Laiton kilpalunrajoitus?

Pik­ku­lin­nut ker­to­vat, että Vih­din kun­nan ja Idea­par­kia suun­nit­tel­van Toi­vo Suka­rin yhtiön väli­ses­sä kaup­pa­kir­ja­luon­nok­ses­sa oli­si ehto, jos­sa Vih­ti lupaa olla kaa­voit­ta­mas­ta suur­myy­mä­löi­tä kil­pai­li­joil­le. Jos pik­ku­lin­nut ovat oikeas­sa, onko täl­lai­nen kil­pai­lun­ra­joi­tus­so­pi­mus laillinen?

11 vastausta artikkeliin “Laiton kilpalunrajoitus?”

 1. Mark­ki­na­oi­keus on 04.04.2008 (Mau­nu­lan Pris­maan liit­tyen) todennut:

  Kun­nal­li­nen maan­käyt­tö­po­li­tiik­ka, kuten maan­käy­tön ohjaus ja kaa­voi­tus sekä nii­hin sisäl­ty­vä aluei­den käyt­tö­tar­koi­tuk­sen ja hank­kei­den laa­juu­den mää­rää­mi­nen, on sen sijaan läh­tö­koh­tai­ses­ti kun­tien laki­sää­teis­tä toi­min­taa, johon kil­pai­lun­ra­joi­tuk­sis­ta annet­tu laki ei yleis­la­ki­na sovellu.”

  Muis­ta sovel­tu­vis­ta laeis­ta ei havaintoa.

 2. Sopi­mus lie teh­ty kun­nan­hal­li­tuk­sen kans­sa? Sil­loin se ei aina­kaan sido kunnanvaltuustoa.

 3. Ehdon tar­peel­li­suu­des­ta: se näyt­täi­si lähi­tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta tar­peet­to­mal­ta, sil­lä sekä K- että S‑ryhmällä on suu­ret ostos­kes­kuk­set Num­me­las­sa. Vaik­ka Idea­park raken­net­tai­siin, voi­si­vat kes­kus­liik­keet pitäy­tyä raken­ta­mas­ta lisää kun­nes toi­nen — van­hem­pa­na Pris­ma- on suu­rin mak­sa­nut itsen­sä kor­koi­neen takai­sin. Sen jäl­keen voi­si tul­la kysee­seen vetäy­ty­mi­nen tai muut­to K‑kaupan kans­sa saman katon alle Jum­bon ja mui­den tapaan.

  Aiheen sivus­ta: luin hil­jan sel­vi­tyk­sen, jon­ka mukaan ison kaup­pa­kes­kuk­sen raken­ta­mi­nen vähen­tää työ­paik­ko­ja ker­toi­mel­la 0,26. Vih­tiin lupail­tiin jopa 3000 työ­paik­kaa. Net­to­vä­hen­nys oli­si siis noin 800.

  Vaik­ka sel­vi­tys kos­ki näi­tä mei­dän van­ho­jen kes­kus­liik­kei­den tapauk­sia, voi­si se olla laa­jen­net­ta­vis­sa kos­ke­maan var­sin saman­kal­tai­sia Idea­par­ke­ja. Sii­nä­pä siis yksi argu­ment­ti lisää idea­par­kien kritisoijille.

 4. Ippu­la: Eikös se oli hyvä, jos samat työt voi­daan teh­dä vähem­mäl­lä poru­kal­la? Sil­loin­han vapau­tuu ihmi­siä teke­mään mui­ta jut­tu­ja ja hyvin­voin­ti lisääntyy.

 5. Art­tu­ri Björk: Ymmär­rän toki sar­kas­min, mut­ta pal­ve­lua­loil­la töi­den vähe­ne­mi­nen ei lisää hyvin­voin­tia. Toi­sel­le tuo­tet­tu pal­ve­lu on aina puh­das­ta lisä­ar­voa hyvin­voin­nil­le, jos se siis ei ole muu­al­ta pois. 

  Sen­si­jaan että hen­ki­löt A, B ja C istu­vat koto­na työt­tö­mi­nä syr­jäy­ty­mäs­sä, kan­nat­taa A:n sii­vo­ta B:n ja C:n kodit, B:n hoi­taa mui­den lap­set ja C:n lei­ka­ta A:n ja B:n hiuk­set ja hie­roa vaik­ka nis­kat. Poliit­ti­ses­ti oleel­lis­ta on se ettei noi­den pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­nen ole lii­an kal­lis­ta, ja ne pal­kit­se­vat teki­jään­sä sen ver­ran ettei nii­den teke­mi­sen sijaan kan­na­ta naut­tua koto­na tukia.

  Suur­ten kaup­pa­kes­kus­ten raken­ta­mi­nen on käsit­tääk­se­ni nol­la­sum­ma­pe­liä. En ole vie­lä ymmär­tä­nyt sitä, että jos raken­ne­taan kehä­tiet täy­teen uusia hyper­mar­ket­te­ja, ja laa­jen­ne­taan vie­lä enti­siä­kin, kuin­ka ne kaik­ki voi­vat aina vain lisä­tä työ­paik­ko­ja. Ellei­vät ne sit­ten ole jos­tain muu­al­ta pois, tai syn­ny­tä suu­ruu­del­laan kulis­se­ja aivan uuden­lai­sel­le pal­ve­lul­le joka ei muu­ten oli­si mahdollista.

 6. Sil­loin­han vapau­tuu ihmi­siä teke­mään mui­ta jut­tu­ja ja hyvin­voin­ti lisääntyy.”

  Ja pää­tyi­sim­me kes­kus­te­le­maan esi­mer­kik­si kan­sa­lais­pal­kas­ta. Ohi­tan tuon nyt ja huo­mau­tan, että ne muut jutut, joi­ta sit­ten teki­sim­me (tai ne muut teki­si­vät…), oli­si­vat esi­mer­kik­si hen­ki­lö­au­to­mat­ko­ja ostoskeskuksiin.

  Näin, kos­ka käsi­tyk­se­ni mukaan idea­par­kit vai­kut­tai­si­vat vähit­täis­kau­pan raken­tee­seen hyvin­kin etääl­le ja supis­tai­si­vat taa­ja­mien myy­mä­lä­verk­koa esi­mer­kik­si Hel­sin­gis­sä ja ympäristökunnissa.

  Suur­myy­mä­lä­työ­ryh­mää joh­ta­nut maa­kun­ta­val­tuu­tet­tu Osmo Soi­nin­vaa­ra tai­taa olla hyvä asian­tun­ti­ja kom­men­toi­maan tätä.

 7. Spot­tun viit­taus “laki­sää­teis­tä toi­min­taa, johon kil­pai­lun­ra­joi­tuk­sis­ta annet­tu laki ei yleis­la­ki­na sovel­lu.” pn mie­len­kiin­toi­nen. Kyl­lä kan­nat­taa rahoit­taa polii­tik­ko­ja run­sas­kä­ti­ses­ti­kin jos tuol­lai­sel­la kei­nol­la saa käy­tän­nös­sä lail­li­ses­ti raken­net­tua epä­ter­vei­tä(?) kilpailunrajoituiksia.

  Jos Vih­ti on tuol­lai­sen lupauksen/sopimuksen teh­nyt niin miten­kä monek­si kym­me­nek­si vuo­dek­si. Ja tuol­lai­sen lupauksen/sopimuksen Vih­din puo­les­ta teh­nei­den nimet pitäi­si jul­kis­taa mah­dol­li­sim­man pian. Ettei oli­si täs­sä­kin aina­kin epä­suo­raa KMS rahaa saaneita?

 8. TL: Minä en väit­tä­nyt, että mar­ke­tit lisäi­si­vät tai vähen­täi­si­vät työ­paik­ko­ja. Ippu­la väit­ti, että ne vähentävät.
  Minä väi­tin, että jos samat pal­ve­lut voi­daan tuot­taa vähem­mäl­lä poru­kal­la, niin sil­loin­han se lop­pu poruk­ka voi tuot­taa jotain mui­ta pal­ve­lui­ta, eli hyvin­voin­ti lisään­tyy. Sinä näy­tät usko­van, että sil­lä ei ole väliä mitä pal­ve­lui­ta tuo­te­taan, kun­han kaik­ki ovat töis­sä ja tämä oli­si hyvin­voin­tia. Samal­la logii­kal­la voi­si väit­tää, että hyvin­voin­ti lisään­tyy, jos lai­te­taan kak­si työ­tön­tä töi­hin. Toi­nen kai­va­maan kuop­paa ja toi­nen täyt­tä­mään sitä.

 9. Yksi syy tähän suur­ten auto­mar­ket­tien kai­puuseen on se, ettei Hel­sin­ki ole suostunut/kyennyt raken­ta­maan riit­tä­väs­ti kes­kus­ta-aluet­ta, jos­sa ihmi­sil­lä on kun­nol­li­nen vali­koi­ma pal­ve­lui­ta kävelyetäisyydellä.

 10. Art­tu­ri Björk : On vai­kea mää­ri­tel­lä mikä on jär­ke­vää työ­tä ja mikä ei. Toden­nä­köi­ses­ti yhteis­kun­ta on jo sel­lai­nen ettei kai­kil­le rii­tä jär­ke­vää tuot­ta­vaa työ­tä 8 tun­nik­si päi­väs­sä, ja työt tun­tu­vat muut­tu­van jat­ku­vas­ti entis­tä haastavammiksi. 

  Aina kun yksin­ker­tai­sia suo­rit­ta­via töi­tä vähen­ne­tään, se jos­tain syys­tä tie­tää syr­jäy­ty­mis­tä ja pahoinvointia.

  Kau­pan kas­sat voi­si teo­rias­sa auto­ma­ti­soi­da kaik­kiin tuot­tei­siin pii­lo­tet­ta­vil­la rfid-siruil­la. Oli­si­ko hyvä jut­tu, jos Suo­mes­ta tämän seu­rauk­se­na häviäi­si 50000 kau­pan alan työ­paik­kaa? Mitä nämä ihmi­set sit­ten teki­si­vät, visioi­si­vat uusia inno­vaa­tioi­ta ja palveluita?

 11. Hel­sin­ki ole suostunut/kyennyt raken­ta­maan riit­tä­väs­ti kes­kus­ta-aluet­ta, jos­sa ihmi­sil­lä on kun­nol­li­nen vali­koi­ma pal­ve­lui­ta kävelyetäisyydellä.”

  Tämän­kin voi teh­dä vää­rin: monet ovat käy­neet Euroo­pan kau­pun­geis­sa, jos­sa on “kun­nol­li­nen vali­koi­ma pal­ve­lui­ta käve­lye­täi­syy­del­lä.” Eli pari kol­me Tescon tapais­ta kes­kus­tas­sa tai aivan sen tun­tu­mas­sa. Eikä sit­ten muu­ta, kos­ka kaik­ki pik­ku­puo­dit oli­vat kuol­leet tai nii­tä ei oltu edes tehty.

  Itse kau­his­tuin, kun en saa­nut Bra­tis­la­vas­sa ostet­tua elin­tar­vik­kei­ta muu­ten kuin mene­mäl­lä ostos­pa­ra­tii­siin. Se oli siis yhtä helvettiä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.