Slummeja torjutaan rakentamalla vain hyvää

Olin keskivi­ikkona kaupung­in­talon aulas­sa asun­tosem­i­naaris­sa, jos­sa pohdit­ti­in seg­re­gaa­tion torjuntaa.

Ensim­mäi­nen mieleeni tule­va kysymys voi tun­tua yllät­tävältä. Onko seg­re­gaa­tios­ta hait­taa? On ikävää, että meil­lä on aluei­ta, joil­la ihmisil­lä menee huonos­ti. Menisikö näil­lä ihmisil­lä vähem­män huonos­ti, jos hei­dät sekoite­taan ympäri kaupunkia niin, ettei mil­lään alueel­la mene mui­ta huonom­min, mut­ta ihmisil­lä menee yhtä huonos­ti kuin aiemmin.

Vas­taus on niin san­otus­sa naa­puris­to­vaiku­tuk­ses­sa. Jos naa­pureil­lakin menee huonos­ti, heiken­tääkö se ongelmaper­heen mah­dol­lisu­ut­ta voit­taa ongelmansa?

Vas­taus tähän ei ole ihan yksinker­tainen. Jos siir­rämme köy­hän per­heen kiin­tiököy­hik­si keskelle Wes­t­endiä naa­puris­ton silmätikuk­si, voi olla, että täl­lä per­heel­lä menee sen jäl­keen vielä huonom­min. Sosi­aaliset verkos­tot syn­tyvät parem­min samankaltais­ten välille.

Asi­aa on tutkit­tu lähin­nä anglosak­sises­sa maail­mas­sa siirtämäl­lä vapaae­htoisia per­heitä slum­meista keskilu­okkaisille asuinalueille. Työt­tömän isän työt­tömyys ei ole tästä helpot­tanut, mut­ta las­ten tule­vaisu­us on paran­tunut. Näitä tulok­sia on kuitenkin han­kala yleistää Suomeen. Suomes­sa ei mata­lat­u­loisil­lakaan alueil­la ole juuri riskiä kuol­la kat­u­am­muskelus­sa huume­jengien tais­tel­lessa revi­ireistä. Vaik­ka meil­lä on koulu­jen välil­lä ero­ja oppimises­sa, yleen­sä niis­sä kuitenkin opi­taan lukemaan.

Tutkimus­tu­lok­sia ei meil­lä ole naa­pu­rus­to­vaiku­tuk­ses­ta, mut­ta kun ei voi vedo­ta tutkimus­tu­lok­si­in, on luotet­ta­va intu­itioon. Minä ole­tan, että vält­tämäl­lä hyvin huono-osai­sais­ten asuinaluei­den syn­tyä pystymme vält­tämään köy­hyy­den periy­tyvyyt­tä ja edis­tämään mer­i­tokraat­tisen yhteiskun­nan arvo­ja niin, että köy­hästäkin per­heestä lah­jakas lap­si pää­tyy hyvälle uralle. Kun­nol­la teh­dyn tutkimuk­sen puuttues­sa vetoan Ruotsin esimerkki­in, joka varoit­taa minus­ta vah­vasti seg­re­gaa­tion vaaroista.

Sekoit­ta­mi­nen on siis hyvä asia sinän­sä, mut­ta onko se hin­tansa arvoista? Yksi ARA-asun­to Jätkäsaa­res­sa merk­it­see kaupungille menetet­ty­inä tuloina noin 5 000 € vuodessa ja tuhat per­het­tä siis 5 M€/vuosi. Tor­jut­taisi­inko huono-osaisu­ut­ta parem­min suun­taa­mal­la nämä rahat posi­ti­iviseen diskrim­i­naa­tioon paran­ta­maan huono­maineis­ten koulu­jen tilannetta?

Jotain koti­maista tutkimus­ta kuitenkin on. Sen mukaan ei ole hyvä sekoit­taa kovin eri­laisia ihmis­ryh­miä keskenään. Jos luomme kaupungi­nosan, jos­sa on vain tulo­jakau­man alimpaan ja ylimpään kymmenek­seen kuu­lu­via, tulos on kak­si kaupungi­nosaa, jot­ka sijait­se­van lomit­tain, mut­ta jot­ka eivät juuri ole tekemi­sis­sä keskenään.

Olisi hyvä sekoit­taa toisaal­ta hyvä­tu­loisia ja keski­t­u­loisia keskenään ja toisaal­ta mata­lat­u­loisia ja keski­t­u­loisia keskenään. Keski­t­u­loi­sista vain tulee tässä mallis­sa puutetta.

Mut­ta huono-osais­ten asuinaluei­ta kan­nat­taa siis vält­tää. Keinok­si on otet­tu sekoit­taa hallinto­muo­to­ja niin, että uusil­la asuinalueil­la on aina 20 pros­ent­tia ara-asun­to­ja, noin 40 % kovan rahan asun­to­ja ja lop­ut välimuodon asun­to­ja, esimerkik­si Hitasia.

(Hitas on helsinkiläi­nen erikoisu­us, hin­tasään­nöstel­ty omis­tusasun­to, jos­sa myös jälleen­myyn­ti­hin­ta on sään­nöstel­ty kuitenkin niin, että sään­nöste­ly lop­puu 30 vuo­den kulut­tua, jol­loin asun­non sen het­ki­nen omis­ta­ja saa kääriä hin­taeron taskuunsa.)

Sekoit­tamis­poli­ti­ikan keinois­sa on kak­si vikaa. Ensik­sikin näin voidaan kyl­lä asut­taa köy­hiä kalli­ille alueille, mut­ta ei saa­da rikkai­ta huonoille alueille. Huonot alueet jäävät joka tapauk­ses­sa köy­hien asuttamiksi.

Toisen ongel­ma on, että täl­lä tavoin voidaan vaikut­taa vain siihen, ketkä alueel­la asu­vat ensim­mäis­inä, mut­ta ei siihen, keitä alueille myöhem­min muut­taa. Satatuhat­ta helsinkiläistä muut­taa kaupun­gin sisäl­lä joka vuosi, joten alku­jaon tasaisu­us ei  pitkälle ulotu.

Edes niitä ARA-asun­to­ja ei pystytä pitämään vähä­varais­ten asun­toina, kos­ka hyväo­sais­ten alueil­la niihinkin valikoituu lop­ul­ta lähin­nä yli­t­u­loisia syistä, joi­ta olen eritel­lyt aiem­min.

Asuin lap­suuteni alueel­la, jos­sa oli paljon Ara­va-asun­to­ja ja esimerkik­si Kelan ja Posti­pankin vuokrat­alo­ja. Tuon aikainen Ara­va-omis­tusasun­to muis­tut­ti sään­nöiltään suuresti nyky­isiä Hitas-asun­to­ja. Oli myös varakkai­ta ihmisiä, jot­ka asui­v­at lähel­lä rantaa pien­talois­sa. Kansak­oul­u­lu­okas­samme oli hyvin eri­lai­sista per­heistä kotoisin ole­via lap­sia. Nuoruuteni asuin samal­la alueel­la, mut­ta sil­loin siel­lä jo asui lähin­nä hyvä­tu­loisia, puhu­mat­takaan nykyti­lanteesta, jol­loin alueel­la asuu melkein pelkästään rikkaita.

Tästä sekoit­tamisen epäon­nis­tu­mis­es­ta voidaan syyt­tä yhtä ain­ut­ta miestä, Eliel Saarista. Hän oli suun­nitel­lut kaupun­gin ulkop­uolelle raken­netus­ta syr­jäis­es­tä Munkkiniemestä niin hyvän ja toimi­van kaupungi­nosan, että muut­toli­ik­keen tulok­se­na se pää­tyi rikkaiden alueek­si. Myöhem­min mod­ernien lähiörak­en­tamisop­pi­en mukaan raken­netun Munkkivuoren asu­jaimis­to on paljon monipuolisem­pi. Rikkaiden invaa­sio­ta joudut­ti se, että ara­va-asun­noille tehti­in sama kuin Helsingis­säkin on päätet­ty tehdä Hitas-asun­noille. Ne vapautet­ti­in hin­tasään­nöstelystä, jol­loin köy­hät myivät asun­not dol­lar­in kuva silmis­sä rikkaille. Näin tapah­tuu aikanaan myös Jätkäsaaressa.

Sekoita­mme alus­sa miten tahansa, lop­putu­los on se, että hyvil­lä alueil­la asuu lop­ul­ta rikkai­ta ja huonoil­la köy­hiä. Huonon alueen erot­taa hyvästä toisaal­ta sijain­ti ja toisaal­ta kaupunkiku­va. Jos teemme ker­rostalo­val­taisen asuinalueen Lah­den­tien ja Kehä III:n risteyk­sen ramp­pi­en äärelle, siitä tulee köy­hien asuinalue, vaik­ka kaavoit­taisimme sinne pelkkiä kovan rahan asuntoja.

Pahim­mat köy­hyys­taskut 2030-luvul­la eivät tule ole­maan ARA-pain­ot­teisil­la alueil­la vaan epäon­nis­tuneil­la kovan rahan asun­toalueil­la. ARA-asun­toi­hin voidaan sen­tään vali­ta asukkaita.

Ain­oa toimi­va ratkaisu slum­mi­u­tu­mista vas­taan on se, ettei tehdä huono­ja aluei­ta lainkaan. Kaik­ista asuinalueista pitää tehdä omi­naisuuk­sil­taan sel­l­aisia, että niihin halu­taan eikä jouduta.

Me emme voi helsinkiläis­inä sille mitään, jos naa­purikaupun­git kaavoit­ta­vat tule­via slum­me­ja, mut­ta Helsingis­sä voimme pitää huol­ta siitä, että raken­namme vain hyvää.

Tai voimme toki tehdä jotain: voimme kiihdyt­tää asun­to­tuotan­toa hyvil­lä alueil­la niin paljon, etteivät asun­not naa­purikaupunkien tulevil­la slum­mi­u­tuvil­la alueil­la mene kau­pak­si eikä niitä sik­si raken­neta – ainakaan niin paljon.

37 vastausta artikkeliin “Slummeja torjutaan rakentamalla vain hyvää”

 1. Aivan oma kysymyk­sen­sä on kaupungi­nosien väli­nen etni­nen seg­re­gaa­tio joka tuot­taa siinä sivus­sa myös hyvä- ja huono-osaisu­u­teen liit­tyvää seg­re­gaa­tio­ta. Etnisyys on ehkä voimakkain yksit­täi­nen tek­i­jä joka vaikut­taa ihmis­ten asuin­paikan val­in­taan, kos­ka useim­mat ihmiset halu­a­vat luon­nos­taan asua oman etnisen ryh­män­sä ympäröimänä. Ruot­sis­sa kaupungi­nosien väli­nen etni­nen seg­re­gaa­tio on voimakas­ta ja se tulee näil­lä näkymi­nen ole­maan sitä myös Suomessa.

 2. “Ain­oa toimi­va ratkaisu slum­mi­u­tu­mista vas­taan on se, ettei tehdä huono­ja aluei­ta lainkaan”
  Näin ei aina vält­tämät­tä ole. Alun­perin New Yorkissa Harlem raken­net­ti­in fiin­im­mäk­si, mut­ta ei enää saatu kau­pak­si talouden huonontues­sa. Ensin ei vuokrat­tu mustille, mut­ta heitä oli tulos­sa paljon Etelästä ja tyhjä tila saati­in kau­pak­si. Alamä­ki alkoi vas­ta myöhem­min. Vuokrasään­nöste­ly kiihdyt­ti huonone­mista. Omis­ta­jalle oli eduk­si, jos kukaan ei enää viitsinyt asua, jol­loin talo voiti­in saneer­a­ta. Sen jäl­keen se ei ollut enää sama talo samo­jen määräsyten alaise­na. Nyt alue on kokenut uuden renesanssin.
  Siis tässä tapuk­ses­sa ei raken­net­tu huono­ja aluei­ta, mut­ta silti alueesat tuli huono. Voisi sanoa, että 130 vuo­den kulut­tua rak­en­tamis­es­ta ollaan siinä, mihin pyritiin.

 3. Mun mielestäni Suomes­sa ei ole slum­me­ja varsi­naises­sa merk­i­tyk­sessä enää. Sel­l­aiset alueet kuin Puu-Pasi­la ja Touko­la, Her­man­ni ja Pis­pala oli­vat vielä 1960–70-luvulla slum­me­ja. Asun­noista puut­tui­v­at mukavu­udet ja niis­sä jou­tu­i­v­at asumaan ahtaasti sel­l­aiset joil­la ei ollut muuhun varaa.

  Joitakin yksit­täisiä kaupun­gin vuokrat­aloko­htei­ta joil­la on roisi maine, löy­tyy jokaises­ta kaupungista mut­ta ne eivät ole yleen­sä yhtä kort­telia isompia. 

  Suomes­sa ei maa­han­muut­ta­jien kohdal­la esi­in­ny saman­laisia sosi­aal­isia ongelmia ja jär­jestäy­tynyt­tä rikol­lisu­ut­ta kuten Ruotss­sa tai van­hois­sa siir­tomaaval­lois­sa. Meil­lä on pidem­pään asuneil­la maa­han­muut­ta­jil­la hyvän sosi­aal­i­tur­van ansios­ta aika korkea elin­ta­so, menee jopa ohi kan­ta­suo­ma­lais­ten, jos rajaa maanti­eteen mukaan. Se näkyy mil­laisil­la autoil­la he aja­vat, mil­lai­sis­sa vaat­teis­sa kulke­vat ja kuin­ka mon­ta las­ta heil­lä on. He eivät joudu rötöstelemään toimeen­tu­lon­sa takia. 

  Maa­han­muut­ta­jataus­tais­ten vuokrat­aloaluei­den ja niiden lähiym­päristön mainet­ta Suomes­sa heiken­tää se, jos koului­hin valikoituu paljon oppi­lai­ta jot­ka eivät osaa suomea. Se johtaaa kan­ta­suo­ma­lais­ten suureen vai­h­tu­vu­u­teen, eli alueelta muute­taan pois kun las­ten on men­tävä kouluun.
  Myös kult­tuureista johtu­vat erot käyt­täy­tymisessä kan­ta­suo­ma­laisi­in ver­rat­tuna aiheut­ta­vat ennakkolu­u­lo­ja ja kitkaa.

  Suo­ma­lais­ten käsi­tys slum­mista vai­htelee. Hyvin mon­et maal­la tai hil­jaisel­la pien­taloalueel­la koko ikän­sä asuneet pitävät kaikkia ker­rostalolähiöitä slum­meina. Jotkut pitävät koko Helsinkiä slum­mi­na, espoolaiset pitävät Van­taa­ta slummina 😀
  Itse olen asunut kaikissa 4:ssä pk-seudun kaupungis­sa ja voin allekir­joit­taa että jokaises­sa on huono­maineisia kort­telei­ta, ja on myös paikko­ja jos­sa ei kan­na­ta liikkua öiseen aikaan. Mut­ta on myös rauhal­lisia ja hyvä­maineisia ja halut­tu­ja paikko­ja. Kau­ni­ais­ten maine rikkaiden kaupunk­i­na johtuu keinotekoisen alhais­es­ta vero­tuk­ses­ta ja siitä että sen pin­ta-ala on niin pieni että se ei kas­va, vaan sinne voi muut­taa vain jos joku muu muut­taa pois. Sama pätee Wes­t­endi­in, Kulosaa­reen, Kuu­sisaa­reen, Van­haan Munkkiniemeen jne, maanti­eteel­lisen rajauk­sen takia. 

  Mitä HITAS:iin, asum­isoikeus ja Ara-asun­toi­hin tulee niin minä en arvostele jär­jestelmien ole­mas­saoloa, ne ovat tarpeel­lisia tietyssä elämän­vai­heessa eläville, mut­ta HITASin sään­töjä pitää kor­ja­ta niin että väärinkäytöstä ei tapahdu.

  Mä näk­isin tärkeäm­pänä kysymyk­senä seg­re­gaa­tion ja sosi­aal­is­ten ongelmien tor­ju­mises­sa sen, miten saadaan työl­lisyys nouse­maan Helsin­gin seudul­la. Kepu­laiset ja maal­la asu­vat ylipään­sä arvostel­e­vat Helsinkiä olan takaa siitä että tääl­lä on kaik­ki viras­tot ja hallinto, mut­ta ne “ei tuo­ta mitään” kun taas koko maan vien­ti­te­ol­lisu­us on muual­la. Työt­tömyys kas­vaa tääl­lä kun tänne muut­taa jouti­las­ta väkeä sekä maal­ta että ulko­mail­ta asumaan sosiaalituilla.
  Sil­loin kun Nokian laitok­sia ja työ­paikko­ja oli vielä run­saasti PK-seudul­la voiti­in olla ylpeitä siitä että Helsin­ki oli Suomen vien­tive­turi, ja jokaiselle joka tuli tänne sai ainakin jonkin­laista työtä, mut­ta nyt tilanne on toinen. Kun se ongel­ma on ratkaistu, on myös perustei­ta lisätä sosi­aal­ista asuntotuotantoa.

  1. Itse olen asunut kaikissa 4:ssä pk-seudun kaupungis­sa ja voin allekir­joit­taa että jokaises­sa on huono­maineisia kort­telei­ta, ja on myös paikko­ja jos­sa ei kan­na­ta liikkua öiseen aikaan. 

   Ker­toisitko mis­sä paikois­sa Helsingis­sä ei kan­na­ta liikkua öiseen aikaan? En ole itse sem­moi­seen tör­män­nyt vuo­den 1989 jäl­keen, jol­loin Helsinki­in muutin Tampereelta.

   1. Mat­ti J Kin­nunen: Ker­toisitko mis­sä paikois­sa Helsingis­sä ei kan­na­ta liikkua öiseen aikaan? En ole itse sem­moi­seen tör­män­nyt vuo­den 1989 jäl­keen, jol­loin Helsinki­in muutin Tampereelta. 

    - Kaisaniemen puisto
    — Sörnäi­nen: Piritori
    Mon­en lähiön keskus­ta ylipäänsä

   2. R.Silfverberg: – Kaisaniemen puisto
    – Sörnäi­nen: Piritori
    Mon­en lähiön keskus­ta ylipäänsä

    Olen asunut Pir­i­torin lähistöl­lä koh­ta kolmekym­men­tä vuot­ta, enkä vielä ole mitään mitään ihmeem­pää huo­man­nut päivisin nuokku­via keskikal­jan juo­jia luku­un ottamatta.

  2. R.Silfverberg: Mitä HITAS:iin, asum­isoikeus ja Ara-asun­toi­hin tulee niin minä en arvostele jär­jestelmien ole­mas­saoloa, ne ovat tarpeel­lisia tietyssä elämän­vai­heessa eläville

   Minä kuitenkin arvoste­len ainakin HITA­Sia. Vaik­ka olisi “tarpeen tietyssä elämän­vai­heessa”, ei se sitä tarvet­ta useim­mille täytä. Käytän­nössä siinä vain arvotaan Helsinkiläis­ten veron­mak­sajien rahaa niille, joil­la sat­tuu käymään arpaonni.

   1. Ossi Sare­so­ja: Minä kuitenkin arvoste­len ainakin HITA­Sia. Vaik­ka olisi “tarpeen tietyssä elämän­vai­heessa”, ei se sitä tarvet­ta useim­mille täytä. Käytän­nössä siinä vain arvotaan Helsinkiläis­ten veron­mak­sajien rahaa niille, joil­la sat­tuu käymään arpaonni. 

    Niin mä tarkoitin että sen sään­nöis­sä olisi kor­jaamisen varaa. Jos HITAS toimisi oikeu­den­mukaises­ti eikä tapah­tu­is väärinkäytök­siä, voisi jär­jestelmää laa­jen­taa myös Espooseen ja Vantaalle.

   2. Hitas-sään­telystä on vain pelkkää hait­taa siel­lä, mis­sä asun­to­jen niukku­us ei nos­ta myyn­ti­hin­to­ja raken­nuskus­tan­nuk­sia korkeammaksi.

   3. Osmo Soin­in­vaara:
    Hitas-sään­telystä on vain pelkkää hait­taa siel­lä, mis­sä asun­to­jen niukku­us ei nos­ta myyn­ti­hin­to­ja raken­nuskus­tan­nuk­sia korkeammaksi.

    En nyt tarkoi­ta että HITAS:in pitäisi lev­itä kaikkialle Espooseen ja Van­taalle mut­ta valit­tui­hin kohteisi­in jois­sa kysyn­tä on suur­ta, voisi levitä.

  3. R.Silfverberg:

   Suomes­sa ei maa­han­muut­ta­jien kohdal­la esi­in­ny saman­laisia sosi­aal­isia ongelmia ja jär­jestäy­tynyt­tä rikol­lisu­ut­ta kuten Ruotss­sa tai van­hois­sa siir­tomaaval­lois­sa. Meil­lä on pidem­pään asuneil­la maa­han­muut­ta­jil­la hyvän sosi­aal­i­tur­van ansios­ta aika korkea elin­ta­so, menee jopa ohi kan­ta­suo­ma­lais­ten, jos rajaa maanti­eteen mukaan. Se näkyy mil­laisil­la autoil­la he aja­vat, mil­lai­sis­sa vaat­teis­sa kulke­vat ja kuin­ka mon­ta las­ta heil­lä on. He eivät joudu rötöstelemään toimeen­tu­lon­sa takia. 

   Tarkoi­tatko siis, että Suomes­sa on parem­pi (human­itääris­ten maa­han­muut­ta­jien) sosi­aal­i­tur­va kuin Ruot­sis­sa ja esim. Bri­tann­ian ja Ran­skan kaltai­sis­sa van­hois­sa siirtomaaisäntävaltioissa?

   Entä meneekö elin­ta­so siis mielestäsi ohi kan­ta­suo­ma­lai­sista sik­si, että maa­han­muut­ta­jille mak­se­taan toimeen­tu­lotues­ta anteliaampi “start­ti­ra­ha” ja edelleen löy­sem­min perustein ehkäi­sevää ja täy­den­tävää toimeen­tu­lo­tukea, jos­ta sit­ten riit­tää esim. auton han­k­in­taan ja parem­pi­in vaat­teisi­in sekä van­hem­mille, että suurelle lap­sika­traalle? Kos­ka siis vetoat nimeno­maan sosi­aal­i­tur­vaan syynä tähän kan­ta­suo­ma­laisia parem­paan elintasoon.

   En pitäisi lainkaan mah­dot­tomana, että näin ainakin yksit­täistapauk­sis­sa on. Sosi­aal­i­toimes­sa on töis­sä selvästi enem­män SJW tyyp­pistä väkeä. Toimeen­tu­lo­tuk­i­tiedot, varsinkin ehkäi­sevän ja täy­den­tävän tuen osalta ovat kuitenkin salas­sa pidet­täviä eli tätä on vaikea toden­taa. Tosin se, että sosi­aal­i­tur­val­la päästäisi­in yli kan­ta­suo­ma­lais­ten medi­aani tai keskian­sion, olisi jo aika hur­jaa. Ehkä tarkoi­tat kuitenkin, että maa­han­muut­ta­jat ovat sosi­aal­i­tur­val­la elävien ryh­mässä tulokuninkaita(?).

   Muis­tan kyl­lä kuin­ka Liek­sas­sa sosi­aal­i­toimen mak­susi­toumuk­sil­la käyti­in kaup­paa ben­sa-ase­mal­la: rahaa maa­han­muut­ta­jan kouraan ja osta­jalle vähän nimell­ish­in­taa halvem­mal­la ben­saa tankki­in. Siel­läpäin tosi­aan sosi­aal­i­toi­mi myön­si mak­susi­toumuk­sia polt­toaineeseen pitki­in väli­matkoi­hin vedoten. Vas­taa USA:ssa food stamp:ien kon­ver­toimista käteisek­si marketeissa.

   Voisiko kuitenkin ajatel­la, että on ennenaikaista sanoa, etteikö Suomeen voisi kehit­tyä Ruotsin tavoin vah­vaa jär­jestäy­tynyt­tä rikol­lisu­ut­ta ja syvää seku­laarin yhteiskun­nan vas­taisu­ut­ta maa­han­muut­ta­javal­taisille alueille? Ja mak­se­taanko yhteikun­ta­rauhas­ta sen mainit­se­masi sosi­aal­i­tur­van muo­dos­sa jo nyt liikaa? Aika epäreilul­ta tun­tuu myös, että uudet tulokkaat, jot­ka esim. 2015 vael­si­vat 9–11 tur­val­lisen maan läpi Suomeen vetovoi­matek­i­jöi­den perässä vielä saa­vat yhteiskunnal­ta run­saam­mat sosi­aal­ituet kuin kan­ta­suo­ma­laiset. Eikö tämä naker­ra mielestäsi yhteiskun­ta­moraalia ja vähen­nä varsinkin pien­i­t­u­lois­t­en veronmaksuhalukkuutta?

   Tun­net­tu ongelma­han on, että pien­i­t­u­loinen työssäkäyvä ei Suomes­sa rahal­lis­es­ti voita mitään ver­rat­tuna sosi­aal­i­tur­val­la eläjään. Elämän­laat­ua voi sit­ten arvot­taa kukin mie­len­sä mukaan.

   1. Län­si­mainen demokra­tia:
    Tarkoi­tatko siis, että Suomes­sa on parem­pi (human­itääris­ten maa­han­muut­ta­jien) sosi­aal­i­tur­va kuin Ruot­sis­sa ja esim. Bri­tann­ian ja Ran­skan kaltai­sis­sa van­hois­sa siirtomaaisäntävaltioissa?

    Entä meneekö elin­ta­so siis mielestäsi ohi kan­ta­suo­ma­lai­sista sik­si, että maa­han­muut­ta­jille mak­se­taan toimeen­tu­lotues­ta anteliaampi “start­ti­ra­ha” ja edelleen löy­sem­min perustein ehkäi­sevää ja täy­den­tävää toimeen­tu­lo­tukea, jos­ta sit­ten riit­tää esim. auton han­k­in­taan ja parem­pi­in vaat­teisi­in sekä van­hem­mille, että suurelle lap­sika­traalle? Kos­ka siis vetoat nimeno­maan sosi­aal­i­tur­vaan syynä tähän kan­ta­suo­ma­laisia parem­paan elintasoon.

    En pitäisi lainkaan mah­dot­tomana, että näin ainakin yksit­täistapauk­sis­sa on. Sosi­aal­i­toimes­sa on töis­sä selvästi enem­män SJW tyyp­pistä väkeä. Toimeen­tu­lo­tuk­i­tiedot, varsinkin ehkäi­sevän ja täy­den­tävän tuen osalta ovat kuitenkin salas­sa pidet­täviä eli tätä on vaikea toden­taa. Tosin se, että sosi­aal­i­tur­val­la päästäisi­in yli kan­ta­suo­ma­lais­ten medi­aani tai keskian­sion, olisi jo aika hur­jaa. Ehkä tarkoi­tat kuitenkin, että maa­han­muut­ta­jat ovat sosi­aal­i­tur­val­la elävien ryh­mässä tulokuninkaita(?). 

    Lähin­nä sitä.
    Mun obser­vaa­tioni perus­tuu asumiseen kaupungi­nosas­sa jos­sa maa­han­muut­ta­jien osu­us oli n 40% n 10 vuo­den ajan.
    Siis en väitä että kaik­ki eläi­sivät koko ajan sosi­aal­i­tur­van varas­sa vaan moni var­maan töis­sä bus­si- tai tak­sikuski­na tai rav­in­tolois­sa tai ter­vey­den­hoi­dos­sa tai kiin­teistön­hoi­dos­sa tai jopa yrit­täjänä. Mutt­ta per­heet ovat suuria ja yhdessä per­heessä voi olla use­ampi sosi­aal­i­tur­van varas­sa eläviä.
    Mut­ta jos heil­lä on varaa ajaa pre­mi­um-luokan autoil­la, osta­vat pirip­in­taan täysiä ostoskär­ryjä niin väit­täisin että aika hyvin menee. Elin­ta­so ylit­tää ainakin samal­la alueel­la asu­vien kan­ta­suo­ma­lais­ten keskimäärin. Ja heistä ei läh­eskään kaik­ki elä työttöminä. 

    Län­si­mainen demokra­tia:
    Voisiko kuitenkin ajatel­la, että on ennenaikaista sanoa, etteikö Suomeen voisi kehit­tyä Ruotsin tavoin vah­vaa jär­jestäy­tynyt­tä rikol­lisu­ut­ta ja syvää seku­laarin yhteiskun­nan vas­taisu­ut­ta maa­han­muut­ta­javal­taisille alueille? Ja mak­se­taanko yhteikun­ta­rauhas­ta sen mainit­se­masi sosi­aal­i­tur­van muo­dos­sa jo nyt liikaa? Aika epäreilul­ta tun­tuu myös, että uudet tulokkaat, jot­ka esim. 2015 vael­si­vat 9–11 tur­val­lisen maan läpi Suomeen vetovoi­matek­i­jöi­den perässä vielä saa­vat yhteiskunnal­ta run­saam­mat sosi­aal­ituet kuin kan­ta­suo­ma­laiset. Eikö tämä naker­ra mielestäsi yhteiskun­ta­moraalia ja vähen­nä varsinkin pien­i­t­u­lois­t­en veronmaksuhalukkuutta? 

    Pitää erot­taa ennen vuot­ta 2015 saa­puneet jot­ka tuli­vat pääasi­as­sa per­heit­täin eikä niin paljon yhtaikaa, ja vuo­den 2015 aal­los­sa tulleet.

    Nämä jälkim­mäiset on asutet­tu ankeisi­in oloi­hin ja osaa uhkaa karkot­ta­mi­nen ja heis­sä voi alkaa kyteä kap­inaa. Ennen vuot­ta 2015 tulleet ovat kaik­ki käytän­nössä saa­neet jäädä ja per­heitä on yhdis­tet­ty jne. 

    Ruotsin tilanne on kuitenkin se että kapinoistijat/ammattirikolliset ovat pääosin heitä jot­ka ovat tulleet enem­män kuin vuosikym­men sitt­ten tai hei­dän jälkeläisiään. Heil­lä on ollut rankem­paa taloudel­lis­es­ti kuin Suomeen samoi­hin aikoi­hin saa­puneil­la, tai sit­ten heitä on tul­lut niin paljon että jokainen ei ole integroittunut.

    Yksit­täiset ter­rori-iskut kuten Turun puuko­tus ovat asia erikseen.

    Län­si­mainen demokra­tia:
    Tun­net­tu ongelma­han on, että pien­i­t­u­loinen työssäkäyvä ei Suomes­sa rahal­lis­es­ti voita mitään ver­rat­tuna sosi­aal­i­tur­val­la eläjään. Elämän­laat­ua voi sit­ten arvot­taa kukin mie­len­sä mukaan. 

    Mä sanois­in että pitkäl­lä tähtäimel­lä kan­nat­taa olla töis­sä huonol­lakin pal­ka­lla ja kar­tut­taa omaisu­ut­ta esim asun­non muo­dos­sa kos­ka muuten jää ilman kun­nol­lista eläkettä.

 4. Ping­back: Osmo Soin­in­vaara: Varakkai­ta ei voi pakot­taa huonoille alueille – verkkouutiset.fi

  Nyt lyödään kyl­lä jo stereo­tyyp­pisen koti­in­päin vetävän spin­nauk­sen ennä­tys kokoomuk­sen sarjassa.

 5. Moi! Tois­tan itseäni. Kan­nat­taako sosi­aal­ista asun­to­tuotan­toa rak­en­taa talo tai alue ker­ral­laan? Eikö sitä voisi tehdä niin, että raken­netaan vain kovaara­haa, mut­ta kaupun­ki ostaisi (tai perisi verona/ maksuna/ what­ev­er) muu­ta­man asun­non jokaises­ta talosta?
  Touko

 6. Ymmärtääk­seni niin san­otun naa­pu­rus­to­vaiku­tuk­sen rooli on huo­mat­tavasti vähen­tynyt etenkin aikuisil­la dig­i­tal­isaa­tion myötä. Ihmiset ovat nykyään paljon vähem­män tekemi­sis­sä lähi­naa­purien­sa kanssa kuin aiem­min. Asun­nos­ta käsin voi sähköisin välinein olla yhtey­dessä keneen tahansa tarvit­se­mat­ta vai­h­taa asuin­paikkaansa. Lap­sil­la naa­pu­rus­to­vaiku­tus­ta on jonkin ver­ran ilmeis­es­ti vielä jäl­jel­lä — muun muas­sa asuin­paikan ja koulupi­irien yhteyk­si­in liit­tyvistä syistä.

  Las­ten osalta parem­pi vai­h­toe­hto voi syr­jäy­tymisen ehkäisyn ja muun vas­taa­van näkökul­mas­ta olla panos­taa taloudel­lis­es­ti lähiöi­den koulu­jen tilanteen paran­tamiseen kuin koit­taa kauheasti vaikut­taa asuinosoit­teisi­in. Koulut ovat ilmis­es­ti yksi keskeisim­mistä syistä sille, mik­si jotain asuinaluei­ta väl­tel­lään. Joten vaikut­ta­mal­la kyseiseen juurisyy­hyn voi olla ehkä mah­dol­lista vaikut­taa myös siihen, mihin lap­siper­heet aset­tuvat asumaan.

  Lapsetkin muo­dosta­vat koulun ulkop­uoliset sosi­aaliset piirin­sä nykyään laa­jalti kän­nyköi­den kaut­ta, eivätkä hekään ole siltä osin enää tiukasti sidok­sis­sa siihen, mis­sä asuvat.

 7. Jos­sain määrin voita­neen vaikut­taa tähän kohtaan: “Sekoit­tamis­poli­ti­ikan keinois­sa on kak­si vikaa. Ensik­sikin näin voidaan kyl­lä asut­taa köy­hiä kalli­ille alueille, mut­ta ei saa­da rikkai­ta huonoille alueille. Huonot alueet jäävät joka tapauk­ses­sa köy­hien asuttamiksi.”
  Myl­ly­purossa on tehty määräti­etoista työtä ja tuotet­tu 1960-luvun ARA-pain­ot­tei­den ker­rostaloalueen ympärille pien­talo­ja ylem­mälle keskilu­okalle. Samoin Matinkylän staus on kohon­nut, kun siitä tuli Etelä-Espoon merkit­tävin keskus Ison ome­nan ja metron vuoksi.
  Yleiskaa­va-1990 työssä harkit­ti­in Kon­tu­lan takana ole­van Kivikon kaavoit­tamista ARA-ker­rostaloalueen vastapain­ok­si korkeata­soisek­si pien­taloalueek­si, mut­ta tätä ei hyväksytty.

  1. Myl­ly­purossa on tehty määräti­etoista työtä ja tuotet­tu 1960-luvun ARA-pain­ot­tei­den ker­rostaloalueen ympärille pien­talo­ja ylem­mälle keskilu­okalle. Samoin Matinkylän staus on kohon­nut, kun siitä tuli Etelä-Espoon merkit­tävin keskus Ison ome­nan ja metron vuoksi.

   Lisää lis­taan vielä Aurinko­lahti Vuosaa­res­sa. Mitä san­ot vas­taa täs­mälleen, mitä tarkoitin. Asun­topoli­ti­ikan keinoin sijain­nil­taan ja olo­suhteil­taan huonos­ta kaupungi­nosaan ei saa kun­nol­la sekoitet­tua asu­jaimis­toa, mut­ta paran­ta­mal­la kaupungi­nosaa siitä saadaan. Täy­den­nys­rak­en­t­a­mi­nen lisää jok­seenkin aina van­ho­jenkin asun­to­jen arvoa, kos­ka palve­lut paranevat ja nuukah­ta­neeseen kaupu­jngim­nosaan tulee elämää.

 8. Tuo totea­mus, että Helsingis­sä kan­nat­taa rak­en­taa vain hyvää, kuu­lostaa todel­la kival­ta, mut­ta olen viime aikoina miet­tinyt, että sil­lä saat­taa olla jotain inhot­tavia sivu­vaiku­tuk­sia. Olin tässä Japanis­sa hil­jat­tain ja luoti­ju­nal­la men­nessäni siinä oli asuin­talo­ja niin lähel­lä junarataa, että jos olisin avan­nut vau­nun ikku­nan ja lait­tanut käteni ulos, olisin voin­ut heit­tää yläfem­mat, jos joku talos­sa asu­vista olisi tehnyt saman. Jäin miet­timään, että nämä asun­not ovat toden­näköis­es­ti epä­mukavia asua, kos­ka luoti­ju­nat koli­se­vat kiskoil­la ohi vähän väliä, mut­ta toisaal­ta mikäli hin­nat määräy­tyvät markki­noil­la toimi­vasti niin sen pitäisi samal­la lail­la näkyä asun­to­jen hin­nois­sa ja siten mah­dol­lis­taa joillekin yksilöille / per­heille mah­dol­lisu­u­den tin­kiä asum­is­mukavu­ud­es­ta, mut­ta vas­taavasti säästää asumismenoissa.

  Pitäisikö mei­dän Suomes­sa ruve­ta tar­joa­maan tätä mah­dol­lisu­ut­ta entistä enem­män: sal­lia asun­to­jen rak­en­t­a­mi­nen niin, että se on jo valmi­ik­si selvää, että siinä tulee ole­maan halvem­pia asun­to­ja (enkä nyt tarkoi­ta mitään väli­aikaises­ti halpo­ja joillekin arvot­tu­ja HITAS-asun­to­ja) ja suh­tau­tua niihin ikään kuin väli­aikaisi­na lev­ähdy­s­paikkoina. Niihin voisi nuori muut­taa maal­ta etsimään pk-seudul­ta töitä, muut­taa yksiöstä / kak­sios­ta, kun on per­heen­lisäys­tä tulos­sa ja tulot leikkau­tu­vat samal­la het­kel­lä, kun tilan­tarve äkil­lis­es­ti kas­vaa. Niin kauan kuin pysty­isimme pitämään jatku­van liik­keen pääl­lä, jos­sa niistä taloista asun­non omis­ta­vat myyvät ne seu­raavalle halvem­paa asun­toa tarvit­se­valle tulota­son kehit­tyessä ural­la eten­e­misen tai vai­mon työl­listymisen myötä niin en tiedä ehtisikö siinä ongel­mat kasaan­tua. Jos tar­joaisimme ihmisille mah­dol­lisu­u­den miet­tiä, että asuako niin, että moot­tori­tien humi­na kuu­luu ja mak­saa kuus­sa 200 euroa vähem­män vuokraa / lainan­ly­hen­nys­tä, vai mak­saako se ylimääräi­nen ja naut­tia hil­jaisu­ud­es­ta, eikö jotkut val­it­sisi tätä ensim­mäistä vai­h­toe­htoa ja pitäisikö mei­dän se heille sallia?

  Luon­nol­lis­es­ti yksikään täm­möi­nen asun­to ei saisi olla ihmis­ten ter­vey­delle vaar­alli­nen ja onnis­tu­ak­seen jonkin­lainen remont­ti pitäisi tehdä asum­is­tuk­i­jär­jestelmään, kos­ka nyky­muo­dos­sa siinä talos­sa asum­i­nen olisi vähin­tään yhtä kallista kuin muual­lakin (todis­tu­saineis­tona voi käyt­tään nuorisosäätiön asun­toa Lah­den moot­tori­tien mutkas­sa). Näk­isin kuitenkin, että tämänkaltaiset halvem­mat asun­not saat­taisi­vat helpot­taa mon­en uraansa aloit­ta­van nuoren / per­heen­lisäys­tä miet­tivän nuoren tilan­net­ta, kun se optio säästää merkit­tävästi asumiskus­tan­nuk­sis­sa olisi ole­mas­sa ilman, että on pakko lähteä osta­maan autoa ja muut­ta­maan ihan per­ife­ri­aan, johon kyn­nys on merkit­tävästi korkeampi.

 9. Aihe on niin tärkeä, että en hiusha­lo tai viisas­tele toivoes­sani käsit­tei­den aukikir­joit­tamista, eli mitä täl­lä tarkoite­taan? “Sekoita­mme alus­sa miten tahansa, lop­putu­los on se, että hyvil­lä alueil­la asuu lop­ul­ta rikkai­ta ja huonoil­la köy­hiä. Huonon alueen erot­taa hyvästä toisaal­ta sijain­ti ja toisaal­ta kaupunkikuva.”

  Punavuoren ja Kallion sijain­ti (ymmär­ret­ti­in se kuin­ka hyvän­sä) ovat olleet muut­tumat­to­mia satakun­ta vuot­ta. Kumpaakaan ei uhkaa slum­mi­u­tu­mi­nen ja molem­pi­en aluei­den sta­tus on muut­tunut tai muut­tumas­sa huonos­ta hyväk­si. Oliko siis jo ammoin tähti­in kir­joitet­tu, että näin lopuk­si tulee käymään? 

  “Jos teemme ker­rostalo­val­taisen asuinalueen Lah­den­tien ja Kehä III:n risteyk­sen ramp­pi­en äärelle, siitä tulee köy­hien asuinalue…” Min­ul­la ei ole mitään käsi­tys­tä mis­sä kyseinen paik­ka on tai miltä siel­lä näyt­tää. Sijain­ti on kuitenkin selvä ja tuo koh­ta “ker­rostalo­val­tainen asuinalue” lie­nee sit­ten kaupunkikuva? 

  En itse asi­as­sa usko, että olisit väärässä tuon hypo­teet­tisen Ramp­pi­lan suh­teen. Mut­ta Punavuoren ja Kallion osalta ei tarvi­ta intu­itiopo­h­jaista tulk­in­taa olemat­tomista tutkimuk­sista vaan arvelisin, että tarkasteluke­hikos­sasi on “room for improve­ment”, kuten sanotaan. 

  Ehdot­tomasti kaikkea hyvää tarkoit­taen. Tätä asi­aa soisi pohdit­ta­van paljon nyky­istä enemmän.

  1. Punavuori ja Kallio ovat nousseet suo­sios­sa, kos­ka kehi­tys on suos­in­ut keskus­tas­sa asum­ista, kos­ka elämä ja palve­lut. Helsin­ki teki 1960-luvun lop­ul­la merkit­tävän päätök­sen, joka nos­ta kan­takaupungh­in tyule­vaa sta­tus­ta: hylkäsi autopain­ot­teisen liiken­nepoli­ti­ikan hylkäämäl­lä Smith Polvisen suun­nitel­man ja alkoi panos­taa voiamkkaasti joukkoli­iken­teeseen. Taloko­htaisen kok­siläm­mi­tyk­sen kor­vaami­nen kaukoläm­möl­lä vaikut­ti samaan suuntaan.
   Tämä aja­tus ei ole omani. Kir­jas­sa Tri­umpf of the city Edward Glaeser totyeaa tutkimuk­si­in­sa perustuen, että Yhdys­val­lois­sa autopain­ot­teis­ten kaupunkien kesku­s­tat ovat rän­sistyneet ja niis­sä asuu pien­i­t­u­loisia kun taas joukkoli­iken­nepåain­ot­teis­tan kaupunkien kesku­s­tat ovat men­estynei­den kansoittamia.

   1. …kysymys kos­ki käsit­tei­den sisältöä ja mallisi kykyä ennus­taa tule­vaisu­ut­ta. Mitkä koh­dat ovat sijain­tia ja mitkä kaupunkiku­vaa? Ja jos pysyt­täisi­in Helsingis­sä, niin ainakin minä pysyn parem­min kärryillä 🙂

    Kok­si­jut­tua en tien­nyt, var­masti kiva kaikin puolin tuo. Mut­ta kun kok­sia ei ole enää mis­sään, niin eihän se selitä alueko­htaisia kehityseroja?

    Elämästä & palveluista (sijain­tia vai kaupunkiku­vaa?): eikö näitä aiem­min, eli sil­loin kun Rööperi ja Kallio oli­vat epäkivo­ja, ollut ole­mas­sa samoil­la nurkil­la? Kaup­po­ja ja kapakoi­ta sijait­see idässä kanssa ja sin­nehän aina kontrastoidaan.

    Selit­tääkö Smith Polvi­nen ja joukkoli­ikenne ollenkaan Punavuor­ta? Siel­lähän on sama spåra ollut aina, metroa ei ole ei tule. Kallios­sa on metro, vaan idässäpä on kanssa. Jos jätetään metro pois, onko kan­takaupun­gin julki­nen liikenne olen­nais­es­ti tehos­tunut niistä ajoista, kun aluei­ta ei koet­tu hyviksi?

    Kysymys on sin­un mallisi kyvys­tä ennus­taa. Jos se osaa, se näki Kallion ja Punavuoren, näkee Ramp­pi­lan ja paljon muu­takin. Ja jos oikein käsitin, sen tärkeim­mät teele­hdet ovat sel­l­aisia jot­ka eivät liity ihmis­ten väri­in tai var­al­lisu­u­teen, jos koh­ta lop­ulli­nen todiste sen osaamis­es­ta on asukkaiden varallisuus?

    Eniten kiin­nos­taa tuo “Sekoita­mme alus­sa miten tahansa, lop­putu­los on se, että hyvil­lä alueil­la asuu lop­ul­ta rikkai­ta ja huonoil­la köy­hiä.” Vedän vielä ässän hihas­ta eli tuon Munkkiniemen. Kävin siel­lä ala-asteen ja poikase­na jo ihastelin alueen tun­nel­maa. Meri, pienker­rostalot, ei ihan cityssä — vaan itäpuolel­la on mon­ta aluet­ta jois­sa aivan samat jutut (+metro +enem­pi kos­ka Itäkeskuk­ses­sa puote­ja), mut­ta ei ole niiden kehi­tys saman laista ollut ollenkaan. 

    Toisin kuin aina ja kaik­ki, en puhu maa­han­muu­tos­ta (nyt mä puhuin maa­han­muu­tos­ta) sen takia, että mallis­sasi voidaan ottaa keitä vain ja pan­na ne asumaan johonkin Ramp­pi­laan, mut­ta lopuk­si siel­lä on vain köy­hiä kos­ka sijain­ti ja kaupunkikuva. 

    Ei nyt vieläkään vaku­u­ta tuo sin­un mallisi minua.

   2. Ker­ro min­ulle Kalle alue Itä-Helsingistä, jos­sa löy­tyy vas­tine Munkkiniemen puis­totielle ja semn kivijalkakaupoille?

   3. Osmo Soin­in­vaara:
    Ker­ro min­ulle Kalle alue Itä-Helsingistä, jos­sa löy­tyy vas­tine Munkkiniemen puis­totielle ja semn kivijalkakaupoille? 

    - Käpylä. Ei varsi­nais­es­ti “Itä-Helsinkiä” mut­ta saman ajan­jak­son aikaansaannos.

   4. Osmo Soin­in­vaara:
    Ker­ro min­ulle Kalle alue Itä-Helsingistä, jos­sa löy­tyy vas­tine Munkkiniemen puis­totielle ja semn kivijalkakaupoille?

    Las­ke­taanko Kulosaari Itä-Helsingiksi?

   5. Rahul Somani: Las­ke­taanko Kulosaari Itä-Helsingiksi?

    Las­ke­taan, mut­ta raken­nuskan­ta on huvilavoit­tois­ta­ja ja koko saarel­la on vain 1 ker­rosta­lo joka on raken­net­tu aikana jol­loin kau­pat oli kivi­jalas­sa eikä ostoskeskuksissa.

 10. Kun USA:n koulu­ja on tapana kat­soa pitkin nenän­vart­ta, kantsii ottaa huomioon, että PISA:n mukaan poikien oppimis­tu­lok­set ovat Suomes­sa vain aav­is­tuk­sen parem­mat. Lisäk­si koulun­sa lopet­tanei­den poikien luku­taidot­to­muus ei kai paljon eroa USA:n ja Suomen välil­lä (tosin tästä en löytänyt tarpeek­si äkkiä googlaa­mal­la ver­tailukelpoista dataa, mut­ta Suomes­sa joka kahdek­sas 15 vuo­tias poi­ka ei osaa kun­nol­la lukea, mikä ei kai kovin paljon voi poike­ta USA:n luvuista). Suomen koulun käsit­tämät­tömät ongel­mat tup­paa­vat jäämään tyt­tö­jen lois­ta­van men­estyk­sen varjoon.

  Any­ways, mik­si ihmeessä Suomes­sa ei näillä(kin) spek­seil­lä olisi koh­ta slum­me­ja ja Ruot­sia pahempi jen­gion­gel­ma sun muu­ta kivaa?

 11. Slum­me­ja ei Suomes­sa olekaan. Seg­re­gaa­tio­ta on ja tulee ole­maan. Hyvän rak­en­t­a­mi­nen ei tor­ju seg­re­gaa­tio­ta, tuskin edes paljon hidas­taa — seg­re­gaa­tio­han juon­tuu siitä, että ihmiset halu­a­vat asua kaltais­ten­sa lähel­lä. Vaik­ka alus­sa kaik­ki asuinalueet ovat infran osalta yhtä hyviä ja eri ihmis­ryh­mätkin ovat tasais­es­ti sekoit­tuneina, niin ajan oloon asuinalueet eriy­ty­i­sivät siten, että yhdel­lä asuinalueel­la asuu enem­män yhden­laisia ja toisel­la toisen­laisia. Ajureina toimi­vat ihmis­ten vapaus vali­ta asuin­paikkansa ja satunnaisvaihtelu.

  Ehkä seg­re­gaa­tio­ta ei edes pidä yrit­tää tor­jua. Se, että lah­jakkaille tar­jo­taan mah­dol­lisuuk­sia ja lah­jat­tomillekin on säälli­nen perälau­ta, on eri kysymys.

 12. Sekoita­mme, suun­nit­telemme, kannustamme, …
  Entäs ne asukkaat itse? Mis­sä he halu­a­vat asua? Yksikin suit­sut­ti somes­sa kuin­ka hienoa oli muut­taa takaisin “omien joukkoon” kotoisaan Itä-Helsinki­in. Sekoit­ta­mi­nen voi tul­la kalli­ik­si jos sekoitet­ta­vat eivät itse sekoitu mielellään.

 13. Nyt kuitenkin uusis­sa kaavois­sa on ymmärtääk­seni Helsin­gin kaupungilla ohjeis­tus hallinta­muo­to­jen jakau­tu­mis­es­ta, jon­ka mukaan vain alle puo­let ker­rosalas­ta voi koos­t­ua kovan rahan omis­tusasun­noista. Samaa jakau­maa nou­date­taan kaavoituk­ses­sa kaikil­la alueilla.
  Nyt kun esimerkik­si Laut­tasaa­res­sa ja sen kyl­jessä Koivusaa­res­sa kaavoite­taan varsin agres­si­ivis­es­ti kohtei­ta tuhan­sille uusille asukkaille, niin tämä hallinta­muo­tokysymys aiheut­taa aiheel­lis­es­ti huol­ta van­hois­sa asukkaissa. Tiedän monia Laut­tasaare­laisia, jot­ka kat­se­l­e­vat asun­toa Espoon Tapi­olan suun­nas­ta. Tapi­o­la­han on vih­doin heräämässä ruususen unes­ta ja taas kehit­tymässä korkeata­soisek­si kaupunginosaksi.

  1. Porkkala:

   Tapi­o­la­han on vih­doin heräämässä ruususen unes­ta ja taas kehit­tymässä korkeata­soisek­si kaupunginosaksi.

   Pitkään ne unet kestikin. On kyl­lä huikea­ta miten kaupungi­nosan kehi­tyk­sen voi pysäyt­tää, kun on vaan tarpeek­si vah­vatah­toisia jar­rut­ta­jia ja lop­putu­lok­se­na Tapi­o­la ehti rappeu­tua todel­la pitkään ennen kuin tah­to joko lien­tyi (tai toden­näköisem­min tarpeek­si moni näistä jar­rut­ta­jista siir­tyi ajas­ta seuraavaan).

 14. Riip­pumat­ta siitä, että kuin­ka hyvää raken­netaan, on joku alue silti suh­teel­lis­es­ti huonoin ja se ihan markki­navoimien takia vetää puoleen­sa niitä, joil­la ei ole mahik­sia halu­tu­im­mille alueille päästä.

  Suh­taudunkin aika epäillen väit­teeseen, että hyvää rak­en­ta­mal­la saataisi­in kaik­ki slum­mi­u­tu­mi­nen estettyä.

  Mut­ta onko se ”slum­mien” vält­te­ly edes tarkoituk­sen­mukaista? Jos vaan keski­tytään siihen, että sieltä pääsee pois niin halutes­saan ja että olot ovat muuten säädylliset.

 15. “Ain­oa toimi­va ratkaisu slum­mi­u­tu­mista vas­taan on se, ettei tehdä huono­ja aluei­ta lainkaan. Kaik­ista asuinalueista pitää tehdä omi­naisuuk­sil­taan sel­l­aisia, että niihin halu­taan eikä jouduta.”

  Tässä ole­tus lie­nee se, että alueen huo­nous riip­puu vain ja ain­oas­taan siel­lä ole­vien asun­to­jen fyy­sis­es­tä “hyvyy­destä”. Minus­ta siihen vaikut­taa muutkin asi­at, etenkin se, että alueet seg­re­goitu­vat hyvi­in ja huonoi­hin lumi­pal­loe­fek­tin vuok­si. Jos jos­sain alueel­la on “huono­ja asukkai­ta” (oleel­lis­es­ti sel­l­aisia, joil­la on sosi­aal­isia ongelmia), sieltä halu­a­vat pois kaik­ki kyn­nelle kykenevät ja jäl­jelle jäävät vain ne, joil­la ei ole varaa muut­taa pois, eli yleen­sä juuri ne “huonot asukkaat”. Toisaal­ta, jos jos­sain alueel­la on “hyviä asukkai­ta” (oleel­lis­es­ti ei-huono­ja, mut­ta jos­sain määrin myös sel­l­aisia, joiden lap­sil­la on hyvät koulu­tu­lok­set, jot­ka sit­ten vetävät koulu­jen keskiar­vo­ja ylöspäin ja sitä myötä houkut­tel­e­vat alueelle van­hempia, jot­ka halu­a­vat lap­silleen hyvän koulun. Aikuis­ten suh­teen saman­laisia uni­ver­saale­ja vetovoimia toi­sis­sa ihmi­sis­sä ei liene), niin sinne tunke­vat kaik­ki kyn­nelle kykenevät. 

  Näitä voimia vas­taan on hyvin vaikea tais­tel­la. Markki­nat tietenkin jos­sain määrin automaat­tis­es­ti hillit­sevät kehi­tys­tä siten, että huonoille alueille muut­taa ainakin väli­aikaises­ti “hyviä asukkai­ta”, joil­la ei ker­ta kaikki­aan ole varaa muut­taa hyville alueille. Tätä porukkaa var­masti ketut­taa se, jos hyviltä alueil­ta varataan osa asun­noista ihmisille, joil­la ei olisi siel­lä muuten varaa asua, kos­ka seu­rauk­se­na on se, että hyvien aluei­den muut asun­not tule­vat entistäkin kalliimmiksi. 

  Toinen kysymys on sit­ten se, että jos asun­not kaikkial­la pakol­la tehdään isoik­si ja kalleim­man päälle (eli ei raken­neta slum­me­ja), niin sit­ten seu­rauk­se­na on se, että yleis­es­ti raken­netaan vähem­män asun­to­ja, kos­ka hukataan neliöitä ja kallista rak­en­tamista sel­l­ais­ten asun­toi­hin, jot­ka eivät niitä oikeas­t­aan halu­aisi, eivätkä siten ole valmi­ita niistä mak­samaan, mikä johtaa siihen, että asun­to­ja ei saa kau­pak­si yhtä hel­posti, minkä vuok­si sit­ten raken­nus­fir­mat eivät ryhdy pro­jek­tei­hin samal­la innolla. 

  Jotenkin minus­ta tun­tuu siltä, että täl­lainen suun­nit­telu on tais­telua tuulimyl­lyjä vas­taan. Se, mitä kaupun­ki voi tehdä, on pitää huolen, että kaupun­gin osu­us asuinaluei­den houkut­tele­vu­ud­es­ta ei suosi jotain aluet­ta jonkun toisen kus­tan­nuk­sel­la (koulut ja ter­vey­den­hoito toimi­vat kaikkial­la) ja esim. että joukkoli­ikenne on toimi­vaa kaikil­la alueil­la, mut­ta sen päälle tun­tu­isi markki­noiden ohjauk­seen luot­ta­mi­nen kaikkein reiluim­mal­ta taval­ta ohja­ta sitä, mil­laisia asun­to­ja raken­netaan minnekin. 

  “Kun­nol­la teh­dyn tutkimuk­sen puuttues­sa vetoan Ruotsin esimerkki­in, joka varoit­taa minus­ta vah­vasti seg­re­gaa­tion vaaroista.”

  Mut­ta miten juuri ilman sitä kun­nol­la tehtyä tutkimus­ta voimme sanoa Ruotsin tilanteesta, että siel­lä mah­dol­lis­es­ti ole­vat ongel­mat eivät olisi ole­mas­sa, jos ihmiset, jot­ka niitä ongelmia aiheut­ta­vat, asu­isi­vat jos­sain muualla. 

  Jos Ruot­sis­sa olisi nou­datet­tu sin­un ohjet­ta ja ei olisi raken­net­tu halpo­ja asun­to­ja lainkaan, vaan kaik­ki asun­not oli­si­vat suuria ja niis­sä kaikissa käytet­täisi­in kalli­ita raken­nus­ratkaisu­ja, niin olisiko tilanne yhtään parem­pi? Kaiken jär­jen mukaan asun­to­ja olisi kokon­aisu­udessa raken­net­tu vähem­män, mikä taas tarkoit­taisi sitä, että osal­la ihmisiä ei olisi lainkaan asun­toa. Tai vai­h­teo­htois­es­ti kanssakun­nan voimavaro­ja olisi pumpat­tu enem­män asun­torak­en­tamiseen. Olisiko tämä paran­tanut heikoim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien tilan­net­ta edes siinä tapauk­ses­sa, että hei­dän asumisen­sa olisi mak­sanut ihan saman (eli se lisä­panos­tus olisi revit­ty parem­mas­sa ase­mas­sa olevil­ta)? Min­un on vaikea nähdä, että näin olisi. Ennem­minkin seu­rauk­se­na olisi ollut kovem­paa painet­ta leika­ta mui­ta verora­hoit­teisia palvelui­ta ja tulonsiirtoja. 

  Mitä jos sen sijaan käytet­täisi­in perus­tu­loa, jon­ka jokainen voisi käyt­tää sel­l­aiseen asumiseen, kuin itse halu­aa? Tarpeek­si suurel­la perus­tu­lol­la toden­näköis­es­ti saavutet­taisi­in halut­tu seg­re­gaa­tion vähen­e­m­i­nen, kun hyvää asuinaluet­ta arvosta­vat perus­tu­lo­laiset tin­ki­sivät muista menois­taan ja muut­taisi­vat hyville alueille. Erona näi­hin kaikki­in mui­hin kikkailui­hin (ARA, Hitas, kaupun­gin vuokra-asun­not, jne.) on se, että kyse ei olisi siitä, että ihmis­ten kan­nat­taisi aina ottaa asumiseen sidot­tu etu­isu­us vas­taan, kos­ka eivät jou­tu­isi tin­kimään mistään.

 16. Sosi­aaliset verkos­tot syn­tyvät parem­min samankaltais­ten välille.

  “Parem­min” ei “ain­oas­taan”. Pakkososi­aal­is­t­a­mi­nen muiden kanssa samal­la alueel­la asumisen vuok­si luo yhteyk­siä myös mui­hin tai ainakin tietoisuutta.

  Homogeenis­ten asuinalu­iden ongel­ma on se, että siel­lä asu­vat alka­vat kuvitel­la siel­lä val­lit­se­van tilanteen ole­van nor­mi. Huonoil­la alueil­la ei edes unek­si­ta parem­mas­ta eikä tiede­tä, miten se saavutet­taisi­in, eikä nähdä, miten oma toim­inta siihen voi vaikut­taa. Hyvil­lä alueil­la taas ei ymmär­retä, että voi olla ole­mas­sa huono-osaisia eikä ymmär­retä, miten on mah­dol­lista, että se ei ole itses­tä kiin­ni, ja jopa hyväo­saisu­u­den per­i­neet alka­vat kuvitel­la ansain­neen­sa sen. Nämä asen­teet taas juur­tu­vat erit­täin tehokkaasti juuri lap­si­in. Tämän vuok­si “hyvääkään” seg­re­gaa­tio­ta ei pitäisi har­ras­taa ja sik­si jopa miljoo­nia tien­aa­vat pitäisi saa­da pois sieltä poterois­taan — jot­ta ymmärtäisivät.

  1. anonyy­mi: Pakkososi­aal­is­t­a­mi­nen muiden kanssa samal­la alueel­la asumisen vuok­si luo yhteyk­siä myös mui­hin tai ainakin tietoisuutta. 

   Miten pakkososi­aal­i­s­tat, luopuisitko vapaud­es­ta vali­ta oma asuin­paikkansa? Vaik­ka pakkososi­aal­is­tamisel­la olisi hyviä puo­lia, ei kai ole selvää, että ne painaisi­vat enem­män kuin pakkososi­aal­is­tamisen haitat.

   1. Aika ajatel­la: Miten pakkososi­aal­i­s­tat, luopuisitko vapaud­es­ta vali­ta oma asuin­paikkansa? Vaik­ka pakkososi­aal­is­tamisel­la olisi hyviä puo­lia, ei kai ole selvää, että ne painaisi­vat enem­män kuin pakkososi­aal­is­tamisen haitat. 

    Ei se onnis­tu mil­lään taval­la, siinä olet oikeassa.

    Keskilu­okka­han se on joka pitää yhteiskun­taa yllä ja kaupun­git eläv­inä. Porhoil­la­han on aina varaa lähteä vaik­ka Bev­er­ly Hill­si­in asumaan mut­ta keskilu­ok­ka joutuu pohti­maan, että jos omat asuinalueet muut­tuvat epävi­ihty­isik­si, niin pitää joko uskoa että se on ohimenevää aj viihtyvyys para­nee, tai lähteä Nur­mi­järvi-tyyp­pisille paikakun­nille asumaan jol­loin hiil­i­jalan­jäl­ki kas­vaa autoilun pakol­lisu­u­den takia.

  2. anonyy­mi: Tämän vuok­si “hyvääkään” seg­re­gaa­tio­ta ei pitäisi har­ras­taa ja sik­si jopa miljoo­nia tien­aa­vat pitäisi saa­da pois sieltä poterois­taan – jot­ta ymmärtäisivät.

   Eli koko hom­man tarkoituk­se­na on ihmis­ten aivope­su tietyn­laiseen ajat­telu­un? Ylhäältä määritel­lään Oikeat Asen­teet ja ne sit­ten tao­taan ihmis­ten päähän, kävi mitä kävi. Jos kyse olisi puh­taasti infor­maa­tion jakamis­es­ta (esim. väit­teesi: ” Hyvil­lä alueil­la taas ei ymmär­retä, että voi olla ole­mas­sa huono-osaisia”) niin täl­laista voisi har­ras­taa huo­mat­tavasti pienem­mil­lä kus­tan­nuk­sil­la kuin se, että pakote­taan ihmisiä asumaan alueil­la, joille he eivät muuten vapaae­htois­es­ti asettuisi. 

   Itse olen toivonut näkeväni perus­teel­lista selvi­tys­tä köy­hyy­destä Suomes­sa. Miten paljon ja mis­tä “huono-osainen” ihmi­nen Suomes­sa saa rahaa ja mihin kulu­tuk­seen se menee. Itse olin opiskelu­aikana sitä alin­ta poh­jasakkaa, mihin Suomes­sa tulo­jen matalu­u­den suh­teen voi siihen aikaan joutua. Ehkä tämä oli sit­ten väärän­laista “huono-osaisu­ut­ta”, kun itseäni ei eri­tyis­es­ti häirin­nyt se, että jouduin asumaan alueel­la, johon rahani riit­tivät, eikä min­un naa­puri­i­ni pakol­la istutet­tu miljonäärejä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.