Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 3.3.2011

Öster­sun­do­min yleiskaavaluonnos

Pöy­däl­tä

Mie­li­ku­via Itä-Hel­sin­gis­tä yritysalueena

Yri­tyk­set eivät miten­kään tun­gek­si Itä-Hel­sin­kiin. Rapor­tin mukaan ennak­ko­luu­lot aluet­ta koh­taan ovat syviä nii­den yrit­tä­jien kes­kuu­des­sa, jot­ka eiväöt alu­eel­la toi­mi, mut­ta pal­jon lie­vem­piä alu­eel­la toi­mi­vien kes­kuu­des­sa. Roi­hu­pel­toon kai­vat­tai­siin met­roa­se­maa ja yleis­tä jul­ki­sen tilan sii­vous­ta toivottiin.

Verk­ko­saa­ren ete­lä­osan ase­ma­kaa­van muutosluonnos

Tämä on meil­lä nyt tois­ta ker­taa. Edel­li­sel­lä ker­ral­la hyväk­syt­tyä luon­nos­ta kor­ja­taan, kos­ka sen oli­si ollut kal­lis toteut­taa. Jo sil­loin ihme­tyt­ti, voi­ko täl­lais­ta saa­da kan­nat­ta­vak­si. Teks­tis­tä ei oikein sel­viä, miten tätä on muu­tet­tu, kos­ka ver­tai­lu teh­dään voi­mas­sa ole­vaan ase­ma­kaa­vaan, mut­ta kovin eri­nä­köi­nen kort­te­li­rat­kai­su aina­kin on. Odo­tan esit­te­lyä. Kat­so­taan sitten.

Auto­paik­ka­nor­mi asui­na­lueil­la ei ole­kaan vähim­mäis­nor­mi vaan täs­mäl­li­nen, yksi ap/ 115 k‑m2. Työ­paik­ka-alueil­la kor­kein­taan 1 ap/120 k‑m2. Ymmär­tääk­se­ni mikään ei estä asuin­kort­te­lei­ta vuo­kraa­mas­ta auto­paik­ko­jaan toimistoille.

Päi­vä­ko­din raken­nusoi­keut­ta lisä­tään Hermannissa

Hel­sin­gis­sä on lap­si­boo­mi, vih­reäs­sä val­tuus­to­ryh­mäs­sä yksis­tään on täl­lä vaa­li­kau­del­la pyö­räy­tet­ty tai tekeil­lä 12 ker­saa. Niin­pä Her­man­nis­sa tupla­taan suun­ni­tel­lun päi­vä­ko­din raken­nusoi­keus. Van­ki­lan sika­la­ra­ken­nus suo­jel­laan (Käyt­tö­tar­koi­tus­ta on kui­ten­kin muutettu).

Kaa­re­lan Runon­lau­la­ja­tien 1:n ase­ma­kaa­van muutos

Vähän hun­nin­gol­la ollut­ta tont­tia ote­taan hyö­ty­käyt­töön ja sal­li­taan sin­ne pari­tu­hat­ta neliö­tä toimitilarakentamista.

Haa­gan ora­pih­la­ja­tie 17:n ase­ma­kaa­van muutosehdotus

Ton­til­la ole­va raken­nus suo­jel­laan ja ase­ma­kaa­vaa muu­te­taan niin, että raken­nusoi­keus voi­daan käyt­tää. Yhteen­sä nel­jä omakotitaloa.

Hert­to­nie­men yri­ty­sa­lu­een ete­lä­osan kehittämishankkeet

Hert­to­nie­men met­roa­se­man­seu­tu on pit­kään huu­ta­nut työ­paik­ko­ja, mut­ta nii­tä ei ole ilmaan­tu­nut. Nyt yri­te­tään mega-harp­paus­ta var­siin kal­liin näköi­sel­lä pro­jek­til­la, jos­sa osa Itä­väy­läs­tä kate­taan. Tämä on täs­sä vai­hees­sa vain tiedoksi.

Lausan­to kan­sa­lais­aloit­tees­ta ympyrämetrosta

Kan­sa­lai­nen Kim­mo Rin­ta­mä­ki on teh­nyt aloit­teen ympy­rä­met­ros­ta Mel­lun­mä­ki-Mal­mi-Kan­nel­mä­ki-Lep­pä­vaa­ra- Ota­nie­mi. Lii­ken­ne­suun­nit­te­luo­sas­to on las­ke­nut hyö­ty­jen ja kus­tan­nus­ten suh­teek­si 0,2, joten ei puolleta.

 

18 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 3.3.2011”

 1. Ehkä itä-hel­sin­kiä kos­ke­vien ennak­ko­luu­lo­jen häl­ven­tä­mi­sek­si kau­pun­ki itse voi­si näyt­tää esi­merk­kiä. Vaik­ka­pa raken­nus­vi­ras­ton voi­si siir­tää ahtaas­ta ja ruuh­kai­ses­ta ydin­kes­kus­tas­ta jon­ne­kin itä­suun­taan, jos­sa toi­mi­ti­lat­kin oli­si­vat edullisempia.

  Ikään kuin oli­sin jos­kus kuul­lut­kin tuol­lai­ses­ta suun­ni­tel­mas­ta, mut­ta oli­ko kau­pun­gin työn­te­ki­jöil­lä sit­ten lii­kaa vää­riä ennak­ko­luu­lo­ja kun suun­ni­tel­ma ei näy­tä toteutuneen?

  Ihan tur­ha moit­tia yri­tyk­siä niin kau­an kun kau­pun­gil­le itsel­leen­kään ei itä-hel­sin­ki kelpaa.

 2. Itä-Hel­sin­gis­tä: minä olen ollut Hert­to­nie­mes­sä 50 hen­gen sof­ta­fir­mas­sa töis­sä. Fir­ma muut­ti Lep­pä­vaa­raan suun­nil­leen samoi­hin aikoi­hin, kun minä läh­din siel­tä pois.

  Mitä isom­mak­si ja van­hem­mak­si fir­ma tuli, sitä enem­män sen joh­to asui Espoos­sa eikä mikään ihme, että se siir­tyi sii­hen suuntaan.

 3. Mitä ihmeen ennak­ko­luu­lo­ja voi­si Itä-Hel­sin­gis­sä toi­mi­vil­la yrit­tä­jil­lä olla ko. aluet­ta kohtaan?

  Heil­lä­hän on tie­toa. Jos tie­to on lie­vän nega­tii­vis­ta, niin perus­tuu luon­nol­li­ses­ti kokemukseen. 

  Ennak­ko­luu­lo on käsi­tys ennen koke­mus­ta eli oli­pa type­rä sana­muo­to rapor­tis­sa, jos lai­naus oli sii­tä suoraan.

 4. Kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­sa poh­di­taan tule­vaa raken­ta­mis­ta — poh­di­taan­ko kos­kaan mitä van­hal­le asun­to­kan­nal­le tapah­tuu? Hesa­rin mukaan kau­pun­gis­sa on 20 000 tyh­jä­nä ole­vaa asun­toa. Ne on han­kit­tu kak­ko­sa­sun­noik­si maa­kun­nis­ta asioiville/ lomai­le­vil­le, sijoi­tusa­sun­noik­si odot­ta­maan arvon­nousua etc.
  Oli­si­ko syy­tä poh­tia näi­den vero­tus­ta, kos­ka tyh­jien asun­to­jen mää­rä koko ajan kas­vaa — eri­tyi­ses­ti kantakaupungissa?

  1. Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­ta ei suun­nit­te­le vero­tus­ta. Hel­sin­gis­sä ei ole tyh­jiä asun­to­ja, mut­ta on kak­ko­sa­sun­to­ja ja esi­mer­kik­si ulko­mail­la työs­ken­te­le­vät eivät tyh­jent­tä asun­to­jaan vuo­den Brys­se­lin keik­kaa var­ten. Yri­tyk­sil­lä on myös pal­jon asun­to­ja hotellikäytössä.

 5. Itä-Hel­sin­kiä pitää läh­teä kehit­tä­mään sen omis­ta läh­tö­koh­dis­ta. Vaik­ka te päät­tä­jät kuin­ka olet­te koet­ta­neet sekoit­taa maa­ha­nuut­ta­jat ympä­ri kau­pun­kia, hei­tä on itäi­ses­sä Hel­sin­gis­sä kui­ten­kin pal­jon enem­män kuin Munk­ki­nie­mes­sä tai Kata­ja­no­kal­la (idäs­sä ei ole nimbyja!!)

  Te Vih­reät­hän ker­rot­te ole­van­ne hyvin maa­han­mut­to­myön­tei­siä ja pitä­vän­ne moni­kult­tuu­ri­suut­ta rik­kau­te­na. Hyö­dyn­ne­tään siis sitä rikkautta.

  Siis teh­dään Itä-Hel­sin­kiin oma Emi­grant-City, alue, jos­sa maa­han­muut­ta­jat voi­vat perus­taa yri­tyk­siä ja tuot­taa pal­ve­lui­ta ym. meil­le kan­ta­suo­ma­lai­sil­le ja kai­kil­le muil­le­kin. Kaup­po­ja, par­tu­rei­ta, pesu­loi­ta, etni­siä ravin­to­loi­ta ym. Afrik­ka­lai­sia, aasia­lai­sia, venä­läi­siä eri­koi­suuk­sia tar­joa­via putiik­ke­ja jne.

  Maa­il­mal­la eri­lai­set chi­na-tow­nit oat hyvin­kin suo­sit­tu­ja turis­ti­koh­tei­ta, kun teet­te tar­peek­si hyvää kau­pun­ki­suun­nit­te­lua, niin täs­tä saa­daan saman­lai­nen veto­nau­la Itä-Hel­sin­kiin. Ja näin vaa­lien alla saat hyvin sel­vi­tet­tyä onko lau­ta­kun­nas­sa­si jois­sain puo­lui­es­sa edus­tet­tu­na maa­han­muut­to­vas­tai­suut­ta kun teet tuol­lai­set esityksen

 6. Minul­la on mata­lan tuot­ta­vuu­den har­ras­tus­yri­tys Hert­to­nie­men teol­li­suusa­lu­eel­la. Kii­tos vaan met­ros­ta ja muus­ta infras­ta, mut­ta joka ker­ta alu­een hal­ki kävel­les­sä on help­po havai­ta ettei maan­käy­tös­sä ole juu­ri­kaan järkeä.

  Posi­tii­vi­se­na puo­le­na Hert­to­nie­men nyky­käy­tös­sä on syner­giae­dut (ali­han­kin­ta, logis­tiik­ka), mut­ta alue on sil­ti vähän tur­han pie­ni ja har­vaan raken­net­tu. Toi­saal­ta, joku Kona­la tai Pitä­jän­mä­ki ovat täs­sä suh­tees­sa vie­lä huonompia.

  Kituut­ta­vis­ta pk-läm­pä­reis­tä pitäi­si pääs­tä muu­ta­maan tehok­kaa­seen ja tii­vii­seen pk-yri­tys­puis­toon. Kehä III melua­lue Mel­lun­mäen ja Län­si­mäen taka­na sopi­si hyvin, met­ro tiet­ty Mel­lun­mäes­tä alu­een kes­kel­le eikä lai­taan mota­rin toi­sel­le puo­lel­le kuten nyt Herttoniemessä.

  Oli­si ehkä aika luo­vut­taa Hert­to­nie­men työ­paik­ka-alu­een kehit­tä­mi­sen suh­teen ja liit­tää se kau­pun­ki­mai­se­na asui­na­lu­ee­na a) Hert­to­nie­meen b) Roi­hu­vuo­reen c) Hert­to­nie­men­ran­taan. Tämä kyl­lä edel­lyt­täi­si Itä­väy­län kai­va­mis­ta mont­tuun ja Vii­kin­tien ris­teyk­sen hävit­tä­mis­tä, mut­ta saa­ma­puo­lel­la oli­si lujas­ti asuin­käyt­töön sovel­tu­vaa rakennusmaata.

 7. T. kir­joit­ti edel­lä aika osu­vas­ti. “Teh­kää niin kuin minä sanon, älkää teh­kö niin kuin minä teen” ei ole oikein uskot­ta­vaa joh­ta­mis­ta. Jos itä­suun­nal­la on edul­li­sia tilo­ja ja hyvää toi­min­taym­pä­ris­töä, Hel­sin­gin kau­pun­gin kan­nat­tai­si var­maan­kin hyö­dyn­tää sitä itse, eikä nil­lit­tää sii­tä että yri­tyk­set teke­vät ihan väärin.

 8. Miten näi­tä itä­hel­sin­ki­läis­ten ja mui­den yrit­tä­jien käsi­tyk­siä on kar­toi­tet­tu? Onko teh­ty jokin tut­ki­muk­sen kri­tee­rit täyt­tä­vä kysely?

  Kyse on ilmei­ses­ti pal­ve­lua­lan liik­keis­tä, joi­hin kuka tahan­sa voi kävel­lä sisään. Luu­li­si nimit­täin ole­van yhden­te­ke­vää, mis­sä päin Hel­sin­kiä esim. tili­toi­mis­to­aan pitää. 

  Itä­kes­kuk­ses­sa­han oli jokin aika sit­ten jon­kin­lai­nen “puh­dis­tus” jou­to­väes­tä mak­sa­vien asiak­kai­den tiel­tä. Käväi­sin itik­ses­sä pit­käs­tä aikaa pari viik­koa sit­ten ja näyt­ti, ettei pro­jek­ti ollut onnistunut.

  Tosin käyn niin har­voin idäs­sä, että ver­tai­lu­poh­ja­ni on heik­ko. Erot/samuudet voi­vat joh­tua vii­kon­päi­väs­tä, vuo­den- tai kel­lo­na­jas­ta tai näis­tä kaikista. 

  Ylei­sil­me oli kui­ten­kin kaik­kea muu­ta kuin miel­tä ylentävä.

 9. Tuol­lai­nen KariS:n visioi­ma “Emi­grant City” on jo itse asias­sa ole­mas­sa Haka­nie­men-Hämeen­tien alun paik­keil­la, jos­sa on etno­liik­kei­den klus­te­ri. Ne yhdis­tet­ty­nä Haka­nie­men torin ja hal­lin tar­jon­taan teke­vät seu­dus­ta aivan lois­ta­van pai­kan teh­dä hyviä ruo­kaos­tok­sia. Sivu­men­nen, toi­vot­ta­vas­ti alu­een tun­nel­ma ja vuo­kra­ta­so ei hilau­du lii­an ylä­vi­rei­sek­si, kun sitä tule­vai­suu­des­sa kehi­te­tään Pisa­ra-ase­man ym. hank­kei­den myötä.

 10. Melua­lueis­ta puhee­nol­len, yri­tys­puis­to voi­si sijai­ta Por­voon-moot­to­ri­tien molem­mil­la puo­lil­la ihan Hel­sin­gis­tä Por­voo­seen asti.

 11. Sii­hen Hert­sik­kaan liit­tyen. Minä en edel­leen­kään ymmär­rä mik­sei sin­ne voi raken­taa asun­to­ja edes län­si­lai­del­le kun yri­tyk­siä ei ton­tit tun­nu juu­ri kiin­nos­ta­van, ja sama muu­ten kos­kee sitä Vii­kin­ran­taa. Mut­ta minä en ymmär­rä mon­ta muu­ta­kaan asi­aa. Alla yksi lisää

  Jos esi­mer­kik­si halu­aa toi­mis­to­ja niin nii­hin pitäi­si pääs­tä joten­kin töi­hin. Ainoa­na toi­men­pi­tee­nä Hert­to­nie­men met­roa­se­mal­le raken­ne­taan uusi “bus­si­ter­mi­naa­li”. Tota miksi?

  Hert­to­nie­men met­roa­se­mal­le tulee nyt linjat
  59 Hert­to­nie­mi — Pajamäki
  79 — Malmi
  80 — Roi­hu­vuo­ri — Roihupelto
  81/B Län­si — Herttoniemi
  82/B — Roi­hu­vuo­ri — Itäkeskus
  83 — Tammisalo
  84 — Laa­ja­sa­lo (Gunil­lan­tie)
  85/B — Jollas
  86/B — Santahamina
  88 — Ylis­ky­lä — Kaitalahti
  89 — Yliskylä 

  84 — 89 menee uusik­si ja lii­ken­ne vähe­nee Laa­ja­sa­lon rati­kan myö­tä. 59 ja 79 voi yhdis­tää Teol­li­suus­lin­jak­si Pitä­jän­mä­ki — Pasi­la — Hert­to­nie­mi — Mal­mi mini­maa­li­sin lisä­lii­ken­nöin­ti­kus­tan­nuk­sin, voi­si tuon ehkä jat­kaa len­to­ken­täl­le­kin. Tämä myös paran­tai­si sen teol­li­suusa­lu­een yhteyk­siä, nyt ne on minus­ta huo­not kos­ka met­roa­se­mat on toi­sel­la puo­len Itä­väy­lää, ja istui­si hyvin yhteen mah­dol­li­sen Roi­hu­pel­lon uuden ase­man kanssa.

  Tar­vit­see­ko nuo jäl­jel­lä­jää­vät bus­sit päät­tä­ril­leen ter­mi­naa­lin?

  Sekin muu­ten istui­si aika näp­pä­räs­ti että Rai­de-Joke­ril­la oli­si toi­nen haa­ra Roi­hu­pel­lon ase­man kaut­ta Herttoniemeen.

 12. Kan­ta­kau­pun­gis­ta löy­tyy myös toi­mis­to­käy­tös­sä ollei­ta talo­ja, jot­ka ovat olleet vuo­si­kau­pal­la tyh­jä­nä odot­ta­mas­sa remont­tia. Samoin löy­tyy toi­mis­to­ta­lo­ja, jot­ka ovat vajaa­käy­tös­sä, ja jot­ka voi­si hyvin muut­taa asun­noik­si. Mark­ki­nat eivät vain toi­mi, tai sit­ten omis­ta­jil­la on parem­paa tie­toa tule­vas­ta talouskehityksestä 😉

 13. tpyy­luo­ma: “Minä en edel­leen­kään ymmär­rä mik­sei sin­ne voi raken­taa asun­to­ja edes länsilaidelle..”

  Tai itä­lai­dal­le Sahaa­jan­ka­dun var­rel­le, johon mäen ja orien­taa­tion ansios­ta sai­si hyvin­kin tois­ta­kym­men­tä ker­ros­ta ilman mer­kit­tä­vää varjostusongelmaa.

 14. Spot­tu: Hert­to­nie­meen mah­tui­si tosi­aan asun­to­ja vaik­ka kuin­ka, minus­ta kui­ten­kin vie­lä­kin tär­keäm­pää Itä-Hel­sin­gin ima­gol­le oli­si raken­taa Kivi­no­kal­le aidos­ti kor­kea­ta­soi­nen merel­li­nen asuinalue.

  Hert­to­nie­men­ran­ta on joil­tain osin hyvin­kin viih­tyi­sä merel­li­nen kau­pun­gin­osa, vali­tet­ta­vas­ti vain aivan Itä­väy­län vie­reen on jätet­ty koko alu­een pahim­mat slum­mit, joi­ta gryn­de­ri epä­toi­voi­ses­ti East-Endi­nä koet­taa mark­ki­noi­da. mie­li­ku­vaa wes­ten­din vas­ti­nees­ta koet­taen luo­da. Sii­nä koh­taa näem­me vaik­ka­pa Met­ron ikku­nas­ta Hel­sin­gin kau­pun­ki­suun­nit­te­lun sur­keu­den kai­kes­sa karmeudessaan.

 15. Tai itä­lai­dal­le Sahaa­jan­ka­dun var­rel­le, johon mäen ja orien­taa­tion ansios­ta sai­si hyvin­kin tois­ta­kym­men­tä ker­ros­ta ilman mer­kit­tä­vää varjostusongelmaa.

  Hyvä huo­mio. Pai­kas­sa on sekin hyvä puo­li että se on kau­em­pa­na Itä­väy­läs­tä. Lii­ken­neyh­teys vähän vaa­ti­si miet­ti­mis­tä, tuol­ta ei met­roon kävel­lä, mut­ta tuos­sa on mah­dol­li­suuk­sia bus­sil­le tai rati­kal­le sekä Hert­to­nie­men met­roa­se­man, Rai­de-Joke­rin ja Roi­hu­pel­lon uuden ase­man, ja/tai Laa­ja­sa­lon rati­kan suuntaan.

  Onhan meil­lä jo yksi Auto­ta­lo Kam­pis­sa, eli kai se alu­een pää­y­ri­tys­mu­to eli Vol­vo-kaup­pa sopi­si tuol­la­kin kivijalkaan. 🙂

 16. tpyy­luo­ma: “Lii­ken­neyh­teys vähän vaa­ti­si miettimistä,..”

  Lii­ken­neyh­teyk­siä voi mie­tis­kel­lä vaik­ka 79:ssä istues­saan, suun­nal­la­kaan ei ole niin väliä kun toi­nen suun­ta vie Hert­to­nie­men met­roa­se­mal­le ja toi­nen Sii­li­tiel­le. Jos bus­si­lii­tyn­tä­lii­ken­ne jos­sain toi­mii niin tuol­la. Rai­de­jo­ke­rin hän­tä ulot­tuen jon­ne­kin Hert­to­nie­men van­hal­le juna-ase­mal­le (Lin­nan­ra­ken­ta­jan­tien ja Lai­va­lah­den­ka­dun ris­teys) toi­si muka­vam­man poi­kit­tai­syh­tey­den myös Laa­ja­sa­lon, Jol­lak­sen, Tam­mi­sa­lon ja Roi­hu­vuo­ren asuk­kail­le jot­ka joka tapauk­ses­sa kul­ke­vat Lin­nan­ra­ken­ta­jan­tie­tä liityntäliikennebusseissa.

  Jos Roi­hu­vuo­ren ikä­ra­ken­ne on sitä mitä van­hois­sa lähiöis­sä yleen­sä, oli­si kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa hyvin tilaa ellei ole ehdit­ty välis­sä lak­kaut­taa. Osta­ri puo­len kilo­met­rin pääs­sä mäen toi­sel­la puolen.

  Raken­nus­kan­ta mäen juu­rel­la on sil­mä­mää­räi­ses­ti pää­osin huo­no­kun­tois­ta ja mata­laa, ja B2C-sek­to­rin pie­ny­rit­tä­jät saat­tai­si­vat todel­la­kin halu­ta jää­dä kivi­jal­kaan. Auto­pai­kat voi­si lou­hia kal­lioon talon alle/viereen.

  Eikä nii­tä auto­kaup­po­ja nyt _niin_ pal­jon ole, val­tao­sa on vers­tai­ta, pien­val­mis­tus­ta, tek­nis­tä kaup­paa ja seka­lais­ta pk-pulaamista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.