Dieselvero alennus?

Kepu vaa­tii die­sel­ve­ron alen­ta­mis­ta EU:n mini­mi­ta­sol­le, jot­ta kuor­ma-autoi­li­jat eivät jou­tui­si vaikeuksiin.

Tul­les­sa­ni junal­la Kor­sos­ta vas­taan tuli tava­ra­ju­na, jos­sa las­ti­na oli lähin­nä rekan perä­vau­nu­ja. Täl­lai­sia toi­voi­si näke­vän­sä enem­män. Polt­toai­neen kal­lis­tu­mi­nen ajaa nyt tava­ra­kul­je­tuk­sia rai­teil­le. Eikö tämä ole hyvä? Mik­si sitä pitää ehkäistä?

Val­tio sub­ven­toi jo nyt ras­kas­ta rek­ka­lii­ken­net­tä. Rekat kulut­ta­vat ties­töa enem­män kuin mak­sa­vat vero­ja.  Polt­toai­neen kal­lis­tu­mi­nen men­köön hin­toi­hin. Kul­je­te­taan tava­roi­ta vähem­män, suo­si­taan pai­kal­li­suut­ta ja käy­te­tään rautateitä!

30 vastausta artikkeliin “Dieselvero alennus?”

 1. Läh­tö­koh­tai­ses­ti kaik­ki veron­alen­nuk­set ovat kan­na­tet­ta­via. Die­se­lin ja mui­den polt­toai­nei­den kil­pai­luas­tel­maa en kui­ten­kaan läh­ti­si vero­muu­tok­sil­la sot­ke­maan, joten mah­dol­li­nen alen­nus oli­si syy­tä ulot­taa muil­le­kin liikennepolttoaineille.

 2. Itse­kin olen häm­mäs­tel­lyt intoa kul­jet­taa tava­raa rekoil­la, kun tehok­kaam­pia­kin tapo­ja on käy­tös­sä. Kai­kis­ta suu­rin mys­tee­ri on se, että Han­gos­ta aje­taan auton­kul­je­tus­rek­ko­ja pit­ki­nä let­koi­na Venä­jäl­le. Eihän tuol­lai­nen voi olla jär­ke­vää, kun kis­kot kul­ke­vat vie­res­sä koko mat­kan ja sata­mia­kin on lähem­pä­nä mää­rän­pää­tä. Jäl­jel­le jää epäi­lys, että rajus­ti kil­pail­lus­sa rek­ka­lii­ken­tees­sä pal­ve­lua myy­dään ali­hin­taan. Ehkä jokusen rek­ka­fir­man sie­tää­kin kuih­tua pois? Ei kai ole val­tion teh­tä­vä tukea vero­po­li­tii­kal­la epä­ter­vet­tä bis­nes­tä, jon­ka pal­ve­luil­le löy­tyy usein jär­ke­väm­pi vaihtoehto.

  VR:llä on toki oma lusik­kan­sa sopas­sa. Sen hin­noit­te­lu­po­li­tiik­ka on ollut aina­kin luo­mas­sa kysyn­tää rekkaliikenteelle.

 3. Läh­tö­koh­tai­ses­ti kaik­ki veron­alen­nuk­set ovat kan­na­tet­ta­via.” sanoi Sinivihreä.

  Mik­si pitäi­si taas ottaa mal­lia siel­tä, mis­sä menee mei­tä heikommin.
  Lyhyel­lä täh­täi­mel­lä veron­alen­nuk­sin teh­ty hal­vem­pi polt­toai­neen hin­ta lisää kyl­lä toi­me­liai­suut­ta, ja on sik­si käy­pä toi­mi taan­tu­man kor­jaa­mi­seen. Kos­ka taan­tu­ma ei ole — aina­kaan vie­lä — pääl­lä, kor­keam­paan lii­ken­ne­polt­toai­neen hin­taan sopeu­tu­mi­nen on pit­käl­lä aika­vä­lil­lä, ja taan­tu­maa odo­tel­les­sa, mer­kit­tä­vä etu.
  Kalis­tu­van öljyn hin­nan tuot­ta­maan taan­tu­maan jou­tu­vat ennen pit­kää kaik­ki sopeu­tu­maan. USA:n ongel­ma­na se on jo nyt, kos­ka eivät ole aiem­min vero­tuk­sel­la edes yrit­tä­neet sopeut­taa lii­ken­net­tään niu­kis­tu­van öljy­mark­ki­nan tilan­tee­seen. Nyt nouse­vat polt­toai­neen hin­nat hal­lit­se­mat­to­mas­ti, eikä vero­tuk­ses­sa ole varaa keventää.
  Mui­ta kor­keam­mal­la verol­la sopeut­ta­mi­nen jät­tää vero-osuu­den ver­ran rahaa sopeu­tu­val­le alu­eel­le ja vähen­tää raha­vir­taa ulos täl­tä alu­eel­ta. Paras­ta mah­dol­lis­ta sopeut­ta­mis­ta tule­vaan tilanteeseen.

 4. Fik­sum­pi tark­kai­li­ja huo­maa var­mas­ti, että Han­gos­ta itä­ra­jal­le aja­vat auto­kul­je­tus­re­kat ovat lähes poik­keuk­set­ta Venä­jän rekis­te­ris­sä ja ole­tet­ta­vas­ti kul­jet­ta­jat­kin ovat venä­läi­siä. Täs­tä voim­me loo­gi­ses­ti pää­tel­lä, että myös pal­kat ym. kus­tan­nuk­set ovat venä­läis­tä tasoa l. pal­jon alem­mat kuin Suo­mes­sa. Jopa polt­toai­ne oste­taan Venäjältä. 

  Jos joku pys­tyy perus­te­le­maan, mik­si hal­pa venä­läi­nen kul­je­tus kor­vat­tai­siin koh­tuul­li­ses­ti hin­nak­kaam­man VR:n pal­ve­luil­la, niin ker­to­koon heti. Voim­me myös kysyä, mik­si Japa­nis­ta tuo­daan auto­ja Suo­meen lai­val­la ja ne aje­taan rekoil­la Venä­jäl­le, vaik­ka Venä­jäl­lä on suu­ri sata­ma Vla­di­vos­tok kau­koi­däs­sä ja siel­tä alkaa (tai sin­ne päät­tyy) koko Venä­jän hal­kai­se­va rata. Mik­si tuo­ta rataa ei käy­te­tä auto­jen kuljettamiseen?

 5. VR:n mono­po­lis­ta ja sen hin­noit­te­lus­ta joh­tuu ettei kis­koil­la kul­je­te­ta tava­raa tar­peek­si. Pari vuot­ta sit­ten jut­te­lin erään huo­lit­si­jayh­tiön pal­ve­luk­ses­sa ole­va hen­ki­lön kans­sa. Hän sanoi että esim kun itä­ve­nä­jäl­tä tuo­daan kis­koil­la läpi Venä­jän tava­raa niin hin­nan­muo­dos­tus on seu­raa­va: 1/10 Venä­jän mat­kan osuus ja Suo­men rajal­ta Suo­men pää­teo­soit­tee­seen 9/10. Lisä­si vie­lä että tuon VR:N hin­noit­te­lun takia on usein hal­vem­paa käyt­tää lai­vo­ja ja rek­ko­ja. Nyt­tem­min­hän Venä­jä on korot­ta­nut rau­ta­tie­mak­su­ja ilmei­ses­ti sen ver­ran että on kan­nat­ta­vam­paa käyt­tää mel­kein aina meri- ja maan­tei­tä. Eikö­hän Osmo oli­si parem­pi että VR alkai­si käyt­tää riis­to­hin­to­jen sijas­ta mark­ki­na­hin­to­ja. Ei oikea toi­men­pi­de voi olla die­se­lin jär­je­tön koro­tus, jon­ka ansios­ta VR:n mono­po­li­hin­nat alka­vat olla halvempia.

 6. Läh­tö­koh­tai­ses­ti kaik­ki veron­alen­nuk­set ovat kannatettavia.”

  Onko Sini­vih­reä tosis­saan? Eikö lain­kaan herä­tä kysy­myk­siä se, että rek­ka-autot mak­sa­vat veroi­na tien­käy­tös­tä vähem­män kuin tie­tä kulut­ta­vat? Kan­nat­taa­ko Sini­vih­reä kaik­kia mui­ta­kin vero­va­roin rahoi­tet­tu­ja subventioita?

  Eikö sekään häi­rit­se, että var­sin ylei­sen ana­lyy­sin mukaan lii­ken­teen polt­toai­nei­den hin­ta ei ale­ni­si juu­ri lain­kaan, jos kaik­ki maat alen­tai­si­vat nii­den vero­tus­ta ja/tai lisäi­si­vät sub­ven­tio­ta, vaan etu valui­si öljyntuottajamaille.

 7. Vetu­ri-Vil­le: “Jos joku pys­tyy perus­te­le­maan, mik­si hal­pa venä­läi­nen kul­je­tus kor­vat­tai­siin koh­tuul­li­ses­ti hin­nak­kaam­man VR:n pal­ve­luil­la, niin ker­to­koon heti.”

  Ilmai­sin itseä­ni huo­nos­ti. Mys­tee­ri ei ole se, että tilaa­ja valit­see hal­vim­man vaih­toeh­don vaan se, että ylei­sen hyö­dyn kan­nal­ta näin­kin jär­je­tön ase­tel­ma on pääs­syt syn­ty­mään, eikä sil­le mitä ilmei­sim­min olla teke­mäs­sä mitään.

  Muu­tos ei tapah­du itsek­seen tai hyväs­tä tah­dos­ta vaan muok­kaa­mal­la olo­suh­tei­ta jär­ke­väm­mil­le kul­je­tus­ta­voil­le suo­siol­li­sek­si. VR:n mono­po­li­hin­noit­te­lun pur­ka­mi­nen on täs­sä avaintekijä.

  Oleel­lis­ta oli­si myös periä ras­kaal­ta kaut­ta­kul­ku­lii­ken­teel­tä ylei­seu­roop­pa­lai­seen tapaan tien­käyt­tö­mak­su­ja, jot­ta mm. ne Han­gon venä­läis­re­kat saa­tai­siin osal­lis­tu­maan aiheut­ta­mien­sa kus­tan­nus­ten kattamiseen.

 8. Val­tio sub­ven­toi jo nyt ras­kas­ta rek­ka­lii­ken­net­tä. Rekat kulut­ta­vat ties­töa enem­män kuin mak­sa­vat veroja.”

  Tämä on vähän kysee­na­lai­nen väi­te. Ei ole miten­kään yksi­se­lit­teis­tä, miten ties­tön kulu­mi­nen jyvi­te­tään esim. hen­ki­lö­au­to- ja ras­kaal­le lii­ken­teel­le ja sekin on vähän kysee­na­lais­ta, mitä ras­kaan lii­ken­teen vero­ja pitäi­si huo­mioi­da. Minä en aina­kaan pidä miten­kään itses­tään­sel­vä­nä sitä, että val­tion­ta­lous hyö­tyi­si ras­kaan lii­ken­teen vähe­ne­mi­ses­tä (pati­si venä­läis­ten rek­ko­jen suh­teen, mut­ta nehän eivät Suo­meen mak­sa die­sel- tai mui­ta­kaan veroja)

  Lisäk­si kyse on muu­ten­kin jär­jes­tel­män tas­pai­nos­ta enem­män kuin (kysee­na­lai­ses­ta) käyttäjä/haitan aiheut­ta­ja mak­saa ‑peri­aat­tees­ta, sehän kun ei oikein toi­mi lii­ken­tees­sä ylipäätäänkään.

  Mut­ta olen kyl­lä sii­tä samaa miel­tä, että ei val­tioi­den ole syy­tä las­kea polt­toai­ne­ve­ro­tus­ta sen vuok­si, että oljyn hin­ta nousee. Kyl­lä jär­jes­tel­män pitää kye­tä sii­hen sopeutumaan.

  Kari

 9. Olen lähes var­ma, että VR:n mono­po­lia­se­mal­la on pal­jon­kin teke­mis­tä sen kans­sa mik­si tava­raa liik­kuu niin­kin pal­jon teil­lä kuin liikkuu.

  PS venä­läi­sil­tä rekoil­ta pitäi­si kupa­ta niin pal­jon rahaa kuin vain mahdollista

 10. Läh­tö­koh­tai­ses­ti kaik­ki veron­alen­nuk­set ovat kannatettavia.” 

  Perus­te­len tätä sil­lä, että uskon resurs­sien tule­van mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti allo­koi­duk­si sil­loin, kun työn tuo­tos­ta jää mah­dol­li­sim­man suu­ri osa työn­te­ki­jäl­le tai yri­tyk­sel­le kulutukseen/investointiin/säästöön. Mai­nit­tu­jen kuor­ma-autoi­li­joi­den lisäk­si, die­sel­ve­ron alen­nus kos­ki­si toteu­tues­saan kai­ke­ti myös yksityisautoilijoita.

  Se täy­tyy kyl­lä myös tode­ta, että mah­dol­li­ses­ti toteu­tet­ta­vis­ta veron­alen­nuk­sis­ta die­sel­ve­ron alen­nus oli­si kyl­lä itsel­lä­ni alen­net­ta­vien vero­jen “toi­ve­lis­tan” häntäpäässä.

 11. Vetu­ri-Vil­le: Tur­val­li­suus on pää­syy mik­si autot rah­da­taan lai­voil­la Japa­nis­ta Suo­meen. Venä­jän rataa käyt­täen autois­ta ei moni­kaan saa­pui­si peril­le tilaa­jal­le. Tämän sanoi se huo­lit­si­ja myös.

 12. Osmo: Vaik­ka tätä käsi­tel­tiin­kin kyl­lä jo aika huo­lel­la sii­nä ket­jus­sa mis­sä ehdo­tit kan­sain­vä­lis­tä öljy­ve­roa, niin voi­sit­ko vie­lä vähän pala­ta tähän:

  “jos kaik­ki maat alen­tai­si­vat nii­den vero­tus­ta ja/tai lisäi­si­vät sub­ven­tio­ta, vaan etu valui­si öljyntuottajamaille.”

  Vai­kut­taa­ko tähän se, että mis­sä vai­hees­sa vero kerä­tään tai sub­ven­tio lisätään?

  Eikös jos öljyn lop­pu­käyt­tä­jäl­le hin­ta pysyy sama­na hän käyt­tää edel­leen yhtä pal­jon öljyä. Öljyn­tuot­ta­jat­han myy­vät öljyn­sä kan­sain­vä­li­sil­lä mark­ki­noil­la ja hin­ta riip­puu var­maan­kin kysyn­näs­tä ja tar­jon­nas­ta, jol­loin jos kysyn­tä ja tar­jon­ta ei muu­tu, niin hin­ta­kaan ei öljyn­tuot­ta­jien pers­pek­tii­vis­tä muu­tu. Täl­löin­hän tämän veron­alen­nuk­sen hyö­ty voi valua kenel­le tahan­sa ket­jun osal­li­sel­le, esim. jalos­ta­jal­le tai jake­li­jal­le tai kul­jet­ta­jal­le? Tun­tuu, että logii­kas­sa­ni on pak­ko olla joku vir­he, mut­ta en nyt kek­si tähän hätään, että mikä…

 13. Nyt kan­nat­tai­si pois­taa käyt­tö­voi­ma­ve­ro kai­kil­ta ajo­neu­voil­ta. Rah­ti­hin­to­ja on kai joka­ta­pauk­ses­sa pak­ko nos­taa, mut­ta parem­pi jos kul­ma­ker­roin on sel­lai­nen ettei pol­kais­ta inflaa­tio­kier­ret­tä käyntiin. 

  Jot­ta öljyn kulu­tus sopeu­tuu tar­jon­nan niuk­kuu­teen, kul­je­tus­ten aiheut­ta­mien polt­toai­ne­ku­jen nousu on pak­ko siir­tää hin­toi­hin jol­lain aika­vä­lil­lä. Oli­si kui­ten­kin parem­pi ettei se tapah­tui­si shokkina.

 14. VR:n mono­po­lis­ta sen ver­ran, että tava­ra­lii­ken­ne on vapau­tet­tu, mut­ta Venä­jän suun­taan asia on ongelmallisempi…
  EU:ssa on vii­me vuo­si­na teh­ty pää­tök­siä rau­ta­tie­lii­ken­teen kil­pai­lun lisää­mi­ses­tä. Suo­mi ava­si rau­ta­tei­den kan­sal­li­sen tava­ra­lii­ken­teen kil­pai­lul­le vuo­den 2007 alus­sa. Yri­tyk­sen, joka halu­aa har­joit­taa tava­ra­lii­ken­net­tä Suo­men rau­ta­teil­lä, tulee hakea toi­mi­lu­pa lii­ken­ne- ja viestintäministeriöltä.”

  Eikä kan­na­ta unoh­taa vesi­kul­je­tuk­sia­kaan vaih­toeh­to­na, lisää kanavia?

 15. Olen ihan samaa miel­tä sii­tä, että tie­lii­ken­teen — ja myös ras­kaan tie­lii­ken­teen — on toi­mit­ta­va yhteis­kun­ta­ta­lou­del­li­ses­ti kus­tan­nus­vas­taa­vas­ti. TIe raken­tei­siin koh­dis­tu­va rasi­tus lie­nee akse­li­pai­non jon­kin ykkös­tä suu­rem­man potens­sin funktio.

  Mut­ta täs­sä juma­lai­ses­sa hur­mios­sa tapah­tu­vas­sa rek­ka­lii­ken­teen sät­ti­mi­ses­sa oli­si hyvä pitää mie­les­sä myös se mitä ja miten tie­lii­ken­tees­sä kul­je­te­taan: Ras­kaas­sa tie­lii­ken­tees­sä 65% ton­neis­ta liik­kuu alle 50 km, tava­ra on pää­asias­sa soraa (44%).

  Eivät­kä ne mai­to­pur­kit tule junal­la edes Haa­ga­mar­ket­tiin, niin lähel­lä rau­ta­tie­tä kuin se sijait­see­kin. Puhu­mat­ta­kan että ne kel­lui­si­vat iloi­ses­ti Mätä­ojan aalloilla!

 16. Ei kai täs­sä veron­alen­nus­tou­hus­sa nyt yrit­tä­jiä pidä suo­ja­ta, vaan kulut­ta­jia, mut­ta eipä tai­da kulut­ta­ja pal­jon hyö­tyä, vaik­ka die­sel­ve­roa alen­net­tai­siin. Jos nyt on ihan pak­ko jotain tie­lii­ken­ne­ve­roa alen­taa, niin die­sel­ve­ro kuor­ma-auto­jen osal­ta on var­maan kui­ten­kin paras vaih­toeh­to, kos­ka jää­pä­hän aina­kin koti­maa­han suu­rin osa (toi­vot­ta­vas­ti) vero­tues­ta ilman, että p‑rallia tuli­si tuettua.

 17. 1993 kului polt­toai­net­ta n. 8,25 euroa /100 km.
  2008 kulut­taa auto­ni n. 7,5 euroa / 100 km.
  Samas­sa ajas­sa palk­ka­ni on suun­nil­leen kaksinkertaistunut.

  Uskoi­sin, että totuus on monel­le muul­le­kin samanlainen. 

  Autoi­lun kulut pitäi­si saa­da auton käyt­töön. Auto­ve­ro, käyt­tö­mak­sut, vakuu­tus­mak­su­ve­rot, kat­sas­tus yms. mak­sut, jot­ka voi­tai­siin periä polt­toai­neen hin­nas­sa pitäi­si myös periä polt­toai­neen hin­nas­sa. Täl­löin itse käyt­tö mak­sai­si nykyis­tä enem­män ja omis­ta­mi­nen vähem­män. Täl­löin voi­si vai­kut­taa itse autoi­lun kuluihin.

 18. Ei kai täs­sä veron­alen­nus­tou­hus­sa nyt yrit­tä­jiä pidä suo­ja­ta, vaan kuluttajia..”

  Täs­tä oli­sin hyvin eri miel­tä. Kul­je­tusa­lal­la näyt­tää ole­van tren­di­nä suo­rit­ta­van por­taan ulkois­tus, ts. työ­so­pi­mus­lain ikä­väs­ti kont­rol­loi­ma työ­suh­de pyri­tään vaih­ta­maan ali­han­kin­ta- tai pal­ve­luso­pi­muk­seen jota ei pakot­ta­va lain­sää­dän­tö rasi­ta. Kun rivi­työn­te­ki­jäs­tä tulee käy­tän­nös­sä yri­tyk­sen­sä toi­mi­tus­joh­ta­ja, niin huo­nos­ti­han sii­nä käy kun neu­vot­te­lu­pöy­däs­sä vas­ta­puo­le­na on ison toi­mi­jan kul­je­tus- ja lakiasiainosasto.

  SKAL on vuo­sien mit­taan osoit­ta­nut poik­keuk­sel­lis­ta kädet­tö­myyt­tä jäse­nis­tön­sä edun­val­von­nas­sa, joka näkyy sii­nä että edel­leen­kään ei Suo­mes­sa ole kyet­ty vie­mään läpi de fac­to sopi­mus­käy­tän­töä joka mah­dol­lis­tai­si polt­toai­neen hin­nan­ko­ro­tus­ten välit­tö­män siir­ron asiak­kaal­le. Aina kun ala on ahdin­gos­sa alkaa sama vali­tus die­sel­polt­toai­neen hin­nas­ta, joka lopul­ta on mer­ki­tyk­se­tön detal­ji sopi­mus­tek­niik­kaan verrattuna.

  Maal­lik­ko­na ajat­te­li­sin että nopein tapa kor­ja­ta tämä kul­je­tusa­lan kaik­kein akuu­tein ongel­ma oli­si rajoit­taa hie­man sopi­mus­va­paut­ta s.e. kul­je­tusa­lan sopi­muk­siin tuli­si pakol­li­nen “polt­toai­nein­dek­sieh­to” joka mah­dol­lis­tai­si hin­ta­jous­ton. Ennus­tet­ta­vuut­ta kul­je­tus­kus­tan­nuk­siin suu­rem­mat toi­mi­jat voi­si­vat hank­kia eri­lai­sil­la suo­jausin­stru­men­teil­la jos kat­so­vat tar­peel­li­sek­si. Sel­lai­sia pan­kit var­maan tar­joai­si­vat mie­lel­lään jos tulee kysyntää.

 19. Aina kun ala on ahdin­gos­sa alkaa sama vali­tus die­sel­polt­toai­neen hin­nas­ta, joka lopul­ta on mer­ki­tyk­se­tön detal­ji sopi­mus­tek­niik­kaan verrattuna.”

  Tämä on tot­ta. Mik­si sopi­muk­set ovat sel­lai­sia kuin ovat? Jos polt­toai­neen hin­taa rei­va­taan val­tio­val­lan osal­ta alas­päin, niin tule­vai­suu­des­sa sopi­muk­set ovat kui­ten­kin sel­lai­sia että sama vei­su on edes­sä seu­raa­van ker­ran kun polt­toai­nei­den­hin­nat pomppaavat.

 20. Niin ja vie­lä yksi point­ti: jos sopi­muk­set ovat sel­lai­sia kuin ovat yli­tar­jon­nan vuok­si, niin mark­ki­na­ta­lou­des­sa täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa on vain yksi rat­kai­su: yli­tar­jon­ta pois­tuu taval­la tai toi­sel­la. Joko vapaa­eh­toi­ses­ti (pois­tu­mi­set, kalus­ton myyn­ti, kon­so­li­doi­tu­mi­nen) tai sit­ten pakol­la kon­kurs­sien kautta.

 21. jos kaik­ki maat alen­tai­si­vat nii­den vero­tus­ta ja/tai lisäi­si­vät sub­ven­tio­ta, vaan etu valui­si öljyntuottajamaille.”

  Tätä pyy­det­tiin avaa­maan. Jos öljyn tuo­tan­to on pie­nem­pi kuin sen kulu­tus, hin­ta nousee, kun­nes tiet­ty mää­rä, vaik­ka­pa vii­si pro­sent­tia, kysyn­näs­tä on leik­kau­tu­nut pois. Sovi­taan, että tähän riit­tää tuo­ta­ja­hin­nan nousu tasol­le X. Jos veroa alen­ne­taan, kysyn­tä ei tasa­pai­no­tu­kaan, ennen kuin tuot­ta­ja­hin­ta nousee niin, että se eli­mi­noi veron alennuksen.

 22. Osmo: Mik­si puhut tuot­ta­ja­hin­nas­ta? Eikös öljyn kulu­tus vähe­ne 5% sil­loin kun hin­ta “pum­pul­la” nousee tasol­le X? Havit­te­lin siis seli­tys­tä sil­le meka­nis­mil­le, mikä siir­tää tuon hin­nan nousun nii­hin tuot­ta­ja­hin­toi­hin. Tajusin nyt tätä kir­joit­taes­sa, että var­maan­kin öljyn­tuot­ta­jien kar­tel­lil­la on jotain teke­mis­tä asian kans­sa, kun jalos­ta­jat, kul­jet­ta­jat ja jake­li­jat kil­pai­le­vat kes­ke­nään eivät­kä voi nos­taa katteitaan.

 23. Jori Mon­to­nen: Minä ihmet­te­len sinun auk­to­ri­teet­tius­koi­suut­ta. Mik­si ihmees­sä kuvit­te­let, että val­tion vir­ka­mie­het tai edus­kun­ta pys­tyi­si joten­kin par­hai­ten ohjai­le­maan talout­ta ja val­mis­ta­maan sen kor­kean öljyn­hin­nan varalle?
  Kei­no­te­koi­ses­ti kor­kea­na pidet­ty hin­ta­han vaan aiheut­taa har­haan­joh­ta­via sig­naa­le­ja mark­ki­noil­le, eli öljys­tä ollaan vähem­män riip­pu­vai­sia kuin mikä oli­si teho­kas­ta. Mik­si uskot, että yri­tyk­set ja kulut­ta­jat eivät osaa itse varau­tua öljyn hin­nan nousuun ja että ne eivät ota ris­kiä huo­mioon investointipäätöksissään?

 24. Syl­ves­te­ri on oikeas­sa: ei mikään ala ole pit­kään kan­nat­ta­ma­ton. Näis­sä veron­alen­nus­kes­kus­te­luis­sa har­voin ote­taan kan­taa sii­hen, mil­lä alen­nus kate­taan. Siis mitä meno­ja lei­ka­taan tai kel­tä ote­taan lisää. Die­sel­ve­ro on ollut noin puo­let koko käyt­tö­ve­ros­ta eli 200 — 300 mil­joo­naa euroa (esim. perin­tö­ve­ro 400 — 500 mil­joo­naa vii­me vuo­si­na). Kel­tä ote­taan ja kuin­ka paljon?

 25. Täy­tyy muis­taa, että aina ja kaik­kial­la kaik­ki sopeu­tu­mi­nen muut­tu­viin olo­suh­tei­siin — täs­sä siis polt­toai­neen hinn­an­nousuun — on kivu­lias­ta so. joku kär­sii, joku jää työt­tö­mäk­si. Kul­je­tusa­la rai­vo­aa, kos­ka heil­lä on ns. pel­ko pe****ssä.

  Se, että val­tio­ta itke­tään apuun ja leik­kaa­maan hin­to­ja on ymmär­ret­tä­vää. Pyyn­töi­hin tai­pu­mi­nen oli­si sulaa hul­luut­ta, kos­ka sii­hen sisäl­tyy ole­tus, ettei tuo­ta sopeu­tu­mis­ta muka tar­vi­si­si teh­dä. Veron­alen­nuk­set vain siir­tä­vät vää­jää­mä­tön­tä. Ja lisäk­si, Fried­ma­nil­ta lai­nat­tu “kaik­ki veron­alen­nuk­set ovat hyviä” on täy­sin kon­teks­tis­taan irti revit­ty. Abso­luut­ti­ses­sa mie­les­sä se voi tie­ten­kin olla tot­ta (so. cete­ris pari­bus, veron­alen­nuk­set ovat hyviä), mut­ta cete­ris pari­bus ei päde. 

  Ja vaik­ka muu­ten päti­si, niin polt­toai­neen koh­dal­la voi sil­ti olla hyvä, että veroa peri­tään. Siis voi hyvin­kin olla teho­kas­ta peria polt­toai­ne­ve­roa, vaik­ka rahat poltettaisiin.

 26. Mitä se Katai­nen oikein on sano­nut, kun medias­sa tode­taan näin: “Katai­sen mukaan die­sel­ve­ron alen­ta­mi­nen vaa­tii aina­kin vuo­den siirtymäajan.”

  Autoi­lun kuluis­ta aina­kin ajo­neu­vo­ve­ro tuli­si sisäl­lyt­tää polt­toai­ne­ve­roon ja saa­da siten ihmi­sil­le lisään­ty­nyt mah­dol­li­suus autoi­lun kului­hin vai­kut­ta­mi­seen. Vuo­sit­tai­sen mak­sun pois­to näkyi­si polt­toai­neen hin­nas­sa n. 10 snt.

 27. Mik­si uskot, että yri­tyk­set ja kulut­ta­jat eivät osaa itse varau­tua öljyn hin­nan nousuun ja että ne eivät ota ris­kiä huo­mioon inves­toin­ti­pää­tök­sis­sään?”, kyse­li Art­tu­ri Björk.

  Kat­so Osmon alku­pe­räi­sen jutun ensim­mäi­nen lause ja mie­ti uudes­taan mitä oikein ihmettelit.

 28. Jori Mon­to­nen: Ole hyvä ja vas­taa kysy­myk­see­ni vii­sas­te­lun sijaan. Se että kuor­ma-autoi­li­jat ovat menos­sa nurin kal­liin hin­nan takia ei tar­koi­ta, että he eivät oli­si varau­tu­neet sii­hen. Jokai­sen yrit­tä­jän ei aina kan­na­ta ruve­ta toi­men­pi­tei­siin sel­vi­täk­seen jos­tain ske­naa­rios­ta. Voi olla ihan perus­tel­tua toi­mia niil­lä edel­ly­tyk­sil­lä mitä on ja kun ne muut­tu­vat lopet­taa toi­min­ta. Tämä ei ole mikään mark­ki­noi­den epäonnistuminen.
  Toi­sek­seen jos val­tio ei hol­hoa tulee var­mas­ti aina ole­maan nii­tä, jot­ka onnis­tu­vat ris­kien hal­lin­nas­sa ja nii­tä jot­ka eivät. Tämä ei myös­kään ole mark­ki­noi­den epä­on­nis­tu­mi­nen. Kyse on sii­tä, että uskot val­tion onnis­tu­van hal­lit­se­maan ris­kiä parem­min kuin kaik­ki yksit­täi­set toi­mi­jat valin­to­jen­sa sum­ma­na. Miksi?

 29. Pit­kien etäi­syyk­sien Suo­mes­sa kul­je­tus­ten osuus hin­nan­muo­dos­tuk­ses­ta on rei­lus­ti EU:n kes­kiar­voa suu­rem­pi, ehkä kak­sin­ker­tai­nen. Tämän takia kul­je­tus­kus­tan­nus­ten nousun aiheut­ta­ma inflaa­tio­pai­ne on ker­toi­men ver­ran EU:n kes­kiar­voa suurempi.

  Hin­ta­va­kaut­ta vah­di­taan EU-tason olo­suh­tei­den perus­teel­la eikä yksit­täi­sen maan olo­suh­tei­den perus­teel­la. Mie­les­tä­ni Suo­men ei kan­na­ta tur­haan ottaa EU:n ylei­ses­tä kehi­tyk­ses­tä irtaan­tu­van inflaa­tio­kier­teen riskiä.

  Öljyn hin­ta on tren­diä kor­keam­mal­la tasol­la. Perus­tei­ta pakot­taa shok­ki­aal­lol­la nykyi­nen hin­ta koko tuo­tan­to­ket­jun läpi ei mie­les­tä­ni ole. Mie­lum­min ramp­pi joka on sie­det­tä­vän jyrk­kä useim­mil­le. Tur­ha tähän on mie­les­tä­ni väki­sin kaa­taa fir­mo­ja. Mie­lum­min sopeu­tu­mi­sai­kaa. Ei tämä öljyn hin­ta­piik­ki ole suo­ma­lais­ten pk-yri­tys­ten aiheut­ta­ma tai nii­den pääosaamisalue.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.