Iso päätös Helsingin keskustan rantojen vapauttamisesta

Hel­sin­gin kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa teh­tiin tänään suu­ri pää­tös vapaut­taa Ete­lä­sa­ta­ma laut­ta­lii­ken­teel­tä parem­paan käyt­töön. Val­tuus­to ei kes­kus­tel­lut täs­tä suu­res­ta rat­kai­sus­ta juu­ri lain­kaan vaan kes­kit­tyi aika pie­neen yksi­tyis­koh­taan. Vih­reät esit­ti­vät, että pää­tös­tä sata­ma­tun­ne­lis­ta Jät­kä­saa­res­ta Län­si­väy­läl­le ei teh­täi­si nyt vaan sel­vi­tet­täi­siin vie­lä, että osa lii­ken­tees­tä siir­ret­täi­siin Jät­kä­saa­res­ta Vuo­saa­reen niin, että Jät­kä­saa­ri pai­not­tui­si ihmi­siin ja Vuo­saa­ri rek­koi­hin ja henkilöautoihin.

Tämä sel­vi­tys pää­tyi­si toden­nä­köi­ses­ti sii­hen, että tun­ne­li on parem­pi, mut­ta mei­dän tie­tom­me asias­ta ker­to­vat, ettei tuo tun­ne­li ole lain­kaan niin hyvä kuin moni kuvit­te­lee. Se saat­taa tul­la olen­nai­ses­ti kal­liim­mak­si eikä sen väli­tys­ky­ky ole kovin hyvä.

Sata­man hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jan Mat­ti Par­pa­lan mukaan tun­ne­li tulee vas­ta jos­kus 2040-luvul­la, joten pit­kään pitää sel­vi­tä ilman sitä. Aja­tus ohja­ta lii­ken­net­tä aina­kin sik­si aikaa Vuo­saa­reen ei ole aivan pöhkö.

Saat­toi olla vih­reil­tä tyh­mää jat­kaa hävit­tyä sotaa val­tuus­tos­sa, sil­lä sen alle peit­tyi se, että tämä oli suu­ri voit­to vih­reil­le. Me olem­me vaa­ti­neet sata­ma-alu­een saa­mis­ta parem­paan käyt­töön pit­kään, mut­ta tätä on pidet­ty suo­ras­taan vastuuttomana.

Vih­reät ja Vuo­saa­ren satama

Moni halusi muis­tel­la, että vih­reät jar­rut­ti­vat sata­man siir­toa Vuo­saa­reen niin, että se lyk­käy­tyi vuo­sia. Tämä ei pidä paikkaansa.

Minä esi­mer­kik­si kyl­lä ajoin sitä, että Sata­ma teh­täi­siin Hel­sin­gin län­si­puo­lel­le Kirk­ko­num­mel­le. Kirk­ko­num­men kun­ta oli­si tar­jon­nut tähän koh­tuu­hin­nal­la maan ja sal­li­nut Hel­sin­gin har­joit­taa siel­lä sata­ma­toi­min­taa. Suu­rin osa logis­tii­kan asian­tun­ti­jois­ta piti tätä parem­pa­na rat­kai­su­na. Onhan höl­möä kul­jet­taa lai­vat Hel­sin­gin ohi, vai­keam­piin jääolosuhteisiin.

Tämä hylät­tiin, kos­ka ei halut­tu sata­man voi­ton mene­vän verol­le. Nyt sata­ma on osa­keyh­tiö, joka mak­saa voi­tos­taan veroa.

Jos oli­si teh­ty kuten vih­reät esit­ti­vät, Hel­sin­gil­lä oli­si nyt kan­nat­ta­vam­pi sata­ma Kirk­ko­num­mel­la ja pal­jon arvo­kas­ta maa­ta Vuosaaressa.

Kun val­tuus­to äänes­tyk­sen jäl­keen päät­ti sata­man raken­ta­mi­ses­ta Vuo­saa­reen, val­tuus­to­ryh­mäm­me päät­ti, että vas­tus­tus päät­tyy tähän, emme­kä sitä jatkaneet.

Ympä­ris­tö­jär­jes­töt sen sijaan jat­koi­vat kamp­pai­lua Vuo­saa­ren sata­maa vas­taan Faze­rin peri­kun­nan ystä­väl­li­sel­lä rahoi­tuk­sel­la. Hei­di Hau­ta­la tuki EU-par­la­men­tis­sa näi­tä jär­jes­tö­jä, mut­ta täl­lä ei ollut asi­aan vai­ku­tus­ta eikä se ollut Hel­sin­gin vih­rei­den toimintaa.

Sata­ma lyk­kään­tyi lähin­nä apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja Pek­ka Kor­pi­ses­ta (sd) joh­tuen. Hän päät­ti vali­ta Natu­ra-stra­te­giak­seen, että Natu­ra voi­daan sivuut­taa, kos­ka sata­ma on niin tär­keä asia. Paa­vo Niku­la otti mei­hin yhteyt­tä varoit­taen, ettei tuo­ta voi kuin hävi­tä. Väli­tim­me varo­tuk­sen Kor­pi­sel­le, mut­ta hän ei otta­nut sitä huo­mioon. Se oli aivan höl­möä, kos­ka näin hän pakot­ti koko Euroo­pan ympä­ris­tö­liik­keen vas­taan­sa, sil­lä Kor­pi­sen aja­tus oli­si kumon­nut Natu­ran vai­ku­tuk­sen koko Euroopasta

Tämä joh­ti menes­ty­nee­seen vali­tuk­seen, joka ympä­ris­tö­liik­keen oli pak­ko teh­dä, kos­ka Kor­pi­sen manöö­ve­ri oli­si kaa­ta­nut koko Natu­ran juri­di­sen ase­man. Näin mene­tet­tiin aina­kin kak­si vuotta.

Sata­ma­lii­ken­ne

Sata­ma­tun­ne­liin sitou­tu­neet ryh­mät suh­tau­tu­vat tun­ne­liin vähän yli­op­ti­mi­ses­ti. Se ei pois­ta Jät­kä­saa­ren lii­ken­neon­gel­mia ihan sii­tä syys­tä, että muut kuin sata­man asiak­kaat eivät saa tun­ne­lia käyt­tää. Arvioi­den mukaan vain kol­man­nes lai­val­la tle­vis­ta hen­ki­lö­au­tois­ta meni­si tun­ne­liin. Kun lai­vat tuo­vat huo­mat­ta­vas­ti enem­män lii­ken­net­tä, ruuh­kat säi­ly­vät ennallaan.

Sil­jan Ruot­sin­lai­vat siir­ty­vät Kata­ja­no­kal­le ja Kata­ja­no­kal­le nyt tule­va Tal­lin­nan lii­ken­ne Jät­kä­saa­reen. Kata­ja­no­kal­le tulee vähem­män lii­ken­net­tä, mut­ta sin­ne tulee kak­si Ruot­sin­lai­vaa saman­ai­kai­ses­ti. Nii­den on tul­ta­va saman­ai­kai­ses­ti, kos­ka ne toi­mi­vat tois­ten­sa pelas­tus­ve­nei­nä. Se ei ole aivan pie­ni ongelma.