Tämän blogin kävijämäärä uuteen ennätykseen vuonna 2013

Blogilla 1 643 275 käyn­tiä vuon­na 2013. Vuon­na 2012 käyn­te­jä oli 1 450 026.

Blo­gin kävi­jämäärät kään­tyivät jostain syys­tä toukoku­us­sa nousu­un niin, että vuo­denkävi­jämäärä nousi läh­es 200 000 kävi­jäl­lä. Luvus­sa eivät ole hakuro­bot­it. Eri kävi­jöitä oli liki 466 000, mut­ta en oikein osaa luot­taa tuo­hon luku­un. Avat­tu­ja sivu­ja oli 7 141 325

Ava­tu­ista sivuista avat­ti­in Suomes­ta 73 % ja Yhdys­val­loista 12 %. Seu­raaviksi mait­taises­sa järjestyk­sessä tuli­vat Sak­sa, Bri­tan­nia, Nor­ja, Ruot­si, Ran­s­ka, Viro ja Kiina. Tuo Yhdys­val­tain korkea luku pani vähän epäilemään, että joukos­sa on suo­ma­laisia käyt­täjiä, joiden käyt­tämä palvelin on Yhdysvalloissa.

Artikkelei­ta julka­isin 321 kap­palet­ta ja niihin tuli hyväksyt­tyjä kom­ment­te­ja 19 953 eli keskimäärin 62 kom­ment­tia artikke­lia kohden ja 55 kom­ment­tia päivää kohden.

Lue­tu­im­mat artikke­lit olivat

Ailus, ver­ta kan­veesille (26/11 2013)
21781 käyntiä
Artic Ship­ping pelaa uhkapeliä val­tion rahoil­la (12/19 2013)
21222
Minä ja ydin­voima (9/11 2008)
14959
On iso­jen uud­is­tusten aika (3/1 2013)
12598
A‑studion uuti­sank­ka ei valitet­tavasti ole tot­ta (2/8 2013)
11966
Näin asun­noista saadaan kalli­ita (12/1 2013)
10535

Tuo viisi vuot­ta van­ha kir­joi­tus ydin­voimas­ta oli täl­lä listal­la pieni yllä­tys. Niin oli myös lähelle kärkeä sijoit­tunut kir­joi­tus Ruotsin vihrei­den vaikea val­in­ta vuodelta 2010, jota oli luet­tu 9 589 ker­taa. En onnis­tunut googlaa­mal­la löytämään, mis­tä näi­hin oli linkitetty.

8 vastausta artikkeliin “Tämän blogin kävijämäärä uuteen ennätykseen vuonna 2013”

 1. Seu­raan blo­ge­ja pil­vipalvelu Feed­lyn kaut­ta enkä käytä selain­ta juuri koskaan. Täl­löin liikenne tulee toden­näköisim­min yhdys­val­ta­lais­es­ta Ama­zonin konesalista.

  Mitä artikke­lien suosit­tum­muu­teen tulee, niin muiden blog­garei­den koke­musten perus­teel­la van­hatkin artikke­lit saat­ta­vat saa­da huo­mat­tavasti vierailui­ta , jos link­ki läh­tee kiertämään somes­sa. Tämän vuok­si on tärkeää päivit­tää van­ho­jakin artikkelei­ta, jos omat mielip­i­teet ovat oleel­lis­es­ti muut­tuneet vuosien takaisista.

 2. Onnite­lut!
  Tuo ydin­voima on aina haus­ka aihe.

  Muu­ta­ma vuosi sit­ten uuti­soiti­in suurel­la Vihreäl­lä hehku­tuk­sel­la, että Sak­sa luop­uu ydivoimasta.

  Tänään Iltasanomien otsikkona on: 

  “Michael Schu­macherin per­heen enti­nen kotikylä häviää kar­tal­ta kah­den vuo­den sisäl­lä, kos­ka paikalle peruste­taan hiilikaivos.”

 3. Kiitok­set blogista!
  Laadukas­ta keskustelua on Suomes­sa kovin vähän. Samoin kovin har­va poli­itikko jak­saa käy­dä keskustelua.

 4. A.N.:
  Seu­raan blo­ge­ja pil­vipalvelu Feed­lyn kaut­ta enkä käytä selain­ta juuri koskaan. 

  Samoin minäkin käytän The Old Read­e­ria (theoldreader.com) kaikkien blo­gieni ja uutis­sivus­to­jeni seu­raamiseen. En tiedä miten tuo palvelu toimii; lataako se jokaisen siihen tilatun RSS-syöt­teen vain ker­ran ja sit­ten lataa eri käyt­täjille tar­jo­tun saman sivun välimuis­tis­taan, vai lataako se tek­stin soininvaara.fi :stä joka ker­tan kun joku käyt­täjistä lukee blo­gia sitä kaut­ta. Jos jälkim­mäi­nen, se luul­tavasti selit­tää yhdys­val­tain korkeat lukijaluvut.

  Lisäk­si jos RSS-luk­i­joiden kaut­ta haetut sivut muo­dosta­vat suurim­man osan tuos­ta Yhdys­val­tain luvus­ta, luul­tavasti tuon kävi­jäkun­nan osalta kaik­ki käyn­nit tulee las­ket­tua kahdesti: ensin kun syöteluk­i­ja lataa sivun Yhdys­val­ta­lais­es­ta kone­sal­ista ja toisen ker­ran kun käyt­täjä klikkaa syöteluk­i­jan linkkiä ja avaa soininvaara.fi :n omaan selaimeensa.

 5. Soin­in­vaara:

  Yhdys­val­tain korkea luku pani vähän epäilemään, että joukos­sa on suo­ma­laisia käyt­täjiä, joiden käyt­tämä palvelin on Yhdysvalloissa.

  NSA:n porukkaa epäillään…

 6. 1 643 275 / (360 * 24 * 60 ) = ~ 3,2 sivupyyn­töä keskiar­vona minuutissa.

  Onnit­te­len ja kaiketi vähä­varais­tenkin kan­nat­taa osal­lis­tua tämän sivus­ton keskustelui­hin. Viit­taan vaan vuo­den 2015 asum­istuen määräy­tymiseen, että tuol­loin ei kaiketi enään kahde­hdi­ta asum­istues­sa yksi­na­su­van vähä­vaisen asun­non neliöitä ker­toimel­la 37/(asunnon neliömäärä).

 7. Kiitos vapaas­ta ja hyvin moderoidus­ta keskustelus­ta mm. kaikkia helsinkiläisiä kiin­nos­tavista aiheista. 

  Tavalli­nen Teknikko:

  Onnit­te­len ja kaiketi vähä­varais­tenkin kan­nat­taa osallistua… 

  Joskus toiv­ot­tavasti vähä­varaisetkin ymmärtävät, että asum­is­tukien pois­t­a­mi­nen on hei­dän etun­sa. 😀 Tuet tun­netusti val­u­vat suo­raan hin­toi­hin. Tämän kaltai­sista asioista tarvi­taan keskustelua!

 8. Onnit­te­lut ja kiitokset!

  Tosi­aan laadukas­ta ja mie­lenki­in­toista keskustelua on maail­mas­sa liian vähän. Hyvä että täältä löy­tyy yksi parhaista, toiv­ot­tavasti mon­ek­si vuodeksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.