Oden vaaliohjelma (10) Helsinki tuottamaan markkinaehtoisia vuokra-asuntoja

Kun Jät­kä­saa­reen raken­ne­taan 1 500 ARA-asun­toa ja kun näi­den vuo­kra alit­taa mark­ki­na­vuo­kra­ta­son 500 eurol­la asun­toa koh­den, ARA-asuk­kai­den saa­ma hyö­ty on vuo­des­sa yhdek­sän mil­joo­naa euroa. Posi­tii­vi­seen dis­kri­mi­naa­tioon käy­tet­tä­vät rahat koh­den­tu­vat minus­ta itse ongel­maan tehokkaammin.

Näi­tä raho­ja ei voi kui­ten­kaan ver­ra­ta. Vaik­ka ARA-asuk­kaat hyö­ty­vät yhdek­sän mil­joo­naa, kau­pun­ki ei mene­tä tont­ti­tu­loi­na yhdek­sää mil­joo­naa vaan olen­nai­ses­ti vähemmän.

Tämä tar­koit­taa, että kau­pun­ki saa tont­ti­vuo­kria kovan rahan vuo­kra-asun­nois­ta lii­an vähän. Miten näin voi olla, vaik­ka vuo­krat kil­pai­lu­te­taan? Jat­ka luke­mis­ta “Oden vaa­lioh­jel­ma (10) Hel­sin­ki tuot­ta­maan mark­ki­naeh­toi­sia vuokra-asuntoja”

Iso päätös Helsingin keskustan rantojen vapauttamisesta

Hel­sin­gin kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa teh­tiin tänään suu­ri pää­tös vapaut­taa Ete­lä­sa­ta­ma laut­ta­lii­ken­teel­tä parem­paan käyt­töön. Val­tuus­to ei kes­kus­tel­lut täs­tä suu­res­ta rat­kai­sus­ta juu­ri lain­kaan vaan kes­kit­tyi aika pie­neen yksi­tyis­koh­taan. Vih­reät esit­ti­vät, että pää­tös­tä sata­ma­tun­ne­lis­ta Jät­kä­saa­res­ta Län­si­väy­läl­le ei teh­täi­si nyt vaan sel­vi­tet­täi­siin vie­lä, että osa lii­ken­tees­tä siir­ret­täi­siin Jät­kä­saa­res­ta Vuo­saa­reen niin, että Jät­kä­saa­ri pai­not­tui­si ihmi­siin ja Vuo­saa­ri rek­koi­hin ja henkilöautoihin.

Tämä sel­vi­tys pää­tyi­si toden­nä­köi­ses­ti sii­hen, että tun­ne­li on parem­pi, mut­ta mei­dän tie­tom­me asias­ta ker­to­vat, ettei tuo tun­ne­li ole lain­kaan niin hyvä kuin moni kuvit­te­lee. Se saat­taa tul­la olen­nai­ses­ti kal­liim­mak­si eikä sen väli­tys­ky­ky ole kovin hyvä.

Sata­man hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jan Mat­ti Par­pa­lan mukaan tun­ne­li tulee vas­ta jos­kus 2040-luvul­la, joten pit­kään pitää sel­vi­tä ilman sitä. Aja­tus ohja­ta lii­ken­net­tä aina­kin sik­si aikaa Vuo­saa­reen ei ole aivan pöhkö.

Saat­toi olla vih­reil­tä tyh­mää jat­kaa hävit­tyä sotaa val­tuus­tos­sa, sil­lä sen alle peit­tyi se, että tämä oli suu­ri voit­to vih­reil­le. Me olem­me vaa­ti­neet sata­ma-alu­een saa­mis­ta parem­paan käyt­töön pit­kään, mut­ta tätä on pidet­ty suo­ras­taan vastuuttomana.

Vih­reät ja Vuo­saa­ren satama

Moni halusi muis­tel­la, että vih­reät jar­rut­ti­vat sata­man siir­toa Vuo­saa­reen niin, että se lyk­käy­tyi vuo­sia. Tämä ei pidä paikkaansa.

Minä esi­mer­kik­si kyl­lä ajoin sitä, että Sata­ma teh­täi­siin Hel­sin­gin län­si­puo­lel­le Kirk­ko­num­mel­le. Kirk­ko­num­men kun­ta oli­si tar­jon­nut tähän koh­tuu­hin­nal­la maan ja sal­li­nut Hel­sin­gin har­joit­taa siel­lä sata­ma­toi­min­taa. Suu­rin osa logis­tii­kan asian­tun­ti­jois­ta piti tätä parem­pa­na rat­kai­su­na. Onhan höl­möä kul­jet­taa lai­vat Hel­sin­gin ohi, vai­keam­piin jääolosuhteisiin.

Tämä hylät­tiin, kos­ka ei halut­tu sata­man voi­ton mene­vän verol­le. Nyt sata­ma on osa­keyh­tiö, joka mak­saa voi­tos­taan veroa.

Jos oli­si teh­ty kuten vih­reät esit­ti­vät, Hel­sin­gil­lä oli­si nyt kan­nat­ta­vam­pi sata­ma Kirk­ko­num­mel­la ja pal­jon arvo­kas­ta maa­ta Vuosaaressa.

Kun val­tuus­to äänes­tyk­sen jäl­keen päät­ti sata­man raken­ta­mi­ses­ta Vuo­saa­reen, val­tuus­to­ryh­mäm­me päät­ti, että vas­tus­tus päät­tyy tähän, emme­kä sitä jatkaneet.

Ympä­ris­tö­jär­jes­töt sen sijaan jat­koi­vat kamp­pai­lua Vuo­saa­ren sata­maa vas­taan Faze­rin peri­kun­nan ystä­väl­li­sel­lä rahoi­tuk­sel­la. Hei­di Hau­ta­la tuki EU-par­la­men­tis­sa näi­tä jär­jes­tö­jä, mut­ta täl­lä ei ollut asi­aan vai­ku­tus­ta eikä se ollut Hel­sin­gin vih­rei­den toimintaa.

Sata­ma lyk­kään­tyi lähin­nä apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja Pek­ka Kor­pi­ses­ta (sd) joh­tuen. Hän päät­ti vali­ta Natu­ra-stra­te­giak­seen, että Natu­ra voi­daan sivuut­taa, kos­ka sata­ma on niin tär­keä asia. Paa­vo Niku­la otti mei­hin yhteyt­tä varoit­taen, ettei tuo­ta voi kuin hävi­tä. Väli­tim­me varo­tuk­sen Kor­pi­sel­le, mut­ta hän ei otta­nut sitä huo­mioon. Se oli aivan höl­möä, kos­ka näin hän pakot­ti koko Euroo­pan ympä­ris­tö­liik­keen vas­taan­sa, sil­lä Kor­pi­sen aja­tus oli­si kumon­nut Natu­ran vai­ku­tuk­sen koko Euroopasta

Tämä joh­ti menes­ty­nee­seen vali­tuk­seen, joka ympä­ris­tö­liik­keen oli pak­ko teh­dä, kos­ka Kor­pi­sen manöö­ve­ri oli­si kaa­ta­nut koko Natu­ran juri­di­sen ase­man. Näin mene­tet­tiin aina­kin kak­si vuotta.

Sata­ma­lii­ken­ne

Sata­ma­tun­ne­liin sitou­tu­neet ryh­mät suh­tau­tu­vat tun­ne­liin vähän yli­op­ti­mi­ses­ti. Se ei pois­ta Jät­kä­saa­ren lii­ken­neon­gel­mia ihan sii­tä syys­tä, että muut kuin sata­man asiak­kaat eivät saa tun­ne­lia käyt­tää. Arvioi­den mukaan vain kol­man­nes lai­val­la tle­vis­ta hen­ki­lö­au­tois­ta meni­si tun­ne­liin. Kun lai­vat tuo­vat huo­mat­ta­vas­ti enem­män lii­ken­net­tä, ruuh­kat säi­ly­vät ennallaan.

Sil­jan Ruot­sin­lai­vat siir­ty­vät Kata­ja­no­kal­le ja Kata­ja­no­kal­le nyt tule­va Tal­lin­nan lii­ken­ne Jät­kä­saa­reen. Kata­ja­no­kal­le tulee vähem­män lii­ken­net­tä, mut­ta sin­ne tulee kak­si Ruot­sin­lai­vaa saman­ai­kai­ses­ti. Nii­den on tul­ta­va saman­ai­kai­ses­ti, kos­ka ne toi­mi­vat tois­ten­sa pelas­tus­ve­nei­nä. Se ei ole aivan pie­ni ongelma.

 

 

Mitä tehdä Jätkäsaaren satamaliikenteelle?

Kun kes­kus­ta­tun­ne­li on täl­tä erää kuo­pat­tu, rat­kais­ta­vak­si jää, mitä teh­dä Jät­kä­saa­ren sata­ma­lii­ken­teel­le. Nämä aja­tuk­set ovat yksi­no­maa omia­ni ja voi­vat muut­tua, jos joku pys­tyy argu­men­toi­maan uskot­ta­vas­ti toi­sen­lai­sel­le lähes­ty­mis­ta­van puolesta.

Minä en oli­si siir­tä­mäs­sä mat­kus­ta­ja­sa­ta­maa Vuo­saa­reen. Sekin oli­si hyvin kal­lis ope­raa­tio, ja rahaan­han kes­kus­ta­tun­ne­li­kin kaa­tui. Sen sijaan voi­si aja­tel­la, että rek­ko­ja ja osit­tain hen­ki­lö­au­to­ja­kin kul­je­tet­tai­siin nykyis­tä enem­män roro-aluk­sil­la Muu­gas­ta Vuo­saa­reen. Tämä reit­ti sopii hyvin hen­ki­lö­au­toil­le, joi­den mää­rän­pää on muu­al­la kuin Helsingissä.

Roro-aluk­set eivät tar­vit­se suur­ta sata­maa vaan lähin­nä lai­tu­rin. Sel­lai­nen voi olla myös Hel­sin­gin ulko­puo­lel­la, esi­mer­kik­si Inkoon enti­ses­sä hii­li­sa­ta­mas­sa, jon­ne voi­si län­si­suo­ma­lai­sia var­ten ajaa ehkä vuo­ron päi­väs­sä noin aluk­si. Tämä mer­kit­si­si pie­nem­piä tulo­ja Hel­sin­gin sata­mal­le, mut­ta kau­pun­ki­kon­ser­ni voi­si sii­nä voit­taa, kun ote­taan huo­mioon, kuin­ka kal­liik­si kau­pun­gil­le tule­vat rek­ka- ja olut­kul­je­tus­ten vaa­ti­mat lii­ken­ne­rat­kai­sut Jät­kä­saa­res­sa. Toki Hel­sin­gin sata­ma voi myös ostaa Inkoon hiilisataman.

Lai­vayh­tiöt valit­ta­vat, että niil­le oli­si epä­ta­lou­del­lis­ta eriyt­tää rah­ti- ja hen­ki­lö­lii­ken­ne toi­sis­taan. Näin var­maan on, jos kat­soo vain lai­vayh­tiöi­den talout­ta, mut­ta jos ottaa huo­mioon lii­ken­teen ulkoi­set kus­tan­nuk­set, opti­mi voi­kin olla toisenlainen.

Kun ottaa huo­mioon, miten val­ta­via inves­toin­te­ja on perus­tel­tu sata­man aiheut­ta­man lii­ken­teen hai­toil­la, voi­daan impli­siit­ti­ses­ti las­kea, että ulkoi­set kus­tan­nuk­set sata­ma­lii­ken­tees­tä ovat suu­ria. Oppi­kir­ja­ta­lous­tie­teen mukaan opti­miin pääs­tään, kun tuo ulkoi­nen kus­tan­nus säly­te­tään lii­ken­teel­le – täs­sä tapauk­ses­sa käte­väs­ti sata­ma­mak­sui­na. Jät­kä­saa­reen tule­val­ta rekal­ta on otet­ta­va sel­väs­ti suu­rem­pi sata­ma­mak­su kuin Vuo­saa­res­ta. Mah­dol­li­nen Inkoon sata­ma tie­tys­ti hin­noit­te­lee lii­ken­teen niin kuin par­haak­si näkee. Sit­ten kat­so­taan, miten mark­ki­na reagoivat.

On ker­ras­saan outoa, ettei sata­ma las­ku­ta autois­ta euroa­kaan. (Tämä tie­to on tul­lut blo­gi­ni kom­men­toi­jal­ta, enkä ole sitä tarkastanut.)

Jo pie­ni koro­tus Jät­kä­saa­reen tule­vil­le rekoil­le siir­si osan lii­ken­tees­tä Vuo­saa­reen. Vähän isom­pi var­maan­kin siir­täi­si enemmän.

Lai­vayh­tiöt tie­tys­ti valit­ta­vat, että ovat teh­neet kalus­to­han­kin­tan­sa nykyi­sen poli­tii­kan mukai­sik­si. Tähän on todet­ta­va, että kes­kus­ta­tun­ne­li oli­si val­mis­tu­nut aikai­sin­taan 15 vuo­den kulut­tua, jota ennen kalus­to oli­si joka tapauk­ses­sa vaih­tu­nut. Maa­il­mal­la kul­je­te­taan rah­tia ja mat­kus­ta­jia lau­toil­la niin pal­jon, että kalus­toa voi vaih­taa aika pie­nin kustannuksin.

On myös sanot­tu, että laut­ta­lii­ken­teen yllä­pi­tä­mi­nen muut­tuu kan­nat­ta­mat­to­mak­si kesä­lo­ma­se­son­gin ulko­puo­lel­la, kun mat­kus­ta­jia on Hel­sin­gin ja Tal­lin­nan välil­lä lii­an vähän yllä­pi­tä­mään nykyis­tä vuo­ro­ti­heyt­tä. Oikea rat­kai­su on ajaa vähem­män vuo­ro­ja hil­jai­si­na aikoi­na. Ilmas­to kiittää.

= = = =

Vaik­ka kes­kus­ta­tun­ne­li on kuo­pat­tu, ei se tar­koi­ta, ettei kau­pun­gis­sa sai­si olla mitään tun­ne­lei­ta. Yhte­nä vaih­toeh­to­na tut­ki­taan ymmär­tääk­se­ni myös tun­ne­lia Jät­kä­saa­res­ta Län­si­väy­läl­le. Sitä on tut­kit­tu ennen­kin. Kal­lis, eikä toi­mi kovin hyvin, mut­ta var­maan­kin sekin nyt selvitetään.