Hesarin toimittajat prosenttilaskuoppiin!

Hesa­ri teki sen taas! Oikein etusi­vul­la ker­ro­taan, että ase­vel­vol­li­suusi­kä­luo­kas­ta vapau­tet­tiin kut­sun­nois­sa yhdek­sän pro­sent­tia – 34 pro­sent­tiyksik­köä enem­män kuin vuo­na 2004. Arggh!

Hesa­rin toi­mit­ta­jil­le tie­dok­si, että, jos hylät­ty­jen osuus nousee vii­des­tä pro­sen­tis­ta seit­se­mään pro­sent­tiin, nousu on 40 pro­sent­tia tai kak­si prosenttiyksikköä.

17 vastausta artikkeliin “Hesarin toimittajat prosenttilaskuoppiin!”

 1. Tuos­sa se taas näh­dään, mate­ma­tii­kan ope­tus­ta oli­si kii­rees­ti lisät­tä­vä jos niin vii­saat mais­te­ris­hen­ki­löt­kään eivät sitä osaa. Tai sit­ten ote­taan rei­lus­ti käyt­töön jo aiem­min ehdot­ta­ma­ni APU­yli­opis­tot, jois­sa ei edel­ly­te­tä osat­ta­van yhtään jotain niin kui­vaa ainet­ta kuin matematiikka.. 

  Sinän­sä Hel­sin­gin sano­mien lin­jaan kuu­luu kyl­lä muu­ten­kin lähin­nä eri­lais­ten usko­mus­ten ja toi­mit­ta­jien omaan maa­il­man­ku­vaan liit­ty­vien hurs­kai­den toi­vei­den jul­kai­su uuti­si­na, joten eikö­hän se tuo­kin vir­he voi­da hyväk­syä. Ja oli­si­han se ihqua jos uuti­nen oli­si tot­ta.. Vai mitä?

 2. Se oli tosi­aan koo­mi­nen jut­tu. Luu­li­si jotain jopa Hesa­rin toi­mit­ta­jan aivois­sa lii­kah­ta­van tuon lauseen kohdalla. 

  Hesa­ri on muu­ten­kin aivan täyn­nä sekä asia- että muo­to­vir­hei­tä. Jos tie­tää aihees­ta edes jotain, niin joka hal­va­tun ker­ta löy­tää jutus­ta perus­ta­vaa laa­tua ole­via vir­hei­tä. Tut­ki­muk­sia sitee­ra­taan täy­sin kri­tii­kit­tö­mäs­ti ymmär­tä­mät­tä edes meteo­do­lo­gian alkei­ta, arvioin­ti­ky­ky on kuin tyn­ny­ris­sä kas­va­neel­la. Yhdes­sä jutus­sa mm. väi­tet­tiin, että varus­mies­ten kes­ki­pi­tuus oli 1920-luvul­la 145 cm… Oli taas ker­ran aamu­kah­vi men­nä vää­rään kurkkuun. 

  Sit­ten siel­lä oikai­su­pals­tal­la on oikai­sut tätä luok­kaa: Eilen museoi­ta kos­ke­vas­sa jutus­sa haas­ta­tel­tiin inten­dent­ti Riit­ta-Lii­sa Veh­ma­laa, ei Riit­ta-Kai­sa Veh­ma­laa kuten artik­ke­lis­sa vir­heel­li­ses­ti kerrottiin.

  Hoh­hoi­jaa! Ker­to­kaa­pa onko Huf­vuds­tadbla­det kor­kea­ta­soi­sem­pi. Har­kit­sen Hesa­rin tilauk­sen lopet­ta­mis­ta vähin­tään pari ker­taa viikossa. 

  Mono­po­lia­se­ma mädän­nyt­tää journalismin.

 3. Yleen­sä ne, jot­ka nil­lit­tä­vät tois­ten vir­heis­tä, teke­vät itse hil­pei­tä mokia. Ase­vel­vol­li­suusi­kä­luok­ka? No sehän on tie­ten­kin kaik­ki 18 — 60 ikä­vuo­den välil­lä ole­vat miehet.

 4. Huf­vuds­tadsbla­det on kor­kea­ta­soi­sem­pi. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti vaihtaa.

  Ja leh­den nimi tosi­aan on tuo eikä mikään “Huf­vuds­tadbla­det”. Mot­to: “Yleen­sä ne, jot­ka nil­lit­tä­vät tois­ten vir­heis­tä, teke­vät itse hil­pei­tä mokia.”

 5. Ode, ode, ota nyt ihan iisisti! 😉
  Yksi suo­sik­ki­kir­jois­ta­ni on “A Mat­he­ma­tician Reads the News­pa­per (Paper­back) by John Allen Paulos “.

  Amazo­nin kir­ja­kau­pas­sa on tar­jol­la käy­tet­ty kap­pa­le hin­taan $2.95.
  Pau­lok­sen “Nume­ro­tai­dot­to­muus” on saa­ta­vis­sa molem­mil­la koti­mai­sil­la. Teos­ta löy­tyy Hel­met-kir­jas­tois­ta 45 kap­pa­let­ta, 15 pro­sent­tia on lai­nas­sa paraikaa.

  Tosin vaik­ka nume­rot oli­si­vat muo­dol­li­si­ses­ti oikein, ei se tar­koi­ta väit­tei­den ole­van oikein. 

  Esi­merk­ki: Tämä blo­gia lukee nel­jä ihmis­tä, tämä väi­te on aina­kin mate­maat­ti­ses­ti tosi 😉

 6. Sam­po,

  Tie­dän val­lan hyvin, mikä Hoblan nimi on. Kysees­sä on kir­joi­tus­vir­he… En väli­tä juu­ri­kaan, mikä­li leh­des­sä on pai­no­vir­he, ellei nii­tä ole tuhottomasti. 

  Kir­joi­tus­vir­he on aivan eri kate­go­rias­sa kuin asia­vir­he. Vai jäi­kö jol­le­kin epä­sel­väk­si mitä leh­teä tar­koi­tin? Sen sijaan todel­la koko asian voi käsit­tää aivan vää­rin, jos pro­sen­tit ja pro­sent­tiys­ki­köt sekoitetaan. 

  Eli tuol­lai­nen nyt on oikeas­ti täyt­tä nipo­tus­ta. Huo­ma­sin sitä pait­si tuon kir­jai­men puut­tu­mi­sen jo ennen kuin lähe­tin kom­men­tin. En jak­sa­nut kor­ja­ta, kun arve­lin, ettei kukaan sitä huomaa. 

  Ah, kuin­ka vää­räs­sä ihmi­nen voi olla­kaan Sam­po Kei­ka­rin suhteen…

 7. Sam­po Teikari:

  Huf­vuds­tadsbla­det on kor­kea­ta­soi­sem­pi. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti vaihtaa.”

  Sini­vih­reä:

  Itse luin em. leh­teä pit­kään­kin kos­ka hin­ta oli opis­ke­li­jal­le hyvin alhai­nen. Lope­tin kui­ten­kin tilaa­mi­sen sil­lä suo­men­suo­ma­lai­se­na oli ikä­vää lukea päi­vät pääk­sy­tys­ten suo­men­ruot­sa­lais­ten kie­li­so­dan vii­mei­sis­tä käänteistä.

 8. En oli­si puut­tu­nut Hesa­rin pro­sent­tiyk­sik­köi­hin, ellei leh­des­sä oli­si käy­tän­tö­nä käyt­tää pro­sent­te­ja ja pro­sent­tiyk­si­köi­tä tois­ten­sa syno­nyy­mei­nä aivan epä­joh­don­mu­kai­ses­ti. Vie­rei­sel­lä pals­tal­la muu­ten ker­rot­tiin, että asun­to­lai­no­jen korot ovat nouseet 36 pro­sen­til­la. Hei, SE MENI OIKEIN!Joku leh­des­sä sen­tään taju­aa asian.

 9. Ei tuo esi­merk­ki hir­veän suur­ta mate­maat­tis­ta lah­jak­kuut­ta oli­si vaa­ti­nut. Hiu­kan enem­män yleis­si­vis­tys­tä ja äidin­kie­len taitoa.

  Olen jo useam­man vuo­den seu­rail­lut toi­mit­ta­jien (yleissivistyksen?)tason ja media­kri­tii­kin las­kua. Jos­kus sii­tä Oden tavoin jopa ärsyyn­ty­nee­nä kir­joi­tin. Tai yleis­si­vis­tyk­sen puu­te vain pis­tää entis­tä enem­män silmään.

  Ei se Hesa­ri ole ainoa. Kyl­lä tulee Yles­tä­kin mel­koi­sia sam­ma­koi­ta. Jos­kus Nor­ja­kin on ollut EU:n jäsen yms. Ja muus­ta­kin medias­ta. Puhu­mat­ta­kaan internetistä 😉

  Sinän­sä HBL on (aina­kin oli) hyvä leh­ti, vaik­ka en ole vuo­siin seu­ran­nut HBL:ää mut­ta aina­kin ennen HBL:n ulko­maan uuti­set oli­vat aina­kin minun mie­les­tä­ni Hesa­ria vähem­män yhdysvaltalaisväritteisiä.

  Nykyi­sin tai­dan eni­ten lukea Uusi Suo­mi nimis­tä net­ti­leh­teä. Tyh­jän­päi­väi­sem­mät uutis­juo­rut lukee Met­ros­ta ja Uutislehti
  100:sta. Mut­ta maku­asiois­ta­han nuo­kin ovat.

 10. Joh­tuu­ko mai­nit­tu yleis­si­vis­tyk­sen las­ku sii­tä, että leh­tien­kin toi­mi­tuk­ses­ta läh­tee pik­ku­hil­jaa koke­nut­ta poruk­kaa viet­tä­mään elä­ke­päi­viä ja tilal­le tulee sit­ten nii­tä, joi­den elä­män­ko­ke­mus ja sivis­tys ei vie­lä kart­tu­nut — vai ehkä sii­tä, että oma elä­mä­ko­ke­mus ja ehkä jopa sivis­tys­kin on eri tasol­la, kuin kym­me­nen tai kak­si­kym­men­tä vuot­ta sitten?

 11. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Hesa­rin toi­mit­ta­jil­le tie­dok­si, että, jos hylät­ty­jen osuus nousee vii­des­tä pro­sen­tis­ta seit­se­mään pro­sent­tiin, nousu on 40 pro­sent­tia tai kak­si prosenttiyksikköä.

  Sini­vih­reä:

  Tämä­hän oli hyvin opet­ta­vai­nen aihe. Sil­tä varal­ta, että tääl­lä on alle­kir­joit­ta­neen lisäk­si mui­ta­kin matik­kan­sa autu­aas­ti unoh­ta­nei­ta, pals­tan­pi­tä­jän mai­nit­se­ma esi­merk­ki las­ke­taan seu­raa­vas­ti: (7–5)/5=0,4. Eli muu­tos suh­tees­sa läh­tö­ti­lan­tee­seen 🙂 Veik­kai­sin, että Hesa­rin toi­mit­ta­jan lisäk­si reip­paas­ti yli puo­let suo­ma­lai­sis­ta ei osai­si tiu­kan pai­kan tul­len las­kea kyseis­tä las­kua. Tuon prosentti/prosenttiyksikkö eron tie­tä­nee vie­lä har­vem­pi. Minä kui­ten­kin opin sen nyt, joten kii­tos siitä.

 12. Osa­taan sitä muu­al­la­kin: tän päi­vän Aamu­leh­des­sä on jut­tu tuos­ta Lii­ka­sen suo­si­tuk­ses­ta käyt­tää asun­to­lai­nois­sa pidem­piä kor­ko­ja. Etusi­vul­le asia on tii­vis­tet­ty “Lii­ka­nen halu­aa pidem­piä lai­na-aiko­ja”. No jut­tu oli kyl­lä­kin Alma Median Hel­sin­gin toi­mi­tuk­sen aikaan­saan­nos­ta. Onko kyse sii­tä että kukaan ei ehdi lukea leh­teä aja­tuk­sel­la läpi ennen­kuin se menee painoon?

 13. Vie­rei­sel­lä pals­tal­la muu­ten ker­rot­tiin, että asun­to­lai­no­jen korot ovat nouseet 36 pro­sen­til­la. Hei, SE MENI OIKEIN!”

  Meni var­maan oikein, mut­ta onko­han tuo­kaan mie­le­käs­tä uutistekstiä?

  Voi­si­vat kir­joit­taa, että 100 000 euron lai­nan kor­ko on 500 euroa kuu­kau­des­sa, kun se kol­me vuot­ta sit­ten oli 300 euroa.

 14. turk­ka­lol­la on hyvä point­ti: pro­sen­tit sopi­vat hyviä joi­den­kin asioi­den esit­tä­mi­seen mut­ta toi­set asiat voi­daan ilmais­ta pal­jon sel­keäm­min reaa­liyk­si­köis­sä. Jos 100 kre­diit­tiä mak­sa­van hyö­dyk­keen hin­ta nousee 10% ja sit­ten las­kee 10% niin kuka saa sen yhden kre­di­tin, yhtään pro­sent­tia kun ei ole jaossa.

 15. Hesa­rin tilaus­mää­rä las­kee jat­ku­vas­ti, eikä ihme. Itse siir­ryin Hesa­ris­ta uusuomi.fi:hin. Pai­net­tu­na tulee kotiin Suo­men Kuva­leh­ti, Kana­va sekä Kaup­pa­leh­ti. Ei ole tar­vin­nut pal­joa katua. Hesa­ria, eri­tyi­ses­ti Nyt-lii­tet­tä, ei ole ollut pät­kää­kään ikä­vä. Antaa ros­ka­jour­na­lis­min mennä. 

  Bon­ga­sin netis­tä tänään sinäl­lään haus­kas­ti teh­dyn sivus­ton: http://www.eroaerkosta.fi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.