Iso päätös Helsingin keskustan rantojen vapauttamisesta

Hel­sin­gin kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa teh­tiin tänään suu­ri pää­tös vapaut­taa Ete­lä­sa­ta­ma laut­ta­lii­ken­teel­tä parem­paan käyt­töön. Val­tuus­to ei kes­kus­tel­lut täs­tä suu­res­ta rat­kai­sus­ta juu­ri lain­kaan vaan kes­kit­tyi aika pie­neen yksi­tyis­koh­taan. Vih­reät esit­ti­vät, että pää­tös­tä sata­ma­tun­ne­lis­ta Jät­kä­saa­res­ta Län­si­väy­läl­le ei teh­täi­si nyt vaan sel­vi­tet­täi­siin vie­lä, että osa lii­ken­tees­tä siir­ret­täi­siin Jät­kä­saa­res­ta Vuo­saa­reen niin, että Jät­kä­saa­ri pai­not­tui­si ihmi­siin ja Vuo­saa­ri rek­koi­hin ja henkilöautoihin.

Tämä sel­vi­tys pää­tyi­si toden­nä­köi­ses­ti sii­hen, että tun­ne­li on parem­pi, mut­ta mei­dän tie­tom­me asias­ta ker­to­vat, ettei tuo tun­ne­li ole lain­kaan niin hyvä kuin moni kuvit­te­lee. Se saat­taa tul­la olen­nai­ses­ti kal­liim­mak­si eikä sen väli­tys­ky­ky ole kovin hyvä.

Sata­man hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jan Mat­ti Par­pa­lan mukaan tun­ne­li tulee vas­ta jos­kus 2040-luvul­la, joten pit­kään pitää sel­vi­tä ilman sitä. Aja­tus ohja­ta lii­ken­net­tä aina­kin sik­si aikaa Vuo­saa­reen ei ole aivan pöhkö.

Saat­toi olla vih­reil­tä tyh­mää jat­kaa hävit­tyä sotaa val­tuus­tos­sa, sil­lä sen alle peit­tyi se, että tämä oli suu­ri voit­to vih­reil­le. Me olem­me vaa­ti­neet sata­ma-alu­een saa­mis­ta parem­paan käyt­töön pit­kään, mut­ta tätä on pidet­ty suo­ras­taan vastuuttomana.

Vih­reät ja Vuo­saa­ren satama

Moni halusi muis­tel­la, että vih­reät jar­rut­ti­vat sata­man siir­toa Vuo­saa­reen niin, että se lyk­käy­tyi vuo­sia. Tämä ei pidä paikkaansa.

Minä esi­mer­kik­si kyl­lä ajoin sitä, että Sata­ma teh­täi­siin Hel­sin­gin län­si­puo­lel­le Kirk­ko­num­mel­le. Kirk­ko­num­men kun­ta oli­si tar­jon­nut tähän koh­tuu­hin­nal­la maan ja sal­li­nut Hel­sin­gin har­joit­taa siel­lä sata­ma­toi­min­taa. Suu­rin osa logis­tii­kan asian­tun­ti­jois­ta piti tätä parem­pa­na rat­kai­su­na. Onhan höl­möä kul­jet­taa lai­vat Hel­sin­gin ohi, vai­keam­piin jääolosuhteisiin.

Tämä hylät­tiin, kos­ka ei halut­tu sata­man voi­ton mene­vän verol­le. Nyt sata­ma on osa­keyh­tiö, joka mak­saa voi­tos­taan veroa.

Jos oli­si teh­ty kuten vih­reät esit­ti­vät, Hel­sin­gil­lä oli­si nyt kan­nat­ta­vam­pi sata­ma Kirk­ko­num­mel­la ja pal­jon arvo­kas­ta maa­ta Vuosaaressa.

Kun val­tuus­to äänes­tyk­sen jäl­keen päät­ti sata­man raken­ta­mi­ses­ta Vuo­saa­reen, val­tuus­to­ryh­mäm­me päät­ti, että vas­tus­tus päät­tyy tähän, emme­kä sitä jatkaneet.

Ympä­ris­tö­jär­jes­töt sen sijaan jat­koi­vat kamp­pai­lua Vuo­saa­ren sata­maa vas­taan Faze­rin peri­kun­nan ystä­väl­li­sel­lä rahoi­tuk­sel­la. Hei­di Hau­ta­la tuki EU-par­la­men­tis­sa näi­tä jär­jes­tö­jä, mut­ta täl­lä ei ollut asi­aan vai­ku­tus­ta eikä se ollut Hel­sin­gin vih­rei­den toimintaa.

Sata­ma lyk­kään­tyi lähin­nä apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja Pek­ka Kor­pi­ses­ta (sd) joh­tuen. Hän päät­ti vali­ta Natu­ra-stra­te­giak­seen, että Natu­ra voi­daan sivuut­taa, kos­ka sata­ma on niin tär­keä asia. Paa­vo Niku­la otti mei­hin yhteyt­tä varoit­taen, ettei tuo­ta voi kuin hävi­tä. Väli­tim­me varo­tuk­sen Kor­pi­sel­le, mut­ta hän ei otta­nut sitä huo­mioon. Se oli aivan höl­möä, kos­ka näin hän pakot­ti koko Euroo­pan ympä­ris­tö­liik­keen vas­taan­sa, sil­lä Kor­pi­sen aja­tus oli­si kumon­nut Natu­ran vai­ku­tuk­sen koko Euroopasta

Tämä joh­ti menes­ty­nee­seen vali­tuk­seen, joka ympä­ris­tö­liik­keen oli pak­ko teh­dä, kos­ka Kor­pi­sen manöö­ve­ri oli­si kaa­ta­nut koko Natu­ran juri­di­sen ase­man. Näin mene­tet­tiin aina­kin kak­si vuotta.

Sata­ma­lii­ken­ne

Sata­ma­tun­ne­liin sitou­tu­neet ryh­mät suh­tau­tu­vat tun­ne­liin vähän yli­op­ti­mi­ses­ti. Se ei pois­ta Jät­kä­saa­ren lii­ken­neon­gel­mia ihan sii­tä syys­tä, että muut kuin sata­man asiak­kaat eivät saa tun­ne­lia käyt­tää. Arvioi­den mukaan vain kol­man­nes lai­val­la tle­vis­ta hen­ki­lö­au­tois­ta meni­si tun­ne­liin. Kun lai­vat tuo­vat huo­mat­ta­vas­ti enem­män lii­ken­net­tä, ruuh­kat säi­ly­vät ennallaan.

Sil­jan Ruot­sin­lai­vat siir­ty­vät Kata­ja­no­kal­le ja Kata­ja­no­kal­le nyt tule­va Tal­lin­nan lii­ken­ne Jät­kä­saa­reen. Kata­ja­no­kal­le tulee vähem­män lii­ken­net­tä, mut­ta sin­ne tulee kak­si Ruot­sin­lai­vaa saman­ai­kai­ses­ti. Nii­den on tul­ta­va saman­ai­kai­ses­ti, kos­ka ne toi­mi­vat tois­ten­sa pelas­tus­ve­nei­nä. Se ei ole aivan pie­ni ongelma.

 

 

Markkinaliberaali liikennepolitiikka (1) Rekkojen tuottama haitta kantakaupungissa

Olen kir­joit­ta­nut, että maa­il­mas­ta tuli­si parem­pi, jos poli­tii­kak­si otet­tai­siin vasem­mis­to­lai­nen mark­ki­na­li­be­ra­lis­mi. Yri­tän muu­ta­man kir­joi­tuk­sen voi­min hah­mo­tel­la sitä, mitä se mer­kit­si­si kau­pun­ki­lii­ken­tees­sä. Pon­ti­men tähän antoi tie­tys­ti kes­kus­ta­tun­ne­li­sel­vi­tys ja Juha­na Var­tiai­sen esit­tä­mä vaa­ti­mus talou­del­lis­ten las­kel­mien odottamisesta.

Kes­kus­ta­tun­ne­lia on perus­tel­tu voit­to­puo­li­ses­ti sil­lä, että se vapaut­tai­si kan­ta­kau­pun­gin sata­mas­ta vyö­ry­vien rek­ka-auto­jen pii­nal­ta. Vaih­toeh­dok­si on esi­tet­ty, että rekat voi­tai­siin ohja­ta Vuo­saa­reen. Sitä var­ten­han sin­ne raken­net­tiin sata­ma. Sata­ma ja varus­ta­mot esit­tä­vät, ettei se käy, kos­ka on hal­vem­paa kul­jet­taa rekat ja mat­kus­ta­jat samas­sa lai­vas­sa ja mat­kus­ta­jat halua­vat kes­kus­taan eivät­kä Vuosaareen.

Pitäi­si tie­tys­ti sel­vit­tää kuin­ka pal­jon hal­vem­paa, jos toi­ses­sa vaa­ka­ku­pis­sa on 1,4 mil­jar­din euron menoerä.

Mark­ki­na­li­be­raa­li rat­kai­su tähän on sisäis­tää ulkoi­nen kus­tan­nus osak­si rekoil­ta perit­tä­vää sata­ma­mak­sua ja antaa jokai­sen osa­puo­len päät­tää omal­ta osal­taan, mitä sit­ten tekee. Ulkois­vai­ku­tus­ten hin­noit­te­lu on olen­nai­nen osa mark­ki­na­li­be­raa­lia rat­kai­sua. Kau­pun­ki­lii­ken­ne on lähes pelk­kää ulkoisvaikutusta

Pal­jon­ko hait­taa kan­ta­kau­pun­kiin saa­pu­vas­ta rekas­ta on? Läh­de­tään liik­keel­le vähim­mäis­hai­tas­ta, joka rekois­ta on aiheu­dut­ta­va, että tun­ne­lin raken­ta­mi­nen niil­le kan­nat­ta­vaa. Teh­dyn sel­vi­tyk­sen mukaan rekoil­ta ei voi periä käyt­tö­mak­sua tun­ne­lis­ta, kos­ka muu­ten ne ajai­si­vat katu­ver­kos­sa. Rek­ka ei siis tämän sel­vi­tyk­sen mukaan huödy tun­ne­lis­ta euron ver­taa, joten perus­te­lut on löy­dyt­tä­vä muil­le aiheu­tu­vas­ta haitasta.

Esi­tän seu­raa­vas­sa kar­kean las­kel­man, joka ei ole siis tark­ka, mut­ta esit­tää aja­tus­ta­van ja suuruusluokan.

Ole­tan, että rek­ka­lii­ken­teen osuus tun­ne­lin kus­tan­nuk­sis­ta on puo­let, 700 M€. Rek­ko­jen kus­tan­nuk­sik­si las­ken sata­mien yhtey­det koko­naan (550 M€) ja kol­mas­osa itse tun­ne­lin kus­tan­nuk­ses­ta. Kun tämä muu­te­taan vuo­tui­sik­si pää­oma­kus­tan­nuk­sik­si ja lisä­tään sii­hen puo­let käyt­tö­kus­tan­nuk­sis­ta, pääs­tään 50 mil­joo­naan euroon vuo­des­sa. Näin pal­jon hait­taa kan­ta­kau­pun­gin läpi jyrää­väs­tä rek­ka­lii­ken­tees­tä on siis olta­va, jot­ta sen tor­ju­mi­sek­si kan­nat­tai­si raken­taa noin kal­lis tun­ne­li. Kun tun­ne­lin puol­ta­jat väit­tä­vät hait­taa näin suu­rek­si, mik­si emme uskoi­si heitä?

Rek­ko­ja saa­puu ja läh­tee kai noin 300 000 vuo­des­sa. (Tämä luku on muis­tin­va­rai­nen). Yhtä rek­kaa koh­den hait­ta on siis 170 €.

Libe­raa­lin mark­ki­na­ta­lous­teo­rian mukaan tuo hait­ta pitäi­si las­kut­taa rekoil­ta. Se käy todel­la hel­pos­ti sata­ma­mak­suil­la. Las­ku­tet­ta­koon Jät­kä­saa­reen, Ete­lä­sa­ta­maan ja Kata­ja­no­kal­le tule­via lai­vo­ja 170 euroa enem­män kyy­dis­sä ole­vis­ta rekois­ta. Vuo­saa­res­sa tätä hait­ta­mak­sua ei oli­si. Tuo­ta mak­sua pitäi­si alkaa kerä­tä heti, kos­ka hait­ta on ole­mas­sa jo nyt.

Olen täs­sä lait­ta­nut sata­mien osuu­den koko­naan rek­ko­jen piik­kiin. Jos osa pan­naan lai­vo­jen tuo­mien hen­ki­lö­au­to­jen piik­kiin, rek­ko­jen osuus tie­tys­ti laskisi.

Sit­ten näh­dään, mitä tapah­tuu. Jos ne kil­tis­ti mak­sa­vat, kes­kus­ta­tun­ne­lin raken­ta­mi­sen rahoi­tuk­ses­ta puo­let on ole­mas­sa. Jos eivät mak­sa vaan lii­ken­ne siir­tyy Vuo­saa­reen, perus­teet tun­ne­lil­ta ovat men­neet saman tien.

Minä todel­la­kaan en tie­dä, mitä tapah­tui­si, mut­ta antai­sin rahan ratkaista.

= = =

Lisäys 15.9.2019 klo 17:40:

Unoh­din mai­ni­ta, että mini­maa­li­nen askel tähän suun­taan on otet­tu. Rekan sata­ma­mak­su on Vuo­saa­res­sa 10 € hal­vem­pi kuin kes­kus­tan sata­mis­sa. Lisk­si kes­kus­tan sata­mis­sa peri­tään ruuh­ka-aikaan saa­pu­vil­ta 15 € hait­ta­mak­sua. Täs­tä on vie­lä mat­kaa 170 euroon.

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 15.11.2016

Lis­tan voi lukea itse­kin täs­tä

Kai­vos­kal­liol­le kah­dek­san uut­ta huvilaa

Laa­ja­sa­los­sa, Koi­ra­saa­ren­tien var­rel­la on vuo­del­ta 2013 suo­je­lu­kaa­va, jos­sa on suo­jel­tu kol­me arvo­kas­ta huvi­laa, mut­ta kiel­let­ty niis­sä asu­mi­nen. Nyt asu­mi­nen sal­li­taan samal­la kun oma­ko­ti­ta­lo­ja saa raken­taa kah­dek­san lisää.

Vuo­saa­ren kes­kus­tan suunnitteluperiaatteet

Pöy­däl­tä.

Var­sin kor­kea­ta raken­ta­mis­ta puk­kaa. Jon­kin ver­ran on tul­lut kor­ke­aa raken­ta­mis­ta vas­tus­ta­vaa viestiä.

Minun on pak­ko sanoa, että olen vähän epä­var­ma. Kun kävim­me sil­miä avaa­val­la lau­ta­kun­ta­mat­kal­la Vancou­ve­ris­sa, meil­le sanot­tiin, että kor­kea raken­ta­mi­nen on perus­te­lua kes­kus­tas­sa, jos­sa ulko-oves­ta avau­tuu kieh­to­va, täys­sä pal­ve­lu­ja ja kaik­kea jän­nää tar­joa­va maa­il­ma, mut­ta ei esi­kau­pun­kia­lueil­la, jois­sa saa­daan vain kor­kean raken­ta­mi­sen nur­jat puolet.Lähiöistä tulee parem­min toi­mi­via, jos nii­tä tii­vis­te­tän, mut­ta sii­hebn ei vält­tämt­tä tar­vi­ta mitään pil­ven­piir­tä­jiä. Vancou­ve­ris­sa täl­lais­ta raken­ta­mis­ta ei toi­saal­ta pidet­täi­si kovin korkeana.

Dema­rit pyy­si­vät tämän kah­dek­si vii­kok­si pöy­däl­le. Heil­tä on kuu­lem­ma tulos­sa ehdo­tuk­sia, mut­ta en tie­dä yhtään, mitä. Jat­ka luke­mis­ta “Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan lis­ta 15.11.2016”