Anekdootteja (4) Tuomari Henriksson pelasti vihreät vuonna 1980

Vih­reät sai­vat vaih­toeh­toi­nen Hel­sin­ki ‑lis­tal­ta Vil­le Kom­sin val­tuus­toon vuon­na 1980. Se mei­na­si tys­sä­tä minun mokaa­ni tai sii­hen, ettem­me kukaan olleet niin hyviä juridiikassa.

Vih­reä­tä puo­luet­ta ei ollut, vaan menim­me vaa­lei­hin yhteis­lis­tal­la. Jokai­sen ehdok­kaan tuke­na oli valit­si­jayh­dis­tys, jos­sa piti olla vähin­tään kym­me­nen äänioi­keu­tet­tua. Näi­den lis­to­jen asia­mie­het muo­dos­ti­vat kes­ke­nään yhteis­lis­tan. Asioi­den yksin­ker­tais­ta­mi­sek­si Anja Meri­luo­to, Vil­le Kom­sin vai­mo, oli kaik­kien lis­to­jen ja yhteis­lis­tan asia­mies, joka siis alle­kir­joit­ti kaik­ki nuo sopi­muk­set.  Hänen nimen­sä oli pape­reis­sa kym­me­niä kertoja.

Sovit­tiin, että minä vien pape­ri­ni­pun kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­taan. Se piti teh­dä tiet­ty­nä päi­vä­nä klo 16 men­nes­sä. Olin hyvis­sä ajoin jo puol­ta tun­tia ennen mää­rä­ai­kaa jät­tä­mäs­sä pape­ri­pi­noa tuo­ma­ri Hen­riks­so­nil­le. Huo­nees­sa oli sil­loin moni puo­lue asia­kir­joi­neen. Kun minun vuo­ro­ni tuli, tuo­ma­ri Hen­riks­son huo­maut­ti, että vaa­li­lain mukaan yhteis­lis­tan asia­mie­hen on jätet­tä­vä paperit.

Kata­stro­fi!

Kuin­ka monen ihmi­sen työ oli men­nyt huk­kaan minun moka­ni takia. Anja Meri­luo­to oli tuol­loin töis­sä Kirk­ko­num­mel­la. Ei oli­si mitään tapaa saa­da hän­tä ajois­sa pai­kal­le. Ilmei­ses­ti paniik­ki­ni näkyi ulos­päin, kos­ka tuo­ma­ri Hen­riks­son rau­hoit­te­li ja sanoi, että kan­nat­taa istua odot­ta­maan, jos vaik­ka asiat joten­kin ratkeaisivat.

Hen­riks­son vas­taa­not­ti mui­den puo­luei­den lis­tat. Kym­men­tä vail­le nel­jä olim­me huo­neis­tos­sa kah­den. Nyt voi­si olla hyvä aika jät­tää ne pape­rit, Hen­riks­son sanoi. Niin­pä asia­kir­joi­hin mer­kit­tiin, että Anja Meri­luo­to jät­ti yhteis­lis­tan asia­kir­jat vaa­li­lau­ta­kun­nal­le klo 15:50.

Vih­rei­den his­to­ria oli­si saa­nut aivan toi­sen­lai­sen alun ilman tuo­ma­ri Hen­riks­so­nin joustavuutta.

 

4 vastausta artikkeliin “Anekdootteja (4) Tuomari Henriksson pelasti vihreät vuonna 1980”

  1. Uho­hit kir­joit­taa lop­puun, että rikos on jo vanhentunut.

    1. tv-nik­ke:
      Uho­hit kir­joit­taa lop­puun, että rikos on jo vanhentunut.

      Ehkä se ei ole? Tut­kin­ta pääl­le ja kaik­kien vih­rei­den vaa­li­tu­los­ten mitätöinti!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.