opetuk­sen eteen ja olen siihen tyy­tyväi­nen. Suurem­pi huole­nai­heeni liit­tyy siis siihen, mil­laiset esi­tiedot ja valmi­udet tietokoneelle yo-kokeen­sa tehneil­lä on alkaa laskea matem­ati­ikkaa paper­ille ilman mitään apuvälineitä.

  Toinen huole­nai­heni liit­tyy läheis­es­ti myös matem­ati­ikan kurs­seil­la nähtyyn ilmiöön. Monel­la kurssil­la on alet­tu antaa laskuhar­joi­tuste­htävien tekemis­es­tä pisteitä(en tiedä, kuin­ka van­ha ilmiö tämä on), joiden saamiseen on tyyp­il­lis­es­ti kolme tapaa:
  ‑Tehtävä­nan­to tar­jo­taan pdf-muo­dos­sa ja tehtävä tehdään oma­lle paper­ille tai tietokoneelle paikallis­es­ti. Pis­teet saa oman ilmoituk­sen perus­teel­la. Laskuhar­joi­tusti­laisu­udessa arvotaan tehtävän tehneistä joku näyt­tämään oma ratkaisunsa.-
  ‑Tehtävä­nan­to tar­jo­taan pdf-muo­dos­sa ja tehtävä tehdään oma­lle paper­ille tai tietokoneelle paikallis­es­ti. Tehtävät palaute­taan Moodleen, joka arpoo tehtävälle kak­si muu­ta opiske­li­jaa ver­tais­arvioimaan ja pisteyt­tämään ratkaisun.
  ‑Moodleen on ohjel­moitu aktivi­teet­ti, joka arpoo tehtävään alkuar­vot. Opiske­li­ja ratkaisee tehtävän, syöt­tää vas­tauk­sen ja automaat­ti­tark­istin antaa pisteet.

  Yllä esitel­lyn tarkoituk­se­na on ilmeis­es­ti kan­nus­taa tehtävien tekoon pis­teitä anta­mal­la, mut­ta pahim­mis­sa tapauk­sis­sa sitä on alet­tu käyt­tää suo­raan kurssiar­vosanan määrit­tävänä tek­i­jänä eikä tent­tiä ole lainkaan, tai jos on, se on ‘ver­i­fioin­ti-tent­ti’ eli täy­tyy päästä läpi osoit­taak­seen taiton­sa, mut­ta tent­ti ei vaiku­ta arvioiti­in. Ei ehkä kuu­losta pahal­ta sel­l­aise­naan, mut­ta yhdis­tetään­pä siihen usem­man kymme­nen opiske­li­jan Telegram-ryh­mät, jois­sa opiske­li­jat ‘aut­ta­vat’ toisi­aan eli yleen­sä jaka­vat valmi­ita algo­rit­me­ja tehtävien ratkaisemiseen. Vilpistä ja epäre­hellis­es­tä toimin­nas­ta on tul­lut niin arkipäiväistä, että henkilökun­nan on pakko tietää siitä eikä ilmiölle uskalleta tehdä mitään ellei ole aivan pakkop, kos­ka yhden porukan käräyt­tämi­nen nos­taisi vilp­piepäi­lyt luul­tavasti sato­jen pros­ent­tien kasvu­un ja jäisi iso siivu rahaa saamatta.

  Kol­mas huole­nai­heeni on (opetus)henkilökunnan reak­tio tähän kaik­keen. Jos­sain mediassa(luultavasti Tekni­ik­ka & Talous) ehkä vuosi pari sit­ten joku ammat­tiko­rkeak­oulun matem­ati­ikan opet­ta­ja päivit­teli, että eipä enää kymme­nen vuot­ta sit­ten käytössä olleesta ten­tistä pää­sisi monikaan läpi. Eikö ope­tushenkilökun­ta ole tajun­nut, että korkeak­oulu­un tule­va oikeuk­sia korostavas­sa hyv­in­voin­ti­val­tios­sa kas­vanut parikymp­pinen tekee sen mitä pitää, ei sen mikä olisi tälle parhaak­si? Osaamis­ta­son laskua päivitel­lään siis medi­as­sa, mut­ta kukaan ei uskalla syyt­tää laisko­ja opiskelijoita.

  Osaamis­ta­son laskun vielä sulat­taisi, jos arvostelu­asteikot pysy­i­sivät paikallaan. Mon­es­sa kohtaa kuitenkin tapah­tuu se, että jostain käsit­tämät­tömästä syystä(painostaako johto) hukku­va tart­tuu matemaatikko Gaussin mukaan nimet­tyyn käyrään. Ihan sama mitä paskaa kurssin vähiten huono har­joi­tustyö on, niin vähin­tään nelo­nen tulee.

  Neljäs huole­nai­heeni liit­tyy edel­lis­ten huole­nai­he­den tapaan edel­lä kuvat­tuun. Korkeak­oulu­jen rahoi­tus­mallis­sa rahaa saa suoritet­tu­jen opin­topis­tei­den perus­teel­la. En tunne val­tion tai vas­taa­van tahon korkeak­ouluille aset­tamia laadullisia vaa­timuk­sia, mut­ta peli­te­o­reet­tis­es­ti korkeak­oulu­jen kan­nat­taa kai mak­si­moi­da suoritet­tu­jen opin­topis­tei­den määrä siten, että hak­i­jamäärä pysyy riit­tävänä, hak­i­ja­mas­sa on riit­tävän tasokas­ta ja korkeak­oulu­jen maine ei osaamis­ta­son putoamisen myötä siinä määrin pilaan­nu, että valmis­tunei­den työl­l­listymi­nen alka­isi kär­siä. Ainakin oma mielip­i­teeni on, että kos­ka sama vaa­timus­ta­son lasku tapah­tuu luul­tavasti kaikissa suo­ma­lai­sisa korkeak­ouluis­sa, yliopis­ton kan­nat­taa ensisi­jais­es­ti kiin­nos­tua laadukkaan opiske­li­ja-ainek­sen haalimisesta.

  Kan­di­vai­heessa suoritet­tu­jen kurssien joukos­sa on pitkä kimara posi­ti­ivisia ja negati­ivisia yllä­tyk­siä. Pääsään­töis­es­ti posi­ti­ivis­es­ti yllät­tivät kurssit, jois­sa rajakus­tan­nus on pieni eli yksi lisä­suori­tus mak­saa vähän. Esimerkik­si ohjel­moin­nin kurs­seil­la suurin kus­tan­nus on itseopiskelu­ma­te­ri­aalien laa­timi­nen ja automaat­ti­tark­istin­ten koodaus, joten kurssin suorituk­ses­ta aiheutu­va kus­tan­nus on laitok­selle melko pieni. Mui­ta vas­taa­van tyylisiä hyvin vaa­timus­ta­son­sa säi­lyt­täneitä kursse­ja oli­vat vaikean kurssin maineen saavut­tanut mut­ta oikeasti vaan läs­näoloa vaat­in­ut ‘teol­lisu­ustalouden perus­teet’ ja ‘automaa­tio’.

  Pahim­mil­laan tilanne oli se, että kurssin opet­ta­jaa ei kiin­nos­tanut ope­tus yhtään ja sisältönä oli läs­näololu­en­to joka toinen viikko. Luen­to­ja seurasi akvaar­i­o­tent­ti, jos­sa oli liit­teenä kysymys­ten poh­jana ole­va luen­tomoniste. Edel­lis­ten vuosikurssien esimerkkiä seu­rat­en 5 opin­topis­tet­tä vaati aikaa yhteen­sä 38 akvaar­i­o­ten­tis­sä käytet­tyä min­u­ut­tia. Paljon pahempaa olen kuul­lut ammat­tiko­rkeak­oulus­ta, jos­ta on kai tul­lut erään­lainen amik­sen jatke. Hil­jat­tain oli medi­as­sa jut­tua matem­ati­ikan kurs­seista, joi­ta ei tarvitse edes tenttiä.

  En usko, että tämä vuo­da­tus muut­taa mitään korkeak­ouluis­sa. Toivoisin kuitenkin sitä, että koulu­tus­ta­son nos­toa vaa­ti­vat ihmiset heräi­sivät ajat­tele­maan, mitä he oikeasti tah­to­vat. Tah­to­vatko koulu­tus­ta­son nos­toa tavoit­tel­e­vat ihmiset koulu­tus­ta­son nos­toa vai osaamis­ta­son nos­toa? Toivoisin, että nuo ihmiset miet­ti­sivät, onko tärkeäm­pää osaami­nen vai nimelli­nen koulu­tus­ta­so, jon­ka merk­i­tys itseasi­as­sa infla­toituu jatku­vasti. Viimeisim­pänä esimerkkinä toimikoon tohtorik­oulu­tuk­sen lisära­hoi­tus ja sen myötä jois­sain yliopis­tois­sa laske­neet vaa­timuk­set artikke­lien määrästä.

  1. Kiitos kir­joituk­ses­ta. Olen aina ihme­tel­lyt tätä ideaa että koulu­tus on nimeno­maan luen­noil­la istu­mista koulus­sa. Ei koko ikälu­okan korkeak­oulu­tus onnis­tu muuten kuin tasoa laske­mal­la, lisäk­si hyvin mon­elle työssä oppimi­nen on paljon mukavam­paa ja tehokkaam­paa. Varsinkin sitä ihmette­len että korkeak­oulu­tus olisi jotenkin eri­tyisen hyödyl­listä, siinä menee kyl­lä kor­re­laa­tio ja kausali­teet­ti niin pahasti sekaisin että korkeak­oulute­tun suus­ta kuul­tuna tämä vahvis­taa epäi­lyni oikeaksi. 

   Sveit­siläisenä ja juuri tyt­täreni alus­sa ole­vaa yliopis­touraa seu­raa­vana muu­ta­ma kom­ment­ti eroi­hin mei­den välil­lä. Sveit­sis­sä lukioon menee noin 20% ikälu­okas­ta, koulu on vaa­ti­va ja sieltä voi joutua ulos jos arvosanat eivät ole riit­tävät. 50% aloit­taa oppisopimuk­ses­sa ja saa­vat siitä aivan arvoste­tun tutkin­non jos­ta voi sit­ten pon­nistaa eteen­päin kyky­jen ja halu­jen mukaan. Mon­et myös johto­ta­son ihmi­sistä ovat kulke­neet tämän polun.

   Toki sit­ten yliopis­toon pääsee ilman pääsykokei­ta, mut­ta ei työn­teko siihen lopu. Zurichin yliopis­tossa ja käsit­tääk­seni myös ETH:ssa tent­te­jä saa yrit­tää kak­si ker­taa, jos ei mene läpi ei alaa saa enää Sveit­sis­sä sen jäl­keen opiskel­la. Bru­taalia, jopa tarpeet­toman, mut­ta opiske­li­jat oppi­vat aika kovaan työn­teon kulttuuriin.

   1. Sveit­si on muutenkin niin eri­lainen yhteiskun­ta kos­ka maanti­eteel­lisen sijaintin­sa takia se on voin­ut poimia rusi­nat pul­las­ta. Naa­puri­mai­hin Sak­saan ja Ran­skaan on niin lyhyt mat­ka että jos ei pääse opiskele­maan Sveit­sis­sä niin voi men­nä naa­puri­mai­hin opiskele­maan ja töi­hin. Naa­puri­maid­en kieletkin oppii jo pikku­lapse­na kos­ka ne ovat viral­lisia kieliä Sveitsissä.
    Hal­patyövoimankaan ei tarvitse asua Sveit­sis­sä kos­ka suurimpi­in kaupunkei­hin on naa­puri­maid­en rajal­ta 0 — 30 km.

  2. Nim­imerkille Kei­jo salanimellä:
   20 vuot­ta sit­ten opin­ton­sa sil­loisel­la TKK:lla aloit­tanut DI tun­nisti tässä paljon tut­tua :). Jo tuol­loin puhut­ti­in “opiske­li­ja-ainek­sen heikken­e­mis­es­tä”. Eräs assari vilaut­ti fuk­seille keräämään­sä leikekir­jakokoel­maa ko. teemas­ta. Varhaisim­mat samaa teemaa käsitelleet jutut taisi­vat ajoit­tua 1930-luvun Polille. Omil­ta opiskelu­a­joil­ta muis­tan myös har­joi­tustöi­den ulkois­tamisen kal­jako­ria vas­taan ja hyvin mon­imuo­toiset “pru­jauskäytän­nöt”.

   Ylipäätään DI-koulu­tus poh­jaa nykyään vahvem­min siihen, mil­laisia asioi­ta teekkar­it tekevät teol­lisu­udessa valmis­tu­misen jäl­keen. Edes 2000-luvun alus­sa kukaan DI ei työssään laskenut yksinään kol­men kon­septin mit­taisia 8x8-matri­isipyöri­tyk­siä käsin, niin että yhdestä ker­to­lasku­virheestä vähen­net­ti­in aina 2p (kunnes ei ollut enää vähen­net­tävää 6p:stä). Vaik­ka sitä ten­tis­sä mitattiinkin. 

   Samal­la nykya­jan DI-työt kestävät mielestäni hyvin ver­tailun 90-luvun lisen­si­aat­in­töi­hin ja osin jopa 30v van­hoi­hin väitöskir­joi­hin. Vas­taavasti väitöskir­jo­jen taso on mielestäni koven­tunut. Nykyään ei tai­da enää irro­ta väit­te­ly­lu­paa 120-sivuisel­la suomenkielisel­lä mono­grafi­al­la, joka on kir­joitet­tu ilta­hom­mi­na töi­den jälkeen.

   Kom­men­toin myös Soin­in­vaaran kir­joi­tus­ta. Suomes­sa on opin­totuen his­to­ri­an ajan vallinnut hil­jainen yhteiskun­ta­sopimus: koulu­tus on han­kki­jalleen ilmaista, mut­ta mak­se­taan takaisin pro­gres­si­ivi­sis­sa verois­sa. Vas­ta viime vuosi­na tätä on yritet­ty tosis­saan hor­jut­taa. Eräs hal­li­tus­puolueen Helsin­gin kun­nal­lispoli­itikkoak­ti­ivi alkoi rum­mut­taa Twit­teris­sä mak­sullista koulu­tus­ta aikalail­la viikko sen jäl­keen, kun oli itse valmis­tunut tohtoriksi. 

   Toki koulu­tuk­sel­la on jo nyt vai­h­toe­htoiskus­tan­nus: lukion jäl­keen työt­tömäk­si jäävä nuori saa kun­nan asun­non, työpätk­istään riip­puen työmarkkinatukea/perustoimeentuloa ja asum­istuen. Opiske­li­jat asute­taan HOAS:lle ja elämi­nen mak­se­taan opin­to­lainas­ta. Yhteiskun­nan näkökul­mas­ta on myös ongel­mallista, että osal­la maa­han tule­vista ilmaisen tutkin­non suorit­ta­jista ei ole aiko­mus­takaan jäädä Suomeen.

 5. Omat lapseni lähtevät heti lukion ja armei­jan jäl­keen pois täältä, opiskele­maan muualle. Tukhol­ma on nurkan takana, työ­markki­na noin 2x isom­pi, mon­et ruot­salaiset fir­mat ovat maail­man johtavien joukos­sa oma­l­la alallaan.
  Suomen tule­vaisu­us on synkkä ja syynä on van­hen­e­m­i­nen. Koh­ta tääl­lä voidaan sanoa kuin DDRssä ennen, viimeinen lähti­jä sam­mut­taa val­ot. Rupusak­ki jää paikalleen, parhaim­mat lähtevät

  1. Paras­ta nykypäivä tukhol­mas­sa on se kun sieltä pääsee pois oli upeaa viimek­si kun näki kyltin jos­sa luki helsinki­in. Päätin, että en mene sinne enää koskaan vaik­ka mak­se­taan kuin­ka paljon. Tämä päätös on pitänyt jo vuosia.. Täy­tyy sanoa, että aikaisin ovat laps­esi päätök­sen­sä tehneet vaikea uskoa, että niil­lä on koke­mus­ta tuos­ta. Ruot­salai­sis­sa fir­moissa on muuten jonkin sortin tren­di lähteä sieltä pois.

   En tiedä mikä joidenkin ihmis­ten kyky on lukea tilas­to­ja ja kat­soa eteen­päin kun tun­tuu, että niil­lä on joku kuvitel­ma, että 110–160 vuo­ti­a­ta on 3,5 miljoon­aa ja näi­den hoito ja eläk­keet on 18–22 vuo­ti­aden harteil­la ja mon­et tois­tel­e­vat niitä lau­sei­ta joi­ta niille on san­ot­tu “sotavet­er­aanien eläk­keet ja hoito jäävät nuorten mak­set­taviksi” liekö johtuu tuos­ta koulu­tus tason laskus­ta. Väestön vähen­e­m­i­nen ei todel­lisu­udessa ole ongel­ma mut­ta ongelmia toki saadaan tuo­ma­l­la kor­vaavaa väestöä jos­sa ei samas­sa suh­teessa ole lääkäre­itä ja niiden palko­jen maksajia.

 6. Koulu­tus­ta­son nos­t­a­mi­nen ei auta vaan hait­taa tilannetta.

  Se poruk­ka joka ei koulut­taudu ei koulut­taudu vaik­ka korkeak­oulu­paikko­ja olisi kuin­ka paljon lisää vapaana. Ja se joka koulut­tau­tuu käy nyt jo koulu­tus­putken lop­pu­un asti. Tohtorin tutkin­nos­ta on hyö­tyä vain mar­gin­aal­i­sis­sa ammateissa.

  Kat­sot ongel­maa mut­ta analysoit juurisyyn väärin. Oikea syy on se että Suomes­sa peruste­taan liian vähän yri­tyk­siä, eri­tyis­es­ti tekni­ikan alan yri­tyk­siä ja star­tup­pe­ja. Keinot tämän tilanteen kor­jaamisek­si ovat tiedos­sa mut­ta niitä eivät val­taapitävät halua käyt­tää kos­ka se tarkoit­taa hei­dän val­tansa vähen­e­mistä. Ja kansa tukee kos­ka pelkää vapautta. 

  On ymmär­ret­tävää ettet ymmärtänyt mis­tä olit päät­tämässä. Et sil­loin etkä vieläkään olisi valmis luop­umaan suurikokois­es­ta julkises­ta sek­torista. Miten ihmi­nen joka ajat­telee niin voisikaan ymmärtää?

  1. “Oikea syy on se että Suomes­sa peruste­taan liian vähän yri­tyk­siä, eri­tyis­es­ti tekni­ikan alan yri­tyk­siä ja startuppeja.”

   Ei liian vähän yri­tyk­siä, mut­ta kyl­lä, liian vähän startuppeja.

   Suomen iso ongel­ma on siinä, että joka toisen “kan­nat­taa” perus­taa oma fir­ma ja toimia tehot­tomana yksinyrit­täjänä koko uransa.
   Sijoit­taa yri­tyk­sen­sä tulok­set betoni­seini­in, jol­la saa läskin taseen, jol­la taas saa elan­ton­sa min­i­maal­isil­la veroilla.

   Bisnes kär­sii (pait­si kir­jan­pitäjät), inno­vati­ivi­su­us kukois­taa pois­saolol­laan, ei tule korkean jalostus­ta­son tuot­tei­ta vien­ti­in ja lop­pu­jen lopuk­si, ei tule niitä verotulojakaan.

   Ja näistä kaik­ista puolueista kokoomus on se, joka ei kor­jaa asi­aa, vaan leikkaa hyv­in­voin­nin kuo­li­aak­si. Säästämäl­lähän ne star­tupit eivät men­estyk­sik­si muu­tu. Vaan sijoittamalla.

   Julkisen sek­torin kool­la ei ehkä sit­tenkään ole niin väliä, jos se on tehokas. Myös yksi­tyi­nen sek­tori on ongel­malli­nen, jos teho­ton, kuten ter­vey­den­huolto jois­sain maissa.

   Voi tietysti olla, että kun korkeak­oulu­tus alkaa olla tulon­si­ir­to omis­tavalle luokalle, sen voisi yksityistää…

 7. DI-tyt­täreni muut­ti työn perässä Osloon. Syy ei niinkään ollut parem­pi palk­ka, vaan maa itsessään, sen luon­to ja ulkoilu- ja har­ras­tus­mah­dol­lisu­udet. Kon­sernin työkieli on englan­ti, ja jo ennen lähtöä hän suorit­ti perus­ta­soisen nor­jan kieliko­keen. Hän ei ole palaa­mas­sa Suomeen ken­ties enää koskaan. Ilmiönä tämä tietysti huolestut­taa, vaik­ka äit­inä myös iloit­sen vau­raan maan mah­dol­lisuuk­sista ja meille van­hem­millekin näin avau­tuneesta Norja-yhteydestä.

  1. Omista lap­sista toinen muut­ti Berli­ini­in, kos­ka sai sieltä töitä toisin kuin Suomes­ta valmis­tu­misen jäl­keen. Toinen miet­tii muut­tamista, mut­ta kun palk­ka on jotain seit­semän ton­nin tienoil­la, voihan sitä Suomeenkin jäädä. Pitää vain han­kkia lap­sille vaku­u­tuk­set ja sijoit­taa indek­sir­a­has­toi­hin, jot­ta eläk­keellekin voi — ehkä — joskus jäädä. Kuu­lun itse niihin, jot­ka usko­vat, että suo­ma­laiset eläk­er­a­has­tot tul­laan käyt­tämään johonkin muuhun kuin eläkkei­den maksuun.

 8. Suomen koulu­tus on nyt niin pahasti rys­sit­ty, että siitä kan­nat­taa vent­tiloi­da poikein kunnolla!

  Ystäväni Tiina on opet­tanut vuosikym­meniä tuleville sairaan­hoita­jille lääke­lasken­taa. Tiinan mukaan oppi­lait­ten taso on viime vuosi­na radikaal­isti rom­ah­tanut. Eivät tiedä eroa luku­jen 0,5 ja 5,0 välillä!

  Toinen tut­ta­vani on työhönot­to-haas­tat­teli­ja eräässä isos­sa pankissa. Sanoo, että nuoret haas­tatelta­vat eivät osaa kir­joit­taa edes kun­nol­lista hakemuskirjettä!

  Kol­mas tut­tu opet­ta­ja sanoo, että inklu­u­sio on “hanurista”, las­kee opetuk­sen tasoa ja vie moti­vaa­tion lahjakkaammilta.

  Lisäk­si on yleis­es­ti tiedos­sa, että opet­ta­jil­ta on viety kur­in­pito-oikeudet. Tilalle ovat tulleet mon­en­laiset kädet sito­vat rajoituk­set, jot­ka estävät jatku­vasti sään­töjä uhmaavien oppi­lait­ten kur­in­pidon. Tämän joh­dos­ta työrauhaa ei voi ylläpitää, koulun tur­val­lisu­us vaaran­tuu ja opetuk­sen taso laskee. 

  Oppi­laat keskit­tyvät puhe­lim­ien­sa räpläämiseen, eivätkä seu­raa ollenkaan opetusta…

  Kuten tun­net­tua, Suomen 15-vuo­ti­ait­ten PISA-tulok­set ovat romahtaneet!

  Nykyisen jär­jet­tömän lakko­ry­täkän keskel­lä on syytä kysyä:
  — Onko Suo­mi jo menetet­ty tapaus?
  — Mis­tä asiansa ryssinyt syr­jäi­nen, pieni, paikalleen jämähtänyt Suo­mi saisi mon­ta uut­ta Nokiaa?
  — Uskaltaako sairaalas­sa nielaista sairaan­hoita­jan antamia lääkkeitä?
  — Ajaako digi-maail­mas­sa elävä Viro Suomen ohi elin­ta­sos­sa, kuten on jo ajanut koulu­tuk­ses­sa / PISA:ssa?

  Mieleen pres­i­dent­ti Kekkosen lausah­dus: “Saatanan tunarit!”

  1. Hyvä kom­ment­ti Sepolta.

   Ei tässä ollut kuin muu­ta­ma vuosi, niin puhut­ti­in suureen ääneen kuin­ka nuoriso, eli tule­vat ja osin nykyiset nuoret aikuiset, ovat dig­i­nati­ive­ja ja luon­taisia toim­i­joi­ta dig­i­taal­i­sis­sa ympäristöissä.

   Nyt näyt­tääkin siltä, että tämä dig­i­nati­ivius rajoit­tuu äly­puhe­limi­in, jos­sa kaik­ki toimin­not on yksinker­tais­tet­tu apina-tasolle. Lop­putu­lok­se­na jos nämä ‘dig­i­nati­iv­it’ laite­taan oikealle tietokoneelle niin oikein mikään mon­imutkaisem­pi ei onnis­tu. Exceliä ei osa­ta käyt­tää, ei osa­ta matem­ati­ikkaa ja opi­taan vielä vähem­män kuin kaik­keen käytetään nyt näitä AI-työkalu­ja. AI-työkaluil­la voi var­maan hel­posti tarkas­taa tuo­tok­sia, mut­ta ei sil­lä tietääk­seni ainakaan vielä saa hah­motel­tua loogista esseen rakennetta.

   Lisäk­si AI-työka­lut keikku­vat siel­lä piratismin puolel­la, koulu­tuk­si­in käytetään ilman lupaa tek­i­jänoikeuksin suo­jat­tua mate­ri­aalia. Mut­ta tämähän ei ole mikään yllä­tys, markki­nat ja varsinkin yri­tyk­set kyl­lä mielel­lään har­ras­ta­vat sosial­is­mia aina kun se on niiden oman edun mukaista. Kaik­ki rakas­ta­vat sosial­is­mia ja vihaa­vat reilua vapaa­ta kil­pailua, yri­tyk­setkin — tämä on selvin­nyt jo mon­ta kertaa.

 9. Pitäisiköhän nähdä vaivaa ja pikkaisen kir­joit­taa asi­as­ta, jos­ta luulen jotain tietäväni. Ver­tailen nyt lähin­nä eurooppaa.

  Euroopas­sa korkeak­oulu­opiske­li­jat saa­vat tukea kaikissa mais­sa. Eri mais­sa rak­en­teet on tehty eri­lail­la, vaik­ka myös yhtäläisyyk­siä löytyy.

  Lulukausi­mak­su­ja ei ole Itä-euroopas­sa, Bal­ti­as­sa ja pohjo­is­mais­sa, mut­ta län­nessä ja etelässä ne ovat yleisiä. Tämäkään ver­tailu ei ole help­poa, sil­lä lukukausi­mak­su on suurim­mas­sa osas­sa muu­tamia sata­sia ja ver­rat­tavis­sa esim. siihen, että suomes­sa joutuu mak­samaan esim. pakol­lisen yths- mak­sun, usein jonkun tilankäyt­tö­mak­sun (esim. yliopis­toli­ikun­ta, “vapaae­htoinen pakko”). Halvim­mat lukukausi­mak­sut ovat euroopas­sa pienem­mät mitä suomen lukukausi­mak­sut­tomat opin­not yhdis­tet­tynä näil­lä muu­tamil­la pakol­lisil­la kuluilla. 

  (Poikkeuk­se­na toki kol­man­sien maid­en opiske­li­jat, joil­ta perii lukukausi­mak­sua kaik­ki muut maat pait­si Nor­ja, Liet­tua, Slo­va­kia ja Montenegro.)

  Kaikissa euroopan mais­sa mak­se­taan opiske­li­joille tukea, jota ei per­itä takaisin. Suomes­sa tätä saa reilu 60% korkeak­oulu­opiske­li­joista, muis­sa EU:n pohjo­is­mais­sa 90%. Suomes­sa tuki on pohjoisi­in ver­rokki­mai­hin ver­rat­tuna myös mata­la, mut­ta meil­lä eril­lisko­r­vataan asum­ista ja opiske­li­jat ovat yksi­ty­isil­lä vuokramarkkinoilla.

  Takaisin mak­set­tavaa lainaa ei ole mon­es­sakaan maas­sa tar­jol­la. Eri­tyis­es­ti nämä samat alueet, jois­sa ei ole mak­sullista ope­tus­ta eivät tue opiske­li­joiden velka­an­tu­mista (itä-euroop­pa). Niis­sä itä-euroopan mais­sa jois­sa lainaa saa ei yleen­sä voi nos­taa tukea ja lainaa samaan aikaan vaan se on joko tai. Samoin on etelä-euroopas­sa. Tukea tai lainaa. Suo­ma­lainen opiske­li­ja on velka­an­tu­misen suh­teen opin­to­jen lop­ul­la euroopan keski­vai­heil­la. Ei siis keskimääräistä vähävelkaisem­pi kuten Osmo olet­taa. Pohjo­is­mai­hin ver­rat­tuna Nor­jalaiset ja Islanti­laiset ottaa enem­män velkaa ja Ruot­si & Tan­s­ka ottaa vähem­män. Tämä siis eur/opiskelija. Kokon­aan ilman velkaa valmis­tunei­ta on pohjo­is­mai­ta ver­tail­taes­sa eniten Tanskalaisissa.

  Kes­ki-Euroop­pa (län­si) ja Etelä-Euroop­pa tukee opiske­li­jaa opiske­li­jan van­hempi­en raha­pussin kaut­ta varsin avokä­tis­es­ti. Suomes­sa tämä voi kuu­lostaa kum­malliselta, kos­ka meil­lä lapsen pitää olla jo 15 vuo­ti­aana valmis kan­ta­maan yhteiskun­nan taak­ka ja olla vas­tu­us­sa niin omas­ta kuin val­tion­ve­las­ta. Suomes­sa ei ole mitään van­hem­mille kohdis­tet­tua tukea ja 17–18 vuo­tias lap­si on kuluil­taan Suomes­sa kallis eikä sen ikäi­nen saa suomes­ta enää lap­sil­isää eikä vielä opin­toe­tuuk­sia. Tämän asian per­sut var­maan jos­sakin vai­heessa bon­gaa­vat Euroopas­ta, sil­lä van­hem­mille opiske­li­jas­ta annet­ta­va vero­tu­ki on tietysti paras­ta sil­loin, kun myös van­hem­mat ovat korkeasti koulutet­tu­ja. Estää tehokkaasti köy­hien men­e­mistä kalli­isi­in koului­hin. Tuki voi veroedul­la olla hel­posti suo­ma­laisit­tain mas­si­ivi­nen. Esim. ylit­tää tehdastyöläisen vuosipalkan.

  Joka tapauk­ses­sa. Koulu­tus­ta voidaan kat­soa pikkaisen alueit­tain ja jär­jestelmis­sä on ero­ja. Kuitenkin suo­ma­lainen ei pääse koulus­ta ulos vähem­män velkaise­na ja suomes­sa taloudelli­nen vas­tuu on nopeasti lapsel­la itsel­lään. Maas­sa, jos­sa on maail­man onnel­lisim­mat aikuiset on vas­tuu taloud­es­ta laitet­tu jo aika nuo­rille lap­sille. Lapset ovatkin sit­ten aika paljon pahoin­voivia tässä maassa.

  1. Jos tuo kir­joit­ta­mani kom­ment­ti oli vaikeaselkoinen, niin pyytäkää rauta­lankaa. Tiedän, että olen huono kir­joit­ta­maan selkeää tek­stiä Suomeksi.

   Tarkoi­tus oli kuitenkin tode­ta, että nyt on Osmon kir­joituk­ses­sa mon­et fak­tat pielessä.

   - “Suo­mi poikkeaa melkein kaik­ista muista maista korkeak­oulu­tuk­sen ilmaisuudessa.”
   Ei poikkea. Kent­tä on kir­javaa, mut­ta vas­taaval­la taval­la ilmainen koulu­tus ei ole euroopas­sa poikkeavaa.

   - “Muual­la yliopis­tois­sa mak­se­taan lukukausi­mak­su­ja, meil­lä mak­se­taan jopa pien­tä opiske­li­japalkkaa, eli opintorahaa.”
   Jokainen euroopan maa tukee opiskelijaa.

   - “On luon­nol­lista, että meil­lä korkeasti koulutet­tu­jen palkat ovat matalia ver­rat­tuna mai­hin, jois­sa on pitänyt mak­saa koulu­tuk­sen­sa itse ja jos­sa työelämään valmis­tu­taan vah­vasti velkaantuneena.”
   Suo­ma­laisen opiske­li­jan velka­määrä valmistues­sa on euroop­palaises­sa keskiar­vos­sa. Ei kum­mas­sakaan ääripäässä, vaan keskellä.

   “vaikka­pa insinöörille mak­se­taan paljon vähem­män ja jos­sa joutuu mak­samaan veroina suo­ma­lais­ten saa­mas­ta ilmais­es­ta koulutuksesta.”
   Insinööristä en tiedä, mut­ta sote-alas­ta tiedän. Suo­ma­laisen sh:n ja fys­sarin kan­nat­taa lähteä maail­malle, kos­ka palkat nousee ja paljon. Suo­ma­laisen lääkärin ei kan­na­ta, kos­ka palkat las­kee ja paljon. Tämän perus­tan YK:n mak­sami­in palkkoi­hin, joiden pitäisi jos­sain määrin kuvas­taa keskiar­vo palkkoja.

   “Puhu­mat­takaan oudos­ta kielestämme.”
   Tämän voi lait­taa vielä x2. Mon­een virkaan olete­taan molem­mat koti­maiset. Per­seilyä, joka on tehty alis­ta­maan itä-suomea ja mui­ta aluei­ta, jois­sa Ruot­salainen on yhtä harv­inainen kuin lei­jona Ruoko­lahdel­la, mut­ta minkäs voit.

   Eli yhteen­ve­t­ona. En tun­nista tätä raken­net­ta ver­tail­taes­sa opin­to­jen rahoi­tus­ta euroopan sisäl­lä: “Vas­taavasti sen, joka on saanut yliopis­tok­oulu­tuk­sen Suomes­sa ilmaisek­si, kan­nat­taa muut­taa ulko­maille ja saa­da näin korkea­ta palkkaa – palkkaa, joka on mitoitet­tu opin­tovelko­jen mak­sua ajatellen.”

   Suo­ma­lainen kun ei ole saanut koulu­tus­taan sen enem­pää ilmaisek­si, mitä keskiver­to eurooppalainen.

   Saa haas­taa ja mielel­läni väit­telisin asiasta.

   1. @Kommentti: “Tämän voi lait­taa vielä x2. Mon­een virkaan olete­taan molem­mat koti­maiset. Per­seilyä, joka on tehty alis­ta­maan itä-suomea ja mui­ta aluei­ta, jois­sa Ruot­salainen on yhtä harv­inainen kuin lei­jona Ruoko­lahdel­la, mut­ta minkäs voit.!”

    Ruotsin osaamis­vaa­timuk­set ovat olemat­tomat virkoi­hin jot­ka ovat muual­la kuin Helsingis­sä, Uudel­la­maal­la ran­nikkoseudul­la ja Turun ja Vaasan seuduil­la, ja niis­säkin luis­te­taan jos on kyse back-office työstä.

 10. Bri­tan­ni­as­sa on laskeskel­tu, että jokaista kym­men­tä mies­lääkäriä kohden on koulutet­ta­va 15 nais­lääkäriä, jot­ta ter­vey­den­hoito pysy­isi edes samal­la tasol­la. Nais­lääkärit nimit­täin eivät tee yhtä pitkää päivää, lopet­ta­vat uransa, eivät erikois­tu eivätkä ylipään­sä sitoudu työhön­sä samal­la taval­la kuin mieslääkärit. 

  Keskimäärin.

  Suomes­sa ei täl­laisia laskelmia tietenkään tehdä. Ainakaan julkisesti.

  Tämä ehkä tarkoit­taa, että poikia syr­jivä koul­u­laitos ei ole hyvä idea.

  1. Eikö Bri­tann­ian koulu­jär­jestelmä ole poikia syrjivä?
   Mis­sä ero?

   1. Ei ole mitään eroa. Samat lainalaisu­udet vaikut­ta­vat kaikissa luoteisen Euroopan mais­sa. Suo­mi Kuu­luu samaan porukkaan vaik­ka ei kovin luo­teessa olekaan.

 11. Joskus aiem­min täl­lä blogilla san­ot­ti­in, että onko se edes huono asia, jos Suo­mi tyh­je­nee kuin itä-Suo­mi, jos ihmiset muut­ta­vat parem­man elin­ta­son perässä? Tuol­la samal­la argu­men­til­la­han on perustel­tu kol­man­sien maid­en maa­han­muut­toa Suomeen. 

  Eli jos suo­ma­laiset nuoret muut­taisi­vat pois Suomes­ta ja kol­man­sien maid­en nuoret Suomeen, niin lisään­ty­isikö globaali hyv­in­voin­ti? Olisiko tuo ske­naario huono?

 12. Tarkem­min yksi­tyisko­hti­in men­emät­tä, niin RKP on ollut kyl­lä futur­isti­nen ase­jär­jestelmä suomenkielis­ten nuorten savus­tamises­sa ulko­maille. Enkä vain puhu siitä vuosia jatkuneesta riitelyasiasta.

  1. Itse olen ymmärtänyt että mei­dän ruot­sikieli­nen nuoriso muut­taa opiskelun ja töi­den perässä Ruot­si­in kos­ka per­sut ja (yhä) tunkkaisem­mak­si käyvä ilmapiiri.
   Mut­ta näin kansa on puhunut monis­sa peräkkäi­sis­sä vaaleissa.

 13. Aivovi­en­ti on Suomen kansan­taloudelle huono diili. Suo­mi mak­saa, muut hyö­tyvät. Menetämme koulutet­tu­ja, saamme tilalle koulut­ta­mat­to­mia, jopa luku­taidot­to­mia. Suo­mi ei pysty kil­paile­maan huip­pu­osaa­jista, Perus virhe on korkea vero­tus ja yri­tys­ten heikko kilpailukyky.
  Koulu­tus on meil­lä pitkäkestoista yhteiskun­nalle erit­täin kallista. Se ei kuitenkaan vas­taa yri­tys­ten tarpei­ta. Koulute­taan liikaa ”yleis­sivistyneitä human­is­te­ja”. Ammatil­lisen koulu­tuk­sen taso on myös heiken­tynyt. Yri­tys­ten täy­tyy uudelleen koulut­taa osaa­jat. Pelkästään koulu­tuk­sen määrän lisäämi­nen johtaa vaan ojas­ta allikkoon.

  Opin­totuet voisi antaa ehdol­lisi­na, siten, että tuki tuli olisi aluk­si velkaa. Ainakin nimel­lisen hin­nan voisi määrit­tää myös itse opetuk­selle. Ulko­laiselta opiske­li­jal­ta voisi tuen ehtona vaa­tia velalle jonkin tason vaku­u­den. Kun on koulu­tuk­sen jäl­keen työsken­nel­lyt Suomes­sa viisi vuot­ta, saisi velan verova­paana anteek­si. aina 1/5 vuosittain

  1. Mut­ta onhan nykyti­las­sa paljon posi­ti­ivisia puo­lia. Saamme täl­läiset Woltin ja Foodor­an kaltaiset korkean arvon­lisän ja tuot­tavu­u­den elinkeinot toim­i­maan Suomes­sa. Ja nämä ovat kuulem­ma hyvä asia, sil­lä muuten kyseiset ihmiset eleli­sivät sosiaalituilla.

   Juuri puhuin yhden Wolt-kuskin kanssa, näyt­ti puhe­lin­taan, 15 keikkaa 6 tun­nis­sa, ajoa oli joku 90 km, palkkio 66 €. Ker­toi että tuos­ta palkkios­ta 1/3 menee Woltille, 1/3 ben­saan, ja lop­ut 1/3 hänelle. Sit­ten meil­lä tulee jotkut suo­ma­laiset lib­er­aalit ker­tomaan kuin­ka Wolt on hyvä, kos­ka he voivat sitä har­rastel­la viikon­lop­puisin ja päästä hyville tileille, mut­ta tekevät siis pääelinkeinok­seen ihan mui­ta asioita.

 14. Koulu­tus jakaa ”jyvi­in ja akanoihin”
  Rahaa palaa, mut­ta Pisa tulok­set tip­pu­vat kun lehmän hän­tä. Koulu­tus ei vas­taa työelämän tarpei­ta. Koulu­jär­jestelmä tulisi läpi kotaisin uud­is­taa. Nykyi­nen koulu­tus jakaa kansalaiset jo nuore­na ”jyvi­in ja akanoi­hin”. Se on kallista ja teho­ton­ta. Se tuot­taa liikaa pudokkai­ta ja työtä vieras­tavia uusavut­to­mia kansalaisia. Koulu­tusa­jat ovat liian pitk­iä ja opiskel­laan vääriä tutk­in­to­ja ja epäolen­naisia asioi­ta. Opiskelu ei saa olla itse­tarkoi­tus, se tulee tapah­tua työelämän ehdoil­la ja sen tarpeisi­in. On resurssien tuh­laus­ta, että osaami­nen ja ammat­ti­taito pitää oppia vas­ta työ­paikoil­la ja samal­la pitää poisop­pia vääriä tieto­ja ja asen­tei­ta. Suomen men­estys perus­tuu osaamiseen ja yrit­täjyy­teen. Tämä tulisi olla keskeinen pain­opiste kaikil­la koulu­tuk­sen tasoilla.
  Oppivelvol­lisu­usk­oulu voisi olla kak­si asteinen, 1. perus­ta­so ja 2. ammat­ti­ta­so. Jatko-opin­not perus­tu­isi­vat työelämän todel­lisi­in tarpeisi­in ja tapah­tu­isi­vat kahdel­la tasol­la, 3. ylem­pi ammat­ti­ta­so ja 4. korkeakoulutaso.
  Perusas­teel­la tulisi opet­taa lapset luke­maan, kir­joit­ta­maan, laske­maan, käytös­ta­vat, liikku­maan ja elämään ter­veel­lis­es­ti. Perus­tana olisi nykyisen perusk­oulun oppi­aineet, kuitenkin huomioiden jous­tavasti oppi­laiden yksilöl­liset eroavaisu­udet. Vähem­män pro­jek­te­ja, humaaneil­la aineil­la on liian iso pain­oar­vo. Enem­män van­han ajan luok­ka ope­tus­ta ja ohjat­tua käytän­nön harjoittelua.
  Ammat­ti aste yhdis­täisi nykyiset, lukion ja ammat­tik­oulun. Kesto voisi olla ammatil­lis­es­ta suun­tau­tu­mis­es­ta riip­puen 2–4 vuot­ta. Kaikille opetet­taisi­in tiedot ja valmi­udet toimia val­i­tun ammatin tehtävis­sä. Valit­tavis­sa olisi mm. tekni­nen, kau­palli­nen yleis­sivistävä tai human­isti­nen pain­o­tus. Koulu­tuk­seen kuu­luisi­vat, talous­taito­jen opet­ta­mi­nen, työelämän sään­tö­jen ja ryt­min opet­ta­mi­nen, yhteiskun­nan toimin­nan ja pelisään­tö­jen opet­ta­mi­nen, kansalaisen lak­i­tiedon opet­ta­mi­nen, yrit­täjyy­den opet­ta­mi­nen, jne. Mielestäni nyky­muo­toinen lukio ja yliop­pi­laskir­joi­tus on tarpee­ton. Se tulisi kor­va­ta kaikille pakol­lisel­la, valin­naisel­la, moni­alaisel­la ja moni tasoisil­la ammat­ti­tutkin­noil­la. Kaik­ki saisi­vat tutkin­non perus­teel­la oman alansa ”yliop­pi­laslakin”. Nykykäytän­nön mukaisia pudokkai­ta ei jär­jestelmän kan­na­ta tuottaa.
  Ei ole tärkeää mitä oppi­las on oppin­ut, tärkeää on, että hän on onnis­tunut ja suo­ri­u­tunut oma­l­la tasol­laan. Oppivelvol­lisu­u­den päät­tyessä kaikil­la olisi val­i­tun ammat­ti­tutkin­non mukainen ammat­ti. Tästä voisi jatkaa työelämään tai lisäkoulutukseen.
  Tämä jäl­keen voisi vali­ta use­asta polus­ta. 1. Voisi jatkaa työelämään, kuten tehtaaseen, kaup­paan, hoitoa­pu­laisek­si, maat­alouteen jne. 2. Voisi jatkaa työelämän ylem­pi­in ammat­ti­tutk­in­toi­hin, kuten koneis­ta­ja, perushoita­ja, merkono­mi, teknikko, palomies, jne. 3. Voisi myös vali­ta kolmi­vai­heisen korkeak­oulun. 3a. insinööri, sairaan­hoita­ja poli­isi, kan­di­daat­ti, jne., 3b. diplo­mi-insinööri, mais­teri, jne. 3c. ylin aste, tohtori.
  Jot­ta emme menet­täisi kyp­säl­lä iäl­lä ole­vien opin­haluis­ten panos­ta. Oppivelvol­lisu­u­den jäl­keen tulisi olla parem­pia elinikäisen oppimisen ja pätevöi­tymisen polku­ja. Kaikki­in oppi­ar­voihin ja muodol­liseen pätevöi­tymiseen tulisi olla myös työkoke­muk­seen, itseopiskelu­un ja avoimen opiskelu­un perus­tu­via väyliä. Eri oppi­laitosten kursse­ja ja tutk­in­to­ja tulisi voi­da parem­min yhdis­tel­lä ja hyö­dyn­tää uusi­in opin­toi­hin. Tutk­in­to­ja ja pätevyyk­siä tulisi voi­da nyky­istä laa­jem­min han­kkia myös työn ohes­sa eril­lis­ten näyt­tökokei­den, opin­näytetöi­den ja tent­tien avulla.
  Mak­sut­to­mia koulu­tuk­sia voisi­vat olla perus- ja ammat­ti­ta­sot. 1. mak­su­lu­okan tutk­in­to­ja oli­si­vat ylem­pi­en ammat­ti­tutk­in­to­jen ja korkeak­oulu­tutk­in­to­jen kunkin tason ensim­mäiset tutkin­not. 2. mak­su­lu­okas­sa oli­si­vat kaikkien taso­jen ”eli­it­ti” koulu­tus, ammat­ti­tutk­in­to­jen ja korkeak­oulu­tutk­in­to­jen rin­nakkaiset saman tasoiset lisä­tutkin­not sekä työn ohes­sa tehdyt aikuisiän tutkin­not ja pätevyy­det. Kaik­ki koulu­tus tulisi kuitenkin olla edullista. Kau­pal­liset toim­i­jat voisi­vat myös valvo­tusti tar­jo­ta markki­nahin­taista koulu­tus­ta ja tutk­in­to­ja kaikil­la tasoil­la. Muodol­lisia pätevyys­vaa­timuk­sia kan­nat­taisi alen­taa tehtävis­sä mis­sä käytän­nön koke­muk­sel­la ja pienem­mäl­lä koulu­tuk­sel­la voi saavut­taa riit­tävän osaamisen. Pätevyyk­sien han­k­in­taan kan­nat­taisi rak­en­taa nyky­istä enem­män vai­h­toe­htoisia polkuja.
  Uusi tehokkaampi koulu­tus paran­taisi kansan­talouden kestävyyt­tä ja palvelisi työelämän tarpei­ta. Oppi­laitok­set kil­pail­i­si­vat laadul­la ja ope­tus olisi tasokkaampaa.

  1. Huh- huh, täl­laista en olisi halun­nut itsel­leni enkä lap­sil­leni. Tyt­täreni ovat kol­man­nes­sa polves­sa hyvä­tu­loisia aka­teemisia, en itsekään halun­nut eivätkä varsinkaan van­hempani min­ua Matinkylän ammat­tik­oulu­un vaan Tapi­olan lukioon. Ammat­ti tuli sit­ten tutkin­non jäl­keen ja myötä. Pisin työu­ra Suomes­sa on ylem­män korkeak­oulu­tutkin­non suorit­taneil­la ja lyhyin ammat­tik­oulus­ta valmistuneilla.

   1. Ehkä tilas­toti­eteen ja toden­näköisyys­lasken­nan sudenkuop­pi­en tun­tem­i­nen olisi ollut juris­teillekin arvokas taito?

    No onnek­si GPT ja Claude osaavat.

  2. Kuvaat peri­aat­teessa sen ratkaisun, johon Ruot­sis­sa pyrit­ti­in, kun he uud­is­ti­vat lukio-opetuk­sen­sa. Sikäläisessä lukios­sa on lin­ja­jako, ja osa lin­joista on ammatil­lisia, osa per­in­teel­lisem­min aka­teemisia. Teo­ri­as­sa myös kuu­den yhteiskun­nal­lis-human­is­tisen ja luon­non­ti­eteel­lisen lin­jan tulisi antaa ammatil­lisia edel­ly­tyk­siä, mut­ta tämä on puh­das­ta teo­ri­aa. Kukaan ei myöskään pidä aka­teemis­ten lin­jo­jen ja ammatil­lis­ten lin­jo­jen tutk­in­to­ja tasaveroisi­na, sanoipa laki mitä hyvän­sä. (Ihan sama kuin YAMK- ja mais­ter­itutk­in­to­jen kanssa. Kuka pitää niitä tasaveroisi­na, sanoipa ase­tus mitä hyvänsä?)

   Luki­o­laitos on suo­ma­laisen sivistyk­sen sydän, eikä sen tuhoamisyri­tys kan­na­ta. Kokon­aan siitä ei pää­sisi eroon, mut­ta vahinkoa saisi kyl­lä aikaiseksi.

   Se, mihin yleis­es­ti pitäisi Suomes­sa panos­taa, on ammatill­i­nen koulu­tus. Sen on annet­tu heiken­tyä lähin­nä säi­ly­tyk­sek­si eikä se anna opiske­li­jalle kun­nol­lisia ammat­ti­taitoa. Kaikkein heikoim­min koulus­sa pär­jäävien olete­taan kykenevän aikuis­maiseen etäopiskelu­un, mikä on aivan nau­ret­ta­va aja­tus. Ammat­tik­ouluille pitää antaa riit­tävät resurssit, että oppi­laille riit­tää ammat­ti­taitois­t­en opet­ta­jien anta­maa lähiope­tus­ta viitenä päivänä viikossa.

   1. Niin se että työ­nan­ta­jat palkkaa­vat ennem­min ulko­maalaisia ammat­ti­laisia kuin suo­ma­laisia ammatik­oulus­ta valmis­tunei­ta, ker­too jotain koulu­tuk­sen tasostra.

 15. Eihän koulu­tus mitenkään tärkeää ole. Meinaan, kun viime hal­li­tus nimit­ti Ope­tushal­li­tuk­sen pääjo­hta­jak­si Vasem­mis­toli­iton politrukin punav­ihreää agen­daa aja­maan ei Osmol­la ole ollut mitään sitä vastaan.

 16. Suomes­sa on ollut liian kauan val­lal­la tasa-arvon marx­i­lainen ver­sio; kun kaik­ki ovat yhtä kipeitä & köy­hiä & pahoin­voivia niin tasa-arvo toteu­tuu. Kuin suo­raan entis­es­tä DDRstä. Pitää sat­sa­ta enem­män mah­dol­lisuuk­sien, eikä lop­putulemien, tasa-arvoon. Nykyään esim. kouluis­sa men­nään kaikkein huonom­pi­en ehdoil­la. Inklu­u­sio pienem­mälle, taso­ryh­mät kun­ni­aan jne. Ilmeis­es­ti 10-luok­ka (oppivelvol­lisu­u­den piden­tämi­nen vuodel­la) oli ja on täysi susi.

 17. Niin pait­si aivovi­en­tiä ei ole yhtään niil­lä korkeasti koulute­tu­il­la “aloil­la” joista työl­listytään vero kun­nille, val­ti­olle, jäjestöi­hin verovaroin. Liekö kul­je­tuskus­tan­nuk­set liian suuret suh­teessä tuot­teen­määrään. Kun näitä vielä valmis­tuu aivan liikaa onkin syytä perus­taa joku uusi työryh­mä kek­simään uusia virko­ja joi­hin nämä työllistettäisiin.

  Alat jot­ka tuon edel­lisen ryh­män mak­saa aivovi­en­ti on suur­ta, mis­tähän lie­nee johtuu?

  Voisi olla aiheel­lista leika­ta tuon ensim­mäisen ryh­män koulu­tus­ta ja siirtää se rahamäärä peru­sopetuk­seen, esim. kir­jat lap­sille voisi olla hyvä alku. Tätä on vaan min­is­ter­iössä kovin vaikea taju­ta kos­ka kuu­lu­taan tuo­hon ensim­mäiseen ryh­mään jol­la ei ole kom­pe­tenssia päät­tää muiden koulu­tuk­ses­ta. Siitähän tämä kaik­ki johtuu.

 18. Suomeen on muut­tanut korkeak­oulutet­tu­ja, koska:
  — tur­val­lista ja rauhal­lista, ter­vey­teen ja omaisu­u­teen kohdis­tu­va uhka pieni
  — luon­toa, tilaa ja hiljaisuutta
  — työe­hdot ja ‑suh­teet vakai­ta, työvi­ikko­jen pitu­us maltillinen
  — sosi­aal­i­tur­va, ter­vey­den­huolto, las­ten­hoito ja kohtu­ulliset koulut

  Mon­et ovat laske­neet, että las­ten­hoito ja koulu­tus esim. USA:ssa on paljon suurem­pi taloudelli­nen ris­ki kuin Suomes­sa ja voivat sik­si tääl­lä viet­tää hereil­läoloaikaa per­heen kesken.

  Noi­ta kaikkia syitä muut­taa Suomeen yritetään kyl­lä suurel­la voimal­la poistaa.

 19. Suo­mi tuo maa­han vähän koulutet­tua työvoimaa ja vie mui­hin mai­hin korkeasti koulutet­tu­ja osaajia.

  “Tohtori, min­ua juilii niin pirusti kun teen näin…”

  Älä tee niin.

 20. Jos Suomen koulu­tus on nykyään niin rap­pi­ol­la kuten mon­et väit­tävät, niin eikö se nimeno­maan jar­ru­ta aivovi­en­tiä, eli koulute­tut pysyvät täällä? 

  Kuka ulko­mail­la palkkaisi hyvä­palkkaiseen työhön suo­ma­laisen joka osaa vain ral­lienglan­tia ja osaami­nen muutenkin itäeu­roop­palaisen tasolla? 

  Kär­jistäen : Ne suo­ma­laiset jot­ka muut­ta­vat pysyvästi ovat yleen­sä (sinkku-) naisia. Miehet lähtevät etupäässä määräaikaisille komen­nuk­sille suo­ma­laisen työ­nan­ta­jan lasku­un. Heitä sitoo Suomeen per­he, kos­ka vaik­ka se muut­taa mukana niin vaimo joutuu tyy­tymään kotiäit­inä olemiseen ja viimeistään kun lapset aloit­ta­vat koulun palaa­vat takaisin.

 21. Väit­täisin että hom­ma on täysin päin­vas­toin. Yliopis­tok­oulu­tuk­sen määrää pitäisi leika­ta ja rahat käyt­tää ammatil­liseen / työssä oppimiseen.

  Kun kaik­ki kyvy­istä riip­pumat­ta koulute­taan nimel­lis­es­ti samoi­hin tutk­in­toi­hin ja palkat määräy­tyvät pitkälti tutk­in­to / työn­imikkei­den mukaan, parhaiden kan­nat­taa lähteä pois jot­ta saa­vat kykyjään vas­taavaa liksaa.

 22. Koulu­tuk­sen oikeas­ta määrästä ja laadus­ta puhut­taes­sa ote­taan yleen­sä esille pelkästään taloudel­liset argu­men­tit. Minus­ta paljon tärkeämpi syy koulut­taa kansaa on kuitenkin se, että koulute­tum­mat ihmiset pyörit­tävät maa­ta ylipään­sä parem­min. Sosi­aaliset ongel­mat, pop­ulis­tili­ikkei­den suo­sio ja Qanon luokan salali­it­to­teo­ri­at lev­iävät lähin­nä mata­lasti koulute­tu­iden keskuudessa.

  Aiem­min tärkeä aja­tus työläis­li­ik­keessä oli, että työläis­tenkin kan­nat­ti pitää itsen­sä sivistyneenä ja lukea paljon. Tämä aja­tus on kadon­nut johonkin kokon­aan. Tietoa ja viisaut­ta ei pide­tä enää itseis­ar­vona eikä sil­lä ajatel­la ole­van käytän­nön arvoakaan muuten kuin palkkakuitin kautta.

  Jos jotain, koulu­tus­ta tosi­aankin pitäisi lisätä ja mah­dol­lis­es­ti myös kehit­tää uusi­in suun­ti­in, enem­män kohti elinikäistä oppimista ja sivistys­tä. Miltä kuu­lostaisi esimerkik­si jois­sain yhdys­val­ta­lai­syliopis­tois­sa ole­va sys­tee­mi, että myös tekni­ikan alan opiske­li­joiden on pakko opiskel­la jokin min­im­imäärä human­is­tisia aloja?

  P.S. Kir­joi­tan tätä ollessani itse diplo­mi-insinööri ja tehdessäni uraa niin “koval­la” ja kap­i­tal­is­tisel­la alal­la kuin vain mah­dol­lista (sen kum­mem­min tässä yksi­tyisko­htia pal­jas­ta­mat­ta). Jos­sain vai­heessa sitä vain huo­maa, että taloudel­lis­ten kan­nustei­den seu­raami­nen ilman mitään sivistyneisyyt­tä johtaa pelkkään type­r­yy­teen ja isol­la skaalal­la koko maail­man pilaamiseen.

 23. Mihin tosi­aan peru­s­tat väit­teesi, että ulko­mail­la olisi isot mak­sut opiskelus­ta? Suomen verrokkimaissa,kuten Ruot­sis­sa, Tan­skas­sa, Nor­jas­sa ja Sak­sas­sa , taitaa opiskelu olla ilmaista. 

  Opin­to­jen mak­sullisu­us taitaa olla enem­mänkin anglosak­sis­ten maid­en juttu.

 24. Näin aikuisiäl­lä, kun pohtii korkeak­oulut­tau­tu­mista, niin töi­den ohes­sa opiskelu on käytän­nössä ain­oa vai­h­toe­hto, mut­ta pitäisi olla var­ma, ettei tule tarvet­ta nos­taa työt­tömyysko­r­vaus­ta, joka sekin on pieni­palkkaisel­la niin pieni, että ohjaa hake­maan lisäk­si asum­is- ja toimeentulotukia. 

  Ehkä parem­pi vai­h­toe­hto olisi pitkäaikaistyöt­tömyys. Töi­hin on tulikoi­ta jonok­si asti, eli nollasummapeliä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.