Kiista Hernesaaren helikopterikentästä tiivistyy

Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nas­sa on pöy­däl­lä Her­ne­saa­ren osay­leis­kaa­va. Sii­nä on kak­si kiis­ta­na­lais­ta koh­taa. Val­tion mie­les­tä Her­ne­saa­ri on Suo­mes­sa sove­liain paik­ka varas­toi­da vil­jaa. Lau­ta­kun­ta on täs­tä kai yksi­mie­li­ses­ti tois­ta mieltä.

Iso kiis­ta kos­kee Her­ne­saa­ren edus­tal­le kes­kel­le ulap­paa suun­ni­tel­lus­ta heli­kop­te­ri­ken­täs­tä. Sen on tar­koi­tus tar­jo­ta las­keu­tu­mis­paik­ka Tal­lin­naan mene­väl­le kop­te­ril­le. Pidän sekä paik­kaa että toteut­ta­mis­ta­paa jär­jet­tö­mä­nä. Heli­kop­te­ri­kent­tä kes­kel­lä mer­ta mak­si­moi äänen kul­keu­tu­mi­sen. Se on noin kau­ka­na saa­ren kär­jes­tä, kos­ka melun takia se ei voi olla lähem­pä­nä asu­tus­ta. Samas­ta syys­tä saa­ren kär­ki haas­kau­tuu tilaa vie­vän kau­pan suu­ryk­si­köl­le, jos­sa myy­dään vene­tar­vik­kei­ta. Aika arvok­kaal­la ton­til­la sekin toi­min­ta siis on.

Minus­ta tuon heli­kop­te­ri­ken­tän oikea paik­ka oli­si Kei­la­nie­mes­sä, jos­sa jo pie­ni kent­tä onkin. Kei­la­nie­mi on parem­min saa­vu­tet­ta­vis­sa kuin Her­ne­saa­ri ja vie­lä sekä met­roa­se­man että moot­to­ri­tien vie­res­sä. Jos meil­lä ei oli­si kun­ta­ra­jo­ja, kent­tä meni­si Kei­la­nie­meen aivan varmasti.

Kent­tää aja­va kokoo­mus ei täl­lä ker­taa ajat­te­le hyviä veron­mak­sa­jia, sil­lä tuol­lai­nen melu kyl­lä alen­taa asun­to­jen arvoa. Lisäk­si se hait­taa venei­lyä suo­si­tul­la reitillä.

Toteut­ta­mis­ta­pa on mie­les­tä­ni aivan päh­kä­hul­lu. Kent­tä teh­dään meren­täyt­tö­nä vie­mäl­lä tol­ku­ton mää­rä kiveä mereen. Täy­töil­lä teh­dään pit­kä pen­ger­tie, itse kent­tä ja vie­lä kei­no­ma­ta­lik­ko ken­tän ympä­ril­le pitä­mään veneet pois­sa.  Luu­li­si pont­to­ni­lai­tu­rin ole­van hal­vem­pi vaih­toeh­to ja kai ne veneet voi pitää pois­sa muu­ten­kin kuin keinomatalikolla.

Alun perin oli tar­koi­tus, että kysy­mys ken­täs­tä rat­kais­taan myö­hem­min rii­del­täes­sä ase­ma­kaa­vas­ta. Nyt vir­ka­mie­het ovat kui­ten­kin suun­ni­tel­leet, että aloit­ta­vat nuo täy­töt – tai siis pyy­tä­vät nii­hin luvat – pel­kän yleis­kaa­van poh­jal­ta. Kun täy­töt on teh­ty, pää­te­tään ase­ma­kaa­val­la enää, saa­ko ken­tän asfaltoida.

53 vastausta artikkeliin “Kiista Hernesaaren helikopterikentästä tiivistyy”

 1. Iso kiis­ta kos­kee Her­ne­saa­ren edus­tal­le kes­kel­le ulap­paa suun­ni­tel­lus­ta heli­kop­te­ri­ken­täs­tä. Sen on tar­koi­tus tar­jo­ta las­keu­tu­mis­paik­ka Tal­lin­naan mene­väl­le kop­te­ril­le. Pidän sekä paik­kaa, että toteut­ta­mis­ta­paa jär­jet­tö­mä­nä. Heli­kop­te­ri­kent­tä kes­kel­lä mer­ta mak­si­moi äänen kul­keu­tu­mi­sen. Se on noin kau­ka­na saa­ren kär­jes­tä, kos­ka melun takia se ei voi olla lähem­pä­nä asu­tus­ta. Samas­ta syys­tä saa­ren kär­ki haas­kau­tuu tilaa vie­vän kapan suu­ryk­si­köl­le, jos­sa myy­dään vene­tar­vik­kei­ta. Aika arvok­kaal­la ton­til­la sekin toi­min­ta siis on.

  Niin kuka sitä vene­tar­vi­ke­lii­ket­tä pyö­rit­tää? En nyt todel­la­kaan syy­tä mis­tään, mut­ta pis­tää sil­mään että:

  Cop­ter­li­nen suu­rim­mat omis­ta­jat osa­kean­nin jäl­keen: Len­to­pin­ta Oy 30,7%, Kari Ljung­berg 15,1%, Mar­tin Ber­ner 8,5 %, Kai Mäke­lä 8,2%, JSH Capi­tal 5,4%, CITo Inter­na­tio­nal 5,2%, Euro­tum Oy, 4,9%, Karis­ma Invest 4,8%, Hete­va Oy 3,9% ja Mat­ti Kor­pe­la 3,7%.

  Ja Len­to­pin­ta Oys­tä kerrotaan:

  Toi­mia­la: Venei­den ja venei­ly­tar­vik­kei­den vähit­täis­kaup­pa (TOL: 47642)

  http://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/lentopinta+oy/07087989

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Onko heli­kop­te­ri­ken­tän talou­del­li­ses­ta vai­kut­ta­vuu­des­ta Hel­sin­gil­le teh­ty jotain arvioita? 

  Jos kysees­sä oli­si kul­ta­kai­vos, luu­li­si Espoon ole­van kärp­pä­nä tar­joa­mas­sa tuo­ta Kei­la­nie­meä kisaan mukaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Ei kai heli­kop­te­ri­kent­tä kovin run­saas­ti lii­ken­net­tä gene­roi. Eli ei ole tar­vet­ta met­rol­le eikä moot­to­ri­tiel­le. Tak­sit riittänevät.

  Espoo voi raken­taa oman ken­tän jos halu­aa. Hel­sin­gis­sä Mal­min len­to­kent­tä ja Vuo­saa­ren sata­ma oli­si­vat melun ja tilan­käy­tön kan­nal­ta luon­te­via. Heli­kop­te­ri­kent­tä voi­si myös sääs­tää Mal­min hävitykseltä :-).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Tätä kan­nat­taa siis Kokoo­mus. Ket­kä kaik­ki muut? Voi­si pis­tää palau­tet­ta, kun on kun­ta­vaa­lit ja kaik­kea, aihees­ta mik­si en voi äänes­tää ketään, joka ajaa jotain näin tyhmää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Jos se on bis­nes­käyt­töön, sen var­maan pitää olla lähel­lä kes­kus­taa. Mut­ta eikö voi­si vain tode­ta, että sil­le nyt ei löy­dy sopi­vaa paik­kaa, ja jos Mal­mi ei kel­paa, niin sit­ten ei kel­paa. Ei tosi­aan vai­ku­ta kultakaivokselta.

  Tuos­sa Nokian kont­to­rin edes­sä se tosi­aan ei tuot­tai­si kau­heas­ti melua asun­toi­hin asti. Sii­nä on etäi­syys Län­si­väy­lään 50 metriä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. hup­sis: Kuu­los­taa kum­mal­li­sel­ta, mit­kä ovat argu­men­tit ken­tän puolesta ?

  Sii­hen että kau­pun­geis­sa ei ole len­to­kent­tiä on päi­vän­sel­vät syyt. Voi sitä kent­tää ase­tel­la muu­al­le­kin, mut­ta ihan yhtä ongel­mal­li­nen se on mil­lä tahan­sa muul­la­kin kes­kei­seil­lä sijain­nil­la. Las­keu­tu­mi­sa­lus­ta oli­si osin eri jut­tu, mut­ta se ei kelpaa

  Kop­te­roit­si­jal­le ei tie­ten­kin käy len­to­toi­min­nal­le varat­tu alue kehä­tei­den tuol­la puo­len, jota kuvaa­vas­ti kut­su­taan len­to­ken­täk­si, kos­ka he halua­vat kil­pai­lue­dun muu­hun len­to­toi­min­taan näh­den kes­kei­sel­lä sijain­nil­la. Ja perin­tei­tä kun­noit­taen kun yri­tys­toi­min­ta ja vie­lä­pä lii­ken­ne­sel­lai­nen vaa­tii efek­tii­vi­ses­ti kau­pun­kia mak­sa­maan kulun­sa, niin sekä byro­kra­tia että poliit­ti­nen koneis­to matelee.

  Tulee mie­leen vas­taa­vas­ti Vii­kin­ran­nan bus­siy­rit­tä­jä, joka on sitä miel­tä että sin­ne ei saa raken­taa asun­to­ja, kos­ka bus­si­lii­ke­toi­min­nan kan­nal­ta on hal­vem­paa että siir­toa­jot kes­kus­taan on lyhyi­tä. Eli bus­si­park­kik­sen pitää sijai­ta kes­kei­ses­ti. Saa­han sitä vaa­tia, enkä minä nyt vaa­ti­mis­ta pahek­su, mut­ta mik­si ihmees­sä pitää AINA suostua?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Heli­kop­te­ri­toi­min­ta mah­tui­si Mal­mil­le, kun pää­ra­ken­nus suo­jel­laan ja kii­to­ra­dat ote­taan asun­to­maak­si, mut­ta on kau­ka­na. Heli­kop­te­ri häviäi­si kantosiipialuksille. 

  Her­ne­saa­ren kär­ki­hän on lii­ken­teel­li­ses­ti pus­sin­pe­rä kes­kus­tan ruuh­kien ja lii­ken­ne­va­lo­jen taka­na. Kata­ja­no­kal­ta sin­ne ehkä vie­lä pää­si­si nopeam­min kuin Malmille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Mie­les­tä­ni ton­tin varaa­mi­nen venei­ly­liik­keel­le meren ran­nas­ta on perus­tel­tua. Tont­ti tulee tie­tys­ti luo­vut­taa kil­pai­lu­tuk­sell­la, eikä kaa­voit­taa ennal­ta mää­rä­tyl­le liik­keel­le. Vene­lii­ke Mal­mil­la oli­si suun­nil­leen sama kuin fil­la­ri­lii­ke saa­res­sa, jon­ne pää­see vain helikopterilla 🙂

  Heli­kop­te­ri­kent­tä Her­ne­saa­res­sa kuu­los­taa veron­mak­sa­jien röyh­kel­tä kuppaamiselta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Vil­le: Reit­tiop­paan mukaan Kata­ja­no­kal­ta 40 minuut­tia Her­ne­saa­ren kär­keen, Mal­min len­to­ken­täl­le 48 minuut­tia. Ei mie­les­tä­ni olen­nais­ta eroa. 

  Tak­sil­la 15/22 minuut­tia + odo­tus + ruuh­ka, joten kun ottaa huo­mioon heli­kop­te­ri­mat­kan odo­tuk­si­neen, koko­nais­mat­ka-ajas­sa Her­ne­saa­ren etu Mal­miin on aika pieni.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Menee­kö­hän täs­sä logiik­ka nyt niin, että kun Cop­ter­li­nel­la on nyt sii­nä heli­kop­te­ri­kent­tä, niin sel­lai­nen on olta­va sii­nä (lähis­töl­lä) myös tule­vai­suu­des­sa, oli naa­pu­ri­ton­teil­la mitä tahansa..ja kau­pun­ki kun ker­ran Her­nes­saar­ta on läh­te­nyt muut­ta­maan, niin kau­pun­ki saa myös mak­saa viulut..

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. Oli­si­han Hel­sin­gin­kin puo­lel­la, Koi­vusaa­ren kär­jes­sä, tilaa heli­kop­te­ri­ken­täl­le ja ken­ties myös vene­tar­vi­ke­kau­pal­le. Eivät vaan tai­tai­si laut­ta­saa­re­lai­set hur­ra­ta moiselle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Kes­kit­täi­si­vät vene­tar­vik­keet Laut­ta­saa­reen, johon voi vaik­ka veneil­lä Her­ne­saa­ren tule­vil­ta vene­pai­koil­ta. Onko­han taas tulos­sa täl­lai­nen kiris­tys, että kaup­pa ja työ­pai­kat menee Espoo­seen, jos kau­pun­ki ei anna raken­taa loo­ta­mar­ket­tia par­hoil­le pai­koil­le? Antaa men­nä ja Hel­sin­ki raken­ta­maan hou­kut­te­le­via asun­to­ja ran­noil­leen. Vil­ja­sii­lot mata­lak­si, syö­dään leivoksia. 

  Toi­vot­ta­vas­ti kau­pan suu­ryk­sik­kö ei toteu­tuk­sel­taan ole ihan tuol­lai­nen Verkkokauppa.comin tapai­nen hutai­su vää­rään paik­kaan. Aika koo­mi­sel­ta näyt­tää, kun naa­pu­ri­ta­lon kat­to­huo­neis­toon näkee suo­raan sisään näkö­ala­te­ras­sil­ta ja puo­les­taan kat­to­huo­neis­tos­ta ei näe var­maan­kaan mer­ta, vaan har­maan mas­sii­vi­sen sei­nän, vaik­ka ollaan lähes ran­nas­sa. No, aina­han voi ostaa jon­kun kes­kin­ker­tai­sen meri­mai­se­ma­tau­lun sei­näl­leen, kun live­ku­vaa akku­nas­ta ei suoda. 

  Voi­sin kuvi­tel­la että koko­sei­nän kor­kui­nen ikku­na suo­raan merel­le komeas­ta ker­ros­ta­los­ta oli­si hou­kut­te­le­vam­paa veron­mak­sa­jal­le ja talou­del­li­ses­ti jär­ke­väm­pää kau­pun­gil­le, kuin raken­taa riva­rei­ta ja muu­ta pik­kusä­lää Jät­kä­saa­ren­kin kär­keen. Meri kuo­hu­aa komeas­ti tuos­sa väli­kös­sä, mut­ta ei sitä ikku­nas­taan näe, jos ker­rok­sia on pari ja ran­nas­sa menee ihmis­vir­taa pol­ku­pyö­rien pääl­lä. Samas­ta syys­tä Her­ne­saa­ren tor­ni­ta­lo­jen madal­ta­mi­ses­sa ei ollut mitään järkeä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Heli­kop­te­ri­toi­min­ta mah­tui­si Mal­mil­le, kun pää­ra­ken­nus suo­jel­laan ja kii­to­ra­dat ote­taan asun­to­maak­si, mut­ta on kau­ka­na. Heli­kop­te­ri häviäi­si kantosiipialuksille. 

  Kesäl­lä var­maan, mut­tei tal­vel­la jäi­den aikaan — vai onko tal­vi­kau­den meri­lii­ken­ne nopeutunut?

  Tämä ei ollut kan­nan­ot­to Her­ne­saa­ren heli­kop­te­ri­ken­tän puo­les­ta, lii­an kallis.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. tpyy­luo­ma: Sii­hen että kau­pun­geis­sa ei ole len­to­kent­tiä on päi­vän­sel­vät syyt. 

  Poris­sa ja Lap­peen­ran­nas­sa on, vie­lä­pä kes­kel­lä kau­pun­kia. Onko tämä jär­ke­vää tilan­käyt­töä, on sit­ten ihan toi­nen jut­tu. Kum­pi­kaan len­to­kent­tä kun ei ole sii­tä vilk­kaim­mas­ta päästä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Heli­kop­te­ri­toi­min­ta mah­tui­si Mal­mil­le, mut­ta on kaukana. 

  Jos heli­kop­te­riyh­teys oikeas­ti on sel­lai­nen dynaa­mi­sen yri­tys­toi­min­nan veto­voi­ma­te­ki­jä kuin sen puo­les­ta­pu­hu­jat olet­ta­vat, kan­nat­taa Mal­mil­le kaa­voit­taa asun­to­jen lisäk­si pal­jon ensi­luok­kais­ta toimistotilaa. 

  Saa­daan vähi­tel­len lii­ke-elä­mä hajaan­tu­maan pois kes­kus­ta­kort­te­leis­ta. Samaan tapaan kuin met­ron tar­joa­mat pre­mium-lii­ken­neyh­tey­det ovat luo­neet kihi­se­vän busi­ness­kes­kit­ty­män itä­väy­län seuduille…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. Kop­te­roin­ti on niin kan­nat­ta­ma­ton­ta lii­ke­toi­min­taa, että sitä ei ole har­joit­ta­nut kuin yksi yri­tys, joka sekin on useam­paan ker­taan lopet­ta­nut toi­min­tan­sa talous­vai­keuk­sien vuoksi.

  Mitä sil­lä ken­täl­lä teh­dään jos (kun) Cop­ter­li­ne menee lopul­li­ses­ti nurin?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. Mik­si kop­te­rit eivät voi­si käyt­tää tota pää-len­toa­se­maa? En voi käsit­tää, mik­sei siel­tä kop­te­ri voi toi­mia, kun kai se pelas­tus­kop­te­ri niin tekee. Koh­ta­han sin­ne menee jopa juna. Nopeil­le paa­teil­le tulee lop­pu tal­vel­la ja aina voi hank­kia kop­te­rei­ta, jot­ka päi­hit­tä­vät nopeu­del­la var­mas­ti noi aluk­set. Miten muu­ten olis San­ta­ha­mi­na? Kai sen vois SA:n kans­sa sopia??

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. Kyl­lä ken­til­le pää­see autoilla/taksilla jne. Mei­naan, jos se ei ollut sel­vä tohtoriXX:lle. Ja aina­han kait voi raken­nut­taa kotinsa/työpaikkansa katol­le kop­te­rin laskeutumis/nousemispaikan, mikä­li muu liik­ku­mi­nen on niin vaikeata,

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. Mar­ko Hami­lo: …Tuos­sa Nokian kont­to­rin edes­sä se tosi­aan ei tuot­tai­si kau­heas­ti melua asun­toi­hin asti…

  Sii­nä Nokian edes­sä, pyö­rä­tien vie­res­sä on jo yksi kent­tä. On ihan hyvä, että kent­tiä on riit­tä­väs­ti ja paik­ka on nyt jär­ke­väs­ti valit­tu. Sin­ne pää­see hel­pos­ti kes­kus­tas­ta tak­sil­la ja tule­vai­suu­des­sa jopa spå­ral­la. Eikä se lii­ken­ne todel­li­suu­des­sa ole niin tihe­ää, että se hait­tai­si, vaik­ka sii­nä vie­res­sä oli­si asuin­ta­lo­ja. Jos kau­pun­gin äänet eivät kii­nos­ta, niin muut­ta­kaa nurmijärvelle. 😉

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 20. Ja unel­ma­na­han on rau­ta­tie­tun­ne­li Tal­lin­naan ja sitä kaut­ta eteen­päin. Aika outo tont­ti jää kop­te­ri­ken­tän muis­tok­si kun tuo kis­ko­yh­teys toteu­tuu. Kokoo­muk­se­lai­sen jär­ke­vöin­nin muis­to­pat­sas sit­ten jos­kus sinne.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 21. Käsit­tääk­se­ni heli­por­tin eli heli­kop­te­ri­ken­tän rakennt­tai­si Fina­via eli enti­ne­nil­mai­lu­lai­tos, joka on val­tion koko­naan omis­ta­ma yhtiö. Tus­kin tämän pul­jun tar­vit­see kun­ta­ra­jo­ja aja­tel­la, ja sen puo­les­ta ken­tän — jos sil­le on todel­lis­ta tar­vet­ta — voi­si sijoit­taa myös Espoon puolelle.

  Ruo­tis­sa on kak­si heli­por­tia, Nor­jas­sa yksi. Mut­ta onhan mei­lä oiva kehit­ty­nyt esi­ku­va: Afga­nis­tan ja sen 11 helikopetrienttää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 22. Sil­loin kuin Cop­ter­li­ne vii­mek­si len­si niin eikö sen las­keu­tu­mis­paik­ka sijain­nut Lin­na­hal­lin edes­sä, eli käy­tän­nös­sä his­to­rial­li­sen van­han kau­pun­gin kupees­sa. En ole kuul­lut että kukaan tal­lin­na­lai­nen oli­si valit­ta­nut lentomelusta.

  Hel­sin­gis­sä vas­taa­va hyvä paik­ka heli­kop­te­ri­ken­täl­le voi­si olla esi­mer­kik­si Kata­ja­no­kan kärki.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 23. Aja­tus on tie­tys­ti, että täs­sä yhtey­des­sä vene­lii­ke voi myös myy­dä ran­nat yksi­tyi­sek­si pien­ve­ne­sa­ta­mak­si. Vene­pai­koil­le on niin kova kysyn­tä, että niis­tä saa saman hin­nan kuin Ode on las­ke­nut kes­kus­tan auto­pai­koil­le. Kop­te­ri­toi­min­ta on tois­si­jais­ta ja sil­lä vain vie­dään tätä kein­osaar­ta eteenpäin.

  Tämä kaa­vaeh­do­tus on ehdot­to­mas­ti kaadettava.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 24. tpyy­luo­ma: Sii­hen että kau­pun­geis­sa ei ole len­to­kent­tiä on päi­vän­sel­vät syyt… 

  Ai jaa. Sit­ten esi­meer­kik­si bri­tit lait­toi­vat ihan tur­haan kort­te­li kau­pal­la kes­kus­taa nurin raken­taes­saan uuden len­to­ken­tän Lon­too­seen. 😉 Heil­lä on nyt toi­nen­kin pro­jek­ti, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on lisä­tä len­to­kent­tä­ka­pa­si­teet­tia lähel­lä keskustaa.

  Mal­mi on hyväl­lä pai­kal­la ja kun len­to­lii­ken­ne lisään­tyy tätä vauh­tia, niin ennem­min tai myö­hem­min Mal­mia ale­taan havi­tel­la taas reit­ti­kii­ken­teen ken­täk­si. Lyhyil­le rei­teil­le, esi­mer­kik­si Pie­ta­riin ja Balt­ti­aan se sopii ihan hyvin. Tont­ti­maas­ta Hel­sin­gis­sä ei tun­ne­tus­ti ole pulaa.

  Mal­min heik­kous on rai­de­lii­ken­teen puu­te. Nyky­ai­kai­sel­le len­toa­se­mal­le tulee olla rai­deyh­teys. Nyt kun se vih­doin saa­daan Hel­sin­ki — Van­taal­le, ollaan askel eteen­päin. Mui­ta len­toa­se­mia, joil­le on mah­dol­lis­ta raken­taa rai­deyh­teys, ei ole mon­taa Suo­mes­sa. Mal­mil­le voi raken­taa spå­ra­lin­jan, kun­han Itä-Hel­sin­kiä on tii­vis­tet­ty roi­mas­ti. Tur­ku ja ehkä Lap­peen­ran­ta ovat Ete­lä-Suo­mes­sa sel­lai­sia kent­tiä, jot­ka var­mas­ti jos­sain vai­hees­sa lii­te­tään raideliikenteeseen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 25. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  olen juu­ri Tege­lin ken­täl­lä Ber­lii­nis­sä. Tämä on tar­koi­tus siir­tää hel­ve­tin kuuseen… 

  Tuo oli tar­koi­tus siir­tää jo ajat sit­ten, mut­ta kaik­ki ei onnis­tu sak­sa­lai­sil­ta­kaan aika­tau­lus­sa. 🙂 Ihmet­te­len logiik­kaa, mil­lä ber­lii­ni­läi­set teki­vät pää­tök­sen­sä, kos­ka se poik­ke­aa täy­sin esi­mer­kik­si brit­tien logiikasta.

  Yksi mah­dol­li­nen syy on sak­sa­lais­ten aja­tus syöt­tö­lii­ken­teen siir­ty­mi­ses­tä koko­naan rai­teil­le. Suo­mes­ta ei rai­teil­la pää­se kuin itään. Eläm­me Euroo­pas­ta kat­soen saa­rel­la, kuten bri­tit­kin. Eli meil­le sopii parem­min tuo brit­tien logiik­ka täs­sä tapauk­ses­sa. Jos Suo­mi oli­si kiin­ni Kes­ki-Euroo­pan suur­no­peus­ju­na­ver­kos­sa paris­ta koh­das­ta (Viro, Ruot­si), niin tilan­ne tääl­lä oli­si toinen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Ber­lii­nis­sä suun­ni­tel­tiin myös Ber­lii­nin len­to­ken­tän raken­ta­mis­tap­Ber­lii­nin ja Ham­pu­rin puo­li­vä­liin niin, että se oli­si luo­ti­ju­nayh­tey­den avul­la huo­leh­ti­nut molem­pien len­to­lii­ken­tees­tä, mut­ta luo­ti­ju­naa ei saa­tu kos­kaan aikai­sek­si ja täs­tä luo­vut­tiin. Oli tar­koi­tus lait­taa se myös kaem­mak­si Berii­ni ete­lä­puo­lel­le. Vaik­ka mat­ka oli­si kilo­met­rei­nä ollut puol­ta pidem­pi, ajal­li­ses­ti se oli­si olla yhtä pit­kä, kos­ka junayh­teys täl­le ken­täl­le oli parempi

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 26. tpyy­luo­ma: Sii­hen että kau­pun­geis­sa ei ole len­to­kent­tiä on päi­vän­sel­vät syyt. Voi sitä kent­tää ase­tel­la muu­al­le­kin, mut­ta ihan yhtä ongel­mal­li­nen se on mil­lä tahan­sa muul­la­kin kes­kei­seil­lä sijain­nil­la. Las­keu­tu­mi­sa­lus­ta oli­si osin eri jut­tu, mut­ta se ei kelpaa

  Kop­te­roit­si­jal­le ei tie­ten­kin käy len­to­toi­min­nal­le varat­tu alue kehä­tei­den tuol­la puo­len, jota kuvaa­vas­ti kut­su­taan len­to­ken­täk­si, kos­ka he halua­vat kil­pai­lue­dun muu­hun len­to­toi­min­taan näh­den kes­kei­sel­lä sijain­nil­la. Ja perin­tei­tä kun­noit­taen kun yri­tys­toi­min­ta ja vie­lä­pä lii­ken­ne­sel­lai­nen vaa­tii efek­tii­vi­ses­ti kau­pun­kia mak­sa­maan kulun­sa, niin sekä byro­kra­tia että poliit­ti­nen koneis­to matelee.

  Tulee mie­leen vas­taa­vas­ti Vii­kin­ran­nan bus­siy­rit­tä­jä, joka on sitä miel­tä että sin­ne ei saa raken­taa asun­to­ja, kos­ka bus­si­lii­ke­toi­min­nan kan­nal­ta on hal­vem­paa että siir­toa­jot kes­kus­taan on lyhyi­tä. Eli bus­si­park­kik­sen pitää sijai­ta kes­kei­ses­ti. Saa­han sitä vaa­tia, enkä minä nyt vaa­ti­mis­ta pahek­su, mut­ta mik­si ihmees­sä pitää AINA suostua?

  Vas­ta­si­ko tämä nyt mie­les­tä­si kysy­myk­see­ni, jon­ka vie­lä lia­na­sit vas­tauk­see­si? En tun­ne hel­sin­gin asioi­ta eri­tyi­ses­ti, joten kysy­mys oli ihan aito ja tar­jo­si mah­dol­li­suu­den osoit­taa omien argu­ment­tien­ne päte­vyy­den, mut­ta ei väkisin.

  Viha­mie­li­syy­te­si eri­näi­siä yrit­tä­jiä koh­taan tuli kyl­lä selväksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 27. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  olen juu­ri Tege­lin ken­täl­lä Ber­lii­nis­sä. Tämä on tar­koi­tus siir­tää hel­ve­tin kuuseen, kos­ka se tuot­taa koh­tuu­ton­ta hai­taa yli sadal­le tuhan­nel­le berliiniläiselle. 

  Koh­tuut­to­muus on näem­mä suh­teel­li­nen käsi­te. Kyl­lä se samal­la tuot­taa myös aika oleel­lis­ta pal­ve­lua ehkä jopa useam­mal­le berliiniläiselle.

  Hel­ve­tin kuuseen? Ks.
  http://goo.gl/maps/tlECq

  Schö­ne­feld on jon­kin ver­ran kau­em­pa­na Ber­lii­nin kes­kus­tas­ta kuin Tegel, mut­ta jos tuo on hel­ve­tin kuusi, niin hel­ve­tin viis­tois­ta­kin on vie­lä ihan taajamaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Tegel on kes­kel­lä asu­tus­ta, talo­ja on mel­kein kii­to­ra­taan kiin­ni myös sen pää­dys­sä. Se vas­taa siis sitä, että Mal­min kent­tä otet­tai­siin reit­ti­lii­ken­teen käyt­töön. Täl­lai­nen kaa­voi­tus­vir­he on teh­ty, kos­ka Län­si-Ber­lii­nis­sä oli pulaa maas­ta. Itä-Ber­lii­nin Schö­ne­fel­din vie­reen ei ollut saman­lais­ta pak­ko raken­taa kerrostaloja.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 28. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  olen juu­ri Tege­lin ken­täl­lä Ber­lii­nis­sä. Tämä on tar­koi­tus siir­tää hel­ve­tin kuuseen, kos­ka se tuot­taa koh­tuu­ton­ta hai­taa yli sadal­le tuhan­nel­le berliiniläiselle.

  Käsit­tääk­se­ni Ber­lii­nin len­to­kenmt­tä, Tegel, Tem­pel­hof ja Schö­ne­feld on takoi­tus liit­tää yhdek­si Schön­feld­tin ken­täk­si. Se piti ava­ta lii­ken­teel­le jo vui­si sit­ten, ja hank­keen vii­väs­ty­mi­nen on Liit­to­ta­sa­val­lan iso­ja skandaaleja.

  Scö­ne­feld on 118 km Berl­li­nin kek­sus­tas­ta eli liki­mä­rin tyhä kau­ak­na kuin hel­sin­gin Seu­tu­lan len­to­kent­tä. En puhuiis hel­ve­tin kuusesta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 29. Her­ne­saa­reen kaa­voi­te­tuis­ta kort­te­leis­ta (pois­lu­kien siis lii­ken­nea­lu­eet, puis­tot ja vesiai­heet) kar­keas­ti kol­mas­osa on asuin­käyt­töön ja kol­mas­osa ris­tei­li­jä­sa­ta­man käyt­töön. Heli­kop­te­ri­ken­täl­le on annet­tu n. 7%, sen melu­pus­ku­ri­na ole­val­le telak­ka/­ve­ne­tar­vi­ke­kaup­pa/tms-alu­eel­le 14%, työ­paik­ka-alueil­le 8%, jul­ki­sil­le pal­ve­luil­le 4%.
  Jos heli­kop­te­ri­ken­täs­tä luo­vut­tai­siin, voi­tai­siin asun­to­ja raken­taa 60% enem­män (ja ker­rok­sia voi­si lisä­tä, jol­loin saa­tai­siin ker­ro­sa­laa vie­lä enemmän).
  …Ris­tei­li­jä­sa­ta­mal­le uhra­taan myös var­sin pal­jon pin­ta-alaa, ilmei­ses­ti se on pal­jon parem­pi bis­nes kau­pun­gil­le kuin asun­to­jen rakentaminen 😉

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 30. Hup­sis:

  tpyy­luo­ma: Sii­hen että kau­pun­geis­sa ei ole len­to­kent­tiä on päi­vän­sel­vät syyt. Voi sitä kent­tää ase­tel­la muu­al­le­kin, mut­ta ihan yhtä ongel­mal­li­nen se on mil­lä tahan­sa muul­la­kin kes­kei­seil­lä sijain­nil­la. Las­keu­tu­mi­sa­lus­ta oli­si osin eri jut­tu, mut­ta se ei kelpaa
  Kop­te­roit­si­jal­le ei tie­ten­kin käy len­to­toi­min­nal­le varat­tu alue kehä­tei­den tuol­la puo­len, jota kuvaa­vas­ti kut­su­taan len­to­ken­täk­si, kos­ka he halua­vat kil­pai­lue­dun muu­hun len­to­toi­min­taan näh­den kes­kei­sel­lä sijain­nil­la. Ja perin­tei­tä kun­noit­taen kun yri­tys­toi­min­ta ja vie­lä­pä lii­ken­ne­sel­lai­nen vaa­tii efek­tii­vi­ses­ti kau­pun­kia mak­sa­maan kulun­sa, niin sekä byro­kra­tia että poliit­ti­nen koneis­to matelee.
  Tulee mie­leen vas­taa­vas­ti Vii­kin­ran­nan bus­siy­rit­tä­jä, joka on sitä miel­tä että sin­ne ei saa raken­taa asun­to­ja, kos­ka bus­si­lii­ke­toi­min­nan kan­nal­ta on hal­vem­paa että siir­toa­jot kes­kus­taan on lyhyi­tä. Eli bus­si­park­kik­sen pitää sijai­ta kes­kei­ses­ti. Saa­han sitä vaa­tia, enkä minä nyt vaa­ti­mis­ta pahek­su, mut­ta mik­si ihmees­sä pitää AINA suostua? 

  Vas­ta­si­ko tämä nyt mie­les­tä­si kysy­myk­see­ni, jon­ka vie­lä lia­na­sit vas­tauk­see­si? En tun­ne hel­sin­gin asioi­ta eri­tyi­ses­ti, joten kysy­mys oli ihan aito ja tar­jo­si mah­dol­li­suu­den osoit­taa omien argu­ment­tien­ne päte­vyy­den, mut­ta ei väkisin.
  Viha­mie­li­syy­te­si eri­näi­siä yrit­tä­jiä koh­taan tuli kyl­lä selväksi. 

  Niin se argu­ment­ti siis sikä­li kun sen ymmär­rän on että kop­te­ri­lii­ken­ne vaa­tii kan­nat­taak­seen ken­tän suht kes­kel­lä kaupunkia.

  Ja älä nyt viit­si yri­tys­vi­ha­mie­li­syy­des­tä, jos kop­te­ri­toi­min­nal­le vara­taan tuol­lai­nen kent­tä, ja kop­te­riy­rit­tä­jä ei edes mak­sa sen suo­ria raken­nus­kus­tan­nuk­sia puhu­mat­ta­kaan välil­lis­tä hukat­tu­na maa­na ja melu­hait­toi­na, niin tuo on efek­tii­vi­ses­ti sub­ven­tio. Eikä tuo ole koko­lail­la viha­mie­lis­tä ko. yri­tyk­sen kil­pai­li­joi­ta kohtaan?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 31. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tegel on kes­kel­lä asu­tus­ta, talo­ja on mel­kein kii­to­ra­taan kiin­ni myös sen pää­dys­sä. Se vas­taa siis sitä, että Mal­min kent­tä otet­tai­siin reit­ti­lii­ken­teen käyttöön. 

  Hmm… Kun etäi­syyk­siä kat­soo, se kyl­lä vas­taa enem­män­kin sitä, että meil­lä oli­si Käpy­läs­sä len­to­kent­tä, joka pää­tet­täi­siin siir­tää Mal­mil­le ja laa­jen­taa Mal­mia. Ottaen vie­lä huo­mioon, kuin­ka pal­jon enem­män Ber­lii­nis­sä asuu ihmisiä.

  Hel­sin­gis­sä tie­tys­ti on ongel­ma, ettei ole osat­tu raken­taa tii­vis­tä. Jos osat­tai­siin, maa­seu­tu edel­leen­kin alkai­si Mal­min etäi­syy­del­tä, ja tilaa laa­jen­tua sin­ne maa­seu­dul­le oli­si kai­kis­sa muis­sa koh­dis­sa tuo­ta 50 km pit­kää ympy­rän kehää. Mal­min ken­tän sul­ke­mi­nen on sekin siis vain yksi auto­kaa­voi­tuk­sen uhreja.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 32. Mark­ku af Heur­lin:
  Käsit­tääk­se­ni heli­por­tin eli heli­kop­te­ri­ken­tän rakennt­tai­si Fina­via eli enti­nen ilmai­lu­lai­tos, joka on val­tion koko­naan omis­ta­ma yhtiö. 

  Ei mis­sään näin sano­ta. Mel­ko var­mas­ti Fina­vi­aa ei koko kent­tä kiin­nos­ta pät­kää­kään. Suo­meen saa myös raken­taa yksi­tyi­siä len­to- tai heli­kop­te­ri­kent­tiä. Kau­pal­li­ses­sa lii­ken­tees­sä täl­lai­sia ovat jo Mik­ke­lin ja Sei­nä­joen kentät.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 33. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Hupsis
  Kum­pi sinus­ta pitää vie­dä kym­me­nen kilo­met­riä kau­em­mas kai­kes­ta, jos joku pitää vie­dää. Vii­si­sa­taa asun­toa vai bus­si­va­rik­ko, jotä käyt­tää muu­ta­ma­kym­men­tä bussia?

  Bus­sit jos halu­taam asuntoja?

  On tämä nyt vai­ke­aa, en minä kan­na­ta heli­kop­te­ri­kent­tää, halusin vain kysyä mit­kä ovat argu­men­tit sen puo­les­ta, kos­ka en nii­tä tunne.

  Ilmei­ses­ti täl­lai­nen objek­tii­vi­nen suh­tau­tu­mi­nen on poliit­ti­ses­ti suun­tau­tu­neil­le kovin vaikeata.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Hup­sis,
   Kom­ment­ti­ni liit­tyi vas­tauk­see­si Tpyy­luo­mal­le, jos­sa syy­tit hän­tä yri­tys­vi­ha­mie­syy­des­tä hänen halui­tes­saan hää­tää bus­si­va­ri­kon asun­to­jen tiel­tä. Ehkä ymmär­sin kir­joi­tuk­se­si väärin.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 34. Tur­ha tätä on syn­kis­tel­lä. Kent­tä­hän mak­saa eri­ta­so­liit­ty­män ver­ran eli käy­tän­nös­sä ei mitään.

  Sit­ten kun kop­te­ri­lii­ken­ne aika­naan siir­tyy muu­al­le tai lop­puu, voi­daan kent­tä muut­taa her­ne­saa­re­lais­ten olo­huo­neek­si nimeä­mäl­lä se Yri­tys­myön­tei­sen Kun­nal­lis­po­li­tii­kan Aukioksi. 

  Tori koris­tel­laan kokoo­mus­lais­ten kun­nal­lis­pamp­pu­jen näköis­pat­sail­la. Kun aukion beto­niin vie­lä kai­ver­re­taan jokai­sen hel­sin­ki­läi­sen veron­mak­sa­jan nimi­kir­jai­met, saam­me kaik­ki äyreil­lem­me vastinetta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 35. Olis­ko­han nyt niin, että todel­li­nen syy ken­tän raken­ta­mi­sel­le on tar­ve saa­da met­ro­tun­ne­lis­ta ja Hel­sin­gin Ener­gian kau­ko­kyl­mä­va­ras­tois­ta kai­vet­tu lou­he sijoi­tet­tua jon­ne­kin. Tähän viit­tai­si tuo todel­la­kin aivan älyt­tö­mäl­tä kuu­los­ta­va mata­lik­ko ken­tän ympä­ril­lä estä­mäs­sä veneilyä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 36. Hup­sis, tää läh­ti vää­räl­lä jalal­la liik­keel­le, ja se tai­taa olla mun vika: Huo­maan eta­bloi­tu­nee­ni, ei Hel­sin­gis­sä ole lähes­kään aina tapa­na sen syväl­li­sem­min perus­teel­la kaa­vo­ja, ja mä olen tähän jo tot­tu­nut. Siel­lä nyt vaan on ollut kop­te­ri­kent­tä ja sinän­sä hyvää tar­koit­ta­va kaa­voit­ta­ja piir­tää uuden tilal­le. Oikeas­taan ainoa sen kum­mem­pi perus­te­lu mitä on esi­tet­ty sijain­nil­le kan­ta­kau­pun­gin ran­nal­la on että se on kop­te­ri­lii­ken­teel­le käte­vä. Ei täs­tä ole myös­kään käy­ty jul­kis­ta poliit­tis­ta debatia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 37. Elmo Allén: Hel­sin­gis­sä tie­tys­ti on ongel­ma, ettei ole osat­tu raken­taa tii­vis­tä. Jos osat­tai­siin, maa­seu­tu edel­leen­kin alkai­si Mal­min etäi­syy­del­tä, ja tilaa laa­jen­tua sin­ne maa­seu­dul­le oli­si kai­kis­sa muis­sa koh­dis­sa tuo­ta 50 km pit­kää ympy­rän kehää. Mal­min ken­tän sul­ke­mi­nen on sekin siis vain yksi auto­kaa­voi­tuk­sen uhreja.

  Ei se ole Hel­sin­gin ongel­ma, se on Suo­men ongel­ma. Ver­taa kau­pun­kia­luet­ta, jos­sa on sama mää­rä asuk­kai­ta, eri Poh­jois­mais­sa. Kai­kis­sa muis­sa asu­tus on kes­kit­ty­nyt vesis­tö­jen var­rel­le (ok, Nor­jas­sa täl­le on omat syyn­sä) ja kau­pun­ki- tai kylä­kes­kus­ten ympä­ril­le. Vain Suo­mes­sa on raken­net­tu kuin hau­li­kol­la ampuen — kos­ka vain tääl­lä vapaa raken­ta­mi­nen haja-asu­tusa­lueil­la on sallittu.
  Kau­pun­kia­luei­den haja­nai­suu­del­le on sit­ten vie­lä omat maa­no­mis­tuk­sel­lis-poliit­ti­set yms. syynsä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 38. OS

  Minus­ta tuon heli­kop­te­ri­ken­tän oikea paik­ka oli­si Kei­la­nie­mes­sä, jos­sa jo pie­ni kent­tä onkin. Kei­la­nie­mi on parem­min saa­vu­tet­ta­vis­sa kuin Her­ne­saa­ri ja vie­lä sekä met­roa­se­man että moot­to­ri­tien vie­res­sä. Jos meil­lä ei oli­si kun­ta­ra­jo­ja, kent­tä meni­si Kei­la­nie­meen aivan varmasti.”

  Niin minus­ta­kin, tai sit­ten Koi­vusaa­res­sa. Ovat­ko Hel­sig­nin ja Espoon päät­tä­jein suh­teet niin kau­nai­set, että pää­kau­pun­ki­seu­dun yhteis­tä heli­kop­te­ri­kent­tä ei voi sijoit­taa Espoon alu­eel­le? — Tapio­la­lai­sil­la tosin voi olla ne samat hyvät perus­te­lut heli­kop­te­ri­kent­tää vas­taan kuin Her­ne­saa­ren asuk­kail­la. En ota kantaa.

  Osay­leis­kaa­va mah­dol­lis­tai­si heli­kop­te­ri­ken­tän raken­tam­sien Her­ne­saa­ren kär­keen, mut­ta vas­ta raken­nus­kaa­vas­sa silel voi­da­na antaa lupa. Sekään ei vie­lä vel­voi­ta kau­pun­kia tai ketäänm uuta­kaan ken­tää raken­ta­maan. — Kau­pun­gin vir­ka­mie­het eivät voi ryh­tyä mera­luet­ta täyt­tä­mään ennen­kuin bud­je­tis­sa osoi­te­taan sii­ehn varat. Vai onko heil­lä ken­ties avoin piik­ki käy­tet­tä­vis­sään? Min­kä lisäk­si moi­ne hom­ma tai­ta­nee vaa­tia ympä­ris­tö­lu­van asian­mu­kai­si­ne käsittelyineen.

  Sinän­sä kent­tä ei vie niin pal­jon raken­nusa­laa kuin on esi­tet­ty, kos­ka tuu­li­se­na täyt­tö­maa­na kär­ki oli­si aika huo­no asui­na­lue. Vaik­ka kyl­lä moni oli­si meri­nä­kö­alas­ta val­mis kär­si­mään vilua ja nälkää.

  Eilen teh­tiin pää­tös, että alu­ees­ta teh­dään eril­li­nen ertyis­sel­vi­ty­sa­lue. Ehkä koko­nai­suus alkaa sit­ten parem­Min hah­mot­tua ja tulee aikaa sel­vit­tää min­ne heli­kop­te­ri­lii­ken­ne­kent­tä pitää sijoit­taa, jos sel­lais­ta todel­la tar­vi­taan. Tar­ve on lii­ke­mat­ka- ja polt­ta­ri­lii­ken­ne Tal­lin­naan. Pie­ta­ri on 300 km pääs­sä lin­nun­tie­tä, joten en usko kovin suur­ta kan­sain­vael­lus­ta sin­ne kop­te­ril­la muo­dos­tu­van. Len­to kes­tä­si tosin vain tun­nin, mut­ta se oli­si tyy­ris­tä lystiä. 

  Lon­toon helik­pe­rit­kent­tä tun­tuu aika kevyes­ti teh­dyl­tä lai­tok­sel­ta, veden pääl­lä pila­rei­den varas­sa . kts http://en.wikipedia.org/wiki/London_Heliport

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 39. Hel­sin­gin seu­dul­la on yksi vapaal­la aika­tau­lul­la pal­ve­le­va kevyen lii­ken­teen kan­sain­vä­li­nen len­to­kent­tä: Mal­mi. Sen kii­to­teil­tä pää­see vapaal­la aika­tau­lul­la kol­mes­sa tun­nis­sa Lon­too­seen tai kah­des­sa tun­nis­sa Ber­lii­niin, ja lisäk­si ympä­ri Suo­mea ja Euroop­paa ole­vil­le sadoil­le pie­nil­le len­to­pai­koil­le, joi­hin kevyen kalus­ton lii­ke­len­to­mat­kai­lu EU:ssa yhä enem­män tukeu­tuu suur­kent­tien ruuh­kau­tues­sa. Kes­ki-Euroo­pas­sa täl­lai­nen lii­ke­len­to­toi­min­ta on jo arkipäivää.

  Len­to­lii­ken­teen odo­te­taan EU:ssa kas­va­van 2–3 ‑ker­tai­sek­si nykyi­ses­tä vuo­teen 2050 men­nes­sä (bit.ly/eu-lentoliikenne-2050 s. 20). Kaik­kein voi­mak­kaim­min kas­va­va seg­ment­ti ovat nime­no­maan kevyen kalus­ton liikelennot.

  Suo­men ylei­sil­mai­lus­ta noin 45% tukeu­tuu Mal­miin. Raja­var­tios­ton, heli­kop­te­ri­ken­tän, aika­tau­lut­to­mien lii­ke­len­to­jen ja kai­ken muun ahta­mi­nen aika­tau­lu­tet­tuun reit­ti­lii­ken­tee­seen kes­kit­ty­väl­le Hel­sin­ki-Van­taal­le on koko Hel­sin­gin seu­dul­le ja sen kaut­ta koko Suo­mel­le itsen­sä ampu­mis­ta jal­kaan. Sel­lai­nen yhteis­toi­min­ta sopii pik­ku­kau­pun­kei­hin, joi­hin on pari reit­ti­len­toa päivässä. 

  Hel­sin­ki-Van­taal­le pitää jo nyt pyy­tää lupa kii­to­tei­den käyt­töön kol­me tun­tia etu­kä­teen (bit.ly/vantaa-slot). 30 vuo­den pääs­tä kiro­taan lii­ke-elä­mäs­sä nykyis­ten päät­tä­jien jär­jet­tö­myyt­tä, jos lähin vapaal­la aika­tau­lul­la pal­ve­le­va kan­sain­vä­li­nen kent­tä on 150 km pääs­sä Turussa.

  Mal­mil­la on jo val­mii­na alue­mer­kin­näl­tään val­ta­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­väs­sä raken­ne­tus­sa kult­tuu­riym­pä­ris­tös­sä len­non­joh­to ja kaik­ki muut kan­sain­vä­li­sen len­toa­se­man pal­ve­lut myös Schen­ge­nin ulko­puo­li­sel­le lii­ken­teel­le, ja heli­kop­te­reil­le­kin on jo las­keu­tu­mis­pai­kat. Kai­kes­ta muus­ta syner­gias­ta puhu­mat­ta­kaan (huol­lot, kor­jaa­mot, viran­omais­len­not, len­to­kou­lut, har­ras­te­toi­min­ta) jois­ta yhdel­le­kään ei ole löy­det­ty kun­nol­lis­ta kor­vaa­vaa sijain­ti­vaih­toeh­toa. Val­tion toi­min­not ja val­tio-omis­tei­set fir­mat voi­daan tie­tys­ti siir­tää mah­ti­käs­kyl­lä huo­nom­paan paik­kaan elä­tet­tä­vik­si, veron­mak­sa­jat­han sen kus­tan­ta­vat, mut­ta kaik­ki muu toi­min­ta on pian sen jäl­keen historiaa.

  Kun Hel­sin­gin kau­pun­gil­la omien tie­to­jen­sa mukaan on raken­ta­mis­va­ran­toa 2030-luvul­le asti (malmiairport.fi/harhaluuloja#8) ja met­ro­po­li­hal­lin­to tai kun­ta­lii­tok­set tuo­vat val­ta­van lisä­va­ran­non kaa­voi­tuk­sen käyt­töön lähi­vuo­si­na, suun­na­ton kii­re mil­joo­nais­ta väes­töä pal­ve­le­van ainoan ylei­sil­mai­lu­ken­tän hävit­tä­mi­ses­sä on täy­sin käsittämätöntä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Vastaa käyttäjälle TohtoriXX Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.